Goudsche Courant, zaterdag 3 september 1904

Zalerdag 3 September 1004 43ste Jaariitinsr lHo 95ö7 Rookt VAR NIUE s Takk en Sigaren I 11 1 t iMieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Trleloon n M A D V E U T E N T I E N worden gei l iiKsl van 1 regels a 50 Centen ieder regel meer 10 Centen iriwte letter s worden berekend naar plaatj ruimte Inzending van Advertentiën o 1 nnr des iiiiihl relrtum Ia St üfc Uilo ave lezer ourant gesehiedt dagelijks HKt uitzondering van Zon en Feestdagen De i rijs per drie maanden is 1 25 franco j er ixist 1 70 AfzonderKjk Noniraers V IJ F C ENT E N VAN NELLE SKeni6 Thee ei Tibtk C VA T4 fi RL00 Geen Qrijs Haar meer De Nieawe Lowion doet de grjjie baren binnen enitele dogen rerdwgnen maakt bet baar glanzend en zacbt belet bet aitvallen D neemt de pelletjes ran Let hoofd weg Eischt op den hals London P r 8 J en I tJIO per flacon Verkrijgbaar in de KÜZKNDAAL U V btj IzaMli Caifi Papier molen Ü U1 A mnmvL s ï p Wie van bet mooie weer wil genieten en met de Kinderen een prettigen dag doorbrengen vergele Tooral niet een bezoek to brengen aan de Kindcrspeelluiii van den Heer V CHBI8TEN8EN Ouk im fék mr KlD lcr iarliJcii Aanbevelend in mot hoogachting UEd dw dr F CHRISTENSEN STUI WIJKIRai lllli TeMoonnammer 86 Terkrtjgbaar in fleasobco 50 cta IS et en l Ha bü H H Apolbekere en Drogisten Let op het merk ASKBB I F AD RICHTEK 4 Co Rotterdam Te Goi DA bj C LÜGER Apotheker Markt en bU WOLFF 4 Co AVesthaven 198 Gasornamenten in alle stijlen Suprise Pendants Krooon Toor Salooi Eetkamers Zitkamers Serres ORNAMENTEN voor Winkelverlichllng M M 7 LOON Owfitt r Dabbelebaart B 13 Teleliir 117 SPECIAAL MAGAZIJN VAN i erltchtings irtikelen BADEN GEIJSERS KOOKPLATEN GA8FORNUIZEN Onnoemelijke keote nieuwste Mort GASBALL0N8 GROOTE VOORRAAD GEBlüLLEEIBfi 60EDUEN giltvry nit do Kamper fabrieken BERK EN ZOON enig adnsi Mr Gasgloeilidil litBotdigdbedeD ith HM Um mKhêUfUli m a awkkdjrkMioMaliUJTCocHMnl 1 laraaraiaaaMtana MnkMMnrfc HB todfAp nt Kruie ll Mllsrliea r irlls iMiM r l4 aiwW i H mjy os BU Vereeiilsins V L O R A L 1 it Ie € uda TENTOONSTELLING OM AG 4 SFFTKiMBKU l 04 in ie Znal Kimstmifl kr Sociëteit 0n Genoegen D TENTOONSTELLING zal geopend zgn van M nor voorm tot 4 uur nam Ten 2 nnr MATINEE MIJSICALE te geven door bet Muziekcorps vaa do D Ü Schnltafö alhier onder Directie van den Heer Jou ft Ake itz Ten 6 nnr PRIJSÜITDEELING Ten 7 aar 80IRBE MIJ81CALE te geven door bet MaziekcoFpa van de D D Scbntterü alhier onder Directie ran den Heer Job G Akentz Gedarende de Soiree vartoonlng van Liehibeelden Bij ongunstig weder zal de Soirie in de zaal plaats hebben maar de vertooning van Llehtbeelüen niet doorgaan L SOLO Leden der vereenlglng persoonlijk en Uonatenrs met hnnne Huisge nooten hebbtn tteeda vrgen toegang Inschrijvers hebben persoonlijk steeds vrijen toegang en van 5 aur af met hai ne Jlnisgenooten Entree voor Leden der Soc Ons Genoegen Niet Leden van Floralia hUDoe Dames en Kinderen cent por persoon Entree voor Niot Leden der Soc Oiis Genoegen M cents per persoon Geen Kinkhoest Geen liiUuenzal KpNINiaUKC etXbp Om ISinkhocsl Influenza Borsl en ISeelMaiidoetiing binnen den kortst mogolgken tijd to doen genezen neemt onmiddeliyk do toevlucht tot de van oude bakende bekroonde en wereldberoemde Superior DruivenBorst honig Extract M i L I A iH T II K H N VAN SGHAIK Z DBN HAAG Hofleverandan HAAS Flacons f 1 70 ct8 40 ot b j uit e Koninkiyke Staomfabriek Dfi HONINOBLOEH Firma WOLfM S Weathavwi 19 o o £ r T ffiir Kleiweg E lilO ffoiX E H VAN MILD VeersUl B 120 te Oomla A BOÜMAN A oordr A TlNK8E KUy trUilJml A N vak ZEMEN Schoo hmm J Ta TüllKBN Boüoop U 1jK U A 8CHEBK ffa Al P W r EDE Oud taUr ICraana HEIJDEN te Ruumk P r o 8PKK M ercaptlk O r o STAB WadÜMimntn Wed J HOLST Waddmantm M KOLKMAN Vaddingnten P A ua OROüT Oudeaaltr A D JONGB SiZir J P KASTELEIN PoUbr Hh rdam D BIKKJÏR t e 3 A DELr rlcHE GEEN BETER aires voor alle soorten SCHOENWÖK als het o rilbrakiildi ScIimb en LaanewuiuiM KLhIWEG E 30 tegenover de Kl iw pteeg Aaobevdend 1 siiriTs Alle repAratiJn w aangdmetai werk Telephoonnet Gouda Abonnerment f 40 per jaar voor pereeelen binnen een kring van K U 1 gelegen Aanleg en ondeiliond gratjs Het net Is aangesloten aan het Rjjks Intèr commnnaalbareaa Op 1 Ang 1904 142 verkregen naiwlnltingen Contracten en voorwaarden verkrjgtaar aan het Bureau ACHfEB DE VISCH UAEKT Onnavolgbaar zijn thans door nieuw gevonden tnepaasingen onze te aUeteri getckHilertl IPmrtretleu fetttitreliognerlM Zy geven kracht en diupte die namakers niet kunnen bereiken Men overtoige zich geen imitaties voor de teUe te ontvangen Geill Prijscourant met een aantal ongevraagde getuigschriften gratü op aanvraag Boitel U nOOAI HTS Jt Co Agent voor GOUDA Firma A QUaNT Kunsthandel Kleiweg by wies modellen Ie bezichtigen zgn JS m JSfm S O O @ TIENDEWEO 59 bericht de ontvangst van eeno prachtige collectie KANGLAMPBN § l aode Lauii ii Piauo lampfln 3aoglaataa s HDISBOODfLUIE AfiTIIELEli Email Koper A L B O I B Veraikk BrUtanaia UeUil ENÜ ENZ Ill ttt mÊkJÈÊ ÊèÉ TE MLUIt in de Knigerlaan HBEIIENHIIIKÉII met TUIN 6 Kaawrs ii ime Warabde Keokea en Kelder voornan vs Oaa en WaterMdaig Direct te aaaMarctm Te bevrageit TÜHPMASït H Z Doctor BE WILDE ArteVMrIftJmZIRKTKMm ifclMt Wil I IM fcA Urfin nUoiUUl SU Mek f a £ t t il i dl Gouda Druk van BKINKMA N Z Bulteiilandscli Overalctt De Japanners bezetten gisteren Liaojang na een hevigen strgd van vier dagen De Rassen ontvangen aanzienl ke vcrBterkingan Reater seint nit Tokio Bericht wordt dat de Japanners gisteren Liaojang vermeesterden Het bericht i echter niet bevestigd Bv het aanbreken van den dag deed de linkervleugel der Japanners een goedgeBlaagden aanval op de hoogten len westen van Sjloelitoén en een hoogte gelegen ten vesten van Sjoosjanpao De Hnssischo linie werd doorbroken Dit succes dwong wanrschgniyk het Raseisclio centrum en den Rnssischen rechtervleugel tot den tei ngtocht Men gelooft hier dat generaal Kooropatkino geheel geslngen is Haarschnik Oynma seint dat zyn verliezen by den stryd om Liaojang aanzienlyk zyn De verliezen vim Kueroki van 25 tot 28 Aag bedragan 2265 man Een nil Tsjiloo komende CWiiees die PurtArthnr in den avond van 29 dezer verliet meldt dat een hevig gevecht plaats had op 7 Aaguslna De Japanners poogden het fort Palocagsjan te nemen twee hevige aanvallen verden atgeslagan Een gevangene verklaarde dat de Japan ners 1045 man verloren aan dooden en gevonden Op den SSen Augustus deden de Japanners eea aanval op het nieuwe sterke lort No 6 Hoewel zy blootgesteld waren aan een herig kruisvuur van de omliggende forten slaagden de Japanners er in na drie uren onopheadeHjk te hebben gevochten het fort No 6 binnen te dringen De Russen trokken in de naburige torten terng en concen trecrden hun vuur op fort No 6 waardoor zy do Japanners dwongen dit weer te verlaten De Norddentsche Allgemeine Zeitung verneemt dat de opperhotmeester der keizerin baron Von Mirbach op zgn heJhanld verzoek ontheven is van de door liem tevens nitgeoefende functie als kabinetssecretaris der keizerin en beheerder van haar particuliere kas Deze functies zyn opgedragen aan den vroegeren landraad kamerheer dr Von Bahr Von Mirbach nhm tevens zg n ontslag als FEVILLETOX 3 Dit evenwel kon ïlt haar niet leggen zonder de uAk nog erger te maken zoodat tk deed alsof ik haar niet had verstaan en om haar gedachten alteteiden haar voorstelde dat we zouden trachten vtrltA te krijgen om Ambrose den volgenden dag in fijD kerker te bezoeken Naomi dr K gde haar tranen en een hartetyke handdruk was het teeken van baar dankbaarheid C chI riep de rondborstige Amerikaansche loch mijnheer I wat bent u toch goed Ali u frouwt zal de ttoqw die o krijgt er stellig nooit berouw over hebben T we terugreden naar de hoeve sprak de ottde Meadowcroft geen enkel woord hij scheen voHEomen terneergeslagen Zijn doch er onthaalde na van tijd tot tijd op bijbelteksten waarmee ze ogs scheen te willen zeggen dat ze alles t i eurd was bad voorcien en alleen treurde j 0 die onvoorbereid komen zou voor den wwoel van den Ailerhtote Het noodige verlof om ïlSbrose in zijn kerker wtto ia ik mg tg verschaffen en den VMett norgeD reed ik met Naomi naar de J JJWJl i ond n Ambrose schijnbaar er ta Khier eren b jeerig om te ver voorzitter der door hom geh ide kerkeiyke vereenigingcn en vereenigingen van algemeen nut Er wordt pootig gevochten om Liaojang En al seint men uit Tokio dut do btrgd die hodenraorgen hervat werd gisteren voor geen der beide partyen tot eonig zichtbaar resultaat had geleid toch mag men nit de berichten die ovei de gevechten by en om Liaojang geleverd worden deze conclusie trekken dat do zegevierende opmarsch der Japanncn daar een einde gevonden heelt Terecht zegt de militaire medewerker van den Standard Militaire gescliiedschryvers zullen een hoogc plaatsen de Igst viyi gruoto veldhcerefi annwyzen aan generaal Koeropatkine voor zgn schitterenden stryd in een vrg wanhopigen toestand Sedert do mislukking VUn Stnckelberg s poging om PortArthur te ontzetten is het cenige doel van den opperbevelhebber geweest tgd Ie winnen om voldoende versterkingen te kunnen bgeenbrcngen En als de 180 000 man die hg Ihaiis bg elkaar heeft niet voldoende zjn om een rnmp to voorkomin n hi I zeker niet zgn fout Maar voor zoover wg uit de berichten over den stry l die tut dusver ontvangen zyn kunnen nagaan is er gocg reden voor ongerustheid in Rusland Indiër wy den to t nd samenvatten zooaU die zich geleidelgk nit de ontvangen berichten ontwikkelde dan duren de gevechten om Liaojang nu reeds van 23 Aug af En de Russen stellen zich met gioote hardnekkigheid te weer t en elke Japansche poging om voort te rukken De voorposlengeVcchten van 23 tot 25 Augustus werden gevolgd door den vierdaagsche strgd van 25 tot 28 Auguitns om de linie Aiisjan sjangAmpiiig Hot heeft nooit in Koero pntkine s plan gelegen om die linie te behouden doch du tegenstand dien de Japanners er ondervonden was krachtig en goed berekend Sedert vier dagen daurt thans weer de strgd 010 Liaojang aan beide zgden wordt die strgd met volharding voortgezet en het telegram uit Tukio dat aan den avond van den derden dag nog geen zichtbaar resultaat bereikt werd is de beste lof voor Koeropatkine s tuktiek Do strgd om Liaojang is eenig in de moderne krggsgeschiedenis een gevecht van elf dagen om oen open plaatsje in de vlakte van Mandsjoerye geeft een hoog denkbeeld van de verdediglngswyze van den Russische opperbevelhebber en van de volharding zgner troepen tellen als WIJ waren om te luisteren De bij onze bijeenkomst tegenwoordige overheid spersonen waarschuwden hem er aan te denken dat van hetgeen hij zeggen 2ou akte genomen zou worden dat het misschien op schrift gesteld tegen hem aangevoerd worden Best heeren t antwoordde de gevangene schrijtt maar alles op I Ik heb niets te vreesen want ik zal niets anders zeggen dan de waarheid Daarop keerde hij zich tot Naomi en begon zijn verhaal ongeveer als volgt fDen morgen van dat erge standje tussehen John Jago en Silas vond ik mijn stok in uwe banden mijnheer Lefrsnk en zoodra u me met Silas had alleen fclaten vroeg ik hem waar hij mijn stok had vandaan gehaald Bij die gelegenheid vertelde hij nae de geheele historie die onder uw venster gebeurd was Ik beken dat ik boos en jaloerich werd Ja Naomi I het moet er uit ik kreeg heel slechte gedachten omtrent Jago en a Hier viel Naomi hera zonder plichtpleging ia de rede met de vraag Was dat de reden waarom je soo allesbehalve lief tegen me was i Op ztJD bevestigend antwoord vergde ze van hem een openlijke verklaring dat hem zijn gedrag van dien dag berouwde en toen hij die verklarmg had afgelegd moedigde ze hem aan om zijn verhaal te hervatten waaraan hij aldus gevolg gaf We waren op weg naar de bakplaaU aan de andere zij van t bosch toen ons ongeluk wilde dat we bet pad insloegen dat langs dea kalkoven T t In Riga hoeft er een ernstige botsing plaats gehad tussdion socialisten en de politie wnarbg een kolunel dor gendarmerie leVMiHgevuarlgk werd gewond on liet lioold der politie en twee agenten werden verwund Do Neuo Prcie Presse vorneemt dut de ooriaak van dozo botsing te vinden is in de gebeurtenissen die zich te Riga vnn at den eoisten Mei hebben afgespoeld Ttten hebben de Unssische socialisten getrackt in do voornaaimtu steden der Ooslzeoproffnciën een Muibetooging te honden waarbij jpgelgk legen do liuerscliendo slnatsinstcllfcgon in Rusland zou worden gi protesteerd De gendarmerie kwam celitcr achter dit Oumjilot en nam in Riga ongeveer vgtlig pcri neu gevangen dio het hooldcomilé voor deztf demonstratie uitmaakten D ze arrestaties dio lalor Oi werden uitgebreid hebben lot een gi ooto gisting in Riga aanleiding gegeven temeer daar men wist dat Toen nu de laatste dagen er berichten do ronde deden dal du gevangenen werden mishandeld bestormde men de gevuiigenis om de gevangenen to zien en te spreken Toen de politie dit niet toetiet vonden er oproeren plaats wa irbg verscliuidene staehtolters aan k l lilden zgn gevallen Do Matin weel mede te deolen dat er Maandagavond 29 Augustus een biicl gekomen is van Mgr Geuy aan hot ministerie van eeredionst met een kennisgeving van zgn vertrek naar Rome De bisschop was toen reeds Ie Rome waar hg naar alle waarschynlgklieid 27 Augustus is aangekomen Do brief aan minisler Coinbes den president van den ministeraad on hoofd van lipl departement van eeredieiist moot niet anders bevatten dan een eenvoudig bericht ill beleefde termen dal de bisschop op weg IS naar Rome waar hg zioh tegenover den Paus hoopt te verdedigen togen de beschuldigingen die men legen hom heeft ingebraclit Zoniiagavond moet Mgr Oeay in audii ntie ontvangen zgn door den Paus en den volgenden dag door kardinaal Merry dol Val Hy logeert in hot Kranscho seminnriam te Rome Aan zgn vicaris generaal Barrier te Laval heeft do bisschop een briof gesclireven met een uiteenzetting van de rer cncn die hem genoopt hebben naar Rome te gaan Een besluit waarbg het tractoment van den bisschop van Laval wordt geschorst is nog niet bekend gemaakt toopt Bij het omslaan van een hoek stonden we plotseling voor John Jago die op weg was naar Narrabee Ik was te nijdig om hem rustig voorbij te laten gaan zoodat ik hera het een en ander zei dat met lleletyk was Hij was in geen stemming om dat lydelijk anntehooren en zette mijn beleedigingen met gelijke munt betaald Ik erken dat ik hem toen dreig le met mijn knuppel maar ik wil er op zweren dat het louter bangmakerij was Je weet dat Jago hcht zijn mes trekt Hij komt uit het Westen waar de lui altijd een wapen bij zich hebben en er nooit tei en opzien om het te gebruiken tegen een beleedigcr Ook ditmaal trok hij zijn mes en toen hij het mes voorhield liet ik mijn stok vallen en werd met hem htndgemeen Met de eene hand ontwrong ik hem zijn mes en ntet de andere greep ik hem bij den kraag van zgn jns en schudde hem zoo duchtig lat zijn knokken kraakten Hij wou zich losscheuren en zoo kwam het dat een groot stak van zijn jas in mijn hand bleef zitten Wij stonden lo n vlak bfj den kalkov en en mets was dus natuurlijker dan dat ik dien lap en het mes er bij m de kalk smeet Wie weet ol ik Jago zeil niet eindetijk ook m de kalk gegooid had Maar Silat scheidde ons en nep Jago toe Weg met jou 1 Voort En kdm nooit weerom all je niet levend wil verbrand worden in de kalk Een Dogenblik stond h j ons hijgend aantestaren Toen sprak hij met een grafstem en akelig holle oogen rja manheer Stlas ik kom nooit meer weerom Het is al meer opgemerkt dut hol beginsel van Homo Rule langzamerhand veld wint ook onder unionisten zg t nog niet in den vorm dien de lorsco nationalisten wenschcn Maar men gaat meer en meer inzien dut aan Ierland oenigerniate zelfstandig bestuur te schenken niet allocn het land zelf ten goedo zou komen maar hot gehoelo Vereenigde Koninkrgk evenzeer Het Parlement kan het werk niet nf met elke ziuiiig big ven er een menigte wetsontwerpen vnn beIttHg onafgedaun en aan de gcwiohtigsle oiidorworiien kun dikwgls geen igd genoeg brsteed worden Geen wonder voor oen Parlement dut in vele opzichten voor het geheelü liritsche Ryk moot zorgen Diiurom wordt en in den laatslcn Igd ook dour on verdachte unionisten met aandrang voorgesteld de deeien van liet rgk i iigeland Schotland Ierland Wales de bcvoogdheid lo geven zaken welke die landen alleen betreffen in eigen boezem af to doen Een stuot in die richting zal weer geven do pus opgerichte Irish Reform Assoeiatiuii waarvan Lotd Dnnraven voorzitter is Het bestuur bestaat voorloopig alleen uit lersche unionisten maar do vcreoniging staat ojicn voor mensrheii van alle politieke kleur mits zg gematigd zgn on voor verzoening willen werken De veroeniging stelt zich in het algemeen ten doel den bloei van Ierland te bevorderen zy handhaaft de parlementaire eenheid tussehen Ierland en Oroot HritlaiiDie maar wil plaatsolgk zelfbestnur aan Ierland toebedeeld zien b v zou lorland zeer good en beter en zuiniger dan nu geschiedt zijn eigen ünancii n kunnen rogelen onz Toevallig komt do Indeponilent Iliniow vun September mei een artikel vnn iitoydüeurge die vour eker zelfbestuur voor Wales pleit Kr bestaat daar nu n ods een NuUoiial Council oen nationale raad uit de graafschujisruden voortgekomen en ten deele gekozen die voor de belangen van iiet onderwijs zorgt Hierin ziet uy do kern waaruit grmuliki igk eon lichaam kan groeien dat ouk andere plauiselgke belangen van Wnles biihaitigt Scbutlund on zeker ouk aarnu de zuig voor eigen zaken op zich niimoii En zoo wordt misscliien de weg bereid voui een vruedzuiuo ojilossiiig van dejlome ltalekwestiu Do gomccnschajijiolgke ministor vnn oorlog der Oostcnrgksch llongaarscho iiiiinurchie heeft oen Icgerbovel uitgevaardigd dut oen nieuwen stap aangeeft in de richting vun de Magyariscering van het llongaarsehe leger Dit legerbevel bepaalt m welke gevullon do Hongaarsche tual mif worden ge Toen iithUe hij de hielen en wns heel g iuw uil het gezicht Silas en ik we keken elkaar a Tii als gekken Kindeltjk zei Silas ilij meent er niets va Hij u veel te gek p Naomi om niet weerom te komen Apropos waarom heb je zijn men in den oven geameien i Ja I antwoordde tk een mensch weet dikwijli niet wat hij doet als hij erg kwaad h Maar weet je wat f Ik zal eens probeeren of ik het me nu t kan terugvinden r Ia zonde en j immer van zoo n Üink mes Laat tk even op je schouders klimmen dan zal ik met mijn stok in de kalk rondwoclen tot ik het mes vind i oo gezegd zoo gedaan Ik klom in den oven maar in plaats van het mes te vind n w ia ik haast zelt in de k ilk gevallen De damp maakie me duizchjï ik hel mijn stok in de kalk glippen Nog net bijtijds raakte ik uit den oven en up den arm van Silaa leunende ging ik met hem het bosch in Dair hielden we halt bij den geveldcn boom waar u beiden ons op vondt zit en We hadden het druk gehad over John Jago en ons besluit was geweest voorloopig niel van on c laatste ontroocling te reppen maar eerst de kat uit den boo n te zien Toen kwam u mijnheer Lefrank met Naomi en nu weet u allelwi wat de reden was van onze geheimzinnigheid Hij had uitgesproken en er hcrschte een p echtige stille die eerst verbroken werd toen ik vrijheid vond hem iets te vragen dat me op het hart lag Wordt vtrvolgt