Goudsche Courant, zaterdag 3 september 1904

I OSTEJRIJ EI Nr bmikt in de scbriltaren gewiiseld tnsecben legernntoriteiten en de bargerljjlce overheid en ZH tf met ptirticalieren Voorin wordt daarin bepaald dat stukken in de üongaarrtche taal opgesteld moeten worden aangenomen door alle legerantoriteitun er dat deie die atakken niet kannen weigeren omdat ze niet geschreven zjjn in de olAcieele legertaal het Daitsch Alleen wordt bepaald dat op Hongaarsche atnkken in liet Hongaar ch moet worden geantwoord op alle andere stokken in het Uoitbcb Kn hierin ligt nataarlyk een bron van stród want daartegen wordt nu reed geproteKtocrd door de andere nationaliteiten de Polen de Tsjechen de Mlowakken de Italianen die het een bevoorrechting noemen van de Hongaren Hit hcslnlt is vooral merkwaardig omdat het een bres maakt in het tot dnsver steeds gehuldigde beginsel der eenheid van taal in het leger een beginsel dat door den Keizer op den voorgrond werd gesteld in de bekende legorordor van Clilopy en dat door den chel van den goneralen staf generaal Beek verleden week in een toost werd aangeduid als Hoddank gered Telkens wordt aan de Hongaarsche elsfihcn zy bet ook schoorvoetend en met stukjes en bootjes toegegeven Kn daardoor wordt de volkomen afscheiding van de beide deelon der Monarchie voorbereid Van at 1 September hebben alle glasblazerijen te Charleroi do vuren gedoofd üe stilstand in de glasnijverheid is algemeen behalve in éën glashlazcry te Marchiennes die niet meedoet aan den lock out welke do patroons zijn begonnen in antwoord op de veretniging dor werklieden Alles is kalm Men verwacht een stilstand van drie maanden Verspreide Berichten IThakkrijk Enkele bladen beweren dat de jongst gehonden ministerraad niet btjzonder kalm verluopun is L e titularis van buitenlandsche zaken zou geprotesteerd hebbon tegen een interview van den premier iombes gepubliceerd door een Weonsch blad met betrekking tot het protectoraat over de Katholieken in het Verre Oosten De Matin meldt dat bet schrijven van den bisschop van Laval mgr Oeay aan Combes in beleefde termen gesteld was Mgr ieay berichtte dat h j zich naar Rome begaf om zich te rechtvaardigen tegenover do beschuldigingen tegen hem uitgebracht Nog geen enkele maatregel zon tegen don bisschop genomen zijn IJe jOsservatore Homano woot mede te deelen dat mgr Qeay zijn ontslag beeft aangevraagd Skkvik De regeoring zal beproeven in het buitenland een groote leening tot stand te brengen ten einde het spoorwegnet te kaneen nitbrpidon Van andore zjde wordt bericht dat het geld dttt volgens het besluit van liet Skoeptchina opgenomen wordt bji do Servische hypotheekbank voor legernitgaven zal beBtemd worden KOSKIIÜIK AU gevolg van do gehoorscht hebbende droogte zoo wordt uit Boekarest gemeld zin de groote manoeuvres afgelast VkBIKHIUDB STiTEN Een particulier telegram uit New York aan hot Borl Tagebl meldt dat volgens berichten uil het repnblikeinsche hoofdkwartier de verkiezingsdag gtoote verrassingen zal baren daar minstens 19 tradennions besloten zgn op den socialist Debg te stommen ZuID AFKlKi Het stoomschip aTweeddale heeft Maandagmiddag Ching wan tao Het volgende contingent zal von Ohifoe vertrokken Gemengfde Berichten Men meldt uit Amsterdam Kon persoon die zich door inslniting toegang vei schaft had tot een woning in de Kerdinnnd Bolstraat werd door de bewoners ontdekt gegrepen en aan de politie overgegeven Aan de Vennepperweg Haarlemmerm er ia de landboawor W V terwijl hy aan t ploegen was met paarden en ploeg te water geraakt Het ongeval werd spoedig bemerkt maai toen do man van onder do paarden opgehaald werd waren holaas de leveiugeetten toch geweken Men meldt nit Zaandam 3 Tengevolge van onvoorzichtigheid had gisteravoad in een tent eelt treurig ongeval plaats A e Ifijarige v d N alhier werd door een kerinisreiziger met een bij vergissing met een patroon geladen boks zoodanig nan het hoofd verwond dat me n voor zijn leven vreest N R Ct Een rerlotganger te Ohd Voameer die tegen 23 Ang II voor herhalingsoefeningen bjj zijn korps te Bcrgenop Zoom was opge roepen weigerde beslist daaraan gevolg to geven Maandag jl vervoegden zich een 4 tal politicdienaren aan z in woning om hem naar Bergenop Zoom to vervoeren Hoewel hj eerst bleef weigeren gelnkte het hun eindelijk vooral door hnn kalm en bezadigd optreden hem naar zjjn garnizoensplaats te brengen waar hij bij ziJn aankomst onmiddellgk in arrest gesteld werd Door zekeren A te Roozendaal zijn een tweetal rijwielhandelarcn onder bedrieglijke voorgevons opgelicht De door oplichting verkregen rijwielen zijn in een pandjeHliuis Ie Beigen op Zoom in beslag genomen Den oplichter zelf heeft men nog niet te pakkrn kunnen krugen daar hij de wjjk naar Antwerpen heeft genomen A wordt van nog meer oplichterijen verdacht Zijn uitlevering zal worden aangevraagd Men schröft uit Friesland Sedert 1893 was in Friesland de waterstand niet zoo laag als thans De stand h pi m 30 centimeter benoden zomerpeil in de kanalen en men kan bogrupen hoc liet in de wijken die in die kanalen uitloopon gesteld is In vele wijken kan heelemaal niet moer gevaren worden Vooral in de venen heeft men vec ongerief Er kan met halve vrdcht gevaren worden maar vaak zit men dan nog aan den grond ook op do hoofdkanalen Do regenbakken zgn ledig de Waterputten in de weiden opgedroogd zoodat water in do weiden moet gebracht worden om het vee te drenken In den laatsten tyd kwam bg de beman ning van Duitsche oorlogsschepen herhaaldelijk een oorziekte een etternchlige ontsteking voor die ten gevolge had dat do patifint wegens invaliditeit nit den diinst ontslagen werd Nu is toevallig gebleken dat do matrozen zicb zelf deze kwaal bezorgden om aldns van den dienst vr j te komen Zij staken daartoe een prop zeopi in hot oor en die zeep veroorzaakt p den duur ontsteking Een weinig bloed nit de ontstoken plaats vermengd mot do geelaclitige zeep die smolt kreeg dan bet aanzien van etter Een matroos bij wien dit bedrog bewezen werd is tot een half jaar gevangenisstraf veroordeeld waarna hg weder bjj den troep wordt ingedeeld Nog een aantal dergelijke gevallen zullen voor den krygsraad komen Kreeg Rotterdam een paar dagen geleden door den brand in do Provenierslraat weer eens een ernstige aanmaning om toch doortastend verandering te brengen in den voor de bevolking gevaariyken toestand der brandweerregeling eergistcravond heeft teen er ook weer eens gezien hoe belacheiyk de bestaande regeling is tegenover do modern ingerichte steden waar t alarmeeren vliegensvlag en bovendien in alle stilte geschiedt zoodat er geen ramoer wordt verwekt en het bluscbwerk snel en ongestoord kan gedaan worden Tegen 10 uur zoo verhaalt do N R Ct werd op gezag van een agent van politie die een vlammetje had gezien de heelo stad van het l ark tot aan de Ceintuurbaan op den Bergweg en van de Houvornestraat tot op de Veemarkt in rep en roer gebracht door een oorvordoovend getoeter op de brandhoorns der politie Telefonische boodschappen doorkruisten In een oogwenk allerwegen Rotterdam meldende dat er een uitslaande brand was in de Nadorstslraat Daarheen rukten met bekwamen spded alt stoom en handbrandspniten toomede de reddingebrigade zoodat v6ór het een kwartier verder was de Nadorststraat tusschen Binnenweg on Aert van Nesstraat alsook hotzelfde gedeelte van do Tuindersstraat door reddings en brandbluschmaterieel als t ware versperd was Toen ging mefi aan het soeken naar den brand doch niemand zag mi vonkje niemand wist zelfs eenige inliciiUng te geven waar de brand dan wel zyn moest Tenslotte bleek bet dat men don brand moest toeken in de fabriek vah de firma J van der Burg in de Nadorststraat uitkomende tn de Tnindersstraat Tusschen beide straten in is de fabriek ongeveer halverwege een plat en op dat plat stond een vat waarin by eenige lorren heete asch lag die aich beeft een oogenbllkje opgevlamd en den spenrenden agent naar zyn brandhoom doen grgpen Het brandje werd door eigen personeel van de fabriek met een slang op de waterleiding geUoaoht en bepaalde zich tot de sintels eo wat lorren het vat waarin een en ander was bleet zelfri nog geispa rd de brandweer behoefde Toor de blussching geen band uit te steken Naar aanleiding van hetgeen de hOefijzercorrespondent van het Handelsblad schreef over het gebeurde op het Internationaal Socialistisch congres zegt thans Het Volk De fotograaf die met machtiging van het congresbestnar in hctConcertgebonw werkte schryit ons het volgende Inderdaad heeft de Haagsche correspondent van het Handelsbjad een stnkjo van do gt schicdcnis goed guinforinoerd De fout i dat hg dat tusschenbedrgf voor het geheel aanziet en daarop zgn conclusiën bouwt De oorspronkolgke voorstelling van Het Volk is echter in hoofdzaak juist M irgens vervoegde zich niet aan het Concei tgebouw maar ann het atelier een inspecteur die namens den heer Batelt een foto verzocht te koopen waarop de Rassen voorkwamen Door myn broeder werd hem gezegd dat wy daaraan niet konden voldoen In den loop van den i werd daarop aan het Con ertgeboaw de mogelgk op zich zelf staande poging bg den door ons met den verkoop belasti n persoon gedaan zooals die door den Haagschen correspondent van hot Handelsblad werd medegedeeld s Avonds echter vervoegde zich opnieuw een inspecteur nan het atelier weder namens den heer Batelt met hetzelfde verzoek Toen ik antwoordde dat de Russen onkenbaar gemaakt waren informeerde de inspecteur of dan een nieuwe opname mogelgk was er bgvoegend dat de kosten berekend konden worden Daarop verklaarde ik zelf sociaaldemocraat te zgn en niet de oorzaak te willen zgn dat mgn Russische partygenooten in moeilgkheden geraakten De inspecteur verklaarde daarop onmiddellgk niet verder te willen aandringen en nam dlre ct beleefd afscheid Dat neemt echter niet weg dat de vreemdelingen die in onzo stad vreedzaam een geoorloofde vergadering bezochten inderdaad zijn vereerd met een belangstelling die volgens den Haagschen correxpondeut aan het Handelsblad zelden vleiend of aangenaanf is Zóó zgn de feiten Het Volk voegt daar nog by dat de Kussisclie parlggenooton van het blad tronw werden gevolgd door vreemden en dat oen inspecteur der recherche rechts voor in de galerg zoo dicht mogolgk bg de Russen de openbare vergaderingen by woonde Do hoofdcommissaris van politie kwam Vrgdags dat spelletje meemaken Tooneelspelers en speelsters zgn een eigenaardig soort menschen en zy zgn dikwgls tot dingen in staat waartoe een gewoon mcnscb geen kans ziet Zoo hoeft Sarth Beriinrd 30 000 maal oen einde aan haar leven gemaakt 10 000 maal door vergif 7000 maal door in een rivier te springen 000 maal door een revolver 5000 maal door een dolk Volgens verklaringen van ooggetuigen heeft de dader van den moord te ï ilburg de milicien Th S uit zelfverdediging gehandeld Hy en zyn broer werden door hun tegenstanders met mosson bedreigd Met de bajonet zwaaiende wist hg hen eerst op een afstand te houden maar toen men al meer begon de broeders in het nanw te brengen en zg gevaar liepen getroffen te worden bri cht bg dan steek toe nadat hg zelf eerst een wond aan het hoold had gekregen De raad van het Brabantsche dorp St Oedenrode beschikte dezer dagen met 6 tegen 4 stemmen afwyzeud op een aanvraag van het R K kerkbestuur om f 20 000 bydrage uit de gemeentekas in de kosten van oen op te richten zustersgasthuis Toen dit besluit gevallen was liet de pastoor aan een der tegenstemmers die bakker is dadelgk weten dat hy geen brood meer aan de pastorie mocht leveren en gelastte den zusters aan dozen boycot mee te doen wat gebeurde Stadsnieuiivs QOUDA 2 September 1904 Gisterenavond te 8 nur had de bekroning plaats van de deelnemers aan den reclameoptocht De vice voorzitter d heer 8 van Praag ze de ongeveer het volgende De feestviering ter gelegenheid van de verjaardag van H M de Koningin behoort weder tot het verledene met genoegen kunnen wy hierop terngiien daar alles rolkomeu naar wensch geslaagd is dank ly de medewerking welke wg van verschillende kanten mochten ondervinden Inzonderheid lien wy met genoegen terug op het welslagen der reclame optocht welke dit jaar weder door sierlgkheid uitgemunt heeft Voor een groot gedeelte daqken wg dit aan Hoeren uirectearec der Stearine Kaanenfabriek Oogda n Zeepfabriek de Hamer welke firma s pracUig Tenietdt wagens zonden Do Commissie brengt daarom hiervoor hare welgemeende dank uit en houdt zich bg eene volgende gelegenheid weder beleefd aanbevolen Verder zg hier nog hulde gebracht aan den beer J L van Eyk en Steonsraa voor de prachtig versierde landauer welwillend ter hese i iking gaUeld voor de Joiy En nn mgne heeren tot de bekroning overgaande is het zeer begrgpelgk dat niet leStn deelnemer hiervoor in aanmerking kon komn dit neemt echter niet weg dnt ook zg den dank verdienen van de commissie voor bnnne modowerking om zoo wg hopen zg by eene volgende gelegenheid flinker voor den dag zullen komen Do Jury heeft dan ook werkelgk een zeer zware taak te vervullen gehad en kwamen na rgp beraad tot de overeenstemming dat de volgende Heeren voor eene bekroning in aanmerking kwamen Voor de mooiste reclame 1ste prgs firma Wed van Nolle Rotterdam 2de de heer Walfrnat 3de P de Vroodt Terwgl de beer Pceters een zeereerVoUe vermelding tiyobedacht ia Voor de aardigste reclame 1ste prys de heer J van WJjk Az 2de W van Leeuwen 3de J B J Korte En de heer L Bisschop een zeereervolle vermelding De Commissie heeft dus du eer deze heeren van harte met hunne bekroning geluk te wenschen en de heeren der Jury dank te zeggen voor de moeite volle taak welke zg wel hebbeu willen aanvaarden In ons verslag van jpsteren over de tentoonstelling is in de bekroningslgst een fout geslopen hoewel buiten onze schuld In de afdecling Bloemen en Mandjes is de tweede prys behaald door M Schouten en niet doer T van der Vlist In ja afdeeling Lampenkappen enz zgn nog eervolle vermeldingen toegekend aan No 164 Oranjepop S v d Bosch No 129 Lampenkap Weeshuis Spieringstraat No 135 136 Ameublement met ring G Zwaaneveld Gisterenavond had de prysuitdeoling plaats Dr Montague reikte onder gepaste toespraak de prgzen uit en aan iedere inzender werd een plak chocolade gegeven De Anti revoluticnaire Kieavereeniging alhier heeit gisterenavond tot Cuodidaat votr den gemeenteraad geproclameerd Ür A C A Huffman Wg vestigen de aandacht op achterstaande advertentie betreffende de bespre ting en het nemen van plaatskaarton voor het circus Schuman op morgenochtend Voor bet examen hoofdakte is te s jlravenhage o a geslaagd de beer P H Segen te Oudewater GEVONDEN VOORWERPEN In de maand Augustus 1904 zgn de navolgende voorwerpen aan het bureau van politie gedeponeerd 1 portemonnaie met geld 1 idem 3 hulssleutels 2 ringen met sleutels en een portemonpaie Voorts zyn te bevragen 1 schilders diamant by A Jansen Doelesteeg 256 1 gouden ring by J van Hertum Achter de Vischmarkt 193 1 portemonnaie met geld by W van Oudshoorn Raam 54 1 vlaggetje bg W Kap Bockenbergstr 876 1 elastieke bal by L van Wgk Wilhelmstr 76 1 zilver horloge by O J Loawera nougatbakker wonend Gorlnchem 1 boom lengte f 2 M by E Baurman Spoorstraat j 22 1 zakmes by C Luineburg Raam 486 J 1 witte iongenspet bï N van den Bnrg J Raam 330 1 streng sajet by W Begeer J 3e kade 414 1 vest bg Pensioen Kleiweg 287 1 1 zilver broche en 1 hnisalentel by A Wolla Kleiwegsteeg 302 1 zilver medaille bg C 3 Runge Lethmastraat 693 1 portemonnaie 1 met geld bg J Snvergu L Groenendaal 24 1 hoed by J ran Katwgk IJsellaan 738 1 1 f ouden broche bg J Scbolten Keizerstraat 1 29 1 blanw koralen armband by H Snel Vlamingatraat 387 1 vogelkooi bg W Tan I Wyk Ridder van Catsweg I jS 1 overhemd by A Sliedrecht L Oroenendaal 69 1 remontoir horloge by den machinist van den polder Hynland 1 witte boezelaar bï JFennet Doelesteeg 241 1 riek btf O dm HoBdyker van Stryenstraat 92 1 ifonrmandje met boezelaars bg O Kramp Uaellaan 743 1 remontoir horloge bg v d Haas Tninstraat 1 meetkoord en elastiek bg C i Jaspers Raam 355 1 gouden medaillon b J H Akkerman Boelekade 232 1 bril by van 1 der Togt Kattenstattel 124 1 bril in lederen j ëtni by A Koot Achter da Vuchmarkt 142 I 1 Uuw koralen armbwd bg Oroenendyk L Oroenendaal 117 1 blauw koralen ketting bg O Bloot L Noodgodsteeg 67 1 elastieke vogel bg Franken Jeruzalomstr 6 1 silver schakel armband by A de Bruin Wilhelmstr 116 1 R C Kerkboek by W Harmsen Achter de Kerk 15 1 bril in doos by A de Bmin Wilbeloiinastraat U6 1 zwarte baret bg W Hendriksen L Oroenendaal 195 1 witte zakdoek by G Flui Raam 303 1 gntta percha band van een kinderwagen bg J de Jong L Or 3 1 pak inh 8 kisten sigaren bg H de Hoog Robaarsteeg 131 1 mand waschgoed by C de Koster Ie kade 358 1 flanellen hemd bg idem 1 snqifdoos bg H Brouwer de Koning Spieringstraat 118 1 brnine jas by Donnai Gouwe 101 2 ledige kistjes bg C Zuidam Kattensingel 160 1 bus met siroop by J Oosterling Hoogstraat 113 1 paar kinderlaarajes by J Mirapen Kniperstraat 144 1 blocdkoralen ketting bg J Amesz Tsrtmarkt 40 1 zilveren kinderarmband by C van der Post Muilepoort 181 1 reiszak bg L Strhiga Booragaardstraat 82 1 rozenkrans by T Broei o IJsellaan 317 1 waterketel en 1 bloemenvaas by J Kaptein IJsellaan 918 1 zilveren broche bg W van Elk Snoyakut 918 1 witte vronwenzak by B Konweaberg Oonwe 36 1 idem met portemonnaie by A Oosterwyk Gouwe 141 1 portemonnaie by Fokkers Kniperstraat 201 1 gedeelte van een honden bespanning by J van Hoiieen van Uningen Bockonbergstraat 779 1 portemonnaie met eer ig geld by A Mol NJenwo Haven 139 1 fietslantaarn by B Beholten Kelzeratraat 129 1 portemonnaie lab horlogeketting by J Mokkenstorm Lange Tiendeweg 96 1 portemonnaie met geld bg S Brnning Groeneweg 183 1 idem by J Sohnlz Kteiwegsteeg 8 1 idem by S firaams Ketelstraat 352 1 bl koralen ketting bg N Schoonderwoerd Prins Hendrikslrsat 673 1 vloermat by J Bosman IJsellaan 618 1 blanw koralen armbandje hg L Boegheim J van der Heidenatraat 38 1 zilveren broche by ö den Oudsten IJsellaan 6i9a 1 fiet slentel bg H van Krimpen Turfmarkt 94 1 groen beursje met eenig geld by ï Ja Kreps Heeren traat 606 1 gryze deukhoed bg J Kaptein IJssellaan 618a 1 zilveren remontoir horloge met ketting bg H Mulcnveld Genz straat 66 1 gooden oorbol met blauw fluitje bg J Hageman Raam 41 Oonda 1 September 1904 De Oommissaris van Politie W N V VN GARDEREN ntiitfm i TTX VKRi DliBIMiVUI K UliVFi TERUD VBJUDAG 2 8KPTEMBEB 1904 Tegenwoordig yD de hh Noothoven van Goor Vergeer Prince van de Velde van Eyk Fortugn Droogleevor van Galen Engels Lager van Iterson Donker Dessing Vingerling en Muglwgk Afwezig de hh IJssel de Schepper Herman Nederhorst met kennisgeving en Jongenburger Er is een vacature De notulen der vorige vergadering worden voorgelezen en onveranderd goedgekeurd Ingekomen 1 Het rapport der Raadscommissie belast geweest met het onderzoek der begrootingenvoor het Hoffmansgesticht en de Volksgaarkeuken tot goedkeuring adviseerende De Voorzitter Ik dank de Commissie zeer voor de genomen moeite en stel voor die begrooting met het rapport ter visie te leggen Aldns besloten 2 Het rapport der Raadscommissie belast geweest met het onderzoek der begrooting voer de Bank van Leening tot goedkeuring adviseerende De Voorzitter Ook deze Commissie dank ik namens de raad voor de genomen moeite etel v6or de begrooting met het rapport r visie te leggen 4 Aldus besloten Een brief van den heer R L Martens ontslag nemende ala lid en voorzitter van de Commissie van Toezicht op het Middelbaar Onderwgs Aa tenonuB Toai kennisgeving 4 Een brief van B en W waarbg zy voor een leeraar in bet MadwIudBoh mi de Hasdelscursog na gehouden overleg met den lupectenr Vbor het Middelbaar Onder la een nienwen voordracht zullen indienen Aangenomen voer kennisgeving o Een adres van den heer J M Bakker Terzopkende vergnnning tot het bonwen Tan een woonhuis in bet Regentesae plantsoen By dit adres was gevoegd een rapport van B en W tot goedkearing adviseerende Ter visie 6 Een adres vnn J Valk on C MiddelI op verzoekende veixhnning tot het aanleggen van een nieuwen weg aanalnitendeaan de Graaf Floriawié Ter viaie 7 Een voorstel vajk B en W tot wjzlging der geméentebe ooting voor 1901 met nl oog op de op te richten Handelscnrsas De Voorzitter Namens B en W stel ik nor dit cog beden te behandelen en wel u rait 5 der tgeoda Aldu bezletea Een voorgtel van B en W m deschietbaan aan bet rgk te verharen en welvoor 15 jaar Ter visie Een brief van B en W betreffende de aanvraag van gerioleerde grond door de Coöperatieve broodbakkery en verbruiksvereeniging Ons Voordeel Ter visie Een voorstel van B en W om H J Maree 6 Barras en G van der Want on J Baas vergunning te verleeneu om ramen te maken die uitzicht hebben op gemeentegrond Ter visie Door de dames H L vanLoenenen E IJ van Hoorn Janssen ia eervol ontslaggevraagd als onderwgzereasen aan de kook school Wordt eervol verleend Een dankbetuiging van den heer C J P Spruit voor de hem toegekende gratificatie Aangenomen voor kennisgeving Een adres van den heer B H vande Werve verzoekende afstand van eenstukje gemeentegrond In handen van B en W om bericht en raad 14 Een adres van de bewonars der Sternkade verzoekende verlichting daar aan te brengen In handen van B en W tor afdoening Aan de orde De Biiroenstelling der atdeelingen voor het onderzoek der ontwerp begrooting van do inkomsten en uitgaven der gemeente voor 1905 Onder voorzitterschap van den heer J M Noothoven van Goor zullen in de 1ste afdeeling zitting hebben de hh Vingerling Fortugn Droogleever Vergeer Donker Jongenbnrgor en J L van Egk Onder voorzitterschap van den heer Engels zullen in de 2de afdeeling zitting hebben de hb van do Velde van Ilorson Lnger Muylwgk en Prince Onder voorzitterschap vnn den heer vnn Galen zullen in de 3de afdeeling zitting hebben de hh Herman LKsel de Seliopper Dessing Nederhorst en het nieuw te kiezen lid Aan de orde De benoeming van een voorzitter on twee leden in het stembureau voor do verkiezing vnn een lid van den Gemeenteraad in het tweede Kiesdistrict Benoemd wordt tot Voorzitter de heer J van Galen en tot leden de hh Herman en Donker Aan de orde De benoeming van twee leden in de Commissie tot onderzoek van reclames tegen aanslagen in de plaatselgke directe belasting naar het inkomen dienst 11104 Benoemd worden de hh Mnglwgk en van Egk an de 4rde De benoeming van vier leden van de Commissie voor de Strafverordeningen Benoemd worden bg eerste stemming de hh van Iterson Dessing en Herman en by tweede stemming de heer Vingerling Aan de orde De benoeming van twee leden van de Commissie van bystand in het beheer van het gemeente pensioenfonds Benoemd worden de heeren Prince en Jongenbnrger Aan de orde De benoeming van drie leden van de Commissie van bystand in het beheer van de gemeente gasfabriek Benoemd worden by eerste stemming de hh van de Velde en Muyiwyk en bg tweede stemming de heer Vingerling Aan de orde De benoeming van oen tgdeiyk leeraar in het Hebreenwsch aan het Gymnasium Benoemd wordt de heer A Ketellapper met algemeene stemmen Aan do orde Het voorstel tot wgziging der begrooting voor 1904 Wordt goedgekeurd Niets meer aan de orde zynde wordt de vergadering gesloten 376 Staats loterij 4e Klasse Trekking van Vrydag 2 Sept No 8526 f 1000 17847 en 19296 ieder f 100 Pryzen van f 65 47 5158 8289 11090 13778 15866 19381 79 5203 8625 11438 14008 16025 19578 657 33 8713 11695 33 16525 19910 669 5311 9006 11982 14205 16908 20020 1983 42 42 12077 14320 17060 20152 2895 6169 9474 12157 14645 17695 53 3829 6690 967S 12629 65 17741 20260 46 682310053 tSOU 68 17981 20414 4086 8710152 96 14791 18730 48 4191 750810830 13122 14902 18877 80 4251 7824 10611 13241 15122 19095 20859 4506 28 63 13526 15608 19165 80 4669 8410923 43 31 19241 20903 4806 8108 50 13753 38 19302 4e Klasse 3e Lyst No 9597 m z 20597 en No 12228 m z 11228 LIJdT van de aan het postkantoor alliier en de daaronder behoorende hnlpkantoren ter post besorgde brieven en briefkaarten welke gedurende de 2e helft der maand Augustus wegens onbekendheid van do goadres seerdon niet zyn kannen worden uitgereikt Plaatsen van bestemming Almelo Amsterdam Namen ivr geadresseerden BRIEVEN Pb Deiier Mej J Luwende Mevr Wienengah Baars donda Haag a Rotterdam J V d Linden Mej C Meouwnoord Uithoorn A StUto Nr 75 huis v bewaring I Tromp Mevr Maas A Egberts t BRIËPKAJ RTEN D Uroendgk W Hoetjans Aifisterdam v Eden Langeveld Hang G de Vries J C Jongencel A Kwinkelenberg i Oudewater Mackman I Knur J Jaspers Rotterdam Mej Linsbout J Vd Voren Gorajiers Vlüogenbnrg Uit het buitenland terugontvangen Hamb West IJsambara Hamburg Do Directeur M C HENNEQUIN BEÏÏES VAK ROTTERDAM DONDERDAG 1 SEPT L K ll K PoBTiioii Oblig 8e Selie fr 600 3 59 Obhg 3e Serie Ir 2 n0 3 59 RusLiBi Iwang Dombr Obli gatien 4 AziE Japan üliligntieii 11899 4 74 74 Columbia Jecoiisülideeidp Bui tonlanilseho Hcliuld Rcfcepis L 100 I IV 24V Uypatheekrliankm Pandb Ie Algem Groninger Siiheeps Hypb I 4 100 Pondb Bataalscho Hypbj 4 1 K Alg Hypothbr Eerste Ncd Hypotheckbriefbank I 4 Pandb Hollnndsche Hypb 4 9 Pandb Nationale Hypb i 3 JH Pandb Ged Hypollicekbitnk te Veendam 1 4 100 Pandb Nedcrl Hyp Pand briefbank I 4 9 Pandb Ned Scheeps Hypti 4i 101 Bewyzen van Dcolgor Northw Pac Hyp Bank f 96 Pandb idem idem 4 ilfj Pandb Rotterd Hypb 4 101 Pandb Rotterd Hypb 3 97 Pandb Standaard Hypb 4 100 Pandb Stedelgke Hypb 4 99 Pandb ütrechtsoho Hypb 4 100 Pandb Westlnndsclio Hypb 4 lOO i Pandb Zuid Holl Hypb 4 89 Scheepvaart Vaalgchappijen Aand Holland Gulf Stv Mg 35 Dtverêen Obl Mg tot Expl Laan van Meerdervoort 1902 4 98 Spoorteeglêeningen Italië Oblig Znld Italiaansche 8pw My A H 3 67 Premieteéningen BiLoiE Loten Stad Antwerpen 1887 2V 102 Burgerlijke Btsud aeeuvUk GEBOREN Margaretha Jacobs ouders A Droog on D van Doorn Elisabeth Johanna ouders J Jongcnecl en E cliouten OVERLEDEN M J Heyneman 71 j GEHUWD J E van der Zwaan en J Verby moordrecht GEBOREN Cent ouders C Vermeer en J van Leeuwen Klasina Maria ouders A J H Mullcm en H Versteeg Dirkje ouders W Oosterom en L Post OVERLEDEN A J van Deth 61 J M Speksngder 5 m CEHDWD W Koemans en P Bloot H de Winte van Gouderak en K Diepenhorst Fredikbeiirt bU de RemonitrantiohOereformeerde Oemeente alhier Zondag 4 Sept s Morgens lOi uur Ds H VAN A3SENDELFT On f rangen de NOUVEAUTÉS Najaarsmantels en Regenmantels AM A Ti S CWi i v f lïTXïWWr y ADVKItrUIMTIICN AtovnsciiooL vooit AMBACHTSLIEDEIT De LtóSSEN aan doze bcIioüI zullen aaiiv angon op Uaacdag den 5 SeptemUr 1304 dos avonds tun i nor Ih Directeur B E SPMKKK Az De plual be§prelilii CMS SCBmNN zal op Zulci lu r t Sopl vnn s morgens 11 3 uur plaats bobben in het t ttfé Hnit Scliaukboid Kleiweg I e trein vertrekt uit Den Haag a luiclits om 12 20 Spoortyd T P SOOS TIENDEWEG W bericht de ontvangst van eono prnolilige collectie H iNGLAMPEN slaande rampoii Piano lampen danglantaarns BDISBODDELIJKE ARTIKELEN Kinail Kopci A L B O I B Vornikk Brittnnnin Motanl ENZ ENZ TR II LUK in de Krugorlaan HEERENHUIZEN met TUIN O Kamors roinie Warnndn Keaken en Kelder voorzien vm as vu Waterloidinpr Direct tu aanvaarden Te bevragen TUKFMARKT 11 258 Onnavolgbaar zgn thans door nieuw gqvonden tiiopassiiigen onze In olieverf geteMMerde l ortrelleit Ê elHtHre Uoffaerli Zg geven kracht en diepte die namakers niet kunnen bereiken Men overluigo zich geen iniiliiliea voor de ecMe to ontvangen Qclll Prgsconrant mot een auiitnl ongevraagde geluigscbrilten ro M op nitnviuag Boxtel H liOOAI ltTH 4 C Agont voor OOUDA Firma A QUANT Kunsthandel Kleiweg bg wien modellen te bezichtigen zyn Doctor DE WILDE Arts voor ltUIDZIEKTE enz OPEN RIJSTDIN 20 1 9 Spreekuren