Goudsche Courant, maandag 5 september 1904

Manndag 5 St plember 1904 438t 3 anriran No 950è r r mmm iMeuwS en Advertentieblad t oor Gouda en Omstreken Trirluiin i M9 A I V K U T E N T I E N worden gei talst van 1 5 roffels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Gi oote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertenticn tol 1 iiur des niidd relrtoOH Hf 8t Do Ihluavo lezer Courant pcscliiedt dagelijkii niet iiilzoiuleiinp iin Zon en Feestdagen De j rijs per drie maanden is 1 25 IVaneo per post 1 70 Afzonderlijke Noinmcrs V LI F CKNTKJN Grijs Haar meer De Nienwe Uwlon doet Ic grijze haren binnen enkele dagen verdwijnen maakt bet liaur glanzend en zacbt belet liet uitvallen en neemt de pulletjes van bet lioold weg Kiscbt op den balu Loudoti Pry l en I I SO per flacon Verkrijgbaar in de ROZEjSiDAAI M 9 b Ixaük € als Fu icr molen GOlH Wie tt kt r gt a i UchtA fitkfll Citcau ui uiifantjon mubm ïoataU na at tol rufnoinisgen in dos haii J 3l gekuniw uridtf den naaui det uitïindw Dr MiobMiU vemirdigd jp ja beult uacUfios Ui het wereldbercBiad MabbliMement ran Qebr StoUWMTck t Kei l i ilKha J rTI2ieHeIH Bikel Cacao In TierkantoD buswn Deze £ tk J CKao i net nwlk gekookt eoM ungnname geMind drank TVOr dftjS njk9oti gebruik een 1 2 Üieelapeb Tt t pu der Toor een kop ChoooUt Ab geneoukricttigo drank bi geval v B dtari beo ileuiita mal water t tbnilkm V rkrijgbaar by de voornaunit B 1 Apothtkèn enï V go V t Foaftu nsBT c 0 90 i S Fri Q neraalT0rt gmiwoonlIg r nor IMar nd Juliut Mattankltd Imnterdazn Kalveiitnat lOS GEEN BETER adres voor allo soorten SCHOENWEUK als liet NoordbnibanUcli Schoen en Laanemuagazijn KLhIWEG E 30 tegenover de Kleinogsteeg AanboTelend SMITS Alle roj aratien en aangemeten werk Gasornamenten in alle stijlen Suprisp I endanls ISronon voor Salons Eetkamers Zitkamers Serres ORNAMENTEN voor Winkelvorlicbting M M V LOON OasBtter Dabbelebuart B 13 Telelnr 117 SPECIAAL MAGAZIJN VAN i erUchlings Artikelen BADEN UEUSEKS KOOKPLATEN QASVORNUIZEN Onnoemelijke keuie nieuwste soort UASBALLONS OROOïE VOORRAAD GEËMAILLEERDE GOEDERER gittvril uit de Kamper fabrieken BERK EN ZOON Ecnig adres voor liaüglueilicbl knoodigdiieileD HM MM MkaMvMl I makkalykM foMnldiM voor HMna r Mr l dum ti ICUURMhonmck u da Appnittw vu M Miliar t ea Mrlli tnUhStr M Mn HM leri op Daam m iibrltluiMrk I Ut N fwi WMillm hiliiiii w ift laliMwiw WnM MI im emrMMhfU tr a n Hntaa Directe en finale verdelging binnen uur in de grootste stallen van Vliegen Maggen Motten Mieren Vlooien Rapsen Oorwormen Torren Pissebedden Het reinigen van lois bg Rundvee Scbaap Varken Haisdieren Hoender Hoenderïioklten Vogels Vogelkooien Volière Rozen Abrikozen Perziken en verdere Vrucbtboomen en Broeikasten en nog meer da genoemd is Dit poeder i gedeponeerd versch onschadelök genrig niet hinderlijk de gebraikaaanwyzing geeft inlichting omtrent de hoeveelheid op alles toe te passen Maohlnaal Spuitje mot eöü KOvuldeBUSn öO per itel Afioii lorlijke BUS f 0 0 Kon SPUITJE f O ftO Ken Elftsliekeu Bpuitjof O Hi Grodto DOOZEN 60 on 80 oQnt nkjes It oe t G nrig en otupluwïclijlc ZulverlDRn vet vni i i on neemt dmlwlyk de pijn weg ieneontonfeii aiir nllo braiidnondon Ook onfoilljiijir üp lift vol togoti bmiidi riiïboid klicriMibtiglieid anngdzielits on ndore Nn ontvftn at van poatwi sel n 40 rent of 8 posUi gfll 11 6 cenl wordt U eva monslerdoot Zuiveriiigsvot vim 100 grniii toeKoïütidon fi kloino dooBjcB C5 oont Alios niL t gohruilnwiuiffgzinp ftiinbevolingeii T en tooswmiEnii van post ojfels A cent o ntwiBSül In rent hoofrcrifijiii Jo pnjfi nnlt liüt vorliinf dy porpost t ti iitti sten pikki tdoor lift RoKt oio Rijk vonsondcn I or li ilf 1 of moer Kilo s in ilo poodcr inindor in pry iUiin9n oïi en wonden btrakhttid en stokeningen bij vor neringen wanterbandon en voeten by schurïl ilniiwworra Bij brand on anij wondon on vorzworingen vorKiirht hot vul iu t alt OU niHiir iloot dircot biormodo tu snieren voorkomt mon Idoedvorgiftif ing en koitd vuur 1 et por doos fi atnka 60 cent grooto dooa lOÜ gram O cent Ook TorkrUgbaftr bU A DROSr Korto Tieudewog D 4 Geen Kinkhoest Geen Influenza Om ISinkhocsl Influenza Borslen KeeJaandoening binnen den kortst mogelijken tijd te doen genezen neemt onmiddclljk de toevlncht tot da van ond bekender bekroonde en wereldbüroemde Si erior DniivenBorst honig Extract iH R L I 4 M T II l uit de Koninklijke StoomJabriek DE HONINQBLOEM van H N VAN SCHAIK C DEN HAAG Hofleveranciers Flacons f 1 70 ets 40 et bj Firma WOLFF J C Westhaven 198 Oo L TBJirSTBIJV Kleiweg E 100 OoHda E H VAN MILU Veerstal B 120 te tiomL A BOUMAN oorrfrwiU PINK3E IVuuiferktrkad IJul A N tuk ZESSEN Sckomkimn J Th TOKKEN Boikoop B V WIJK OuJtaafT A SCHEER Haatlridil P W v EDE Oudeumler TC viK D a HEIJDEN te Rteumik P r o 8PKK MotrcapeUt O r D STAB Wad Ungmf Wed J llfILST Waddinqnof M KOLKMAN Waddingmtn P A i GROOT OndemUer A D JONGIl 0 idmUer 1 P KASTELEIN PoUntkmUm D BIKKER te B iudu p Teleplioonnot Chiida Abonnement I 40 per jaar foor perceelen binnen een kring van K U 1 gelegen Aanleg en onderhoud gratis Het net is aangesloten aan bet Rijks Intercommnnaalburean Op 1 Aug 1904 142 verkregen aansluitingen Contracten en voorwaarden verkrijgbanr aan bot Bureau ACHTER DE VISCHMARKT i r i I tU l M i ti ll Verkrijgbaar in flesschen SO ets 73 et en f l fiS bij H H Apothekers en Drogisten l et op het merh AUKXtt V AD RICHTER Co Rotterdam Te Gouda bij C LUGEH Apotheker Markt en by WOLFF Co Westhaven 198 ATTEVTIE S V pT Wie van het mooie weer wil genieten en roet de Kinderen een prettigen dag doorbrengen vergete vooral aiet een bezoek te brengen aan de Kinderspeeiluin van den Heer F CHRISTENSEN Ook zeer gesckikl mr Kill ler ar l en Aanbevelend en met hoogachting ÜEd dw dr F CHRISTENSEN STOLvumastim Teletoonnnmmer 85 EEMBEPOTTAHIBEL en wordt vanocbl op t IBRK t MtW mr RBT Miouus th M IIAVËNSWAAY ZONEN OOBraOHKH Oei e THEEËN worden aaltren in verzegelde pakjes ivan sgf tioM m n half en cm Ntd vnt f met vermelding van Nommer en iS gs roonien van nevenstaand Uerk volgens de Wet g lapo neerd Zich tot de aitvoeriog van geëerde orders aanbeirelende i € BIJL vc orheen J BBEEBAAST L I lua Qoida Druk van A BRINKMifN Zir DE BURGEMEKSTER van GOUDA Gezien ccno oitnoodiging van den Heer Cürainlssaris der Koningin in deze Provincie maakt bekend dat overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 26 November 190 no 38 ingetijfden bij de militio te land aangesteld kunnen worden tot VËRZORGP R BIJ DEK RIJKSPO STDUIVENDIEN ST en dat evontaeele belanghebbenden de noodigo inlichtingen kannen verkrggen op do Stoere tarie dezer Gemeente bovenlocalil it afd Militie Gonda den 3 September 1904 De Bargcmecetor voornoemd R L MARTENS Uuileiiliindscli Overzicbl Koeropntkine seinde Donderdagavond aan den Tsaar Het gevecht voornumeluk een arlillerie dnel weid den geheelen dag voort ge ot De Bassen waren verplicht terug te trekken op den rechtervleugel waar de Japanners verschillende stellingen bezetten Het spoorwegstation wordt gelroflen door do projectielen De dieiisllakken zijn meer BOüi deliik ader dak gatuwht De legermacht van Koeroki rukt voort op den noordcljkcn oever der Taiseho De Russische Een telegram vait den chel van den stuf van het linker Japansche leger dat Liaojang bestormt meldt dat generaal Okoe den rechtervleugel en liet centrum van de Rassen door een naclitelijken aanval verraste De Japanners kregen Woensdagmiddag vasten voet nabij Hsinlitoen De chel van den stal zegt dat de Japanners Donderdagmorgen te 3 nar Hsinlitoen en een heuvel ten westen van de Sjoolianpns bezetten na met succes een unverwaclttschen nachteijjken aanval gedaan te hebben De Rnssisciie kanonnen die de Japanners na tegen Liaojang gebruiken worden beschreven als 10 cM kanonnen Het aantal der bnitgemaakto kanonnen is niet bekend Het gevecht biJ Liaojang werd gisteren by het aanbreken van den dag hervat Het lot van de groole massa van het terugtrekkende leger hangt af van do dapperheid van FEVILLETO W H vHad geen van tjeiden eenige vrees voor hetfceti men u later heett ten laste gelegd In het miost niet mijnheer Lelrank 1 Hoe konden we met mogehjkheid voorzien dat de buren den oven doorzoeken en ons voor moordenaars uitnuken zouden We vreesden alleen dat de oudfe JMD als h het gebeurde vernomen had vijandiger dan ooit legen ons zijn zou En ik was er non meer dan Silas op gesteld om de zaak geheim te houden omdat ik behalve mijn vader ook mijn beminde te ontzien had U kunt u licht voorstellen hoe onaangenaam mijn positie zou zijn geveest als Jago wegbleef en de reden daarvan werd ontdekt U gehwlt dus dat Jago zijn bedreiging heett uitgevoerd dat hij leeft maar niet wil terugkeeren naar de h ttve i tDaar ben ik van overtuigd Gelooft u dat hij werkelijk in een spoorwegrötuig gezien is reizende naar New York f Dal geiooi ik stellig mijnhecLl en wat meer V geloot dat ik hem op het q oor was en hev sou hebben uitgeviscbt io Mew York als ze me niet hadden gearresteerd tja 1 TÏel Naomi in tdat geloof ik ook Jogo den linkervleugel Voordat hij terngtkok versterkte Kocropalkine zjjn linkervlengellin oostelijke en noordelijke richting in de li op Koeroki s opmarsch te stuiten en zijn vemindingslijn Ie beschermen Het grootstegiKreelte van de troepen die deze lyn mo Jeifoeschermen schijnt in do n3b ttreni vfin Hnyingtai dat Koeroki Dotrtlerdagmorgen te 11 uur aanvit l samengetrokken te z jn Het resultaat van liet gevecht is onbekend Slecht weinig buionderheden worden meegedeeld o er de vervolging van den Rns siBclien icchtervleugel Blijkbaar trekken do Russen langzaam en steeds strydend terug Oltlcieelo berichten melden dat de Russen dezen morgen Liaojang nog bezet hielden jomeld wordt dat de Japanners reeds meer dan 25 000 dooden en gewonden hebben Admiraal Hosoya meldt dat de Japansche oorlogsschepen by Yentao ten zuiden van Sansjuntuo opgesteld Zondag en Maandag 2 1 Cliirieesche jonken buit inaakten die poog den levensmiddelen in I oi t Artliur binnen Ie brengen De jonken werden naar Talienw in gebracht en geconfiskcerd De equipages zÜn in vryheid gesteld Gisteren is de beslissing gevallen bg Liaojang nn een vierdang schen stryd die aan de Japanners volgaas een olficieolo opgave uit Tokio tienduizend man aan dooden en gewonden heeft gekast moesten de Russen terugtrekken Oonernal Koeroki slaagde ei in een paar divisies ii pontons over de Taische rivier te brengen en bedreigde daarmede den terugtochtsweg der Russen Er schoot tóen voor Koeropatkine niets cders over dan zijn troepen uit het zuider en westerlronl terug te trekken en Liaojang te ontruimen Dit is in het kort het resultaat van de gevechten die tion dagen lang om Liaojang zy gevoerd Het is danrby al weer gebleken dat voortdurend onjuiste berichten worden gezonden die de toch al niet heldere go beurlenisson nog onbegrüpeiyker maken Zoo het bericlit dat Koeroki den spoorweg naar Moekden zou hebben afgesneden of dat tienduizend Japanners in do nabgheid van Moekden waren gezien De beteekenis van dezen slag is volkomen juist omschreven in hetgeen vorst Demidof zeide Koeropatkine zal Liaojang niet verlaten zonder den vijand belangryke verliezen te hebben toegebracht Hg zal niet aarzelen wanneer de voorzichtigheid hot gebiedt tot Moekden en zoo noodig nog verder terug te trekken zal zich schuilhouden vGelooft u miss Colebrook dut hij bang is om uw neven onder de oogen te komen Nk eenige aarzeling antwoordde ze Misschien wel Maar waarschijnlijk acht u het misschien niet Ze gaf geen antwoord en was blijkbaar ver legen maar ik hield voet bij stuk en vroeg Gelooft u dat er voor mijnheer Jago een andere reden bestaat om zich schuil te houden Met neergeslagen oogen antwoordde ze ietwat gemelijk Dat weet ik niet Ik wendde me tot Ambrose en vroeg o hij niets meer te zeegen had Hij antwoordde Niets Alles wat ik van de zaak weet heb ik u verteld Ik stond op om een apartje te hebben met den advocaat dien ik te Narrabee had opgeloopen en die ons vergezeld had naar de gevangenis Hij zat stil in een hoek en had nauwkeurig opgelet welke uitwerking het verhaal van Ambrose had op de aanwezige overheidspersonen en op mij Ia vroeg ik hem fluisterend u dit pu de geheele verdediging Om a te dienen mijnheer I elr ik I Onder ons wat dunkt u er van f Dat ze zullen verwezen worden naar de openbare terechtzitting rTer zake van moord JuüL Ttt take van noord De russen zullen noj heriiaaldelgk geleganjioid hebhen meer noordoiyk den strgd mot nieuwe krachten te hervatten Want van een capitulatie van Koeropatkine s leger een Sedan zuoals het re 4s werd genoemd is i een sprake ZeUs do Engelsche bladen die Koeropatkine reeds voorstelden Ws met zyn goheele leger ia een muizenval zyti niet meer zoo heel zeker van hun zaak Slechts als Koeroki er in slaagt den terugtochtsweg naar Moekden al te snyden wordt do toestand voor de Russen govaarlyk Maar dut bigkt uit de beriehten niet integeiideel bleek hot treinverkeer luascheu Litt ljang en Moekden nog niet verbroken Bl oolang dat bestaat is de terugtochtsweg yaif Koeropatkine veriekerii V lilsacben Kngelaiid en Duitschland iü een arbilragu uvereenkomst gosloten De overeenkomst aangegaan voor vgf jaren word den 12 n Jnli oiidortcckend tu Londen door den Kiigelsclicn minister van buitenlundscho zukön Lord Laiisdowne en den Duitsclien geaant graaï Wolfï Metternich teisteren is do tekst van diu üvoroonkomst ill tonden gepubliceerd Daaruit bl kt dat de arbitrage betrokking bf eft op alle guflcliillen van wettelijkcn aard o die kunnen ontstaan door du uitloggine van tractaton tasscbtm de beide conttwtcerende purtüen gesloten on dieliiet konden woidcn opgelost door diploma iuko onderhandelingoD Zy zullen worden onderworpen unn de Bitspraak van het Permanente Hol van Arbitragd gevestigd te sGraven hago wanneer zy tenminste niet de levens belangen de onalliankoiykhcid ot do eor der beide cnntrttcteorende staten raken en niet in stryd zjjn met de belangen van derdon In Ik geval afzonderlyk zullen de beide Ipartijen voordat de uitspraak van het Hof van Arbitrage wordt ingeroepen con bijzondere overeenkomst aangaan waai in duidelyk het onderwerp van geschil en de macht van de arbiters wordt uiteengezet en verdere b jzonderheden worden vastgesteld Oeschillen van wettelyken aard in den aanhef bodoeld kunnen z jn verschillon over de uitlegging van een wet rn een der staten toegepast op eon onderdaan van den nndoren staat Zoo zou bövoorbeeld wanneer oen dergelijk tractaat was afgef loten lusschen Engeland en Rusland de quaestie van de Knight Commander dus het geschil over de opvatting van de kaapvaart aan het Haagscbe Hol moeten worden ondorworpon De vooruitzichten op een spoedigen afloop VIII Mijn antwoorden aan den pkiibezorger waren niets anders dan de uitdrukking mijner overtuiging Ik hield het verhaal van Ambrose voor een verdichtsel tamelijk lomp saniengeflanst om aan de getuigenissen waar het Openbaar Ministerie zich op beroepen h d een andere uitlegging te geven Op den terugweg naar de hoeve deed ik mijn uiterste best om langr aam en voorzichtig Nflorai s blind vertrouwen op de loslating o de vrijspraak der beschuldigden aan het wankelen te Urengen Toen de dag voor de voortzetting van het gerechtelijk ondersoek daar was verschenen Naomi en ik op nieuw tn de gerechtstaai De oude Meidowcrolt was ditmaal bniten stant om den schok dte hem diar zou wachten te trotseeren maar zijn dochter was tegenwooidig hoewel 2e niet bij ons zat Dadelijk trof het me dat Sitaa ditmaal veel bedaarder was kn bg de eerste zlttm Nieuwe getuigen waren er niet behalve geneetikundigen die over de beenderen quaestie moesten worden gehoord Drie ran de heeren bekenden dat ze het niet met zichjclven konden eens worden twee gin n nog verder en verklaarden dat het beenderen waren van een dier de overigen hielden v l fat het we menschenbeend rea waren De i vocaat der beschuldigden maakte zich deze mzekerheid ten nutte en ging toen over tot het verhaal vao Ambrote Natuurlijk kon mea hier geen getuigen voor bijbrengen Of hij de advocaat door deze omstandigheden werd ootmotdigd ot dat hij heimelijk der staking ttr MarsoSllo worden er niet beter op er schynt zelfs gevaar te zyn dat zy overslaat naar allb Kranscbo zee en zelfs rivierhavens waardoor de Franscbe hfcndel natuurljjk grodtendeols zou worden verlamd De bootwerkcis te Marseillo hebben nameiyk Woensdag in do Aibeidsbeurs een byo nkomst gehouden waar bo loten is een beroep te doen op allo leden van den Kran scben Bond van Bool erkers om gomcene zaak met ben te maken Om te boginnen zou ten spoudig i o do staking intreden in tien Middellandschü Zifebavens niet alloon in Frankryk maar ook op Corsica en in Algerië Uit Cetto ko nt bericht dat het werk daar reeds is neergelegd Rivelli do socretari f van don Bootwerkersbond heeft zich naar aanleiding van het geiucht dat de patrooim de uitsluiting drie maanden willen laten duren als volgt uitgelaten Ik heb hooi on zoggen dat de patroons ons voor drie maanden zonder wt rk willen laten Ik zou ze raden dio proef niet te nemen Zy doen verstandiger mot niet te beproeven hot volk uit te hongeren want een bongerigo maag is een slechte raadgorfster En als hot volk ii beweging komt dun is het als bet gely op de kust van Bretagne Hot dringt voorwaarts alles voor zich weg vagende Dit is dreigende taal maar waarscbüiiiyk dj vruchtbare gelugenlKüidsrhetoi iek Want tot dasver 4 iQVflB de Htf hers by alle seherpjUi van het conflict zich ordoiyk gedragen en nicU wyst er op dat z van houding zullen veranderen Men hecht dan ook geen wnardo aan eon onder voorbQh Ud door de Dé bats uit Warsoille opgenomen telegram dat de stakers gisteren in een geheime samenkomst tot revolutie zyn aangespoord waar de vrouwen on kinderen oyk aan mee zouden doen De kotenwerkort zoudon het sein geven door hun vrachten in zoe to gooien Gisterenmiddag heeft Lo Mee dölaKall i voorzitter van de Kamqr van Koophandel met de voorzitters van hot ayndikaut der in icrits inaritimes on dat dor dokworkers een ondorboad gehad dat tol half vy duurde Lo Moe de Salla verklaart dat er een gi est van verzoening en gemntjigdhoid op die conferentie hoerschte T Vci Hjjreido UericliU ii Fkankkmk Door do iornale d fta lia wuidt vermeld dat mgr Geay zeer gcilrukt was toen hy het bezoek aan den paat bracht doch dat by het Vaticaan in vee l betere stemming rjn clicntcn voor schuldig hield k in k met zeegen doch z ker is het dit hij r irli wel is wnar goed van zijne taak kweet maar dat hij als hel ware werktuiffelijk zonder de kracht dei overtuiging het woord voerde Toen hij h id uil e sproken wierp Naomi bekommerde blikken op mij In de blikken en gebnrdn van het Openbaar Ministerie meende ze duidelij te zien hoe weinig indruk lc pleitrede van den Advociat had teweeggebracht maar ze hield nich goed malwathting van de uitspraak Die uitspraak was gelijk ik verwacht had Üe beschuldigden wcrtlen verwezen naar de openbare terechtzitting ter zake van moord Bij die vreeseiijkc woorden gleed N ioini s hooldje op mijn schouder netfr Ik haasite me Nuomi naar buitea te geleiden Toen ik de bebr huldigdcn voorbijging ng ik l it Ambrose ona doodbleek naoo de terwijl Sil a an Wihrik op een Bt el wat neergevallen en als een weggeiihopte hond over zfn gehetdc lich iam sidderde Toen we roet misH Meadbwcrolt terugreden pnik ze geen enkel woordj en ik kon in haar voorkomen zellü niet het gerijigste tek ken t eipeii ren van deernis met het lot van haar broeders Nauwelijks waren we thuis gekomen uf Naomitrok zich terug op haar kamej en ik bleet metde dochter des huizes alleen Niet weinig verbaasd was ik toen de schijnbaar eo hardvochtige vrouw bewees dat ze tjch ook een v n Eva s dochterenwas dat ze zij het danl ook op geenszinslieltatlige manier kon ge delen en lijden alselke andere vrouw llprrfr veruoiga