Goudsche Courant, maandag 5 september 1904

Directe en finale verdelging binnen nur in de grootste stallen Tan Vliegen Miiggen Motten Mieren Vlooien Rapsen Oorwormen Torren Pissebedden Het reinigen van luis bö Rnndvee Schaap Varken Huisdieren Hoenders Hoenderhokken Vogels Vogelkooien Volières Rozen Abrikozen Perziken en verdere Vrnchtboomen en Broeikasten en nog meer das genoemd is Dit poeder is gedeponeerd verscb onschadelijk geurig niet hinderljjk de gebraiksaanwgziDg geelt inlichting omtrent de hoeveelheid op alles toe te passen Hftohtaaal Spuitje mmt oracim ei jk meteen gevulde BUS f 1 60 HBBIB nBifl uiverings ret per stel P ni i g UUHB verdacht en ii crat dRclulijk dfl pijn wfg Ji no4Jitonfuil taitr nllo ljrnnd oiuiün OuV onfeilbiiar op fu t vol Uige i brand ri ihoi l klicraolitifï Iieid ufijigtfficiitM eti andorü Iiclinam8ro cii on wondoii Btmkht id on Bttikmüugon lnj voraweringLMi wuitorhnndnn en voeten hij nchtirft dauw Na ontvangit ran poitiriasel a 40 ceat warm Hij brand on mij of 8 poatscgels a oent wordt U een voodev en verzweringea ver nioosterdoo Zuiveriogavot van 100 gram zacht het vel nirt all on toegezondoQ H kleine dooflje AK oont maar door ir ct hiermud Alles met gebruilUaanwijting aanbevelingen Ook varkrJUKbftar bU A DB08T Koita Tiendeweg D 4 verliet Het blad zegt dal de bisschop behalve aan den pan ook aan de Kransche regeering zijn ontslag heeft aangeboden OoSTEKRIJK IIoSaiKUE Uit Marienbad wordt gemeld dat de Spaanscbe gezant te Weenen daar eenige dagen vertoefde om een onderhoud te heb ben in opdracht van zjjn regeering met koning Edward Den Engelschen koning moest om steun en raad gevraagd worden tot het uit den weg ruimen van de rooeielijkheden welke gerezen zjjn tusschen Frankrijk en Spanje in verband met de onderhandelingen over Marokko De gezant kon naar Madrid seinen dat zijn zending met succes bekroond was MONTKiCEUBO De ertprins zal met zijn gemalin en den minister van binnenlandschc zaken de kroning vnn koning Peter van Servië bijwonen Kkkti In verband met hel bezoek dat prins George van Griekenland aan verschillende Enropeesohe hoven wil brengen ten einde de verecniging van Kreta met Griekenland te bepleiten wordt bericht dat verscheidene regeeringen den prins si deden weten dat mot het oog op don tegenwoordigen politieken toestand daaraan vooreerst geen denken ia RUSLASD De justitie te Petersburg meent thans de zekerheid te hebben dat het Sazanof Von Plehwe s moordenaar te doen is geweest om do gruwelen van Kisjinef te wreken Sazonet is bijna hersteld over oen dag of acht wordt hij uit het hospitaal naar de gevangenis gebracht Zl lU At BlKA Volgens te Berlijn loopende geruchten zou de rogeering besloten zijn kolonel Lentwein uit ZuidWest Atrika terng te roepen on in zijn plaats te benoemen Von Lindeqnist consul genoraal te Kaapstad BINNENLAND Naar wij vernemen zal de generaal majoor jhr J O van der Wijck die als gouverneur van Atjeh generaal Van Heutsz opvolgde reeds in April ot Mei weer naar Java terogkeoren om in den rang van luitenant generaal den tegenwoordigen legercommandant luit gen Bootje op te volgen die na twee jaren in dien rang te hebben gediend met pensioen zal gaan Generaal Van der Wjjck zal als gouverneur van Atjeh worden opgevolgd door den tegenwoordigen luit kolonel O C E van Daalen die in afwachting van die benoeming en zijne bevordering tot den kolonolsrang spoedig reeds met verlof naar Nederland zal ver trekken Vroeger is gemeld dal kapitein Colijn adjudant van generaal Van Heutsz te Sabang zou debarkeeren om als adjudant den nieuwen gouverneur van Atjeh ter zjjdo te staan Hierin la echter zoo wjj goed zgn Ingelicht verandering gekomen De kapitein zal denaanstaanden gouverneurgeneraal naar Buitonzorg vergezellen N v d D Gemengde Berichten Voor de rechtbank te Groningen stond Donderdag terecht de 24jarige boerenknecht Willem van der 8 van Winsum beschuldigd van doodslag Uit bet getuigenverhoor bleek het volgende Ten huizo van oen arbeider to KleinGarnwerd was eon feest gevierd ter eore van diona zuster die vaste vorkoering had gekregen met oen werkman op een tichellabriek te Winsum oen braat oppassend jongeling Maar Willem had gemeend dat h j de uitverkorene van het meiaje was En toen men huiswaarts keerde en hü zag hoe lontje mot Piotor Groenowold gearmd liep laaide zjjn hartstocht tel op en plotseling stortte hy zich op Pieter die neorzoeg onder de woorden Willem Wlllora wat duat mie zoor Eu Willoni zei even later Doar galt ie nijt dood an Nog later verklaarde hü Als ie nog looft steek ik hem dood Allo fofstgangors liepen weg Later kwam de beachuldigde terug met een 16 jarig knaapje Haai leeft nog zei hg haal maar even wat woator 1 Terwijl het jongetje ging verrichtte Willem een weerzinsWekkendc daad H j hoalde het mes uit den zak van zgn slachtoffer stak üoarmoe het Ijjk eenige malen in de koel en liet het raes in een der wondon steken Toon het jongetje met water terugkwam loi hg l Heuitt nyt meer hni is zoo goed uls dood Zgn poging om het te doen voorkomen dat de verslagene zelfmoord had gepleogd mislukte De doktor constateerde dat de koelwonden slechts wei nig bloedden en dat de dood was iugetreden tengevolge van een steek roet een scherp voorwerp dat doorgedrongen waa in de rechterhartkamer Beklaagde ontkende oerat maar legde ten slotte een volledige bekentenis af Tegen hem werd tien jaar gevangenisstraf geeikcbt Oü ambtslialve toegevoegde verdediger mr W SchwitterB betoogde dat gMO opiet kon worden ten laste gelegd Sedert een paar dagen is een 17 jarige klerk bij de SS te Leeuwarden voortvliiclj tig zonder orde op z jn zaken te hebben gesteld en met oen tekort in de kas van rnim 500 Ztjn verblijfplaats is tot na toe niet bekend Leeuw Ct Het Museum van Kunstnijverheid t Haarlem werd gedurende de maand Aagaslus door 657 personen bezocht De aan het Musenm verbonden boekerij wa gcdnrende de afgeloopen maand gesloten en werd op 1 September weder geopend Belangstellenden die op het gebied der kunsten en ambachten boeken plaatwerken kosteloos wenschen te raadplegen kunnen zich wenden tot den directeur van genoemd Museum Op de school voor kunstnijverheid welke eveneens uAn het Musi um verbonden is zullen de lessen op 5 September worden hervat Op den Arasterdamschen straatweg bjj Naarden had gistermorgen te halt vier een ernstig ongeluk plaats De automobiel no lOdb komende van Amsterdam haalde verktord nit voor een melkkar kwam daardoor tcrpjcht op de rails der öooische Stoomtram en kantelde onderstboven Van de zes inzittende personen i heeren en 2 dames bleven beide laatstcn ongedeerd doch de 4 heeren werden allen vtirwond De heer De Kok hotolhonder to ütreclil word ernstig aan het hoofd gewond De heer Van der Marks uit Amsterdam heeft eonige ribben gebroken Beiden liggen te Naarden in het militair hospitaal alwaar zü door dr Hoogenboom en dr J V de Jong werden verbonden Van den chauffeur is een been ontïleesd terwijl do vierde heer oen arm heeft gebroken l5eze zjjn na verbinding naar Amsterdam vervoerd De toestand h bevredigend Melkkar en berijder bleven ongedeerd Hbid Een veerboot gezonken Bjj eon veer uin de Kamierivier by Ustkoswy Hongarije lieten zich een honderdtal menschen overzetten De veerman waarschuwde te voren dat de boot niet meer dan vjjftig menbchen tegelijk kon laden Op deze waarschuwing word niet gelet In het midden van de rivier brak de boot middendoor Vijftig menachon verdronken Spaorwegongelnk Uit Montreal wordt bericht dat twee passagierstreinen van den Grand Trunk Railway naby Richmond Quebec in botsing gekomen zijn Negen reizigers werden gedood terwnl later nog 2 aan hnn wonden bezweken 25 passagiers werden gewond Onder de gedooden bevond zich mr 1 B Blanchet lid van het Canadeesch parlement Donderdagavond vond een contrOlobeambte der 8 S een jongen van ongeveer 10 jaar bewusteloos op de spoorbaan liggen tnaschen den Amsterdamschen straatweg en bet sein huis der N C S te Utrecht Het bleek eon jonge landverbnizer te ijin op reis met lijn familie van Duitschiand naar Amerika Hij was uit trein 921 van de richtingAmersfoort naar Rotterdam gevallen diocirca 6 15 Or tjjd genoemde plaat passeert Later herstelde do jongen in zooverre dathij de reis met zijn familie weer kon vervolgen U D Aan een tafeltje voor een der caté s in Den Haag zat gisterenmiddag een eenvoudig gekleed heer Een dor andere bezoekers van hot café riep een bloemen meisje en verzocht het kind dien heer een bouqaetje aan te bieden aan welk verzoek bereidwillig werd voldaan Uracieuseli k aanvaardde de heer de bloemenhulde hem door het meisje geboden Tot hare verrassing zag zjj zich voor deze attentie door den gehuldigde rjjkeiyk beloond ZÜ had londer het te welen eon bloemenhnlde gebracht aan gonvornear generaalVan Heutsz N C De bnrgomecster van Eemnes waarschuwt tegen een persoon zich noemende Klaas Big volgens zgn zeggen geboren Afrikaander die allerlei tragische verhalen doet omtrent zijn lotgevallen in en na den Transvaalschcn oorlog Zoo vertelt hiJ dat bjj zijn vrouw en twee kinderen in de concentratiekampen hoeft verloretl Hö heeft in Eemnes getracht door allerlei verhalen gelden in te zamelen voor ijn terugkeer naar Transvaal doch bemerkende dat men hem ging wantronwen is bjj spoorloos verdwenen het ingezamelde geld grootendeels bg een ingezetene achterlatende Zeer aarschijnlijk zal hjj in andere ge meenten op dezelfde wyze willen optreden Signalement middelbare lengte blond haar zeer dun bjina kaalhooldig kleine dunne knevel dito baard grijze oogen kromme nen en heesehe stem spreekt nu eens Afrikaan sch en dan wuder HolLandsch Hij is in het bezit van eenige stukken en brieven waarin de naam van K Bljj voorkomt benevens van een iiiat der gehouden collecte in de gemeente Ëemnes Men schrijft aan do Bode orgaan van den Bond van Ned Onderw Ik ben te Zwolle geëksamineerd voor de hoofdakte on helaas niet geslaagd De eksaminator voor taal en letterkunde vroeg me 0 a E Wal hebt u gelezen van dr Kuyper f Antwoord N ets E Noem eens een belangrijk werk van dr Kuyper P Antwoord Ik ken er geen E Dal spijt me maar dan raad ik u aan te lezen titel is mü niet in het geheugen gebleven E Wat hebt gelezen van Heij rmans Ik noemdo een paar werken E Hebt u Kamertje4zonde nietgoluzen Antwoord Neen E Dan moet u het ook niet lezen Ik vernam na aflooji dat de eksaminator was een kristolik schoolhoofd t Het Transvaal gouvernement deelt onder du nieuwe wet op de diamanlmijnen voor 60 pCt in do winst De belangrijke ontwikkeling van de Premier mijn belooft nu Bon belangrijke pTist van inkomsten te worden Volgens de Zuid Afrik in iche Po t is de opbrengst dezer mijn van 32 00 5 karaat in Januari tol 83 537 karaat in Juli gestegen De winst op do Juli productio wordt op f 960 000 geraamd Naar dien maatstaf zou de jaarlyksche winst 12 millioen bedragen waarvan het aandeel van den staat das ruim 7 millioen is Voor de aandcelhonders bljjfl dan nog een aardige winst over daar hot geheelo kapitaal der maatseliappü slechts f 960 000 is en dus do winst voor de aandeelhouders naar bovensinanden maatslat ÖOO pUt Voorloopig echter is volgens de Z Afr Post het voornemen de winst voor verdere uitrusting der ondernemijig te gebruiken Het verschijnen van zulke nieuwe producenten van ruim een millioen karaat per jaar op de markt zou echt r wel eens invloed op do diamuntprijzen kunnen hebben Stadsnieuws GOUDA 3 September 1904 De Vrijzinnige Kiesvereeniging Gonda stelde gisteravond tot candidaut voor lid van den Gemeenteraad voor het 2de district de heer A Dortland Naar men ons mededeelt belooft de tentoonstelling van Floralia zeer mooi te zijn er zijn veel planten ingezonden waaronder zeer goed geliweckte Even als voiige jaren zat zeker de tenloonstelling weder een druk bezoek hebben De heer G Boot die ter gelegenheid van den verjaardag van H M do Koningin eenige dichtregelen aan Z K H zond ontving onderstaande dankbetuiging Het Loo 1 Sept 1904 Ingevolge de bevelen van Zjjne Koninklijke Hoogheid don Prins der Nederlanden Hertog van Mecklenburg heb ik de eer den Hoer G Boot koster der Remonstrantsche kerk te Gouda Hoogstdeszelts dank te betuigen voor zijne gelukwenschon in dichtregelen Zijne Kon Hoogheid aangeboden ter golegeni heid van de herdenking van den geboortedag van Hare Majesteit de Koningin De Inspecteur Adjudant van Z K H den Prins der Nederlanden Hertog van Mecklenburg VAN SUCHTELEN VAN DE HARE Voor de voorstelling op Dinsdag a s in het circus Schumann zjjn rnim 300 plaatsen heden besproken Nog knnnen wjj mededeelen dat na afloop een voldoend aantal trammen gereed zullen staan om de bezoekers naar het station te brengen Het vuurwerk dat Woensdagavond tgdens een muziekuitvoering in de haven te Woerden zou worden ontstoken kwam tot een ontgdig einde By het eerste nummer kwamen vonken in aanraking met het nog voorhanden vuurwerk dat in een schnitje lag In een oogwenk was het ontploft en stond een oliekleed in brand zoodat de drie personen belast met het alsteken dadelgk in het water sprongen Eén van hen zwom naar den wal terwgl de anderen zich aan het schuitje vasthoudende op het droge werden getrokken Zg kwamen er zonder brandwonden af Haistrzcht 2 Sept Zondag 11 September des namiddags ten 3 ure itl de naar hier beroepen predikant bö de Ned Herr Kerk ds H E Knappert zgn intrede doen na des voormiddags ten 10 ttia door zg i broeder Prof L Knappert uit Leiden bevestigd te zgn NiEUWERKKKK a d IJsKL Maandagavond vergaderde de afdeeling Nieuwerkerk a d IJsel Capetle a d IJsol en omstreken der Hullandsche Maatschappg van Landbouw in het café de Zwaan van don heer G van Reeuwgk Niet minder dan 41 leden hadden de preseiitielgst geteekend Nadat de Voorzittor de heer A C Koolmees de vergadering had geopend werden de notulen van de vorige vergadering gelezen en onveranderd goedgekeurd Een drietal ingekomen slakken werden voor keiniisgeving aangenomen Tot afgevaardigde naar de algemeene vergadering a s Woensdag 7 September te Enkhuizen te houden werd bg herstemmiug gekozen de heor G van Reeuwgk en tot diens plaatsvervanger de heer K Preugt In de plAts van de hoeren D van den Dool Hz en G van Reeuwgk die met den eersten Januari 1905 als bestuurslid moeten aftreden en niet Iisrkie4b tar zijn wc rdou gekozen de heereu M Molenaar en K Preugl De punten van behandeling op do algemeene vergadering gaven weinig slot tot di icnisie alleou de benoeming vun een lid van het hoofdbestuar voor de jirovlncie Zuid Holland lokte een breedvoerige gedachtenwisseliug nit Besloten werd met een eigen candidaat voor den dag te komen D iarloe werd gekozen de heer A van dor Dossen landbouwer te Oapelle a d IJsel Mocht deze onverhoopt de candidatnur niet aatuiemen dan moet de afgevaardigde zgn stem nitbrengon op den hoer S C Korteweg te s öravenh igo VusT Maandag 1 1 wandelden doof oaze gemeente 3 Engelsch n een heer en twee dames By den landbouwer N W Ka stelegn gekomen trok een brujje dnt genoemde landbouwer s winters gebruikt voor het lossen van mest hun bgzondere aandacht Al kgkende begaf de Engelscbman zich eens daarop duch wgl het daarvoor niet sterk genoeg was kwam hg pardoes in de Vlist terecht De dames die zoo onverwacht haar metgezel een bad zitgen nemen stelden alhoewel verschrikt alles in l work om hem weder op t droge te brengen wat dan ook gelukteVoor het vrieudelgk aanbod van den landbouwer om de natte kleodingstnkken even te verwisselen voor andore werd bedankt de kleeren worden wat uitgewrongen waarna men goedsmoeds verder wandelde Aan het dorp Haastrecht gekomen was men zeker wat verlegen met hel natte pak althans men ging met versnelden pas de richting van Gouda heen wat natuurlgk des te meer de aandacht trok Waddinqsveeh 29 Aug In de zitting van den raad dezer gemeente onder voorzitterschap van den wethouder den heer K Jonkheid werden goedgekeurd de begrooting van het bargerlgk armbestuur tot een bedrag van f 5 146 97 i waaronder eene ge meentesubsidie van f 50 X de gemeenterekening aanwgzende in ontvangsten f39 572 84 en in uitgaven f 33 182 66 loodat het voordeelig saldo bedraagt 11390 18 Herkozen werden in de financiSele coramisaie de heeren D Bremmer Ph van der Broggen E A v d Torren in de bouwcommissie de heeren G Alblas F A v d Torren A Witteman in de commissie voor de verordeningen de hoeren J van Bergen C Oudgk en D Bremmer Op de voordracht van zetters werden geplaatst de heeren C Oudgk altr en J v Bergen A Witteman aftr en H D v d Weerd De ingediende gemeente begrooling voor 1905 bedraagt in totaal f38 784 10 Nog werd eene buitengewone subsidie toegestaan voor 1904 aan het burgeriyk armbestaur ad f450 en besloten de stemdistricten ongewyzigd te laten ea da verordening op de begraleniarachteit te doen continueeren ZiviHuuizES De gemeenterekening over t afgeloopen jaar ia door den gemeenteraad in de laatste vergadering goedgekeurd op een ontvangst van f 18196 59 en uitgaat van f 16774 35 zoodat er een batig slot is van f 1422 24 Een jongen reed met een hondenkar op den Oroenenweg Wyi hg te dicht by het kanaal kwam raakten de kar da hond en hg zelf te water Met moeite wiat hy zich te redden ook de hond werd gered Inmiddels toegeschoten menschen hielpen hem de kar uit het water halen BnrES lUk Stand GEBOREN 29 Ang Cornelia Joaeph Maria ouders A Copier en A P J van Dam Marinas Jacobns oaden A ran Kerabergen en P van der Horst Anna Maria onlera J W A Baart en 8 E Hartkamp 31 Cornelia oadara W Ver blaaoir en A Sol 2 Sept Camelia ouders S de Lange en L Laurier OVERLEDEN 30 Aug N Jongbloed U 31 O Verdouw 68 j B W H LSstor 31 j 1 Sept J Egkhott hnisvr van A G van Willigen 33 j J H M Visser huisvr van J F Willens 42 j ONDERTROUWD 2 Sept J D Korevaar en F den Oudsten GEHUWD 31 Aug A Fokkers en J O van der Zaan O tl vangen de NOÜVEAUTÉ 8 in Najaarsmantels en Regenmantels i j fj effffl Afa rsis Ïi7i ify Ai vi itTi iNTii i V De Heer en Mevrouw VAN DE VELDE Smits betuigen hierbg hun harteIgke dank voor de bigken van belangstelling in de laatste dagen ontvangen A 11 on die iets te orrfefen hebben A I l oli van ot verHChiddlgd zgn aan de nalatenschap van den Heer COHSTIAAN HOOGENBOOM overleden te Gouda Worden verzocht daarvan vóór den 15 SEPTEMBER 1904 upij ive of beUilluy te doen ten Kantore van den Notaris H GROENENDAAL te Gouda AVOIVDSGUOÜL VOÜE AMBACHTSLIEDEN De LESSEN aan dc e school zullen aanvangen op Maandag den 5 September 1904 des avonds ten uur De IHrecteur B E SPIJKER Az Cicen Cfrijs Haar meer I e Nieuwe I ODilon doet de gryze haren binnen enkele dagen verdwgnen maakt het baar glanzend en zacht belet het uitvullen en neemt de pelletjea van het hootd weg Eischt op den hals London P r y a f J en f I SO per flacon Verkrygbaar in do ROZENDAAL M 9 bg Iznttk Cals Papier A nderlljke BUS f O O Een SPUITJE f O fiO KMKiHtiekea Spuitjef f i Oroote DOOZEN SO en SO oent Pakjes U oe t Te Q toecending van postegela a 6 oeotofpostwisael 1 R cent hotter dan de prijs wordt het verlangde per po en attesten pakket door het geheele R k verzonden P half 1 of meer Kilo s is de poeder mioder ia pnj muien GOUDA Telepioonnet Gouda Abonnement t 40 per jaar voor perceeleo binnon een kring van K M 1 gelegen Aanlog en onderliimd gratis Het net is aangesloten aon het Rgks Intercommunaalbnreau Op 1 Aug 1904 142 verkregen aanalnitingcn Contracten en voorwaarden verkrggbaar aan het Bureau ACHTER DE VISOHMARKT ATTENTIE ÜY Wie vnn het mooie weer wil genieten en met de Kinderen een prettigen dag door brengen vergete vooral niet een beaoelc te brengen aan de Kinderspeeltuin van den Heer F CHRISTENSEN Ook zeer gescliiiil voor Kin lvr iarliJ n Aanbevelend en met hoogachting UEd dw dr F CHRISTENSEN Stolwijkrrsluis Telefoonnanimei85 EEMIEFOITMTHEE Men wftnU verzoelil o t l iHI KK tfh llrii UIT HICT MaOUIJN VAW l IIAVK S VAAYZÜ K OORINCHEM i e7 e TUKKEN worden afgelts ïerd lil verzeKüld pakjes vau uy twee en een half en een Ned one mot vermeldinK ran Nomnier er lPri 8 voorzien van uevenataani j Vlerk ToigeoR de Wet gedepo neord Ztcli tot de uitToenn van geëerde orders aimbevelende J C BIJL Toorheen J BREEBAART Lz lOOFEEAÜIECOME is onmisbaar voor schoolgaande kinderen ze doodt onmiddellgk alle levend onrein verwydert roos en schllvers en bevordert de haargroei en wordt daarom door H H Professoren voor jong en oud bizonder aanbevolen Verkrggbaar in flacons mot gebruiksaonwgzing van S 33 éO SO en IS cent bg J van Oije Kleiweg No 2 GOUDA tti smerao voork itit men hloedvergiftiKing en t nid vuur I i ct per doos 6 stuki 80 cent groole doos 100 gram O oent Htt baitt OMohacblrluti n ft nuückilykita poMimliUel voor HeMM fn vooral damci tn KlnderKhocnwcrk to Afpratuur vin CM MlHlirfcCa wr lerill teitlhStr 14 Mtn lette o d NIV op naam en fabrlekamerk MImtaat tr Haaraa UaJIen li lia i art lalaatarle at raaaai ait aeaaMat DeHtkv W Saraaaiaaa Vafeaa y X Zoo zeker ala water helpt tegen den dorst ió6 leker kunt gg do Sangulnone aanwenden m alle gevallen van Bloedarmoede en ZeiiiiWKwakte Honderden heeft zjj geholpen waarom oudt gü hnnr niet eens probeoron i In de meeste gevallen is tweemaal per dag een eetlepel 15 gram voldoende Dan duurt een flacon tien dagen en kost U do behandeling slechts 12 ot la els per dag Oat la goedkooiier dan renin nnder dergelijk middel Prjjs per 11 1 1 60 6 fl 8 12 fl 15 Verkrijgbaar te öouda bg WOLFF Co Westhaven rAÜ DAM Co fiibr Den Hnng og 8 Uagen De tchllioiide groole IIË GELOSCIIE VERLdllG Trekt Zaterdag 10 September 1904 in bet openbaar te Hengelo G in bot Hotel do Carper van den Heer W li WITTK Op iedere 30 loten 1 piijs i i U pi ii ii H O F I 1 K 1 1 S 12500 O lca ian Cczxta arxteoTL 2e prijs 50 itiideii iii oiiliiiileii e rijs 1000 Juldeii in ontaiit en 4e prijs 500 iiildeii in ondiiiteii Voorts Vaarden Kooien ynrlien Sehnpen Rijwielen Niialnutehlnen Menhelen Huishoudelijke Artlktlen en vux I ri js per Lot f 0 50 ji p f 0 55 Vi iktiigbaar bj I 1 I ANSKN lo Hengelo Oi ld diu ook Agenten iuiistoll Ve rdei bij l l UIS HISHCHOP Sigarunh Dubbulo Huurt ISl J A IiHs lo NliK MOKI Oüstliaveii ii 78 It L UA STROP Ivange Uroenendaai I 12 JOH m ItOKli Lï Hazerswiiiide Derp Dankbetuigingen Wil oiidiMgcti okcndeii betuigen hieimcdo onzen opicchlen dunk aan den boer t 1 JANSEN te Hengelo voor de goode ontvangst van de door oin gewonnen prijzen in ziJn Verloting to Hengelo O gehouden en lieveelt ecu ieder ten zeerste nun zijn gi lnli eens te heprueven door t koopen van een ol meer loten in dn Achlliende Verloting w iarvan d i ImkkinK z il plaats hebben op Z iterdag 10 Sept 1901 Jobs Takes Tz Wieringen J V Es Hz Gorincliom F 1 V d Huilen Venlo M üüonen Schore Joh V Hees Ellen N l Dekker Hecnvliot J Houibof Zwolle A H Loskus Maastricht S Zwetsloot Uithoorn N H T Letses s Heerenberg H HaHert s Gravenhage H H de Leeuw Deventer J V Maarschalksw Utrecht N Lissaus Amsterdam Haakman Knscliede J Houman Kibergen M A de Ijeenw Amsterdam W J V llhra Wohl C van Andel Slikgat V d Linde Rotterdam Joh BanhnUB De Meern 1 Tfuno Kampen J Lansberg den Haag J M itoglimnn s NÜniegen J Smits Molenaursgr 1 Kleini Hleuiuiiik E Krijtlie Stroobos M Janssen G do Haan Amslerdara M Giootenian B Hiekerink Ulrecbt He en Oo Zwolle I Gal Zevenaar D Huakmann Enschede P van G or Wed M 1 Dijkstra Groningen W A Hoebon H L liornhnid Amsterdam C P Kaan Middelburg J Goedhart Me H L geb A Doetinchem M V Monts Haidcrwijk Woensel A 1 V d Oever Culemborg D 1 V d Laak G Mooving Utrecht J Simons Mierik M do Wit Amsterdam M llenicr Geleen J Veenhouwcr Lange Zwaag E Hakker J G Moedt Haakerd ijken R T V DiJk A Vervcrgaert Tegelcn h Kuipers Apelknal I v Galen Kenkom H Storü Hlienou A L v Eist VVageningen P F Mui I W Donnewold Winterswijk P V d Huijdcn Gestel K V DiJk Oud Loosdr H F Mulder Rost urn E Römlingh Dellzijl P Hauwert Hroekei liaveii K K Ooblerbnifl Nieuwolda G Verbeek Gz Zooien A V Assau Udenhont D M Schellelaar Horg ip Zoom H J Wigraan Arnhem W HuUshcra Gulpen De Gelnksvogel Sittnrd W Uornelissen Vucht G J Smeijers Oldenzaal N d Zwart Nieuwerkerk H ten Ouden Hoogvliet A J Rijchhorst St Krui Zeer vele dankbetuigingen liggen nog ter inzage bii D J JAN SEN te Hengelo i