Goudsche Courant, maandag 5 september 1904

Dinsdag 6 September 1904 No 9509 43sto Jam jrariir De grootste Sorteering T APIJTEN fi oamjNSTorrE N k arpetten oopees v loeezeilen en linoleums i ftOMCHE xmurn SieuwS en Advm teniiehlad t oor Gouda on Onistrekmi Tarelkieedeii Afj e Kiste Vilrjti s imi Beli iii s l Kif i reii in ic nieuwste llcssins voorradig In licl T A I IJ T M A G Z IJT II van Firma B DE JONG Gouwe 185 GOl l A 1 1 tuuli Vu S9 A 1 V V U r E N T I E N wtinien f ei l t Usl van 1 roffels 1 5 Centen iedere re iel iii er 10 Centen ilroote leKeis worden lierekünil najii plaatsruimte Inzendiuf van Advertentièn tot 1 imi des mui I rrlflDOn a SS I l ilj ave lezei Comaiit goschieilt ilagelflks niii iiifzomlerinp an Zon en Ftestdngcn Oe jirijs fx i drie iiiaimden is 1 25 franio per piwt 1 70 AizoJideilijke olnmer8 V IJ F CENT KN Vermouth Aanbevelend SLOTEMARB RAG T soos TIKNDKWKO VJ bericht de ontvangst van oene prachtige collectie HANGLAMPEN Slaande Lampen Piano lampen Janglantaarns HUISBOUDaiJKE ARTIKELEN Emnil K ui A L B O I B Vi rnikk Hrittannia Metaal ENZ ENZ VHAAGT VAN PEKLS l EIN 9 beorlukc Alkoliolvrije Likeuren en FRAMBOISINE Du laatste is do moest heerluko on vcrlnsacbende Zomordrank Per Ij fl cent met inbegrip vnii ticsch Mtnzaum aanbevelend L VAN DER BEEK J Van ouds l E MDLKN Lun i e Ticiitlowt jr 90 OI A PUIKE OÜDE f S HIKDAMM hU h GENEV£R Merk i NIOIITCAl Vorltrgglunr by M PEUTERS J JU B AU bewyi rta oohtli id ii oaohet en kurk steetU voor iien TRD de nuarn In F rmi P HOPPB Gasornamenten in alle tylen Supriso l cndaiits ISroncn voor Salons Eetkamers Zitkamers Serres OUNAMENTES voor Winkelvcilidiling M M V LOOIT Onsfllter Dnbbelebuurt B 13 T lefnr 117 SPECUAl MAGAZUN VAN f erlichtings zirlikelen BXDEN El ISERS KOOKPLATEN GASFORNÜIZEN Onnocraelüko kenzc niettwao soort GA SBVLU GHOOTE VOOURAAI GEEIAILLEES9E GOEDERfiN Kittvri Dit de Kamper fabrieken BEKk EN ZOON Eeni idrcs mr Ikisglucilidil kmioiligdycn HoUandsche Maatschappij van Land oouw Atile liti j lJD V CM Omstreken KONINKLIJK GOEUGEKEbKDE V E R L O T I H G IJ GELEGENHEID DER Najaars vrije Vee en Paardenmarkten te G onda IJlt te f evdi l iOOO lolcii u f 1 Gelieel of i j gidei lttii urn iniiislcns fiOOO loten 1NS HHMVINGEN op ih te lotto worden ingi wacht voor oIopMAAND G f SEPT dcB avonds 3 uur by den Socrelnm der aldceling d ii Hccr W AN DE STOLPK Klem eg Gouda Hovonstannde inlichting bljft zicli b vooitdunng aanbcM li n tot Ic vering I van PRIMA ONVERWLbt HTE MELK door het perhonri 1 met do melk igcns tweemaal daags aan huis bezorgd VOLLE ZOETE MELK I uitsluitend van voe dat onde i roiitiule staat van dm U ks Veoails dm Hoer E OVERHOSCH alhier De o melk wordt direct na ontvangst aan 0070 Fabriek mot de inolkflltcrs van allo onzui verin den gereinigd daauitt over de nielkkoelors stirk uigekoeld toi vordunr uming De prils IS lot nadere aankondiging t cent per Liter ITAPTKWRLR 3 I por Mier UOOM KARNEMELK I alagrooni 90 KIJIIE nOOM iuf Ie vuren Ic lii sldlni 70 Gepasteuriseerde Melk Dezo melk heeft een bewerking onderga m kr verduuizniniog v aar door do Pathogene batttrieen gedood in ver ingt do gekookte melk doch mist den koiiksinaak en kan mee dagen goi d bluvcn Lovoniig in Literflessehcn W O 10 per stuk met 10 icnt stimgdil oor di flibcii en J halve Itesclijes li S et met h tt sta ingild voor het floschji GepasteuriseerdeRoomboter I voor Infelgehi uik Deze boter mant uit in fljnheid van smaak i f 1 êi per K G HCIHiEÜBOTKR voor bloof en kenkengebruik fi f 1 35 per K G Onze gehfele boterbereiding staat onder geregelde conti ole van het BOTERtONTROLE STATION te Leiden waardooi wu onzen afnemers den grootsten waaiborg bieden van te le eren fSlHA 01I7EB7ALSCETE ETÜÜRBOTEL ar ee aa S Hotel Reslaurant Rreiken 1 7Ê GROOT MARKT GOUDA n Oeiieel nien naar de eischcn des tgds gerestaureerd Nette frissohe Kamers on prima Keuken s A L KREIKEIT CS GESTOFKEERDE KAMERS TE HUUR met ol lender PENSION Cuisinier LOGIES met degelgk ONTBIJT f f SO Aanbevelend Doctor DE WILDE Arts vour IIIJIDZIEKTE enz OPEN RUSTDIN 20 Spreeknien ADVOCAAT EN Boerenjongens Aanbevülend Firma C Lourens TELEFOON No tS ii4Ki r HKi mKni BIJ WOLFF Co Haven 198 Ti lil II i in de Kiugtiilnun HEERENHUIZEN niet IIIIX 6 Kunoi ruime Wai mdo Kfuken Lti Ktldei voorzien in Gaa en WaterkidniK I mct te aanvaarden Te btviagni TUHiaUUkT H 258 ee iziiiiiilli in 10 en HO K O flensrhen voor HH Miiiciaalwateifabrikaiiten Bierbotlelaars en Caféhouders Prijzen zeer concurreerend Steeds voorhanden D Th DEBOillt Lange Tiendeweg D 62 Verkrggbaar m flesschen SO ets 7IS et en f 1 SS bg H H Apothekers en Drogisten Let op het merk ASKBRI F AD RICHTER Co Rotterdam Te QouDi bg C LUGEE Apotheker Mirkt en bg WOLFF L Co esthaven 198 GEEN BETEfi adres voor alle soorten SCHOENWEEK als het oonIbrïikDlsd Schoen en jiuneiinagazijD KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Aanbevelend G SMITS Alle repuratien es aaafMneteD werk Gouda Druk van A BEINKMAlJ i Z gf Uulivuiandscli Overzicht Koeropatkine seinde gisteren den Tsaar Den ten September grepen de Japanners met het lavallen der duisternis onze stellingen bij Slkwanloen aan Deze aanval werd na een hevigen strgd afgeslagen In den nacht herhaalden de Japanners den aanval en ditmaal met succes zg wier pen ecu regiment in de richting van Sahoen toen ter g en de terugtocht van dit regiment noodzaakte ook de andere Iroepenuf declingen hare stellingen te veilaten Tegen den morgen rukten onze troepen geleidulgk vooiuit om de posities bg 8ikwuntoeu terug te nemui Uiden met het aanbreken van den dag ging ik over tut dcii aanval op de troepen van Kueroki s leger Tegen 12 uur in den middag waren de vooi hoeden van unze korpwn Uk de vroegere linie tetug ThAns bereidt de ailillcnc den lanval voor oy de lu den nacht door de Japaitn rs genomen atellingen de infanterie heeft den opinarsch begonnen In den loop vai den nacht hadden de Japanners de binnenste verdedigingslinie bg Liaojang de stad en het spoorwegstation heftig beschoten Onze verliezen zgn onbeteekenend Zooeven heb ik van den coin nandant van het mlaoen m Liaojang een lelegram ontvangen verzonden 10 55 voormiddngs ineldendu dat de Japanners een m het centrum del stelling gelegen fort aanvielen doch met groote verlie en werden teruggeslagen Bg dien aanval vielen aan Rnssisclie zgdo b man Reuter seint mt Tokio 4 Sept De Japanners bezetten Liaojang Zondagochtend te negen uur Heden werd het laatste stadium van het gevecht in de buurt van Liaojang voortgezet Twaalf uur Maarschalk Oyaina meldt d tt de Kussen Zaterdagavond de winkels verbrandden in de buurt van het Liaojang station Gener ial Koeroki voiirct de troejien lu S t oiaga om den rechtt rllank to steunen Hg nikte sehetp voorwaarts op om de spoorwigeii tu boreikoii die om Liaoj iiig loepen Hi t Imker n inMldenloger van Oyama vallen de Russen nog aan ten uiden en ten westen van den Liaoj mg muur Een uur s middags Maarschalk Oyama jlfflnde S morgens tu negen unr Nu een ge vecht dat iii den ifgeloopen nacht en heden vioeg gevoerd werd viel Liaojang volkomen ia onie handen FELËLLETOX S Ze kwam namelijk plotseling op mij af lei haar hand op mijn arm en vroeg ol ik meteen rechte geleerde wat Op mqn bevestigend antwoord ver volgde K tHebt tl veel ondervinding in dat vak fËcn ondervinding van bijna tien j ar Gelooit u Haar stem stokte haar harde wesenstrekken werden tachter haar oogen veatijfden iich op Imi grond Maar ze herstelde zich ipoedti m er dat ze hoewel met xoiuler gejaagdheid herratte til niets Al dw akdigheid heelt me een bee vao streek gebracht al zou men t me niet aaotien Ze wendde iich at en ik bied fijdelrjk wachten in de vaate overtuig niï dat de vraag die xe me had wrtlen doen maar waarin ze was blijven steken zich weidra den weg zou banen naar haar I pem Ik vnrgiste nw nwt want se kwam spoedig weer oaar me toe hoewel schoorvoetend als een vrouw die geboonaamde aan een ol anderen u vlo waaraan de uiterste inspannioft van haar wilskracht geen weerstand vermocht te bieden Op een toon alsof de woorden haar tegen wil en dank Onze verliezen moeten groot zgn Ik heb geen bericht gekregen over den toestand aan den rechter oever lan de Tiiitse ho V Generaal Sacharof meldt aan den generaleii stuf van gisteren Heden vielen M J pen de hoogten bg Sikwantuen 1 € werst ten oosten van Liaojang op den rechteroever van de Taitse rivier aan Na hardiiekkigon stigd werd de geheele beuvelreeks ten westen van bikwantoen door ons gcnomm Tegelgkertgd bleek dat ug een aanzienlgke Japansch troejienmacht tegenover uiiu hadden die een linie van de hoogte bg de steenkolenmgn van Jengtai tot de Ta tse rivier bezet hjold Een afdeeling onder generaal majuor Or lof dui de steenkolenmgn beschermde ei zich te ver gewaagd had stiet oji overmachtige strgdkiachteii iii een sieike tellingen werd tot den terugtocht gcduoiigen Generaal majoor Orlof weid gi wond Het gevaar van een vervolging der zich op het station Vengtai terugtiekkeiide truepm door den vgaiid weid voorkomen doeti het opi ukken van de dappere regiuimten van het eeislo Siberische legcicorjis Genei aal Stnrkolbcrg hield de Japanners tegen Bg dit gevecht werd de uitstekende commandant van het tweede Siberische regiment Oseraki zwaar gewond Te ntig ti aur s avonds werd de atr jd op de geheele linie gestaakt en slechts kanon vuur wuH nog bg Li lojang te hoeren De troepen van het garnizoen van Liaojang zgn naar telegraphisch wordt gemelej afgetrokken 2fg deden een tweeden aanval aan het westelgk front oiu de strgdkrachten van den V and te verkennen Bg hi t oprukken van twee regimenten bleek na een hevig gevecht dat deze regimenten meei dan twee divisies tegenover zicli hadden Het geheele verlies van het leger is he den nog met nauwkeurig vastgesteld naar reeds ingekomen berichten bedraagt het echtti meer dan 3000 man aan dooden en gewonden Ojamu meldt uit Tokio van 4 September s inidOngs De Russen vei brandden Zatei dag het kamp en de huizen bg het station van Liaojang Kueroki liet troepen te Satsei iugo arhter ter bescheiining van onzen rechter vleugel on keerele ich scherp westwaarts om den spoorweg te bereiken en Liaojang te oinsirgeleii De legers van onzen linker uit den mond vloden vroeg bc Gcloolt u dat John igo nog leelt Üat gelool ik niet antwoordde ik vastbe raden Zx was nog met uit het veld geslagen en hernam Bedenk toch hoeveel hij van Ambrose en Silas heelt te lijden gehad Houdt u t nu niet voor mogelijk dat hi besloten heeft hier nooit meer terug te komen i fÖat houd ik met voor mogelijk antwoordde ik even onbewimpeM als te voren Ze zag me aan met een gelaat waarop ledere trek getuigde van vertvijfelmg Een oogenblik stond ze daar voor me als verpletterd toen het ze het hoofd hangen en verliet de kamer prevelend Hl IS de wraak zegt de Heer Dat wds het requiem van John jago gevloeid mt den mond van de vrouw die hem liefhad Toen ik haar weerzag was ze even kalm en ondoorgrondelijk als ooit Zoodra ze me op het gedenkwaardig oogenblik toen ze voor het eerst had getoond met geheel van st eo te zi a had verlaten voelde tk ongerustheul omtrent Naomi en besloot naar het lieve meisje te g n omzien Ik liep de trappen op klopte zachtjes aan haar deur eninformeerde door het sleutelgat oaar haar toestand Met hehlere ttm maar op bedroeblen toon rifp ze tne de deur dicht latende toe Ik ben bezig me te oeienen om mijn smart te dragen Ik zou u niet graag bedroefd willen maken als we elkaar weec ontmoeten Ik gtDg weer naar benïden n vom het eerst Ojama seint van 1 uur nam uit Tekio nog het volgende Hedenochtend om negen nur is na een strgd die vannacht en van ocWend vroeg gevoerd weid Liaojang ons geheel in handen gevallen Onze verhezen moeten groot zgn Er is geen belicht over den toeBtand aan den rechteroever van de Tnltseho Ee n later ontvangen telegram meldt Het laatste gedei Ite v in don strgd in de buurt vin Liaojang doait ie deii voeiit Eeu tcicgiam uil Tokio van 4 S plcrobei 9 uur s aviinds meldt nog Noch het aiiitnl Russen dic r iii geslaagd zgn uit Liaojang te ontsiiappei noch dal van heil die door Kei mki oiusiogolil zgn is hier bekiiid III de geheele libeiale Dult che pers woidl liet unlslig an den gesmadeii op ie rholmnar sehnik met loldomnig onliangen De bladen achten het allem Ie betieuien dal het zoo lang liee ft moe ten duren De Fiunkluitei Ze ilnng iiptdevinag op at er nu ine t d n minisler van Binuen landsehe Zaken zal gehenioo uan wien in het openbaar wi zonder dit ei eeuigc tage nspraak is gevolgd het vuiwgt vooi do voeten is geworpen dat hg lu hel Huis vau Afgevaardigde n igu e igcn medeplichtighoid aau de Mozaiakcircalairii aan elu Obeipie sidMton heeft boinanteld Het Beiliner Tageblatl vorliengt zich nog het meest in het feif d il Von Mn bacil zich ook ml de velschillende kcrkelgko en weldadige vereenigingen terugtrekt Daai tocli ontvouwde iich het systeem Miibacliiu gil volle hedenkelgkhe ld Prins George van Griekonland do geiu veineur van Kreta doet weer een reis dooi Europa om van ejo mogendheden de inlgv ng van Kreta bg Griekenland te verkiggen In Rome Herd de piiiis daar de minister van buiteiilandscho zaken Tiltoni afwezig is outvangen door Sigiior Kusinato den Itali atnschen onderininisler van butte niatidse he zaken Met dezen had de gouverneui van Krela eon Inngduiig onderhoud ov n den toestand var zgo gonveine ment m over de noudzake Igkheid van de vereenigiiig met Griekenland op sociale econoniisehe en po lilieke gronden Signer i usinato kon den jirins slechts belove ii een breodvoe ng vi tslag van dit onderhoud te uilen opmake n voor minister Tittoni Uit Pargs wordt gemi ld De onlvaiigst die prins George hier zai te beurt vallen begon ik natedenken over den waren a rd van raijn belangstelling in het Amerika in he mei je Hr e kwam het dat h lar laatste woorden me de ootjen hadden vochtig gemaakt Mk gmg een kleine waiidelmg doen om onge tuord te kunnen n idenken Ho kwam het dat dé tonen van haar lieve item me den ganschen weg over in de ooren schenen te klinken i Hoe kwam het dat mijn hand den laataten druk van haar koude vingers ttwn ik haar de gerechtszaal uitleitlde nog altijd scheen te voelen i Ik voelde dat ipijn ziehritat gevaar liep en besloot naar Engeland terugtekeeren e avondürhemering was reeds gevallen toen ik het huis wed rom binnentrad Er was nog geen lichl opgcbtoken Daar t m de gang nog al erg donker was liep ik zeer vouriichtig en langzaam en toen hoorde ik de slem van on en alvocait uit Narrabee Hij sprak met iemand op hoog em stig n toon Ik hoorde hem zeniïen f t Is waarlijk mijd schuld niet Ze ontrukte me dat papier voordat ik erg in haar had Daarop hoorde ik de stem vin Miss Meidowcrofl zeggende Hebt u dat papier niodig vNeen miss Meadowcrofi I t Is maar een al schrift Als het dienitii kan iijn om haar tot bedaren te brengeo Hat ze het dan inair gerust houden Ik wensch ti goeden avond réra ond daarop vertoonde zich de advocaat in de ging en zonder pUchtpIeamgen trad ik op hem toe Miju nicuwsgiengheid wa gaande ge maakt en ik vroeg hem op den man af Wie WM dut die u dat papier ontrukte f in officieele kringen znl met van dien a nel zgn dat g hem veel muod zul geven Aan do jiiai d Oisiy is do houding in deze quaestie zuive i afwachle nd in illeziken die Griekenland en Kreta raken is di Hianscho ri geeiing gawoon rt kening te houden met de wonschen an Rusland en llelensse zal van die gewoonte met af gke n En daar Delcasse met verwacht dat Rusland e I Engeland iet gevoelen vooi de annoxalie van Kreta bg fciriokenlaud zal zgn houding legenoier prins George kool en voimelgk zgn Hg wil hem niet Mnmoodigein m gn poging om de Oostersche qiiaostie nog ii ge wikke Idcr te maken Men verwacht dat Rnslaiul en Engi land zuilen overeenkomen de n Krete nsus op i nk Ie ondcrgeschikle punten wat toe te geven maai dat zg beslist tegen elke poging zgn om den Slatasijuo in l it Oosten te wgzige i Ook do Giieksrhe legeering zet met loede oüge 11 het pogen van prins Georgo uan daar zg hel outgdig acht en ei geen ue ces van verwacht Onder die omstandigheden naie het beter gi weest zoo de rege iring van koning George den gouverneui vin Kreta had oveneid zgn pogingen tot inlgving nog oer poos uit Ic stellen Verspreide Benehten FliANKlUJK an het lournal do Laval weril dooi den bisschop van Laval mgi G hel volgende g seind Viel vimgd heb ik mgii ontslag aangenoinon oo dikwjjls te vergeef aan de rigeering loor ing veizoiht Do pans IS onuitspiekelgk goed voni njg Ik beklaag het goede volk aii Majinne en vergeef hi l de beloedigingen m ondiiilbnarlieid l IJllSCniAHD Keizer Witlieiai ai Dinsdag ii s aan booid gnnii van dei lleihe n olle in en zi ii naar Helgoland be ge ve ii ua ir de n volg n elm dag el vlootievne plaats h i ft re veiigel dool inanoeiivies J Dainiii zal hi l kei eilgk piiai n le gen bezeie k bieng ii e lil den giootii rlog van Me e kie iibuig te Seliworiii Esuii iSD Door koning Edwaid is loid ji y ie i opvolgeT benoemd van lord Minlo als goo verneui geneiiiai van iin idn Koning Eelwaid is uil Maiie nbael alge iiisd en komt veiinoed lgk liedmovei lis De ailvoraii stond verst ld hï wa overrom peld liet insimtt van stilz vijgeiidhi i l lit liei i aU min van de wet eigen was dccil iiem nut terstond antwoorden I nr klonk um uil de verte een stem tcg moet t Wns miss Meadowrrolt ilie voor den rechtsgeleerde antwoortUle ffNaonii Colebrook ontrukie hem dat pipicc y vVelk papier i Achter iiiij ginst zichljt S een deur npen n Naomi verscheen op den drciii tl Ze bc mi wourdde mijn vnag als volgt Ik zal tl alles van dal pa ier ver ellnn Kiiin binnen I Op deze tliiiterend gesproken woorlen vol d tk haar m de kamer dit re had verlatt n i k kamer wai slechts door een enkele kiar t verluhi en bd het flauwe schijnsel zag het doodiblerk gclant van het meisje er loo spookichtu uit d it ik er van schrikte Myn bcituit um ittir hngelaii 1 tery tekecrcn veniween aU rook en met e n v n aanduening trillend Atem nep ik uit G ede Hemel wat u er geleurd In plaats van aniwoor I reikte xe nirt htl papier over waarvan de i lvocant hid c sproken Wai een afschrift van dr l ekentenis al ele d door bitas Mcadüwcrolt zoodn hij in de grvinge nis w icruggekeer l In l ktuk beschjildig Iiij Zijn Jf der van den mi nt gepleegd op John Ja o nder ede verkfaar k hij dit hij ijn broeder den moord lm I len volbrengen I ordt virvolj tf