Goudsche Courant, woensdag 7 september 1904

Donderdag 8 September 1004 m 0511 43sle Jaargang Vra agt Dweo Winkelier VAN NELlI s Me eo Tbee mmm codrmt MeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken telri oon o M A 1 V K U T E N T 1 K N worden o pl int st van1 5 rejrels i i öO nteii iedere regel meer 10 Jenten iroote letters worden hercïkend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 inir des mid l TrM n Na A9 Ue Uitgave dezer Jourant gcselnedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Noinmers VIJF CENTKN VAN NELLE SKoflit TlieeeiiTM C VAi TOÏ KRLOtK l og Rookt JAN NElU s Tabak en Sigareo Gasornamenten in alle tyien 8u ri M l omlaiilü Kroiu ii oor Saloim Ketkanicr Zilkamern HcrrcB ORNAMENTEN voor WinkolverliciiMn M M V LOOIT OuOtter Dobbnldbuort H t Telefnr 117 8PFXIAAI MAOAZUN A AN I erlichlingfi in ikelen HADKN OKI ISKUH KOOKI l ATKN HASFORNd lZKN Opmupiiiciüki kmw nic uwule mioit iAHI AI I NS HUOOTK VOOIiUAAD GEËMÜLLEERDE iSOEDERtN flllvrji uil d Kaiii i r fnbri kiii HKKK KN ZOON Eciiig aiirn mr iiasuluiilidil li iiiiiiilii iMi ii Onnavolgbaar llii llmn il nir iiiiMiw novonilüii tüc iiis iii in mm olftert aetrhUdera fortreilen Ê elulure UognerlM Zy noicn knii lit en iii tjli die nn iiiikers nift kunnen bnri ikcn Mi n ovcrloigo zki g i n imitutim oor de eekle to onlvnngi n Öi lll PrÖHCOuronl mei ncn annlnl ongon do gBlulgschritten pvlü op aunvmafi Boxtol HOOAHHTM Co Agaiil voor OOtlDA Fimm A QUANT KonHlIjnndül Kleiweg bj wion modellpn l boülcbtigen EÜn GEEirBETEB adres voor ftïi wi rten SCHOKNWEKK f 8 liet üoorilliréluitUli Srliwn ft Uarzi iinuijazijn KLIÏJïlWKO E 30 togenuvor de Kleiwegsteeg Attnb i lend s 1 SMITS Alle rei araliPn en nartgomete werk Viikrygbnar in llesuchen HO ctt 11 clea y by U H Aiiotbt kirae Drogixten l t oit het merk AlfKJIRl F AD lUt HTEH Co BoMerdani OoBda Dnik ¥ n A BRISKMAfi Z Te OoiUA bil C LtWER ApoUeker STOOMWASSCHERIJ Ken flink ontwikkeld ION ViKNS H 2 2 jaar oud zag zich ffaaiiie GEPLAATST in etn dej elyke ST003X £ SSCJUEIESIT k alariN g een vereischte d eh gèleffenheid liet vak volkomen te leeien ten einde zich Uter te kunnen asfiocieeren een filiaal te optnen f dergelijk Brieven trance letter S O Algemeen AdvertentieBBrean NUOH k VAÜ OITMAR Kotterdam ADVEETENTIM in alle Couranten worden aani enomën door het IJ idvertentlc Biireau van A BKI KMAIV ZOOK 4 Hagen lie IchllleiKle groofe IIË CËLOSCHË VËRLOTi G Trekt Zaterdag 10 SeptemTjer 1904 in bel openbaar te Hengelo in het Hotel du Carper vanden Heer W H WITTK H O O V I P K M iaa Ocan t© a Lt©a a ten in iedere 30 loten prys Viiii prijzen 12500 G lcL Je piiJH 1500 Jultïen in kontanten 3e prils KKM duh kontanten 4e pr J8 500 Juiilen in ontinten VdoriB Pnonhin Koolfi Piirftrèt Schnpi u IHJirMen Niialmanhlurn XlrrtbrlKil IhilnlutHiltl k Aria ilfti riix rii Pr jf per l oti f O ÖO p i 0 55 Vuikrögbaar bü H HANSEN te Hengelo lield die ook Agenten aaniitell Verder bö litllIIS HISSCHOP SigaVenh Dubb lo Huurt U lU AUH lÜNGENEEL Ooslbaven B 7 B h BA V STKOl l ango Grueneiiffltal 1 123 H M uu BORR L Hnxersïïoudo Dorp WESSANEN ès LAAN Wormerveer UPÜERICHT irM HO II HM KR FtBHIHKB f Voedert nw Ve mot de tutverti mnrire X ITI TZ £iwlDK OE 3rE SïT merk S r en t aitmantende door bdog eiwit en etgeball en grootste voedingswaarde m Bert lUplama PnrlJ UtOO üegen Ooiulen MeilnUle = S O O s TIENDEWKH 59 berii it de ontvangst van ecne prachtige collectie HANGLAMPEN sfaaiHle Lninpen Piano lampen Uanghstaarns BDISBOUD UJKE ARTIKELEN Kniail Kuper ALBOIÖ Temikk Briltannia Metaal ENZ ENZ Clkel tiKSau u ai cgon lebuier S stoll 50 au i j i xfiK iiutgnn ia d ii haadoi gok iu n i i j i nm j da aitviuUari Dr Miohu iu rwTaaniigd jp de beste i jiüLiija m hot wereidberooiade tabbliiweiueu vau Qetsf SUiUvarck te KBi len lacht J r n2icl2 tel r Bikel eacao in Tierkanton hmxsh Dei Eikel Cwai s met melk kookt eeae taogename gezont o drank Toor da lljksi gebruik een i ü tbe l i li vaa t pettier Toor een kop Chuoolate Ali ceneeakradiMge drank by gnil ga dkrrbee tieonts me watoi i gabraiken Verkrijgbaar by de ToutEiaoito H 1 Apotbeksn ans llJ V4 iroBfhn f iJST c 0 90 ei a36 Prijp a neraalT rt g nirconiigar nor IMarland Julius MattenMtdl iepn imiiterdam KaWeiitmt lOS Qrijs Haar moor De Nieuwe I oniloii doet de gry c haren binnen enkele dagen verdwijnen maakt bet baar glaniend en jacht belet bet uitvallen en neemt de pelleljes van het hoofd weg Eiscbt op den huls ImèuIoii P r y en 1 I SO per flacod Verkrijgbaar in de KOZENDAAL H 9 by Izaük C llf Papier molen JOUüA ITTKNTIE S V P Wie van höl mooie weer wil gpnleten en met üti Kinderen een prettigen dug Unor brengén vergete vooral niet oen bexoek te brengen aan de kliiderspcelluin van den Heel F CHRISTENSEN Ook Mei gediilii mi Khiderpariijeii Aanbevelend en met fa90gtcliting ÜEd iv dr F CHRiSTENSEN t r elèloonnnnmer ë6 KK ISGRVI G ISRICHTlNOtiN WEI KK C KVAAK SCHAIJE Of HINDE KUNNKN VKK K KZlKI£N BURGKMKKSTKk en WKIHOUUKRS van GOUDA Gezien art 8 der ltl 4L KRWF T l fii ic woteii al ïij vfr unniiig heblR n vfrlei iit a in ilr fimw Koch en KnuUtl en h r rcéhttferkrggtn lc lot het uiiriclueii eeiitr S uoinanvii fr iiinikkeri gC lreven diïor t enc stK ininichine y in 30 P K ill het cn ctt aiin k Niciiwe HjiVcii wtjk K no 91 kiidastr i il bc kont stct t H 110 2067 Goutb den 7 Sei teiiiljer ii o4 Bur einccater en Wethoihlers voornoeinil R I MAKIK NJS De Secretaris HROUWKR i i ist EVi G De BURGEJIKEMTEK der gemeente GOUDA Oeïien Artikel 6b dor Kieswet Brengt ter openbare kennis dal op den tin September 1904 liisscheii de voormiddags acht en dos namiddug vyt uren de stembiing zul geschieden ter vervulling Tan èéne plaals in den ieraocnlcraad 2o kiesdiïtrici daarvoor candidalen ngn A DORTLAND A C A HOEFMAN Kn herinnert aan den inbond van Art128 van bet Wetboek van Slialreclit luidende Hy die opaelteiyk zich voor een ander aitgevende aan eene krachtens wetleiyk voorschrift nitgeschrevcn verkiezing deelneemt wordt gestraft mot gevangenisstraf van ten hoogste één jaar Gouda den 7 September 1904 De Bnrgemeester voornoemd R h MARTENS KENNISGEVING De BURGEMEESTER van GOUDA brengt ter openbare kennis dat de oy den 6n September 19Ö4 by hem ingeleverde opgaven van candidalen voor do benoeming van eon lid van den Gemeenteraad in het 2o kiesdistrict op de Secretarie der gemeente vour een ieder ter inzage zgn nedorgelegd dat afschriften daarvan zgn aangeplakt aan den KORTEN GROENENDAALby de MARKT en tegen betaling der kosten verkrygbaar gesteld Oon ai den 7 September 1904 De Bsrgemeester voornoemd R L MARTENS FEVILLETOW 7 Hij Mg dat het ern t was Hij stond op o WAS pk tscling doodbedaard Ijskoud antwoordde hij wü hebl genoeg gezegd Mijn hart 13 gebroken lis gediian met me Met hart en BÏél ipande ik tot nog toe mijn besle krachten in TOor mijnheerMeailowcroft ik verdroeg de genaeene bchandetiog van uw Bcven eo dat alles deed ik om uwentwilmiss Naonii alleen om uwentwil I Maar nu is tdaarmee uit N ch miss Naomi noch iemand den op Morwick Moeve xal langer in John Ja o en steen des aanstoots vinden Ik ga heen enïk zal doen als de stomme dieren wanneer ze iek tijn ik ga rac verbergen en verborgen hoopik Ik steeven Maar om een enkele gaaat smeekik u en die is veriwijg wat er tusschen u enauj is ToorgeysUenf en maak me niet tot eenvoorwerp van bespotting voor de gansche nabuurscbap Ik kan die gedachte niet verdragen het maakt me razend Beloot me plechtig dat ge aan geen sterveling lult zeggen wat er deren avond tusschen en mij is voorgevallen Dat eene uitge toch wel willen doen voor den man wjens hartgi hebt gebroken niet waar Ik wiM verteederd Met iranroindeoogealegde Kuilciilanfiscli Uvcrzichl Generaal Koeropatkino seinde den T aar van den vylde Heden tiok itel leger met succes naar liel Neoideti en nlkwaui aan de gtivaariyke pesiiie waarin het zich bevond doordat by een kleine trout uillireidir g lu t zoowel ip hel licint als op den linkervleugel duor din vyaud fiedieigd werd en gar sclien diig Iiadden vooral op din linkervleugel tnbeduidende aehteilioedosclieriiintseliTigen plaals Onze verliezen bedioÉ gen beden uiigevei r 100 man Een Keuterlelegiam uit Tsifoo van O Sept meldt lledenn iëlil is het vuren by PortAribur gehoord Twee CUirieeseho tolken dio behoorden tut Slössel s dienst werden govnngl n genomen leiwyi zg spioonagediensten verrichten de eene te Shoeshinjin do ander te Pabtengsban De Japanners doodden beiden Cliineezon heden uit l ort Arlhur gekomen zeggen dat de Russen morgen den ulgemeenen aanval te land en ter zee ver wachten De Japanners bombardeciden de stad hevig den 2en en 3cn September TWec kanonnen werden onbruikbaar gemaakt in een tori by Erloengsbaii De aankomst kort geloden van een groot stoomschip te Porl Arlhar met een lading voedingsmiddelen voornamoiyk meel is oorzaak geweest dnl de meelprys daalde van tien tot vier roebels De KIJlnische Zeiinng schrytt naar aanleiding van het ontbreken van nadere berichten Nadat reeds den Ion Septembei te Tokio do overwinning der lapanscho wapenen gevierd was mot een voor hel Japanscbe volkskarakter ongewone geostdrift maar vervolgens een wending ten ganste van do Russen ingetredenscheen 46 zün zyn wel is waar de inneming van Liao jang en Koeropotkin s nederlaag in Japan met vreugde bcgrocl maar geon ambleiyke berichten van djar meer ontvangen Waarscbüniyk willen do Japanscbe legeraanvoerders thans een beslissende uitkomst afwachten om geen voorbarige groote nchtingen te wekken die weer teleurstelling zouden kunnen opleveren Het gisteren meegedeelde korte rapport van Koeropatkino brengt weinig nieows en in t byzonder geeft hel geen zekerheid ten aanzien van de groote vraag of hel hem gelukt is den slag te rechter tüd af te breke9 I ik de verlangde belofte at Ja mijnheer Ix trank eerit had ik hïem gezegd dat ik hem haatte en dat was de zuivere waarheid en toen stortte ik tranen om eijn ellende Go de Hemel t wat zijn wij vrouwen toch dwaze schepsels t Waar zou bet loch vandaan komen dat wij vrouwen altijd overhellen tot medelijden met de mannen i Toen Jago me de hand reikte en me een eeuwig vaarwel toeriep toen mijnheer I etrank J ja ik moet het bekennen toen had ik diep mede lijden met hcm ffMijnheer Jago tei ik ik zal u de hand geven als ge me van uw kant ook eeti belofte doet Die belofte is dat ge Je hoeve niet zult verlaten Mijn oqm kan niet buitn u Ik smeek er u om t verlaat ons niet Laten we goede vrienden zijn en laten we vergeven en vergeten llij beloofde wat ik van heniiad verlangd Ik geloot dal ik alles van hem haff unnen gedaan krijgen Toen ik hem den volgenden morgen weirtag jierhaalde hij die belolte Ja I al haal i hem wat henr toekomt wit ik hem geven en daarom zag ik dat hg naar mijn overtuiging erlijk loeende wat bij Jad beloofd Maar toen hij uit mijn g rticht was toep bracht de duivel hem in verzoeking om zijn woord te breken en ons voor eeuwig te verlaten Ja mijnheer IjClrapk de dnivel heb ik geaegd Ik heb geleerd aan den duivel te gelooven j het geeft me dcb sleutel tot menig raadsel Vooral geelt het mfe den sleutel tot John Jago Ik behoef maar l weten waar hij ticb ophoudt dan i ik er voor in dat hij zal teragkeeren en Ambroec luirerto van de rreeie en zich zyn tegenstander van het lyi te schndden Als men bfdoiikt dat er verscheiden dagen noodig zyn om een leger zoo lolryk als het Russische in normale onislandigheden in Lewcging te brengen on dat zalk een koionno op één weg een lengte beslaat v n omstreeks KKI K M als men voorts in aanmerking neemt dat Koeroki mi t zün troe ei dezen vour den terngloelit buscbikharen eg heheersclit en sleehls roei moeite door de Russen in bedwang gehouden wordt dan zon het i cn wonder en zeker een meeslerstak zyn als het Koi ropatkine gelukte zgn geboele leger in veilig iieid te brengen De schaarsche particuliere berichten Ihans beschikbaar maken ook veeleer hel legenovcrgestelde waarsehyniyk De bekende oorlogscorrespondent van hol Berliner Tagehlatl de gepensioneerde kolonol Gft ke is er in geslaagd lydig uit Lian jang lu enisnappen m veilig te Muekden aan te komen In een telegram verzonden uil laatstgenoemde plaals en gedateerd van den 4en schat Ijitdko do verliezon dor Russen gedu rende de laatste vyf dagen van don groeten stryd op lO Oai die der Japanners op 20 000 In hoever de Dnitsehe oorlogscorrespondent pit goede bronnen geput heeft valt niet lo zeggen doch du door GUdke genoemde geIttllftt vttraiunen vermalding wyl zoowqI Xnoropalkine al Ojamu hardnekkig biyven zwögen over de verliezon die zy to butreureh hebben Misschien hebben zpowel do Hussische als d lapanscho veldheer die naar uit de spaarzame en vcolal legenstrydige berichten schünt te zgn al te leiden zich mot hun legers om het hardst naar Mockden bewegen wel wat anders en helers te doen dan met angstvallige zorg rond te kykoii naar lien die achterbleven i ronwens it is ook meer de tiiak vun den blHtoriograaf Hlatisticus die later dikke boeken met kaarten en tabollen zal samenstellen over De n stryd om l iaujang Een under duister punt var overgroot belang is wat er geworden is van Kooropatkin s kanonnen van welko er naar sommige Kugelache en Duitsche bladen met tmrdnekkiglieid blgven beweren tweehonderd den Japanners In handen zonden zgn gevallen Maar hol is tol dusver by geruchten gebleven wnt de zaak niet waarschgnlgker maakt Ojama zou zeker niet verzuimd hebben naar Tokio te seinen haddo hg Koeropatkino inderdaad 200 vuurmonden afhandig gemaakt Vanzelf drong zich bg ioderecn die den iijke verdcnkTng dje op hem ru ii Maar liaarvoor is eene oproeping in de courant noodig Hier heb ik de i en al klaar voor u mijnheer Lefrank Doe me plezier en schrijf hier dadelijk de bewu ic oproeping r Ik had haltr niet willen storen en ha ar diu in één stuk door laten praten totdat ze uiljfcpraat was Ik nam de pen zonder taal of teckcn van haar over en begon de verlongtle oprisping te schrijven met een gewilligheid als ware ik zetf overtuigdgeweest dat John Jaito nog altijd tot het rijk der levenden behoorde I Was er echter ver vaTi af dat ik die oviyrtuiging bezat of zelfs er toe overhelde om zih iets te gelooven Ware er pieti voorge allen bij den kalkoven dan zou ik bereid zijn geweest om te gelooven lat Jago s verdwijnin het geivoU was geweest van de rce5elijke teleurstelling die Naomi hem had berokkend l e eir ie ziekelijke vreei voor bespotting die hetn er toe gebracht had om te verzekeren dat Naomi heni onverschillig was kon hein ook allicht hebben verleid om zich heimelijk en onverwachts te onttrekken aan het tooneet van zijne vernedering Maar na al hetgeen er later was voorgevallen nog te gcliX ven dat Jago in teven was stond gelijk met te gelooven dat Ambrose Meadowcrolt s verklaring overeenkomstig was met de wiarheid Dit nu was me van begin af aan onmogelijk geweest en dat was het me otA na nog Jlad ik uitspraak ntoeten doen omtrent de waarschijnlijkheid van de verklaringen der beide brocdersi ik zou hoe ongaarne ook heUwn moeten erkenden dat naar mijn overtuiging de verktarïpg van loop van den slag naging do herinnering nau den slag van Sedan zich op den voorgrond Iv n militair modoworker van hol Berliner Tagoblall geeft over deze veritolgking eenige inleressanle b schnnwingon Ion beste Hg gelooft niol dat hel Sodun plan dal naar zgn opv iiiin 5 ougelwyield doi r den lopansehen gonoriilen staf weril gekoesler l thans nog slagen zal Do gebeurtenissen der laalslo dagen loonen duidelgk dal de meest ingenieusu plannen zeor spoedig hun grenzen vinden aan de nanw zige slrgdkrarhten De jreheel in den geest van Von Moltke onlivorpen operatie schrglt do deskundig hg l iaujiing is tot nu toe niutlegenstaando de gverigstu pogingen van alle deelnemer i niet in vorwezenlgkihg gegaan omdat do krachten niet aanwezig waran om dezo grootsch opgezette operatie te volvoeren Men had londer twg el een Sedan beoogt doch men kun het niet uitvoeren Oo bg de grootste d ippnh id van alle Iroopon kan men er ni i op rekenen met een leger van ptm 2 iOO00 man een ander leger van 200 XH man govangen te nomiin Hier kou dit nog minder omdat het aanvankclgke overwicht in artillerie allengs Was nllgowischl en i i nog slechts ongeveer over liotzeKdc nanlal kanonnen beschikte Mcdtkü hod by bet doorjotlen van lyn gwiiaal plan by Sedan 220 000 Dailschers met iHn kanonnen ter zijner bosehikking tegenover sleciils 124 MIO Fransehen met 419 kanonnen Hier was dus oen overmacht van 9 i 00ü man on 311 kanonnen terwyi du lapanneï slechts over een overmacht van hoogstens 50 000 mnn te hcschikkon liadden Ook hebben do lapanni rs hier een in grossen Slllo nngolegio verdedigingswgze van den Rnsslschcn opporbovelhohhei logenovor zich Do beschrgvingen welke iloor de buitenlandsche bladen geg ven worden van de terugtocht van Ko ropalkine s troepen doen aan de verschrikk dgko tooneolen hg de Bcresina denken Iljt bet ovirlrelekon vnn do Taitseho vielen dorgelgko tajoneelen voor Vele paarden vordronlien in de riviel en op een plaats waren de Igken zoo opgehoopt ilal zg een dnin in hot water vormden en de rivier in haar loop gestuit werd De soldaton waren zoo begecrig aan hel slrydgewoel te ontkomen dat zg in groolo troepen ovi r de bruggen liepen die do Igken der paarden vormden Toon ontstond plotseling een paniek want do a fschuwcigke brug kon don drang van hel toeds hooger wordend riviorwater niol kccron en gaf mee waardoor Ambrose ilc onwaaiH ciiijntijk te wa van de t vtc M iar kon ik bij Naomi cbiarvtjor uitkomen i Neeiïi liever dau d it te d jen had ik vlijiig couranloproepinKcn gctabritxenl strekkentk ntii John Jayo te voorschijn II hrenxcn Kn gij k wr ge loudl hctwlt le hebben gedaan wa irt c rvcii verliefd op haar geweest als ik De opr e ii g die ik vo r ile Morwikstihe Goiir uu opstelde lilhide als volgt MO ïRD Alle uitgevers van nieuwsbladen in de Verecnigdc Staten Worden drin trid virreocht bc kcnd te maken dat de ycbrocdfiM Anibro en Silas Meadowcrofi van Morwitrk Uoevp iraalarh ip Morwick na ir de openbare lei echt fitting zijnverwezen t r rake van mwjril g plecyd op den Mr oon isan John J go die tlinns i de Hoeveen in de nabuiirsch i wordt vermist Ken iegelijk die licriclit kan geven omlrenl het verblijf van voornocmtlen Jago kan her leven redden van twee v lschclijk i l CïchuldJgdc menschen Jigo i i ongeveer vijl voet en ilrie dniiu hoo Ilij j mager en schraal in het oog vallend bleek en zijn jjen zijn donker ftrcr schitierend cn onrustig Het onikrdcel van jjn gckut i gehc l lad ktmet een dikken zwarten baar en knevels Het Rehecle uiterlijk van den man is juin nfmeerverwildcr l en ongunstig H H prJt vsri oi tf