Goudsche Courant, vrijdag 9 september 1904

dit geven wij Het Vaderland volkomen toe Voor mannen van de letter is deze zaak weer een buitenkansje Maar wanneer er sprake is tan den geest en de bedoeling onzer slaatsinstellingen dan was de manoeuvre der drie en twintig uverijselsclio liberalen zeer zeker een daarmede strijdige daad en mag met recht worden gevraagd of de Regeeiing er zich niet van dient te ontbonden door eenige toescliietelflkheid znlk een partijtacliok in do hand te werken Nagenoeg geheel de liberale pers heeU de ongewettigde en onwettelyke staking barer geestverwanten toegejnicht en waarlijk potsierlijk is daarom de verontwaardiging thans door schryvers als de correspondent der Zaanlindsche Courant aan den dag gelegd Men is gevallen in den kuil dien men zelf gegraven heeft O i rans cn le NOUVEAUTÉS in ï aj a ars mantels en Eegenmantels AMAJ fiS £ f£f J lfa fS ifffr£f ADVKKT I NTHfX ♦ Mevrouw de Wed G F van uk VELDE VAN Cai Peli kk betuigt hierhg haar hartelgkon dank voor do bigken van belangstelling in de laatste dagen ondervonden Gemcng de Berichten I Aan de Asser Crt wordt uit NieuwI Woerdinge geschreven Een zeer ernstige mishiindeling had Zon I dagavond in de nabarige dikbroeken plaats I Zekere Martje O een meisje van pi m 20 I jaar was op bezoek bij H V aldaar welke gehuwd is met een oudere zuster van Mu ije I Al spoedig werd de flesch duchtig amgoI sproken en kregen V en Martje twist welke I zoo hoog liep dat V hel meisje met stoelen I en ander hui iraad allervreeseiykst sloeg en I haar dientengevolge vele ernstige wonden I toebracht waardoor zij bewusteloos neervi l I Geneeskundige hulp moest dadelijk worden I ingeroepen Haar toestand is dan ooit zeer I bedenkelijk V is den volgenden morgen I onmiddellijk in hechtenis genomen doo de I marechaussees te Valthermond I Te Arnhem had eergisteravond een d ruk I bezochte vergadering plaats van pachters I van bouw en weiland Een 260lal personen j waren opgekomen Het initiatief ging uit van het Bestuur der Landbouwers en Vee I lioudersvereeni ing Hoop op verbetei ng I onder voorzitterschap van den heer v I Driesen Echter was de samenkomslgtoc I gankeliik ook voor nietleden en waiT het doel alle getroffenen in het landbouwüldrijf I middelen te doen beramen restitutie tQ ver krijgen van de pachtgelden Allerdroevigste I mededeelingen werden gedaan omtrent de I enorme schade dit jaar door den drogen zomer beloopen en die van 50 pCt tm 100 pCt der uitkomsten varieert gezw é n nog I van het feit dat landerijen waarvóbr paeht i 1 aom bo taed was en ilie kostbaar en veri bewerkt waren zoo goed als niets opleverden Nq zeer drukke discussie werd eenivqirstet aangenomen den Gemeenteraad eéfl idres met niemorièn van toelichting gegevoM te zenden houdende verzoek den pachleS der gemeente vermindering van pacht te verlee nen Ook heeren landeigenaars wordt inot hetzelfde doel een afschrift gezonden Te Petersburg vertelt men elkaar t volgende Twee ger darnies begaven zich dezer dagen voorzien van de noodigo papieren n t do handteekening van een minister er op naar de gevangenis waar de moordenaar van von Plohwe opKoaloten is Zy deelden den gouverneur mee dat de gevangene met hen mee moest teneinde een verhoor te ondergaan en de gouverneur gaf den man zonder eenigen argwaan af Eerst twee dagen later werd ontdekt dat er bedrog in t spel was Onmiddellgk werd toen een nauwkeurig onderzoek naar alle richtingen ingesteld maar noch van den gevangene n6ch van de gewaande gendarmes heeft men eenig spoor meer kunnen ontdekken Ambtenaren te Petersburg noemen do ont voering een verzinsel maaj overigens gelooft iedereen bet verhaal t Vreemdenverkeer wordt in Zwitserland meer en meer een zaak van t groot kapitaal en de hoteltrusts De geheele Grirasel die tot dusver behoorde aan de gemeenten Meïringen Innerrkirchen Guttanoen en eenige particulieren is aan den eigenaar van het Grimselhospitz in eigendom overgegaan Het gebied is grooter dan dat van het geheele kanton Zug Het strekt zich uit tot het NSgeleligratli waarover in 1799 de verrader Nageli de Franschen zoo gel6 d heeft dat zij de Oostenrpers op de Grimsolpashoogte in den rug konden aanvallen en loopt over de pashoogte het omvat daar het Doodenmeer waarin in 1799 honderden in het gevecht gevallen soldaten werden geworpen en strekt zich zuidelijk uit tot de Obere Aarealp en in het westen tot FinBteraarhorn en Schreckjiörner Bij een gedeeltelijke restauratie der Kleine of Waalsche kerk te Leeuwarden voor rekening der kerkvoogdij der Nederduitsclic Hervormde Geraennte aldaar ondernomen is na verwijdering van een dikke verflaag ontdekt dat de preekstoel vervaardigd is uit eikenhout met zwart ebbenhoat inget gd WORDT GEVRAAGD een S7IKEEBALLENUAKEII vun den P tï by GEUR VAN DOKSHURl Paiiwstraat Utrecht t een niouw geneeskundig onderzoek te onder worpen Ik kan vijftig getuigen brengen om te bewijzen dat ik ge ond van geest biJn Prinses Louise verklaarde voorts niets anders te verlangen dan ru tig en vreedzaam in teruggetrokkenlieid haar verdi r leven door te brengen Over ecbtscbeiding ol hertrouwen denkt zj met al die praatje f worden slechts rondgestrooid om haar te benadeelon Iir tegenwoordigheid van MattasHsj verzekerde zij dat zy er niet over dacht mot dezen te trouwen Hun verhouding is slechts dte van een ideale vriendschap Uit Rome wordt inlusscben geseind dat het Vaticaan een verzoek tot nietigverklaring van haar huwelijk met prins Philip van Coburg heeft ontvangen van de prinses Z j zon bereid zijn daarvoor naar Home te komen Verspreide Berichten Frankrijk Op aandrang van het Vaticaan heeft ook de ijisschop van Dj on ingr Le Nordez aan de regeering oiflcieel zijn ontslag gemeld Volgens de Oiornale d Ualia zal de paus binnenkort voor de diocesen Dyon en Laval twee apostolische beheerschers benoemen die door den Heiligen Stool gesalarieerd zullen worden EnaKLABD Koning Edward verleende den keizer van Oostenrijk Hongarye en don czaar van Rusland het grootkruis in do RoyalVictoria orde SpiSJE Vermoed wordt dut de bom die in liet paleis van justitie t Barcelona ontploft is gericht was tegen den afgevaardigde Lerroux Het onderzoek ingesteld door de po litie heeft tengevolge gehad dat een Italiaan gearresteerd ia die verdacht wordt den aanslag op touw to hebben gezet ZWITSERI AND Sedert eenige dagen is een nieuwe postweg met Italië geopend nl over den Groote St Bernard Het liekende Hospiz op den bergpas bijna 2500 meter boven de zee gelegen en beroemd door z jn hnljivaardige monniken en hun bonden was met Martigny reeds lang over Sembrancher Orsières en St Pierre door een rijweg verbonden Maar aan den zuidkant Italië konden de rijtuigen uit het dal van Aosta niet verder komen dan tot St Romy van waar men dan langs een steil borgpad in 2 aar dn t oUoogic Iton bereiken Thans i echter de rgweg tot daar doorgetrokken en aldus een nioowe verkeersweg westelijk tusschen beide landon verkregen De pas is beroemd in de geschiedenis door de talrijke legers die er over naar Italië ziJn getrokken de Longobaidon de Franken Karel de Groote de Duitschers Barbarossa en in Mei 1880 de Eianschen onder Napoleon Bonaparte Zuid Afkika Uit Kaapstad wordt bericht dat heUAmerikaansche eskader weer vertrokken is om zijn tocht iu de Zuidafrikaansche wateren voort te zetten BINNENLAITD Het Centrom de Overijselsche quaestie en voornamelijk het hierover door Het Vaderland te berde gebrachte besprekende merkt o m op Wanneer Het Vaderland gewaagt van den geest en de bedoeling onzer Staatsinstellingen waaraan elke bewindsman recht moet doen wedervaren dan heeft men zich eker de vraag te stellen of het overeenkomstig den geest en de bedoeling dier in stellinffen kan zijn dat het gouvernement den spot laat drijven met een door de wet voorgeschreven handeling Krachtens do wet waren de Staten leden op 3 Augustus bijeengeroepen om in de ontstane vacatures der Eerste Kamer te voorzien De Regeering vervulde daarmede do op haar rustende taak maar de liberale Staten leden verzuimden opzettelijk de hunne Met een duidelijk uitgesproken bedoeling weigerden zg van de hun geboden gelegenheid tot naleving der wet gebruik te maken ZiJ miskenden niet slechts de letter maar ook den geest en de bedoeling der wet zonder eenige andere reden iaii het engo partijbelang En terwille van dat belang zou thans oen nieuwe vergadering moeten worden uitgeschreven Maar mag de Regcering dan op die wijze met hot landsbelang en de wettelijke voor schriften laten spelen Heeft niet ziJ maar een bepaalde groep te be lissen wanneer en onder welke omstandigheden een wettelijk voorgeschreven verkiezing zal worden gehouden En zou wanneer zy thans volgens liet oogmerk der gedeserteerde Staten leden handelde dnarmcdo niet een bedenkelijk precedent worden gesteld voor do toekomst f Men kan over do Jinaestio debalteeren I eii dat de deur aan de straat eveneens van I eikenhout is on voorzien van een leeuwenkop in koper L Ct Baron Carlo Erinnher uit Nieder Ingels I heim i i met zijii automobiel te Salsbarg in I botsing gekomen mot een tram Hjj werd uit zijn rijtuig geslingerd en is nog denzelf I den avond overleden I Gisteren heeft de rechtbank te Arnhem I hel vonnis van den kantonrechter te WageI hingen waarbij een en lwintig sigarenmakers I wegens liiiideiiyk volgen tijdens een staking werden veroordeeld bevestigd De stiaf werd voor sommigen tot vijf gulden verzwaard I Uil Cnlemborg meldt men aan de N R Ct I Op de spoorbrug alhier had gistermiddag I een treurig ongeval pla ils Twee man die bovenop de spanning bezig waren met bikI ken vielen doordat een lus van een louw losraakte van de brug waardoor de een C V B uit Beusicliem op de brug langs I do rails terecht kwam en de ander 1 v M uit Ulrecht in een bak langs de brng jj vielen ongeveer eenc hoogte van 1 h 16 M In deernisw iardigen toestand droeg men hen ii iar wachtpost 10 Met behulp van twee zusters van het Barbara Gesticht verj leende dr J Hocke Hoogynboom de eerste geneeskundige hulp waarna beiden naar genoemd gesticht per brancard vervoerd werden Kort na aankomst aldaar overleed C v B reeds De toestand vnn J v M is redelijk Door kapitein Bakker vnn het stoomschip Statendam van de Holland Amerika LiJn weid op de laatste reis van New York naar i Rotterdam per drnadlooze telegraaf namens kapitein on passagiers een gelukwensch ge I zonden aan H M de Koningin ter gelegenh id van haar geboortedag Het bericht werd van de Statendam op 580 Eng mijlen afstand I van het naaste punt van het vasteland ge I seind aan het Eng stoomschip Auraniavan I de Cunard lijn en door dit stoomschip per draadlooze telegraaf overgeseind naar een station aan de lorsohe kust Bü aaakomst te Rotterdam ontving kapi tein Bakker een telegram waarin hem naj mens H M dank werd gezegd voiir den I I gelukwensch Niet onwaarsclignlijk is dit het eerste I draadlooze telegram dat uit den Athintischen II Occeaan door H M werd omvangen I Hbl I Onder groote bclangstoUing is eergisteren 1 hot lijk van het uit do Schie te Rotterdam I 1 opgehaalde meisje begraven I In de Wilgenstinat waar hel meisje woon I de hadrt n alle bewoners ton leekeii vai i I deelneming de gordijnen laten zakken Op het kerkhof zelf hadden zich honderden be I Inngslellenden verzameld t j Er was zegt De Ned ook een groot I I aantal rechercheurs aanwezig die elke be i I weging desloegen van de talrgke berucht te sujetten die zjch mede op het kerkhof 1 I bevonden Het moet namelijk bij de justilie I j reeds zijn uitgemaakt dat hier werkelijk 1 een moord gepleegd is Het onderzoek naar 1 den dader of daders is dan ook nog in volI len gang I I Ook ds Van Veeloo was op den doodenak1 ker tegenwoordig die aan do geopende groeI 1 ve een loespraalt hield I Ken huiselijk drama werd te Duinkerken 1 afgespeeld Tusschen hot echtpaar Vanden1 bcrghe wonende in de rue du lac de Paume ontstond twist die zoo hoog liep dat de I j man zijii vrouw met een mes aanviel Hun 19 jarige zoon snelde liJn moedor ter hulp 1 I maar nu geraakten vadjr en zoon slaags I met het gevolg lat het jongmensch het onderI spit moest delven en hem door den ontaarden I I vader vier messteken verden toegebracht I I De buren slaagden er ten slotte in den I onverlaat te ontwapenen en aan de politie 1 over te leveren terwjjl de gewonde in boI denkelijken toestand naar het hospitaal werd vervoerd 1 I Groote opschudding werd verwekt door 1 het nederdalen van oen Inchtballon in de 1 Avenue des Champs Elysées te Parijs De I I ballon was den vorigen dag met 9 passa I giers te Na iterre opgestegen Eerst ging I zij in do richting van Bougival dreef over I den Mont Valérien en Auteuil en daalde tot f op 2000 meters boven het Champs de Mars 1 De bestuurder durfde daar echter niet lan 1 I den eu steeg wederom waarna hij bij de 1 I Are de Triomphe terechtkwam en in de j Avenue des Champs Elysées één der druk I ste punten van Parijs daalde hg neer Honderden handen waren hierbij behulpI zanm en de luchtreizigers bereikten heelI I hnids den grond1 I De Twentsche Zondagsbodo een week I blad van de richting van ds De Geer het 1 Losser che drama besprekende zegt Een I I ontzettenden indruk heeft dit op allen die den predikant van Losser kenden gemaakt Wg willen er slechts bij zoggen dat ds De Geer door do omstandigheden der laatste tijden waarbij hein helaasl alth ins niet van den schijn des kwaads kon vrijpleiten zoodanig overspannen van geest was dat oen dergelgk einde door sor migen met vrees is tegemoet gezien et ia lo betreuren dat geen niogelgkheid gevonden is om hem tydig uit Losser te verwgderen Het gerechtshof te Aiuste dam bevestigde gi steren het vonnis van de rechtbank waarbö do inbreker en strnatroover H K lot i jaren gevangenisstraf werd veroordeeld Wegens berooving met geweldpleging alsmede hot vonnis van dezelfde rechtbank waarbij G K lot 1 jaar gevangenisstrat werd veroordeeld wegens beiooving van een horloge van een ruim 80 jarig oid heer De rechtbank aldaar veroordeelde gisteren 7 B wegens poging tot inbraak in een lijdelyk onbewoond perceel waarbg hg door tijdige waarschuwing van een werkvrouw door de politie op hooterdaad werd betrapt tot 1 jaar gdvangeiiis Te Dinant dansten eenige kindereu om eert kaarsje dat zg in de opening van een vat gestoken hadden Ongelukkigerwgze was er naphla in dal vat geweest en scheen het nog niet geheel ledig want eensklaps sprong het vat met een geweldigen slag uit elkaar en een knaapje van 7 jaar werden een arm en een been afgerukt zoodat hot kort daarop overleed De anderen kwamen mot den schrik vrij Amsterdam 6 Sopt 1904 Als Nieuw ingekomen wijzigingen van vraag en Aanbod in het Weekblad van de Coramisiebank te Amsterdam vermelden wij U de volgende fondsen GEVRAAGD Aand Mg tot expl der Suikeronderneming Djatio 150 pCt Gayainsche Caltuar Mjj 15 Cultuur Mg Gending 110 Pref aand Suikerf Poerwokerto 115 Gewaand 60 Aand Cult Mg Soembor Redjo 30 Pref aand Rotterdamsche Kina Cultuur Mg Tji Kembang 200 Aand Landbouw Mg Tjisaroenie 80 Ned Indische Eïpl Mg F 15 Kon Nod Papierf 96i Petroria Hy otheekmg 160 Stooinvaart Mij Leonora 20 Oblig Passoertraan Stoomtram My 44 Aand Solosche Tiainweg Mg 30 Oblig 80 Aand Algem Waterleiding Mg 91 Windsta iid Kon Paketv My F 460 Bew van Deelger Nederl Ameri kaau che Stooinvaart Mg 62 50 0 ir aand My lot expl der Suikeronderneming Djatie 600 AANGEBODEN Aand Eïpl Mg van Zeerust Bod Pref aand Mg lol expl der Suikerfabriek Badas 69 pCt Aand Cultuur Mg Gending 115 Cullunr Maatschappij Se boroh Serie B 10 Landbouw Ui Tjisaroeni 85 56 Mg voor Meel en Broodfabrieken 40 Comin Venu W SchOtler 4 Co 85 Maatschappg lot expl van bet Ameiican Hotel 95 Haarlemsehc Hypb 145 Madura Petroleum Expl Maatschappg 30 Stoomvaart Maatschappij de Amstel 34 Oblig Stoomv Mg Noorwegen 100 Passoero au Stoomtram Mg 47 Aand Assnr Mg tegen Brandsch en op het Leven de Ned v 1845 F 347 Ongevallen Verzekering Mg Fatum 112 Pandbr Tilburgsohe Hypb 82 Aand Onaran Kapitaal van da Spaarbank v d Stad Amst 68 Bow ï Deelger Nederl Amerik Stoomvaart Mg F 10 Opr aand Algomeene Waterleiding My 50 Anjsterdam 6 September 1904 Volg ns het weekblad van de Commissiebank te Arasterdam zgn in de week geëindigd 6 September door tusschenkomst dier bank verhandeld de navolgende minder courante fondsen 4 pCt Oblig Nederlandache Voorschotbankmet winitdeeling 92 pCf Aand Nederl Bouw Maatschappg f 2éB Gaynmsche Cultnur Mg 20 pCt Landbouw Mg Getas 80 Pret aand Saikerfabr Poerwokerto 120 öew met bewgzen van Deelgerechtigdheid 60 Aand Landboojv MJ Tjisaroenie 80 Tjisenrenh 55 Exploratie en Mgnbouw Mg Sumatra Serie A 14 Exploratie en Mgnbouw Mg Sumatra Serie B 12 4 pCt Oblig Banmwollspinnerei Germania 95 Aand Mg tot exploitatie van het American Hotel 94 Exploit Mg Scheveningen 77 Nederland Mg van Verz op het Leven 50 pCt gestort 90 Algem Waterleiding My 91 g Zekerheidsfonds van de Onderlinge Levensverzekeringvan Eigen Hulp 90 3 pCt Oblig Gemeente Br da Leening 1886 97 4 pCt Oblig Gemeente Zntphcn Leening 1903 100 Aand Nederl Amerikaansche land Mg volgestort 102 Nederl Znid AfrikaanscUe Hypotheekbank Serie A 112 Nederl Znid Afrikaansche Hypotheekbank Serie B 100 Opr aand Javasche Culluur Mg f 38 Bewv Deelgerechtigdlieid Ned Amerikaansche Stoomv Mfl f 62 50 Parts de Fondateur Suez Kanaal Maatschappg frs 1900 Stadsnieuws GOUDA 8 September 1904 S ar wg vernemen hebben er nu reeds besprekingen plaats om een volgend jaar op 31 Aagustns een allegorische optoclit te iiottden INOEZONOEN Een geweigerd ingezonden stukje Waarde Itrdaetie Een hoofdartikel van t Gondsch Nieuwsblad vnn 29 Aug j l handelt over de benoeming van leeraren aan den gemeenteIgken handelscursus in de gemeenteraadszilling van Vrijdag 19 Aug Daarin wordt myn voorbygaan roerend genoemd en het gesprokene door den heer dr IJssei de Schepper toegeschreven aan de zucht om de roode neefjes te vriend te houden Verder staat er nog Zooals gowoonlgk in dergelgke gevallen geschiedt wordt er nu lok dflor de jpartygenooten van den niet op de voord racVit geplaatste gewezen op de knapheid van dezen onderwgzer alsof er door zgn uitsluiting scliade zon worden toegebracht aan den cursus Men weet dat de sociaal democraten hun mannen steeds als erg knappe koppen voorstellen Dat is van hun standpunt beschouwd goede taktiek Ons schgnt het eohter toe dat de benoeming van een sociaal democraat niet bevorderlgk kan zgn aun den cnrsns de deelneming zal er niet bg winnen Ik had plnolsing verzocht voor het volgend ingezonden stukje daar ik meende dat het tot de goede persmanieren behoorde den aangevallene in het blad zelf de gelegenheid tot verdediging open te stellen In t G N van 5 Sopt las ik onder correspondentie De heer P de Vos onderwyzer alhier verzoekt ons als aangevallene opname van een stnkje in ons eerstuitkomend nummer Daar echter genoemde heer door ons niet aangevallen is en zgn schrgven geen verdediging bevat hebben wg het ter zgde gelegd Teneinde de persmanieren van t G N in wgder kring bekend te maken en ook uw lezers mgu antwoord aan dat blaadje mede te deelen kom ik uw gastvrgheid inroepen wetende dat U van de persgebrniken een andere m i redelgker opvatting hebt dan het O H Bü voorbaat myn dank Dw dw P DE VOS Aan de Redactie van t öoodsch Nieuwsblad WMrde Redactie I Vergon me een plaatsje in t eerstvolgend nummer van Uw blad als antwoord op Uw hoofdartikel van Maandag 29 Augustus Natnnrlijk ga ik alleen in op iet gedeelte dat mg persooniyk betreft Eerstens dank ik U voor de openlijke erkenning dat ik als leeraar van den gemeenteiyken handelscursas dien geweerd te worden omdat ik sociaal democraat ben Immers nw woorden ons schgnt het toe dat de benoeming van een sociaal democraat niet bevorderlgk kan zgn aan den cursus de deelneming zal er niet bg winnen deze oorteA laten geen andere uitlegging toe Echter meen ik hierbij te moeten opmerken dat mgn lessen aan den carsns van den Handelsen Kantoorbediendenbond hit druist betocht waren en van geen der ouders dus ook niet van de vrg talrgke katholieke 2 lt eenige klacht over mgn onderwj bj het beatunr is Ingekomen Verder raag ik Uw gezegde over de roode neefjes niet stilzwggend laten voorbggaan De beide voorgedragenen voor leeraar in t Nederlandsch staan den liberalen heel wat nader dan ik Indien zucht tot politieke bevoorrechting bg de laatsten had voorgezeten zoodon ze niet blanco hebben geskemd 1 Is overigens bepaald koddig van W den heer dr IJ de Sch c s hg is inderlgd ook door uw pariygonooten voor den Raad gecandideerd candidaat soclaaldemocraten te noemen Zoodra ZEd en do zgnen lid van de afd Gonda der SDAP werden zal onze secretaris U gaarne een byzondere kennisgeving zenden Ik weel niet óf mgn parlggcnooten zoo over mgn knapheid roepen Ik heb er niets van bemerkt Zelf wil ik niet diarop wel op een vierjarige ervaring wgzen Hoe ik werkte kunt ïe het best uit de eerste hand te weten komen bg het bestuur van den particulieren cursus in welk college meer purtygeiioolen van U dan van mg zitting hebben Dit bestuur zorgde voor een nauwgezette controle Nogmaals dankend voor uw openhartigheid en tevens voor de opname ben ik met verschuldigde gevoelens Uw lezer P DE VOS UARKTBKBIOHTSN OoUJa 8 September 1904 GRA NKN Zonder nieawi en met weinig veranderiR in de prijzen Tarwe jari Zaeawbche 8 10 a 8 40 Mindere ilito 7 50 A 7 75 Nieuw 8 i 8 40 l older J 7 J5 a 7 75 I OiJge Zeeuwscl e 5 40 i ƒ 5 75 Polder 5 i 5 25 Biuten indsche per 70 kilo ƒ 4 50 4 5 Gerbt Wi Uer nieuw ƒ 4 75 a 5 25 Zomer 4 70 5 Chevallier J 5 25 ƒ 6 Haver per heet 3 50 4 375 l O Kilo ï 7 40 lleiinep a i i inlandsciie f a Buitenlansche ƒ 5 50 i y 6 K an irieza i i J 15 50 4 f 1 Kool2 aad nieuw ƒ 8 25 a ƒ 8 50 Erwten K Ookerwten 8 50 a ƒ 9 50 Niet kookeiule a ƒ nuitenUniUche voererwten aer 80 K ilo ƒ 5 90 1 ƒ 6 25 llooaen bruine btiunen j 13 a J 14 Witte Bo ntn ü Paardeboonen ii f llui vebüonen f 4 ƒ M ii per 100 Kilo Bonte Ain Tikaanbche 6 10 i Ó 50 Odeaaa 6 25 6 50 Cmquantme 7 a ƒ 725 Mindere 7 50 a 7 75 Veemarkt Melkvee yoeite aanvoer handel slu j prijzen mulig Vette varkens redelijk aanvoer handel vlU 20 h 22 ct per halt K G biggen voo Engeland red aanvoer handel vrijw 16 a 17 ct per half K ü M ixere Biggen oede lanvoer handel vrijw 0 85 i 1 10 per weck Vette Schapen geen nanvoir han let geen a cent per h df K G Lammeren red aanvoer handel vlug 17a 20 Nuchtere ICitveren redelijk a invoer h indet mali 9 k f II Gr iskalveren leil aanvoer handel stag ƒ 25 4 60 Fokkalveren 10 k f il K aad aangevoerd 60 partijen handel vlug ie kwal ƒ 27 i 2g 2de kwal 24 i 36 Zwaardere ƒ 31 Noordhon insche Boter 1121 stukken van g K G aanvoer ban del vlug Goeboter i 25 ƒ 1 35 Weiboter 105 i ï 15 BEURS VAN EOTTEEDAM WOENSDAG 7 SEPT L K H K Staateteemmjen Portugal Oblig 3e Serie fr 500 3 59 Oblig 3e Serie fr 2500 3 59 Rdsland Iwang Dombr Obligation 4V 96 AziE Japan Obligation 1899 4 74 74 Columbia Geconsolideerde Bni tenlandsche Schuld Recepis L 100 1 24Vi Hypotheek Bankm Pandb le Algem Groninger Scheeps Hypb 4Vi lOOV Pandb Bataafsche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypolheekbriefbank 4 99 Pandb Hollandscho Hjpb 4 99 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb God Hypotheekbank te Veendam 4 100 Pandb Nederl Hyp Pand briefbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4i 101 Bewgzen van Deelger Northw Pac Hyp Bank f 96 Pandb idem idem 4 9g Pandb Rotterd Hypb 4 101 Pandb Rotterd Hypb 3 97 Pandb Standaard Hypb 4 100 Pandb Stedelijke Hypb 4 99 Pandb Utrechtsche Hypb 4 100 Pandb Westlandsche Hypb 4 100 Pandb Znid Holl Hypb 4 99 Scheepvaari Maatechappijen Aand Holland Gulf Stv Mg 35 Divereen Obl Mg tot Expl Laas van Meordervoort 1902 4 98 Spoorweglteningen ITALIB Oblig Zuid Itniiaansche Spw Mg A H 3 67 Premieleeningen Beloie Loten Stad Antwerpen 1887 2 102 VERSCHEIDENHEID De Zwitsersclie Alpen hebben weder een aantal slachtoffers gemaakt Vier EngeNchen waaronder een geestelgke kwamen iiin bg de beklimming van de Gran Paiadisii een 13 324 voet hooge toji v in de Graiangioep in het Italiaansche gedeelte van Zwitserland nabg Aosta Zg hadden geen gidsen meegenomen en wilden over de Valsavaranclie gletschcr Courmayeur bereiken Op laatstgenoemde gletsclier werden hun Igken gevonden Het had kort te voren hevig gesneeuwd in het gebergte en men vermoedt dat zg in den sneeuwstorm zgn omgekomen Burgerlijke Stand GEBOREN 5 Sopt Martinus ouders AT H Hornis en 1 Bakker 6 Johanna Cornelia ouders L C de Knoop en G M van Hooff Sina Apolonia ouders A S de Jong en A E do Heg OVERLEDEN 7 Sept A Cattel 71 j GEHUWD 7 Sept J van Es en J C Schriek 7f Zoo zeker i al waler helpt tegen den dorst zóó zeker kunt gg de if H ii aanwenden in alle gevallen van Bloedannoede en Zeniiwzwakte Hondciden heeft zg geholpen waarom zoudt gg haar niet eens probeeren i In de meeste gevallen is tweemaal per dag een eetlepel 15 grainV voldoende D in lunit een flacon Hen dagen en kost ü do behandeling alcchls 12 of 15 ets per dug Out i 1 tjiirdkoDiii f Inii e nl l auiler ilerfiflljl miililel Prgs per fl f 1 50 O fl 8 12 11 f 15 Veikrggbaar to Gouda bg WOLFE Co Westhaven lAN OAH Co t il r I en HiKig I og S üagen Ue iicbitlciKle sroolc HEi GELOSCHE VERLOTING Trekt Zaterdag 10 September 1904 in het openbaar le Hengelo flj in het Holel do Carper van den Hoer W M WITTE Op iedere 0 loten 1 wi us JWIU vijzon ƒ ïHÜ01 DrRlJS 12500 Cl l a iirx Ccan ta on teirL Je pvijs 1500 Gulden in Contanten 3e prijs 1000 ulilen in Contanten 4e prijs 500 üiilden iii ont inten Voorts Pflrt v en K iteleH yarkena Schapen ittjwivleit ynalntarfitn4 n meubelen Hulêhoud ljlte Artikelen ens enz Prijs per hot f 0 50 p j i O jS Verkrögbaar by ü J JANSEN te Hengelo Geld die ook Agenten aanstelt Verder bg LOUIS BISSCHOP Sigarenh Dubbele Buurt H 12 ALUs lONGENEEL Ooslhuven B 78 B L RAASTROP Lange Groeneiidaal 1 123 JÜll in IIUEK L i Hazerswoude Dor i Wfrn i i iw i r t i n fi Dout Geneeall nlgemeen uanLtvolen Mtrt Ure DIploma en Ooud Bekiüom PRAEPARATEN VAN f llItlO I Slfni hp de meettkraohtlge en Vflr9t rkendeKIÏIA WIJNte tcn zwakte Vgmiia l aHJfc zoowel Inj kinderen als volwassenen gebrek aar eetlust slechte spijsvertering zenuw hoofdpijn ter versterking na ziekte of kraambed koorts en hnre Et v lt enQUINALAROCHE FERRUQINEUX in het bijzonder tegen Bloedgebrek Bleekzucht kwalen van Krltlsohen le füjd anz Verkrijgbonr in flacons A f 1 90 en 1 FlL Al l flf affc l aam versterkend aangenaam tin smank voordat eli l schgeb uik t r zwakken en klierachtiga gestellen zeer aan te be Velen Ala g neeakrachflge drank bij atoorniascn der spysverteringBorganen en diarrhée ook voor ïuigelhigcn en kleine kinderen I rt t per bu a jj K r 1 70 a M Kgr O OO 4 Kgr O RO Chtmisch M AlL ClliL rf r Speciaal voor Kindervoeding in bussen É J Kgr ƒ 0 90 zuivere JTtCIKaUIKCr gr 0 60 t Kgr ƒ 0 26 liet rotjken eener balve Cigarelle is voldoende ter bestrijding van de hevigste aanvallen van Asthma etc In Asthma Cigaretten doosjes ft ƒ 0 80 CU ƒ O BO Tamarinde Bonbons £ grM £g cISai r ffiVt X voor kinderen liewijzeii Ie Tamarlndt Bonbons van KKAEPELIEN HOI M belangrijk diensten daar de vorm voor liet kind begeerl ijk en de smank aangenaam ia PrijB per dooaje 0 00 en ƒ 0 60 j QalmiüL r ilGiniAC algemften erkend els het BE TE huismiddel f v jaiinidR I MMIIICa j Hoest Verkoudheid en K lp n het is K ff een alljmoptossend en verzachtend middel b uitnemendb uitklunend in jR Hl D fiwchjes verkrij l attt Pujs ƒ 9 20 per fleschje 9a l ruepmalm frni KRAEVEÜEN ft HOLH te Zeltt mOh aHen t Hifêteilfn wiiarop Ob naam tn hanMtttkeniMg en rerkrijffiaar bif d meette KRAEPtLIEN HOL M Hoüeveranciers ZEIST AlJ d