Goudsche Courant, maandag 12 september 1904

9 g va eerstff rt volgden Ie out 1 y rolden al sJtanoiir Denzelfdèn nder f 1 ater in den ttinne i buizen te bfscher l oor het verbranden en voor mannen on vrouwen na don fabriekstijd verboden wordt Ook verlangde het congres dat do regeoring een einde maakte aan bet binnenstroomen van onervaren arbeiders uit den vreemde in do mijnen In Lanarksbire er zoo 2000 en geen 200 verstaan er oen halt dozijn woorden Engelsch Reid do nieuwe eerste minister van bet Australiscbe Gemeenebest beeft in bet Huis van Afgevaardigden bet program van bet kabinet ontvouwd Het zal zoolang dit Parlement zitting beeft geen verandering in bet taiiof van invoerrecbten voorstellen Inzake voorkeurrecbten zal jiet afwaebten wat bet moederland doet maar de regeering te Lon den bad bet ambtelijk te kennen gegeven dat zg geen voorkeursrecbton zou aanvaar don wanneer de voedingsmiddelen van bet Engelscbe volk er door belast moesten worden Dat vond Reid van EngeKcb standpunt billnk en verstandig Het wetsontwerp betreffende sciieidsrechterluko uitspraak in arbeidsgcscbillen zou bet ministerie opvatten waar bet onder bet vorige ministerie was blijven liggen Reid erkende dat de oppositie sterk genoeg is om bet parlementaire werk onmogelijk te maken Deed zii dat dan zou bij er voor zijn het Parlement te ontbinden Men weet dat bet arbeidersministerie om ontbinding geviaagd heeft maar de gouverneur weigerde en droeg Reid op een nienw ministerie te vormen Het nieuwe Australiscbe mini iterie Reid beeft Woensdag aan bet Bondsparloment het regeeringsprogram voorgelegd In dat piogram zegt de minister president dat bet tarief gedurende dep zittingslijd van het tegenwoordige parlement onaangetast zal blijven Voor de invoering van preferentieelo reebten zal de regeering de besluiten dor R jksregoering afwaebten Wetsvoorstellen voor hel toekennen van premien aan de ijzerindustrio zullen worden overgelaten aan het initiatief der afge aardigden De voorstellen betreffende de invoering van sobeidsgorecbten voor geschillen tusschen patrooi en werklieden en de bescherming der kustvaart znllen opnieuw aan bet parlement worden voorgelegd Voorts worden ontwerpen aangekondigd voor oen spoorwegverbinding met Westa stralie voor het invoeren van handelsmerken e voor de regeling der inboorlingen qnaestie Hieruit bljkt dat bet ministerie een oplossing van de belangrijkste ijunosties uit don weg gaat de tariefquaestie de preferentieele rechten en de bescherming der ijzerindustrie worden feitelijk van bot program afgevoerd Wat het ministerie nu eigenlijk zelf denkt te doen is tamelyk onbeduidend het brengt de beide voornaamste ontwerpen van hot afgetreden kabinet Watson weer ter tafel en belooft een paar ontwerpen van minder belang Tegeiykertyd konU uit Sydney het bericht dat de arbeiderspartij oen bondgonootBcbap beeft aangegaan met de liberale protectionisten onder leiding van don vroegeron bandelsminister Lyne Dat de vryhandolaars onder de arbeiders daartoe overgingen is opmerkelijk en alleen te verklaren uit de zucht om hot ministerie Roid zoo snel mogelijk weer ten val te brengen Want door dit verbond zal de arrogante minderheid zooals de beer Reid de aibeidersparttj genoemd beeft spoedig weer een meerderheid hebben in bet Parlement Slaar onder zulke omstandigheden is een verstandige wetgevende arbeid in Australië onmogelijk Telkens staat de regeering die stecbts direct op een minderheid steunen kan tegenover eeu combinatie van minderbeden die baar ten val zoeken te brengen doch die weer onderling gaan twisten zoodra zü dit doel hebben bereikt Het kabinet Reid zal derhalve ook geen lang politiek loven hebben Een Routertelegram uit Chicago meldt dat president Donnelly van de Butchers Union beeft formeel verklaard dat de werkstaking in de Chicago Stock Yards die reeds ecnigen Igd duurt thans geëindigd is De packers hebben verklaard dat het ineerendeel der unskilled arbeiders dieoorspionkelgk aanleiding waren tot de staking niet Weer znllen worden aangesteld ♦ Volgens mededeeling van de politieauto riteitcn is gebleken uit het onderzoek van ratten gevonden aan boord van het Engel sclie stoomschip Bisbopsgate uit do La Platnslalen gekomen dat eenige van deze dieren met pest kiemen besmet waren Alle voorzorgsmaatregelen zjju genomen De uit rooking van bet schip met een rat ten doodend apparaat is reeds geschied Do lading wordt gelost onder toezicht van autoriteiten Onder de monschen komen geen ziektegevallen voor Er bestaat niet de minste roden voor ongerustheid Het Staatsblad bevat het besluit tot het slichten van den post van grenscomraissaris in Traiiscancasie Dezi beeft de taak den loop der zaken na te pf an in de aan Perzié grenzende deelen der gouvernementen Bakoe Jelissawetpol en Eriwan en in de Perzische provinciën Ardabal en Karnodal en bij het voorkomen van onlusten de noodige maatregelen te nemen Hy heeft Verspreide iÏBerichten JJK og beeft hot noodig bepaling uHte vaarn militairen lot On roept zich in e over p de zopgeoaantde i rfie tnet Frak Do minister van oo geoordeeld een verboi digen tegen opruiing gehoorzaamheid H j weging van bet beslu anarohistenwia van ijl Per IOQS zware straffen dreigt legen opröling welke geschiedt door redevoeringen 6f uitroepen in openbaio vergadei ngen of op opepbare plaatsen 6f door vwkoüji of iraijspreiding van drukwerken aan akbiljetten nz DUITSOHLAND i De brand in de lapoorwegWeSiplaatspn vun bet fempelhoferJUitldn brfk alt in hejt sloffeerings en BikgelnouW d it njet 30 gens vermeld erd Hot geviaiji voor het boofdgel iiw kon danïc zij Öeri goede wind richting fgewend wAden De materiet Ie schaap ia panzienlijk I I OOSTENKIJK HON AKIJli Het jÉ Pest verscbijnemii blad Ujsag verneeiflt j p Hongaarseiie regeorinjfskringen neemt dat Ie is Iuiten va n het h iiidelsvtirdrag metItalië i bet begin van de vo te verachten is l BNQErjlSt De mmister van marine deeltlijdejis le bchietoefpningen aande Itanonneerboot jComet teeen kanon gesprongen is Tweeien een onderofficier werden gedlood matrozen ernstig ge Wond j 1 RuisLAND 1 De Daily News bovat d5 vertaling van een lang artikel van Tolstoi waarin bij opnieuw bet standpunt van de Rusaiacbe revfllutipnnisten l ostr jdt Hj toont aan hoe weinig resultaat de nihilisten van al bun a inslagen gebad hebben on wijst er op dat men door te weigeren in dienst te gaan en belasting te betalen de regeering meer onderinvut dan door millioenen socialistische schotschriften lange stakingen of goed voorbereide en uitgevoerde aanslagen VEREBNiaDE StatEN Van d 28000 stakers in de vleescbtrnstbedreven te Chicago hebben zich tot nu toe slechts 2403 voor bet hervatten van den arbeid verklaard BINNENLAND Men seint uit Den Haag aan het Hbd Aan mr G J Goekoop werd heden in devergaderzaal van de Ged Staten van ZuidHolland by monde van den Commissarisder Koningin mr J G Patjjn een huldeblyk aangeboden bestaande uit een bi onzenbeeld voorslellende Gloriücation du Travail zijnde een geschenk van bet collegevan Gedeputeerden en do verdere leden vanProvinciale Staten van Zuid Holland metdeg griffier en den hoofdingenieur van denwaterstaat benevens eenige oud leden tanGedeputeerden on den oud commissaris derKoningin mr Fock In een fiartelyjce toespraak verklaarde mr Patyn dut de wtjzewaarop de beer Goekoop zijn ambt Vervulde het voor leden van Prov Staten tot eenwaar genoegen maakte dezen dag niet onopgemerkt te laten voorbygaau en daaromwenschten zü bem de verzekering te geVenvan hunne waardeering en hoogachting voor7ijn onvermoeidan arbeid er aan herinnerddat liij zonder aanzien des persoons beeftmedegewerkt tot onpartijdige uitvoeringvan beslissingen en toepassing van wetsvoorschriften en hg zulk een belangrijk aandeelheeft gehad aan hetgeen in die 2 5 jaren istot stand gebracht Aan mevrouw Goekoop die by de huldiging tegenwoordig was werd een fraai bloemstuk aangeboden Het geschenk ging vergezeld van een album met de namen der deelnemers Mr Goekoop betuigde zgn diepgevoelde dankbaarheid en zeide o a dat ziJn dienen van belangen van Zuid Holland in de eerste plaats te danken was aan den steun de medewerking en hot vertrouwen steeds in zoo ruime mate van mannen van vroeger en van thans ontvangen Gemengfde Berichten Mcu meldt nit Hilversum van 8 Sept Hedenmiddag vertrokken de commissaris van politie en agenten naar de Hilversnmsclie Meent waar arbeiders van het nieuwe bestuur des morgens getracht hadden gras in een schuit weg te voeren dat de opzichter Klaassen van Stad en Lande had doen maaien De aanweüige rijksvoldwacht had de arbeiders van het nieuwe bestuur diè reeds een godeelte in een vaartuig ge laden hadden het wegvoeren belet Bedoeld gras is dooi het nieuwe bestuur aan den landman Meester te Ankeveen verpacht doch de opzichter van Stajl en Lande beschouwt zicl als de eigenaar Toen de arbeiders van het nieuwe bestuur het gemaaide gras wilden wegvoeren was de pachter Meester niet aanwezig In den namiddag zijn Me heer J Roijn Az Meentmeester on ibedbelde pachter Meesier ter plaatse versdifcnen en hebben den aanwezigen birigadier ertrijksveMwacbt erop gewe en dht bedoeld ipras door bet nieuwe b Stuur aan hem Meister verpacht was Hiervan werd echter geen nola genomen en hel werkvolk van den opzichter KlaaSseu is voortgegaan met het gemaaide gras op diens erf te bergen De pachter Meester heeft het overige gras aan P van Nc vercbt die ibet zal djei maaien en biiinen llMl lA f I i j De me pnte pollt hieldij zich jieheel onzijdig t I De milicien Stauneield lvan hot Isltji reg iiif te Assen die tf ikstfr Zbnd g t TerApel U j ongjeluk zijnl i vriend doods ii ut isgisteren uit 4e strafglivfjingenis td Gmmngenontslagen j M I in r dat1 Oeste r F schtoi Zoltiing mcldt i er sedelj hrilf JuM iU d o Adri iti she zee bnitengejvoon veeljjbanion wordi Uzien En ook in ar craj Euro eesche ze raoeton dezei zomet ivciM meer hiiaien vc komen dan andere fjai n Er Wordtmoed dat men biej te jltoen heelt m t gevolg van d4n oorlog f 8chen Rnsli nL lapaii nu er in d Oostazialische wattwn zooveel zeemijnen Sjiringen zouden de li um die daar gewoonlijk verblijf houden de vpl keur hebben gegeven aïin de meer vrihtdzanie Europeesohe wateren Te Meppel had eergistetenmiddag in de stoomfabriek van de firma Sobuurman en Klinkert eon treurig ongeval plaats Een 16 iarlge arbeider D M kwam door de een of andere oorzaak in aanraking mot de machine werd gegrepen en was b jna onmiddellük dood Men meldt uit Winterswijk Gisteravond zijn alhier wederom 4 woningen door onbekende oorzaak afgebrand Aan blusschcn viel wegens totaal gemis aan water niet te denken Huizen en inboedels waren verzekerd Het blok was nog geen jaar geleden gebouwd Het zal den 20sten October 25 jaar geleden zgn dat de heer Joh J Rogmans zijn loopbaan als zanger aanving Reeds eenigen tgd wolden dnor een aantal vrienden en vereerders van Rogmans plannen overwogen om die balde op waardi e wgze te doen plaats vinden De liedertafel ApoUo alhier heeft zich bereid verklaard op of omstreeks den bovengenoemden datum een feestconeeit lu bet Concertgebouw te geven waarop door bet koor o m een voor deze gelegenheid ge toondichte cantate woorden van den heer L Steger muziek van Fred J Rooske voor mannenkoor met sopraansolo en orgel zal worden uitgevoerd Op dat leestconcert zal gelegenheid beslaan den jubilaris te huldigen en aon album met de namen van hen die bydroegen tot de kosten dezer hnldebetooging zal hem daarbg worden aangeboden Een circulaire waarbjj medewerking wordt verzocht werd dezer dagen op niet al te groote schaal verspreid doch zal het feeat slagen dan hoopt het comité op zeer ruimen steun en de bijdragen ook van ben die een dergelijke circulaire nog niet ontvingen zullen van harte welkom zgn Bydrage en bandteekeoingen knn menzenden aan don penningmeester van het comité van uitvoering den heer N W Bianchi 2d6 Jan van der Hegdenatraat 13 Wanneerhel programma definitief is vastgesteld zullen nadere medodeelingen gedaan worden itó De stoomtram van Zutphen heeft vanochtend onder Warnsveld een kar van den landbouwer T aangereden die uit een zandweg den straatweg opkwam waar toen juist de tram passeerde T is doof en bemerkte de tram te laat Het paard werd meegesleurd en was spoedig dood T heeft een been gebroken en is naar het ziekenhuis te Zutphen vervoerd moeten worden Te Oirschot N Br vond dezer dagen ee dienstmeisje op den openbaren weg ee bankbiljet van 140 dat in tweeën was gescheurd Zg spoorde 4en reohtmatigen eigenaar op gaf bom het verlorene terug enontving tot bolooninj eone berisping wglhet biljet stuk waa N v d D Omtrent den bg Venlo gcpleegden moordmeldt men ons nader dat de verslageneHazeraann heet te Vierzcn woont gehuwdis en moeder van drie kinderen De moordia gepleegd op den Kaldenkircbsclien wegbS de bronwerg op 60 pas van bewoondehuizen De vermoedelijke moordenaar zou s morgens om acht nnr njiar feu zgngespoord Bg het Igk is gevonden manshorloge en jasknoop lA De petroloumbrand te VntWerpen waseerst Woensditgavond gelieel gebluscbt Totzoolang heeft het vuur voortgewocd in debuizen waardoor de petroleum uit de tanksnaar de schepen wordt gevoerd en die dooreen tunnel loepen van 2 meter breedte 1 40 hoogte en een lengte van cifca 225 metef BiJ het ontstaan van den tfrand was deietunnel vol potrolenm elke apoedjg ramvatto en het vuur kreeg lucht door de vijlopeningen boven den grond die toegang lotden tunnel verleenden pat Varen dus vgfovens waaruil men tot Woensdagmorgen dendikken zwarten rook zag opwellen Deingenieur van de Amefean Petroleum Co p my had Zondag na net uitbreken van doramp de politie gewaarschifwd dat op eenoogenblik vooral niet vast te stellen depetroleum zou ontploffen en het das hoogstgevaarlgk was den tnijnel te naderen Deplaats der door het vuur verteerde petroleum in de buizen zou door lachi wordeningenomen en deze zou de petrol nm doenontploffen i 1 De p jptile waakte m eek strottg oio nieniwe JheInschenoftBrslj te verhoe i dat niemand den tunnel nallijkwam Dra vorige week Dol derdag iWerd de voorspeliJ den ingenjeur beVafirheSd on bad ontploffing plaats Sei plofflngen elkaar op schoten dag en i pfclit dag liet de ingemeur jvloeien vooreerst om d men ten tweede om de der petroleum ontstanej rhimte we r geleidelgk an te vullen Woensdag was d tunnel bgna vol water en hoewel er iiagt telkens ontploffingen werden gehoord n l het vuur daar bonden nog volstrekt niet in heftigheid scheen kl te nemen besloot de ingenieur toch erheen einde aan te maken Een buis die brandde in een kelder welke in verbinding stopl met den tunnel werd het eerst door mid el van een Haner toestel geblucht en daarn i weril de petroleum die in den kelder zelf brandde gedoold door er schoppen zand op te werpen Om half één Woensdagmiddag waa deze eerste oven uitge loold Toen werd de aanval op het vuur krachtig doorgezet In elke opening van den tunnel werd een wagenvracht teenen geworpen en verder verstikte men het vuur onder zand Om hallzes was de laatste der vgl ovens ware kraters gedoofd Het was een moeielgk en gevaarlgk werk want de werklieden waren blootgesteld aan een vreeselgke hitte en een ondraaglgken petroleumwalm terwijl nog telkens onder hen ontploffingen zich deden hoeren Toch ging alles voorspoedig en liep zonder ongelukken af De brand heeft ten volle 12 dagen geduurd Stadsnieuws GOUDA 10 September 1904 De timmerman v d B die bezig was de teleloon draden in een paal te bevestigen is daaruit gevallen en per rgtaig naar buis gebracht hy moet inwendig gekwetst zgn Een zesjarig meisje van den heer L zat heden morgen op eeu ledigen zandkar viel daaraf en kreeg het wiel over bet linkerbeen dat gebroken is nadat het verband er te huis was omgelegd is bet kind ter verdere verpleging naar het gasthuis overgebracht Niet alleen het kaasklenrsel maar ook hot kaasstremsel en boterkleursel nit de fabriek van de Hoeren J Coster en Zonen alhier werd te Oostorhout bekroond met don eersten prys Te s Gravenhage is het faillissement uitgesproken van E Barendsz timmerman te Boskoop Rechtercommissaris mr E E E Brandts curator H Ie Conltre te Bodegraven Tusschen Krimpen ad Lak en Lekkerkerk is gisterochtend het paard van de postkar schichtig geworden zgn toom brak en bg het ronddraaien op den weg geraakte da conducteur H de W van de kar en I kreeg de wielen over de beanen die sterk gekitbnsd werden De koetsier bleef op de kar en kreeg geen letsel Alfek Ter vervanging vap den heer N D Kemink die door het aannemen van het ambt van lid der Gedeputeerde Staten Vj n Zuid Holland heeft opgehouden laadslid te zgn i tot wetaonder benoemd de heer V Los terwgl tot lid van de Commissie van beheer der gasfabriek eveneens ter vervanging van den l eer Kemink benoemd is de 5eer H W A Dros I ZaVEKHinzEH Maandag bad een meisje Ihier het ongeluk met de bondenkur te water te geraken aan de Rotte Met veel moeite gelukte het haar met behulp van anderen den Wagen en d en bond uit het water te halen De inhoud der kar een iSaiiy koek w é bedorven zoodat de schade r8 groot is Stolwuk Ib de v orgladering van den gemeenteraad vU Matadpg jl werd aan piejallr P B IWapperom j onderwgzores aan de Ie o s op liaar verziek eervol ontslag it bare betrekking verltjend tegen 1 Nov a s Besloten vteid sollicitanten op te roepen ïngen eene jaarwedde va n 1650 benevens 160 voor het even van onderwgs in de Handwerken baitin de gdt no schooUireii HAASTRSonT Oist ravoll gat de mnzickvereeniging Prima Stolwijk 10 Sept V it den hoer F v n der Straaten architeqi te Gouda werd I gisteren in het koffiehuis van W Baas in l Beiersclie ten verzoeke Ivan den heer L Boer Bouwman al iier a besteed het bouwen van eene bouwmans oniiig in t Beier ei Ingekomen waren 13 biljetten B Snel Aarlanderveen f 14 027 H J Nederborst Jr Gouda f 13 044 O Bontenbal Reeuwgk 112 939 J de Bruin Gonderak f 13 500 J Kersbergen Gouderak f 12 669 J W de Jong Vllst f 11 466 G Middelkoop Reeuwgk 111550 J vnn Dam Az Stolwgk f 12 048 G an Leeuwen Nieuwark ork a d IJsel 114 200 P MicJaniël aeeuwgk f 11 600 1 Baas Stolwdk 111 920 C de Tong Ammerstol 1 12 600 O Kok Ammerstol 118 920 A J stuurman Ammerstol 114 440 Aan den laagsten inschrgver den heer J W de Jong te Vlist is het werk gegnnd Ontvangen de NOUVEAUTÉS in AMA S tS ff lfy IV tJ CVi r Najaarsmantels en Eegenmantels Burgerlijke Stand OVERLEDEN 7 Sept J M Schriek 70 8 L van Hoadt 3 m 9 P G Boosendaal 57 j ONDERTROUWD 8 Sept G Boer te osderak en J Schoenmakers G A Abendanon en M Fortugn Droogloever O van Keiwegen en T Hendriksmn te Haarlem AIIVEKTKINTIi V De ondergeteekenden betuigen b deze mede namens hunne kinderen behuwd en klsinkinderen hunnen harteijjken dank voor zoo talr ke bigkeo van belangstelling die 9 mochten ondervinden bg gelegenheid hunner 50jarige Echtvereeniging Den EdelAchtbaren Heer Burgemeester wordt in het bjjzonder ten hartelijkste dank gezegd voor het doen opstellen van de gasUlummlnatie H VAN DKR HAA J VAN DEH MAAS TA Dm POOh Gaa 10 Sept IMt I7TT die iets te forderun hebben van ol nermhiiiaigd zgn aan de Nalatensfihap van den Heer JOHAN CHRI8TIAAN WILLEM TER BR06GEN in leven laatst zonder beroep gewoond hebbende te Gouda en den 9n Juli jl te Gulpen overleden worden verzocht daarvan vóór den In OCTOBER a s opgaaf of bettUIng te doen ten kantore van den Notaris G C FORTÜIJN DROOGLEEVER te Gouda ZIJ die iets te vorderen hebben van ol verschuldigd zgn aan de Nalatenschap van Mejuffrouw GI ISBERTA VAN LEEUWEN weduwe van den Heer LEENDERT BROUWER vroeger gewoond hebbende aan de Karnemelksloot te Godda laatstelgk gewoond hebbende te s Gravenhage en aldaar 14 Augustus j l overleden worden verzocht daarvan vóór den In OCTOBER opgaaf ol betaling te doen ten kantore van den Notaris G C FORTÜIJN DROOGLEEVER te Gouda Openbare Yerkooping op DONDERDAGEN 29 SEPTEMBER en 6 OCTOBER 1904 des middags I uren in DE KLEINE SOCIËTEIT aan de Markt ton overstaan van den Notaris J EOEUAN te Haastrecht De igocd oiiderliünden JVo 40 aan den Oudenweg te tteenwijk en eenige perreclcn best Wei en Hooiland te zamen groot 11 Hectaren 4S Aren 59 Centiaren alles aan en by elkander gelegen in den polder Groot Oud Roeuwyk Ie Reeuwgk en in de gemeente Zwammerdam In twee perceelen omschreven in biljetten Te aanvaarden de Landeryen Kerstmis 1904 en de Bouwmauswoning enz 1 Mei 1905 Betaling der kooppenningen 1 December 1904 Nadere inlichtingen geelt Notaris KOEMAN voornoemd ten wiens kantore ter inzage liggen eigendomsbowgzen kadastrale oxtracten en plans Simson s Haargroei van K S DE HOER te Sneek Dit uitnemend haarmiddel doodt onmiddelgk alle levend onrein verwgdert roos en scbilvers bevordert de haargroei en wordl daarom voor alle kinderen en dames die prys stellen op een mooie en zachte haardos bizonder aanbevolen Flacons met gebruiksaanwyzing tO cent per flacon bg J van Oije Kleiweg no 2 GOUDA ï = E = s O os TIENDEWEG 59 bericht de ontvangst van eene prachtige collectie H kNGLAMPEN slaande Lampen Piano lampM Üanglantaarns HDISBODDEUJKE ARTIKELEN ËmaiJ Koper AIBOIB Vemikk Brittannia Metaal ENZ ENZ en Meisjes Blousen in groote keuze ontvangen in üe Nieuwe Winker Markt A 66 en 67 Soliede Stoffen Qoed passende Modellen Aanbevelend C iB BANTraEB Een net JONGMENSCH zag zich gaarne op eone degelgke STOOfflWASSGHËRIJ GEPLAATST van goede getuigen voorzien Brieven bureau GELDERLANDER onder letters B O S TE iiiijn in de Krugerlnan HEERENHUIZEN met TUIN 6 Kamers ruime Warande Keuken en Kelder voorzien v in Gas en Waterleiding Direct te aanvaarden Te bevragen TURFMARKT H 258 VAN NELLE s Koffie is kwaliteit I ROOIIlfERH ZWiiltTlfERH S GROEIifICItH s Mo y s Prijzen der Koffie 57 per OII l rt 52V 50 41 a Cl 45 4 0 M 40 VAN NELLE s Koffie is kwaliteit WESSANEN LAAN Wormerveer OPGERICHT treft HOIVIIVKI MHV FilllllKKK V Voedeit uw Vee met de xuivere murwe merk y 8ler en iiilimmtcndi door Iioog cittit en vetgcbalte en grootste voedingswaarde Cen ltipfoinn Parfjtt 1900 Npt en Oomlen MedaiUes s nsr ncriiNrosE Znicer plantaardig loulcum Mijtie Heeren Bg herhaald gevoel van ovorvermoi idheid en koortsacliligheid heelt het gobruik uwer Sangoinose mg menigmaleii goed gedaan waarom ik ü ook gaaane vnjiieid geel van mgn naam gebruik te maken ter aanbeveling van uw middel Hoogachtend Eotterdam Juli 1904 Mevrouw RAHIJSKN In de meeste gevallen is tweemaal per dag oen eetlepel 1 grain voldnciide Dan duurt een flacon tien dagen en kost U de behandeling slei bl s 12 ot 1 5 els per dag Oat lu goedkooper dan eenig ander drrgrlljl middel Prgs per fl I 1 50 6 fl 8 12 fl t 15 Verkrggbaar te Gouda bg WOLKP Co Westhaven FAy DAM Co fiibr Den Haag 0 Gd Ed if GROOT MARKT GOUDA M Geheel nienw naar de oischcn des tgds gerestaureerd sg frissohe Kamers en prima Keuk 3n LOGIES met degelgk ONTBIJT f i 30 Aanbevelend Hotel Restauranl Rreikcn Nette Cuisinier = 3 I A L KUEIKEF B3 GESTOFFEERDE KAMERS TE HUUR met ol zonder PENSION Wegens Concurrentie van een opruiming van de minste kwaliteit Schoenwerk gaan wg voort nog eenigen tp onze goederen sooit aan UITVERKOOPSPRIJZBN te veikoopen vergelgk onze KWALITEIT en PRIJZEN bg anderen dan koopt U beslist in het i§lchoeii en Laarzeii Magazljii Eeiilg adrc § Lange Tiendeweg D 71 Pirma J v ZONNEVELD Aanbevelend