Goudsche Courant, dinsdag 13 september 1904

Woensdag 14 September t004 43ste Jaargang Vi 0516 Vrijzinnige Riesvereeniging GOUDA Goedgekèard bil Kon Bebluit van SO Inni 1897 Staatsblad No 16 l In de verjaderinji van 2 8eptemb r 1 04 i s tot andulaat g esteld voor den Gemeenteraad bij de a s verkiezirg on WOKNSDA U SEPl MBF K 1804 in t TweCrte DiSirICt A Heer A DORTLAND 1 1 van de F rina W d KNOX in DORTLAND Turfniai t die den Kiezers dring end wordt fiOMCHE mum j ieuivs en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Tetefooii Ko 89 ADVERTENTIEN worden gepLiatst van 1 ï regels a 50 Centen iedere regel moer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsnrimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midil Telcts ii Ko tf IJe Uitgave dezer ourant geschiedt dagelijks wet uitzondering van Zon en Feestdagen Oe prijs per drie maanden is 1 2 5 franco per pt st 1 70 Afzonderlijke Nommers VWFCENTEN aanbevolen Het Bputuur Dr H IJSSEL DR SCHEPl EH Voorzitter V C lief Nfeinliiireau Ia open wan 8 uur lol 5 uren De Vrijzinnig Democratische Vereeniging te Gouda Veroade ing tot candidaat voor den Gemeenteraad in DiNTIiICT H i DORTIAMX WelKe den Kiezers m bov engi noi nid distriet met de ni ts e warmte wordt Hanbe olen Het BeKtuur JAN ZWAR1 Pz Voorzitter J L IJELONJE Secretaris ik dan staan om alles als het mogelijk is at te lyisteren Santen f ngm we den hoofdingang van het huis uit en daarop sloegen we le r een anderen hoek om Met echt vrouwelijke gevatheid volgde Naomi ten nauwkeurigste mijn instructien Ik trad de bergplaats voor gereedschappen binnen en deed Hde deur even onhoorbaar wéér dicht al ik die had geopend Natiwelljks had ik daar een minuut lang achter gestaan of ik hoorde de atem van Jago die aan de buitenaijde van de deur lich met Naomi onderhield Het eerste dat ik hem duidelijk hoorde zeggen betrot de reden waarom hij de hoeve had verlaten De hoofdgrond bleek te moeten gewcht worden in gekwetste eijjenliefde dubbel gekwetbt door Nwmi s minachtende weigering van lijn aanzoek en door de zware beleediging die hij daarna nog had ondergaan van Ambrose Hij erkende dat hij de oproeping had geteeen en dat die hem had verstrekt in ctjn voornemen om zich schuil te houden vja I zei de ellendeling nadat ik was UitgelM hen beleedigd en door u met minachting afgewezen was IA recht blij toen ik merkte datsommige menschen er heel wat voor zouden overhebben ala ik weer op de hoeve was U missNaomi hebt in uw hand me hier te doen blijven j te maken dat ik uw neven red door roe voorden magistraat te vertoonen Wat bedoel je ï hoorde ik Naomi vragen öp barschen toon Met gesmoorde stem maar zoo dat ïk hem nog juist even kon verstaan sprak hij ieon Grijs Haar moer De Meime i nmliin doet de gnjze liaien binnen enkele diijfoii verdw jnen maakt liet liaar glaiwend en zaclit belet hel uitvallin en neemt de pelletjea van l et lioold weg Kihcbt op den bals London Pr js f H en f 7 50 per flacon Verkrugbaar in de KOZKXDAAL M i bu Izaük Cafs Papier molen CJOUUA Wie kol IJL wil ia Echt Eikel Cavau t jutranguD te uK fi esteld a aa ch ppjufncmiDgen in den handel gekomen oride dui niuui des iiitTiuders Dr MicbaeliH verrau digd p de best uincLiiies iii het wereldberoamde etabblisaement van Gebi StoUwsrok te Keclen titche J pT12icl2aerH Bikcl Cacao in Tierkanton biwaen Deze Elkul Ctcao met melk gekookt eese aangename gezonde drank voor da gehjksch gebruik een k 2 tiicelepeli Taa t polder Toor een kop f hooolate Al genecskracbtige drank bij geral an dierrhee sleciita met water t gebruiken Verkrijgbaar b do Toomiiciltt EL 1 Apotbeksrs en Pri t Ko U K pit Bm ea f iM a öJo o aas aencraalTer g nwoordigat rom Neder and Julius MattenklMÜ Imnterdam Kalveistraat 103 Gasornamenten in alle tulen Supi is l eiulaiils liroiion voor Halons KotkamerK Zitkameis Sou es URNAMKNTKN voor Winkelverlichlnig M M V LOOF Gasfitter Dnbbelebuurt H 11 Telefnr 117 SPE JIAAb MAGAZIJN VAN l crlichlings yÉrliliclen BADKN ÜKl lSKHS KOOIvi liATKN GASB UNiIlZKN Onnoemelüko keuze nieuwste soort OASUAIJiONS UK0 Ï1 VOUREAAI geëhailllërde goederen giltvri uit de Kamper fubiiekul DKRK KN ZOON ti llljl illllt h vuur liilSijIlli llldll llCllllllllll illll lli il Telephoonnet Gouvia Abonnement 4 t per jaai ni pei ceelen binnen een kring an K M 1 gelegen Aanleg en onderlKniil griilis Hot net iB aangesloten aan liet Ityks Int iconimnnaalbureau Op 1 Aug 1904 142 verkregen aansluitingen Contracten en voorwaarden verkrygb var aan bet Itureau ACHTBUi DE VlSCllMARKT GEEN BETEE aJies voor alle soorten SCIIOENWERK als bet oi i dliriili iiiyi Milieu vu LaarzüiiiiiiKjiizijii KLEIWEG E ao tegenover de Kleiwegsteeg Aanbevelend C SMITS Atle rej aratiën en aangemeten werk Stelde in liarc Algenieene j de Heer VAN NELLE s Koffie is kwaliteit Prijzen der Koffie 5 per pon l 5 50 47 45 4 40 g a o 1 IIOOn llEIIH t Z l illTMi itl4 a C ROK HEIIIi i i AKI§MI H Ho 7 lo 9 to VAN NELLE s Koffie is kwaliteit y if Patent H StollenTI MMMMMstt C f dMMMP Du still rn f miiiturr iniuirtn UlilUtl Warnung l r irrtt nf Frinttt J vrun hit Anltm m le m miti w rihltnteu Surhahtiiuintni sPttt w ilêlt uft ash unurt tittllK ncluir e H Siottr nuf tvi um Jirtct aa f In Kicimt C Hff iimf tnitm ivm uuitr uktt wl itobwüalMoét imtuwgi Doctor DE WILDE U s voor IIUIDZIKKTRN enz OPEN RIJ TUIN 20 Spreekuren J3 Ufii mtnll Mtrutiihi t t ÜKIIK te Ivtlfii UIT HKT MaOIZIJ VAN H IIAVK S VAAYZÜ E QORINCHËM lV7 e TUKEEN worden afgele rerd u verze fehle pakjes vnn vi Iw c en een half en eett Ned ona mei vemieldinfj van Nommer er ïPrilK voor Jen van nerenRiAanil Merk volf enn ile Wet gedepo roeerd ich tot de uitvoennv van geferde orders aanbevelende 1 c voorbeen J BBEKBAART Lx Vorkrögbaar in flesschen SO ctB ïü et en f J aa bil H H Apothekers en Drogisten ter o het merk A SKERl F AD RICHTER k Co Eotterdara Te Gouda bij C liUlrER Apotheker Markt en bó WOLFF Co Westhaven 198 TF II LI IJ It in de Krngerla n HEERENHUIZEN met TUIN 6 Kamers rnime Warande Kenken en Kelder voorzien van öas en Waterleiding Direct te aanvaarden Te bevragen TURFMARKT H 258 öonda Druk van A BRINKMAN Zs T Voor de verkiezing an een lid vtfur den Gemeenteraad in het TWEEDK DISTRICT op WOENSDAG 14 SEPTEMBER bevelen wij ten zeerste aan den Heer A DOETLAND Lid der Kassiersfirma Wed KNOX en DORTLAND en Kerkvoogd der Ned Herv Gemeente EE VI8GËVIKti I RXCHTlNOBN WELKE GEVAAR SCHADE Of HINDER KUNNEN VEROORZAKEN BU IGBMEESTER en WliTHOUDERS van Gpuda G let op de arlt 6 en 7 der Hinderwet Brengen ter algemeene kennis dat op de Secretarie ter visie is geleed een verzoek met bijlade van C J an Velzen Cornells Ketelstraat R no 5391 te Gouda om vertfunning tot het verftndertn van den bestaanden gewonen bikkers oven in een heeleluchloven in tiet lerceel gelegen te Goud l aan de van Persi nstraat Kadastraal bekend Sectie A No 3961 Dat op Dinsdag den 37en September 1904 des namiddags ten ii ure op het Raadhuis gelegenheiti is om betwaren tegen de gevraagde vergunning in te brengen en dat gedurende drie dagen vóór dien dag op de cretarie der Uemeente van de ter zake ingekomen schrifturen kan worden kennis genomen GOUDA den 13 September 1904 Burgemeester en Wethouders voornoemd R 1 MARTENS De Secretaris BROUWER HylteriaiHtecli Overzicht Maarschalk Oyama ineMt at een grOote muclit Enssisdie mvalerie zich vertoonde bij Pnitaitioe ten oosten van Yentni Troepen Bussischo ruiters met arliilerie bevinden zich langs den spoorweg InssCben Yentni m Moekden Oyama voegt er bij dat de Bussen aleebts trachten voeling te honden met de Vijand V De oorrespondent van de Birshewija Wjedomosti seint nit Tieling dat de Japanners van wie men meedeelde dat ziJ langzaam oprukken nn zeer snel voornittrekken Zü weten han omtrekkende bewegingen uit FEVILLETOW 39 K wurijjk daar stond hij t Hij was nu zorgvukUg goKhorcn en Èi n haar was kort geknipt toch herkende ik hem onmiddeli k aan iijne woeste oogen en cigenaapdige bewegingen terwijl hij daar langzaam op en neer wandelde in den maneschijn ongeduldig wachtende op de komst van Kaomi Ik had me o stellig overtuigd gehouden van Jago s dood Wat raad u me nu herhaalde Ntotni Ik antwoordde met een vraag Is de deur van de schtmr op slot Ja maar de dear van de bergplaats voor het gereedschap kunt u opendoen Best Ga uit het raam liggen en roep hem toe r Ik kom Het dappere meisje deed zooala ikgetegdhad OOder een oogenbÜk te weifelen Daarop luisterde ik Naomi mjhet oor Hou hem am ét ptnat op de plek iraar hij ifu 49 toedat He t heb gehad om acbcer den nieren ksat van hst hais oaa in de beluste fairgplatus te kottien Doe dan net ot ige bang e jt v or Milfiekking oaa de nabijheid van de schuur en breng hem den hoek om zoo dicht mogelijk bij de deur van de bergplaats Daar achter xal muntend geheim te houden Het helpt den Russen weinig o zij al vermeerdering van troepen kragen want do Japanners kragen versterkingen uit Inkau Bovendeiu bedreigt Koeroki door een üankmarscb naar het noorden voortdurend onze verbindingen at te snijden Op deze wijze zal bet initiatief tot handelen in de handen dor J ipanners blyven deze mauoeovre zal steeds herhaald worden De Japanners zjn zeer teleurgesteld over hel mislukken van het plan om den slag bi Liaojang tot een beslissend gevecht te maken on het tegenwoordige Mandsjoergsche leger te vernietigen De Japanners zenden echter op allo ino gelijke manieren versterkingen en voorra den in noordeljkc richting Zi gebruiken booten voor het vervoer op de bórivierim van do Liao terwijl l wegen en zijpaden vol zt n met inlundsche kruiwagens mol giaan en ammunitie boladen Maarschalk Oyama heelt zijn hoofdkwartier to Liuüjaug gevestigd dat langzamer hand in oen moderne Japansche stad veranderd wordt Alles wjst er op dat du Ja panners van plan zijn een beslissenden slag op Russisch grondgebied aan te nemen en zoo mogoluk al te dwingen Zulk een slag lou dan waarschgolijk plaats hebben op eenigen afstand ten noorden van Moekden in verband met den tijd dien de Russen noodig hebben om versterkingen te ontvangen De Japanners die geloofden dat de Russen gebruik maakten van dnm dnm kogels naar aanleiding van sommige kwaadaardige verwondingen beweren nu daarvoor bewg zon te liebben daar zii by Liaojang eenige dum duras gevonden hebbon Het bewijs Is echter niet afdoondo Onafgewerkte vaste bruggen maken den iudrnk dat de Russen den spoorweg vernielen doch de Ijn is overal ongeschonden De Russen zgn bljkbaar voornemens terug te keel en Zg plakten langs den spoorweg proclamaties aan waarin zy do Chineezan waarschuwen dat zij gestraft zullen worden indien zij de Igu beschadigen Nu de periode van angst on spanning weer voorbij i i hn de Russische troepen op den terugtocht zgn naar Moekden of naar Tjeling on de Japanners do sobere vruchten plukken van hunne met zware opofferingen behaalde overwinningen bij Liaojang nu de ooilogsberichten dientengevolge weer verkeeren fn htt negatieve stadinm dat men niet weet wat men er aan heeft komen weer do berichten ovor de mogelökheid van interv entie de wonscheiykbeid van vredo sluiten Eh uI verzekeren vertegenwoordigers van Japan en van Rusland in het buitenland om strijd dat van vredeslaiten geen sprake kan zgn van aile zijden komen berichten en geruchten die te denken geven De Romeinbche ÖaKcttadel Poijolo weftt mede te deelen dat naar de meening van Delcassé een Russisolie overwinning in Mandhjoerye de mogendheden in staat zftl stellen hnn welwillendo l emidde ing aan Ie bieden De Daily News verneemt uit goede bron dat Rasland reeds tin niet ongeneigd wezen zoo under aannemelyke voorwaarden v rede te Biuiten Üc Daily Post uit Birmingham weet nog meer dit bind vertelt dat Keizer Wilhelm als bemiddelaar zal optreden on dat RuslAnd bereid is vrede te Muiten onder deze voorwaarden lo Rnsiand erkent de hegemonie van Japan in Korufi onder voorwaarde dat de bnndelsovereenkoinsten met dit land niet veranderd zullen worden en dut de RussiBclio handel met zal worden beperkt 2i Port Arthur en Ualny zullen tot open havens woidcn verklaard evenalb de havenplaatsen in Mandi jocrye genoemd in een overeenkomst tusschon China de Vereenigie Skaten un Kngelaud 3o De benoeming van vreemde conBtilu zul worden toc estaan te Antoeng en Moekden onder voorwaarde dnt de heerschappij van Rusland in Mnndt joeröe door Japan erkend zul worden en gffregeld in een internationale overeenkomst ook door China te onderteekenen 4o De schadeloosstellingen oorlogskosten zullen nader worden geregeld Tegenover deze medcdeelingen van de Engelsche bladen zegt het Berliner Tagebl Sedert 1878 heeft Dnitschland in de rol van den eorlgken makelaar een haar gevonden en daarom zal het voor de toegedacht eer hofïeluk bedanken En uit Petersburg wordt gemeld dat de Tsaar ondanks z n Haagsche conferentieantecedenten niets vau bemiddeling hooren wil Omtrent de onlasten die den 4n en den 5n Sept te Smjels in het gouvernement Kief plaats hadden wordt nit de stad Klef aan het Russische Telegraafagentschap höt volgende gemeld Een Israëlitische winkelier mishandelde een boerenvrouw die hij verdacht van diefstal ran laken Daarop liep het volk te hoop t Beloof me te zullen trouwen en ik ga morgen ochtend naar den magistraat en bewijs hem dat ik nog leef Ën als ik dat uu eens weiger i In dat geval verdwijn ik onmiddellijk en dan zet ik het den beste me uittevisschen voordat ze allebei zijn opgehangen johD Jago riep het meisje haar stem verheffende kan zoo n afschuwelijke schurkenstreek u ernst zijn I Hebt het hart niet om alurm te maken anders zoo waar God daar boven ons is zal ik u verwurgen Ja rai s I nu is het mijn beurt en ik zat me niet laten ringelooren Wil je me tot man hebben Ja ot neen P Neen l antwoordde ze luid en vastberaden Daar vloog de deur van de bergplaats open en ik stond eensklaps vüor Jago s verbijsterde oogen terwijl hij de hand reeds ophief naar Naomi s keel Hij had niet zooals ik geleden door zenuwovorspanning en was dien ten gevolge sterker dan tk Terwijl ik hem bij den rechterarm vastgreep haalde hij met de linkerhand een geladen pistool Uit zijn zak en hield mij dat voor de oogen Plotseling werd het hem uit de hand geslagen t Was Naomi die bet atvuarde in de lucht Op hetzelMe oogenblik maakte ik van zijn schrik tfebruik om hem achterover te werpen en met behulp van Naomi hield ik hem op don grond vast totdat de huisgeoooten door het pistoolschot opgeschrikt ons te hulp schoten planderde en verwoestte honderd huizen en 150 winkels toebehoorende aan Israëlieten In den avon l var 4 Sept begon oen troep van zestig Israëlieten oen vechtpartij met Christenen Toen de eersten op hun tegenstanders schoten werd de hnip ingeroepen van de politie die van haar revolvers gebruik maakte Daarby werden twee personen gewond In den ochtend van 5 Sept begaven eenpaar honderd spoorwegwerkers ondanks hetverzet van de overheid zich van het naburige station Bobrinskaja per trein naarSrauela waar de onlasten zich herhaaldenTen einde de rust te herstellen worden detroepen te hulp geroepen Deze maakten vande wapens gebruik waarbü viJf personenawaar en veten licht gewond werden Eenaantal personen werd in hechtenis genomen In een artikel over de scheiding van Kerk en Staat merkt de Temps op dat de socialisten na do rede van Combes te Anxerre zeer te hebben geprezen thans minder geestdriftig worden en de meening nitsprekon dat het honderdmaal boter is het Concordaat te handhaven en het statu quo te behouden dan de scheiding te krögen op do voorwaarden die de minister president aan de kerken en de geestetyken wil toestaan Doch de concession zgn noodzakelijk zegt de TempH Welke partö zal het winnen Y De Temps vreest dat de socialisten net zoo lang zullen aandringen tot de minister president zwicht en een scheiding verkreg in worU waarbg de gecstelyke die zyn kerk jartn gediend heeft aan ellen e wordt prijsgegevüii waarbij gebouwen voor den eereditinst diidikwgïs groote kunstwaarde hebben in graanschnren worden veranderd Zulk een gewelddadige scheiding zou groote ontovn denheid teweegbrengen under het volk i n dat zou 800 waarschuwt de Temps de regeering in den verkiezingstijd kunnen opbreken De gevechten tegen de opstandelingen in Zuid West AIrika duren na de verstrooiing der bende nog steeds voort en hoewel de Dttitsche troepen onder Von Trotha natuuilok somtijds groote slachtingen onder de Heru ro s aanrichten kan men niet zeggen dut bet verzet ten eenenmale gebroken Ër scbijnt zidh zelfs kort geleden een ernstig incident te hebben voorgedaan nlthnns de gouverneur Leutwein seinde Zaterdag ddL een aldeeling onder luitenant Stempel was XU BESLUIT Den volgenden morgen werd John Jago niiar de verheid gebracht en zijn identiteit bewe en verklaard Het leven der beide onschuldig veroordeelden was nu voor zoover de menschelijke gerechtigheid betrof buiten gevaar doch de wet het niet toe hen zoo m iar dadelijk in vrijheid te stellen en terwijl er nog al tijd mee verliep eer de vereischtc lormahteiten waren in acht gononu n gebeurde er het een en ander dat ik hier kortclijk wensch te vermelden alvorens een einde te maken aan dit verhaal Gebroken door het verdriet van de la itste maanden overleed de oude heer Meadowcroft plotseling aan een rheumatische aandoenmg van het hart Zijn uitsrste wil rechtvaardigde ten volle wat Naomi me had medegedeeld aangaande miss Meadowcroft overwegenden invloed op haar vader en aangaande het doel dat ze bij het gebruik maken van dien invloed in de eerste plaats bjoogde Het bleek nu dat haar broeders wel is waar niet geheel en al onterfd waren maar dat ze toch niet meer ontvingen dan een vrij bekrompen lijhente De hoeve met alles wat daarbij behoorde werd het eigendom van miia Meadowcrolt en bij de daarop betrekking hebbende bepaling van het testament werd tevens de wensch uitgedrukt dat z in het huwelijk zou treden met des erflaters besten en dierbaarsten vriend den heer John Jago SUt valgt