Goudsche Courant, donderdag 15 september 1904

Wonderdag 15 September 1004 43ste Jaargang iNo 0517 mmm cohamt JSieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telrtonn 9 ADVERTENTIEN worden g epliat st van 1 5 reg els a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaat ruiihte Inzending van Advertentiëh tot 1 uur des luidd Teictoon fie § 9 l e Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met nifzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 li anco per p 8t 1 70 Afzonderlijke ommers V IJ F CENT K N il II escUerravrouwe H M de Koningin Moeder UITVOERING van umm mim in de Jiootc of St Janfclierli p Vrijdag 16 September 1904 des avonds ten S ure met welwillende medewerking van den Heer J H B SP VANDERMAN Organist Bewijïen van toegang i SO cents en tekstboekjes met programma s ft iO cents zÖn verkrijgbaar b de Boekhandelaars J ïiN BENTÜM ZOON en b j den Koster Leerlingen der Stedelijke Muziekschool 93 cents Heen Grijs Haar meer l e Nienwe lonilon doet de gnjzu baren binnen enkele dagen vcrdwjjnun mankt het haar glanzend on zacht belet het uitvallen en neemt do i ollotjes van het boold weg Bischt op den hals Lowloii PrvJB en 1 I SO per flacon Verkrijgbaar in de ROZENDAAL M 9 by Izaük € als Papier molen GOUDA Zenuw en llaa flijdeis irordt nit overtuiging als een werkelnke hulp il den nood het book aanbevolen Na ontvangst van adres per briefkaart or It dit boekje ranco per post toegezonden dooi BLOKPOEL S Boekb Zaltbommol ïpTs soos TIENDEWEG 59 bericht de ontvangst vau oene prachtige collectie HANGLA MPEN Slaande Lampen Piano lampen Üanglantaarns bdisboudëlijke artikelen Email K6per A I B o I B 4 Vernikk Brittnnnia Metaal Wi ENZ KNZ Telephooniiet Gouda Abonnementvl 40 per jnar voor perceelen binnen een kring van K ll 1 gelegen Aanlepf en onderhoud gi atis Het net ia aangesloten non het Eijks Intercommun albtirean Op 1 Aug 1904 Ua verkregen aansluitingen Contracten on voorwaarden verkrijgbaar aan het Bureau ACHTER DE VISCltMARKT OnnaYolgl aar ïiin thans door nieuw gevonden toopaasingcn onze n oHecerr oetcMiaerae Vorm treilen t elulureÊUtgnertt Zg geven kracht en diupto die namakers niet kunnen bereiken Men overluige zich geen imitaties voor de echle te ontvangen Geïll Prijscourant met een aantal ongevraagde gelttlgschrifte graiu op annvrang Boxtel a HOOAkJtXS Co Agent voor GOUDA Firma A Ql ANT Kunsthandel Kleiweg bij wien modellen te bezichtigen zün Vriizinnige Riesvereeniging GOUDA Goedgekeurd bü Kon Beslnit van 30 Juni 1897 Staatsb lad No 16 In do ver aderin van i September 1904 is tot Candidaat grestehl voor den Gemeenteraad hfl de a s verkiezing j WOE NSÜAW 14 SEPTI MBFR 1904 in t Tweede DISlHCl de Heer A It iRTLAND lid van do Firma Wed KNOX en DORÏIAND Turfmarkt die den Kiezers dring end wordtaanbevolen g Bezuur Dr H IJSSEL DR SCHEPPER Voorzitter C J C HOOUENDIJK Secretaris Ilel Slembiireau Is open van 8 imr lot 5 iireii De Vrijzinnig Democratische Vereeniging te Gouda den Gemeenteraad in DISTRICT II Stelde in liare Algemeene Verjfadering tot candidaat voor de Heer A DORTLA D Welke den Kiezers in boveng Mormd listriet met de meeste warmte wordt aanbevolen Het Be tvur 1 JAN ZWART Pz Voorzitter J L BELONJE Secretaris VAN NELLE s Koffie is kwaliteit Prijzen der Koffie WJ lt± l go lil la SIcIltn Glkttl CitUilO 1 oatrangoc tesamhu tt3lJ 4U aa Toi pro fhüaüngea in don haaJel u okjjuen oüde deiL naun it iiitvinderd Dr Miohaeltfi vemardigd 3p de beste macidses in het weieldbercBmde MabbliBaeuent van Qabtjk StoUwarck t Keclen altcht 57 per pond 50 4JV 45 M 40 noonMGRii ZWAKTMGKK S C ilORliHCBH a o J rT12ieH IH Eikel eacao O in vierkanten busaen AIII§lliCRIi o 14 a o Ho 7 Mo n Ko o I a Deze Sikel Caeao is met melk gekookt ee e angename gezonde druk T oi iml lijkach gebruik een 4 2 theelepels vea t pwler mor een kop Choodete Ala geneeskriebtige drank bij genl 7iiii diarrhee aleeïta met water t gebralkei Terkrijgbau bij ie vooTBunitte B A potiiek8rs ens iVANNELLE s Koffie iskwaiiteitl Vt Ko V fresftn ei t Ma cTTsö ei 8 OeBeraalTirtegniwookUanr ftar 1U lend JulhM MaHenklMN imnterdam EalvKstraai 1 S OP P D I K E O U DIE t m = SCHIEDAMMER Herk t NIOHTOA=P Verkrijgbiar bij M PËETERS Jz N BMb be ü v eofatheld i q p caeliol en fcurk teedi Toor SCHIEDAN B 1 ttwmflerïttta d b p HOPPB Jïfii wordt verzochl op i MERK teleïtuu VIT HBT MaqUIJN TAV M lUVKNSWAAYZONËI OOHINOECBM Deze THEEËN worden f le rerd u verzegelde pakjes van vi iwee en een half en n Ned om met vermelding van Nooimer ec kPrüe vooTEien vui neraDstaanfi BUerkf volgens de Wet gedepo neerd Zich tot de uitToerifl vao eerde or H wuibereteade voorlieen J BBEEBAAET Xt Gouda Dmk r n A BRINKMAN i Zk Uultenlandscti Overzicbl Telegrammen van Japansche herkomst getuigen van do verbazingen bewondering die de terugtocht van generaal Koeroputkin gewekt heelt bij zyn vijanden Hoorneer men ervan hoort des te meer wint de ovci tuiging veld dat deze operatie in de gegeven omstandigheden ten spi t van de manoeuvres der Japanners en den aard van het terrein een der kostbaarste lessen vnn den oorlog vormt zoo meldt de correspondent vim dun Standard te Tokio De telegrammen nit Petersburg on Kaupantse spraken van een hernieuwden opmarsch van de Japanners en het heet dat Koeroki zich reeds op 21 mglen afslauds oost van Moekden zou bevinden dus op een terrein dat voor de verdere operatiën van groot belang is Gelukt bet hem over do rioen ho te komen ui du hoogten ten noorden van die rivier te bezetten dan ligt de weg naar Moekden voor hem open Doch bet terrein tosschen ziJn tegenwoordige legerplaats en de Hoen ho is door vele hoogten en passen buzonder geschikt voor de verdediging en zal zeker met zonder slag of stoot in handen van du Japanners vallen Het leger van Oekoe moet 20 mijlen Wes teljjk van den spoorweg oprukken dus ongeveer langs de Hoen ho die Noordwaarts teopt lot zij zich op ongeveer 15 mijlen ïuidwesteliik van Moekden oostwaarts ombuigt en dan weldra den spoorweg en den grooten weg snijdt Het is moeilük te beslissen of de Russen te Moekden zullen vechten Ter wille van de voorraden die daar opgestapeld lagen zullen ziJ het dunkt ons niet doen Generaal Koeropatkin heeft zijr plannen in dit opzicht met even groote zekerheid kunnen vaststellen als hij dit ten opzichte van Ijiaujang heeft gedaan Iljj heeft in vergelping met zijn vroegere position het groote voordeel dat er omtrent de bedoelingen van den vijand uu geen twijfel meer bestaat Door een verdeeld opmarcbeeren gevolgd door een vereenigd vechten hopen de Japanners alsnog de beslissing te bewerken die hun te Llanjang ontging Inmiddels persen zjj de Russische krijgsmacht als een buffer samen met bet gevolg dat de druk dien lijj bijhetJosspringen zal kunnen oelenen steeds krachtiger wordt Het telegram van do Morning Post van gisteren geeft een denkbeeld van de hevigheid van den Eussiscben tegenstand vooral te Hejentai En er komen berichten van pogingen van de Russen de Japansche verbinding over Feng wang tsjeng door te snijden ook maarschalk Ojama gewaagt FELËLLETO W 3 Nauwelijks had het graf zich over den ouden man gesloten ot de erfgename van Morwick Hoeve lond een onbeschoft briefje aan Naomi waarin haar verzocht werd zich niet langer te beschouwen aU een der bewoners van de hoeve Hierbij zij opgemerkt dat miss Meadowcrolt standvastig weigerde geloof te slaan aan Q0 e verklaring dat Jago Naomi had ten huwelijk gevraagd en later op schandelijke wijze had tjedreigd Ze beschuldigde ons beiden van volgen laster voortvloeiende uit haat legen dien vreeselijk miskenden en beleedigden man Geen wonder dat ook ik even goed als Naomi verzocht werd om de hoeve ten spoedigste te verlaten Op denzellden dag pakten wij twee bannelingen onze bagage en roet onze respectieve valiezen ontmoeten we elkander in de eetzaal Daar staan we nu allebei sprak Naomi met een schalkscben glimlach Allebei de deur uitgezet U gaat natuurlijk naar Engeland terug en ik zal wel zien dat ik hier door de wereld kom In de Vereenigde Staten kunnen fatsoenlijke vrouwen licht werk krijgen en geld verdienen mits ze een vriend hebben die een goed woordje voor ze doet Kunt u me raden waar ik gaan daarvan in n laatste telegrammen die daar Koeroki den spoorweg naar Jingkan niet tot zijn dienst h eft hut is blijkbaar alleen het Takoesjan leger dat daarlangs opsrlinilt h ra in ernstige verlegenheid kunnen brengen Du Loiidensclie c ii respondent die onlangs by het Russische leger in Liaoj mg was seint via Tientsin Tucn de Japanners de Russen verjoegen van de Sjansampo henvels sloegen de hongerlgdund Russische troepen in Liaojang wetend dat du stad toch moest vallen uit den band en plunderden zy de Chineescho en Europeesclie winkels vernielden wat zü niet noodig hadden o konden meenemen staken de balen kisten en zakken met de bajonellen open en wierpen de inhoud op de straat Du Rusien vonden daarby veul sterken drank wa iidoor du soldaten dronken werden zojdat ZIJ lot nog meer uitspattingen overgingen Toen de Russen terugtrokken zettin di ChiMuebche troepen hot werk voort dat de Russen waren begonnen En toon de Japanners na vfji dagen gestreden te hebben zonder voedsel met uitzondering van droge rysi in de stad kwamen voltooiden zü de plundering Daar de winkels reeds geheel lei g gehaald waren braken zij in particnliere buizen Thans ziJn de Japansche troepen reeds uit de ommuurde stad teruggutiokken en ia een verbod uitgevaard die zonder bijzondeie vergunning binnen te gaan De berichten over interventie of over het bemiddelend optreden van Europa en meer in het bijzonder van Duitsehtand geven de vyfficieuse Norddeutsche Allgemeine Zeituiig aanleiding tot een artikel waarin het blad uiteenzet dat het tgdstip voor zulk een optreden voor het oogenblik zeur ongunstig gekozen is Duitschland zoo zegt het blad heeft tydens dun Spaansch Amerikaanschen oorlog duideiyk er op gewezen dat bemiddeling slechts km plaats hebben als beide oorlogvoerende jtartyen den wenscli daarnaar uitspreken Ieder in rypen onder andere omstandigheden is geen bemiddeling maar interventie De Oost Aziatische crisis is zooals duidelijk biykt nog ver verwyderd van het stadium waarin van bemiddelend optreden ook slechts theoretisch sprake kan zgn Rusland noch Japan toonen de minste neiging de waiiens neer te leggen iutegen zou ora etn betrekking te vinden Ik acht me gelukkig u een plaats te kunnen aanbieden Kom aan I Djt is heerlijk I Is liet een plaats 10 en magazijn of op een telegraafkantoor i Maar neen hoor t Was htel wat anders Ik sloeg mijn arm om haar middel en voor de eerste maal drukte ik haar een kus op de lippen Toen fluiblerde ik Lieve Naomi de plaats die ik u aanbied is aan mijn huiselijken haard Zeg lieve Naomi I wilt gij mijn vrouwtje worden Jaien zijn er sedert dien onvergetelijken dag verloopen en hoe lang de wiltebroods weken ook reeds achter den rug zijn nog ben ik even verliefd op haar als ooit te voren Eenige maanden na de inzegening van ons huwelijk schreef mijn vrouw aan een goede ken nis te Narrabee een brief waarin ze vriendschappelijk verzocht op de hoogte te worden gebracht van hetgeen er op de Morwick Hoeve omging Op die wijs kwamen we kort daarna te weten dat Ambrose en Silaj verhuisd waren naar NieuwZeeland en dal Miss Meadowcroft de hoeve bewoonde met geen ander gezelschap dan ondergeschikten John Jago had geweigerd haar te trouwen en was nogmaals verdwenen Waar hij gestorven was wist niemand te zeggen BINOE deel van beide zijden wordt duideljk te kennen gegeven dat do strjjd nog pas in de eerste periode is En wanneer het thans nog ver vorwyderde oogenblik aanbreekt waarin de beide stijjdende mogendheden don wensch naar vrede koesteren dan bestaat nog steeds de mogciykheid dat zj een onraiddeliyko onJorhandeling verkiezen boven de bemiddeling van een derde mogendheid Wanneer men dit in het oog houdt zoo besluit do Norddeutsche Allgemeine Zeitong dan hebben allo berichten over bemiddeling of intervenlie niet eens een academische waarde Toch is het van belang dat in een officieus orgaan uitdrukkelijk verzekerd wordt in tegenspraak inot de Engelsclie berichten dat Duitschland noch aan bemiddeling noch aan interventie denkt Een Oelvase te Petersbuig roept de reservisten van Kherson Bessarabië T iuriö en Yekaterinoslaf op om de suldaten van bet district Odessa die naar bet Veire Oosten gezonden züii te vervangen De plaatsen Odessa Nikolajef en Lebastopol zgn van dezen maatregel uitgesloten fii du Engelsche bladen wordt met niet ve ingenomenheid over do logeroefeningen in Essex gesproken Aan Wynne wordt verweten dat hy don torugtrekkenden vijand niet beliooriyk op het Igf z it geljjk hg in het begin te veel op oen afstand gebleven IS zoodat er nauweiyks een ernstig treffen is geweestGisteren heoft Wynne nu biykbaar zyn schade willen inhalen French had tot dekking der wederinsclieping van zyn landingslegor by Weeley stelling genomen Daaruit trachtte Wynne hem te verdryven maar vergeefs Intusschen maakte het ruwe wi er op de kust de wederinscheping voorshands onmogeiyk De verslaggever der standard zegt van de scbyngevechton De indruk van wat wö de laatste dagen hebben gezien en gehoord is dat de lichtvaardigheid en het gebrek aan ernst die als verklaring van zoovele betreurenswaardige voorvallen in den Boerenoorlog werden gegeven door onze pyniyke ervaringen niet verbeterd zyn Het is integendeel zoo slecht als ooit te voren 01 de man het beoordeolen kan weten wy niet De nieuwe gouverneur van Finland prins Obolenski heeft naar loid van berichten uit Helsingfors in de laatste weken een reis door het land gemaakt en daarby ook de noordelgk gelegen steden bezocht Overal ontving de gouverneur deputaties die hem adressen overhandigden waarin zu het ook in gematigde taal uiting gegeven werd aan het heerschende misnoegen en wenschen en verwachtingen werden uitgesproken voor een betere toekomst De indruk die het optreden van den nieuwen gouverneur maakt is tamelgk verschillend In zu n onderhoud met den redacteur van de Echo de Paris zeide prins Swiatopolk Mirski dat de kennismaking van prins Obolenski met de Finnen van beide zijden aangenaam was geweest Zoover gaan de berichten uit Finland niet Over hot geheel vond men Obolenski een vriendelgk man die niet zulke beleedigeude of kwetsende uitdrukkingen gebruikte als Bobrikof gewoon was Maar de hoofdindrnk van zgn optreden was dat men in hem geen strgder voor recht en wet verwachten kan wat hg zeide was ondnideiyk of dubbelzinnig Waar hy verklaard had dat openhartigheid hem welkom wezen zon ook wanneer het zaken betrof die hem in zgn functie onaangenaam zouden kunnen zyn daar weigerde hy adressen van booren deputaties aan te nemen waarin de toestand openhartig werd blootgelegd hg kon die naar hg zeide toch den Tsaar niet voorleggen Tot den president van het Hooggorechtsbof zeide hg Ik hoop dat de uitspraken der rechtbanken zoo zullen zgn dat de regeering niet behoeft in te grgpen En wat de algemeen gehoopte opheffing der dictatuur betreft zeide Obolenski dal hy ook voor die opheffing is maar dat daaraan niet kan worden gedacht voordat de Tsaar uit Finland geen uitingen van haat cu toorn meer verneemt en de geest van verzet gebroken is Zulke uitingen laten geen hoop op verbetering zelfs waar de nieuwe gouverneur spreekt van verzoening en vrede Prins Obolenski heeft echter gezegd beoordeeld te willen worden naar zgn daden Die zullen wg dus afwachten Gisteren heeft keizer Frans Jozef vorst Ferdinand van Bnigarge in langdurig gehoor ontvangen en daarna aan don vorst een tegenbezoek gebracht Des avonds had er een diner plaats in hot kasteel van Scliönbrunn waaraan behalve de beide vorsten on hun gevolg graaf Goluchowski on Von Kdrber deelnamen Vorst Ferdinand is dua wel met hgzondere voorkomendheid door den Keizer ontvangen het heeft den schgn of men officieel liet einde der verkoeling heeft willen constateeren die sinds 1896 tusschen do beide hoven heelt bestaan toen Ferdinand s zoon Boris ov rging naar de Russisch orthodoxe kerk ten teeken dat Bulgargo zich gelieel in do beschermende armen van het Tsnrenrgk wierp Het is wel teekenend voor do politiek van Ferdinand van Ooburg dat juist op dit oogenblik nu Rusland door do complicaties in het Verre Oosten weinig invloed op deii loop der zaken in den Balkan kan uitoefenen pogingen doet om ook met Oostenrgk Hongargo op goeden voet to komen Wanneer dan do Balkan quaestio eindoiyk eens afdoende wort geregeld zal Bulgarge onder bescherming van diegene der beide machtige mog ndhodi n die op dat oogenblik den moesten invloed heeft zgn eerzuchtige plannen van een uitbreiding van machten grondgebied desnoods met geweld trachten te verwozenlgken Verspreide Berichten Frankrijk De Presso bevat oen telegram nit Ajaccio meldende dat sedert oergistei morgen de gendarmerie van Pila Canale een dorp van 1400 inwoners 37 kilumeter van Ajaccio verwyderd in gevecht is mot de bevol kiiig Men gelooft dat muilerg ontstond tengevolge van bet doeden van een boer door een gendarme Het aantal dooien en gewonden onder de aanvallers is onbekend Het parket is met 20 gendarmes te paard van Ajaccio naar Pila Canale vertrokken DuiTSCHLiSD Door het blad Hamburger Nuehrichten wordt medegedeeld dat prins Herbert Bismarck inderdaad ernstig ziek is en dat zgn toestand aanleiding geeft tol bezorgdheid iTiLIK De minister van marine deelt moe dat den 9en September aan boord van het oorlogsschip Marco Polo kruisende hg Chemulpo een granaat van 152 millimutor is gesprongen Door het inademen van do vergiftige gassen zgn drie matrozen gestorven torwgl bg zeventien loden van do equipage onder wie één officier eveneens vergiftigingsverschgnsolen zgn waargenomen gelukkig niet van ernstigep aard Servië Twee bladen dor oppositie zgn heftig uitgevaren tegen I den Montenegrynsclien minister van buitenlandsche zaken Woekowitcli die den erfprins Danielo zal vergezellen naar de kroningsfeesten te Belgrado Zij beweren dat de minister de schuld