Goudsche Courant, donderdag 15 september 1904

Ontvangen de NOÜVEAUTÉ S in Najaarsmantels en Eegenmantels l WJ V SA i VKiiTi Nrii j i DIEi SÏBODK GEVRAAGD en ceii nel Meisje voor do winkel Adres Kleiweg 1 Doctor DE WILDE irts voor IllIIDZIEKTRN enz OPEN RIJSTUIN 20 Zeiiiiw en flaafflijdors wordt Bit overtuiging als een werkelyke bnip n den nood het boek aanbevolen Na ouUangst van adres per briefkaart w or Jt dit boekje franco per post toegezonden door BLOKPOËL S Boekh Zaltbommel X draagt Tan do vroegere oni enigheden tas tchen Servië en Montenegro De regeering zal de redacteurs dezer bladen doen vervolgen wegens beleediging van den koninklijken gast POKTUOiL De president van do Eerste Kamer dr Luiz Bivar is overleden BINNENLAND Bj Koninkiyk besinit is benoemd tot voorzitter van de Eerste Kam r der Statenöeneraal gedurende de zitting die zal aanvangen op den derd n Dins lag in September 1904 J E N baron Scliimmelpenninck van der Óye van Hoevelaken lid van die Kamer Gemeng de Berichten De politie te Antwerpen heelt Zondagavond de hand gelegd op twee leden van een bende valschti munters Het zyn Grieken die in het zeemanskwartier woonden en belast waren mei het valsche Fransehe f eld in omloop te brengen De hooldschuldige de valsche munter is op de vlucht maar do politie moet hem op het spoor zyn Een vgltigtal jongere en oudere Amerikaansche dames zyn er deerlgk ingeloopen Voor eenigen ttjd verscheen te New York in de Herald de volgende advertentie Een onlangs aangekomen jong Fransch edelman wenscht tot het aangaan van een bnweiyk kennis te maken met een ryke jonge Amerikaanscho Hy zal morgenochtend te tien uur bg t graf van Grant zyn met een tniltje viooltjes in t knoopsgat Groot was de verbazing van den bewaker der tombe toen hy eene schare allen min o meer zenuwachtige en onrustige dames in pelgrimage naar de plaats waar t overschot van den groeten generaal president was bggezet komen zag Natunrlgk verscheen de trouwlustige edelman niet en teleurgesteld trok de eene na de andere al Middelerwyi bad de listige adverteerder yverig opnemingen gedaan voor een kinematograal waarmee lachlostige Yankees zich eerlang ten koste der bedrogen bruiden in spe zullen kunnen verjnaken Een brandje van geringe beteekonis eischte gisterenavond te Haarlem een menschenleven Door onbekende oorzaak ontstond brand in de Witte Heerensteeg ten huize van N v d Krolt die daar een klein winkeltje van kruidenierswaren en dergoiyke artikelen iie ll De man die zonder werk was had op den zolder gearbeid waarbij krullen geschaafd werden Vermoedeiyk zgn die naar men denkt door een vonk uit zgn pup in brand geraakt hoe tzy tegen ooht uur stond plotseling de bovenverdieping waar een aantal kleine kinderen sliepen in lichtelaaie Een verstikkende rook belette de buren om naar boven te dringen doch niettemin werden een zestal kleinen in veiligheid gebracht Toen de brand geblOBcht was hetgeen na aankomst der brandweer vry spoedig kon worden geconstateerd werd op den zolder t gedeelteiyk verkoolde lykje van een zes jarigen knaap gevonden die klaarbiykeiyk nog in zön bedje door don rook was gestikt Het treurige geval bracht onder de tairyke toeschouwers groote ontroering te weeg Een vreoseiyke misdaad is te Eeckeren gepleegd Een aldaar wonende bootwerker aan de Antwerpsche dokken Antoino Willemsens genaamd kreeg twist met zp buurman Jacques Sportman waarby zy handgemeen werden Men scheidde hen maar Willemsens vond tooh nog tyd zyn tegenstander een verwonding toe te brengen Toen de drie broeders van den gewonde hoorden wat er gebeurd was besloten zy oen vreeseiyke wraak te nemen en s avonds om 11 uur begaven zy zich met knuppels gewapend naar het huis van Willemsens Zy breken de deur open drongen in de woning door en haalden de vrouw van Willomsen uit haar bed waarna zg haar de denr uit joegen Ook de vier kinderen verwgderden zy uit de kamer en vielen toen op Willemsens aan die beschonken was geweest en door al het rumoer heengeslapen had Toen werd er een gzingwekkend tooneel algespeeld Met hun knuppels sloegen zg als wilden o den slapende man bet bloed spatte overal rond en zy eindigden eerst toen het slachtoller ondor hun slagen bezweken scheen Toen ag heen wilden gaan gaf dit evenwel nog eenig tecken van leven waarop de woeatallngen terugkeerden het licluaa uit het bed sleurden en opnieuw begonnen te slaan totdat dit si chts een bloedige vormlooze massa was geworden Vrouw Willemsens die in haar nachtgoed de deur uit was gejaagd had geen hulp durven roepen maar zich bevende van angst en J nde achter hot huU verborgen Eerst toen zy de moor denaars weer zag heengaan waagde zg zich in hui maar deinsde terug bg het af schuwelgke tooneel dat haar daar wachtte j zy trok in alle haast eenige kleedingstuk i ken aan en ging hulp roepen Binnen eenige minuten waren de buren ter plaatse Weldra kwamen ook de politie en de burgenieester I die om het parket telegraleerde De broe 1 ders Sportman werden nog denzelfden nacht gearresteerd Eerst wilden zg hun onschuld betuigen maar spoedig legden zy een volle 1 dige bekentenis at De houder vau een logeraentje in de JforteWagenstraat no 8 te Rotterdam bemerktegistern imiddag omstreeks half zes dat er 1 boven hem op de tweede verdieping in eeneachterkamer brand was Daar wonen oj een 1 kamer en een keukentje sedert rnini een 1 week J H Dehrer en zgne 35 jarige vrouw 1Charlotte Daniel en een kostganger O P 1 H Kttchler genaamd een Dnitsoher dievarensgezel van beroep en met vrouw Dehror 1 bekend was Voor de buren waren de jeden 1 van dit gezin nog onbekenden zy hadden ook niets van den brand ontdekt en meenden alleen te weten dat Küchler in den loop 1 vun den namiddag uitgegaan was en dat tDehrer zelf w egen s dronkenschap in de Pau jwenJteeg zat j Tevergeefs beproefde de logementhouder t daarin door agenten van politie bggestaan 1 den brand met emmers water te blusschen waarom de hoofdman de heer H van Dam I aan gasten van spuit 18 order gaf met een I op de waterleiding geplaatste slang water 1 te geven Toen was de brand in korten tyd gebinscht en kreeg men een kykje in hel I haveloos uitziend vertrekje Wat brandbaar was had door het vnur geleden en in een hoek op een stuk van een stroomatrus lag het gruweiyk verbrande lyk van vrouw Dehrer overdekt met gaten en brandwonden I Hoe de brand ontstond die deze vrouw het leven Itostte weet niemand te verklaren de buren hebben niets gehoord zelfs geen I geroep om hulp Een friseertnng werd nabi de matras gevonden doch kon zeer wei tg dens de blussching van eene soort toilettafel die in het vertrekje stond gevallen zgn Wellicht is het voorgevallene een gevolg van drankmisbruik De commissaris van politie de heer J Don die met den inspecteur van politie den heer A J Henff ter pliatse een onderzoek instelde gaf last om den man van de verbrande vronw even tevoren na ontnuchtering ontslagen en den kostganger Khchler die beiden kort nadat de brand ontdekt was in de Korte Wagenstraat opdoken tot adifr onderzoek en verhoor naar het poliliebtirö u I In de Panwensteeg over te brengen wAr zy voorloopig zullen blgven Ook een flesdh met petroleum in het nagenoeg nit ebrande vertrekje gevonden is in beslag genomen Het Igk der vrouw is in een springzeil van de brandweer gerold naar het ziekenhuis vervoerd ter gerechtelgke schouwingDoor onbekende oorzaak brak er gisteravond half elf een uitslaande brand ui op de dorde verdieping van het hoedenmiig izgn der firma Barnstyn en Zonen op den V jgendam hoek Warmoesstraat te Amsterdam Even speelden de vlammen uit de vensters maar de brindweer die met groote macht aanrukte was het vuur spoedig meester zoodat de stoomspuiten geen dienst behoefden te doen Het kostte aanvankeiyk eenigu moeite het drukke kruispunt af te zetten Toen er echter bereden politie kwam was het talrgke publiek spoedig op eerbiedigen afstand van bet brandend perceel teruggedrongen De brand bloei tot de bovenverdieping beperktDe benedenverdiepingen bekwamen eenige waterséhade Men meldt uit Leiden De tooneelvereeniging Jacob Cats die voor eenigen tgd vóór de ter gelegenheid van haar 30 jarig bestaan te honden toonoolviedstrtjden van H M de Koningin Moeder een groote zilveren raedalje ontving werd hftden ook vereerd met een medalje van H M de Koningin Omtrent den moord te Venio meldt de Nieuwe Limburger Koerier Maandagmiddag te 6 uur had op de Nederlandsch Duitsche grens de confrontatie plaats met de vermoorde waarbg de teer offlcier van justitie mr Regout en nog eenige Duitsche autoriteiten alsmede de comBiissaris van politie alhier tegenwoordig waren Op het gezicht van het lyk vertrok J geen spier hy zeide dat het Igk wel herkende rU dat te zgn van huisvrouw von der Ruhr Hij blgft steeds ontkennen alhoewel de bewyzen steeds sterker tegen hem worden o a wordt door 4 getuigen verklaard dat J in den bewnsten nacht niet thuis is geweest J is een flink persoon heeft een roodblonde snor en een ongunstig voorkomen Na de confrontatie is J weder geboeid in een rgtnig naar de gevangenis overgebracht en trokken de nieuwsgierigen welke in groeten getale aanwezig waren weder al Men meldt uit Amsterdam j Gisteren werd voor de eerste kamer der rechtbank voortgezet de behandeling van de t zaak Jacques Lebaudy zich noemende Keizer der Sahara contra het Alg Handelsblad 1 Ter herinnering strekke dat het blad indertgd Lebaudy van waanzin aangegrepen 1 heeft genoemd en het verder schr ief dat Z Vf zyne beide voorgangers z n vader en 1 z n broeder van wie de eerste geschilderd werd als grof speculant de tweede als I boulevardier in reclamezucht overtrof Na eene ongunstiga booordeeling van een deel der Fransehe pers dat zich ernstig met het plan van den keizer van Troja heeft 1 beziggehouden eindigt het ariikel aldus In plaats v in den mifn een krankzinnigendokier op zgn dak te sturen worden hem bijzondere verslaggevers nagezonden en worden zgne woorden ovurgeseind als welkome kopy Keizers van het slag van Lebaudy vindt men in een krankzinnigengesticht in overvloed deze lijders aan grootheidswaanzin zouden ook een rgk zoeken in de Sahara en een jacht uitsturen met 5 man om dit rgk te veroveren Als zy er slechts de middelen voor hadden Dat is het verschil tusschen hen en Jacques Lebaudy zgn zyn opgesloten en hy is millionair op vrge voeten Maar gek i hy zoo goed als zg Nadat de zaak heden door den deurwaarder wi s opgeniepen doelde mr Roest namens den procureur van eischer mr Salm mede dat Lebauby zyn raadsman heeft last gegeven zich te onthouden van elke verdere acte van procedure Mr van Anrooy procureur van den ge daagde maakto er daarop de rechtbank attent op dat eischer geen stukken heeft overgelegd noch doet pleiten en dus schrifteiyke noch mondelinge bewgzen heeft bg gebracht Mr H Louis Israels advocaat van gedaagde Alg Handelsblad laakte deze houding van Lebaudy ten sterkste De keizer denkt dat zyne hooge waardigheid hem ontslaat van verdere toelichting Muar dat is gcens zins het geval en de rixhtbank kan hierop antwoorden door de zaak geheel te beöin digeu Tegenover haar g draagt Lebaudy zich zeer ongepast en den gedaag e heelt hy op hooge kosten gejaagd Want om te bewyzen bet gevaatlgke van de onderneming des keizers moest door gedaagde een vrg uitgebreid onderzoek worden ingesteld Als das ooit een eischer zich schuldig heeft gemaakt aan een ondoordacht optreden dan is het L baudy Hy geeft bigk een zeer eigenaardige opvatting te hebben van hetgeen hg atin de rechtbank in eerbied verschuldigd is Na bet instellen zgner actie tot schade vergoeding tegen een jarenlang bestaand fatsoenigk blad deed hy eerst alle noodigo stappen by de rechtbank vraagt dit college den dag der pleidooien te bepalen en geeft dan order geen verdere stappen te doen Waarom trok hy niet behoorlgk op tgd zgn klacht in P PI deelde ter illustratie van dit lichtvaordig optreden van Lebaudy als voor boeld mede dat de keizer indertgd bg de behandeling van de klacht tegen hem ingediend door de bemanning van zyn jacht Nrasquita zyn stukken van zgn procureur had teruggevraagd omdat deze hom daarin niet wilde betitelen als sa majesté l empereur enz Ten slotte wees mr Israels erop d it de rechtbank te s Hertogenbosch bg vonnis van den 25sten October 1865 in een geiyk geval de niet ontvankelgk verklaring vfin den eischer had uitgesproken en hy concludeerde in dit proces tot hetzelfde vonnis daar de eisch van Lebaudy geheel onbepaald is wg weten aldus pi niet wat hij vraagt noch waarom PI verzocht de rechtbank by incidentoele beslissing te bepalen wanneer de pleidooien zullen worden voortgezet De rechtbank ging daarop in raadkamer en deelde mede dat zg zonder vooruit te loopen op haar eind uitspraak geen prgs stelde op een nadere toelichting op de hoofdzaak Ze bepaalde de uitspraak op 19 October Een familie die te Scl eveningen zich om trent pension wenschte op de hoogte te stellen ontving volgens De Tel op een advertentie den volgenden typischen brief Scheveningen 7 September 1902 Geachte Heer en Dame Ik heb U Edeles advertentie in do Avondpost gelezen en benne zoo vrg hier op te antwoorden ü vraagt een kamer mot pension en nu bied ik U mgn pronkkamer aan met een mooie bedstee groot genoeg voor drie personen er is ook een groote kast met beste gelegenheid en er naast is de koestalle die geheel gezond is en een varkenshok U Edele kunt bg mi zoo veul melk drinken als ie wille en vraag ik hier voor met etenskost der bei daags f3 de persoon dan beloof ik U dat U het goed bg mi zal hebben want ik kan lekker koken Ik woon in de Slop van Willem Klein no 36 by de Prins Willemstraat min man is visscher en behoeft U Edele niet bevreest te zyn want bg is op het oogenblik op zee Alleen als U Edele bg mi komt moet U Edele toestaan dat de scharren aan den zolder te drogen hangen Ik hoop dat U op mgn voorstel ingaa en ben ik alle dagen thuis te spreken Uw diest doorgehaald dienstwillige dienaresse volgt bandteekening Vervroegde winkelslniting De Amsterdamsche corr van do N Ct meldt Naar wg uit goede bron vernemen bestaat er alle kans dat het in Amsterdam zal komen tot een bg gemeentelgke verordening vastgesteld sluitingsuur voor winkels t Is ruim twee jaar geleden dat op voorstel van het raadslid Mr L van den Bergh door den gemeenteraad een commissie in t leven werd geroepen om na te gaan in hoeverre het mogelgk is in Amsterdam te komen tot een bg gemeentelgke verordening vastgesteld sluitingsuur Deze commissie werd samengesteld nit de Raadsleden Mr Z van den Bergh en A Harmsen Jr den heer C H van der Velden thans ook lid van den gemeenteraad als vertegenwoordiger der Alg Winkeliersvereeniging mejuflrouw Sohönberg als vertegenwoordigster der Winkelbedienden vereeniging Prof Mr M W F Trenb en Mr J G Schölvinck Aanstonds na haar officieele installatie door den burgemeester ving de commissie haar werkzaamheden aan Tweemaal per week kwam zg ten stadhuizebyeen om na vooraf gedane oproepingen verschillende winkeliers in allerlei l ranches te hooren over de al dan niet wenscheiykheid van vervroegde winkelslniting by gemeentelgke verordening geregeld Verreweg de meerderheid der gehoord winkeliers heeft zich verklaard v6or een bg gemeenteiyke verordening vastgesteld sluitingsuur Aangaande het tgdstip van sluiting domineerde de meening ten gunste van 9 uur Intusschen de commissie gaat met liet uitbrengen van haar rapport niet over éénnachtys Ze stelt hen die verzuimden aan de oproeping gevolg te geven of aan de commissie zyn ontgaan benevens alle bg het winkelbedryi betrokken personen en organisaties dia te Amsterdam gevestigd zyn alsnog in de gelegenheid mededeeling te doen van leiten het vraagstuk der vervroegde winkelslniting betreffende Betrokkenen kunnen daartoe naam en adres opgeven aan het secretariaat der commissie ten stadhnize kamer 30a zy die iets tegen een gemeenteiyke regeling hebben znllen goed doen van deze laatste gelegenheid tot het uitbrengen van bezwaren gebruik te maken Doen zï dit niet dan hebben zg het aan ziclizell te wyten als in het aan den Raad over te leggen rapport der commissie niet genoegzaam van bun gevoelens bigkt PoslerUeii en Telegraphic Benoemd 1 Sept tot brievengaarder te Hillegersborg Z Koppels thans postbode aldaar 5 Sept voor den tyd van èén jaar tot tydelgk klerk der postergen en telegrafie te Amsterdam telegraafkantoor C 6 E W van Blarkom A van Benten T G J Siraonis J Zwart A J Bechtold P Sitenga en W A H van Heeswgk te Rotterdam telegraafkantoor W van Ugo L Boot en P A Haring van der Hoeve 16 Sept tot directeur van het post en telegraalkantoor te Hoogeveen J Brouwer thans in geiyke betrokking te Kavenstein tot brievengaarder te Reusel P J van Gorp De benoeming van den brievengaarder te Bergen L J E G Peeters is ingegam 1 September 1904 in plaats van 16 Augustus 1904 Geplaatst 19 Aug de commies der postergen en telegrafie 4de klasse W F C B Schmidt te Tilburg postkantoor was met militieverlof 1 Sept de commies der posteryen en telegrafie 4e klasse J A J Boonstra te Amsterdam postkantoor was met militieverlof Verplaatst 1 Sept de bureelambtenaar der postergen en telegrafie 3de klasse B D Staal van Amstordam bureel Ingenieur naar s Gravenhage bureal Inspecteur 10 Sopt de klerk iter postergen en telegrafie 2de klasse J T J M Theunissen van Rotterdam telegraafkantoor naar s Hertogenbosch tolegraafkantoor 16 Sept de klerken der posteryen en telegrafie 2de klasse J W du Celliee Muller van Vlissingen telegraafkantoor naar Vlaardingen telegraafkantoor en D C Zorgdraiier valt Rotterdam tele faafkantoor naar Vlissingfen telegraafkantoor 16 Sept de klerken der postergen en telegrafie 1ste klasse H Heemstra van Smilde naar Groningen postkantoor en A A K Koene van Rotterdam telegraafkantoor naar Schiedam postkantoor de telefoniste M L van Hamburg van Alfen naar Dordrecht 1 Oi de commieze n der telegrafie 2de klasse Jp van der Ven van Breda naar Rotter m en mej A O C Bazendyk van Rotteroam naar Breda de klerken der posteryen en telegrafie 2de klasse H HeUener van Rotterdam telegraafkantoor naar Brede telegraafkantoor en H J Crob Tan Breda telegraafkantoor naar Rotterdam telegraalkantoor de adsitenten A Smit van Hoorn naar Rotterdam en F Hinke van Rotterdam naar Roosendaal 16 Oct de tommiezen der postergen en telegrafie 4d klasse W A Kloosterboer van Ngmegen postkantoor naar Arnhem lostkantoor en W B Blokhnis van Arnhem postkantoor naar Ngmegen postkantoor Tydeiyk belast met het beheer 1 Sept van het bgpost en telegraalkantoor Westerdok te Amsterdam de commies der posteryen 3de klasse C C M Ligtenberg te Amsterdam Tgdeiyk werkzaam gesteld 16 Sept bg het Hoofdbestuur de directeur van het post en telegraafkantoor te Assen J A van der Velde en de commies der postergen 2de klasse H Rietema te Rotterdam Eervol ontslagen op verzoek 1 Sept de ingenieur der telegrafie E J Kist te Amsterdam de bureelambtenaar der posteryen en telegrafie 3de klasse L Oranje te s Gravenhagc herstellingswerkplaats 16 Sept de klerk der posteryen en telegrafie 2de klasse T Buer te Amsterdam telegraafkantoor 1 Oct de adsistenten B van Tiel te Gorincliem en H J Lips te Breda de brievengaarder te Haarsteeg T van Velttw Eervol ontslagen 16 Aug de telefoniste JJ Klaassen thans met langdurig verlof Stadsnieuws GOUDA 14 September 1904 Veïkiezing voor een lid van den Gemeenteraad in bet 2de district Aaniul kiezers 607 Uitgebracht 618 stemmen Van onwaarde 7 Geldige 511 stemmen Daarvan verkregen de hh A D0RTL 4 ND 264 stemmen A C A HOFFMAN 247 Zoodat gekozen i de heer A DORTLAND In de gisteren avond gehouden vergadering van de Khmer van Arbeid voor de bouwbedryven werd tot voorzitter der werklieden gekozen de beer W Roepers en tot voorzitter dor patroons de heer H A C Brinkman welke telkens een hall jaar het presidium vervullen Tot bestuursleden werden gekozen de hh C Sanders en J Vergeer Tot Secretaris Werd gekoien de heer M Oelgns Heden morgen om 8 uur arriveerde alhier de Generaal Majoor Jhr van der Goes Commandant der Ie Divisie Inlanterie om enkele oefeningen by te wonen en eene inspectie te honden over het alhier in garnizoen zynde 3e Bataljon 4e Regiment Inlan terie Na om 12 uur s middags alle olflcieren in het olflciere lokaal op de Varkenmarkt te hebben vereenigd we d na eenige oogenblikken alscheid genomen en is de Generaal Majoor weder vertrokken De Kapt in J H Boeye Conffiandant der 4e Comp 3e Bal 4e Reg Inl keert den 15n dezer weder terug uit de Legerplaats by Oldenbroek alwaar hy tot het bgwoneu van sohietoeleningen der Vesting Artillerie gedetacheerd was BEaGAHBiOBT In overleg met eenige ingezetenen uit de gemeenten Stolwyk en Aramerstol is er eene commissie uit de in woiiers der streek gevormd met het doel pogingen aan te wenden om de werkzaamheden aan den tramweg van Gonda naar Schoonhoven weder te doen hervallen De commissie bestaat uit de h h P Hoytema van Kongnenbnrg burgemeester an Pergambacht D Oskam dykgraal van de Krimpenerwaard A van der Straaten lid van de Provinciale Staten J C Kroon en N Zyderlaan burgemeester en wethouder der gemeente Stolwgk en J A A Uilkens en P de Jong Dz burgemeester en wethouder der gemeente Ammerstol Reeds worden op initiatiel der commissie in do verschillende gemeenten adressen geteekend inhoudende het verzoek aan den Minikter van Waterstaat Handel en Ngverbeid in dezen zoodanig in te grgpen dat aan den bangenden toestand een einde worde gemaakt KampEH i D Lkk Een nicht van den landbouwer T die by dezen in dienst is had het ongeluk voorover in een moddersloot te vallen Gelokkig was genoemde T in ie omgeving en kon hg haar op het droge halen W s dit niet het geval geweest dan zou de dienstbode wie het om hulp roepen onmogelijk waa in de modder zgn gesttkt OsmwiTEK Hoe gevaarlgk het is bard te fietsen ondervonden in de vorige week twee flotsrgders alhier even buiten de stad Op de hoogte van het kuiten van den heer V d Lee waar de weg eenigszins alhellende is kwam een petrolenmwagen nit Gouda de hoogte alryden terwyi van den kant van Hekendorp de knecht van den sla r v O per flets kwam aanryden Deze den wagen willende passeeren kwam evenwel in botsing met een fietser komende van tegenovergestelde richting die ook den wagen langs die zyde wilde passeeren Door de snelle vaart van beiden hadden ze geen tgd voor elkander uit te halen en reden elkaar in de wielen Beiden maakten op geen zachte manier kennis met den grond en vielen juist voor den zwaren petrolenmwagen die voorzeker beiden zou hebben overreden zoo niet de koetsier zgn paarden met alle macht inhield en de rem voor den wagen wist over te gooien De flets van laatstgenoemde was zoo zwaar beschadigd dat zg per tram naar Haastrecht de plaats van bestemming moest worden vervoerd Waddinqsveeh Donderdag 11 is in een vergadering der leestcomraissie met de hoofden der scholen en personeel het programma opgemaakt voor het schoolfeest op 14 Sept Om 9 uur zal door ruim 750 leerlingen een aubade gebracht worden aan den burgemeester vervolgens feestelgke optocht naar de Brug waarna de kinderen in de verschillende scholen zullen worden gotracteerd Na afloop daarvan worden voorstellingen met licht beelden gegeven Rechtzaken Door de arrondi isementsrochtbank te Rotterdam zgn veroordeeld P M 44 jaar smid te Capelle a d IJsel wegens verzet tegen de politie tot 7 dagen gevangenisstraf A de J 40 jaar slooper te Schoonhoven wegens mishandeling tot 7 dagen gevangenisstraf I TOEZONDEN JU de R l Vergun ons naar aanleiding van een ingezonden stuk van R voorkomende in uw blad van heden een woord van protest te doen hooren Genoemd schrjven tooh is geheel bezyden do waarheid Ie In de Brood en Beschuitfabriek wordt nooit overgewerkt 2e In drukke tyden wordt er in de Koeklabriek wel eens overgewerkt en wel omdat het hoogst moeiiyk is noodhulpen te krggen daar daarvoor niet anders kunnen gebruikt worden dan menschen met het Tak bekend Door de meesten onzer wordt zniks echter gaarne gedaan aangeden er behoorlgk voor betaald wordt Zg die dat liever niet doen worden op verzoek daarvan zooveel mogelgk vrggesteld 3e De werktyd is van s morgens 6 tot 8 uur van 9 tot 1 uur en van 2 tot 7 uur Met dank voor de plaatsing Hot gezamenigk personeel van de Koekfabriek van de HH Oebr Dercksen Gouda U 9 04 376 Staats loterij 5e Klasse Trekking van Woensdag 14 Sept No 1656 4339 en 16114 ieder f 1000 805 en 15169 ieder 1 400 14003 en 16922 ieder 1 200 374 297 5 5077 7991 8133 9916 11636 11988 13090 15871 16917 16224 16669 19432 en 20311 ieder f 100 Pryzen van f 70 180 3988 6663 8410 109 34 14066 17216 248 97 6721 14 11121 14180 17346 343 4005 47 8536 47 14242 17662 419 4300 81 47 11261 14601 17945 34 4442 7060 75 70 14797 18010 505 90 7127 8652 11344 16007 43 645 4541 88 8731 11465 16368 18112 922 4846 7242 8808 11784 15602 18328 36 5197 7360 13 11854 19 89 1034 6264 7491 9079 11995 30 18478 1121 66 95 9148 12129 1 5727 18627 1507 94 7614 78 92 15834 31 1748 6476 86 9258 12204 59 18921 1965 5569 7630 9324 12613 68 19008 2090 5683 7704 76 12761 16960 19163 2132 6718 7839 9618 64 16075 19229 42 30 98 52 12950 16236 33 2299 5817 7953 9978 13005 16334 19368 2467 76 58 10227 13191 66 86 74 5972 8005 10441 13303 69 20002 2772 81 28 94 55 16667 6 2965 6115 76 10671 13742 96 20167 3102 6201 8184 93 50 16831 20216 3522 6409 92 10676 84 17062 99 51 61 8333 10729 98 17182 20874 3742 6648 64 10805 BEM YAlf EOTTÉEDAM DINSDAG 13 SEPT L K H K t V Staattlunuujen PoKTBOiL Oblig 3e Serie fr 500 3 59 Oblig 3e Serie fr 2500 3 59 RosLAHD Iwang Dombr Obli gatien 4 96 AziE Japan Obligation 1899 4 74 74 CoLCMBu Geconsolideerde Bui tenlandsche Schuld Recepis Af iAms £ fi i ffy L 100 IV 24V Rypothuk Bankm Pandb Ie Algem Groninger Scheeps Hypb 4 100 Pandb Bataofsche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotheekbriefbank 4 99 Pandb Hollandscho Hypb 4 99 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb God Hypotheekbank te Veendam 4 100 Pandb Nederl Hyp Pand brielbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewgzen van Deelger Northw Pac Hyp Bank f 96 Pandb idem idem 4 96 Pandb Rotterd Hypb 4 101 Spreekuren Pandb Rotterd Hypb 3 97 Pandb Standaard Hypb 4 100 Pandb Stedelgke Hypb 4 99 Pandb Utrechtscho Hypb 4 100 Pandb Westlandsche Hypb 4 100 Pandb Zuid Holl Hypb 4 99 SchtepxiattH Maatichapp eiiAand Holland GulI Stv My 35 Diversen Obl My tot Expl Laan van Meerdervoort 1902 4 98 SpoOTwegUeningeu Italië Oblig Zuid Italiaansche Spw Mg A H 3 67 PreinieUeningenBeloie Loten Stad Antwerpen 1887 2 102 S l O lUIIïTOSE Znieer plantaardig toHleam Mijne Heeren Bg herhaald gevoel van oververmoeidheid en koortsachtigheid heelt het gebruik uwer Sanguinose rag inenigmalon goed gedaan waarom ik U ook gaat no vryheid j i it van mgn naam gebiuik te maken ter aanbeveling van uw middel Hoogachtend Rotterdam Juli 1904 Mevrouw RAHÜSEN In de meeste gevallen is tweemaal per dag een eetlepel 16 gram voldoende Dan duurt oen flacon tien dagen en kost U do behandeling slechts 12 of 16 els per dag Dal in f oeMiooper ilan eeltig nnder deryelljli mUlilel m Prgs per Jl 1 1 50 6 fl 8 12 fi f 15 Verkrggbaar te Gouda by WOLFF Co Westhaven VAN DAM Jb Co fabr lien Unag mÊmmmÊmmÊÊmmmmÊmmÊÊmmm ÊÊMÊmimmmmtÊt mm wmwfmm D Oenewh I an n nbe ol n Met Ecre Diplonu m Ooud Bekrooiiije PRAEPARATEN VAN VUina L rW nC ty vmi m U v 1wh ikii brak uu M lu t ilicbu M pgavirterlnf nuwUooA Mtr veritarklne na xlekti of knjunbed koorli n hare volman QUINA LAROCHB rtË RUalNEUX m het bijrander l n Blo l abrak kwalen van KrtllMlwo laaflgd Vartrijnbaar in aaaona ƒ 1 90 en L Filf fl riflPaO TO JM m T rk l aa il wi M m TM na k oor l tell kMlneb rik a livi v nvww 1 klIMw an nraküanenUlaraelitlga aalallinleeraaiilab t eleii Ak ueilcrMUUi drank biJ Hoornla n der apUa ertarln aarnnan en dlarrhfe ook voor mlgelb jen e klifcie iSniim Pti por bin a X K r ƒ 1 70 t x K r 0 8 Vt Kjt O IIO C amlsob lulTtre Melksuiker ïtT S rsr il Asthma Cigaretten SirrdrtSv T X rtS t ilooijet i f 0 80 1 J BO Tamarinde Bonbons S L S£2 r jSffiXi voor kinderen bewijzen At Tanwrind Bonbooi v n KRAEPELIW A HOLM belAngrijlw di dur de vonn voor iet kwd b wrl QIi n dn tamk aanttnaam ia Prij p r doonjt O OÓ en ƒ 0 60 QalmintrPflC lllAG JecmMn dtend kU het BESTE hulinuddel een lUJmoplOBwnd en venacbtend middel bU ultMonmUuM uitiluiiend in n flochjec verkrijgbaar iji 0 30 per fleachje ft ftveptu al Hquellrn wiiarap ife m 4 mtM M Mm BUAtil KRAEPELIEN Si HOLM Hofleveranciers ZEIST fP Patent H Stollen il irtiutrin niiiUci Ml eluli rrn nicm iiriiiiii rikrlitia Der f romM Erfotg i er PalentH SfoUen errungêa Itêi biltu m neiverihloêen fïachahtnungen gaitb Mêt tiufe dêlm umrê tlel êcKarfen H StoUmi aar m in Jttcl Klir In uWian OmHmiliiiifii am Mar atal 1 1 $ Mteialatai aa a a l a rreUUMmetZetttnUeee f intnmm Warnung KRAWEUKK fe HOLM te Mat wifn