Goudsche Courant, vrijdag 16 september 1904

VrSdag 16 Sepiembei e4 43 te JFiiargang 1 0 518 fiOÜIMïi fflCRAMT ISieuws en Advertentieblad oor Gatt0 mt Omstreken Prijzen der Koffie Ti 57 per pond 59 50 47 45 40 ROODflERK cd a bD Fl a o o Z r 4ltTMERIi 5 C ROEIflERH P 4ARfiiiIGRH Mo 7 üo 8 o O TelrroMi No 89 ADVERTiSNTIEN woi den gepUatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Grroote letters wor len berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd cd c4 De Uitgave tlezer Coumnt geschiedt dagelijks Biet uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afeonderiijke Nommers V IJ F C E V T E N VAN NELLE s Koffie is kwaliteit SOLO Boschermvrotiwe H M de Koningin Moeder UITVOERING van GEWIJDE HI ZIEK in de Qroote ol St Janskerk i p VrUdag 16 September 904 des avonds ten S are met welwillende medewerking van den Heer JH B SP IANDERMAN Organist Bewyzen van toegang i SO cents en tekstboekjes met programma s k iO cents zön verkrijgbaar bg de Boekbandelaars J VAN BENTUM ZOON en bö den Koster Leerlingen der Stedeiyke Muziekschool 2S cents Een net JONGMENSCH zag zich gaarne op eene degelijke STOOMWASSGHfiRIJ GEPLAATST vin goede getuigen voorzien Brieven bureau GELÜEKLANDER onder letters B D S Haar meer De Nieuwe onilon doet de gr jze haren binnen enkele dagen verdwijnen maakt het liaur glanzend en zacht belet het uitvallen en neemt de pelletjes van Let hoold weg Eiscbt op den hals London P r ii SiT en 1 t 50 per flacon Verkrijgbaar in de BOZENDAAL M P bij Izaük Cal § Papier molen ÜOUUA Wie zeker zyn wii de KchtA ElKel Cacao te ootmngant tenmon C ld en na vela pru emingen In den I dd gekomen oiidei den naam dea I oitTindera Dr Mlohaella verrtardigd op da besta machines iii het wereldbo1 roamd étabbliisemant van Oebr BtoU I rok t Kaclen IkIm Bikel eacao In Tierkanten bnaaen Deze Eiket Carjia met melk gekookt 1 eeu aangouame gezonila drank Toor d 1 gelUksch gebi ik een i i thealepeli Tan t pcDdcr Toor een kop Ch joclata Al genecakmrbtige drank bij geval diurrheo sluLots met natoi te gebruiken 1 Verkrijgbmr bij in rouinaamita B 1 Aputbekaro on lil i K pTj fbmJea f r 3Ö 090 tt l35 Prii Ooaernlvertograiwtoriijiar pKt Kaderland i itilius Mattenklod miiterdam Kalve atraat lO i Verkrijgbaar in Itcsschen 50 ets 7S et en l I IB biJ H H Apothekers en Drogisten Let op het merk ASKERI F AD RrOHTEK Co Rotterdam Te Gouda bj C LUGER Apotheker Markt en bij WOLFE Co Westhaven 198 Geen Kinkhoesl Geen liilliienxa nm lainkhoesl Influenza norsl eii ISoelaandoenin r binnej den kortst mogeiyken tijd te doen genezefl neemt onmiddellijk de toevlucht tot de van ouds bekende bekroonde en wereldberoemde Superior DruivenBorst honig Extract lYI E L I I ü T II v uit de Koninklijke Stoomfabriek DE HONINGBLOEM van H N VAN SCHAIK C IK HAAS DEN HAAG Hofleveranciers Flacons f 1 70 ets 40 et by Firma WOLFF £ Co Westhaven im Oouda A LATEySTlSIN K emegR lüO Gouda E H VAN MILÜ Veerstal ü 12G te Gooda A BOUMAN Moordrecht PINKSK Nieumrhrk a d IJul A N t h ZE8ÖEN ioonAoii n Th TOMK H Botknop B WIJK Oudtaattr A SClIEEtt Baaétrecht P W v EDE Oudewater K ïandkr HEIJDEN te Rmiaijk P v o 8PKK MoermpelU D v o STAR Waddingsvem Wed J HOLST WaddiTM nM U KOLKMAN Waddimmam P A uu GROOT Oudemater A D JONUB OudtumUr J P KA8TKLEIN PoUbrotkirdam D BIKKER te Benichop WESSANEN LAAN Wormerveer OPGERICHT irM K01 IIiHL MKE F illHIKHEM Voedert uw Vee met de Mi er m iriee merk Sler en uitmuntende door hoog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde Eerc DIplomn Parij 1900 liegen GouiJen Meilnllle es t Hotel Restaurant Rreiken I 2 m OII9OT MARKT GOUDA Oeheol nieuw naar de eischen des tijds gereslanreerd Nette frissche Kamers en prima Keuken LOGIES met degeljk ONTBIJT i t SO sa TÊt ES GESTOFFHUÜRDE KAMERS TE HUUR met ot londer PENSION Aanbevelend SS A L KREIKEN Cuisinier g Tslepliooimet GoTida Abonnement f 40 per jaar voor per ceelen binnen een kring van K M 1 gelegen Aanleg en onderlioud gratis Het net is aangesloten aan het Rgks Intercommunaalbnreau Op 1 Aug 1904 142 verkregen aansluitingen Contracten en voorwaarden verkrijgbaar aan het Burean ACHTER DE VISCHMARKT Gasornamenten in alle stijlen Suprise Pendanis Kronen voor Salons Eetkamers Zitkamers Serres ORNAMENTEN voor Winkelverlichting M M V LOON Gasfitter Dnbbelebuurt B 13 Telefnr 117 SPECIAAL MAGAZIJN VAN i erlichtings irlilielen BADEN GEIJSERS KOOKPLATEN GASFORNUIZEN Onnoemelijke kenze nieuwste soort GASBALLONS GROOTE VOORRAAD GEËMAILLEERDE GOEDEREN gittvr j uit de Kamper fabrieken BERK EN ZOON Eciiig adres voor liasgliicilichi kaooiliydlieiles GEEIT BETEE adres voor allo soorten SCHOENWERK als het oordbr liiiiiüicfa k m m Liaizcuinajiazijii KLLIWEU E 10 tegenover de Kleiwegsteeg Aanbevelend C SMITS AUc reparatiën en aangemeten werk EENISBIFOTMTESE Heu worilt verzoclil op l IIKIth lelrtlru DIT HBT MaoUMX VA M IUVE SWAAY ZONEN GORINCHISM Deze THEEËN worden afgele rerd ih verzegelde pakjes van vij twee en een kalf en een Ned ofu met vermelding van NoDitner er iPr ls voorzien van neven staan lUerk volgenB de Wet gedepo neerd Zich tot de uitvoering van geberde orderg aanbevelende 1 C BIJL voorheen J BREKBAART La Tli II11 UK in de Krngerlaan HECRENHUIZEN met TUIN 6 Kamers ruime Warande Keuken en Kelder voorzien van Gas en Waterleiding Direct te aanvaarden Te bevragen TURFMARKT H 258 s F soos TIENDEWEG 59 bericht de ontvangst van eene prachtige collectie HANGLAMPEN siaaiifie Lampen Fiano kmpen Ganglantaarns bdisboüdëujke artikelen Email Koper A L B O I B Vemikk Brittannia Metaal ENZ ENZ Oonda Druk van A BRINKMAN i Zn w BURGEMEESTER en WETHODDEBS van GOUDA brengen ter algemeene kennis dat de Gemeenteraad heeft benoemd tot Leden van de Commissie belast met het ontwerpen en hot herzien dor plantsel ike verordeningen legen welker overtreding strpl is bedreigd de Heeren Dr F H G VAN ITERSON C P W DESSING F HKKMAN F en A VINGERLING tot Loden van de Commissie van b staud in het beheer der Goini unte gaslabriek de Heeren r C W VAN DJi VELDE A VINGERLING en P D MUIJLWI JK tot Leden van de Commissie vanibijstaad in het beheer van het Gemeente pensioenfonds de Heeren ö PRINCE en R U JONG KNEU RGER OOÜDA 13 Septembar 1904 Bargemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER KK ISGEVIl G BUReSMBESTËR en WETH0ÜDEB8 van GOUDA brengen ter openbare kennis at afschrift van het proces verbaal betreffende de stemming ter verkiezing van een lid van den Gemeenteraad is aangeplakt in den Korten Groenendaal alsmede dat goljjk afschrift op de Secretarie der Gemeente vopr een ieder tor inzage is nedorgclegd alwaar daarvan inzage i an worden genomen op ic4eren werkdag van des voormiddaga 10 tot des namiddags 1 uur GOUDA 16 September 1904 Burgemoester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER I r BultepliJKtdscli Uverzicbi i Waarqnt dralen de Japanners v66r PoHArthttrf Kunnan zjj de vesting niet bij beatprwing nemon of willen zg nog niet Hen i licht geneigd dit toe te schrijven aan da dapperheid en volharding der verdeK i maar aangezien er blijkbaar sinds lapg JWt ernstig govoehtan is schijnt de voorbe FEVILLET X fiiGimyiïiHG Do opdracht van mijn oom Richard w is 4 miJ jeer onaangenaam Ik had heelemaal gieen verstand van edelgesteenten en w is d48 nie t de aangewezen persoon am het achooBSte bAlseieried van de wereld te knopen Wat hij er mee doen wUde f Ik wist het niet Zon hiJ er een dame mee bildijden willen Ik had het altijd als een uitgemaakte zaak beschouwd dat oom Richard ongetrouwd zou blijven Niet omdat ik dtat kpppte och neen zijn geld had ik gelnktoig niet noodig en ook al blaef bij ongetrouwd Jtop hj voor miJn part er mee doen wat hij 1 114 1 Maar ik kon nu eenmaal genegenheid roor een levend menschenkind niet rereeiigep met oojns buitengewone liefde vopr geraamten van allerlei liefst voorwereldlijke 4Uren Intnsscben moet ik toegeven dat in den laatsten tijd zg n geestdrift voor de wetenschap wel wat bekoeld was Juist werd in die dagen de merkwaardige rersteeniig van een voorwereldlijke hagedis te koop aangeboden Sinds jaren was deze hagedis reiding voor den eindaanval d i na de v9rmoeatering der buitenwerken nog niet te zjjn atgeloopen Er is zeer veel te doen met liet aanleggen van schonson en hot aanvoeren van kanonnen enz Want dit heeft de oorlog tol dusver althans van do Japaiiseho slri d vijze doen zien dat Japan niet aanvalt alvorens zokei te zijn van de overwinning De langzaumheid hun verweten ia voqr zichtigheid tegenover een onversaagden teganstandc r Bovendicn Port Arthur is als vesting onneembaar giMioemd Men liüude ook rekening met de Japansche militiiire code die bijna gelijkluidend is met do Doitsche Zij schrijft voor dat oen eindbi blorniing niet moet beproefd worden vMr het garnizoen sterk vunnindord is door honger ziekte en s vijands schoten Een telegram gaf gisteren een uittreksel van Mac Hnghs ontzettend verhaal over het gevecht bu Hejentai Het beslaat rnim een kolom in den Daily Telegraph doch wjj kunnen er slechts enkele bijzon aihedfin nit aanstippen De correspondent beschrgft den strijd als bij uitstek een kanonnengoveoht een der grootste artillerie gevechten in do geschiedenis De hellingen rookten dien heelen lansen zomerdag hielden de witte stoom do vlammen hot gekrijsch van barstende granaten geen oogenblik op En ofsotiaon de wollige wolkjes uit de kanonnen er onschadelijk genoeg uitzagen zaaide elk dood en verderf in dezen helden strijd De duisternis bracht het einde niet lang daarna nog schoten de roode wearlichten over de hellingen Oe slag van Liau jang is een der bloedigste en geweldigste in de historie Zes dagen wanhopig vechten waren noodig om do Rassen uit bun stellingen te drijven De strjid bewees dat zelfs waar zij sterker in aantal zijn en op terrein van eigen keus staan de eenmaal gevreesde Russen geen partij ijn voor de Japansche halden Simpsom de correspondent van den Telegraph in het Russische leger meldt dat liy twintigtallen van Russen ongedeerd door de kogels voor dood van het slagveld zag oprapen toen het laatste schot gevuurd was Ze waren totaal uitgepnt door gebrek aan voedsel en den zwaren last van bun ujtrusting Generaal StBssel te Port Arthnr meldt ann den Tsaar dd 28 Aug De Japanners beproefden in den nacht van den 27 te 3 wir onder zeer hevige onweersbuien opnienw onze stellingen op den linkervleugel zoowel als het voorwerp geweest van ellenlange disputen tnsschen mijn oom on den professor dor geologie Lohmeyer en eerstgenoemjie had mij opgedragen als ik soms een dergelijk ekeraplaar voor geld kon machtig worden het tot iederen pros t koopen Op denzelfden dag dat mjn oom rajj qpdroeg het kostbare halssieraad te koopen vernam ik dat zoo n versteende hagedis te koop was ik telegrafeerde oom aanstonds om het geld dat er voor gevraagd werd Ooms antwoord teekende duidelijk zfin veranderde meening en luidde t Het aankoopen van de hagedis kan Iwachton Brepg de diamanten mee Daar ik niet gewoon was in mijn handkoHertje diamanten ter waarde van 12 000 golden te dragen was ik wel een beetje zennwachtig toen ik in den sneltrein stapte Ik ging in den hoek van een coupé zitten en hield het koffertje tnsschen mijn knieSn Terw l ik onverschillig naar de heen en weer loopende reiïigers keek viel mij een ietwat vreemd uitziende keer op die onmatig heei en weer liep en blijkbaar op iemand wachtte Toen de trein op het punt stond ie vertrekken kwam een jong meitje kaastig het perron oplo p n en w rd zijndar veel complimenten d t het h nch ip bjj mij in de coupé geduwd waarna hijzelf ook instapte M rtrtiM i het fort en het gebergte van Oedjantsjin aan te grijpen De aanval werd op alle papten teruggeslagen Onze verliezen zjjn onbe duidend 3 man werden gedood 2 officieren en 98 man werden gewond De gewondtn zijn allen in veiligheid gebracht en worden met zorg verpleegd De lijken der Japanners worden door ons weggedragen do vijand werkt ons echter daarbij tegen en vnurtop hospitaal soldaten die uitgezonden zgn ondisr de vlag Viin hot Roode Kruis Generaal Stflss l beiioht dd 2 Sept v rdor a in den Tsaar dat in den nacht voor dien dag de vuaiid de heuvels den Langen Borg cii de naburige vertterkingen aanvi Gelijktijdig beschoot de Vijandelijke artllloriti zoowel do e heuvels als de genaemde versterkingen De voorste linies der vijandtluka sclierpschatter werden door spionnul tgdig opgemeikl waarop het vnnr op de linies der scherpschutters en op do huttergen dos vgands geojiend werd Een vijandelijke colonne volgend op de schei 8ohuitersluiies stiet op zeltwerkende mijnen waarbij Velen omkwamen Na een uhr was do aanval der Japanners afgeslagon Ann Russische zijde werden 1 oftcier en 7 man gewond De Hamburgsche bladen melden dat hibr Dinsdag de in den tarievenstrijd betrokken ataomvaartmaatschappijen van het vasteland een bijeenkomst gehouden hebben ovbr welker verloop slechts wordt medegedcekl dat nu aan don Engelschen minister van handel Balfour die de eerste onderhandelingen t evoerd heeft met den heer Ballin en lord Iiiverclyde met het doel tot een vriendschappelijke overeenkomst te komon de thans i ereed zijnde notulen van de te Frankfort a Hain gebonden besprekingen overhandigd zullen worden Besloten wefd de passagiersprijzen üe klas van Amerika naar Europa voor lijnen van het vaatelahd zoowel als voor de met deze samengaande Engelsohe lijnen belangrijk te verboogon slechts op de des Zaterdags te gelijker tpd met de Cunard stooraechepen vertrekkende sehepen van do verbonden Ijjnen zullen nOg even lage tarieven geldig zgn als op deOunardlijn daarentegen is mon in OostenrijkHongarije voOTuemons de passagiersprijzen nog meer ia Verlagen V D taaiste moeilijkheden die het sluiten van een handelslraotaat tusschen ItaQfi en OostcnrijkHongarijo beletten zijn op liet punt beslecht te worden De Zuid Italiaunsche gedelegeerden die Vrgdng plotseling de Nadat de heer die lang niet vriendeljk de jonge dame over haar late komst onderhouden had wat tot bedaren was gekomen ging hjj in den hoek tegenover mü zitten en sluimerde weldra in Nauwelijks httd hij echter een paar minuten gerust toen de tïein onverwacht loo n schok kre g dat mjn overbuur voorover tegen mü aanviel an mijn koffertje onder de bank tereohtkiram Hj verontschuldigde zich beleefd en maakte zoo n haast om m n aaken die er door het opengaan van bet kofkertje uitgevillen waren bj elkaar te zoeken dat onzO hoofden bgaa in botsi ig kwam n Toen de zaken eer in orde waren letto da onde heer zjn onderbroken rast voor tot we aan het naaste station kwamen utrecht Utrecht riepen de conducteurs langs do waggjina De onde heer pakte haaatig zijn zaken bij elkaar Kom Clara zei hiJ haast je an beetje andert balen we den anderen trein niet meer Maar oom we zgn pas in Utrecht en h bban mtnatens nog een nur den t d eer w Het verdere van den zin werd dour een toornigen blik van den onden heer teri gehouden die vergeefs poogde een reisdeken op te vouwen daar hjj in de eene hand eeu onderhandelingen afbraken en zich naar Rome begaven om den president tan den ministerraad Giolitti hun ontslag aan te bieden zoo hij inging op do voorstellen der gevolmachtigden van Oostenrijk Hongarije zijn Maandag naar Vallombroso teruggekeerd nadat Giolitti hen had overtuigd dat het onnoodig en dwaas wezen zou nog langer tegenstand te bieden De minister wees hen op de groote voordeden die hó voor Italié had weten te bedingen voor de landbouwproducten en op de noodzakelijkheid hioriegonovor enkele opofferingen te aanvaarden voor den uitvoer van wijnen Italië laat dus den tegenstand tegen de Oostcnrijkscho voorwaarden los on neemt aan de voorgestelde tarieven van 17 kronen per hectoliter witte wijn voor een hoeveelheid van 400 000 hectoliters tegonovor een groote vermindering van de invoerrechten op Itali iansche groenten en vruchten Eergister zijn de ministers Giolitti en Titoni te Rome aangekomen voor de ontvangst der gevolmachtigden van de Monarche En men hoopt nu dat binnen enkele dager de onderteekening van het traotaat zal kunnen plaats hebben Dit al in elk geval moeten gebehren voor het einde dor maand want met 1 Oct is de termijn verstreken godunnde welken het voorlo pig tractaat van kraclit was Binnen enkele dagen zal Peter Karageorgo S itsj de gekroonde koning van Servië zjjn et is de wensch geweest van den man die verleden jaar zonder oenige hoop op de regeering nog als ambteloos burgor in Genèvo rondliep dat zijn kroning een plechtigheid zal ziJn zooals Servië nog nooit gekend hooft En hp heeft voor den datum ivaarop die plechtigheid zal plaats hebben hot eeuwfeest van den Servischen opstand onder ziJn grootvader don iiwarteu George Karagoorg gokozan Op den 21sten September n s zal de kreuingspleclitigheid plaats hobbon aaiivnnkoltjk was bepaald dat dit geschieden zou in bet oude Iclooster Schitscha lyaarin voor zes eeuwen de Tsaren van Sorvjé gekroond werdenDo kronings inaignia die in Servië niet bestonden moesten worden besteld en vervaardigd troon en scepter Ifroou en mantel ziJn thans gereed en te Belgrado aangekomen Te elfder ure deed zich echter de vraag voor of het niet b er ware do kroningsplechtigheid wat jiit te stellen In Servië heerschte dezen zomer groote droogte dio dorheid veroorzaakte en wellicht aanleiding geven kan tot mislukking van den oogst paraplu en een taschje hield Wil ik uw taschje even vastbonden I vroeg ik vriendelijk Bemoei n maar met uw eigen zaken was het beleefde antwoord terwijl hü uit den waggon sprong en het aan zjjn reisgenoote overliet voor de lest van de bagagete zorgen Vergeel Oom zjn onvriendelijk antwoord zei ie haastig Ik begrijp niet wut hem vandaag scheelt hy is anders wel zonderling maar onbeleefd is hg nouit Ik stelde haar met een paar vriendelijke woorden gerust en hielp haar nit dan trein Uw trein is laat dokter zei ooms knecht lerwg l hij mijn jas aannam Ja bij is hl el wat over tyd t zekeral by ua tijd om te eten Het scieelt niet veel Mijnheer heeftgevraagd pt u nog voor tafel even op zijn kamer wilde komen Ik ga aanstonds rtaar hem toe Is ernog meer visite Muilen F Ja professor Lohmdyer en zijn nicht zijn overgekomen morgen komen mievi ouw en juffrouw Handing Wordt vervolgt