Goudsche Courant, zaterdag 17 september 1904

V Bakoe Astrnkan en andere plaktüen kanoen moRelp 2 n e i Au tUAlM De welgevonde rand van Nieaw Zeeland heeft een motie aangenomen door de re gecring voorgesteld waarin de aanvoer ran Oliineezcn naar den liand zonder oen voorafgaand bcalnit der blanke bi volking in dien Mu wordt afgekeurd BINNENLAND Men Hoiiit nit Maastricht Ter vcrkioKiiig lan een lid van Uedepnteorde Stattn waren tegenwoordig 39 leden Gekozen de heer G Hahtink met 22 stemmen Omzo correspondent te Batavia seint ons lieden Te Seniarang zijii oen sergeant en twee oldaten teckennars gearresteerd verdacht van het verkoü ien van plannen en teekeningen betreffende de defensie van lUidden Java aan eene onbekende bnitenlandsche mogendheid De gearresteerden hebben waarscJiIjnlijk de plannen van de verdedigingswerken van Semarang verkocht Bovendien is voorbe reid do terugtocht van Semarang naar de bihnenlaliden en zgn in verband daarmede depotplaatsen in plan gereed Dit alles kan aan een bnitenlandsehe mogendheid verraden zyn Is de schold der gearresteerden wel bewezen dan wacht ben een zware straf in bet ergste geval de doodstraf N R Ct Marineteesten Ie Helder De Koninklijke trein stoomde Woensdag op den bepaalden t d 3 17 het station binnen by het binnenrijden donderde van het fort bet koninkiyk saluut wat de in den omtrek van het station verzamelde menschenmassa aanslonJs in geestdriftig gejuich deed losbarsten ook reods voordat zü van de Koningin iets hadden gezien Op het perron was ter ontvangst aanwezig do burgemeester do heer Van Steyn met den plautslykon commandant kolonel Kattenbusch majoor Van Binnengetreden werden H M twee boniiuetten van orchideeën aangeboden de eerste namens de marine door mejuffrouw Willy Wentholt de andere namens de gemeente door mej Staalman vriendoiyk nam H M deze bloemen in ontvangst Nadat in het paviljoen genoemde autoriteiten aan H M waren voorgesteïd bestegen de Koningin en do Prins hun ii la Danmont bespannen rytuig een donderend hoera klonk op dat oogenblik uit duizenden kolen Langs den Stationsweg waren de verschillende plaatseiyke vcreenigtngen met hare banieren opgesteld vriendeiyk nugend nam H M de Imldebetooging dezer veroenigingen in ontvangst Verder reed men langs den l el binnen en haalde eenzelfde étui ais u by u liadt hot overige weet ge Toen by bet étui opende en do diamanten vond in plaats van dat versteende dier was hg natnuriyk liuilen zich eU Wees nu zoo goed dokter en breng dat zaakje in orde zondor dat de naam van myn oom er in gemoeid wordt Eer ik good wist hoo ik het er moe bad was ze verdwenen en stond ik alleen met bet diamanten haUaieraad in de hand Het gelukte mg don volgendon ochtend voor myn oom naar het station te gaan waar ik telegrafeerde aan de politie te Utrecht dat het halssieraad terecht was en tevens aan don verkooper van de bagedia seinde my het dier te zenden Maar Paul wat zal oom er van zoggen I Het was vier weken later en Clara Lohmeyer on ik zaten voor het open raam vunde eetkamer Wat zal hg ander zoggen dan Godzegene jullie kinderen I antwoordde iklachend Ach je kent hem niet 1 riep ze nit Hg zal zgn toestemming niet geven Hg zegt dat ik aliyd bg hem moet blgven Een klein zwart étui met een versteendehagedis deed echter den prolosaor vau inziélilveranderen iT tf t Kanaaiweg tot de Weststraal waar de leerlingen der openbare en bgzondero scholen stonden opgesteld om H M hulde te brengen donderend klonk hot hoorn der kleinen j waarvoor de Koningin steeds boigend haren dank betuigde Zoo bereikte de stoel de Westpoort van de marinewerf zoodra H M bier aankwam bulderde het geschut der oorlogschepen ter verwelkoming Op de werf was een koninkigk pnviljo n opgericht waar H H plaats kon nemen om de huldebetooging der opgestelde adelborsten in entvangst te nemen Vooraf deed H M aan zich voorstellen versabillende réonisten leeraaren en ondleeraren van het institunl Nadat H M en de Prins ontvangen door den minister van marine en den schoutbynacht Wentholt in het paviljoen hadden plaats genomen werd der Koningin bet vaandel van de a lelborsten ter hand gestold Het werd aan een stok gekroond met don Nedorlandsche Leeuw bevestigd waarna H M eene toesprank hield H M reikte hierop hot vaindelovor aan don kapitein ter zee I e Brnyne commandant van het Institnut die het op zyn boort overdroeg aan den vaandeldrager van het korps adelborsten Onder ademlo ize stilte was do toesprank van H M aangehoord door de overtalrgke menigte en even stil was bel toen commandant do Broync het woord nam Spreker verzekerde d it de gebeurtenis van heden het korps zal aansporen zoo noodig H M en het Vaderland te dienen on hunner waardig te zgn tot in den dood Met het driewerf Hoera voor H M door kolonel De Brnyne aangehe ven werd door alle aanwezigen geestdrift vol ingestemd Onder commando van den luitenant ter zee tweede klasse Bland van den Berg werd vervolgens voor H M gedefileerd De Koningin deed daarna voor zich verschgnen de kapt ter zee De Bruyne de luitenants ter zee eersto klasse W J van Aalst en Noorderhook Hegt den leeraar Camp den adjudant onderofficier Visser sergeant majoor Booms schrgvormajoor Boerke matroos oppasser D Hoyling en matroos Van Deutekom allen van hot Instituut om hun persoonlgk de hun verleende onderscheiding nit te reiken De plechtigheid was hiermede afgeloopen en te voet begaven HM en de Prins zich nu naar het Instituut om dat in oogenschouw te nemen Na ongeveer 20 minuten het Instituut te hebben bezocht werden toon H M het gebouw verliet door do inmiddels op het voorplein opgestelde adelborsten de militaire eorbewyzen gebracht en onder de tonen van het Wilhelmus verlieten H M en de Prins vergezeld van schout bj nacht Wentholt do poort van het Instituut om zich langs den Havondgk naar de Hertog Hendrik te begeven Bg de wandoling langs den Havendgk paradeerden en do equipages van het wachtschip en de Hertog Hendrik en speelde bot muziekkorps van de De Rnyter op do Hertog Hendrik opgesteld bet Wil helmus Aan boord van laatst genoomden bodem worden H M en do Prins ontvangen door den commandant kapitein ter zoo Hoekwater Aan boord werd de Koninkigke standaard met drgvenden wimpel geheschen terwgl de vlnggontooi waarmede het schip eerst prgkte werd binnengehaald Gemcng de Berieliten Maandagochtend heeft te Grafhorst een geschiedenis van al jaren her haar beslag gekregen De deurwaarder van hier byge staan voor hot geval verzet mocht worden geploegd door een tiental rgksveldwachters onder den inspecteur uit Zwolle heeft by Winkler do pleegdochter woggehaiJd een vyttienli zestienjarig meisje De indertgd ongehuwde moeder had het meisje aan de zorgen van bet echtpaar W overgelaten maar getrouwd en katholiek geworden wen schen zg en haar man het kind by zich thuis te Amsterdam en bet was ter uitvoering van een vonnis van do rechtbank te Zwolle dat Maandag hot meisje is weggehaald Ongelukkig brengt dit geval do pleegvader is protestant wat wrgving tusschen de protestantsche bevolking en den cnkel m te Grafhorst wonenden katholiek te weeg waarvan gisteravond en ook vandaag eenige neringdoenden uit onze stad de onaangename gevolgen hebben ondervonden En men schynt nog voor meerdere ongeregeldheden beducht Ten minste met het oog daarop zyn v inmlddag een drietal marechaussees te Grafhorst aangekomen Kamper Ct By de 3e comp van het Ie bat te Bergen opZoom is een milicien onder de wapenen gekomen die beslist weigert oenigen dienst te verrichten Hy beweert anarchist te zgn an daarom wenscht hg niet lich aan eenig gezag te onderwerpen Hij is thans gestraft voor verkoop van zyn ailitaire kleeding terwyi hy met groot verlof was en weigert thans ook in do arrestkamer de hem opnienw verstrekte militaire kleedingstnkken aan te trekken NoorJbrab Dagbl Uit Worraerveer wordt gemeld Gisterenmiddag is oen boerenknecht dia aan vallende ziekte leed toen hg naar het land roeide nit do schuit govallen en verdronken Eenige uren later is hg levenloos opgehaald Hg laat een vrouw en 2 kinderen na Men chrgft nit Wassenaar aan de Tel dat H M de Koningin ter vergrooting van hare buitenpl iats De Raaphorst aan den Haagschen straatweg grond beeft gekocht van bet landgoed Oud Wassenaar en toebehoord hebbende aan wglen den hoer van der Ondormculon Er wordt gevreesd dat dit het begin is van het in gedeelten voor bonwterrein verkoo ien van dat landgoed vaardoor het mooi van den Haagschen straatweg zeer zal worden geschaad Men meldt uit Barneveld Do nog gedeelteiyk onverdeolde Wesselsche Heide alhier heeft roeds heel wat aanleiding tot onderlinge twisten gegeven Volgens de bewoners der buurtschap Wessel is deze heide uitsluttond hun gemeenschappolgk eigendom en raag niem ind anders hiervan gebruik maken Met deze zienswyzi wenschen zich echter een aantal andere eveneens in de nabgheid dezer heide wonende landbouwers niet te vereenigen Kunnen zg naraelgk wat van de heide gebruiken dan beschouwen ook zy haar als hun wettig eigendom Deswege is reeds jaren geleden tegen verscheiden personen proces verbaal opgemaakt zonder dat echter ooit een veroordeelend vonnis volgde Toch waren ook nu weder een aantal landbouw rs bekeurd en vooral ditmaal werd de uitspraak der rechtbank met groote be langstelling tegemoet gezien Ook thans is wederom vrgspraak gevolgd zoodat voortaan wel ieder naar hartelust van deze heide zal kunnen proBleeren Ie meer d iar de grond zoolang niet uitgemaakt is hoeveel bewoners onzer gemeente er wel rechten op kunnen doen gelden nooit verdeeld kan worden Het D V Nb meldt uit Breda Het scbgnl weer een geschikte tgl te worden voor do nachteiyke inbrekers Gisternacht ten minsto zgn zg al aardig aan den gang geweest Op vyf verschillende plaatsen op den Boulevard hebben zy ingebroken of door uitboren van het slot trachten in te breken By den heer Lamberts namen zg mede oor f 100 aan zilver en den spaarpot van de kinderen en bg den heer Giul oen aantal sigaren Verder hebben zy trachten in te breken bg de dames Pels en v d Spiek Ook den boer v d Ven hebben zg met hun bezoek vereerd Maar het gekste van hot geval is dat zg hier het geld uit de kast genomen en Op tafel uitgeteld hebben z mder er iets van mede te nemen Waarschynlgk zjjn ze opgeschrikt on zoo in hun nachtelgk bedryt gestoord Uit Amsterdam meldt men Eorgisterenavond is by het plotseling stoppen van een electrische tramwegen de conducteur in zgn wagen door den hijyigen schok achterover geslagen mot het hoofd op een bank tengevolgo Wiinrvan by bewusteloos naar het gasthuis is vervoerd en waar hg thans nog vertoeft Een hotolhoader vermoord De houder van het ridgend I otel te Pentre in de Rhonddavallei Engeland werd vermoord door een inbreker die in zgn slaapkamer betrapt werd Zondagmorgen toen de hotelboaeer Jones genaamd sliep ontwaakte zgn vronw door gestommel in de sla ipkamer Zg slak haar hoofd uil het bed om te zien wat er gaande was maar ontving eensklaps een bevigen slag met een hard voorwerp Door den kreet dien zg daarbg slaakte werd haar man wakker die uit zgn bed sprong en den dief dien hg in de kamer zag te Igf ging Er ontstond een vroeseiyko worsteling waarbg mevrouw Jones zelf verwond niet in staat was haar m ui hulp te bieden Op het geraas snelde oen inwonende nicht van Jones toe en trachtte haar oom hulp te bieden maar eensklaps liet deze zgn tevenstander los en zonk met een diepen zucht ineen De inbreker maakte hiervan gebruik en vluchtte door het venstor Jonea had een vrenselgke wond in ds borst door een messteek die het hart geraakt had en kort nadat sgn nicht bsm te bed gelegd bad stierf hg Zoowel mevroaw Jones als baar nicht konden a n de politie een nanwkenrige boschrgving vaa den moordenaar geven nauwkeurige dasporingen werden gedaan en deze hadden tengevolge dat Maandag aan het spoorwegstation van Pantypridd en Noorsche zeeman Srie Luige genaamd wiens niteriyk geheel aan het signalement door de twee vrouwen gegeven beantwoordde werd gevangen genomen Met de vrouwen geconfronteerd berkenden dezen hem terstond en weldra legde hy een volledige bekentenis af Hy had met een landgenoot in het hotel ingebroken en in do gelagkamer naar geld gezocht doch niet gevonden Daarop was hg naar de slaapkamer van den hotelhouder gegian want hg wist den weg in buui en had gehoopt daar gold te znllen vind n Het wus zgn voornemen niet geweest een moord te plegen hg had dit alleen gedain uit noodweer toen Jones hom aanviel Mga medeplichtige moet gevlucht zgn bg het hoeren van de worsteling boven want bg hoeft hem niet weergezien Men herinnert zich het sensatieproces te Rome tegen oen senator levens Chirurg die voor den Senaat als hoogste bof terecht stond wegens don dood van eon patient in wiens lichaam bg de sectie een prop gaas werd gevonden welke bjj de operatie was achtergebleven Iels dergoiyks werd onlangs in Engeland ontdekt Boido gevallen worden echter overtroffen door oen ontdekking die Maandag to Szegodin by eene operatie is gedaan Een vrouw bezweek daar onder de kunstverrichtingon toen men bet Igk schouwde vond men in de buikholte een princet dat hg oen rie j ar geleden verrichte operatie was achtergeb even Niet alleen in medische kringen heeft deze ontdekking een zeer pyniykcu indruk gemaakt Amsterdam 13 September 1904 Als nieuw ingekomen wgiigiiigen van vraag en aanbod in het Weekblad van de Com missiebnnk te Arasterdam vermelden wg ü de volgende fondsen GEVR AGD Aond Nederlandscho Bouw Maats f 247 50 Pref aand Maals lot exploitatie der Snikerfabiiek Badas 55 pCt Aand Bngelen Theo en ina Mg 95 Gayamsche Cultuur Maats 20 Cultuur Maats Maren 55 Pref aand Snikorfabr Poerwokerto 120 Aand Cultuur My Soember l edjo 40 West Java Kina Callunr Mg 62 Koninkigke Nederlandscho Beyerschbierbrouwerg 56 Fransch Hollandsche Oliefa brieken Calve Delft 123 Baumwollspinncroi Deotschl 130 Pharmaceulische Hundelsver eeniging 140 Centrale Hypotheekbank 95 Probolingo Stoomtram Mg 10 Solosche Tramweg Maats 31 Maals tot exploitatie van Waterleiding in Nederland 87 Tilburgsche Waterleiding Maatscbiippy 65 Opr aand Java che Collunr Maats f 40 Semarang Cberibon Stoomtram Maatscbappg 465 Serajoedal Stoomtram Mg 275 AANGEBODEN Aand Comm Bank verg vanEs Co I7j pCt Wissel en Eflectenbank Bod Algemeene sGravenbugscbe Bonwgrond Maatschappy Bod Oblig Bouw Maals Scheveningon 81 pCt Aand Landbouw Maats Bongga 106 Cultuur Mg Soember Redjo 50 Amslerdamsche Chininefabr 105 Fransch Hollandsche Olieta brieken Calve Delft 125 Baumwollspinnerei Duutschl 137J Nederl Hout on Heipalen Mg zonder opr aandeden 65 PharmaceutischeHandeLsver eeniging 145 Exploitatie Mg Scheveningon 75 Centrale Hypotheekbank 105 Nieuwe Rotterd Hypotheekb 95 Levonsverz Maats Arnhem 100 Verzekering Maats de Zee 59 Opr aand Wester Snikerrafanndery f 3500 Javasche Cultuur Maats 42 50 SemarangChoribon Stoomtram Maatschappy 600 Serajoedal Stoomtram Mg 300 Rechtzaken Uit Haarlem meldt men Voor de rechtbank alhier had zich gister te verantwoorden J de K aannemer te Edam die in Mei jl bg een aanbesteding door het prov bestnur van Noord Holland voor werk op Wieringen een biljet had ingeleverd door hem geteekend ook melde namen van A Stens en C Kraay als borgen waardoor nadeel kon ontstaan Ter terechtzitting werd door drie getuigen verklaard dat de voorwaarden van het ministerie van waterstaat by aanbestedingen die wyze van doen veroorzaken Als de borgen zelf zouden teekenen op de biljetten was inschryven niet doenigk daar de borgen meest zelf aannemer zgn en dus de inschrgvingssomraen van elüafir hakend londeo worden Daarom was het gewoonte onder de aannemers dat men op het biljet twee borgen zelf schreef Dat was dan opgeven van borgen want die waren daardoor tot niets gebonden Alleen hel proces verbaal dat bg de gunning werd opgemaakt en dat zg zelf hadden te teekenen bond hen Koning bad volgens hen niets gedaan wat anderen ook niet deden De otScier noemde de wgze van doen bennhazerg die noodig uit moest wezen Aannemende dat Koning opzettelgk om bet te doen voorkomen dat Stens en Kraag geteekend hadden het biljet had ingevuld met hun naam requireerde Z E A 1 maand De verdediger mr van Hulst pleitte ontslag van rechtsvervolging Voor het gerechtshof stonden heden in hoogcr beroep terecht de twee jongemannen die onlangs door de Haagsche rechtbank zyn veroordeeld respectieveiyk tot 4 en 3 jaren gevangenisstraf ter zake van diefstal van schoenen uit een winkel aan het Westeinde en van poging tot diefstal door middel van overklimmtng in een pe ceel aan de Javastraat Door den oudste der beide beklaagden aan wien de zwaarste straf was opgelegd werd de poging tot diefstal erkend maar venals z jn medebeklaagde ontkende hg den choenendiefstal bewerende de schoenen op de Markt te hebben gekocht De jongste bsklangde ontkende ook iets te maken te hebben met het gebeurde in de Javastraat Het openb ministerie vorderde bevestiging Van het vonnis der rechtbankDe verdediger mr Hombroek achtte den diefstal der schoenen niet bewezen meende ook dat ten onrechte poging tot diefstal is ten laste gelegd en pleitte vrgspraak Stadsnieuws GOUDA 16 September 1904 Dezer di on zgn rondgebracht de circulaires tot inschrgving voor een standbeeld voor den Stadhouder Willem den Derde De volgende week zullen die weder worden opgehaald De plaatseiyke Commissie vertrouwt dot de inschryving zeer groot zal zjjn Zondag 18 September van if 9 uur v m zal door het Batftljon der d d Schutterg alhier een Schietwedsirgd worden gehouden voor de leden der Schutterg die geregeld aan de Schietoefeningen hebben deelgenomen De afd Bodegraven en Zwammerdam dor Hollandsche Maatschappy van Landbouw hield gisteren aldaar een keuring van Slieren Mo k Vet Aanfokvee en Varkens Bekroond werden voor Stieren geboren in 1902 Ie prgs P Brunt Hmzn lo Waarder Stieren geboren in 1903 lo prgs P Rginarsdam te Barwoutswaarder 2e J H Ruling Jr te Bodegraven De beste vette Koe lo prtfs Gebrs Dorropaal Ie Kondekerk 2o C C Brenkink te Voorschoten De beste Melkkoe Ie prgs Joh van Dgk te Barwoutswaarder 8e D op t Land Ie Bodegraven De beste Melkscliot Ie prSs W F Brunt te Bodegraven 26 C C Brenkink Voorschoten De beste Melkvaars Ie prys E van der Vring te Oudshoorn 2e C C Brenkink Voorschoten De beste Kuispink Ie prys C O Brenkink Ie Voorschoten 2e W Kok te Bodegraven Het beste Stierkalf gebaren in 1904 Ie prgs Wed R Goedhard te Reenwgk 2e S Goedhard te Bodegraven Het beste Kuiskalf geboren in 1904 Ie pry Wed H goedhard te Hoogmade 2e C C Brenkink te Voorschoten De beste Zeng met biggen Ie prgs L Boer te Bodegraven 2e C S de Brayn te Zwammerdam De beste Beer Ie prjs J van Dunren te Bodegraven 2 Des middags ten 2 uur had een concours hippiqne plaats in 2 atdeelingen In de 1ste afdeeling namen 24 paarden deel De uitslag wns aldus Ie prgs C Verboom Bodegraven 2e C de Brugn Zwammerdam 3 H van der Grift Brenkelen Bsstuarsprgs A Hamoen de Meern In de tweede afd namen 12 paarden deel De uitslag was aldus Ie prgs W Boer Bodegraven 2e J J Hensdens Bodegraven oe ö van Dorsten de Meern Bestunrsprgs M Binnendyk Aarlanderveen Na afloop had een ringrydefg plaats voor paren met tweewielige rgtnigen Daaraan namen deel 43 paren De uitslag was aldus Ie prys D van den Broek en M van den Broek beiden te Linschoten 8e pi s A V d Snith en Anna r d Snith beiden te Reeuwgk 3e J Bouthoorn te Bodegraven en C van Wgngaarden te Waarder Het best nr van het departement Schoonhoven der Maatschappy tol Nut van I Algemeen heeft eenparig zgn mandaat ter be schikking gesteld van de leden wgl deze met meerderheid van 1 stem hadden besloten dat het departement zich zon aansluiten bg de protest beweging welke te Schoonhoven is ontstaan in zako het behar tigen van de belangen dor openbare lagere school aldaar Hel Nutsbestuur ofschoon klaarbiykelgk gestemd vóór de belangen der openbare school was evenwel van oordeel dat bedoelde beweging bet karakter eener narfgquaestie had aangenomen zoodat het belang van bet neutraal departement dal uit leden van allerlei kerkeiyke en staatkundige partyen bestaat door bemoeiing met bedoelde quaestie zon worden geschaad en niet zou worden gehandeld in den geest van art 2 der wet van de maatscbappg Bg enkele candidaatstelling is in het district Zoelermecr tot lid voor de Prov Staten van Zuid Holland gekozen jh mr L E M von Fisennc te Ryswgk Tot bestuursleden van do zangvorecniging Harmonie te Nieuwerkerk a d IJsel zgn herkozen do hoeren C v Beekum secretaris en L den Toom penningmoestor Stolwijk 13 Sopt Gisteren Maandag is het voor de schooljeugd der 2e openbare school Ie t Beiersche en ook voor allo buurtbewoners aldaar een ware feestdag geweest De nieuwe school toch werd ingewgd s Morgens te 10 uur werden de leden van den gemeenteraad de architect de heer F van der Straaten van Gouda en de aannemer van hol werk de heer A J Stuurman van Ammerstol aan hel begin van t Beiersche door do leerlingen en de onderwgzers allen in rgtnigen gezelen afgewacht jraar hun een welkomstlied werd toegezon n Vervolgens werd een rgtoer gemaakt door t Beiersche en een gedeelte der gemeente Berkenwoude Nadat de lecilingen in het nieuwe schoolgebouw aangekomen en de genoodigdon ontvangen waren vulde zich het ruime schoolgebouw spoedig met tal van belangstellenden Na het zingen van oen gelegenheidslied nam hol hoofd der school do heer H A Westbroek hot woord om in wolgekozen bewoordingen ook uit naam der inwoners den autoriteiten den archilecl en don uitvoerders dank te zeggen voor het tot stand brengen van hel keurige schoolgebouw Vervolgens werden den kinderen in ruime mate ververschingen a ingeboden die zg zich blgkbaar goed lieten smaken Ook was hnn nog eene aardige verrassing bereid De heer K Verdoold alhier gaf naraelgk eene voorstel ling met zgne bekende Reuzen Gramophone Aardig was het te zien hoo de kinderen en biykhaar ook de ouderen zich amuseerden met stokken die ten gehoore worden gebraehl De verschillende nummers werden afgewisseld met het zingen door de leerlingen van feest en andere liederen en natuuriyk met het aanbieden van limonade krenlenbroodjes en koekjes Nadat tol slot van den feestdag nog enkele liederen waren ge ongen trokken allen opgewekt en recht voldaan huiswaarts Een woord van oprechte dankbaarheid aan den Gemeenteraad die den kinderen dit aardige schoolfeest bereidde alsmede een woord van hulde aan den ontwerper van het flinke schoolgebouw den hoer Van der Straaten zg hier op zgne plaats De 12 September 1904 is voor het Beiersche een ware feestdag geweest 15 Sept Begunstigd door goed weder hoewel de hemel s morgens een dreigend aanzien bad hield de WilhelminaVereeniging alhier gisteren een drietal wedstrgden die uitraunicnd geslaagd zgn lo Een wedstrgd in versierde sportkarren 15 deelnemers Het leverde een aardig gezicht op de keurig versierde wagentjes te zien voorbgtrekken Alle deelnemers hadden eer van hun werk en voorzeker was de taak der jury geen gemakkelgke Ie Prys Jacob van Dam een zwaan vooratellende 2e dito Joh M J C Kroon een wieg 3e Joht Zgderlaan een locomotief van den tramweg Gouda Schoonhoven 4e A Bores een draagstoel 5o Jacs Verborg een schip 6e Aantje Dogterom een draagstoel Aan allo deelnemers werd namens de Veroeniging eene versnapering aangeboden 2o Ringrgdery op fietsen 27 deelnemers Ie Prys A Boer van Stolwyk 2e prijs D Bak van Berkenwoude en Be prgs Joh Schilt van Stolwyk 3o Ringryderg op tweewielige rgtnigen 29 deelnemers Dames Ie prys Mej N Graveland 2e prgs Mej M C Stoppelenburg beiden van Stolwgk en 3e prgs Mej A Bak van Berkenwoude Heeren Ie prgs Joh p iit van Stolwgk 2e prys N van Schelven van Krimpen a d IJsel 3e prys E Baas van Stolwyk Onffiangeni Uitgezonderd een kleine regenbui in den namiddag hield het weder zich goed Een vry talrgk publiek woonde do wedstrgden tf jg NOU VEAL TÉ S bg Do Wilhelmina Veroeniging mag zeker T met genoegen terugzien op dezen zoo wel geslaagden dag BEÏÏRS VAN EOTTEEDAM Najaarsmantels en Eegenmantels L K H K DINSDAG 13 SEPT Af iATfiS £ g l £fy MAvrxvmr y 59 59 96 74 Staattieenmqen PoiiTüOiL Obhg 3e Serie fr 500 3 VERSCHEIDENHEID Te Kouaan is verleden week een jongetje van drie en oen half jaar gestolen Het werd door een vrouw meegetroond uil een park waar het gespeeld bad mol eon zusje en kameraadjes De pogingen der politie om de vrouw en bel kind te ontdekken bleven eenige dagen volkomen vruchtoloos Maar gisteren is de ontvoerster aangehouden te Tréport Zy is een vrouw van 39 jaar gehuwd mot ee remmer van wien zy echter is gescheiden van tafel en bed Uit hun huweiyk was een jongetje geboren Dat kind was kort geleden gestorven maar dit was baar man niet bekend zg hield hel voor hem geheim roet het oogmerk hem Ie bewegen haar maandelgks ecnig geld Ie geven voor de opvoeding van het kind Om dit duel te bereiken had zg te Rouaan een jongetje gestolen Predikbeurt bU de RemonstrantsohQereformeerde Gemeente alhier Zondag 18 Sept s Morgens lOj uur Da H VAN ASSENDELKT Oblig 3e Serie fr 2600 3 RusLiND Iwang Dombr Obligallen 4 74 24 AziE Japan Ohligaticn 1899 4 Columbia Geconsolideerde Bnitenlandsehe Schuld Recepis L 100 IV Hypotheek Ilaukeu Pandb Ie Algem Groninger Scheeps Hypb 4 10ü Pandb Bataafscbe Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eersto Ned Hypotheekbriefbank 4 99 Pandb Hollandsche Hypb 4 99 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb jed Hypotheekbank te Veendam 4 100 Pandb Nederl Hyp Pand briefbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewgzen van Doolger Norlhw Pac Hyp Bank f 96 96 Pandb idem idem 4 Pandb Eolterd Hypb 4 101 99 100 100 99 Pandb Holterd Hypb 3 97 Piiiidb Standaard Hypb 4 100 Pandb Sledelgko Hypb 4 AllVEHTEl Tli P Heden werd ons een Zoon geboren H H VAN HEUVKLN A M VAN HEUVKLN PüLOEIM OoüDi 15 Sept 1904 Pandb Utreehtselre Hypb 4 Pandb Westlandscho Hypb 4 Pandb Znid Holl Hypb 4 35 Scheepvaarl Maalitrhapfnjen Aand Holland Gulf Slv Mg 98 Diversen Obl M i tot Expl Laair vanMeerdervoort 1902 4 im Het beitt oruchuUlylute ea m kkBly cale pofltimlddel voor Hetrnen vooral dames en KInderecboenwerk m m I de Appretuor T n 0 M MUIIir 1 O 4P B rlla BtilhS r 14 Men letle oal ÖlV op naam en fabrlekamcrk VertrHkaar ky HeireR Wrakkllen ra lekeeawirk MTafllarM E 67 Spoorieegteeningeu rrii iB Oblig ZuidItaliaanscheSpw MgA 11 3 PremieUeningen BmoiE Loten Stad AnI werpen 1887 2 102 4 eeii KinJilioesl lieéii liiniienx i Om fïinklioosl Intliiciiza Itorslnil lt lauiMlooiiiii binnen tien kortst niogclgken Igd te doen geirezeir neemt oirniiddeligk de toevlucht tot de vim orids bckt iidc bflti ooiido cii wci clilboi or iiKlc Superior Druiven Borst honigExtract nil de Koninkl keStoomfabriek DE HONINGBLOEM Iffifn N VAN SCHAIK C WüSCHAI DEN HAAG Hofleveranciers Flacon f 70 Cf 40 c I M i L IA iv T III iBfc Patent H Stollen Firma WOLVF Co Westhaven 19 Wn A LATn NS CBtN i aiv m ¥ liiO Gouda E H VAN MILD Veerstal It 120 t A HOUMAN Moordrecht PlNK SF Nieamrkerk a d IJsel A N van ZE8 SEN Sc ioon iooen J Th TOKKEN ïm Il V WIJK Oudeaaler A SCHEER ILmlrecht V W v EDE Olldewau r W v HEIJDEN te Reeu ijk P v o SPKK MoercapelU D v o STAR WaMinq ven i HOLST Waddinqe een M KOLKMAN Waddinqneen V A us GUOttT ud w l A D JONOB Oudewaier J P KASTELEIN PoUroekerdam D BIKKER te lej ip Warnung Der groitse Rrfolff aan errungtn hst Aniui lu rvMhhtiinm umrthlogen JfacJuthmuntfeti gtgêbên liêti kéufa Hêhtr un tittl êctutrftrti H SfolU DtaHM untarPlêkêt wlê nabêiulêliM J uitiêhür gt i ABYERTENTIIN in alle Couranten worden aang enomen door het Adverteutlc Bureau vao A BHli KMAN d ZOüK