Goudsche Courant, dinsdag 20 september 1904

o 0523 Woensdag 21 September 1904 43s Jaargang GOIDSCHE COIRAMT iMenwS en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken rtfetMR Sit S9 De Ihtgave dezor onrnnt geschiedt dagelijks met uïtKonden ng van Z p en Frestdng ei De prijs pei drie Miaaiiden is 1 25 iiaiieo er post 1 70 Afzonderlijke Noinmers V 1 1 F C E N T E N Telrrfton n A9 A n V E U T E N T I E N worden yepI iulHl van 1 5 regels a 50 Centen iedere vcg ei ineer 10 Centen Groote letters wonlen hcrekeïid naar plaat ruiinte huending van Advertentiën ot 1 uur des oiid l js Haar moor lic Mfimft I unilaii doel dp fröxe tiarrn biiinin cnkil ilajfen verd jijcn miiakl lul linar laiiacnd uu zaclil jielcl lift uitvallen t ii in 4 iHt d tt lletjoh van Let liodïd cjj Kifcdit i din liiil Ijtiiiloii Piy I H 1 n i l tO por flaron Wrkrunbaar in de KOZK NDAAL l bö IzniÉli ClniK Papier molen Ol DA Gasornamenten In alle t jlen KupriHo Poiidaiils Hronon voor Salons Keikamer Zilknmerii Serre OKNAMKNTKN voor Winkcivcriirlilin M M 7 LOON Oaslltter Dabbelebaurl li 13 ïelelnr 117 SPECIAAL MA MZIJN VAN l urlichtings trlikelen HADKN IJEI ISKU S KOOKPLATKN USFUUNIIIZKN Onnueineiyko keuze nieuwste goort JASBAI LONH ORÜOTK VOOKRAAI GEËMAILLEERDE GOEDEREN Kiltvry uit de Kamjicr nbrieken BKHK KN ZUdN Eeiiiij ailm vMr liasgloeilicbl knoMJigilbeiiien idt ll 2 JllAI li l h II Il l hTjU i hxkiiiroi fii li t iiiljM k da OTtr da gioMha vernld lieheiiilH en vtviral tlnor da vrouweo geiocfata Zwitsersche Pillen van den Apotheker Richard Brandt u hoDüHti KMI n kir tk Tiil ungenaftin Rl r lHiii on hiiit lfik duiiiiy xofdhoi p huUalddel lilj V r to ipt f iaiturU niui unwuliij mug pijn i riiptn i pibrak aan mllitst InamliaM In 4t ïeitfniii ii nIihIiI Itiiiiicur liliindaitiidrani naar htl liruifd I ll dü lioral lio ititt lj hai tkl i iii K dulieliBt tH n iiwdh rid lavarw aUa d ani K ii oni ij ilJn niiverirxfrt n viMr de ZulvaHng an k t l 4 H dera dooa v i de nliie A Mliakar Hlohard Hraadl i Kwitwiache I tlNn draa l aw wit Kruli np aan rood veld Zij Jjn varkrijr baar k P OTU tiij dcii llMfddfimiliCMdar vMr Nederland F E van Hantait Kniff W HutlartUm tu l g WnlTf looda GEEH BETER adres voor allo poorten SCllOKNWKKK al liet yrèulHtLscb lif iieii en Liiiirzriiiii jiizijii KMvlWK i K 30 tegenover de KloiHeg tee Aanbevelend C SMITS Alle reparatién en aangemelen werk Wie evkvt i a a d ICeht Bkel CliCau t outTitutfuii tMaun M Mtol i l o na el riufiieinlogun ia den Etadul i t koiu n mAh lei naam dea oStiodera Dr Mlohovlln verrwnUgd 9f dt besla uhkUuoii lu hut rcldti rwade étabbliaaeuwiit van Ottbl BtoU WOk I Keulen ttwh Bikel Cacao Tiarkintni buaun Du Bikal C ao i mot B lk tookt M aangename gezonil drank mr 4 lykad gebruik een 2 therieptb raa I iKuder Tuor een kop OhocsUtat Ale geneediracbtiKe drank b j nl m diaribee ilnati nsel walet tt ftfcralkn Tirkrijgbaar by de Touruanito H 1 Apothalurs na FTio Am ii PH aMeraalnrtagniirooRllier rtor IMiii and Junut MatlankMI Imnterdam fCalTKitmat Ut VAN NELLE s Koffie is kwaliteit Prijzen der Koffie i 59 per pond 5 9 KA 9 9 41 45 g 4 40 o 1 IIOOIIMKRIi ZW tllTMERM s f IVo 7 o H i © O VAN NtLLE s Koffie iskwaiiteitf l SOLO V v Geen Kinkhoest Geen Intlnenxa Om HinkliuosU Inüuonza llorslon l oolaandooriiii binnon don kortst mogeiyken Ijd te doen genezen neemt onmiddoliyk de toevlucbt tot de van oud l ekenilp hoki ooiitk en wereiilheroeindi Superior DruivenBorst hoEig Extract M E L I A N T II K uit do Koninklijke St omtabriek DE HONINGBLOEM Tan J miéts é im H N VAN SCHAIK C 7KiyMwSlW V 1 DKN HA AU Hodeveranciers V Ad i j HAA6 Flacons f 1 70 ets 40 et bij Firma fPOLFF Jt O Weathawn 9 noiJa A LATBNIiTKrif K mwegB 100 oiirfa B H VAN MILD Veental B 12ti te oi ii A BOUMAN JUoorJrtckl PINKSg Ninmrktrkad JJul A N vii ZB8 SKN SrAoonAowB J Tn TüRKKN Borfwp B T WIJK hutmaiT A 8CHEBR riaatlrteht P W j iOK Oudêoatér K vak nu HBI IDBN te Rmvljt P f o 3PKK MotrtapttU O v D STAR WaddingmfH Wed J HOLST Waddim Ken H KOLKMAN Waddingtoten P A u GROOT OodmOer A D JONUB OudêiÊtUr J P KASTELKIN PoUhroektrdam O BIKKBR te Btptlmp Telephoonnet Gouda Abonnement 4tl per jftur voor perceelen binnen een kring vun h M 1 gelegen AanloH f ondoiiioiid nratrn Het net is aangesloten aan liot Kyks Intercommunaalbnrenu Op 1 Aug 1904 142 verkregen aansluitingen Contracten en voorwaarden verkrögbanr aan hot Bureau ACHTKU DE ViSCHMARKT Onnavolgbaar zjn tlians iloor nieuw gevonden toepassingen onze In o eceri geivhlMerd f Irelleu Pelnlure ltofittertt Zij geven kracbt en diepte die namakers niet kunnen bereiken Men oveiluige ieli geen imilalies voor de ecMe Ie ontvangen Geïll Prüsconrant met oen aantal ongovraagde getuigscbrilten gralü op annviaag Boxtel liOdAl irrs dC Cu Agent voor iOUIlA OKTSCIIÉME Overal verkr if bnar Doozon Elessehen en Bussen Fiii iii A QUANT Kun lbiindel Klei eg bg wien modellen Ie beziehligen ün TK IILILin in de Krngerlaan HEERENHUIZEN met TUIN 6 Kaniera mime Warande Kenken en Kelder voorzien van Oas en Waterleiding Direct te aanvaarden Te bevragen TURFMARKT H 258 T Verkrjjgbaar in tteascben SO cta 7S cl en f 1 S8 bg H H Apothekera en Drogisten Let op h t merk ASKXRl F AD RICHTER C Rotterdam Te GoiDi bg O LUGER Apotheker Harkt en by WOLFF Co Westbaven 198 GoBda Dmk van A BRINKMAN ft Zi 1 Uiiiii iilandscli Uverzlcbl Prins Riidziwil die den 16 dezer Port Arllmr verliet met bericblen van genvMiii Slössei vtior gtiiienml Koeropatkino Veikluiir Jl d it jMi do teinmin vau beide oorlogvnerfiidii jiiirtyen den uit Maten gra id vjui onin cdou endli id en wieedliu d bereikllieeft Voor dl irliMnentaire en kapitQhUievI i gen lieefl int ii niet don ininslen eeibitiü meor ÜenHFJtal Stortsel guf liet tjarniAoen bevel lot d n tiuitNtt n druppel blüed tegenstand te bieden want wanneer de belegeraars do vesliiig binnen ukken zullen de Japansciio of eieren lych met in slani zijn een fclaclitmx tij vüorküin II Twee Japan fclie euinpagnieen die Hfifet ni dcn waren iiesclien de vvilte vlajj duch de Hussen ded ii ueiivuudi al uï y liet niet iagen en sclioten lieii neei K ii Keutei tülegr im uit Rome van 19 Sept meldt Uü algeineene weiks Iakiug is voor den lyd vaH 24 uren geprocbimeerd voor Florence Livoino en Napely In een in den afgelitopen nacht te Milaai gt bouden veigadeiiiitj van bet spooiweff MTSioneel werd een vooiitel htiekkendi tut iiüt iirüclami ercn van diï staking verwerpen Ue treinen vertrekken uit en kouien geregeld aan te Utlaau Don gansclien nacht was Milaan In liet duister daar do werklieden aan de olectrisclie cenliale den arbeid hadden neergelegd In Turyn is bet volmaakt rustig De arbeid is in alle werkplaatsi n hervat Te Rome loupen de Irams en rotuigen geregeld allö iabrieken werken weer Uit de telegrammen der laatste dagen kon men afleiden dat men vooralsnog geen grooten slag heeft tegemoet te zien Wel is er een telegram van den lödo uit Moekden meldende dat oen tw nli lal gewonden van generaal Mishlvjenko s afdeoling gewond m die stad aunkwamen Doch inon heeft geen nadere berichten oittvungen waaruit men zon kannen le cn dat deze ontmueliiig de aanvang is van deri Japanschen opmarsch naur Moekden Van de Japansche legercorpsen weel men dut zich Ukoe te Ventai en Nodzoe by Benia pOetza bevindt Hun legers hebben verpter kingen gokrbgen en zonder directe samenhang rukken beide colonnes tegen do llunsische stellingen op Van een Japansche afdeeling weet men met zekerheid dat zy vergezeld door Tsocngoezen den loop van de Liao ho In de richting van Tieling volgt FlilllLLËTO J 4i Biyktiaar is dit een van de onde herbergen pit den postwageBliid die door den spoorweg in verval geraakt 7gn Wij rgden door de openslaande slatdeur maar vinden niemand em onB te begrneiin tt g begeven ons naai 4e sla plaat daaiacbler ik belp mgnc nottv alstggen on daal bevinden we ns nu in den toestand dien ik in bet begin van bet verbaal leeds beschreven heb Kr 18 geen bel om te bellen Er is geen menscheljjk wezen om te antwoorden als ik op Ik sta daar met de tengels der paarden in mgne hand Mevr Fairbank loopt de stalpUtts in hare geheele lengte en breedte over en doet wat alle vrouwen doen wanneer zg zich op een vreemde plaats bevinden Zjj doet iedere deur die zg voorbijkomt open en kükt naar binnen Wat mjj betreft ik ben weer tot adem gekomen ik sta op kat pmt om den stalknecht voor de derde en voor de laatste maal te reepen toen ik Hevr Fairbank tegen mg hoor leggen Omtrent Kocroki s operaties weet men het minst De Rassen zouden besloten hebben Moekden niet in de steek to laten een conferentie die Koeropatkine met zgn generaals Meyendorf en Tsjerkmaier had deed dit be langryke besluit nemen De Russische linio strekt zich een twintigtal kilometers van Moekden oostwaarts langs het dal van de Hun ho nil en men verwachf dat men het eetst in b ilsing al komen met KoerokTij leg r dat van de znid oo jtzijde komend het die it t genad jrd moet zgii Intusschen wei kt mei Ie Tiding liard om ook de e plaats tot een sterk strategisch punt te maken Vooihet geval dat de Russen na een vililsiag ook Moekden zouden moeien ontruimen evenals Liaojang wil men de stellingen te Tieling gereed vinden om de Japanners dadeiyk weer tegenstand te kannen bieden Zouuis gewooniyk in het tydp rk dat verloopt tUHHchen de ecne actie op het oor logsleirein en de andere komen geen be rictilen van cenig belang nocli uit het Rus sihche noch uit hel Japansche kamp Km dat is begrgpelyk liy du grootu uitbreiding van den uitormaliedienst en by U snelheid waarmede berichten van het eeno einde der wereld nnar het andora worden gezonden kan een generaal zyn troepenbewegingen niet voor den tegenstander verbergen wanncei liy die niet in de eerste plaats verbergt voor de militaire attaché en voor de dagblüdcorrespondenten in zyn omgeving Ket is dan ook volkomen doelloos dat maarschalk Vamagata uit Tokio aan maarnelialk Oyama aanwy ingen zendt voor de behandeling van attaches en correspondenten Oyama weet heel goed wat hy doen moet dat heeft hy getoond in het interview waarin hu zyn bezwaren tegen de toelating van corrospondenti n b de marcheerende colonnes uiteenzette Kn do aanwyzingen van Vamagata zullen daaraan niet veel veranderen Inmiddels doen de diigbladcorrespon dentPii h gebrek aan ander nieuws allerlei merkwaaidige verhalen Zoo do correspondent van de Daily Telegraph dat fie Japansche generale staf bevel gegeven hoeft tot het mobiliseeren van het deet der militie omvattende de personen van 30 tot 40 jaar Reeds werd a in een ander blad ver haaid dat Japan kindei en van 15 jaar by het leger indeelde Dit alles zon duiden op een soort lévée en m isso Maar die correspondenten vergt ten dat Japan een bevolking hoeft van ongeveer 45 inillioen inwo Percy Kom eens hier I Hare stem klinkt gejaagd en zennwaclitig Zg lieeft een laatste deor aao het einde der stalplaats opengedaan en is ternggedeinsd voor het een ol ander toonool d it zich plotseling aan haar blik heeft voorgedaan Ik bind de tengels der paarden aan een roestigen spgker vast die in den muur al en ga naar mgne vrouw toe Zg is bleek geworden en grgpt mg zenuwachtig b i den arm Lieve hemel ro pt zg nit K k datnn eens aan 1 i Ik kgk en Wat zie ik f Ik zie een smerigen kleinen stal waarin slechts plaals voor twee paarden is In het eene hokje is een paard met eten bezig in het andere ligt iemand op het stroo te slnpen t Is een magere uitgeteerde man die als een stalknecht gekleed is Zgne ingevallen wangen zgn grgs haar gn bleeke kleur getuigen van doorgestaan Igden en gebrek Op zgn voorhoofd vertoonen zich diepe rimpels om zgrt mond speelt een pgnigke trek Ik hoor hem onrustig ademhalen terwgl ik voor t eerst naar hem kjjk b trilt en z icht in zgn slaap t Is geen prettig tooneel om aantestaren en ik wend mg onwillekenrig naar het heldere zonlicht op d italplaatsUgne vrouw brengt mjj waer ners dat is dus meer dan het Duitscho Ryk in 870 Dit laatste kon lydens den oorlog met Frankryk 33000 officieren en l U3 254 man over de grenzen brengen onder dat het tot buitengewone opr oopingen behoefde over te ga n dus alleen uit Iiel staande leger en de landweer Naar die verhouding is Japan diit een hyna Duitsche legorindeeiing heefi nog niet genoodzaakt oin tot buitengewone lichtingen de toevlucht te nemen Turkyo kan maar niet tot rust komen op hot lialk in sehiereiland De Xlbaueesclio beweging heeft zich in den jongsten lyd zoo Wf uitgebreid dat oi n Ir oepeninacht mop it woMen sameiigefjlold om aan die beweging en einde te mikeii Volgeli de beriehten nit Koiiitaiiliiiopel is de divisie generaal Soeleim tii pasja tut commandant dier troepenmacht aangewezen Ken brigade onder generaal liidajet pa ja al naar Mitrowitza eOH tweede onder Said pisji naar Piizreiid vertrekken VomlOdpig zil elke brigade bestaan uit vgf bataljons iif itiierie maar de mogeiykliaid van veislorkiiig niet uitgesloten Oe omstandigheid dat niet de commandant der 18e Miamdivisie in Mitrowitza SjBinsjipa ija die herhaaldelyk de AlbiiieoseSe beweging onderdrukte met het bevel i W t i Vildiz up dit uogenblik een sterke Albanoeschc invloed werkzaam is en dat de pogingen om de Ljoemoezen met zactiUieid en toegovendhoid te bewegen Prizrend to ontruimen zullen worden voortgezet Maar de berichten uit Monastlr zp nog lang niet geruststellend Een aanzieulyk Griek die dnor do liulgareu gehaat werd is op de publieke straat door een Hnigaar vermoord Do pogingen vaii de Turkscho comipissarissen in Albanië om een einde te maken aan de rooveryen in dat gebied worden openlyk togengewerkt door de Turkscho Bey s zoodat tegen enkele dezer laat sicn een strafvervolging moest worden ingesteld De arbeidersparty in Italië wil biykbaar nu reeds voor de noodigo schaduw zorgen Hel hoofdbestuur der vereeniging vnn Italiaansche spoorwegbeambten heeft de algemoene werkstaking afgekondigd op alle spoorwegen Deze beweging is een protest tegen het voorgevallene te lïnggoru waar by oen botsing tusschen werkstakers en soldaten oen aantal werkstakers gedood en gekwetst naar den stal lenig Wacht eens zegt zö Wacht eens Misschien doet hg bet wel weer Wat weer doen Hg sprak in zgn slaap I ercy toen ik het eerst naar binnen koek Hi had zeker een verschrikkcigkon droom Slil I Daar begint hg weer I Ik kgk en luister Do man beweegt zich op zgne ellendige legerstede Hg preekt met en gejaagde stom on zegt tusschen zgn opeengeklemde tanden Moord 1 Help Help Moord Ër beerscht gedurende eenige oogenblikken een diepe stilte Hg beweegt zgn ecnon arm langzaam lotdat deze op zgn keel bigtt liggen hg huivert en keert zich op zgn strooleger om hg neemt zgn arm van zgn keel af en strekt dien langzaam uit lig klemt zgne hand aan het stroo vist aan den kant waarheen hg zich omgedraaid heeft hg sch jnt zich te verbeelden dat htj den kant van iets vastgrijpt ik zie dat zijne lippen zich weer beginnen te bewegen ik slaip op mijne teenen den stal binnen mijne vronw volgt mij en houdt mijne hand stevig omklemd Wjj buigen ons beiden over hem heen Hij spreekt weder in zjjn slaap t Is ditmaal een zonderlinge taal een taal als van een krankzinnige Lichtgrijze oogen booren we bem zeggen werden Te Milaan was Zaterdag de werkstaking byna algemeen Daar de lantarenopstokers ook meededen zat men den geheoion nacht in donker De grevlsten drongen een bronwor j binnen en doodden een geneesheer die zicli daar bevond en die in liet arbeidsgeschil een minder edele rol zou hebben gespeeld Te Genua fiokken de stakers by troepen door de stad en dwongen de winkeliers Ie sluiten De politie trad op met hel gevolg dat It personen licht gekwetst werden Onfc te Bologna Turyn Rome on andere plaatsen zyn werkstakingen voorgekomen Te Roino bepaalde do afgekondigde algomeene werkstaking zich tot het tramwegpersoneel de koetsiers en cenige andere soorten van werklieden Nu de ministei president Giolitti bindende beloften gedaan hccfl betreffende hot handhaven der vryheid vftn vergaderen ontlioii ding van de gewapende macht tegenover werkstakingen enz heeft de burgemeester van Milaan Barnetti aan betstrike betituur verklaard dat de reden voor een algemoene htaking vervallen was Doch do voorlezing van het telegram waarin deze niodedeeling was vervat wekte in eon volksvergadoring die door omstreeks 30 000 personen bezocht was oen storm van verontwaardiging Alle sprekers riepen dat Uiolitti moest aftreder De Kamer van Arbeid verspreidde Zaterdag een bulletin waarin het do werkstakers te Milaan schat op 200 000 Het besluit der spoorwegworkers zicli by do algemoene werkstaking aan te sluiten moedigt du andijren aan Zondag zou een nieuwe volksvertiraderiiig beslissen over het eventueel voortzetten van de algomeone werkstaking tïistorenavond zyn de deelnemers aan de algeineene vergadering van do sociaal democratische party to Bremen in hot K awiiio fcesteiyk vorwelkomd Do veigaderzual is versierd met de vaiindels van vakvere nlgingen borstbeelden van bekende voorgan geis en schildjes met spreuken O a oi tplooit oen viiendelyke bazuinengel eon ban derole met het opschrift Dresden mis e jieii wel om do vorgadoraiir s tot zelfbodwang le vermanen Naar gisteren veiJuidde zou Singer de voorzittpr by vroegere congreHseii ditmaal niet komen evenmin do revisionisten Auor V VoUmar en dr David Mevrouw dr Rosa fjuxomburg do heet gebakerde woord voerster van de uiterste elomoUlcn zi op het oogenblik gevangenisstraf wegens m ijfsteitsschennis uit Heden beginnen do eigcniykc beiaadsla en een puistje op het linker iiiiglid blond haar dat een weinig naar goudgeelzweeinl t is precios zoo niueder I blanke urinen eonigszins met haar begroeid kleine dameshandcn met een roodachligolint rondom do niigi Is het mos dat verwenschto mes eerst aan den eeiieii kant dan nun don anderen waeht eens duivelin waar is hel mos 1 Hy zwggt plotseling en wordt onmatig We zien lioe hjl zich op het MmjoI h 6ii on weer wenteltlig heft gne b de liaiideii op en ligiA naar adem Zgne i og i g ian eens klapB pen Voor een oo ohIiI stan ii zg mot I onlie temden blik in S juiidte daaro slnilim zjj zicli weer in een dieiier n slaap Is hl nog aan het ilrooinen ii maar de droom sshgiit ene andere Hendiiii genomen te hebben Nif hji weder spreekt is de loon veranderd de woOfdon zgn wemig in getal en worden telkens herliaild vg dat ge mg lialhebt Ik bomiii u zoo toedei Zeg dat ge miJ liefhebt Zeg dat g j ratj liefhebtl Hij valt al diopor en dieper in slaap terwijl hiJ dezen woorden mol s tcods zwakkere stem herhaalt Zjj bestorven hem op de lippen Hjj spreekt niet moer Wordt wiwl