Goudsche Courant, woensdag 21 september 1904

gingen Vsur nntn nnlng Znrgt het plaat Heiyke comité duur do itiui6ieding van een parkfucHt en een boottocht naar Helgoland Met dun hiatfiten zal de heele Donderdaj gemoeid i n Men verwacht dan ook dat het congres langer znl vergaderen dan vorige jaren Ken medewerker van hot I erlTagobl Hchryit naiir aanleiding van de aanstaande kroning van den koning van Servië in dii blad ee f uilletori getiteld De kroning te Belgrado Een inta lebecld Daarii bcüclirult hy boe de koning door een muih nik gekroond werd en lioe deze toen hU don vorst de kroon op het hootd zon zetten den kroondiumant aanraakte waar uit een hloeddrappel op het voorhoofd vati den koning vloeide zonder dat de gekroonde het bemerkte Natnariyk volgde daarop gioote opwinding in het kerkgebouw werd de plechligheid verstoord en keerde het hof in alleryi naar het paleis terug Dit toekomstbeeld schryft de redactie van het Tagebl onder hel artikel krjgt door een telegram uit Weenen een zeldzamen schcn van werkeiykhold De oinstaDdighedcn waaronder do kroning plaats hecfl meldt dit telegram hebben bö de Hervisclie bevolking levendige ontstemming verwekt eelt ontstemming die zich niet alleen tegen de regooring maar onk togen den koning nit Üo buitenlandfiche hoven met nitzonduring van Montenegro daar l rins Mirko te Belgrado zul zyn zonden geen vorstcliikc perso nen als vertegenwoordigers aU zoodanig zullen nu do gewone gezanten te Belgr ido optreden Dat heelt op do Herviürs een zeer onaangenaraen indruk gemaakt In Weenen hoopt men dal alles gued van stapel zal loopen Toch temmen alle berichten daarin overeen dat ernstige gebeurtenissen tydens de kroning niet uitgesloten zyn Verspreide Berichten Frankrijk Te Ajaccio heelt eergisteren een lusschentydscho verkiezing voor den Senaat plaats gehad woarbö het zoo rumoerig en woelig ia toegegaan dal de politie krachtdadig moest optreden en tal van vrouwen en kinderen letsel bekwamen Niet voordat de uitslag dor stem ning bekend was keerde de rust weer Gekozen werd de ministorieolo republikein Emmanuel Arèno mei 676 stommen tegen 96 stemmen op den meer conservatieven republikein üecori De Temps publiceert een interview met den Oostenrykschen minister van buitenland che zpkeu jnlochowsky inzake t prulectornat van Frankrgk over de Uhristonon in het Uiterste Oosten Zgn meening is dal mot ol zonder Combes Frankryk dal protocloraat nooit uit handen zal geven DUITSCHI ANII De vereoniging van DnitscheBchcepsbouwmeesters heelt aan hot gemoenlebostunr van DuBseldort bericht dnt zg hoeli algozicn van het voornemen om in 1906 aldaar een tentoonstelling voor séhoepvnnrt te honden Hot plan ia afgestuit op do hoogo kosten en het nntbrekon van oen voldoend waarborgfonds en ook omdat het houden van zoovele tentoonstellingen kort achtereen bcdenkoiyk wordt geacht Do gemeenteraad heelt daarop het dagelyksch beslnnr opgedragen wegens t ijrooto belang der zaak rael de voreenigmg in overleg te treden opdat het plan niet voor good worde opgegeven DüHKIIiKKCK Do Ryksdag is tegon don 3en van de volgende maand böeengeroopen Itxlik Üo doop van den troonopvolger zal plaats hebben loodra het koninkljk echtpaar Ie Home is teruggekeerd Sehvik Met bestemming naar Belgrado is Zaterdag uit Parys verzonden de kroon van koning l etor t p de kist waarin het kostbare sink verpakt was stond mot duldelgke letters te lezen breekbaar Inderdaad broos is du koningskroon van Servie s heerscher BINNENLAND Troonrede Hare Uajestoit de Koningin heeft hedenmiddag de nieuwe zitting derütaten Oeneraal g opend met do volgende rede Mijn4 Hetrtnt Wederom ben Ik in Uw midden verschenen om ditmaal voor hot eerst in doie oudQrafeiyke z al de gewone zitting der StatenQeneraal te openen Het is H j aangenaam te kanoen verkUren dat de betrekkingen vau Nederland met de bnltwilindiehe Mogendheden rtn den meest vriendschappelgken aard bleven Het door Mg betreurde uitbreken van di n oorlog in Oost Azië noopte Hy voor Neder land en voor zynt kolonidn en bezittingen in andere wertlddeelen eeoe verklaring vuii nentraliteit nil te vaardigen Zee en landmacht glogen voort zich zoo hier te lande als over zee op loffelgke wgze van baren plicht Ie kwgten Het corps bnrgerl ke ambtenaren gal door nauwgezetheid en gver in den dienst bg voortduring reden tot tevredenheid Met ingenomenheid werd duor My onlangs een gedenksteen onthuld ter hirinnering aan de thans voltrokken scheiding tnsschen Maas en Waal een wateistaatswerk waarvan voordo welvaart van N oordbrabant en Oelderland gunstige verwachtingen gekoesterd worden In weerwil van de groote droogte die dezen zomer kenmerkte geeft de toestand van landen tuinbouw genoegzame reden tot voldoening Niet in elk opzicht bevredigend zgn de uitkomsten van handel en scheepvaart Die der ngverheid stollen bg raeei dan één bedrgf als gevolg van buitenlandsche mededinging rechtmatige ver wiichtingen teleur Do vurdere bovesli 4in ï v iii hetgje l tut dusver in Noord Suraalra verkregen werd maakte opnieuw niet onbelangrgke rorde ringen Krachtiger optreden in de Oajneen Alluslanden kon met hul oog hierop niet nitblgven Dal hierby ook ongewapendeii ten offer vielen wordt al was hel niet te voorkomen door Mg betivurd Do bevolking van Java vei keert dunk zg de belet e gesteldheid van luier huufd bedryf in iets minder gedrukleii loestand maatregelen ter verh iogiiig van liiiiir oi cunomische klacht biyvcn niclleiniii noodzakolgk De slnnd der Indische financiën eisclit nevens groote behoed aainheid by het doen der uitgaven verruiming van inkomsten üe steeds kiimminile eischen aan s Kijks schatkist gesteld zonder daaraan geëvuiiredigde stgging der inkomsten malcen liet ten plicht elke niet dringend noodzakelgke uitgave te verdagen en op aanvulling dei middelen bedacht te zgn Reeds de behandeling van do wetsontwerpen die bg do Staten Uenoraal nanhangig zgn zal in deze zitting meer d in gewone inspanning vorderen Opnieuw zul een voorstel tot wyziging en aanvulling van do wet up hel Hooger Oiiderwgs bg U inkomen Onderscheidene ten xorigu jaro aangekondigde voirslellen van wet znllen U weldra boreiken Een wetsoit vverp ter vorzckering tsgon invaliditeit eifpnijerdom zal daaraan worden toegevoegdi Bovendien zal aan do invoering van do Kftwlorïrolten en vnn de Militaire straf en tuchtn etten da laatste hand zgn te leggen Seiiu wg zigiiig zoo van de regeling der Nuamlooze Vennootschappen als van de Leerplichtwet is In bewerking Neemt de taak der Staten Generaal Mgne Heeren gaandeweg breeder afmetingen aan Ik blgf voor do vervulling van die steeds meer omvattende taak vertrouwen op Uwe voortvarendheid en op Uwe toewgding aun de belangen van het Vaderland Moge de Almachtige Ood Zgn zegen op Uwe werkzaamheden doen rusten Ik verklaar de gewone zitting der StatenGeneraal te zgn geopend Met groote hartelgkbeid zgn H M de Koningin on Z K H do Prins gisteravond by hnn aankomst In de Residentie na langdurig verbiyf op het Luo ontvangen I e g heele Kinstraat was bezet dooreen leer t lrgko menigte Precies 6 uur 15 stoomde de koninklgke trein het Staatsspoorstation binnen De locomotief was roet vlaggen versierd H M droeg oen zeegroene robe on zag er zeer welvarend uit H M had een ruiker Do l rins was in burgerklecding De gewone autoriteiten nl de Gouverneur der Kesidrntie de Burgemeester en de ie Stalmeestor van H M Baron Geiitinck waren ter begroeting vnn de vorstelgke personen aanwezig Met ieder hunner onderhielden H M en de Prins zich eeuige oogenblikken op het pldnkier Daaina reden zy in oen gesloten gala rytnig naar bet Paleis waar ook honderden wachtten en een hartelgke welkomstkreet aanhieven De koninkiyke standaardvlag werd dadelijk ven het Paleis geheichen De atdeeling Zuid Holland van den Nederlandschen Bond van Gemeenteambtenaren hield oergisteren to s Qravenhage oen vergadering hoofdzakeiyk gewyd aan besprekingen van huishoudciyken aard Id xoke de vroeger door de afd ingediende verioeken aati Ged Stoten betreffende den vorm der jaarwedden van bargemeesters secretarissen en ontvangers en de regeling der jaarwedden van de ambtenaren van den Burgerlgken Stand werd het besluar diligent verklaard Betloten werd de leden der aUeeling in de gelegenheid te stelleh schriftelgk te doen blgken van bun meening over bot rapport Uitgebracht door de commissie benoemd door htft fiondsbestuur om van advies te dienen omtrent Bomn ige wgzigingen en aanvullingen welke in de gemeentewet dienen aangebracht te worden Herkozen werden de periodiek aftredende bestuuraleden de heeren P M van Nierop en A P Tolk De volgende vergadering zal plaats hebben te Hotterdam Geincng de Berichten Uit Neuzen meldt men De Belg O de Slners die onlangs hier een rywiel stal en door den inspecteur van politie van hier te Seizacte werd opgespoord is door de rechtbank te Gent veroordeeld tot veertien maanden ge iingenisslrnf Ge noemde persoon heeft ook te Gent een rgwiel ontvreemd en frauduleus langs Sis van Gent in Nederland gevoerd Deswege beboet kochl hy het rgwiel van de commiezen terug en verkocht bet Ie Antwerp n Er Hel bestuur der NoorJ Nid Opera deelt mede dut de contracten voor hel b spelen vnn deïi Stadsschouwburg en hel Paleis voor Vulksvlgt zgn gesloten en du benuodigdo waai borglommen gedeponeerd Ook met Den Haag Rotterdam en Uiru lit waar de Opera geiugeld zal uplreden liii cunlracten gesleten Behalve de reeds gomuldo artiesten I ej Diiyse en den heer M uis znllen in de upeningsvoorslelling mei l c ludin optreden mevr Engelen Sewing en de heeren Deville Pauwels Alexanders en Ovurdijk Uil Amsterdam meldt men Den 16den dezer zgn de onlangs nieuwbenoenide ambtenaren bg de ligksverzekeringsbank pl m 100 in dienst getreden Het totaal is daardoor geklomin n tol weinig minder dan 350 an hot linitengewon avoiidwerk van meer den een j iar 1 ing is nil ook een einde gekomen In sommige lokalen zitten er echter veel Ie veel ambtenaren Aan de vijl huizen Ihiiiis by de Rgksverzekeringsbaii in gebruik zal dan ook spoedig wel een zosd i moeten wurden toegevoegd Uit Knlwgk a Rgn meldt m in Gisterenmiddag omsireeks half drie bad hier een droevig ongeluk plaats Op den Molenweg schrikten door een onbekende oorzaak do voor een boorenwagun gespan nen paarden en sloegen op hol Du voerman slingerde er af en bleef op de plaats dood Van de drie andere op den wagen zittcnden word er één ernstig aan het hoofd gewond j de beide andere hadden lichte kwel uren De moord in do Haarlemmermeer De instructie in de vergiftigingszaak in de Haarlemmermoer duurt nog steeds voort Dezer dagen zgn gehoord twee huisgenoolen van den verdachte van t Hoff dio verklaren de brieven welke hg van vrouw Datema ontving op een avond toen hg in abnormalen toestand thuis kwam gelezen te hebben In deze brieven wordt het plan D itema uit den weg to ruimen geopperd Ze moeten voor Van t H bezwarend zgn Zooals onze lezers weten heeft vrou v Dateina bekend en ontkent Van t H de medeplichtigheid O H Ct Men schrgft nan de N R Ct De heer L wonende op villa B te Vnght liep gisterenmiddag in zyn tuin te wandelen toen er een hond op hom kwam toeloopen Terwgl hy bezig was den onwelkomun gast mot zgn paraplnie te verdryvcn komt De L eigenaar van den hond op eens te voorschgn en grijpt den heer L allesbehalve zacht aan Deie wist zich echter los te rukken en vluchtte in zyn woning De heer W ook aldaar woonachtig was intusacben toegesneld om den aanrander tegen te honden maar mocht hierin niet slagen en ging eveneens op de vlucht achtervolgd door den brutalen indringer Dicht bg zgn woning baalde De L den heer W in en bracht hem met oen mes een groote snede over den arm toe Ook een der dachtera van den heer W die op het rumoer naar buiten was gekomen liep een verwonding aan de hand op De zaak is gesteld in handen van de s Bossche politie Zaterdag il de termen geëindigd voor welken octrooi was verleend op de DnnlopWelch banden Waarschyniyk zal een prijsverlaging hiervan het gevolg zgn Verwacht wordt dat fietsbanden van f 27 tot I 19 het paar uilen dalen De Dnnlop Weleh Pneumatic Tyre Company heelt echter in de 17 jaar dat het octrooi knorde han kapitaal vsn f300 X 0tot f 8 000 000 zien vermeerderen en inbaar fabrieken werken thans 4000 man tegen 20 in 1889 In het Zuidhollandsche Ko7fiehnis te s Haife werd gistermiddag te 2 nar de l 2e alg miei e vergadering gehouden van de Vereeniging in het belang onzer Igdende Nederlanders verplecgd te Gheel België onder voorzitterschap van ds E J F van Dissel die de leden welkom heette en er z n vreugde over uitsprak dat zoo velen blgk gaven van hun belangstelling door hier te komen terwgl toch geen belangrgke punten aan de orde zouden zgn Hy hoopte dat ook deze samenkomst weer goede vruchten zou voortbrengen in het belang der vereeniging en van de patiënlen en een krachtige geestesslrooming van haar zou uitgaan Uil de presenlielgst bleek dat ter vergadering vertegenwoordigd waren de Oustaaf AdoltVereeniging en do Evangelische Maatschappg De Voorzilter bracht hierni het jaarverslag uit De stof was te rgk dan dat spr in het bestek van zgn verslag haar geheel zon kunnen verwerken Het aantal der bezochte patiënlen sleeg van 180 tut meer dan 200 waaronder ook weer eenige katholieken en Israëlieten 30 godsdien tuefeningen werden er gehouden steeds door een toenemend aantal belangstellenden bggewoond VolOj genoot men in dit jiiar van do vrgheid die den v rpleegden wordt verleend OnlTluchting kwam slechts zeer zelden voor De gezondheidstoestand was vrg gunstig Een enkele keer werd heimwee naar h t vaderland waargenomen 13oor medewerking van leden en belangstellenden konden weer veel bgbels bookon en illustraties en ook veranaperingtm worden uitgereikt om het leven der verpleegden te veraangenamen Uitvoerig galde voorzitter verslag van eeii aardig feest onder zgn leiding te Óheel gevierd ter gele enheld van de berdenkiug vun het feit dat Koningin Emma 25 jaar geleden Haar intrede in Nederland deed Verschillende vereenigingen steunden het werk te Gheel weder met bgdragen waarvan het veislag met erkentelgkheid melding maakte Toch blgft versterking der kas noodig vooral met het oog op de toekomst wanneer eenmaal een vasle predikant te Gheel noodig mocht blgken Toen jhr Van Peslel aftrad als gezant van Nederland Ic Brossej en deswege ookbedankte als beschermheer der vereeniging verUaarde jhr Van dor Slaal van Piershil de nieuw opgetreden gezant in België zich op verzoek der vereeniging bereid het beschermheerschap te aanvaarden Onder applaus der vergadering deelde de voorzilter mee dat de gezant groote belanstelling aan den dag legt voor de verpleging van Nederlanders te Gheel en toegezegd heeft aan de kolonie een bezork te zullen brengen Een woord van dankbare buide bracht het verslag aan de nagedachtenis van de in het algeloopen jaar aan de vereeniging ontvallen vrienden ds Scheltema Droogleever Fortnyn Van Kettwich en Vun der Meulen Een der bestaiirsleden was de tolk der vergadering toen hg den voorzitter warme hulde bracht voor zgn boeiend verslag maar bovenal voor hetgeen hg m it zoo veel toewgding ook in het algeloopen jaar weer deed voor de Nederlahdscbe verpleegden te Gheel De rekening en verantwoording werden op advies der commissie vaii onderzoek goedgekeurd mot een batig slot van f 262 72 De periodiek aftredende voorzitter ds Van Dissel werd by acclamatie herkozen terwyi in de plaats van prol dr P J Maller die bedankt had wegens vertrek naar Pretoria en in een hartelgk schrgven noode van de vereeniging afscheid nam werd gekozen tot bestuurslid mej M A Recsse uit Amsterdam De heer L P Walburgh Smidt nit Arasterdam gaf daarna een interessante beschrgving van een goedgesiaagd weldadigbeldsleest te Hilversum door de Debatingclub aldaar georganiseerd ten voordeele van het werk te Gheel op initiatief van den heer J A C Nonhebel Ten slotte voi telde ds K L Th van der Ven nit Eindhoven van een leest te Gheel op 16 Hei van dit jaar daar gegeven door mej M A Reesse nit Amsterdam Daarna werd de vergadering gesloten Welk een ellende in Londen heerseht blgkt uit het volgende in 1903 zjjc negen endertig personen Van honger omgekomen waarvan de meesten in den winter en op het oogenblik zgn er meer dan 600 000 werkeloozen De werkhuizen ign vol in de dokken kunnen honderden geen werk krjjgen en bg het Leger des Heils is geen plaats meer open Wat dat geven meiet in dan kemenden winter weet niemand De stoomtram welke sergiateravand te 8 aar van Delft raar s Oravenhage vertrok is naby dan tol bü de Hoornbnig aan een groot gevaar ontsnapt Eao DaUtich agent van politie die langs d n Haagweg wandelde bemerkte dat een telegraafpaal was omgevallen en dwars over do rails lag De stoomtram was op komst en er moest dus worden gehandeld De agent wist een voorbgkomend fletser te bewegen met zgn lantaarn al zwaaiende ten teeken dat de Ign onveilig was de tram tegemoet te gaan Inmiddels werd de panl verwgderd en was een derail lement dat oi gotwgfeld zou hebben plaats gevonden voorkomen De gewezen Pruisische luitenant Witte die een der beruchtste figuren was in den foman van Bilso en Inatstelgk wegens meineed veroordeeld was is van dit vonnis in hooger beroep gegaan door den krijgsraad te Frankfort vrggesproken Daarentegen veroordeelde dit lichaam hem ter zake van vier bewezen gevallen van mishandeling lot 14 dagen kamerarrest welke straf echter reeds door zgn preventieve hechtenis als ondergaan werd aangemerkt Uit Eücconigi wordt gemeld dat in do geheele stad naar aanleiding van de geboorte van den prins van Piemont groote vreugde heerseht Vrgdagavond werd de stad geheel verlicht en een reusachtige fakkeloptocht bewoog zich naar het slot waar de menigte een geestdriftige betooging hield De koninklijke prinsen en prinsessen begaven zich naar het slot om persoonigk hun golukwenschen aan Ie bieden Üe koning had den inistcrpresident Gioiitli telegrafisch meegedeeld dat hy een millloen lire aan de verzorging van bejaarde arbeiders schonk Ook Rome was dien avond schitterend verlicht alle openbare gebouwen en talrgke particuliere woningen waren rgk versierd In de piazza Ooionna had zich eten ontzettende menschenmaaaa opgehoopt De mniiekkapel moest lierhaaldeiyk onder bet ontstuimig gejuich van de menigte het volkslied en het Oaribaldilied spelen afgewisseld door tal van Montenegrgnsche en andere liederen Na afloop van hel muziekfeest begaf een stoet die uit meer dan WM personen met vaandels en vlaggen bestond zich mar het Kapitool waar een burger over de vreugdevolle gebeurtenis een rede hield die stormachtig werd toegejuicht Door den kapitein van het S S IJmuidep liggende in t Koningsdok is kennis gegeven dat bg Vrydagavond door een matrooa met een vlet aan wal zou gezet worden Bg het afzetten der vlet is de matroos voorover geslagen en verdronken Tot nu toe is vergeefs naar het lyk gedregd Binnenkort lal door den rechter moeten worden uitgemaakt de vraag of voor de periodieke verhoogingen der onderwijzersjaarwedden ook de tijden worden meegerekend gedurende welke men tgdeiyk is aangesteld geweest De gemeente Glesi ndam nl weigert tydelgke dienstjaren mee te tellen Dit achgnt in overeenstemming te zgn met een ministerieele zienswgze doch de betrokken onderwgzer heeft zgn vorderingen on belangen overgedragen aan het hooidbeatnur van den Bond van Ned Onderwijzers De raadsman van den Bond mr Post zal nu de zaak voor den rechter aanhangig maken Voor het eerste kantongerecht te Rotterdam werd Zaterdag de behandeling voortgezet van de zaak van mej Van Tilburg beklaagd van het onbevoegd uitoefenen der artsengbereidkunde Uit het scheikundig rapport bleek dat de hoeveelheid asperine in de poeders gevonden klopte met hetgeen in het recept was voorgeschreven en dat het restant bestond uit rietsuiker De poeders waren niet alle even zwaar en dus slordig klaar gemaakt Beklaagde zegt dat poeders altjjd op de gis worden verdeeld en nooit per poeder worden algewogen De inspecteur voor de volksgezondheid in ZuidHolland en dr Schuld die het recept had geachfeven verklaren beiden éfit asperine een geneesmiddel is dat getrokken wordt uit saiycil en dat het middel niet voorkomt op luit C De ambtenaar van ket p M zegt in zgn reqnisitor dat we hier te doen hebben met een nieuw geval nl beunhazerij in het vak van apotheker a zegt art 22 der wet dat een halp apetheker en bediende alleen in een apotheek raag werfczaam zg n onder toezicht van een apotheker Bekl heelt zouder toezicht het bedrjil nitgeoelend in een drogistwinkel Zü heelt das datgene verricht wat de wet aan bavoagden voorMhrjIt Hg vroeg veroordeeling tot i 25 boete subs 5 dagen In hare verdedigitg hield beklaagde vol lich aan geen enkel atralbaar leit te hebhen schnidig gemaakt SameBiesteld vervalt nog daardoor omdat de Msknudigen verklaren dat het nit een ander middel getrokken is terwijl het verkoopen aan ieder eoorloold is Wiuineer geen sprake ia van verboden hoeveelheid Zich beroepende on en arrest van den Hoogen Raad van 17 April 1869 twyielt lij goen oogenblik of de kaatOBraohtar xal haar vrijspreken Uitapraal over U dagen Rechtzaken Zaterdagmorgen kwam by de rechtbank te Arnhem in behandeling de bekende zaak van Jhr Vivian Brantsen Ie Rhederoord beklaagd vsin opzettelijk de eer en den goeden naam aangerand te hebben van den luitenantkolonel Koch Beklaagde was niet verschenen de heer Koch bad zich civiele party gesteld Nadat verechilicnde getuigen gehoord waren eiachte de officier van justitie die o a opmerkte dal het vreemd is dat Jhr Brantsen niet verschenen was een hechtenisstral van twee maanden Ur de Wilde raadsman der civiele part g noemt Jhr Brantsen een ridder der droevige figuur en eiachte eene schadeloosstoUing van f 1 Uitspraak 27 September a s Stadsnieuws GOUDA 20 September 1904 De Gondsche Oezondheids kolonie is hedenmiddag te 12 uur uit Leur teruggekeerd Tut veearts te OoststellingwerI is benoemd de heer G A de Raadt alhier 376 Staats loteriJ 5e Klasse Trekking van Dinsdag 20 SeptNo 14516 en 18544 ieder f KMK 22 1 en 13991 ieder f 400 5424 12096 20034 20567 en 20927 ieder f 200 89 812 2583 2787 7416 8 134 12372 14575 14889 16100 17161 18442 19426 en 20274 ieder f 100 Prgzen van f 70 82 2723 5431 8693 11773 14640 17798 169 74 72 8700 11890 42 17841 91 2840 5681 78 11973 73 66 331 3074 5869 9067 12034 14826 95 401 84 5930 9162 86 15382 17903 77 3116 47 9226 12226 15409 18266 539 3254 010 31 12379 15549 18326 748 3343 6185 32 12482 52 84 50 3463 6342 36 33 15687 18549 835 3558 78 9807 12673 15779 76 60 3687 6546 9492 1 2627 15812 96 906 Vi 63 9634 12704 15989 18716 1066 3745 6610 9635 12805 16095 65 1123 79 28 9713 41 16102 18864 1222 3813 6709 61 12904 61 19079 93 4212 17 9940 61 18358 19159 1666 4359 87 88 13150 79 7 1736 4438 6873 10350 13259 16466 92 53 55 69 22 91 74 16526 19305 1852 73 7131 10426 82 86 74 1962 84 53 10539 13350 16729 19553 2086 4538 7316 74 13503 16865 19632 2102 4601 93 10635 83 92 48 33 4739 7492 38 13661 16964 98 49 99 7651 10776 13861 85 19760 65 4801 7763 10893 73 17096 19870 2274 87 84 11014 13947 17109 19937 2355 4946 7892 36 14160 84 20115 2440 55 7945 82 14204 17292 66 45 69 49 1136 14 17334 20341 47 5147 80 7 11328 14478 80 75 2510 64 8346 63 81 17428 i0661 2638 5214 8442 11448 14505 17780 20702 2722 5360 8620 11538 5e f 70 Klasse 4e Lgst No 15189 ra z met BEÏÏES YAN EOTTEEDAM DINSDAG 13 SEPT L K H K StaatBleemnatn PoBTUQiL Ohlig 3e Serie Ir 500 3 59 Oblig 3e Serie Ir 2500 3 59 RusuiND Iwang Dombr Obli gatien 4 96 AziB Japan Obligation 1899 4 74 74 CoLSiiBu Geconsolideerde Bui tenlandsche Schuld Recepis L 100 1 24i Hf poUuek Banktm Pandb Ie Algem Groninger Scheeps Hypb 4 lOO i Pandb Bataalsche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotheekbriefbank 4 99 Pandb Hollandsche Hypb 4 99 A Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb Ged Hypotheekbank te Veendam 4 100 Pandb Nederl Hyp Fand brielbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewijzen van Deelger Northw Pac Hyp Bank I 96 Pandb idem idem 4 Pandb Rotterd Hypb 4 101 Pandb Rotterd Hypb BV 97Vi Pandb Standaard Hypb 4 100 Pandb Stedeljjke Hypb i 99 Pandb Utrechlagke Hypb 4 100 Pandb Westiandsche Hypb 4 100 Pandb Zuid Huil Hypb 4 gi ptaarl SfaabirkappgtH Aand HoUand GullStv Mg 85 Ohl Mg tot Eipl Laan van Meardervoort 1902 4 gg Spoorweptêtningeii lTAU Öblig Znid Ilaliannsche Spw Mg A H 3 87 PretnieUenitipen Bk Loten Stad Antwerpen 2 m i Ai Vi HTi i Tii BLEEZEMJ Door byzonderc omstaii lighcden TEK 0 ItNAME AANGEBODi N oen gued beKiaiite BLiEEKKHIJi iii de n ibiilieid van sGravenhnge Br Ir o 849 b d Boekh DE GROOT DUKHOFFZ Den Haag TE HU IJ It de NOOVEAl TÉ S in Najaarsmantels en Regenmantels in do Krugerlaan HEERENHUIZEN Hm kMh oMokiaM uK Ml 1 mttkilyktt pMUmlildal voor Hnrn en voor damci in IQndMMhoenwerk lade ApprMunr van G N Muller It Ca fS S rlla Btath Str 14 Man lam foe4 üiw op naam en fabrlekamerlc V rjrl ti 1 Hnrn Ktalltr I iiUanwi lubrn aaarnanxn SnirulOnM li SuHaina ArMm met TUIN 6 Kamers rnirae Warande Keuken en Kelder voorzien van Gas en Waterleiding Direct te aanvaarden Te bevragen TURFHARKT H 258 Burgerlijke Staud GEEN BETEE adres voor nlle soorten SCHOENWERK als het gi nlliriili iiiLscli Srliiire en L iiirzfiiiii M ii7 ijii KhKIWRO E 30 tegenover de Kleiwogsleeg Aanbevelend SMITSa Alle reparatiSn en aangemeten werk GEBOREN 15 Sept Johan ouder A Kerrebgn en G van der Laan 16 Sophie Hendrika ouders D Hulscher en E W Ferwerda 17 Johnniia Antonette Mariai ouders M Groenendaal en H Veniculen Daniël Bertn unders J 6 J vnn derKind en A E de Kroun Klaas oudersL de Jong en H van den Heuvel 19 Cornelis Mallhens ouders C M Holthugsen tW N Helleman Johannes Jacobus en Hendricn ouders t P Broer en H Brem lohnnnes ouders M Koek en A de Mik Wilhelmus Cornelis ouders J P J Boegheini en H i M Wgna 20 Lippe ouders W vnn der Wonde en J de Bruyn Geen Kiiikhoesl lieeii liiHueii a Om liitikhocsl liiHiiRiiza Horst Pil l oHaaii loeiiiii r binnen den korist mogelgkon tyd te doen genezen neemt onmiddellgk de toevlucht tot de van oada bekende bckroonilc en wereldbcroeiniie Superior Druiven Borst honigExtract M i L I A 1 T II li uit do KoninkiykeStoomlabriek DB HONINGBLÜEM van rM H N VAN SCHAIK T DEN HAAG Hofleveranciers I lacoiis i 1 70 ets 40 ct b j Firma WOljW Co Westhaven l9H f md 4 y TBA ï BfA Kleiweg K liiO Gouda K H VAN MILD Veerstal B 126 te iowla A UÜUMAN VoordrecU PlNKHK Nieuwrkttkad Uêel A N V4 ZBSSEN StAoonAoem J Tn TOttKKN flo t U V WIJK huUwafcr A SCHEER Haaitrêchl P W v KDE Oudaimfar K vasukii HEIJDEN te Ruuwijt P v a SPKK MotnapeUe ü v o STAR Waddinr imn Wed J HOLST Waddingtvu M KOLKMAN Waddingivten P A iis HIOOT OudtuaUr A D JONUH Oudemtler J P KASTELEIN PoUhmkerdam D ItlKKEll te leiurhop y Zoo zeker ulU water helpt tegen den dorst z66 zeker kunt gy de Sanyutnoiie aanwenden In alle gevallen van Bloedai iiioede eii Zeiiiiwx vuk e Honderden heelt zjj geholpen waarom Zoudt gg haar niet eens probcerenf In de meeste gevallen is tweemaal per dag eeu eetlepel 15 gram voldnende Dan duurt een flacon tien dagen en kost U de bdliaiideling slechts 12 ol 15 els per dag Ont U goedkooper lUin eenlg Atuler lerffeH lt miililel Prys per fl f 1 50 6 fl 8 12 fl f 15 y i Verkrygbaar te Gonda bg WOLFF Co Westhaven ra DAM C f o r l en Haag W mmÊmmmÊÊÊÊmmmmmmmÊÊammmmmÊÊÊOÊmmmnmmimÉm WESSANEN LAAN Wormerveer OPGERICHT rM KOIflMHL f KK rUBIIIKKBIV Voedert uw Vte met de nutvere murin merk Ster en Lt i HitBWtUltfe door hoog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde Jhre Dtploma Parijs 1900 Segmt Gouden MedaUle w SS