Goudsche Courant, zaterdag 24 september 1904

♦ Zaterdag 34 September 1004 4 ste Janru anjj No 9525 mmmm mmmi I ieuwih en Advertentiebiud oor Gouda en Omstreken Talcrom No 1 ADVERTEKTIEN worden jrepl iU t vim 1 5 r elg k 5 1 0 teu icdeie rojyel meer 10 Centen Groote letters worden herekprjd naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uiir de8 midd tikfm De htgave tnK i l cnHMUit ffeiicbicdt f a g e lij k 4 jiiet uiiiH ndfriii r van 2 en Pee tdng rn De ptijt per drw m aade in 1 irui u per poot 1 70 Aftonderlijke Nommers V UjP J EK TEN Telepliooiiiiot Oouda Abonnement iO per jaar voor peraeclen binnen een kriog van K M 1 gelegen AmtU ji CU ioiidi rh ud jrratifi Het net is aangesloten aan liet Byks Interrommunaalbureun Op 1 Aag 19U4 143 verkregen aanilii tingen Cunlructeu on irbnrwaurden verkrijgbaar aan het Bami ACUTKB DS VISCHrHAKKT Vit tukM aih il i Idrt Clkiel Ca at t tvangeB wm ueataid M ut vul x di iMatm In das nandiil gekjmw uiul Uml una dea uitvinders Dr MlotuMlU vanMrdifd if da beat uiM liiiie iu het enidli Mtad ttabbliaamiHit n Qabm BM3r WWOk t Keclen iInIw Btk6l eac o Ib Tiarkantm brnnet Dtu Bik Oacatf mat nwlï gekookt een aangename g z n le ilraiwT or d olijkKiL gebruik een ü ttierie vaa t pcuiw r jra eer kop HhjoUat AJa geneaakrHettige draak b gnal b Junbeo alerjdhi met water u gibnilkeB TarkriJiibMr b i Kruaia H X Api ik kira or XTiy fTJÖT 1 090 as I a neriiilvtrtig iiwourJigar rja Rtte na Ml attsnkMl itnnterdam Eaircstraat 143 jv VI TIENDEWEO 69 bérféht dé ontvangst nt aim prncbligl ooneetie HANGLAMPEN molen 0111 4 Slaande dampen Piano lampen Öanglanta ms 4 BUISBODDIUJKB ARTIIEUll ËmaiJ Koper A1 B O I d Temikk Brittannia Metaal ENZ ENZ Mf f PDIKB ODDB k S JHIEI AMMER GEITEVEE Uurkt NiCiHTiZJAP Térbïïgb lar 1 y M PEKTERS 4 B 1 j wi $ 411 otfVirfAiM I ipW ii aèk airnüaa Drak wn A BRINKMAN è Jx Zaal HUIVSTMIIIl Hofieleil 0N8 OENOEOES ÜOI DA ZOSUAQ iH HKPTKMHf n BDlTEliGEWOIE TOOBSTELLIIG Jl OTl Sk HllRIK troxi DOOR ll£T Tivoli Toonf i l jp elwhap Belachelijke lenscïïen HliJH l ifi 3 Ijedruvcn van IitiTL ft vas MaL RIk AaNVAN UUtt Prjjxen il r plaataen Tuor leden vin de Soc n8 Genoegen la rang et 2 rang 49 d vnor niet leden Ie reng I f 2c rang et PlaaUen van at heden te tHisprekei TK II11 IJ It in df KruKt r aan HEERENHUIZEN met TdIN 6 Kamern mime Warandf Kenk n en Kelder voonien vhii ia on Waterleiding Direct te aanvaarden Te bevragen TURFMARKT H 2 W Gasornamenten in alle siyien SiipriH l ii laiitK Hroiii ii vour Salon Eetkamer Zitkamer Seiref ORNAMENTEN voor Wiiikelvorlichliiig M M V LOON Onnfltter Uabbetebunrt H VS Teleinr 117 SPECIAAL MAÖAZIJN VAN V eriichtinqa ir Uiteten HAUEN GEMSEHS KOOKPLATEN UASFURNÜIZEN Oiinoemeiyke keuie nieuwste sort OASBAW ONS aROOTE VOORRAAD GIEIAILLEERDE GOEDEREN iKtvrlJ uil de Knni jer Inbriitkin HEItK KN ZüilN Gri s Saar lie Meimi IuhIm doel de giüze tiiiren Mflnon enkele dagen verdwBnen mankt liet kaar gl n end en xacbt belet liet uitvallen n iwtiuit de pullatjea van Let liootd weg Kiscbt op den kaU Lttniloit y Vtii t SIt m t 1 80 por flacon terkriigbaar in de HOZKKDAAI M H IsaMh Cats É l ier ttna Toor alle soorten SCHOEl VVERX tjs het Slwirilliiakiiiliieil SciMiii en Larzeuiufiiiju KLEIWEG E jo tegenover d Klelwegatcug Aanbevelend C SlITS Ann rei araUèn n akngemeten werk 0 ei l eikr igi r in Pooien Fiesschcn en Bossen im adm mr liaiii lii ilichl lieeiiiHlijiiiiicib eK ACHE LIS zijn in geëtaleerd in vele NIEUWE MODELLEN groote Sorteeriz I z ZEÏÏGSTRAAT G 91 92 juist over de Waagbmg aOÏÏDA Hij beveelt zicli beleefd aan voor de levering van soliede Eachels en Haarden Er kan direct een BEKWAME PLAATWERKER geplaatst worden VAN NELLE sKOFFIE IS Lm KWALITEIT oSfMMmfmm lis Verkrijgbaar bg O VA ÏONOEHLOO Markt A 151 Korte öroenendaAl I 2 E H V MILD VceriUil B 126 Wed A V WIJK Veemtal B 138 Firma Wed P 1 MELKERT Oostbnven B U V O WIENT 1EH Lange Tiendeweg E 69 43 J TEEKENB Karnemelkaloot R 330 F VAK uï HEE Walestecg 71 Wed L OVERfJAAUW Onder de Boompje P 260 Mei TAN £ JK VwiHtui Turfmarkt 89 J C STRiiNO g t r traat Q 188 VËBKIEZINA een Lid van den QemeMierud p BÜROEMEESTBR van Goada Qeiien de artl a en 14 der Oeneentewat beoeveua art 3 van het Kaninklgk bealoit van den 8ea Mei 1897 SUatsUad no 144 doet te weten dat Op Donderdag deü 29en September ej in het tweede kiaadiatrict dezer geneente eene verkieaing ui pbuits hebben van aan lid van den Gemeenteraad in dat district wegens niet aanneming der benoeming door den heer A Dortlsnd dat op dien dag van dea voormiddag negen aar tot des namiddags vier nar bü hem kanoen worden ingeleverd de bg art 51 der Kieswet bedoelde opgaven van Candidaten waarvoor de voorgesehreven tormulier n van al heden ter Secretarie voor de Ueiars verkrijgbaar jn en dat voor deze verkiezing de stemming zoo die noodig mocht zjjii door Bnrgemeealer en Wethouders is bepaald op Dinsdag den llen October e k eli de herstemming zoo noodig op Dinsdag den 18en October d a v Ooada den 22 September 1904 De Bargameeater vMrnoeaid H L MAETKN8 IMHICHTINGKN WKLKE GKVAAR SCHADB UF HINDER KUNKKN VKEOORZA KEN BURÜKMEESTKR en WETHÜUDKRS van Uecun rt $ der HINDKRWET Doen te weten Uai zg vergunning hebben verleend aan J Hoogendooro en eijne rechtverkrjjgeniien tul het laataen Van een gastnotor van z P K in zijne timmerinanitferkpUattt tot het in l eweging bren Étn vn een ItntuutfC draaibank en slijpsteen in Mt perceel aan ik WithelaainAiiiraat wijk M aa M kadattraal bekend nectie C no loiS Uouda den 23 September 1904 Buriifueeit r Cl Welboudcra voornoemd 11 U MARTKNS Üe Secretaris BROUWER Builettlaiulscb Uverzldil i m iiii 1 S Bnasei treden aanvallend op maar tot dmvar met weinig succes Bg Pingtaitse oBStreeks 83 m l noordwest van Lianinng is Iravtg gevochten Een Kassiscbe strpmacbt FEVILLETO W En waarom iatftt bij ntat naar bad gaan f Omdat hij in laventgeraar verkeert 0p sfln veijiuirdag aOp z jn Tarjoardag s Nncbts om twee dr Evan geregeld als ifln verjaardag terngkaart Bier zwjjgt zg Heelt zjj niets meer dan dat ontdekt r Tot hiertoe altbans niet Ik begin na ook arkelgk belang in de zaak te tallao Ik vraag met aandrang wat dit te boteekenen heeft f Havr Fairbaak wgst gakainzinnig naar het wagentje waarbij Francis Ravan tot hiertoe onze stalknecht BI ODie koetsier staal ta wachten totdat wjj er in stappen De voorbank van het wocaalje is voor twee personen bestemd en da aohtarbaak voor aan Hgne vronw slaat nojpoasJs een waaracknvaodan blik sp ojj en zat zich op de voorbank nSar Hat noodwendig gevolg hiervan is dat loa nonw gtdiiraoda aan trajact van riim li i li i iiii ni i i liii l i Hpj I W ilil l i ri I I dia vtlgaiw SMmtgm ait 6 bataljons beatoad es die maarschalk Ojama up 7 bataljons met 14 kanoiuien en 12 eskadrons stelt traeklte dis plaats walke door da Japanners bazet is te heroTereu De strijd dBQrde drie nren ten slotte trokken de Rassen terug hevig vechtende Kerst om zeven uur was de strjjd geëindigd hoewel een sterke achterhoede tageoovar de Jtpaiische colonne stand hield Een Japausche korporaal werd gedood en 50 mannen werden gewond De RnsMii lieten 4 doodon achter verliezen voor een hevig gevecht nogal matig Vermoedelök is dit hetiellde gevecht geweest waarover het Russische Telegrunlagentschap zouder vermelding van den datum berichtte in zün telegram uit Km bin in weljk geval mét Tsjoedadujuliiig het dorp bódueld zofl zgn dat de Japanners Pingtaitse noemen Ook daar is sprake rnn twee Russische detachementen iie deZe veikenuing dede Genernul Koeropatkiu ver meldde in zgn telegram vnn 19 dezer slechts hot begin duzer bewegii g Wellicht viniH men heden onder de telegrammen ook zjjn le ing van den uitslag Cit geiieruiil Koeropntkins dépêches wordt thans nlleeu iets raedegedeelij over een onbelaitgr jke scliormatseling op zjjn uitersten linkervleugel De Talingpas ligt zeker 43 ragl oostoljk van den spoorweg en neg vetdei oostwa irts maakte een Japansche afdeelin van slechts vier compagnieën een omtrekkende beweging die zeer in de verte op Tieliug gericht was maar blijkbaar geen ander dool had dan het RuBsisc io front te verlengen en dus te verzwakken Dezellde tactiek dus die sinds hot bezetten van Fengwungtsjeng door de Japanners is gevolgd Generaal Koerepatkine meldt aan den Tsaar van gisteren dat op hut zuidelgk front van het Hassische leger geen verunderingen hebben plaats gehad Volgens ootvar gen bericht ing de vgand in hot gevecht dat hü op 20 dezer togen eon der Russische afüeelingen in de Tulingpus leverde tweemaal tot den aanval over H j werd echter onder naszienlüke verliezen teruggeslagen De Rossen maakten tairgke krügsgevangenen en veroverden een aantal geweren en uitrastingstakken Aan Russische zgds werden 1 officier en 3 man gedood 43 nan werden gewond van wie velen reeds naar het iroDt zijn leraggnkeerd Baater aeiif uit Las Palmas dd 22 Sopt Gisterennumiddag begon de Terek hier twee uren naast den voerman zit Moet ik nog bewijzen dat dit er het noodwendig gevolg van was Dat zou een beleediging Toor nw gezond verstand zgn Laat mg mijne plaats in hat rjjtuig aan n afstaan En laat Francis Baven n zijne verschrikkeiijko geschiedenis vertellen met dezelfde woorden waarmee hg haar aan ons vertelde VtBltUL ITAII ms STALKKECUT Het is nn tien jaren geleden sedert ik mijne eerste waarschuwing van hot bittere verdriet m jns leveus kreeg en wel in het visioen van een droom Ik zal beter in staat zOn om a de heele toedracht der zaak metedeelen als ge n wilt voorstellen dat ge tien jaren geleden thee bS 0118 drinkt in onze kleine woning Jiv Cambridgeshire Het was avond en wji zaten mat iU drieën aan de talel namelQk mijne moeder ik zelf en de zuster mijner moeder jnffr Chance Dez twee waren in Schotland geborag o baidan waren i wodnwes Er bastond voor zooverre ik mg weet te herinnaran gaan andere overeankomst tasschen liadi Hoeder had baar heele leven lang in Engeland gewoond en had evenmin een Schotaclieo toncral ala ik dian heb Tanta kolal in te nemen De autoriteiten kregen kedaèmurgen te 3 uur het bevel het leveren an kolen drinkwater lorensmiddti faii M te verbieden en het laden van de Terek oflalldellgk te doen staken Db Terek kreeg order hedenmorgen te vertqikken ranar kon dit niet ten uitvoer breoéen daar jnen beiig is de machina te her ftlleii Da overheden Iu Tokio bewaren oen volkoaan stilzwijgen over het beleg vun Port Arthur Man zou niet merken dut dtiar iets aan de hand was indien niet telkens kleine verllezeiilljsten van de nmriuebrigado die op btA t iud opereert tot steun der belegeraars in twamen Da aanvul op de Noordoostelijko forten Kikwau en Krlociig in Augustus die nu herhaald Ia uf biiuMMikorl ZitI worden heeft 10 dagiMi geduurd en kostte den Japanners vulgons oen nader bericlit een geheel regiment Wel werden de naiivallers langs de gebeele linie teruggeslagen maar tocii behielden zjj vier kleine versterkingen iu hut Noordoosten Twee er van liggen maar 50 meters van het tort Erlueng De Russen verschieten dagelijks lOW granaten voornamelijk tegen de vier bovfnbeduelde schansen die dus door de J M nnar behouden zgn Hut bericht van de oVT Kraj itt ondanks allo berichten iniinr steeds bigft verschijnen dat er s nachts uitvullen tegen uie sclmnson plaats hebben bevestigt deze laatste veronderstelling De Kussen hadden don nienwen aanval die naar huvenstaande te oordeelen onder niet geheel ongunstige voorteekonen begint pas met October verwacht De beWering dal Maarjicbalk Ojama zou gezegd hebbon Rusland kan zooveel legercorpsen inobilisoereo als b t wil Japan zal zich gereed maken om er nug meer onder de wapenen te brengen heeft aanleiding gegeven tot allerlei berekeningen over de sterkte der Jaimiische krgs snmcht die hieronder volgen doch onder reserve De jaarlijks onder de wapenen geroepen contingenten zgn gemiddeld 50 000 man sterk Japan had daarvan bg het begin vnn den oorlog 7 klassen hetgeen totaal ngeveer 300 000 nan bedraagt met aftrek van 50 000 voor sterfte en andere oorzaken Mogelgk is hel ook dat Japan met hot oog op den oorlog aan de niet opkomende dienstpliohligen een sammiare militaire opleiding ga even heeft die berekend naar een jaarlgksch contingent van 100 000 man 600 000 uf zelfs 700 000 man Chance had nooit een voet baitsn Schotland gezet voordat z j na den dood van haar echtgenoot bij moeder kwam inwinnen Eii als zij haar mond upundeed dap verzukar ik a dat ge pl tt Schotsch hoordet zoo plat ahi ge ooit gehoord hebt Hel toeval wilde dat ar dien avond een zaak van eenig gewjcht dpor ons besproken ward Het was deze of ik er goed aaftzou doen of niet als ik den volgenden morgen een verren tocht te voet aflegde Na moet ge weten dst hel den volgenden dag juist de dag vóór m jn verjsaidag was en hel doel m jner reis was mjj voor de belrekking van stalknecht uantebiedon in een deftig buis In het graafschap dat bet naast aan bet onze grenst Met had ons medege ï eld dat deze betrekking naar alle waarschijnlijkheid over een week of drie open zoo komen Ik was even geschikt om deze te vervullen als eenig ander man In de dagen waarin wg nog welvaart genoten was vader opzichter over oen paardensloeterü geweest en h j bad mij van mtjn vroegste jeugd af met paarden leeren omgaan Neem m j niet kwal jk dat ik o deze kleine omstandigheden meedeel Zy stsoo alle met mijne geschiedenis in verband zootls ga spoedig zolt zien Hgoe moeder zog ar erg tegen op dat ik lioar bail den volgaod margen ion ongerekend de sterfte zou leveren Deze gtizamenigke reserven van circa l K 0 X tt zouden dus t slaande leger van 50 1 000 man op een totaal vnn IV milliuen geoefende mnnsehapp n brongen Uovandion kan Japan nog do lichting 1904 gebruiken en die van 1905 b j voorbaat oproepen Zooala te verwachten was liebben do opmerkingen van prins Meatsjesky in de Jrashdanine over de wenseheiyklieid om thans vrede te ulaiten niet Japan aan andere Russische bladen gelegenheid gegeven daarover ook aens hun me uing te zeggen Scherp zQn de tegenwerpingen die Sonvorine in de Nowoje Wremja daartegen maakt Deze verwerpt elk denkbeeld om vrede Ie sluiten en h j voegt daaraan toe Prins Mestijersky die niet schrijft voor het publiek maar voor de lieden die iwin hel bewind zgn meent dat Rusland thans vrode kan sluiten zonder zijn eer te na te komen noch ziJn prestige te verliezen H w st op Sebastopol en zegt dnn dat Rusland bü die gelegenheid slechts enkele speldeprikken ontving toen het vrede sloot De afstand van den lïonaumond door Rusland en hot verbod om oen vloot a houden in de Zwarte Zee noomt prins Mostsjersky das speldeprikken I Kn thans moont liU dat Rnslaiid zou verzwakt is dal de binnanlandscho loealaalé zoo wanhopig is dat het eenigo wnl Rusland doen kan is Japan den vr de nanbieüen en er een bondgenoot van nin n Wellicht wil de prins ziel iM tvel belasten met de taak deze vrea n oorstcllen aan d i Uikadu te gaaii ovarb ngen W Engeland betreft meetii de pritis dat hei builen twgfel is dut doui liet iJaiU n van den vrede mot Japan en door van il l land de bondgenoot van Rusland Ie nmkeii een govoeligen stoot zul worden loegebriiehl aan den invloed van Engeland in 0 wl iie En Daitschland Is evenmin vergti ii in de plannen van den prins wnnl dit iiuul zal dank zij het ontworpen bondgeiioolsrliap ook geen stem meer hebben 7n het OostAziatische kaplltel En dat alios zal voor Rusland te krijgen zijn voor en mooie som gold die het lnii iii op de knieftn moet aanbieden 1 Onder deze omstandigheden on onder znikr vuorwaarden wil Souvorine geen vredo sluiten maar naar het woord van generaal voii Stössel strijden tol don laatsten man Met een enkel woord hebben wg reeds melding gemankt van Roscbery s groote puli verlaten Je kant dat heele eind onmogelgk heen en terugwandulen n morgen terug nljn zeide y Het gevuig daarvan zal wezen dat je op je verjaardag niet thuis zult slapen Dat is nog nooit gobcnrd Francis cderl den dood van ju vader Ik sou bet niet pleizerig vindon als dit nn moest gebeuren Wacht nog een dag hoste jongen maar éen dag Wat mi betreft zoo n werkeloos leven als ik in don laatsten tijd had geluid begoi my te veivelen on ik wilde dan ook niet van uitstel booren Een dag vroogir uf a er kon een lieel verschil makeu Du een ui onder kon in j lichtaiyk voor zgn en du betrekking krggen Bedenk eens hoe lang ik al ballen betrekking gewaast ben zal ik en verg niet van mij dat ik da rail uitstel Ik zaloehler niet wegbiyven moeder Ik zal zorgen dal ik voor morgenavond terug ben al moest ik ook mgno laatste spaarpenningen voor een plaatsje in een rytnig besteden Moeder schadde het hoofd Ik had het toch liever niet Francis I ik had het t ch liever niat I Er as geen doen aan om haar biervan aflebrangan Wordt vmolgd