Goudsche Courant, maandag 26 september 1904

Tmagi VAN NIUE s Ksfie en Tken by WIENTJES 1 0 95S6 1 ¥ Maandag 36 Seplember 1004 43ste Jaargang IMeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken TilttoM X M D liifgaxe d zer Courant gesehietlt dagel ks met uilzondering van Zon en Feestdagen De prgs j ei drie maanden is 1 25 traneo per pont 1 70 Alzonderlijke Noiiimers V IJ CENTEN ee van een zegeprt van Schippel kinnen spreken Wat hg van plan is te doen is DOC met bekend geworden drie Fasjoda artikelen in den Figaro vail welke er éen door Uarchnnd zelf goscbraven werd terwijl de beide andere naar Jiet heette aan mondelinge mede dedingen vun den beid ontleend waren lioUien natourlgk in het Bntschu Rgk zeer de aandacht getrokken Niemand minder dan de vroegere Sirdar lord Kitchener zelf vond het noodig den inhoud der Figaro aKikeleo tegen te spreken Do generaal heeft door zjjn militairen secretaris Itten bekend maken dat hal relaas zoo klaarbigkelgk verzonnen is d t het op zichzelf reeds een voldoende weerlegging ia Dit antwoord is een typisch Kitchener aiitwooad In den Booren oorlog waren zoowel kitchener als Riiberts gewoon om klachten van Boerenzijde oVer mishanpeling van vrouwen hot schenden der Rnode Kruis vlag enz te be inlwoorden met de terootyja verklaring Zoo klaarbigkelgk verzonnen dat lagensprnak overbodig is Aan het feestmaal van het diploraatiak korja te Pelgrado Mida UaUaameke g anl in oen toost dat Servié door do kroning de binden heiligen zal die het non 7gn koning binden W vertrouwen dnt Servië ondef der chepter von den wjjzeh koning den weg van orde en voorspoed zal opgaan De gezant bracht daarop een dronk ait op den koning De oplettendheden van het hof jegens Bulgarije vielen bgzonder In het oog De reeds aangekondigde brochure van Jozef Weit üf waarin hjj bescbrgfl hoe h j Hatlachich bg de onlvluchting van prinses Louise van Coborg uit Eister behulp zaam was is ihnns lo Plorisdort versche nen H j verhaalt o n hoe op den avond van de onlvluchting een man gehoord werd om de bagage dor prinses in alle nille te vervoeren Dit geschiedde echter all is behalve naar ensch eersl wilde de man z jn werk niet voortzetten daar h j bewierde sabelgekletter gehoord te hebben Later struikelde bil over een paar laarzen die in een der gangen van het liotel waren neergezet om ten slotte met hel hoofd legen een kast te loepen Uaar door deze kleine tegenspoedeh werden de plannen met verjjdeld verplloht haar daarom met een zekere onder scheiding ie behandelen Wat m j zelf betreft al had Tign armé vader ook niels andere voor mg gedaan voordat h j m hel achterlouw raakte dan zou ik er reeds dankbaar voor tijn dat hg my een goede opvoeding gagel on en mg Goddank I boven b jg loof van allerlei aard verbeven heeft Haar ik kon my in die dagen met heel weinig amaseeren en ik wachtte om my de kaart te laten leggen even geduldig Alsof ik er ook in geloofde Tante begon hare goochelkunsten met al de kaarten beneden de zeven nit het spel te verwyderen Zy schudde de overige met bare linkerhand door en logde ze toen voor my neer om aftenemea Met je linkerband Francis Denk daarom I Stel vertrouwen in de Voorzienigheid maar vergeet niet dat j geink in je linkerhand gelegen is 1 Nn volgde een langdurig schiften van de kaarten waardoor deze in getal verminderden totdat ei vgftien overbleven die netjes in oen halven cirkel voor myno tante uitgespreid werden De kaart die aan het einde van den halven cirkel aan de rechterhand lag was volgens den regel in zalke gevallen de kaart die gekozen waabii my voortestelUn Om eaoe afspiegeling te geven voo ia s toestand als een arme stalknecht buiten betiekking was de kaatt rgitenheer Zaal KlJilMTMIiV Soci lfU t jKNdMiKN UOI A ZOMUO It S HBPTBSIBBB BDITERCEWORE VOORSTILLIie DOOK M T TivoH Toonwl Uezelflchap van HOTTERIJAM BelacMijke lensclieii MH i Bli pfl in 3 bedrgvtn van ivtixi vi Mau u AiNVANO UUR Prezen der plaataen voor If den van de On ienoegen le rang ct 2o rang 4 n voor niet Icdon te rang I f lie rung 0O cl I laataen van a beden te beipreken i I I Qrijs Haar niecrl I Ue MevHe I ooiloii dot t di gryzu bnri n binnen enkele dagen verdwijnen maakt bet Uaar glanzend en latht belet bet uitvallen n neeuit de pelletjea van het huofd wpg Ritfcbt op den liala lAiHdoit P r 8 a J fl en I J0 per flacon Verkrugbaar in do KU iKMMAL JU l bu Izattk Cal Papier jj inoleii lOlilJA Gasornamenten in allo stillen Su tris l oii la its ISroticn voor SalonH Ki tkajM itkararrs Surnx IKNAMKNTÜN vo ir lAkolvirlirbtin M M 7 lOON Uaafitter r Uiuli buitrt I II Sl BOlilAlL IIAOWIN VA KUHNUIZKN $ l iil iel lkA k e nieuwste aoort UA8BAL m OKW HVOtrftïlAXl GBfilAILLEüKDE GOEDEREN gittvrjj alt do Kamper fabnoktn HKHK KN ZOON Keug adrtii Twr üasglueilidil litDoodiyiikèi Telephoonnet C oiida AboiinemeDt 1 40 iwr jiiar voui jut Melen binoen een kring v n KM I gelegen Aaltlq en onderhoud fratis Hot net U aangealotenaao bet HiikH Inliieommuiuuilbureau Op 1 Aug 1904 Ua verkregen aaiialui tingen i untTMten en voorw ard i Vorkrïgbniu au het Bureau ACHTKR DS VI si II MARKT i I i Hfi Üp li i M I TE IJUUÉ il do Krggerlaan HEERENHUlZEN nel rilIN e Kajiem ruitM Wv nde Keuken en Kelder voor i n vin ö e f Waterleiding Direct lo aanvaarden Te bevragen TURFMARKT H 258 Reiziger Margarine gevraagd Een i ned gclnlrodaccird abri k vnlangt e n UKIXIOBIt tegen vaat mlariii en provi ie oa de gcbeclf treek tosacken GOUHA en de HAARLEMMKItUKKK en Oin tfi k n ie beioekt n per flem Kr Br met npgare van tegenwoordige werkkring leeltjd godadienut en eferentiSn onder Letter 4 Algem Adverlei tie Bur H M BRANDER Amtterdim Verpakking waarborgt zindelijkheid en herkomst ADYERTENTEÉN in alle Couranten worden aang enoni n door het tdverleutic Bureliii van A KHIi kMAN 4 ZOON Verkruglmar bi f vxN TONGEKLÜÜ Markt A 161 Korte Oroenendail I SL Ë H V MILD Veerstal 186 Wed V WUK Veerslal B 186 Firma WmI I 1 MKLKEKT Oosthaven B U 6 WIEVTJES Lange Tiondewog E 89 48 J TKEKE S Karnemelkaloot R 330 F VIN UBB HEE W le te ig 71 Wfd h OVEROAAUW Onder de Bodmpje E Mft t Mej Viv EJUK ViRuiit l Tnrfmarkt S9 J C blRHKU Spooratraat IJ 188 EENIODIFOTVANTIEB Il wordt rcr otlii up i NEHh ir Irlird VIT MVT Muuux vit H BAVKVSWAAYZü NK QORINCHEH Deze rilKKE word ai ferd lu rersegelde pakjeavasm Hret n ren half en urn htd mu mot vernioldum van Nonner at KPrgfi Toonien van Bevuaiilaaii Merk voigeoa d Wei gedcpo iich tot de uitvoeriDi van i e i orde orders aiiuboTelende J C BUI voorbeen J EEEBAAHT L ♦ GEEII EETEE uilrea voor alle noorten HC HOENWERK alH het WiHiniiiaiitMii SrlweR en liiurzMtaiiijatgii KLhlWE v m tegenover du Kleiweguw Aanbevelend i C SMITS Alle re rati u eb aangeinuten werk TIENDKWEG 59 J bsriekt d ontvangat vu e ne praohtifC eollectic HANOLAMJPEUr laaude l ampeii hano lampen üanglantaarns BDISBOUDELUKfi ARIIKELEI Email Koper ALBOÏD Vernikk Brittannia MMaal ENZ ENZ Wie tt kxit i n wiL dk BdrtA £ lk l Clloau M i utvaagei M uiM gaitald na vel pcu iienla n ia den naadel gekumeii uule den uaui daa cütHndan Di HlobtMlM va VMnUgd 4p da beste inaOauea ia bat mnidb Mild tabbiiaaeuwnt van Oeln Btottvwok t Keulen tiKk J rimel 2tienk Bikel Caeio B viarkaatan buwab U Daza Kikel Oicaa J oMt urik gekookt aM aaogwama gezond draak vwi dnp lijkKli gri uik een t tbeelMb v a H fO voor een kop Chwolat Ala geneeikrMkt draak bij girval n dain tee ueuita uei natet t gebruikal Terkrujlnar btj ie vouroaaiaa B 1ApUhcKsm tta rtoSi rnsT a Bemti MBg woorJigar fwr IMa Ininterdam ah K r ti IBS Onnavolgbaar i n thans door nieuw gevonden toepauingen one In mUeeerr McMMri rtrette f eiWtore it ir irte Z geven kracht en diepte die naaiukers n kannen bwtikan Hen overliiiga aick ean iattattu voor d eoMv te ontTangtm OeIU Pmseonrant met e n notal Ongevraagde getaigachrilten jroJu op aaorraag Boxtel a HOUASBTa f B Agent voor OOUDA Firma A QDAIST Knnatbandïl Klaiweg bj im aodtllMitt bezieU po Qpli Orak vu A BRIKKiUNAZH t0$imf iKt No bestaat uit Twee Bladen EERSTE BLAD NATIONALE HILITIE KE ISGEVI G BUB0EHEE8TER en WETHOUDERS van OOUDA doen te weten dat bet Register van InschruviQg met de Alpbabetiaclie Naam l at van hen dic in dit jaar in deze UeiMente voor de MILlTIh tyo ingescbreveu nn den 26o Soptember 1904 tot er met 6n October daaraanvolgende de Zondag nitgHondeisd vnn des voormiddaga 10 tot de namiddags 1 are op de Secretarie buvanlokaal afdeeliiig Militie der üemet iite voor de belanghebbenden ter lezing is nedergclegd en dat tegen Regisier en Igst bezwaar kan Torden ingebracht bji den Commissaris der Koningin lu deie Provincie door middel van een met de noodige bew tstnkken gestaald Terioekschrilt op ongezegeld papier onderteekend door hem ol haar die het bezwaar inbrengt welk verzoekschrilt v66r of op den 5n October 1904 moet worden ingeleverd b den Burgemeester deser Oemeente iOUDA den 24n September 1904 rg9ine ï8t6r on Wcthuutfers TOTmocwd a L MARTENS De Secretaris W KROMHOUT L S ttuiteulaniisrh Overzicht Een telegran van 22 deser van generaal Sacharol aan dan generalen stat te Peteribnrg meldt dat zuoaK ia gebleken de voorste Iroepenafdeelingen van den vijand ten noorden van het dorp Bianioepo a op den weg naar Talm voortiakken I D correspondent van den Temps de l r Charles Petlit dio tot dusver goed vertrouwen stelde in Roslands eindoverwinning spreekt thans eeuige onjernstheid uit Hen moet ichrgft h het Frai sche Indo China bedoelende binnen een min ol meer fW If Ev ILL mos W8 redeneerden en redeneerden totdat Wi beiden mtgepraat waren Het verschil tnsschen ons eindigde daarmee dat wg edvoide de zaak aan de beslissic van ster mynor moeder tante Chance te nderwitpen Ter Jl w j on uiterste best deden om Ikandte te overmlgeii zat tante Chance loo IQ tls en rnulsie dFonk h ar kopje thee Mfén Jacht daarbl h t hare vaadezafk Tojl wf n beiroBp op haar M ecl Bp lï als 1 ware te ontwaken Wil je de zaak baiden aan raijn oord el Mwufut f vroeg zg in haar plat SekotRb Wji heiden antwoordden ja Hierop J gd tante Chance de tjlel eerst af en utldt to n nit den lak van haar japon aan N lt ll Dat alM dat i3 dit deed om moed ven ï t Mwsearen Tante Ohanoe gelooid In ▼ wnt dat ttj in de toekomst kon zien oor waanaggerti met da kaartm Zf deed Japan slechts leett voor don oorlog die z ja eenige ware nation tie industrie is geworden Japan kan zoo in economisch als m politiek opzicht met bestaan dan door den oorlog Het acht die operatie even vruchtbaar als roerargk En nu 13 lapans eetlust evenzeer onverradelgk als noest Men leze slechts wat de Tajo de Zon scbrgit het vóurnaarasle ttjdschrift van Tokio of wel a brocbnrf over dit onderwerp gg ook opneemt W J zgn volkomen gewnarnchuwd dat Japan niet teederder zal zgn tegenover ons Aan jegens de Rassen Het h bloot toeval dat bet onweer met boven ons hoofd is losgebarsten En wat zonden w in dat geval gedaan hebben P Men ka i erop aan de invasieplannen van Indo China zdn reeds door den Japanschen generalen staf gemEiakt Indo China is vol spionnen Siam vol ver momde offlciere n de Chineoscbe zuidelijke provinciën vol omweutolingsgezinden En de heer Peltit besluit aUus Wg moeten vurig W nschpn welke ook onze meenmg over Rnsland zg dut bet ten slotte de ovehvmning bebale vooral op zee Het ia van het grootste belang voor ons zelf dat Rusland z jn Oostatavloot naar liet Verre Oosten kunne zenden Deze woorden verdienen zeer de aandaeht al mag men niet vergeten lo dat lapan tegenover Rasland geheel anders stond dun tegenover eenig ander rolk en 2a dsr IC geweldige ollors die het thans brengt het v lk dat 200 jaren lang in vrede voor spoedig Was wel eenig zlns tot nadenken zullen brengen De correspondent van do Koln Zlg heeft eens nagegaan boe de parlementaire groep uit den Rgksdag b j het halsgerecht dat te Bremen over Sclilppel gehouden is gestemd bad Hem bleek daarbij dat van de 47 aanwezige leden van den Kgksdag 15 in het geheel met van maatregelen tegen Schippel wilden weten en dat niet minder dan 26 dus de meerderheid van bovenbedoelde groep o a alle vertegenwoordigers van de vakfereenigingon tegen bot verscherpende amendement rgn geweest Ueze 26 waren Bernstein Blos Bock Boraelbnrg Dietz Dreesback Ehrhardt r Ëlm Kichard Eischer t is iher uit Saksen lOrster uit Reu Erohne dr öradnuner Hildenbrand Hofmnnn nu Saalteld Kfirsten Lindemnnii Mabike Reisshans Sachse uit Rochnm icliip pel relf Sclimalfeldt bchlegel dr Sttdeknm Tutzaner en v VOUmw Kautsajr bleet beide keeren buiten stemniing Er z jn tegen Schip pel twee moties aangenomen maar men zon t l 1 UJ IL lUiillU l U W l J ll I zelve nooit leta zonder de kaarten vooraf te raadplegen en zg lion geen treffender bewgs vnn bare b l ngsti IIing In myn wel zgn gevep dan bet heng dal zg daarvan nu gaf Ik zeg 4it met om lo spotten ik maak er slcehta melding van De kaarten badden zich op ene onbogrgptlgk wgze met hare godsdienstige mesningen vermengd Men ontmoet tegenwoordig wel mcnschen die gelooven m geosten die zich door middel van tafels en stflelen openbare Overeen komstig hetzelfde beginsel als bat een beginsel raag haeten geloofde tante Chance dat de Voorzienigheid zich door middel van de knsrten openbaarde 0f JD gelgkt bobt Francis l of j moeder of je er goed dan wel verkeerd aan dost morgen te gaan at thois te bigven dat zallen de kaarten zeggen Wj zgn allen in de band der Voorzienigheid De kaarten zulten h tegg n Toen raoedar dit hoorde wendde sa haar hoofd a en zette een knorrig gezicht De begrippen van bai e zuster omtrent de kaarten aren naar hare meening met veel anders dan godslaateruig Maar zg hield hare meening vaar zich Tante GhaAce had om de waarbeid te zeggen zooveel van haar ecbtgenoot geërfd dat z j dertig pond in Ijaar t verteren bad Dat wa een gewichtige bgdrage tot ons hnlshottdaii o f waren wal Telereen Na At ADVERTENTIEN worden epl xatM van 1 5 r gr è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GSroote letters worden berekend naar plaat niimte Ingending van Atjvertentien tot 1 uur d nndd Eeiiige oopinblikken nndal de koffiTS in Weilzcr kamer gebracht wuiod kwmn prinses Louise naar binnen en vervolgens kwamen allen ongemerkt in het rjjluig waar mevr Stögor hen reeds Hucbtle Tijdens den tocht naar Hof voiteM do prinae van de moeilgko jaren die zg loor geworsteld had Te b uur s morgens brach ten de uitgeputte paarden bet rijluig in Hot Daor werd du trein over Bamberg naar Berlgn genomen waar dr Slldckom de vlochtoltngen reeds wachlto Het politieke program door het ministirleMaura aan de Spaansche Cortes voorgelegd ziet er uit alsof dit kabinet nog lange jaren aan het bewind denkt te bljjven De minister wil de nieuwe overeenkomht met het Valiraan die in het land zooveel oppoiitle verwekte eersl doen behandelen in den Senaat Hij meent kiaarbiykelUk dat h j daar niet voel tegenstand te dorhlen ral hebben men verwacht dat slechts Montere Rlos en Labra er tegen zullen spreken De Kamer aal dan in Juni gelegenheid hebben om de overeenkomst te besproken Dan loopt do zitting ten einde de leden z jn vormoaid en verlangen naar hals de oppositie IS dan oroel gebroken Rome heeft geen haast hetgeen vooral daaruit bljjkt dal hel g t Mi MT tvitttlaaUe deroreretnkomst heeft bepaald Voor de Kamer kondigde do minister aan do behandeling van het wetsontwerp op bet plaatselilk bestuur daarna de marine voorstelhn en da herziening der kiesnel Dil zal ton gevolge hebben telde de minister dat de verkiezingen voor de provinciale raden tot Mei die voor de gomtenternden tot November worden uitgesteld z j kniinun dan volgens de nieuwe bepalingi n plaats bebboii Eorsl als deze ontwerpen afgehandeld zjjn steil Maura zich voor do begrooting Ier tafel lp brengen Kn dan komt een geheolo reeks ont werpon van sociaal hervorincnden aard Over do munt quaestie sproikt do minister niet meer De minister heelt by Jiet opmaken vnn dil program geen do minste rekening go houden mot do oppositie Veroniwanrdigil over deze geringschatting pogen de leiders van de belde goschi iden groepen der liberale partg een verzoening tot stand te brengen om dan mol vereCnigde krachten tegen bot minislorio te kunnen gaan stormhiopon l oen koning Peter I van Servië Wooiis dag na z jn kroning in de liathedi aal door Nu noom Ik ruilonheeT op zeide tante Ik tel zeven kaarten van de rechter ndnr de linkerhand en ik smeek ootmoedig om zegen over hetgeen er nu zal volgen Tante feed haar oogen dicht alsof zy voor hoteten had en hield de zevendo knarl nanmy voor Ik noerado da zevende kaart hel was schoppenvrouw Tnnle deed hare oogen haastig open en keek my met een dooi dringenden blik aan Schoppenvrouw betoo kent ecne brnnetle Je denkt hairaaink aan een brunelle Francis I Als iemand drie maanden buiten bolrekkina geweest is dnn houden zyne gedachten zich in den regel niet met vronwcif bezig onverschillig ot het blondines dan wel brnnetton lyn Ik dacht over do betrekking als stol knecht in het deftige hoi en ik zeldo dit Tante Chance wilde daar niot van hoeren Zy kite met op hetgeen Ik zoido Zio maar 1 Je houdt de kaart in je hand I Als je vandaag niet aan haar denkt don zal je mor on aan haar donken Welk kwaad steek er in aak een brunette te denken Ik was vroeger oM een brnn tlo voordat mgn haar grj erd Houd je stil Francis tffjt uaar do kaarten I h fl onU mnolyi