Goudsche Courant, maandag 26 september 1904

Trugl TAN NIUE s Me en Tliee bg WIENTJIS iNo 9529t i f i a l I MaaiMlag SO Sepleiuber 1004 4 3s e Jaargang ill fiOMCHE mum JXieuwS en Adrerteniieblad voor Gouda en Omstreken r relelMK U si De Uitgave lezer ouiunt geschiedt lag1elijks met uitzondering van Zop en Feestdagen De prys per dri £ maanden is 1 25 franco per H it iMJ Afeonderlyke Nomniers V IJ P C E N T E N Tc an t t a OVERTEN TIIEN wortW gepl uu sf van 1 5 regels 1 50 t nten ic lcrc rcgfl iiici 1 10 Centen Jrwite leftei wonlen N rokpnd naai plaat niiinfe Iniending van Advertentien of 1 iiiti iles mull 1 ilimi I If 1 TWEEDE BLAD Openbare Verkooping rr iOCIDA i i Mmamilat tS Hiplem 0r I04M li K mor Pna Ip pU urpn m lift koffiphnifl HARiiosir nan da Markt trn ovaraUan van den Nolafiii 6 C FORTDUN DROOGLEEVER van Noi 1 en 2 Twee naaat elkander taande HUIZEN en ERVKN in de kpiieriitraat te nonda waarvan ppd WINKKI HI IM Wgk K Not tüO en 131 Beiden verboord b de wotk No 13 voor f 2 25 en No 131 voor 1 1 50 No 3 Ken H IS en RKK in de Aoltie Hakoleeg te Jonda Wyk No 195 Vrr bnord bg de week boven en beneden te zanien voor I 9 Vo 4 on 5 Twee HIIIZKN onEKVhN in liet KloooMr aan den Kaam Ip lioada Wük U No 5 en 2m Ileiden verhoord bd de week elk voor t t 10 En No 6 tot 9 Vier nienwe HUIZKN EHVEN 8 HUtlR en HKOND geKCliikt tot bebonwInK lo de IjMplIaan te Oonda Wijk R Nok 767 tot 7tK erbgord by de week No 757 voor I 240 No 758 en 769 elk voor f 290 en No 7 10 voor f3 75 No 8 tol 9 wordeii gccorobineerd De perceelen z n de iaat te 3 werkdagen v6ür dan verkoopdaf van lü tot 3 oren en op dien dag van 9 lot 11 oren te bezichtigen Nadaro inlichtingen geelt voornoemde No taril TOHTIJUN DBOOGLEEVKRteOooda Doctor DE WILDE Arts voor liUIDZIKKTRK enz OPEN RUSTDIN 20 Spreeknron 2 Ontvangen eene nieuwe zending Fra II H Jo i h en Appnta Aanbeveli nd SLOTEMARE i ékj GtóOiYi rnenten i iiIIm l lt n StljM isi IN IHlillllS lal UliCII v i 1 1 1 ikniiM rs ZitkaiiiPis rti iMr Ul M MIN c n WllikilvulKllllll M M 7 LOOF Uastiltir Dnbhpipbiinrt B 11 l l liii 117 S1 K UA L MAG ZI IN VAN I fUchliuffH irlikelen lUlihA OKI ISKIIS KOOhry PKN OAh KOKNÜI HS OiinouuilBku Wtaae nltuwele fuuii iAMULI H y OKOOTK VOORRAAD GEEIAlLUERDfi G0EDBR6N gittvrii nil de Knm i r brieki n KKRK KN ZOON Eeeig iim mor UdsgMidil lieso li iib ilM l TK HljlJll in de Krngerlata HEEEENHUIZElf met TUIN f Kaaiers mtao Warande Keoken en Kelder t ooraien vtn Ou M Waterleiding Direct te aanvMirden Te bevnllK TURFHAKKT H 258 STEE mOLKI Onderjfptcekeflden alle Steenkolenhandelaren te f UDA geven kennis dat de prijzen der BRANDSTOFFEN van af heden zijn vastgesteld als volgt Franco aan huis iKvorgd è contant k f O OO per HL 13 perlOUüKU 0 05 ll l 0 60 1 00 f OO i 3 ♦ Kaoliollioleii llnardkoleii Sliikkolen Geklopte Cokes Grove Cokes Eiii 4iilliracielkolen llelg Anlhraeiel llelg 4iilliraciet OOUDA 24 Sept 1904 Firma H VülB Fiiina A JONKER k ZOiNKN J DE KOSTER J H SPIKRINGS D VERMIJ f P DE VHOEDT J ZWAKT Vorkrygliaar bd Ö VA fONOKRLOU Harkt A 151 Korte Qroenendajl I jt 1 H V MILD Veerstal B 126 Wed A V WIJK Veerstal B 138 Firma Wed P J MKLKEBT Oo th n B 14 O WIENTJÏS Lange Tiendewog E 69 43 1 TKEkKhS Karnemelksloot R 330 P VA OER HEE Wiilestocg 71 Wed L OVHUiGAALW Onder de Boompjes p 160 Nei VAK KIJK B BtuL Turfmarkt 89 J V STRENe Spooratraat Q 188 M nii l i M t t I pVEETEKTIÖf iu alle Courante 4 worden aangenomen door ht Advenentle Bureaa van A KKIMKMAN ZOOW 2aal HIJM iriill SocieUa ÜNS OBNOBGfcN OOUDA I ZOSltAG US SlCPTElUBUlt BDITEHGEWOHE VOOBSTELLIIfi iVSn ViV liUBIK AVONB DOOK HIT Tivoli Tooneel Gezeisehap van ROTTERDAM Mi l 1 1 III II I I I I Belachelijke lenschen BIjspel in 3 bedrgven van JrsTüS vak Maubik MNVANO S tJÜH Piiftti der plaataaa oor leden van de S One tiefieegen le rAng at 2 rang 40 ct voor niet leden le rang i f 2e rang ct Plaatsen van al heden te beapreken t m I I I I l ei Frans Jozef Bitterwater steeds voorkandep finwH RinAMftKie Verkrijgbaar in fleaschen fO eta Tlf ct on Ut b i HH Apothek s en Drogisten lOtt Of het merk AflKBBt F AD ffiCHTEIV 4 To Holterd i To Gouw H C LIJiifE Apotheker Uarl t u bg WOLFF Co Velithaven 198 1 Telephoonnet Qonda Abonneme it 1 40 jer jaar voor per eelen binnen een krin nui K H 1 gelegen Aanb i en onderlUKud gratis Hat net is aangeiloten a4p het Bps Interéommouialbnreao Op 1 Ang 1904 1 vtlkregen aaialnt tinge £ Coatracten ea voarwMfiin verkr gbaar an ke B f w ifilTEl DB VISCH é 4i Drilk va24P BRINKMAN ZÉ Stadsnieuws OOUDA 24 September 1904 Aao de Raadsleden is liet volgende ingpkomai stirti toegezonden B hierby overgelegd htlirgvcn ao 20 deze Nu b7 Atdeehiig Ondc rwj dtpll de bCar Minister van HiiiHbiiTuidsciie Zkkwi 0111 fitdii dat wiiwer lle daartuc vereisrl d gt Ideit fsoT f iStiU n OemMid gotten igii Lgchtua A £ Mitxi mil i a te bevoi reii dttt attii dtz gtint entu ten be buev van den Handelsporftl te beginnen roet fcet dienstjaar 1995 ccn R jlnsnb idii wurW tot gekend ten bedr igu un 11500 D eventueele toekenning van dit subsidie wordt Afhankelyk gesteld van liet bericht oaiemjda dat ook dOor de ProWncie een sobsiSte teo bè1ioe e van dien cnisiis i toegongd en van aanvaarding T n de vol voorwoorden rlgk binnen drie maanden na afloop kalenderjaar i ijene rekening en voording over hel afgeloopen js ir en twee maanden voor den nanvang kttlenderjaar eene begrootmg van inkoMten en nhpiven ain hel Departement van BiiinenlaiMliiehe Zaken ter gopdkcnring word n ingezonden Het getal der leeraren het lÉulrag banner jaarwedden Zoo mcdi de voorlftrhten ter benoeming znilun door den Hinimr moeten worden oedgekeard Het progO ma van onderèj iMiet jaarlfka ter goedièsriDg worden ingeidÉNa TeMjk net de rekenln F en verintwoor ding moél jé arlgke ten verslag worden Ingesunden waano de nilkeimton vaw Iwt onderwgs over bet ntgeloopeo kalenderjaar wordan medegedeeld Kinderen van onver ogeqde ouders zolleo zonder bUaling van choolgold worden toegelaten Vit T lle aan bet Departement in te zenden btokken zal steeds een afschrill ol afdruk worden toego zonden aan den betrokken Inspecteur van hel Midilelbanr Onderwas Tegen de aanvaarding dezer voorwaarden k n o I geen bezwaar bMtaan Wg hebben mitsdilu de eer den Raad voor te stellen ons te machtMMr lo aan den Minister aii IÜnenlmidbCIn Zaken te berichten dat de bl enonMreVe door Z E gestelde vuorweitfihk door ifn Raad worden aanvaard 2o aan de Staten der provmeie Z MHotln le verzoeken dat uan dezo gemeente ten b4TOeve Van den Han elscarsu eenprovio ciaal sobkidie van f 500 sjaars woide toegekend i fo De vorige weck is hier tet stede opgericht een vereeniging tol beifonlering van kelhiersbelangen Toegetreden zgn reed eenlge personen en Dinsdag 27 Sept zal de ver Mering plaats hebben tot het vaststeliea van bet regleiUCBt en bet kiezen van een hettaor t Oas costriU 33 Sepleaibsr 11 aar lum Drok aM LiebtkrMAt i4 l HiMen Op 4e Voordracht voor onderwf zeres te HoncSoerai zgo geplaatst mejn E De Vos Sotterdim S Breebaart te Ooada en H C ZoMtma te Vaassen Vier iNgdige avontaners waaxvan de dite 12 j ren ia kwsiaen gisteravond Ihier te Toet van nit den Haag aan blgk r venMM werten miw de pohtie TMweMn oTe hijji willig opnam heden middag H r wl de vier vriendjes onder gelelde er fijMM mi naar ban fWilonplafM Haastbbcht 24 Si pl In du op lieden gtbooden Opraoinleiaart ord ai Oiderwgzir In de plaats van den bepr Ridderhof vtr trokken niinr Tiel bprtopmd de beer H W Koipir te Dievcr Dr BuaAMBACBT Op het adres aan Zgm hztelientH den Minister van VV H en N dat in deze gi meente circoleerde betfefhiidu bet BPmoii van inaatri gtleii tot 8 Kmdige her V iltiiig en volpindiKing van dmtraAitvegOooda Sphoonnoven Imbben tot oji tiiden ippds a i lo jiJO ingteetencn getutk d in f op 2f 3eptel l f gtbold n vtrgidtring aji de vereeniging Wiulirlo zingen erd ifoor den vooszitl r dt door den penniiigidPeiiMr Ingédtenve raiceniny iii VI mptwoordiiig over hut vcroeiiigingiilaai 1903 1 04 ttr t ifel gebr ii h De rekeiSiigdoor i ii ledin ondtrzocht wtrd giedgp ktard Tot leden van het bestoor hetwilk ttge volge het nglement elk jiur moet ultr i n Wtrden herkozen d6 In éren P Hojft mu van Koiigniinburg 1 P Malilsttdo en D Oskam Tot bibliothecaris werd hértoZeil d teer H Bezomer Een vooritti van devi blbtlAtliecarh om vier ashif onten te willen benoemen die hem btorteltngs hg li X uitgeven van bïiek werken znlhiB buhul pi iii in zgu jvord aan gebomen en als loodnnig werden aangewezen de heertn D Oskam V Blankun T B van Dam en H Boomer welke hoeren dio fonctie aannamen Het bestnur werd gemachtigd om eigk ten vorigen jare zitb ook weAsr voor den a winter met een vfef of MX sprekers m verbinding te stellen de keoZé dier spre kers werd aan de prudentie van het boMaar ort 1aten Kriiu e a d Lu Terwgl de wagen van de A P o b j den heer 8 den Boer waar petroleum m oeat wo tai afgeleverd stil stond wilde een der knechts de paarden laten drinken Door een ongeluk viel bg bg hel watersc ieppen bnilen een boó ju tn schoot bg er onder Na veel moeite iltochi bot gelokken den drenkelingophct droge te brengen Nadat 4e hoer Marsgeneeskandige h l had VerleMfd en de m ft van droge klteten as vooi zien kon hg na van den mbrit le Zfja btKoroen zgrt reis voortzetten WAumsttJvrt Terwgl de moedor afwezig K wiHe de achtjarnf M Z alhier een cmmei water oit de Goawe scheppen maar had daarbg het ongelok zelf m die rivier terecht fe komen Hoewel de levenjifeesten reeds geweken schenen toen eene boorvrouw haar op het droge had gebracht Ihocbt het evenwel den onmiddelltik ontboden gMoesknndige nog gelukken defe weder op te wekken Gemengde Berichten Een telegram uit Helrose in den NoordAmerikaanschen staat Massacbosetts meldt dat da r gisteren een elertrische tram ptéA pak n e 50 pond j mist is geloopen dat van een wag ft g M was Er volgde I éen ge weMige ant MlW De tram werd odt elkaar gesJalén W Mn 9 personengfedood é 19 gewoni Men meldt oib Den Ra g De doorbraak van de afscheiding t isschen bi uenen baitenhaven te Scheveningen js gi leren niet anverwa kt gekomen maar was bet nalnfrltjk gevolg van de werkzaamheden tot afgraving van het dom dat belde hwenkomna scMMe Men beeft toen zeker niveau van afgraving bereikt was een geol gemaakt langs welke bg hoog water de zee naar da binnenhaven ia gestroomd Heden was dat in en teragloopeii van het water doidelfik wur t Het ziete water van debiniionh tVell h nu v rinengi mol zte itor on de lithl blanwo Meur heeft thans pl nts tem iatt voor e n lint fap Megroeu Door de verbinding met de z e is bot waterpeil in de bnitenhaven vooral b j rhied aanraerkelgk gtrezen zoo zelfn dnt bat eon Pind weeg op do tlieepflielhngon plast Men verwacht no dnt na hot verdere groa on baggerwerjc de bulttiihiven tegen Nüvambur gereed zal rgn Ai n de m ireclion eii leOlan rbiugnhcl WooJHdag gelukt aan ti houden du personen die uondirdag jl op d n Il ng liusclion weg den beer B uit En pliod hebben ungerand en jp hem een sohot lubben gilost t Zgn M F I K 1 1 en B V allen uil EoK udi lig hel verlioor zegt do Zw t bloelf diit het p rtto d w larmede was geseholen ulkomsiig WIS van d ii diefstal te Biekelo geitjeexd en Zattidug jreinnid Ook de aldaar ontvii einde horli g koltiag was in bon i iil Het vjiiinoidm ligt voor de h ind dat tevtrn de fibers van dien 4iefstal zyn Allo vitr zgn n arrest gesteld oi naar Alaolo t verdun vcrgibraebt In de Groningir V tnkoinnloa klaagt me i dit jaar steen on beon In het vorige niiUe jaar was de lurlverkoop zeer levendig en daufitis vost inaiu nu zint ter slecht nit Een vervener die verleden jaar In Aogn tos en September elko week voor ongeveer f 2U00 verkoclil knn het na niet verder brengen dan I 150 Deren zomer is nlle turf vAAr den tjjd droog geweest waardoor do markt nu overvoerd is en bovendien heeft dezelfde oorzaak het vaarwater zoo danig erlangd dat do scbippera i tegen op zien naaf de veneff te gaan daar 7 1 nog geen halve lading kannen innemen larf dio verleden jaar voor 24 word verkocht kan nu niet meer danr 18 of op zijn hoogst f 20 opbrengen De arbeiders vinden gelakkig in wgk graven landkluarmukin en aarduppelrooien nog goed betaalden arbeiil Die aafdappthMgst 1 groot van 400 tol 500 H L per R A Btl en landbouwer in do geinoonie Veendam nrliter word op r f H K Mo hts 250 H L geoogst eo oen fo lldo hooveelho 1I kwMn Varrn aic den bodem en dat bd den drogen zemef en beifst Do aarÜsppolseoi t was Richter Van den op 14 Sept j I ten nadeele van P J M Wonende Dode Vest te Brela go pleegden diefstal van zilveren en andere voorwerpen wordt verdacM een Belg ge naaihd Alpbons de la Braqnelaire boekboo der laatst gewoond bobbende lo Maubeuge FrAkrJIk en in België ais deferlenr afi u voerd oor zgn koiii it ia Hoiiaad 11 h ais boekbinder werkzaam geweest biJ ekertn Nicola wonendt te Etterbeek bg Brussel waar hg onder etn valschei Mam en valscho papieren éas aangenoaie De coftiètMayi Ta politW tt Weds verzoett in beslagname der ontvreemde voorwerpen benevens aanhooding en overbren ging van d i verdachte Te Oodedtfk gém MnWevwold e is gis terocbtend roim hall v de kasteleinsbehni zing van Gerrtt Dgkstra mede bewoond door drie onder gerinnen een prooi der vlammen geworden De vlammen grepen 100 snel om zich he i dat slechts zeer iweioig 1 konnen wordon gered Tegej den eigenaar D sehjnen zware vermoedens te zgn gerezen dat b den brand opzettelgk heeft gesticht et voorloopig onderzoek door den biigadier der marechaossea te h msterwold beeft allhana ten gevolge gehad dat V voorloimfjg In bewarlnif il gesteld in do kazerne te frinsterwoMe D i aldus deelt de W ft mede seden eemget l jd b j dp rechtbank te Winschoten tegen een z jner medebawooera procedeeronde lot ontruiming l ot heden werd in dat protes evenwel geen beslissing genomen wil II welllihl begon to vervelen Eeiiige dagen geloden oioot hg liobb n gezegd dat I or OU zoo nl zou hg hem er ook lytbrundon daarbg een z iier huurders wiens inboudLl zooals vorduebto wist niet waa vtrzokerd aonruJundo zith tegen brand Ohade te vorz k run daar dat porceel binnen 14 dagen zoo afbranden Zondag a s 25 siepterabor ign du h maan den stralttjd van Kis om Dan wordt h j lilt de gevangenis te Haarlem ontslagen In alw icliliiig ol hg In zgno welgcrmg ral bleven volhurdeu besloot de anti iiilitaiio Vircenigiiig le Krommonio om lan s ilezuii weg deze oin lindiglieid ui lierinnering ti bn ngun en de anti inilitnristeii allerwoge op te wekken tot eene krachtige a ltatia ingeval men hem bj tvonUeolo w Igtriiig anderinnal zin nillenopsluiten De van spoorwegdiefslaiien verdachte bostellei in dienst der II IJ S M te Rot terdara beeft een volledige bekentenis afgelegd Het gestotene meest doorvoergooderen verzonden nit Hilvirsuio on Amsterdam en gideelieiyk voor ierikzue bestemd werd do ir liem in zgn boslelw igen guladen en dan nisol hut zoo Boorde besteld in hetblerhoi aan h Hang o 99 te Rotterdam De nangeboodeoe heeft als zgn medepfirhiigt aangewezen een hpoorwegarbeidn evrneonA in dienst dar H tf 8 M Deze mede door de politie gearresteiuid ontkent alle srhold N H Cl I e br Bund voor Ziokenvorploging zal zgn algemeeiw vergadering houden Woena dag 28 Soptedibcr a in Irunt Keistraat te Utrecht Behalve do gewone verslagen van socrstarm on ponninginocstpr bestnorsvci kiezingun en meer dergelgke liaishoudeliifce zaken kvmen op de agenda voor eun tweetal voorstellen a De Chr Bond voor Zlekenverpteging stolie een onderzoek in nanr de mogelgklieid er bg de Kegrering op an n te dringen om het bedrijf van Ziekenvorplogiiig le doen opnemen in de Ongevallenwet Afdedirg Loosduinen b Do olgemennp vurgidering busluili tot de oilgavo van uen eigen Maandblad vanwege du iir Bond voor lukenvurploging Hoofd bestour oortH zal eon inleiding worden gebonden over Ie inrichting der bibliotheek en hel nut van adrosbureanz voor particuliere verplet g steu en verplegurs leden vnn don Bond Jn du vergadering vnn houdors van obli Ma in do liypothecuire goldleoning ten Ihsie der Maatsobappg tot Eipioitutio uiii hit Gebouw Tivoli aan den oolsingil te k iltt rdttin IS naar wg vernemen ter sprake gobrarht de verhooginv er assoranlie jireinie ton f 10 op f 15 i er millu wegens de groote brandgevaarlgkl id van den Tivoli Kchouwburg De assurantie premio dt r gebouwen liep daardoor van I 2800 ler jaar op f 4200 per jaar Besloten Is alleen de opstallen te verzekeren on niet den inventaris dei gebouwen dïe een waarde lieioopt vuil pi ra 70 000 guldon Diizer dagen liep de polis ten einde Eun commissie beeft zich govorind ter voor borpiding van een hu de aaq do nagodachttnis Vttii een onzir beste med bur en don lietr P y lanssen tn Amsterdam Als zichlbare herinnering aan den ontslapen eldoenur nm men de stithiing onsdion Vnn teapnrk met godonktotken zoouls reeds bestaan tt r niigedachtenil van SarphatI W A C Wurtbeim N V d D De mjnUtar van Jostitle de II m d to lichting lot zgn begrooting n ad dat bet ond rzoek betratfinde den floauclaeleh toe