Goudsche Courant, maandag 26 september 1904

Dinsdag 27 Septennber 1904 No 9527 43ste Jaargang Geen Kinklioesl Geen liiniien a vims mÊK msmBmfÊÊÊpfmmsÊm JSieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken T l rooii i S3 ADVKUTENTIEN worden gepliatst van 1 5 reg els a 50 Centen iedere reg el meer 10 Centen ttroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending va Advertentiën tot 1 uur des niidd Teletooii No 8 Ue Uilgave dezur Courant gesoliie lt dagelijks met uitzondering Aan Zon en Feestdng en üe i rijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nouimer s VIJF CEJVTKN stand der deurwaarders bg de cachtbanken en de kantongerechten thans ten einde gebracht is De resultaten daarvan hebben by den minister echter niet de overtuiging gewekt A t de toestand van 4ien aard is dat bet nemen van ingrijpende giaatre elen vati algemeenen aard van staatswege in dit opzicht urgent zon zgn Te Brussel wordt gemeld dat de Belgische regeering verklaard heeft geen genoegen te kannen nemen met de schadeloota lling door de Chineesclie regeering aangïkoden voor den moord op do drie Belgische lendelingen Den Franschen gezant te Peking die de Belgische belangen behartigt is opgedragen een schadeloosstelling van één millioen francs te vragen Do Newyork Herald verneemt uitPekinf dat commandant Lanbe van de wacht van bet ITransche gezantschap zich Maandag jl in de Tartuarsche stad bevond in gezelschap van een soldaat Beiden waren in uniform De commandant klom met toestemming van den eigenaar op bet dak van een Chineesch buis om de voor vreemdelingen verboden stadswijk te pliotografeeren Daarop gelastten hem eenige Chineesche soldaten naar beneden Ie komep Toen bij weer op straat gekonjen was werden hji en de soldaat op een duchtig pak stokslagen onthaald Zg slaagden er in te ontsnappen naar de Katholieke Kathedraal waar zg den Franschen gezant ontmoetten Deze vergezelde hen naar de plaats waar zjj han paarden badden achtergelaten De gezant diende een aanklacht in bg de Chineesche rogeering Dit is met de opstootjes tegen Italianen die verloden Donderdag plaats badden de eerste maal sinds 1900 dat Chineesche soldaten vreemde militairen in uniform hebben aangevallen Ken genereuze schadeloosstelling 18 centen in de week Eeu ketelmaker te Iblasserdnm verloor onlangs door een ongeval bg zgn werk een lid van den linker duim De Kaed van beroep te Dordrecht kende den man daarvoor een voorloopige rente van f 0 23 per werkdag toe naar een verlies van 15 pCt aan arbeidsgeschiktheid Het bestnnr der Egksverzekeringsbank weigerde daarna j verdere scbadeloosstefling op grond dat de geringe verminking een onbeteckenenden invloed moet hebben op s mans geschiktheid tot werken De centrale raad van beroep echter oordeelde anders bg kende den man een vaste rente toe van 10 08 per werkdag Rechtzaken De Haarlemsche Rechtbank deed gisteren uitspraak in de zaak van den metselaar te Edam die terecht bad gestaan wegens bg een inschrgving te Wieringen inleveren van een inschrgvingsbiljet waarbg 2 borgen valschelgk waren opgegeven en waarop de handteekeninben dier borgen valscheljjk waren geplaatst De Rechtbank sprak den man vrg nder meer overwegende dat vermits in tiet biljet stond dat een der borgen was F Krooy en de onderteekening luidde C Krooy het biljet niet voldeed aan art 447 der Algemeene Voorwaarden Dus was bet biljet ongeldig en had uit het gebruik nsakeo tr ran gein nadeel kunnen ontslaan BEÏÏRS VAN EOTTEEE M DINSDAG 13 SEPT li K H K StaattUemnqen PoliTuaii Oblig 3e Serie fr öOO 3 69 Oblig 3e Serie fr 2500 3 69 RusLASi Iwang Dombr Obli gatien 4 96 Tf AziE lapan übligotien 1899 4 74 CoLUiinii Hecoiisolideerde Bui tenlaiulscbe Schuld Recepis L 100 ly 241 Hypotheek Banken Pandb Ie Algem OronipCer Scheeps Hypb 1 lOO i Pandb Bataafsche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotbeekbricfbank 4 99 Papdb Hollandsche Hypb 4 99 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb Ged Hypotheekbank te Veendam 4 100 Pandb Nederl Hyp Pand briefbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 41 101 Bewgzen van Deelger Northw i 96 4 96 4 101 3 97 4 100 4 99 4 100 Pac Hyp Bank Pandb idem idem Pandb Rotterd Hypb Pandb Rotterd Hypb Pnndb Standaard Hypb pandb Stedelijke Hypb Piindb Otrechtsche Hypb Pandb Westlandsche Hypb 4 100 Pandb Zaid Holl H 4 Wl Seheepvaart MaatKhappijen Aand Holland önll Stv My S5 Dttersen OW Mg tot Expl Laan vanMeerdervoort 1902 4 98 SpoorwegUeningen iTiuE ÜUig Zuid ItaliaanscheSpw ifij A H 3 67 PremieUtningen Beloie Loten Stad Antwerpen 1887 2 102 Ontvangen de NOOVEAUÏÉ S in TAILOR COSTÏÏMES NAJAARSMANTELS en Burgerlijke Stand GEBOREN 21 Sept Cornelia ouders T Abbema en M M Steenwinkel Anthonie Hendricus ouders H P van Loon en L van Wgiigaarden 22 Aiitonius Joseph ouders P J Melkeit en W Wynen OVERLEDEN 21 Sept M van den Berg 78 j ONDERTROUWD 23 Sept A Lekkerkerk en J Broer J M Palsgraaf en E van Tngl G Weverling te Raamsdonk en M C Blok aovi rtei tiiji lieon Qrïjs Haar meerüi Ue Nieuwe Looduii doet de grgze haren binnen enkele dagen verdwgnen maakt iel haar glanzend en zacht belet het uitvaWen en neemt de peUetjes van bet hoofd weg Eischt op den hals London P r g s f S en f aO per flacon Verkrggbaar in de ROZENDAAL M 9 bij lasaük € ais Papiei molen UOUUA Seiiert ïa ja r hebben icb LIJ du Üoktoron en het publiek de ot de guii b wereld beksnde en vooral door de vraowen yeioehto Zwitsersche Pillen van den Apotheker Richard Brandt doen kennen alg een zeker werkend nfngfmiMi absotunt onHchadeltjk en daarbj goedkoop hMianU itbij Verstopping gepaard met onweliljn guMf pijn oprispingen gebiek aan eetlust ooinhd t la l ledumalen slecht humenr bloedaaiidrang omk Mthoofd en de borst hoofdpijn hartklopping dniuUiMB benauwdheid lertf en galaandoenlngtn ent Zij iJtjBnnovertroffen voor de Zulwcring van ImI Blo da Bedefc doos van de eehte ApothekerKichtrd Brindt l ZwltaersChe Piltén draagt eenwit Kmk op n Eotfd veld SttJ Ijn verkrijgbaar k 4V O 7fi Mj den UóofdOepotbOnder voorNederlasdF E Van Santen Kolff te Rotterdam I en 14 WOLFF k Co Qo 1 i GEEÏÏ BETEE adres voor alle soorten SCHOENWERK als het tegenover de Kleiwegsteeg Aanbevelend G SMITS AUe reparation en aanfcemeten werk tri HM bMt onteliaddyuto tn f ouüünljrkati yoettailddel voor Hetna IQ Tooral UmM n KlndwKhotawtifc te de Appntuur tu G N Hllltr 4 C Btrlli Bcitli Str M Mw Ittte otd iiuv op oaain en fabrlekimeric Verkrintaer by Nmtm Wbitatlan la MfeMMwark lileitertei ttenrMMs eu aeaareal DaMtby W tortiweea Arefc KpNwiiauKt ïTXbrie Oin lüiiklioosl liilluciiza Borst Pil l cla iiii iiiii binnen den kortst raogelgken tjjd te doen genezen neemt onmiddellijk de foevlucht tot de van oéis bekendf bekiooiule en vvcielilbewiemdc lionig Superior DruiYen Borst Extract ifl K L I If T II i nit de Koninklijke Stoomfabriek DË HONINGBLÓKM van H N VAN SCHAIK Z DEN HAAG Hofleveraneien Flacons f 1 70 ets 40 et bij Firma WOtFS Jt Co Westhaven 198 oiiiii £ arjS2VSrfi7A Kleiwea E loA iouda E H VAJJ MILü Veeretal U 12Ü te a BüUMAN A po JrwA pINKSB Nienwerkerlcad IJul A N va ZESSE N Sc iooiiAodm J Tk TültKKN notlmn B W JK Oudeuaicr A SCHEER Hamireeht H W T EDE ft fcwa K düh Hl l ll EN lie Reeuwijk P v o SPr K MoercapelU U d STAlt WuddinamuK W J HCLST Waddin aveen M KOLKMA N Waddingneen P A ok GItOt t £ iJ A D JONÜH Oudewaler 1 P KASTELEIN PoMrcekerdam O BIKKEK te Ben cL I l uar Ceiteeeh Igcmccn luinbcvwi l TI f f f f f Tl Met E rc DIploma m Oaud Bekrat tto PRAEPARATEN VAN r Ve V i y owel bij kinderen alt volwuwneo febrelcBar Mtlust altchtc j spUiTtrttnQ Mnuwhoofi n ter ▼ rttM klac na ilckt of kraambed koom én hut eevolew QUINALAROCHE IHPIRUOIMEUX in het bijwodcr t m Bloeded r k Bledmiabt kwalen van Xritlaohaa le AUd vtz Verkrijgbaar in fleoon k 1 90 en iL F lfp f apO Toedaaam verftefk nd aanitnaamYMiwMuik Yoordag sUjksghgeb He klndenn iwakken en klianohtlc jerteUen er un te b velen Als tUwakracEtlce drank bij stoomlaaaa dn apytvcrtariDcaorn an en diarrhia ook voor aii llngen en kleine kmdaren Priji per bua t H Kgr L70 i Kgr O BO H Kgr 0 öa Chemlach MAllfGIlik Ar 9 wo voor KlndcrrocdlDC in buuen A Kcr 0 80 luivere JTlCIKaUIRCI ftgr 0 50 H Kgr 0 10 AcftltttSI r icrar ft n C tteb veldoandaterfaeetrB Ï Sii dinf van de herlcitf aanvallKi wi AatlKD etc 2 doosjee a 0 80 on 0 60 ZIZl TsmarinHp Ronhnn fruit püroatisf teeen v Moppinc Aam y Wen Ml ral a ConnMM to Yooral a la M voör kFnUeren bewijïeu At TMoarlnde Bonbona van KRAEPELIEN ft HOLU beleficTijke diemlen daar de vorm voor het kiiu begear Hlk en de nnaok aangtnaam ia Pr s par dooaje ƒ 0 90 en O KO alttlifllf PncfniPQ algemeen erkeod ala het ËESTID baieiuddel OailllMtK raaUilCa b j h verkoudheid en Keclpïn h U een aiynK oasend en veraachtend middel blJ uitnemeodlMld uitibdtend in Q fleschjes verkrijgbaar PriJ O SO per fleschje 2 ft aeparahH ttm KRAITXXIEK Jt HOLM te Zeiat BÜn aÜÊn Ptórmüm Pmm eHfutftrM m tntrap tki maa t n handteakminf é ptrkri f aêt kif O m Ml KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZElSt Directe en finale verdelging binnen uur in de grootste stallen van Vliegen Muggen Motten Mieren Vlooien Rupsen Oorwormen Torreö Pissebedden Het reinigen van Inis b j Eandvee Schaap Varken Haisdieren HoenderM Hoereerhokken Vogels Vogelkooien Vulières Rozen Abrikozen Perziken en verdefe Vroflhtboomen en Broeikasten en nog meer dai genoemd is Dit poeder is gedeponeerd versch onschadelijk geurig niet hinderlijk degebrai saanwgzing geeft inlichting omtrent de hoeveelheid op alles toe te passen Maohinaal Spuitje G urig m ouBc ia eigkmet een gevulde BUS f 1 511 HMMSt B r Wm Üui UIverlQgS vet per atel Q yJ j Bf a yg2 verlucht On neoint lUdelük iVfionderlijke BUS f O tO Een SPUITJE f O fiO KoQ Klastioken Spuitje f O S Ifl pijn weg Geneeatonfüill aar allo braudironden Oolr otifeUbanr op het vet togen brnndirijflieid kliornobtig Qrooto DOOZEN 60 i SO cent Palqes 15 oe t Itefil aAogeziohts on aridere liclianmBrovon en wontleu 8trakht id en atekeniügen b verz verin gon win tei h andea en voeten bij echurfit dauvrwerm By br d eu sn j Na ontvangst vrin poatwisflel a 40 cent of 8 postzegels a 5 cent wordt U een wondon en verzweringea ver Tegen toezending van post monalerdoos Zuiveringsvet van 100 gram zacht het vel nirt aU on egels a 5 cent of pastwis i toegezonden 6 kleine doosjes f 5 cent maar door direct 1iiennet e 16 cent hooger ddQ de priji Alles met gcbruiksaanwijziug aanbevelingen to smeren voorkomt ii eq wordt hel verlabfedfl pet poet en atteflte i bloedvei ftiging en köud pakket door het geheelB ftigk vuür verzonden Per half 1 ornfeer l i et per doos 6 stukt Kilo s is de poed r minder 60 cent groóte doOt ytlUl ia prij t grwn O oent Ook verkrijgbaar bU A DROST Kotte Tiendeweg D 4 iHituIirnt OKU nr gum FttlMlu 1 er qro e Brfo Q mam faltHt H SloUtH trrufiiên htt Meu m lee leUÊ im w rthlMen yachahthunff i M Hêê teafe Mm mm tttle teharftn H S aUsn mr mi im lUrul Mr k MUM tHlmMinfn fe dmm nnfr Hittt wë mt ti U i u mmtMnil m inuiMt QiMfLx Druk VU A BBINElUKi Zx Patent H Stollen Kiiitcnlanüscli Uverzicht De Daily Cbroiiicle ontving oen telegram nit Liaojmig van 20 Sept meldende Er lieei cbt een hevige koude en zwaro regens vallen De Japan sclio troepen zonder tenten lijden zeer hieronder De wegen zgn voor transporten in slechten toestond Officieel wordt bevesligd dat de lapan vche verliezen vun 25 Ang lot 4 Sept bedroegen 21 000 man De hevige verliezen hebben echtei het moreel der Japansche troepen niet geschokt Hun gevechtswaarde is nog schitterend en de gapingen in hiin gelederen ziin reeds aangevuld De troepen zyn voldoende voor den verderen opmarscli De Kassische kruisers Smolensk en Pe tersbnrg kwamen te Port Said in den middag en vroegen verlof een voldoenden voorraad steenkolen in te nemen om Libau te bereiken Daar dit geweigerd werd wachten z j nn toestemming af om voldoenden voorraad in to nemen teneinde tot Bizerta te komen Z j zullen genoodzaakt worden binnen 24 unr Port Said tu verlaten De Bngelsche kruiser Furions die op het oogpblik hier voor anker ligt kreeg bevel zich gereed te houden om in zee te steken binnen twee unr nadat het bevel daartoe gegeven wordt De Tsaar zond aan generaal Öripeuberg commandant van het militaire district Wilna een eigenhandig schryven van den volgenden inhoad De groote hardnekkigheid waarmee de Japanners den oorlog voeren de volharding en de hooge militaire eigenschappeu hnnnar troepen deden mü beslaiten onze strijdkrachten op het oorlogatooneel aanzientyk te versterken ten einde zoo een definitiel resultaat in den kortst mogelgken tgd te kunnen verkrijgen De sterkte van de troepen beeft thans een zoo hoog cijfer bereikt dat het niet meer mogelijk is hen in een enkel leger te vereenigen Ik heb het daarom noodig geacht de troepen in Mandsjoerije in twee legers in te doelen Bevelhebber van het eene zal blijven generaal Koeropatkine n benoem ik tot bevelhebber van het andere De aanval op de forten van Port Arthnr die op 19 dezer begon dnurde meer dan 50 oren en had tot uitslag dat drie belangrijke stellingen en zes kleine maar zeer voel last Veroorzakende forten tusschcn Sjoesjoegen en Erloensjan werden genomen FEVILLËTOX Ik keek naar de kaarten zooals mij bevolen was Er lagen nog zeven op de tafel Tante nam twee van den eenen kant en fwee Tan den anderen weg waarop zij mij verzocht de twee buitenste kaarten te nemen van de drie die er nog op de tafel lagen ft nam de klaveraas en schoppentien op Nn hief tante Chance hare oogen naar de zoldering op met een blik van vrome dankbaarheid die het geduld van moeder opeen zware proef stelde Klaveraas en schoppentien bjj elkaar genomen beteekenden vooreerst goede tjjding blgkbaar deluding dat ik de betrekking van stalknecht gekregen had I ten tweede een reis die mij wachtte hetgeen zeker op mjne reis vanden volgenden dag betrekking had I ten derSe en eindelijk een som gelde waarachönigk het loon als stalknecht I die lag te wachten om den weg naar m ne zakken te vinden Nadat tante mg de toekomst in deze bemoedigende bevoordingen vertald had weigerde z $ de De strijd was zoor heftig maar dank zij do zorgvuldige voorbereiding der Japanners waren hnn verliezen hoewel aanzienlijk belangrijk minder dan de verliezen biJ vroegere aanvallen De Japanners schatten de verliezen thans op 3000 man maar de Russen hier beweren berichten te hebben ontvangen waaruit zou blijken dat de Japansche verliezen drie maal zoo groot zijn Het fort Koeropatkin een van de veroverde posities w gebouwd na generaal Koeropatkin s inspfttio der verdedigingswerken met het diJKl de bronnen der waterleiding te beschermen Deze bevinden zich thans in de macht der Japanners De beschfeting werd zonder ophouden van voor het aanbreken van den dag op 19 Sept tot s namiddags van 20 Sept voortgezet Vele bommen kwamen thans uit een richting waaruit vroeger niet werd geschoten waaruit blijkt dat de Japanners vele zware kanonnen in nieuwe stellingen hebben gebracht In den middag van den 20 te begon de Japansche infanterie op te rukken De kleine forten ten zuiden van Sjoesjoegen boden slechts kort weer stand daar ziJ zwak bezet waren maar de inneming van het fort Koeropatkin eischte zwaren strijd ïe vijf uur des middags namen de Japanners een klein fort dal Itsjan bedreigt Hiermee eindigde de hevige strijd van dezen dag manr de Japanners hadden nog veh uitvallen te weerstaan Gedurende den nacht werd hot bombardement voortgezet voornamelijk tegen een ander fort dat van hoog belang werd geacht daar het Itsjan en Antoesjan beheerscht Den volgenden dag deden de Japanners een aanval op dit fort een hevig vuur van geweren en maxims begroette hen en een wanhopig gevecht van man tegen man volgde toen de Japanners het fort binnendrongen Bijna de geheele bezetting wniwt gedood en gewond Het fort werd genomifnj Een boot uit Dalny beweert dat het heyfgf vechten op 24 Sept werd hervat j V Een merkwaardige aanvulling van de Vrijdag mfdegedeelde beschonwingen in den Temps over de anti Europeescbe stemming in Japan vinden wjj in een brief van den correspondent der Frankf Ztg te Tokio Het was toen de 3nssische scheggen nit Port Arthur naar Tsingtan waren gevlucht dat de felle stemming tegen Duitsohland doorbrak Zonder te weten wat Duitschland doen 70U begonnen de Japansche bladen in hun artikelen van een overeengekomen spel te a ireken en drong do Asaki op proef verder voorttezetten Neen neen boste jongen I t Is een verzoeken van de Voorzienigheid meer van de kaarten te vragen dun de kaarten ons nn verteld hebben 8a morgen naar het deftige hnis toe Je zult by de dear een brunette ontmoeten en dezen lal haar bekt doen om je de betrekking van stalknecht te bezorgen met al het loon en de fooien doaraan verbonden En misschien zal je ala je je zakken vol geld hebt je tante Chance niet vergeten die zich met don bestand der Voorzienigheid met dertig pond in t jaar weet te behelpen Ik beloofde dat ik zoodra mgn ledige zakken gevuM waren aan tante Chance zon denken die in t voorbijgaan gezegd ver cbrikkelgk op geld gesteld was Hierop sloeg ik een blik op moeder Zjj had er bare toestemming toegegeven dat hare zuster de zaak tnsschen ons zou beslissen en hare zuster had deze ten mgnen gunste beslist Zg maakte nn geene tegenwerpingen meer Zwijgend stond zij op gaf mg een kus en slaakte een diepen zueht en toen verliet zij de kamer Tante Chance schudde het hoofd Ik zon baast denken Francia dat je moeder een heidenseh begrip heeft ran de kracht die er in de kaarten gelegen is Den volgenden morgen bij het aanbreken van den dag ging ik op reis Ik keek nog eens naar ons huis toen ik het tninhek krachtige maatregelen tegen Duitschland aan Indien onze houding zoo zeide het blad den Duitsohen keizer niet bevalt dun moge Zijno Majesteit schuimen van woede maar als Duitschland zijne neutraliteit schendt ten gunste van Rusland dan kunnen wij geen consideratie meer gebruiken De Ji i werd nog duideluker In dat geva is er niets wat ons verplichten zou Duitschland neutraliteit Ie eerbiedigen De Nippou verklaarde zelfs dat Duitsehlands neutraliteit van bet begin al nooit bona fldo was geweest En de Nichi Nichi het blad van markies Ito verklaarde Zoo Duitschland do Russische schepen veroorlooft uit te loopcn uit de h iven van Tsingtau en Japansche schepen te kapen valt de schuld daarvan op Duitschland Deze uitingen die door niets gerechtvaardigd waren daar Duitschland van den aanvang af de ueutniliteitsverklaring lojjuBl had gebonden toonden alleen hoe diep de haat legen de Eufopeesclie mogendheden bg Japan geworteld is Do houding van de Japansche pers was te merkwaardiger daar in Duitschland over het geheel meer sympathie bestaat voor de Japanners dan voor de Russen wat in Japan zeer goed bekend is Een paar dagen later toen Duitscblands verklaring betreffende de ontwapen ng der Rqjisiscbe schepen bekend werd moest de Jawinsche pers noodzakelijk een anderen toon aanslaan Maar de uitingen in een oogenblik van boosheid geven een denkbeeld van wat er sluimert op den bodem der dingen Het is in Duitschland Vrgdag niet zoo kalm geweest in het Bremer Casino als de vorige dagen doch met vereenigda krachten heeft men de kalmte in de boezem der vergadering kannen bewaren Het eerste kwam het Mehring schandaaltje k l improviste tusschen de punten der agenda vallen Dr Mehring redacteur van de Leipziger Volkszeitong was zooals men zich herinnert een der voornaamste strgders verleden jaar in de Dresdener arena en toen door Bebel die met het geval wat in zat een psychologisch raadsel genoemd Nu heeft dr Südekum het ongeluk gehad bij zgn verdediging van Schippel bg de woorden Schippel is een psychologisch raadsel een kleine toespeling te maken op de qnaestie Bebel Mehring door te zeggen zooals er wel meer in de partij voorhanden zijn Daarop was de Leipziger Volkszeitung losgebarsten in een werkelgk infame Fcheldpartg Südekum werd behalve voor ridder van hooge prinsessen eu opperhofmaarschalk van den opendeed Voor het eene raam stond moeder met haar zakdoek voor de oogen voor het andere tante Chance die scbopponvrouw aan mg voorhield ten einde mg bg mgn vertrek te bemoedigen Ik wuifde beiden met mgne hand toe om haar nog een laatst vaarwel toeteroepen en stapte lustig den weg op Het was toen de laatste Februari Weest zoo goed hierbg in t oog te honden dat de eerste Maart de dag en s nachts twee uur het Qur was waarop ik geboren bon V Nu weet ge hoe ik er toe kwam om mgn huis te verlaten Thans moet ik u meedeelen wat er op reis gebeurde Ik bereikte het deftige huis den afstand in aanmerking genomen in een vrg korten tgd Reeds terstond bleek het nu dat de voorspelling van de kaarten in dit opzicht niet uitgekomen was Degene die mg bjj het hek ontmoette was geene brunette ja in t geheel geen vrouw maar een jongen Deze wees mg den weg naar de vertrekken der bedienden en nn bleek het dat de kaarten het alweer mis hadden gehad Ik ontmoette niet éane vrouw maar drie en geeir van driefin was een branette Ik heb al gezegd dat ik niet Migeloovig ben en dat is de waarheid Maar ik moet erkennen dat mgn hart een weinig klopte toen ik toekomststaat uitgemaakt op de meest persoonlijke wijze waarbg noch Smlekum s l ik schoenon noch zgn öigerlvesten of Stokkragen werden gespauE d Toe dit artikel beke d raakte kwamen er al spoedig twee vermanende voorstellen in door tal van afgevaardigden ondorteekend waarin do afkeuring der partg over dit optreden van dr Mehring werd uitgesproken Na een debat waaraan de afgevaardigden nit Baden en Leipzig deelnamen stelde do voorzitter voor dit impromptu voorstel later onder de Varia der agenda te behandelen Daarna kreeg de heer Ledebonr een woedestuipje Hem waren in de Vorwilrts over zgn houding in het Schippel debat eenige verkeerde uitdrukkingen in den mond gelogd De redacteur der Vorwarts maakte zijn excuses doch had het ongeluk daar de hatelgkheid bg te voegen dat l ij natuurlijk gedacht had dat Ledebour de motie van afkeuring loyaal zou hebben uitgelegd Ledebour snelt naar het spreekgestoelte bniten zichzelf van woede en begint oen heftige oratie Toen hij echter het woord perfidie gebruikte brak de storm onder zgn auditorium los en bij was wel genoodzaakt door het roepen van sluiten sluiten al sprekende van zijn Olympus neer te dalen Men egt dat Schippel do partg heeft verlaten 11 1 was althans noch bg do Helgolandsclie tocht noch Vrgdag op do zitiiug Vervolgens komt de viering van den eersten Mei ter sprake Harry Marks de hoofdredacteur van de Financial News en nn candidaat der unionisten in Thanet is de Times hot antwoord niet schuldig gebleven In zjjn blad wordt het volgende aangevoeld De Times grondt haar beschuldigingen in hoofdzaak op een proces van 1890 en op een van 1903 Bg bet proces van 1890 verklaarde de president der rechtbank dat hy het geheel met de uitspraak dor jury oneens was en do voornaamste getuige heeft sedert erkend dat haar getuigenis onwaar was Bg het proces van 1903 was Mirks niet betrokken maar op een beschuldiging van iemand die zgn TJjand was vond de rechter het gepast een uitval tegen Marks te doen terwgl deze niet aanwezig en ook door geen advokaat vertegenwoordigd was Tegen een dergelgke handelwgze van een rechter die bovendien niet ter verantwoording kon worden geroepen protesteert Marks Vervolgens Marks heeft reeds in 1892 en daarna in 1895 voor do Tory s cundidnat gestaan Toon had do Times geen woord tegen Marks to zeggen ofschoon zg alles van het proces van 1890 wist Dat niet een buiging tegen den rentmeester maakte en dozo de reden van mgno komst meedeelde Zgn antwoord voltooide de nederlaag der waarzeggerg van tante Cbanze Mjjn ongeluk vervolgde mg nog Juist dienzelfden morgen had er iemand aanzoek om de betrekking van stalknecht gedaan en drze gekregen Ik verkropte mgne teleurstelling zoo goed mogelgk bedankte den rentmeester voor zyne inlichtingen en begaf mg naar do herberg van hel dorp om de rust en voedsel te verkrggen waaraan ik zulk een groote behoefte bad Voordat ik de terugreis aanvaardde vroeg ik in do herberg naar een en ander en kwam daardoor te weten dat ik bg mgne terugreis een heel eind kon uithalen door een anderen weg langs te gaan Voorzien van volledige inlichtingen omtrent de verschillende zgp aden die ik moest inslaan begaf ik mg op weg en wandelde tot aan den avond vooit terwgl ik slechts een enkele maal ophield om een boterham met kaas te gebruiken Tegen het vallen van den avond be on bet geducht te regenen en te waaien en ik bevond mg tot overmaat van smart in een gedeelte van het land waar ik geheel onbekend was ofschoon ik giste dat ik nog zoowat vier aren yon ons dorp verwgderd moest zgn Wordt vervolg