Goudsche Courant, dinsdag 27 september 1904

v 0 Viveraen Obl Mg tot Expl Laan vanMeerdervoort 1902 SpoorwegUeningen Italië Oblig Zoid Italiaansche Spw My A H 3 67V Premieleeningen Beloib Loten Stad Antwerpen 2 102 Veemarkt te Eotterdam MaamUg 2 Seplember igo4 Vette os en koeien goede aanvoer prijMi waren voor iste kwal 34 ide kwal 31 dekw 7 cents per half kilo Vette kalveren goade aanvoer p j n waren oor half kiZ 5 3 = D P Vette v irkens goede aanvoer prijzen wo en oor isle kwal 227 2de kw 22 3de kw 10 cenu per half kilo Schapen en lammeren goed aangevoerd De handel wab voor vet vee velte virkenb schapen en lammeren stug lager in prijs Velte kalveren pnjshoudend alleen maar toen er bezwaren tegen zvin verkiezing in 1895 worden Ingebracbt en do rechter do beschuldi ingen had afgewezen schreel de Times dat de meeste beschuldigingen van de onnoozulste suori waren Waarom is do Times nu zoo beel anders Om de Jelle kritiek van Marks op de uitgave van de Encyclopaedia Sritannica De voorzitter van het centraal bestuur der conservatieve kiesvereenigingen in het district schrüft in de Times dat alle conservatieve vereenigingen eenstemmig voor Marks zÜn en lierltaalt dat een commissie van onderzoek al do beschuldigingen tegen Item ingebracht is nagegaan en hem de eer van een candidatnur waardig hoeft gekenrd Eenigo Parlementsleden o n Henniker Heaton hebben zich voor Marks in de bres geworpen Met dat al zullen de kansen der nnionistcn door dezen twist in het anders hun zoo trouwe district wel niet fraai staan John Redmond de leider der lersche nationalisten bevindt zicli reeds eenigo weken in de Vereenigdo Staten waar hy tracht in de kringen der lersch Amerikaneu gelden bgeen te brengen voor de verwachte a s Lagerhuisverkiezingen In alle groote steden van Amerika waar zich lei en of mannen van lersche afkomst bevinden houdt Redmond redevoeringen die door duizenden zoo Ieren als Amerikanen worden aangehoord Donderdag was Chicago aan de beurt on daar sprak Redmond de volgende merkwaardige woorden Ons ras is stervende Er zjjn op hot oogenic blik meer kinderen en oaden ran dagen in Ierland en minder jonge mannen en vrouwen dan in eenig ander land Do dood van bet i ras kan enkel worden voorkomen door nog in dezen tjd te handelen De lersche woordvoerder voorspelde dat nog voor de oudst aanwezige in de vergadering gestorven zon zyn Ierland een niet ünaanzienlgke mate van zelfbestuur zon hebben veroverd Na Redmond s redo werden een aantal resoluties aangenomen van welke er oen Inidde D vaste onveranderlpe en besliste eisch van het lersche volk is Homo Rule en zal dat altijd blijven Volgens Redmond s toelichting tot deze resolutie wordt hiermee bedoeld dat het lersche parlement op lerschen bodem behoort te vergaderen Hot gaat in Italië na de staking zooals het verleden jaar in ons land ging Nn de arbeid hervat is blgkt het dat do staking voor de arbeiderspartij meer kwaad dan goed heeft gedaan Door overdrijving heelt men in do kaart der reactie gespeeld De burgerstand die in z ju gewoonten en in z in belangen geschaad is schrikt terug De pers dio v jf dagen zwijgen moest veroordeoit thans eenstemmig de beweging Zelfs de socialistische Tempo erkent dat er dwalingen begaan zgn dat men te ver gegaan is en sympathiën verloren heelt En het conservatieve orgaan Perseveranza zegt dat vooreerst znlk een poging wel niet herhaald zal worden want dat nog zulk een staking het voorloopig elude van do arbeidersbeweging met zich zon brengen En ironisch roept het blad den leiders der staking een tot weerziens toe En het is merkwaardig na de groote woede die tegen Giolitti heerschte dat een telegram uit Milaan aan de Frankf Ztg meldt De eenige die als overwinnaar uit den strijd te voorschijn treedt is Qiolitti Zjjn prestige is versterkt hö heeft mot zijn gewone slimheid de schreeuwers laten schreeuwen maar z jn maatregelen genomen Een talrijke troepenmacht was gereed Eén telefoonbericht was voldoende geweest Dan had de artillerie de poorten bezet de infanterie was opgerukt de cavalerie had de pleinen genomen Maar Giolitti is in zyn verwachting dat alles kalm zou afloopen niet bedrogea De uiterste linkerzijde wil tegen het ministerie optreden maar veel verwachting heeft men er niet van De Vrijdag gebonden bijeenkomst van de uiterste linkerzijde verliep nog al kalm Het voorstel van EerrI dat allen ontslag zouden nemen als Kamerlid zoo het parlement niet wordt bijeengeroepen word verworpen Turati verklaarde dat h j geon heil ziet in de agitatie tot b jeenroeping van het parament en Morgari uit TurjJD moest erkennen dat Uiolitti meer dan iemand anders het recht van organisatie heeft geërbiedigd Het voornaamste gevolg der staking lal zlJn dat het corps gendarmerie wordt uitgebreid Dit is te zwak gebleken De Tribuna meldt dat het corps met 2Ü 000 man zal worden versterkt Dit is een gevolg dat de stakers niet gewild en niet voorzien hebben Verspreide Berichten Feankbijk Afgevaardigden van beide partjjen te Marseille hebben eergisteren een bijeenkomst gehad met den arlflter Magnan Er is alle kans op een vereffening van het geschil De dokwiTkers houden echter vast aan het contract van 1903 en de Volenwerkers willen geen tna 5chenkomst voordat de scheids rechter de quaestie der werkbazen geregeld heeft DUITSCHLISD In z jn laatste levensmaanden hield prins Bisn arck zich uitsluitend bezig met het rangschikken van de nagelaten geheime papieren z ns vaders den ex r jkskanselier met liet doel ze zoo volledig mo ciyk te puhiiceeren Wat tot nu toe verschenen is bjj den uitgever Cotta behelst niet meer dan enkele fragmenten Er waren kasten vol van hoogst belangwekkende correspondenties De onverwachte dood van Herbert zal de uitgifte nog geruimen tijd verschuiven OoSTENEHK HosaiRIJE Door de rogeering is aan de scheepsbouwfirma Yarrow and Comp in het district Poplar een belangryke order gegeven nameiyk voor den bouw van zes torpedojagers en 24 voor vaart op don Oceaan geschikte torpedobooten Binnen 10 maanden zullen twee torpcdojagers en twee torpedobooten moeten afgeleverd zyn Een oorspronkelyk plan om ook een aantal onderzcesclie booten te doen aanbouwen moet om flnaiicieele redenen door do regeering zyn opgi geven ZbitserljJkd De moeieiykheden by de doorboring van den Simplontnnnel zgn in de laatste dagen buitengewoon toegenomen daar men gestuit is op een brokkelig gesteente dat door een enorme hoeveelheid warm bronwater opgelost is tot een siymerige mapsa Donderdag werden door het neerstortenvan een rotsstuk één arbeider gedood eildrie zwaar gewond t Italië De officieelo regeeringsbericbten doen zien dat de gevolgen van de stakingen sterk overdreven waren Te Genua o a viol slechts één slachtoffer De staat van beleg is in dezo stad niet afgekondigd en de treinenloop is niet gestoord geweest t BINNENLAND Gedep Staten van Znid HollanB hebben den burgemeesters in deze provinci ytfrzocht op de naleving te letten van do voo chfiften omtrent het ryden met hondonkttfren te weten hot verbod om zich te ZMiien met een of meer personen op een iQ ftewoging zgnde hondenkar te bevinden en het verbod om een hondenkar te gebruiken of te doen gebruiken die niet voorzien is van steunsels zoodanig aangebracht dat het gewicht der kar niet drukke op den stilstaanden of liggenden hond daar deze voorschriften in vele gemeenten niet behooriyk worden in acht genomen Het wedor antwoord van H M de Koningin op het adres van de Eerste Kamer der StatenGenoraal ter beantwoording van de Troonrede luidt als volgt Myne Heeren I Ik verzoek ü aan de Eerste Kamrr der StatenGeneraal Mgnen dank over te brengen voor haar Adres van Antwoord Het is My aangenaam van U de verZe keiing te vernemen dat Mgn vertrouwen op Uwe voortvarendheid en Uwe toewyding aan de belangen van het Vaderland by de vervulling van Uwe laak op den hoogsten prgs is gesteld Ik hoop zeer dat Gods zegen op Uwe werkzaamheden moge rusten De afdeelingen der Eerste Kamer hebben benoemd tot rapporteurs over het wetsontwerp lot herziening dor Drankwet de heeren De Jong Van Wassenaer van Rof ande Sickenga Van Velzen en Van den Biesen en over het wetsontwerp hondende bepalingen omtrent bevloeiingen en het voorstel van Raalte c s tot wüziging van bepalingen van het Wetb van Borg Rechtsv belreffende het getuigenverhoor de heeren Bultman Laan Dojes Van Berckel en Van den Biesen Gemeng de Berichten Men meldt uit Almelo Zaterdag is de wagon koopmansgoederen suiker koffie rgst enz door den heer F Westenberg naar Gronau gezonden en aldaar aangekomen met petroleum overgoten naar hier teroggebracht De Maatschappü tot Exploittttie van staatsspoorwegen heeft de schade door een paar deskundigen laten taxeeren Hierbö is gebleken dat de meeste artikelen door de petrolenm zoo niet geheel dan toch grootendeels voor de consumptie onbruikbaar zgn geworden Sinds Woensdag wordt alhier langs de buizen der igeietenen voor d verkstgker gecollecteerd De giften moeien nog al ruim vloeien Er is elke week ongeveer f 60 voor de stakers noodig De nieuw aangestelde knechts worden nog dageiyks gaande van en naar hel pakhuis door marechaussees vergezeld Te Ngmegen werd verleden jaar J v B wegens diefstal tot 3 jaar gevangenisstraf veroordeeld Zg had ongeveer 1 700 van menschen bg wie zg inwoonde gestolen By de arrestatie werd slechts f 200 gevonden Thans heelt zg in de gevangenis te Utrocht bekenl waar zy het geld verborgen heelt In haar tegenwoordigheid werd daar Vrg dag het reeds gedeeltelgk volleerde bank papier gevonden Men meljlt uit Almelo i In een Zaterdagavond gohonden vergadering vanf den Enschedeschen Bestunrdeis bond is ii zako den boycot van de h h P ter Braalfe en F Veslenberg alhier besloten samenwerking te verkrggen met de christeiyke arbeidersveieenigiiigen te Enschede Mocht die samenwerking niet verkregen worden dan zal de bostanrdersbond alleen de noodige njaatregulen nemen Omtrent de werk ng van den boycot alhier deelt men aan de N R Ct J mede dat reeds verschillende winkeliers vooral in de volkswgken bt sloten hebben ian het verioek van hot boycot comilé gevolg te geven Daar verschillende iwinkeliers en bakkers echter nog voorkooii hebben kan over de uittverking van den iboycot nog weinig met zekcriieid gezegd forden f I naderdi we deil odsdien sttwisj ileii hnlf jaar oj Zutdiand tegen d l de bevolkini W nader wedden wzegondfen tgd 1 uit vropgere eeuwen eveer geleden werd ie geest der meerdoi lieid en antirevololionairi lot buiomeoster beneend pg zgnijinstalltti drifeen en niet in tersten vertallen jtoB Mijfr t is anders n gelo Jpen enIr heMc t thjr s in hf t dorp oeii aóó gespa nn liitoest ii l dat vroegere vrienden als gezwoi i vijandentegenover elkaar staan S j Sedert jaren weH jia afloop van de djtiikste werkzaamheden i op het land ie kerhiis als de uitspjinning ng nitnemcApeid be Cho iwd rgk en arm ieder had Sn piet verhtpariyen wameh niet voor De nienwej bnrgem ester achtte de kermis in st r jd taiot Gods Woord maar idanr de raad zoo goed als geheel uit voorstanders van de kerfais bestaat was er aan afschaffen niet te denken De bnigeraeester echter gaf nu bevel des Zaterdags avonds den drnksten dag om U uur te sluiten Groot verzet van de meerderheid def bevolking algemeen werd geweigerd aan dat bevel te gehoorzamen en toen deed de burgervader zgn bevel met geweld door de politie ten uitvoer brengen Onder de geverbaliseorden behooren de voornaamste ingezetenen der gemeente o a bgna het geheele gemeentebestuur De haat onderling is z6ó erg dat kooplieden ambachtslieden enz die als medestanders van den burgemeester bekend staan bg verschillende boeren waar zy sedert jaren met hun waar kwamen of werkzaamheden verrichten nu van het erf worden wofd echter beloof dut men kaar vcfg Staking der raadsleden opgeheven Donderdag werden de gemeenteraadsleden te Putten voor de zevende maal opgeroepen ter vergadering Deze is belegd op Zaterdag 24 Sept des namiddags om 6 uur Daar de voorzitter aan den wensch der gemeenteraadsleden heeft voldaan die enkel des avonds wilden vergaderen zullen zg zonder twyfel verschgnen zegt het D v N Maandagavond 9 uur in de Heuvelstraat hoek Zomerstraat te Tilburg Heel kalm met den kop omlaag sleept een byna afgeleefd paard vermoeid van het zware dag werk de groote voermanskar schokkend en stootend langs de straat Het dier weet den weg naar den stal het heeft dien reeds duizend en meer malen afgelegd Geen voerman te zien ol te hooren deleidsels los slingerend langs de logge vierkante dichte kar Een agent rerschynt neemt de leidsels en brengt het onbeheerde paard naar het politiebureau Jongens enmeiden uit verschillende zgstraten komenopdagen een kolflehuis in de buurt loo tleeg een tweede agent komt er bg en halt voor het bureau Een oogenblik erkomt le en op de kar een stevige jongeman steekt geeawend zgn hoofd boven hetvoertuig uit kgkt verbaasd in t rond meenende dal hg thuis was Hilariteit onderhel pnbliek De agent met stentorstem mee naar t bureau De jongen wipt dehooge trappen op toeschoawers schaterenhet uit Vgf minuten later de voermanterag procesverbaal omdat b j een dutjehad gedaan en hel paard den weg naar denstal toch wel zou gevonden hebbeo Deagent al De voerman rechtsomkeer naarbaia Het pnbliek lacht Tel Over de geboorteJilMts van Paul Kroger schrgft 3e Volksstera uhoek gittrouwd had jlgdi waar zgn cer to bet huis aan waar ilpaar KrugeijaiSlegn gewoond heelt il thans f gc binik als stal en We hebben nadere onderzoekingen doen instellen naar de Iwerkeiyke plek waar Transvaal s groote staatspresident hel levenslicht aanschouwde en indien de met beslii tlifid volgehoaden verklaringen van plaatseiyko denkundigM eloof verdienen dan zou Paul KnugeMut geboren zyn op de plaats Vnalbank R 70 jaren geleden aan zgn grootvader behoorde maar op do d iaraan grenzende plaats Bulhoek welke Ml 1 begin der vorige eeuw bohoordo aan de familie gtegn waarvan een doehter met Kruger s vader huwdf Zooals wol meej in die dagen gebeurde ging bot jonggehuwde paar aaflvankelgk ilen op do plaats der ouders van de binid Jfti zoo geschieddo het dat Paal Kruger s jljler toen hg een juffrouw Steyii van zich op die plaats v kinderen geboren we Men wgst heden i l het echip Dit huis jre slaapkamer bevat ne lang geen weeldefinlers koude Stormwooiihais op Bulgeboortehuis van P Het behoort ann do yi het üorspronkeiyiruik is by den heer at het geboortehuis door een yzertni is erigens In zgn osden rgv4ildig to bewaren deii tand Üqs iijd 4 j in laatsten ï gd zeer netjmt men e n dof nglenste llv jin den w rps telklSu s sqh Wfflitgen Ifleii ikviiei Atpii del C it vnlkanin fiA an Ï50 m leiL zgn in deijj waargitnomenl smidse en de vroè nog een schooriteenl artikel was in die berg wereld Het nl hoek is vlak bg if j Kruger opgetrokkei fam lie Duplessls i ke Kruger huis l in j Oosthoi on Hbt voornemen b i welks eerste grasr j vervangen doch dal oeslaiid is goblovenl lan te beschermen t a De Vesgvius is i nrustig Voortdnr oraas waar in h Ikaan en de k kitiiil è ae £eri ma lrswbrkp aati vta ié km terk tjinet gpweldige m Tpm daalt beer ini ID eri vorift iaki fjirstingen lonis eert jio It l bereiken BreedeNchói len kpin van rfètefi in i de ihbenmaL ii toen hg mets meiegevangene te Aerd daardgoi m t oen leest de nge ds tH Vuhlsbölffll jerkzamlgi hfd g Men llodijleen Hnder hei prH mtaHk ii iii ind stak dok Mat Mh dreig hg m Vprl Id i n Kaï verkla jen y j zoo woedend dat hgi hei hersens insloeg De chautleut I O een 19 jarige Hagenaar die de automobiel van baron von Hamerly bestuurde toen die te Salzburg door eeii stoomtram werd aangereden waarbg de heer von Erlanger uit Mainz het leven verloor is tot 3 maanden gevangenis veroordeeld niettegenstaande do heer V E op zgn sterfbed had verklaard dat O geen schuld aan het ongeluk had gehad Een milicien van de lichting 1B99 zekere D die lo Vlissingen voor het houden van herhalingsoefeningen onder de wapenen was geweest moest voor straf enkele dagen nadienen Dinsdagnacht echter verbrak hg zgn ariest en hg is tot heden nog niet in zyn garnizoen teruggekeerd Uit Ziandam meldt men Met het oog op hetgeen verleden week op de Zaterdagavondmarkl was voorgevallen hadden B en W Zaterdag vastgesteld en afgekondigd eenige voorschrilten tot handhaving der orde waartoe art 87 der politieverordening dat college bevoegdheid geeft Volgens die voorschriften is het aan ieder verboden die op deze markt een standplaats heeft gekregen bg den verkoop zijner koop waren toespraken te houden of zgn waren anders aan te bevelen dan door hel noemea van de prgzen en de namen der goederen of zoo dit gedrukte stukken zgn door het noemen van de titels dier stukken Als naar gewoonte verscheen do anarchist Kloosterman weer ter markt met tal van geschriften en brochures in bel eerst hield de man zich streng aan de gegeven voorschriften maar van lieverlede werd hg wat vryer n zgn uitingen Zoo sprak bg o a van ministers en andere roofridders en in dien geest nog meer De waarnemende commissaris van politie onder zgn gehoor vond hierin aanleiding Kloosterman in verzekerde bewaring te nemen Onder toevloed vao een groote massa menschen werd hjj onder geleide van eenige agenten naar het politie bureau overgebracM om aldaar te warden verhoord Vóór het bureau was hel buitengewoon woelig en de politie was genoodzaakt een dor toeschouwers die niet wilde doorloopen in arrest te nemen De bedoeling is KI vanavond nog naar het spoorwegstation te geleiden opdat hg veilig zijn woonplaats Alkmaar zal kunnen bereiken De christelijke actie trad Zaterdagarmd niet op De heer P 3 die Zaterdag van Venlo naar Rotterdam reisde zat in een spoorwegcoupe alleon met een vreemdeling Deze bood hem een sigaar aan en hy had de onvoorzichtigheid die aan te nemen NauweIgks had hg eenige oogenblikken gerookt of hiJ viel in een diepen slaap Toen hg een tgd later weder wakker werd was zgn portemonnaie ledig en was zyn genden horlogeketting vervangen door een nikkelen De vreemdeling was intusschen op een tusschenstation uitgestapt N V d D Te Kleef speelden eenige knapen brandweertje Een 12 jarige jongen klom op degzeren poort voor een school om zich aaneen touw omlaag te laten Daarbg raaktede strik om zgn hals hg liet het touw los en blejfef aan dnn bals hangen De kinderen liepen weg om de ouders te waarschuwen maar toen de vader kwam was de jongenal dood Men meldt uit Leiden Onder een ontzetlenden toevloed van menschen had Zaterdag voormiddag op de begraafplaats aan de voormalige Marepoort de ter aarde bestelling plaats der lykeii van de slachtoffers van den noodlottigen brand in do wusclien strgkinrichting van den heer Qr alhier Rosiiia Maria lest geb Johnson een vrouw tan Ehgelsche afkomst werd volgens de ritus der Anglikaansche kerk begraven De Écnst werd waargenomen door den Leidschen IfQogleeraar dr Kirsop Lake Aan het graf aii hufen zoon voerde o a hel M oord de kapitein van het Leger des Heils Vos die mededeelde dat de jonge man sinds kort m tyd zich aan het Leger had verbonden en in dien tyd hid getoond dat hot leveujjhem i ernst was geworden Ij i I Bg de groeveivan hel kindje van denjheer é VOnd eene iend des huizes aanleiding I te weerspreken oe verklaring van het hoofd der gemeente dat eri benzine in He iiiiiicbting j zon zjjn geWoesl Daarmede behoefden ge j lnkkig de diep bedroefde oadeis hun gWeten iiiet tei ezwareH I I Uil de goadveldKii te Klondyke in Ca iada ie een gpudl lomp te voorschgn gebMcht grooter jqan er ooit gevonden werd Hy weeg lpb ons en wordt thans te Dawson tenttbljg steld Hij denkbeeld is geopperd er eejie Engelsche Koningskroon van te maken ijje dan samengesteld zou moeten worden uit metalen tm edelgesteente uit de ver schillende koloniën van het Britsche Rgk Stadsnieuws kp GOUDA 26 September 1904 De R K Kiesvereeniging zal Dinsdagavond veirgaderen tot het stellen van een candidaat voor lid van den Gemeenteraad ih het 2de district Do vrgzinnige kiesvereeniging Gouda vergadert heden avond Gisterenavond trad in de Zaal Kunstmin op het Rotterdamscb Tooneelgezelscbap directeur de heer Johan Mulder Opgevoerd word het blgspel Belacbelgke Menschen van Justus van Manrik in 3 bedrgven De zaal was maai matig bezet bet was wel jammer het gezelschap had een drukker bezoek verdiend De verschillende rollen werden flink vertolkt de dames en heeren kweten zich uit muntend en werden luid geapplaudiseerd na elk bedrijf By Kon besl van 24 dezer is benoemd met ingang van 16 October by het reservepersoneel der landmacht met bestemming voor den dienst hg de landweer tot reserve tweede luitenant in het XXIXste landweerdistrict de reserve sergeantmajoor A Hazenbroek van het 4de regiment infanterie Athleliek en wieirgden Vanwege de Rotterdamsche athletiekvereealfiiig Pro Patria werden gisteren aldaar nationale athletischeen wielerwodslrgden gehoDden öoote wandel wedstrijd Rotterdam Gouda terag 6 deelnemers Ie prjs J A A Miwn 2 prijs P A A Ruimers 3e prgs ttWatiee allen van Pro Patria aldaar De w J V Qemert werd gedisqaaliflceerd dndat hy hard geloopen heeft Wielerwedstri Rotterdam Utrecht en erug 10 deelnemers Ie prgs J de Groot van de Volharding te Utrecht 2e prgs 0 4 Wiel van Olympia te Amsterdam 3e pros D Boniander van D W V te Rotterdam 4e prüs H J Groeneveld van W E B A V te Woerden Tot binnenrader en binnenmoeder in bet Koninklijk Weeshais stichting van het Huis van OranjeNnssnu te Buren Gelderland zgn benoemd de heer W Iforff directeur van het weeshuis te Bodegrave en diens echtgenoote 376 Staats loteriJ 5e Klasse Trekking van Maandag 26 SeptNo 3143 6323 9393 11266 U316 13839 14396 14853 en 17880 ieder f lOOO 9U9 I 400 7278 13071 en 13925 ieder f 200 630 3160 6740 6751 8084 10502 12052 18509 19041 19579 en 20435 ieder f 100 Prgzen van f 70 10 2886 6156 9133 12625 15428 29 121 2916 6376 9636 53 15558 18501 247 41 6524 9888 76 87 18620 418 3016 88 9923 12772 15694 46 815 3257 6682 10078 12819 15760 18797 30 3 391 6738 10147 94 70 18879 87 3418 6852 10270 13034 15837 19030 1340 3501 6916 10325 13150 15955 19261 57 75 43 13239 57 84 74 7123 10693 50 61 19326 1422 3855 7450 10727 99 88 63 42 84 7509 35 13483 16294 84 48 3970 53 10808 13834 16310 91 61 4 il8 7727 61 13735 16494 19576 1521 37 78 3 11091 13810 16805 99 38 81 04 93 14071 64 19695 l i2 4349 74 11206 73 17009 19773 1754 68 7910 7 14282 61 85 1809 4491 8018 20 89 71 19987 12 4729 87 11330 14458 17126 20016 1934 4 14 8399 56 14603 17243 20243 40 78 8403 11407 53 88 20347 9 11643 14716 93 67 53 4933 71 45 93 11994 81 17377 205511 2207 66 8508 99 14865 17436 51 2394 5172 24 12010 14954 17591 1 2417 5206 70 42 90 17740 20636 31 13 8656 64 15018 82 87 56 5436 8707 91 33 17881 97 2576 Ö561 10 12207 15139 17975 20710 2689 57U5 61 12305 51 18101 20821 2758 5998 79 12447 15260 18279 22 2817 6038 9121 12520 03 85 97 62 90 23 42 83 18312 20921 5e Klasse 8e Lost No 14439 m z 14139 f 70 A fioop der Openbare Verkooping van Oaroerende Goederen VEILING 26 SEPTEMBER 1904 gehouden door Notaris G C FORTUIJN DROOGLEEVKR te Gouda No 1 en 2 Winkelhois en Woonhuis in de Keizerstraat te Gouda K 130 en 131 k A Jansen voor f 16 50 No 3 Huis in de Aaltje Baksteeg te Gouda C 195 k A P Herfst voor f 1760 No 4 Huis in het Klooster aan den Raam te Gouda O 286 k P A en A F La feber en L v d Heg voor f 200 No 5 Huis als voren O 286 k p Hornes voor f 370 No 6 7 8 en 9 Vier Huizen met Grond in de IJselIaan te Gonda R 757 tol en met 760 k G Verweg te Waddinxveen voor f6210 BEÏÏES VAU EOTTEEDAM ZATERDAG 24 SEPTEMBER L K H K SiaaUteeninQen PoETDOii Oblig 3e Serie fr 500 3 69 Oblig 3e Serie fr 2500 3 59 Rusland Iwang Dombr Obli gatien 47 96 AziE Japan Obligatien 1899 4 74 74 Columbia Geconsolideerde Bui lenlandsche Schuld Recepis L 100 IV 24V Hypotheek Ban ken Pandb Ie Algem Groninger Scheeps Hypb 4 100 Pandb Bataafsche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypolheekbriefbank 4 99 Pandb Hollnndsche Hypb 4 99 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb Ged Hypotheekbank te Veendam 4 100 Pandb Nederl Hyp Pand briefbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewgzen van Deelger Northw Pac Hyp Bank f 96 Pandb idem idem 4 9 jPandb Rotterd Hypb 4 101 Pandb Rotterd Hypb 3 97 Pandb Standaard Hypb 4 100 Pandb Stedelijke Hypb i 99 Pandb ütrechteche Hypb 4 lOO Pandb Westlandsche Hypb 4 lOO i Pandb Zuid Holl Hypb 499 Sche0pvaart MaateehappiJen Aand HoUand öuU Stv Mij 85 4 98V lichaampjes bevat die door bet licht kleuren en mot wulko het te gebruiken pajiier wordt belegd Ontvangen Ie NODVEAUTÉ S in TAILOE COSTUMES NAJAARSMAJNTELS en fJ fSKf £ M lArFiS £ gMMfy AOVERTEiMII Oii lc lllaiiiienhiii § VERSCHEIDENHEID Te New York is een stelling ingestort waarop veertig arbeider s bezig waren een kaaimuor te her tellen Allen geraakten te water en 20 zgn er veidionken Een vreeselgk onweer is boven Bretagne in den omtrek van Lorient losgebarsten en heeft daar veel schade aangericht In het dorp Kcrfraval zgn zeven bocrdergen afg brand door het inslaan van den bliksem Het viaag stuk der kleurenfotogr ilie waa r race men zich in de laatsle jaren zonder resultaat heeft beziggehouden moot naar beweerd wordt zgn opgelost door dr König te Breslan Hg noemt zgn uitvinding Pinachroniie Zg berust op het principe dat men bü nanwg zet gebruik met do drie grondkleuren blauw rood en geel allo aiideie kleuren kan samenstelloa Het geheim ligt in het gebruik van kolodium dat leuko SPIERINGSTRAAT F U Wegens huwelgk v d tegenwoordige gevraagd 1 NOV a s eene KEUKENMEID Zich te vervoegen b d Huismeestcres Opj P D I K IT Öü d e t SCHIKDAMMKK GEÏÏEVEE Merk I NiaHTCAP Verkrijgl EiAr bij Rl PEETERS Jz N B Ms bowijs van eclithoid is fraohut oa kurk ateoda r lorü OD VAD Ion nasmderPirti a P HOPPE Qam Kinkhoesl Geen liiüiieii a Om liinkhoosl Inlliiciiza llorsl0 11 lt claaii laoniii r binnen den koitst mogelgkcn tgd te doen genezen neemt oniniddellgk do toevlucht tot de van ouds bekende bokrodiidp en wcfeldberocMidc Superior EruivenBorst honig Extract ill 1 L I A H r SI 1 nit de Koninklgke Stoomfabriek DE HO l üRLDE M van H N VAN SCHAIK C DEN HAAG HofleverancierK FlacoiiH t 1 70 ctH 40 ei bij Firma WOLFF Co Westhaven m Goudn A LATE7fSTIï iN K e weü E Gouda E H VAN MILD Veeretal U I2ü te W A UOUMAN Moordrecht l LVI y Tfirrf f 1 t Eer UlplainB n Ooud Bukrociii ic praepXrat€n van O l INKStó Nieuwerhr cad IJsel A N tan ZESHEN Schoonhoven 1 Tii TütiKKN Boskoop B T WIJK hideuta cr A SCHEER Haatlrecht P VV v EDE Oudewater K vandkk HEMDEN te Reeuwijk P t o SPKK Moercapelle D v d HTAli Waddinijsveen Wed J HDLST Waddinqsvetn M KOLKMAN Waddivifsveen A dk GltO tT Oudewater A D JONGH ChidewaUr J P KASTELEIN PoLhroekerdam D UIKKEll te Bemchop tf lllna I it f Vlfk dame itkMi htleeenT r terk ndeKINA WIJN tegcnzwakte V gmila L al UVIIV wei blj kinderen itli volwaswncn gebrek HP Mtluat i chte Spijsvertering zenuwhoofdpUn t r veraterlting na ziekte of kraunbed koorM e hare gevol tfo QUINA LAROCHE PERRUOINEUX in het bijzonder to sn Bloedgebr k Blnksuoht kwalen van Krltiaohen leefiyd n Verkrijgbnr in lauoiw ft LftO en L I t aI Opo voed2aanifVersterk l d aangenaam Tan 9BMak voordagelijkschgcb uik i lllwl V qV l voornl voor kinderen zwakken en klleraohtige geeteJlcn teer aan te bevelen AU gsneeikrachtlge drank bij oomlsson der spysverterlngeorganen en dlarrhée ook voor laigelliigen en kleine kinderen Pri perbuBA K r l TQ t i Kgr 0 90 4 Kgr O BO Cbamlaob JU AllfCf Mllrf t Speciaal voor Kindervoeding In bussen t H Kgr O O fulvare ITlCl gmiV I j Kgr 0 60 W Kgr 0 26 Ac htna 3 ySI1 f Pfl lUt n oken eener halve cigarette Is voldoende ter bestni hevigste aanvüUen vui Asthma etc In doosjei i D 80 1 O M TamarinHc Ronhnn fruit purgatief tegen verstopping Aam Mlgralaa CongesHes etc vooral ook ais Uxans voor kinderen l ewij tn le Tunarindt Bonbons van KRAKPKLIEN HOLM belangrijke diensten P diar óm vorm voor hel kind begSif Hlk eg de maak aangenaam m Prija per dooRje O OO cn 0 60 Qglmialr PflC illAG lg nMCfl rkend ah het BESTE huismiddel j Verkoudhald en Keelp n hM is een siymoplonend en veraccbtend middel bij uitnemendheid uiuluitend in □ flcschjes veArijghaae Priji O SO per fleschje PrMvarc Hpothtkerê t KRAEPEUEN HOLM Hofleveranciers ZEIST KRAITCUXN HOLH te Zelat O m naam en kemMMkminm n Ptrknimh