Goudsche Courant, vrijdag 30 september 1904

a b e d e f Vertrek van Bodegraven Doro 2 30 3 15 4 30 5 20 6 20 7 28 10 1201 1 09 3 15 5 53 8 23 9 14 Slation 2 34 3 19 4 34 6 24 6 24 7 27 10 04 12 05 1 13 3 19 5 57 8 27 9 18 Reeuwijk 258 3 43 4 5H 5 48 6 48 7 51 10 28 12 29 1 37 3 43 6 21 8 51 9 42 Aankomst te Gouda s ae 4 0 5 20 6 10 7 10 8 13 10 50 12 51 1 59 4 05 6 43 9 13 10 04 Vertrek van Gouda 3 25 b 4 10 5 26 d 6 15 8 26 11 1 15 2 15 4 30 7 10 9 20 f 10 35 Reenwgk 8 47 4 32 5 48 6 37 8 47 1 122 1 37 2 37 4 52 7 32 9 42 10 67 Aankomst te Bodegraven Station 4 11 4 56 6 12 7 01 911 11 46 2 01 3 01 516 7 56 10 06 11 21 Dn Dorp 4 15 5 6 16 7 05 9 15 11 50 2 05 3 05 6 20 8 1010 1125 4 74 Cl 18407 5442 8418 12378 84 55 20740 242 3 5549 8543 12516 15646 18537 20856 70 53 8661 12638 57 45 21 5610 8701 65 15743 70 18 9249 12701 78 84 86 54 15913 18613 9320 12826 70 61 41 12976 16006 18763 ALGEMEKM E TBAil ilAAT lSCHAPPIJ DIEÏÏSTHEGELIITG op de lijn GOUDA EEEUWIJK BODEGRAVEIT i aanvangende 1 OCTOBER 1904 d Alléén des Maandags en Dinsdags Donderdags Zondags a Alléén des Dinsdags gedurende de maand April 1905 6 in October en November 1904 en en Maart 1905 e van 1 Dec 1904 28 Febr 1906 Hen beeft ook een aanslag ontdekt op den gonvernenr van Barcelona Deze zon worden uitgevoerd wanneer de gouviinenr zich met vacanlio naar ijn bnitenvurblót begaf Doch de plotselinge aankomst te Barcelona van een sterke afdeeling gendarmerie verhinderde dezen aanslag jnist bu tjjda Natnorlijk is men zeer nienwsgierig te weten wie do politie van het voornemen der anarchisten vorwiltigde De betreffende inapectenr weigerde den rechter hierover eenige mededeeling te doen wat hem bgna in conflict met de jnstilie zou gebracht hebben indien de minister van binnenlandscho zaken niet party voor hom getrokken had De candidaat der democraten voor bet presidentschap van do Vereenigde Staten rechter Parker heeft een open schrijven gericht aan het Nationale comité waarin hg verklaart de candidalunr te aanvaarden Maar hj heeft van dit schrijven tevens gebrnik gemankt om zgn program nog eens duidelgk uiteen te zetten In den open brief van Roosevelt had deze beweerd dat er zulk een gebrek aan samenbnng tusschen de democraten bestaat dat zij niet eens weten wat zij willen ScUynbaar is er een grond van waarheid voor die bewering Het program door de conventie te St Lonis opgesteld was op enkele punten wat vaag omdat daarover verschil Van meening bestond tusschen de verschillende groepen Rechter Parker heeft thans in zijn schrijven dat verwijt van Roosevelt beantwoord en daardoor in zijn program scherper omlijnd n puntiger geworden dan het program van St Lonis AI dadelijk wat de mnnt quaestie betreft De conventie had zich niet uitgesproken in de quaestie van den gouden of zilveien standaard wül Biyan en zijn groep silverites zijn Doch rechter Paiker wil dit punt niet in het duister laten Hij verklaart zich krachtig en openlgk voor oen voorstander van den gouden standaard Verspreide Berichten Frankrijk Do miUioenenjuffronw de beruchte ïherèse Humbert verkeert weer in onthnllingbnood Zil heeft een schrijven gericht aan den prefect van Ile et Vilaino waarin zjj verzoekt buur te willen hooren daar zü belangryke mededee lingen heeft te doen Niet onwaarschgniyk verlangt Thérèse naar wat afwisseling in het eentanige gevangenisleven President Loubet keert Vrijdag van Montélimar naar Parijs terug De Temps meldt dat de staking te Tourcoing die een balt jaar geduurd heeft geëindigd is Heden wordt het werk horvat Hetzelfde blad weet mede te declen dat do vorstelijke roman waarin prinses Louise de hoofdrol speelt spoedig eindigen zal Prins Fhilipp heeft zich bereid verklaard raet goedvinden van keizer Frans Jozef zijn gemalin een lijfrente uit te keeren Inlusschen schrgft Louise in sanienweriifiK met een vnkraan den Weener romanciér Oacar Friemann haar mémoires DnlTBCHLAND Door het Poolsche blad Leoh wordt gemeld dat na Paschen bij het onderwas op de lagere scholen in de provincie Posen het Latijnsche alphabet niet meer gebruikt zalmogen worden aangezien de Poolsche kinderen met dat alphabet in t geheim in het lezen en schrijven vnn het Poolsch onderwezen worden j Ita iï De Milaansche bladen vernemen uit Domo d Ossola dat een anarchistische aanslag ontdekt is in het binnenste gedeelte vnn den Snmplontunnel De machinist van een zwaarbeladen goederentrein bemerkte intgds dat zware jzaren staven op do rails waren gelegd Nadat de aanslag ontdekt was zijn vier anarchistische arbeiders naar Zwitserland Ipvlucbt RUSLAXD Poliakoff die een aanslag pleegde op bet leven van den gouveineur van Odessa verklaarde dat hg Neidhardt niet kende zelfs niets tegen hem had doch alleen een politieleen moord had willen bedrijven BINNENLAND STATEN GENERAAL T H K K It B H A m B H Zitting van Woensdag 28 September De minister van Binnenlandscho Zaken verdedigde de zinsnede in de troonrede waarbg de toestand DD land en t Inbotfw bevredigend werd voorgestel ondanks de droogte De Regenring ging af op otScieele rapporten Wat de binnenschipperg aangaat de achternitgang is geen acnat ipaar een chronisch verschijnsel De Regeering beeft het ernstige voornemen om middelen ter verbetering te beramen Wat nu de ontbinding aangaat de heer Troelsira gal hem onderricht in do wgze waarop men het koningschap in eere moet honden De minister is niet te oud om te loeren maar zou zich in deze toch niet in de eerste plaats by den heer Troelstra om onderricht vervoegen Gelach Wat nu bet rapport aangaat aan de Kroon te recht sprak de Regeering Van een conflict tusschen Kabinet en Kamer Klke poging om bel Kabinet te scheiden los te maken van de Kroon toch wijst de minister af De heer Troelstra meende dat de Koningin gelegenheid iiad gelaten moeten worden om raadslieden te hooien De minister ontkent dat dit ditmaal noodig was De minister begrijpt niet dat de heer Troelstra in deze Regeering een steun ziet voor do sociaal demokrnlie Daarmede is lijnrecht in strijd de actie der sociaal demokraten hg de jongste stembus om deze Regcering zoo spoedig mogelijk weg te krijgen Gelach Wat de koloniale politiek betreft do minister verdedigt de meening dat wg terecht in Atjeh onze oppermacht handhaven Nu bestond in do Gajoelanden een ver houding tusschen de Gajoes en den sultan als van onderdanen tot een souverein En nu lag het op onzen weg als hebbende de oppermacht in Atjcli die sonvereiniloit over to nemen Daarbg komt nog dat de Gajoes tot den aanval ziJn overgegaan Hot eerste bloeid vloeide niet door ons binnendringen in do Gajoelanden maar door het uitkomen van de Gajoes uit hun land op het overige terrein van Atjeh Wij zijn toen niet met geweld opgetreden maar hebben afgezanten gezonden om nan de hoofden te zoggen dat t zoo niet ging Maar t hielp niet Wg werden dns tot een andere houding gedwongen Toen in 1901 werd om den pretendent snitan te vangen een kolonne van Daalen gezonden met een instructie échter die de minister voorleest om vredelievend tegenover de Gajoes op te treden In nsschen t hielp niet het verzet bleef voortduren in de Gajoelanden en om de pacificatie tot stand te brengen werd door generaal van Heutz toen tot een expeditie in 1904 besloten Luitenant kolonel van Daalen kree tot last de Gajoe en Allaslanden geheel te doorkrnisen Die excursie is uitnemend gelakt bij het nemen van elf kampongs vielen de droevige tooneelen voor die ook de Regeenng droef en pijnigk bebben gestemd on h t gesprokene door de heoren van Kol en V d Zwaag vond dan ook volle echo in het gemoed dos ministers Inlusschen zjj overdreven de cgfers waren niet juist Er sneuvelden van de Gajoes 2835 waaronder 1007 vrouwen en kinderen terwgl 154 gewonden werden gevonden En van onze zijde sneuvelden niet 7 maar 27 doeden en werden 258 menseben buiten gevecht gesteld En evenmin is juist dat men weerloozen doodgeschoten heeft Men vond toch vele geweren en revolvers en andere wapen Bedroevend bleef echter het vallen van vrouwen en kinderen Nadere inlichtingen zgn nog gevraagd die t mogelijk zullen maken bg de Indische begrooting een beter oordeel te vestigen over de droevige gebeurtenissen die de minister wil t wel verklaren de verantwoordelijkheid van do ministers zooveel grooter maakt De minister van Marine beloofde een onderzoek naar de schending vi n het briefr geheim aan boord van een schip Is de voorstelling daarvan gegeven door den heer Hngenholtz juist dan neemt de minister de houding van den kommandant niet in bescherming De minister erkent gezegd te hebben dat biJ geen band wil a8Ble gen aan do politiok geestelijke ontwikkeling van de matrozen Maar daarmede is niet gezegd dat hij partijschap kan toelaten op de vloot in strijd mei het reglement op de Krggstncht Verder heeft geen kommandant eenig matroos verboden deelname aan de kiesrechthetooging Wat nu de bonding van den minister tegenover de Marinobonden aangaat bij zou tegen bun bestaan niets hebben wanneer b t hoofdbestuur zich niet liet leiden door de politieke medestanders van den heer Hngenholtz Die hoofdbestuurders gevoed en gesterkt door de socialisten de heer Hugenholti dat is onzin I maken anti militaire propaganda De minister heeft den eisch gesteld dat 7 y daarmede moesten eindigen zich moesten losmakon van het orgaan het Anker waarin een onbehoorlijke toon werd aangeslagen tegen de militaire autoriteiten en zicb moesten ontbonden van anti militaire jHiii aganda Zg deden dit niet en werden daarom ontslagen De minister duldt dergelgke elementen niet hg de marine Ntt repliek van do boeren Troelstra Hu genholtz en van Kol bestreed de heer Staalman de wgze van optreden van do aociaaldemokraten daarbij telkens van die zgde geinterrumpeerd in zake de marinetoestanden Hg verfoeit dat optreden omdat de sociaal democraten de marine ondermgnen Du minister moest alle socialis ten nit de marine verbannen daarmede de consekwontiö van zgn eigen woorden aan vaardende De minister van Marino bleef vollioudeii dat de booldbestuurders van den bond op rechtvaardige wijze werden ontslagen De minister van Binnenlandsclle Zaken bleef aan het getuigenis van generaal vun Hoatsz grooter waarde hechten dan aan dat van den beer van Kol waarna de algoineene strekking van hot adres werd goedgekeurd Bg de bespreking der paragrofen laakte de heer Schaper bet beroep op de voortva rondheid der Kamer De beer Scli iper stelde een amendement vuor uitdrukkende dat de Kamer wel tot voortvareiidlieid bereid is echter met inachtneming van de cischeii aan een degelgke wetgeving te stellen De hoer Heemskerk ontraadde het amendement als zijnde volkomen overbodig Het amendement werd verworpen met 42 tegen 22 stemmen Het adres van antwoord werd daarop goedgekeurd met 51 tegen 8 stemmen De vergadering is daarop gesloten De correspondent van het Hbid te Sabang seinde 27 September Toen bet stoomschip Oranje van de Maatschappij Nederland bij Sabang gesignaleerd word gistermiddag stoomden eenige lorpedobooten het vaartuig tegemoet Bg do aankomst in de haven losten de gopavoiseerde marinevaartuigen saluutschoten De muziek uit Kota Radja speelde het volkslied op den versierden steiger Nadat de Oranje gemeerd was werd gou verneurgeneraal Van Ueutiz gecomplimenteerd door den adjudant van gouverneurgeneraal Rooseboom door den gouverneur van Atjeh andere autoriteiten inlundsche hoofden en particulieren Mevrouw Van Hentsz ontving bloemen Toen do begrooting afgeloopen was werd het bestunr over Atjeh definitief overgegeven aan generaal Van der Wijck Het procesverbaal der overgave werd geteekond De gansche avond werd gewijd aan boslnursZ4k n be Oran e vertrok hedenmorgen te acht uur waarschijnlgk naar Penang daar Singapore wegens pest besmet is verklaard Gemengtle Berichten Mevr Mann Bonwmeester Julia van LierCuypers Louis Bouwmeester en Henri de Vries zullen dezen winter gastrollen vervullen in den Vlaarascben Schouwburg te Brussel Men meldt uit Amsterdam Gisterochtend werden de replieken op des voorzitters beantwoording in den A N D B voortgezet De heer Harf meent dat hot voorbeeld eergisteren door den voorzitter aangehaald omtrent bet plotseling ontbreken van geld noodig voor de stakersnitkeerinr een bewi 8 is dat men de bondsledon te weinig heeft opgevoed in de idéé dat uitkeeriog bü staking niet de grootsse factor tot standbouden in den strijd mag zijn doch dat dit de solidariteit raoet wezen Maar bet schgnt in die omstandigheden dan toch wel zaak vooral de weeratandskassen te versterken Do hoer Polna antwoordt dat de versterking der weerstandskassen van groot belang is dit beirt echter niet dat men ook voor andere fondsen geld bijeen brengen mag o m vpor een werkloozenkas Het bezwaar dat men nog een aanzienlijke schuldenlast af te betalen heeft mag niet als bezwaar gelden Men heeft vermoedelgk Mnnen een psriode van vier of vijf jaten geen gi oote conflicten te wachten er behoeft dns geen vrees te zgn dat men in de nakoming van op zich genomen verplichtingen tekort zal schieten Hier brak de voorzitter zijn basehonwing af door de voorlezing van een telegram nit NewYork waarin meegedeeld wordt dat de staking bij den juwelier Van Dam geëindigd is vermoedelgk m t voor de arbeiders gustig resultaat Zgn rede voortzettende zegt de heer P dat het in de kwestie met de ongeorganiseerde juweliers ten opzichte van de aanneming van leerlingen thans alles geschikt is en dat het gesobil nimmer de afmeting had welke daaraan in de dagbladen gegeven is Op de opmerking van den beer Harf komende verklaart spr dat de dinmantbewerkers reeds vroeger bigken gegevo i hebben ook zonder nitkeering te kunnen staken doch nadat zg komen te staan voor een inmiddels zicb krachtig georganiseerd hebbende patroonavereanlging de omstandig heden veranderd zijn de Werklieden idet dan goed gewapend Z cta in d a strg d kunosn begeven zullen zg eenige kans ijebbeu op sucËes Maandagmiddag zou aan den Bedunerweg te Groningen een nieuw gekocht paard worden geprobeerd In den wagen w iarvoor het beest gespannen was hadden plaatsgenomen de eigenaar Volthuis koamalkei en zijn zoon benevens do koemelker Pol In bet eerst ging alles goed Mnnr spoedig aloeg liet paard op hol Do beide hceren Woithnis Sprongen van den wagen maar Pol de bestuurder bleef zitten De wagen s iiigerdo tegen een boom zoodat een rad geheel werd verbrgzeld Pol was van den wage geslingerd en werd in deorniswaardig n to stand opgenomen Ziin verwondingen Waren van dien aard dat bij giiteren is overleden Hel paard en den wagen mot drie raderen is tusschen Bedum en Zoidwolde tut stilstanl gekomen N Gr Ct Van de 2300 naaisters en 25IX kleermakers die binnen Amsterdam vesto hun meer of minder karig stukje brood verdienen waren er gistieravoiid een betrekkelijk eer klem aantal o gekomen naar d Geelvinck aldaar waarheen de fodeiatie van raanuelgke en vrouwelijke arbeiders in de kleadingindustrie beslaande uit de kleermakerifrereeni ing Amsterdam I en de Nnai leraver Allen één hen had opgeroepen üat aantal opgekomen bestond nil slechts luttele leden van het mannelgk geilacl uit eenige tientallen vrouwen en aankomende meisjes en vooi de rest uit kinderen beneden veertien jaar kinderen met groete iobitteiende vraagoogen en met loshangende kroezi e haren waarboven kleurige matsen zwierden aankomende bakvissclten i te lierkinderen die lachten en ginnegapten om alles waar niet om Ie lachen viel Allen zaten zij geschaard op lange rüen om de bestuurstafel heen van waar af e$rst een vakgenooto sprak over de opleiding die de naaisters over t algemeen ontvangen als zg op 12 13 jarigen leeftijd de school hebben verlaten over hot loon dat dringend verbetering behoeft over bet nut van doelmatige vakscholen over het noodige van organisatie De hoer de Jongh vertelde dairoa hoe degroote concurrentie van den tegenwoordigen tijd in bet kleermakersvak drukt op de loonen der werklieden en boe de arbeidstQd verkort dient tè worden Tijd De te Grafhorst gestalionneerde marechaussees zgn weder naar hnnne standplaatsen teruggekeerd Kamp Cl Gisterenoditend bad te Boxtel bet vojgend ongeluk plaats Zekere A S een braaf en oppassend landbonwer zou oven met oen geleend geweer onder vogels gaan scbielen Onderweg kruipt bü door struiken met het treurig gevolg dut bel schot afging en hem zoodanig in de bessens trof dat de man dood ter aarde viel De man laat eene vrouw met 5 jeugdige kinderen achter De Noordhollandsche Vereeniging Het Wille Kruis beeft ten vorige jare uitgeschreven een prijsvraag voor een populair geschrift over de beleekenis van melk als volkevoedsel en de gevaren aan hel ge1 rnik van onbetrouwbare melk verbonden met oanwgzing van de middelen m die te voorkomen en te beslrgden De antwoorden op deze prgsvraag ingekomen z jn beoordeeld door een commissie bestaande uit de lieeren M J engeveld Gzn te Haarlem dr H J Ringeling te Amsterdam en dr K H Van den Zande te Hoorn Deze commissie heeft dezer dagen haar rapport nitgebracbt en geadviseerd den nitgeloofden prijs toe te kennen aan fMt antwoord ingezonden onder de kenspreuk llelk van gezond en doelmatig geiNied vee die met inachtneming van de noodige voorzorgen wordt gewonnen verzorgd en rondgebracht is het beste en goedkoopste voedingsmiddel Bij opening van het naambriefje bleek schrijver van dit antwoord te zijn de beer J Binkes Borger te s Gravenhage Aan de machinefabriek van Oebr Stork en Co Ie Hengeloo werd zooals destps is gemeld een half jaar geleden in navolging van hetgeen op sommige Amerikaansche fabrieken gebeurt btl wgze van proef in de verschillende afdeelingen een zg opmerUngenbus geplaatst Ieder werkman die meent dat op een of andere wijze het werk ver eenvoudigd de werktuigen verbeterd de bewerking veranderd kan worde kan züa opmerking in de bus doen Die brief jea v rden door een commissie nagegaan en bigkt dat de opmerkingen waarde hebben voorde fabriek dan kan daaraan een prgs toegekend worden In het eerste halfjaar ziJn verseheiden opmerkingen gemaakt nu aah drie is door de commissie en prja taegekend Stadsnieuws 4 GOUDA 29 September 1904 Heden had ten randhuize de inlevering der candidatenlïsten plaats voor de verkiezing van een lid van den Gemeenteraad in hel Tweede district Dr A C A HOFMANN gesteld door i van Galen J Vermeulen J Rietveld W J Dercksen P Blazer E Bijkaart P A Lalober G Kooijman ö Polet C Jongtneel L van der Heij J Pb Wegenwijs en A Hooiroeger Dr A C A HOFMANN gesteld door Th de Graaf F H Wildenburg J A F nnet J A Dekker J de Jong A van BeHemondl M C F Kabel N de Graaf C O Dekker Th Steenwinkel P Bosman G Jaspers C Wildenburg G van Breukelen P A Willemse L J Jaspers E van leeuwen B Streefliind B van Breukeion P van den Broek W Erberveld T J Bruijslens A Brugstens J Bruijslens H A Jaspers A Gras L de Bruin F L Hammer en B J van Eaajj J DE JONG Hz gesteld door Dr L A Kesper J Scbrouder M Bin n ndgk A Tryirits J Ouderkerk O A van der Want W de Ven H A C Brinkman J Zwart C W den Hoed H Ouderkerk C Duin J Smit P J L van Üeotekom J L Vos Dr P Schelleran A de Gruil J de Gruil E W Kok G Mnnschot Fr Bookholl Zondag 2 October zal do heer G Zegcrs koperslnger nan de Koniiiklgke Stearine Kaarsen abriek Gouda veertig jaren aan genoemde fabriek werkzaam zgn Aan het Gemeente Verslag over 1903 ontleenen wS o a het volgende Verkiezingen De kiezerslijst werd met inachtneming van de bepalingen der Kieswet opgemaakt en op nieuw vastgesteld Bezwaarschriften daartegen werden niet ingediend liet aantal kieiers van leden voor de ïweede Kamer der Stateii Gcneraal bedroeg in bel Ie Stemdistrict 868 2e 605 3e 698 Toiaol 2171 kiezers Dat van leden voor de Provinciale Staten in bet Ie Stemdistrict 866 9 604 6 8 3e Totaal 2168 kiezers Het getal kiezers van leden voor den Gemeenteraad bedroeg in het Ie Kiesdistrict 834 2e 581 3e m Totaal 2088 kiezers Burgeraeoster en Wetboudeis Het College van Dagelgksch Bestour onderging in bet afgeloopen jaar geene wgziging De beer J van Galen die als Raadslid afgetreden en herkozen was word den len Se i teniber als Wetliouder herbenoemd 1908 S 19051 van den Burgemeester be en die van de Wethouders Het College bestond derhalve op 31 Do cember uit de heeren R L Marlens Burgemeester J M Noothoven v Goor jiar v aftr 1908 C H Engels J van Galen De jaarwedde draagt f 3000 ieder f 800 Vaste Raadscommissiën iOi De Commissie belast met het ontweitpen en het herzien der plaatselijke verowleningen tegen wier overtreding straf is bedreigd werd vernieuwd on aldus samen Voorzitter de Burgemeester Leden de heeren Dr F H 6 van Iterson C P W Dessing M H A Straater F Herman Fz 2o De Commiaaie van bijstand in het beheer Van het Gemeente pensioenfonds ingesteld b j Raadsbeslnit van 29 Jnli 1898 waarin op 31 December zitting hadden de heeren B L Martens Voorzitter G Prince en M H A Straater 3o De Commissie van bijstand in het taheer der Gemeentewerken ingesteld bg Baadsheeliiit van 24 Aagnstns 1900 Voor de samenstelling van deze Commissie had ia 1903 geene benoeming plaats 4o De Commissie van bijstand in het beheer der Gemeente gasfabriek ingesteld bg Raadsbesluit van 19 Juli 1901 De Comnissie bestond op 31 December uit de heeren J van Galen Voorzitter A VingerHng O W van de Velde P D Hogiwgk Gemeente ambtenaren en bedienden De heer A P Vermeg Klerk ter Secretarie verkreeg op agn verzoek eervol ontslag nit zjjne betrekking In zijne plaats werd benoemd de heer L Boer te Bedegraven De heeren J SI Bakker en W Fetter ontvingen eene deflniliove benoeming de eerste als Inspecteur en de laatste als Bu reelambtenaar biJ het Bouw en Woningtoezicht De Gaarder der Kaai of Liggelden J Th Iraholz werd evenzoo definitief aangesteld De brugwachter aan de ophaalbrug op de Raam bg de Lange Willemsleeg J M van öogh die op zgn verzoek eervol ontslag verkreeg werd vervangen door P J Happel Tot NoodliulpAanplakker werd benoemd H Haverkamp Jr In de plaats van H Bouwer die overleed werd lot Omroeper aangesteld H Wortman oudagent van Politie Plaatselgke Verordeningen door den Raad gedurende bet jaar vastgesteld 1 Strafverordeniijgen Bouw en Woningverordening voof de Gemeente Gouda vastgesteld den 5 Juhi en afgekondigd den 27 Juni 1903 Verordening van 28 Augustus tol wijziging van de Al eraeene Politie verordening afgekondigd den 19 September 1903 Verordening van 18 December tot wering en beteugeling van besmettelgke kinderziekten afgekondigd den 12 Januari 1901 2 Belastingverordeningen Beïluit van 18 September lot wgziging van do Voi ordening op de hefting van Marktgelden voor deze Gemeente goedgekeurd bg Koninklijk besluit van 28 October 1903 No 54 3 Verordeningen van verschillenden aard Besluit van 27 November tot wgziging van de Verordening voor de Commissie van Toezicht op het Middelbaar Ondeiwgs 4 Inslrucliëii Besluit van 30 October tot wgziging van de Instructie voor den Inspecteur vun bet Bonwen Woningtoezicht Besluit van 27 November tut wgziging van de Instructie voor de Gemeente vroedvrouwen Beknopte en zakelijke opgave van de voornaamste in den Gemeenteraad behandelde onderwerpen De voornaamste zaken in de openbare vergaderingen vnn den Gemeenteraad be bandeld waren de hierboven vermelde verordeningen de kohieren der plaatselijke directe be lasting naar het inkomen en die voor de beffing van schoolgeld op de vier Burgerscholen dei Gemeente de rekening der gemeente dienst 1902 de begrooting der gemoente voor 1904 de rekeningen over 1902 en de begroo tingen voor 1904 van de onderscheidene instellingen van liefdadigheid de dienstdoende Söhuttoiy de Kamer van Koophandel en Fabrieken do Volksgaarkeuken het Huffmansgesticbt en andere en verder de volgende 16 Jannari Bei luit tot verhuur van gorioleerden grond tusschen de Lange Grocnendaal en Achter do Vischraarkt aan R Triezenberg alhier Besluit tot het vorleonen van eene subsidie van f 100 s jaars aan den Heer H C German opvolger van den Heer J van Kempen als Onderwgzer in Handonaibeid sISjd Burgert ij ke Stand GEBOREN 27 Sept Josephus Antonius Maria ouders J Woudenberg en J M van den Heuvel 28 Willem ouders H Remeijor en F 1 KInin GEHUWD 28 Sept A do Jong en M H van Loon JE Belonje en G van Maaren W F Meger en A M Bekker 376 Staats lotertj 5e Kl iase Trekking van Donderdag 29 Sent No 5292 11687 17019 en 18071 ieder f 1000 3095 4303 5132 5535 8550 on 14930 ieder f 400 3356 en 14872 ieder f 200 453 4056 7500 8914 12459 12519 13399 16883 18138 18604 en 19203 ledei Prijzen van f 70 42 2977 84 91 302 3367 5849 9üM 13031 16190 18900 6003 9799 95 16262 34 91 9825 13380 16433 19006 18 484 564 621 67 3611 3411 27 6271 10043 13436 16593 19108 79 83 13566 16619 27 34 6318 92 99 66 95 76 6527 10221 18668 16825 19268 54 34 13936 16936 19631 73 55 6673 10301 96 42 68 700 3718 83 10416 14076 17031 88 90 92 6714 65 14120 17191 19708 808 3893 96 10535 14208 17204 81 52 3913 6841 10668 23 98 87 954 4025 75 10700 14363 17301 19829 1017 25 1204 1310 1464 58 7015 10804 64 17574 88 4164 51 11151 14464 84 19955 4207 7184 11219 14859 17676 79 77 7391 26 14933 90 20011 97 55 84 7431 11317 35 56 4708 7844 11623 65 1945 4847 7958 51 69 2002 4944 8103 11748 15325 18152 U 54 2257 5106 60 8362 12267 1553418347 5228 4 12030 69 12146 29 59 88 18242 2345 47 58 1584 4313 46 79 15026 17722 20265 1664 94 7624 11432 89 38 85 1709 4405 68 39 15349 18078 20666 84 96 96 20718 21 25 37 61 78 5610 2646 64 5712 2853 67 66 96 83 5812 9407 98 63 18894 2924 5e Klabse He Lijst No 10725 m z 19725 f 10 UARKTBERICHTBN OOUda 29 September 1904 GRANEN liij kleinen aanvoer w i3 voor de l eei te artikelen iets meer te bedingen jTarwe euwsche ƒ S k f 8 40 Mindere ilito ƒ 7 50 a ƒ 7 go Afwijkenile ƒ 6 75 4 7 25 Polder ƒ 7 25 4 7 75 Rogge Zei lfVsChe y 5 50 4 5 80 Polder 5 4 t D Biiitenlandsche per 70 liiio 4 50 A ƒ 5 Oirat 1 AVinter 475 4 5 25 Zomer 4 50 4 5 Chevallier 5 50 4 6 40 Haver ler liect 3 ƒ 3 50 per 100 K 1I0 7 4 ƒ 7 15 Hennepzaad lïiiitenlandsche ƒ 5 50 4 ƒ 6 Kaïiariciaail J 16 50 4 17 50 Kool zaad i Erwten Kookerwleo 8 50 4 9 25 Buitenlandsche voererwten per 80 Kilo 5 90 a 6 30 Boonen bruine boonen 11 75 5 Witte Boonen 14 B f 14 50 Paarde lloonen 6 25 k f 6 50 Mais per 100 Kilo Bonte Amerikaauirf he 6 20 4 ƒ 6 40 Odessa 6 50 it 6 75 Cinquantine J S 4 7 75 Vermarkt Melkvee weinig aanvoer handel en prijten eer stug Vette varkens goede aanvoer handel vrij wet 20 4 22 ct per halt K G tliggen voor Kngetand goede aanvoer hamtel vrij wel 17 4 tS ct per half K G Maffere Biggen goede lanvoer handel Eeer stug 080 4 ƒ i io per week Vette Schapen weinig aftnvo r handel flauw 18 a 21 Zuig Lammeren goede aanvoer handel flauw 17 4 22 Nuchtere Kalveren red aanvoer handel matip 7 a 10 üraskalvcrcn atoede aanvoer handel stug 40 a 100 Fokk ilveren 8 4 15 Kaas aangevoerd 49 partijen handel vlagie kwal ƒ 29 4 31 2de kwal 26 tl 28 Zwaardere 732 Noordhollansche ƒ Boter weinig aanvoer handel vlug Goeboler 1 30 4 ƒ 1 50 Welbeter 1 20 4 i 30 Ontvangen de NOÖVEAL TÉ S in TAILOR COSTUMES VA AAKSMANTELS en AÜVERTEiNTIEIN Eene oude gunstig bekende LEVENSVERZEKERING MAATSCHAPPI l vraagt iemand nit den beschaaf den stand om als baar VERTEGENWOORDIGER op te treden Zeer aannemelijke conditiën Gemakkelijke en aangename werkkling Men ricbte brieven ouder No 2558 dezer advertentie aan het Bureau van dit blad trNli Het iMftt oOKliadilykfltt n BAk maickelylcitc poetsmlddel voor HecTU en vooral dames en KlnderachocDWerk 19 de Appreluur ran C M Mllllir k Ca Barlla Beatli Str 14 Men letta f oe4 KtLlv op naam n falirielumerit Vfrkryibur ty Hieree Wlalellin Ie MkHawirt HlHlerltR HiryMeM elB leMrul ltefetfeV V tarM IM ariilM