Goudsche Courant, zaterdag 1 oktober 1904

Maandag 3 October 1004 hf 0533 43sio Jaargang Amaterdtm 27 September 1904 Volgeas bet Weekblad ran de CommisBiebank te Amsterdam iljn in de week geeindigd 27 September door tusschenkomat dier bank verhandeld de navolgende minder Courante Fondsen Aand Geen Kinkhoest Geen ln lneii a KiiiMiE mum JaWiii ilti Advertentieblad mor Gouda en Omstreken 1 lpr HMk Ne SS ADVEUTENTIEN wor lon geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden Ijorekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiön tot 1 inir d midd TeltffMi M ft De Uitgave dezer Courant gesrhiedt dagelijks et uitwundeiing v n Zon en Feestdagen De prijs pei drie inaanilen is 1 25 franro per JMWt 1 70 Afeondeily ke Nonimers VIJFCËNTKM Van der Vlugt toegedacht doch diens optreden verwekt geen duurzaam succes Eenmaal heeft hij tegenover de sociaaldemocratie met onkrachtig stelling genomen daarna was de bekoring van zijn optreden naar die zijde weg en ook tegenover dr Kuyper was zijne positie van korten duur Het was derhalve niet te verwonderen dat de verkiezing van mr Van Houten sommigen een reddins plank toescheen Nu is Mr S van Houten al kan hij dan allermuist een krachtige figuur zijn toch ienaaitd die aan zijne clericale tegenstander heel wat last kan veroorzaken Tegenover het onverdraagzaam theologisch drijven van Dr Kuyper kan hij eeu met onbelangrijk kampioen zijn Onverkwikkelijk teeken van poUtiek leven als een man die niets an rs wil zijn dan anticlericaal weer parlementair nut gaat krijgen Wel beeft Kuypcr ons land in godsdieosttwisten diej doen ziaken dat zulk een middel van verweer niet te erg moet lieeten De Van Houten n l zonals de laatste jaren liera ons hebben doen kenneii de cynisch f onserv atiev Hoe zijn de tijden Houten met hen Torwijl hij jaren geleden als radicaal eene voordrijvende kracht in het parlement was waarmede rekening gehouden moest worden en op wien veler hoop gevestigd was wanneer voor de democratie betere tijden zouden aanbreken 19 hij nu niets dan een lood waar blok aan t been voor wie sociale wetten wil In 18S8 schreef bij nog ii de Voorrede voor de tweede uitgaaf van De staatsleer van ntr i R Tliorbccke Gelukkiger schijnt n het l dstip dezer tweede uitgave die samenvalt MA het verdwijnen van den census uit de Grondwet en met de eerste groote everwianilg der democrati sche richting Het voornaHie bolwerk van de heerschappij yim M geld eene beerschappij die zich te jnreehte tooide met de valsche vlag v i heerschappij der rede of der ontwiHselden is gevallen Wie dacht er toen aan dat deze schrij waren beiden druk net bet fleschje bezig bï met b t rullen daarvan en ik met het blonden van het licht toen wg de dear fl pj ieek eensklaps hjwdea a fi iftn fïli 4 m4rM lm Wie kon op zulk een laat nar van den na£Brt ons dorp nog op straat ziJn De persoon die de dear bad opengedaan werd door hei licht der kaars beschenen Om onze verwondering valkomen te maken bleek het dat het eene vroow was Zg liep naar de toonbank toe en ging vlak naast mg staan waarna zjj haar voile opsloeg Op bet oo enMik waaron zg haar geiant liet zien hoorde ik dekerltkloktwee nar slaan Ik kende haar volstrekt niet eo de dokter kende haar evenmin Zij was verreweg da mooiste vroqv die ik ooit van mgn leven geaien heb Ik zag licht onder de deur zelde zjj Ik wensohte wel een medicament van n te hebben Zjj zeide dit op een uiterst kalmen toon Isot V volstrekt niets vreemds in gelegen waa t dat zg s nachts ont twee anr nog op traat was en dat z j mj in de apotheek volgde om medicijnen te koopen I De dokter staarde haar aan alsof hg zjjne eigene oogen niet dnrtde vertrouwen Wie z jt ge f V pCt 18 20 Commanditaire Bankrereeniging van Ks Co 17 Landbouw Mji Bangak Üayam che Cnlt Mj 6 pCt Oblig Uayamscbe Caltnnr Maatschappij 75 Aand Javascbe Boscheipl Mg 78 Caltnnr M j Maron 70 Exploratie en Mijnboaw My Snmatra Serie A 14 4 pCt Oblig Amsterdamscbe Boeken Steendrnkkerg voorheenEllerman Harms Co 40 Aand Kon Beyerachbierbronwerij 61 Twentscbe Stoombleekerg 60 Pbarmacentische Handelsv 142 KÖ tot exploitatie vao het American Hotel 94 Ned Znid Airikaansche Hyp Serie A 113 SoloBche Tramweg Mij S5 Assnr M j tegen brandschade en op het Leven deNederlanden van 1845 F 325 Tweede Koloniale Zee enBrand Assurantie Maatsch 10 pCt gest 65 8 I pet Oblig Oemeente Breda Leening 1886 97 41 1 pCt Oblig Gemeente s Qra venhage Leening 1875 101 3 pOt Oblig Gemeente Haarlem Loening 1902 97 Opr aand Javaacbe Cnlt Mj F40 40 Ontvangen de NOCVEAUTÉ 8 in TAILOE COSTUMES NAJAAKSMAJSTELS en iu Aj e AAt i i i j AUVURTE flKlN TK GOtl lA De inrichting wordt üESLOTliN Zaterdag 1 Octo bQr DE COMMISSIE TE HUUli tegen 1 NOVEMBER oJ vroeger een Benedenwoning met TUIN in de Crabethstraat Q 234 voordien van Gas on Waterleiding Haiirpriji drie Galden per week Adres VEBBHUGÖEN Crabotbstrnat Grijs Haar moei Ue Nieuwe l ondiin doet de grgze harenbinnon enkele dagen verdwijnen maakt hethaar glanzend en zacht belet het aitvallenen neemt de pelletjes van het hoold weg Ëischt p den hals Lotiflou Pfija 8 S en f t SO per flaconVerkrijgbaar in de HOZENDAAL M 9 bg Izallh Caifi Papier moten ÜOUüA UU HM tMtl onduMjrUk makk kitt poctuBfaldtl tooi Hf r a o Toorél dwnM an Kiadanehoenmrhili toAtpnlu rnne M IWIlH Ct erlla BnXiStr l4 Mnlatit i Wop nMUa tn f brle um rk Vwkryifcurfer Hmtm WlaMtwi la ttlMMwirimalaateMw SMvMi o Mt ky w Gfali Druk van A BRINKMAN A Zk ONniKj URi Oai Ikinkliocsl IniliK iiza Borsl oil ltoolaaii l oniii r binnen den kortst mogelgken tgd te doen genegen neemt onmiddelljjk de toevlucht tut de van ouds bekende bekroonde en ereldlieroeindc Superior lionig Druiven Borst Extract M i L I 4 il T II V nit de Koninklpe Stoomfabriek ÜE HONINGBLOEM van H N VAN SCHAIK C tm HAA6 DEN HAAG Hofleveranciers Flacons f 1 70 ets 40 ct b j r Tl r Tl Mttl Ecrc OlplonM n Oowd Bekroonde T f f f f Tl W PRAEPARATEN VAN Kirma WOLFF Ji Co Westhnyen las rtoWa t rsjV srB iV Kleiweg K loO Oouda R H VAN MILD Veerstal ü 120 te f ou Ai A ÖÜUMAN Moordrecht l I NKSK Nieutcerkerkad JJêel A N ïiN ZEa B N Sc oo i eii J Th TültKKN o i 7 B T WIJK OxdevmIfT A SCllEEK HaaHreekt P W 7 EDE OudnmUr K vj l om HEMDEN te Reeumjk P t o SPf K MoercapelU D v d STAK Waddingmeen Wed J HOLhT Waddwqtneen M KOLKMAN Waddinqmem P A uk 01 0 T Oudewater A D JONGIl Oudrmater J P KASTELEIN PoUroeterdam I IlIKKEU te Dentelwp V gUiila € JVH loowel Wj kinderen ali volwaswsnén gebrek aar eetlust Blechte pljivertcrlnr fcnuwhoofdpljn tef rarfltrking na ziekte of kraaaibed koorts en hare gevolfen QUINA LAROCHE PERRUOINEUX in bet bijiotiötr tegen Blocdgebrek Bleekcuoht kwalen Tan Kritlaohen ï ftyd dz Verkrijgbear in flacons l Q en l E Ilf aI Apnf Toedzaa ver9te ke d aa gMwamv lnal uuk voordBeelijk ohg t uik T H M V vooral loor kinderen 2Wakken en klierachtigegeatftlün er aan t bevejeii VU CMWeskrachrige drank bij stoornissen der spyaverterïngeorganen en dlarrhée ook voor luig tngenenklane kinderen Pn i per hu 6 Ktp 1 70 A W K8i 0 90 H Kgr O BO ChemiMh M AllrGf lllfAt Speciaal voof KindervDcdlne in bussen A j Kgr O OO zuivere iTtClli aUilVei J4 Ky p fio H Kgt ƒ oLfl5 Acéhma ÏCfSIfAéf fl Het mukcn eenerhoU e CiMrette U voldoende ter iiestrij P ding van de hevlgrte afnvallen van Asthma etc In ai osje i D 80 n y O feÓ TsmiArindC RntlhntlQ fruit PURQATIEP tegen verstopping A mi anianUUC JUIIUUII beien Mlgr l a Con rtle etc vooralSokalsI Mns voor kinderun t cwij£eii ilr Taourlnde Bonbons v n KRAEPELIEn HOLM belangrijke dienfiten daar de vorm voor het kind begeeciyk en le imaak aangenaam w Frijs per dooBJt O lOO en 0 60 almialr l aQfltlAft algemeen erkeïul als het BESTE huismiddel J Verkoudheid en Keelp n het etn slijmoplo tenii eo verJicïiïead middel by 2 0 ra aratett mm ERAETELIKM ft HOLH te Zclel Un al atigtiollrM watirnp Httnm em MawHeekminff H vtrkrJjghaar Af fc mtet a KRAEPELIEN HOIfM Honeveranciers ZEIST WESSANEN LAAN Wormerveer ÜPÖERICHT tree HOI IIfHL IJKE ftHRIEKKN Voedert nw Vee mat de u t ar murwe merk Ster en f aitmuntende door hoog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde Kere Olploma Parijn 1900 Nefen loiiden MeilaUle Teleplioomiet Cfoucla Abonnement l 4Ü per jaar voor per eeleu binnen e n kring van E f 1 gelegen Aanleu on bnderlioud ffiatis Het net is aangesloten aan het KJks Intercunimunaalbureau t 1 Aug 1904 142 verkregen aansluitingen Contracten en voorwaarden verkr gbaar aan het Bureau ACHÏEB PE VISCHLAEKï Wie wfcor iijo wd d lïttul t aüAO tM jirarn tin leeami a i gealaiJ on oa v wuiftiomingen in don I haniltti jfekoiaen umla deJ naam dw I aitvinderj Dr Michaelw vervaardigd 1 jp d best uachinee ia het weteldb 1 roemde étabblisaement van Gebl BtoUverck te Kei Ien alich J p n2ic 2aeHV Cikel eacao in vierkanten biüuen Deze Eikel Cacao 8 met melk gekooktetuie aangename gezunile drank voor da lijkscL gebruik oen i i theelqwla ran 1 t pQ d r Tüor een kop Chocolate Al genocskracbtiijo drank bg geval asdisrrhee aleehtii met water t gefcraiken 1 Verkrijgbaar by de Toarnaaodt H 1 fApotbeksra enI Prü Ko VtJJL fraiftu e I t IJö e 0 90 436 0 n8r alT ttgenwoo di r nor Hadwland JuNiM Mattenkltdt Imnterdam Kalveistnut loa Onnavolgbaar zun thans door nieuw gevonden toepassingen onze in oiieeer geêvMMefde r ietien Ê elnture Uoffttvrlê zy geven kiiicljt en dieptt üio nnniakeis niet koniten bereiken Men ovcrtniffe zicli geen imitaties voor de eckte te ontvangen ieill PryhCüutant met een aantal ongevr Agde gelDigHcliiiften gratis op aiinviaag Boxtel ItOGAiiUTS Co Agfliit voor GOUDA Fimiïi A QUANT Kunsthandel Kleiweg by wien modellen te bezichtigen xyn Xeiiuw eii Maagflijders Kordt ait overtuiging ala eeu werkelyke biilp u den nood bet boek aanbevolen Na ontvStiget vun adres per briefkaart w or It I t boek e Iraiico per post toegezoudau door ULOKPOEL S I 06kli Zaltb iTnmol 3 rtrKo liestifat üftTwee Blfttfen EF RSTE BLAD Üfe ÜROKMEESTËR wn GOUDA brengt bij deze ter kennis v in de belanghebbenden dat door den Heer Üireciour der Directe Belastingen cnr te Rütterdan op üeu 9 September 1904 excciuuir id MjFklnard Het KohtM No 3 der Hedrijfii belasting dienbt 1904 5 Dat voormeld Kohier ter invof lerïng is gestild in hinden van den Heur üiUvanijer dat ieder 4ie daarop ourkomt vtfcplicht i fijnen aanslag op rfen bij Sé Wet bepauldtn voet te vol 3 tii k4 IwcUn ingaa d tcmii n v i tfspi binaen we h üe r ls e i betoore te n e n U J Goud den i October 1904 De ÜHTgemeejKr v ft rnojaidt R L MARTENS Vaa Souten iei ugge se i Toen de Staten van Friesland op den Un sMl i nil beruckt geworden 3den Augustus Buc S van Houten tot lid van 4e Kerste ICainer hadden hennemd heeft 6 1 deel der liberale pers dit niet zonder ingeMMMkekt v n ld Mldat men in Üein eni iu eep Ufentwht zag voor de macht van dr Kuypcr Ja de hoopvgiUe droom liberale hereeniging onder Vai H tten i vlag canwrv stiev kere niginf dm zonder eMig programma zonder kracht tot vooruitgang met niets dan tegenhouden getal geschipper zulk schoolt droombteld moet sommigen consenatief liberalen bladen werkelijk reeds voor oogen zijn gekomen Hun beminnelijke mine jegens den jong herboreile getuigde hiervan Zij aekenea van oordeel te zijn dat die man zonder programma en loader volgeliagcit maar die toch nug zich zelf volksvertegenwoordiger par dk oit de naissance durft noemen het verwdleii likcr li me zo kunnen pkenren en meer kracht inblazen tegenover den riog steeds wassenden invloed van dr Kuyper en zij het ook minder openlijk gezeat tegesover dies van tw Troelstra Vroeger had men deze rol aan prof FEUÉLLETOW öpfï¥i ii Ha kerkklok d eg jnist kwartier T66f twe ën toen ik zijn huis bereikte Ik schelde aan w l spoedig daarop vertoonde htj lich voor hit rat vti zjjne slaapkamer om mg te vragen wat ik hebben moest Hjj verloebt mjj een oogenblik te willen te wachten dan aan hï ia j d den der aftttkeok btimenIat Jk ttefkte terwdl t stond te waehten lat de macht voor den tjd van t jaar bj Wder preektig en zoet wn D oade leengroeTe w r ket oiigehik net het rjltaig was gebeurd was in t gezicht De maan die aan den helderen hemel prflkte verlichtte haar bgna even helder alsof hst klaarlichte dag was Binnen een paar minuten liet de dokter njj in igoe apotheek Ik deed de haltendenr dicU 4aar ik zag dat h j cb maar losjes aangektfed had Hjl vergafbetmgne moeder met de meeste welwillendheid dat zg zjjne voorsohritten niet opgevolgd had en begon de medie neii terstond klaar te maken Wy ver IBP TOrkelijk democratische kiesrecht van Tak van PoortvUet zoo heftig zou bestreden en na den val van Tak met eene kiesrechtregelmg zou komen waarbij zoo goed als geheel tot den census is teruggekeerd En wie herkende uit zijne latef Staatkundige brieven geschreven in dje spijtige tijden toen voor hem in de Twaede Kamer geen zetel meer beschikbaar was den auteur van de Bijdragen tot den strijd over iod eigendom en famine Vooral uit die Staatkundige brilven blijTit ook zijn afkeer van sociale w rtïill wier doel is k t verle en van huif aan de economisch zwakke groepen in den staat Aan eene dergelijke bedeefing doet hij niet mee Het is dan ook zieker dit hij zich evenzeer togen sociale wetten zal kanten als tegen de zoogenaamde christelijke staatkunde Intusschen heeft mr Van Houten dan terstond na de opening van de zitting der Stateu Generaal zich tegejiover dr Kuyper gesteld Zooals bekend is hebben de Staten van Overijsel voor de nieuwe Eerste K er geen bijdrage geleverd Op hun vergadering van 3 Augustus eerst de un IV arbeidersbestrijdei fau liftnding der rechterzijde vervolgens 11 Twee dagen later voorzetting van het tournooi De heer Van Houten besprak toen de ontbinding der Eerste Kamer na de verwerping der Hooger onderwijswet op 14 Juli Tot nog toe had zijJk een vroeg bg Hoe kooit het dat ge op dit nuf van den nacht nog op straat zgt f Zjj sloeg geen acbt op zjjne vragea maar zeide slechts op een uiterst kalmen toon wat zy venscbte te bebben Ik heb een hevige kisspgo Ik zon wel een fleschje laudanum willen hebben De dokter kwam weer tot zichzelf toen zjj om laudanum vroeg HJI was als het ware op zjjn fligen terrein toen er van laudanum sprake was en hg zeide tegen haar ditmaal vrj vriendelijk Weizoo Hebt ge kiespijn f Laat mji nw kleien eens zien Z j schndde het hoold en legde twee shll liags op do toonbank neer Ik wil n de moeite niet geven om naar mijne kiezen te kijken zeide zjj Daar is het geld Oee mtj het laudannm maar ais t a blieft De dokter gaf haar ds tweeshilling weer In de hand Ik verkoop geeh kadanum aan menseben die Ik niet ken antwoordde hjj Als ge naar ket lichaam of naar den geest lijdende zijt dat is wat anders Dan zal het mij aangenaam zifn n te helpen Z j stak het geld weer ia l kar k G8 kant mil niet helpen zeide zj even bedaard als vroeger öoeden nacht I Dit zeggende deed zjj de deur der apotheek ontbinding nooit plaats gehad De verleiding tot ontbinding thans was gelegen in het feit dat de Eerste Kamer nog liberaal in hare meerderheid niet meer in politteke richting overeenstemde met de Provinciale Staten De regeeringsgezinde pers vooral de Standaard had reeds terstond na de verkiezing der Provinciale Staten op ontbinding aangedrongen opdat de Eerste Kamer ooit clericaal zoude worden Nu kan men van een democratisch standpunt niet alleen niets inbrengen tegen eene daad welke beoogt de volksvertegenwoordiging moer lu overeep stemming met de vertegenwoordigden te hrengeu aar moet men haar veeleer toejuichen Dr Kuyper beeft een percedent geschapött dat juist den democraten te pas konten zal wanneer later de Eerste Kauner als conservatief bolwerk niet meer ojiereenstemt met meer democratisehe IVovinnale Staten en ontbinding het middel zal z jn om een sta in den weg op te ruimen Maar de niets minder dan democratische Mr Van Houten was natuurlijk van zulke opruimerij weinig gediend Hem is het denkbeeld stain den weg vrijwat syMpathieker Was het geen eigenaardige lüi p van zaken dat reeds op den tweeden dag zijner parlementaire lierleving zijn voor de democraten zoo weinig aantrekkelgjte zijde om den hoek moest gluren Weldia is van Van Houten het nieuwtje al weer af dan zal wen hem duidelijk ae m zijn relatieve waarde d e hij r 1 slechts ontleent aan het onvruchtbaartheologisch bederf dat Kuyper over ons land poogt te brengen Verdwijflt die plaag en gaat non terugkeeren tot het werken aan gezonde wetgeving van onzen tijd dan verdwijnt tevens het laatste restant v n Van Honten s politieke waarde dan is hij ook als tegengif verbodig geworden Buileiilaadscli OverKlebl De Daily Mail verneemt nit Tsifoo dat de Russibcbe resident bericht ontving dat alle voorname versterkingen om Port Arthur i et niljonderinff van Kwang sjingsjan Ki opëli en ging de strast werd op Tot hiertoe had ik geen enkel woord gesproken Ik bad met de kaars in de band gestaan zonder eigenlijk te weten di t ik haar vasthield en ik had mij ne oogen en mine gedachten op baar gevesfig als iemand die betooverd is Haar gebeele voorkomen verried zelfs nog dnidelÖker don hare woorden dat zjj van plan was om zich op de een ol andere manier om t leven te brengen Toen ij de deur opendeed kreeg ik in rajine vrees voor hetgeen er mogeljjk kon gebeuren de maeht over mjlne tong terug Hoor eensl riep ik uit Wacbiopmij Ik moet nog eens met n spreken voordat go weggaal ZiJ trok bare wenkbranwen verwonderd op en er speelde een spotacbtige glimlach om bare lippen Wat kunt gi mg te zeggen hebben P ZJ zweeg stil en meosmnilde schtei onmerkbaar Maar waarom zou ik niet aa uw verzoek voldoen f vervolgde zg Ik liab niets te doen en ik heb nergens naar toetegaan Zjj d ed een schrede terug en kniktu tegen mjj 0ij zijt een zonderling man ik denk di t ik n wol io een goed hamenr zal brengen Ik zal buiten wachten Wordt vtrvolgd