Goudsche Courant, maandag 3 oktober 1904

Het Moderne Borduren en Stoppen op de Singer Naaimachine Op MAANDAG den 10 OCTOBER 190 zullen wg alhier weder met en praetieehen een op ongeveer 14 dagen berekenden Iheorelieehen t ciittsi s m nmnu m stoppen beginnen De lesuren zullen zyn voormiddags van 9 12 en dn nniï i iH n j namiddags van 2 o uur Het onderrielit zal door eene dame die een en ander grondig verstaat verstrekt worden en geheel koaleloo tijn Zg die aan dezen cursus wanschen deel te nemen worden beleefd uitgenoodigd ons hiervan spoedig mondeling of schriftriMkkennis te geven Singer Maatschappij te lOiida Lanp e Tiendeweg No 27 He Megeiilieiide groolc HËK6ËL0SCHE mum Trekt Zaterdag 22 October 1904 in het openbaar te Hengelo G in het Hotel de Carper van den Heer W B WITTE GROOTE WINKANS 2500 prijzen h OOÏ D PRHS laOOO Q lca iara CcaD tsL3n t©ïi 2e prijs 6 garden of 2000 Gulden 3e prys 6 Vette Koeien ot lOOfr Gulden 4e prijs 10 Vette Varkens of 500 Gulden Voorts Paarden Koelen Varkeru Schapen Rijwielen HaaimaeMne Meubelen HuUhoudelüke Artikelen tn en Prijs per IM f 0 50 p p f 0 55 i Verkrggbasr bifvt J JANSEN Hengelo Geld die ook Agenten aanstelt Verder bjj L0ÜI8 BISSCHOfll Knh Dubbele BuurtNB 12 ALBs JONQENEEL Oosthaven B 78 B h RAAS r P ang9 Groenendaal 1 123 JOH di BOER Li Hazerswonde Dorp Iiwan en Liaotlsjan in bezit dor Japanners zijn De toegang tot de Westerpoort in oper maar de Japansche bewegingen zyn langzaam en voorzir iiig dair de grond overal ondermijnd is Do Japansche kanonnen beschieten thans elk pnnt in Port Arthur hnn granaten ver niolden het loesti l voor water condensatie De correspondent van de Birschewya Wjedomosti te Tsitoo seint van den 29e De Japansche vloot kruisende in do Chineesche zone van de golf van Petsjili treedt steeds brutaler op Japansche torpedobooten liepen in de beide laatste nachten met uitgedoofde voren de haven van Tsiloe binnen onderzochten de jonken en bewaakten de in de haven bmnengeloopen schepen Volgens het zeggen der Japanners is de toestand van de Rnssische vloot in de haven van Port rtliur onhoudbaar geworden sedert het der Japansche artillerie gelakt is posities in te nemen waaruit zjj de voor anker liggende schepen bombarderen kan De Bussische vloot zal aldus gedwongen worden de haven te verlaten Een zeeslag kan elk oogenblik verwacht worden Naar ik uit volstrekt vertronwbare in lichtingen verneem z in al deze beweringen verzonnen In waarheid leden de Jnpanneis by de laatste aanvallen zeer zware verliepen en werden z overal ternggedreven De verliezen door het springen van mynen veroorziakt waren zoo versctarikkeiyk dat zö hunne aanvullen sedert den 26a niet herhaalden Brieven uit Port Arthur geschreven den 25e hier ontvangen luiden zeer opgewekt vestigen de overtuiging dat de vesting niet genomen zal worden Volgens het Rnssisrhe Telegraafagent schap zgn de berichten in de bnitenlandsche bladen over de vervanging van den minister van marine Avellan door admiraal Roschdjestwensky en de overige veranderingen in liet roarinedepartement onjuist Wel schynt het juist dat admiraal Alexejet teruggeroepen zal worden Koeropatkine biyit naar gemeld w rdt op zgn post gehandhaafd Als de toekomstige opperbevelhebber wordt nog steeds genoemd grootvorst Nikolai Nikolajewitsj Gisteren heelt do nieuwe Russische minister van binnenlandsche zaken prins 8eviatopolk Mirski zgn ambt officieel aanvaard en daarbg een toespraak gehouden tot de hooge ambtenaren vnn zgn departement Hg zeide daarin dat zgn staatkunde gehael en al zal berusten op het keizerlijk manifest van 10 Maart 1903 Het is opmerkelgk dat dit manifest waarop verleden jaar zulke groote verwachtingen werden gebouwd in dien tgd geheel en al vergeten schgnt te zgn Minister Vod Plehwe had wel een commissie gevormd die over de noodige hervormingen in het binnenlandsch bestuur advies zou uitbrengen maar noch van die commissie noch van de hervormingen werd iets vernomen Kort na den dood van Von Plehwe werd gemeld dat deze minister jaist een omvangrgk ontwerp tot het invoeren van hervormingen gereed had De Oswoboschdenië is er in geslaagd van dit document kennis te krygen En mag men dit blad gelooven dan beperkt zich de omvangrgke hervorming tot een uitbreiding van de macht der provinciale gouverneurs die bgna onbeperkt zon worden zg zouden bgna dictoriale volmachten krijgen het geheele bestuur zou aan hen ondergeschikt worden opdat zg de vrge hand zonden krggen voor het uitvoeren van de bedoelingen der regeering De gouverneur zon volgens het hervormingsplan van minister Von Plehwe alleen verantwoordelijk zgn aan den minister van binnenlandsche zaken in zgn gouvernement is hij een aulo craat een beheerder van het gonvernement zooals de ofücieele uitdrukking luidt De gouvernenr benoemt en ontslaat de anible naren dt gouverneur heeft het toezicht op afle scholen en Instellingen van ondervtgs de gouverneur heeft het toezicht op het heffen van belastingen de gendarmerie staat onder de bevelen van den gonverneur de gouverneur heeft het recht alle quaesties die hg noodig oordeelt te verwijderen Van de agenda s der Zomstvos en der gemeenteraden De gonverneur is de eenige machthebber in het gonvernement Uit deze mededeeling biykt wat van de hervormingen van Von Plehwe te wachten was en welk een troostelooze erfenis hjj zgn opvolger heeft nagelatep De Frankfurter Ztg maakt een onderhoud van een barrr medewerkers met den rgkskan elicr openbaar over het bezoek van den Italiaanschcn ministerpresident Giolitti BUlow verzekerde dat de samenkomst vooral persoonlijke betrekkingen had gegolden Zij was vooraf niet aangekondigd om aan yopcr harige vermoedens geen voet te 6reif Haar men kon wel zeggen dat het bezoek tevens een teeken van Dnilschland s onveranderlijk goede betaekkingen met Italié was Bttlow noemde het ongegrond dat met het bezoek van Giolitti liet plan van een tusschenkomst in den Rnssiseh Japanschen oorlog in verband werd gebracht Bemiddeling kon niet worden aangeboden omdat geen ran de twee oorlogvoerendon die wenschte De aamenkomst tnsschen Bttlow en Sturdza den Roemeensclien minister president heeft naar de journalist nog vernam betrekking gehad op het Rnmcensch Duitsclie handels tractaat dat zoodoenile tot bevrediging van beide partgen zal nitvalicn De geschiedeni van de ongeldkkige prinses Louise van Coburg en van haar lotgevallen zou dezer dagen een pnnt van behandeling hebben kannen uitmaken in het Hongaarsche Parlement als er niet nog snel een stokje voor was gestoken door een han dig minister die er liever buiten bleef De echtgenoot der prinses prins Philip van Coburg is namelgk luitenant veldmaarschalk der Honveds der Hongaarsche troepen En in die qualiteit wilde men hem in staat van beschuldiging btellen Een lien tal afgevaardigden hadden een klacht tegen hem ingediend bij het Hongaarsche ministerie van landsverdediging waarin werd uiteengezet dat de prins in het openbaar beschuldigd is van handelingen dio in strgd zgn met de strafwetten en dos zgn eer en goeden naam aantaslten Die beschuldigingen waren 0 a opcnigk uitgesproken door den afgevaardigde Daszinski van den Oostenrykschen Rijksraad en door andere personen en de prins had zich daartegen niet verdedigd noch zgn beschuldigers voor den rechter gedaagd om do onjuistheid hunner beschuldigingen te doen uitkomen Op dien grond meenden de onderti ekenaars moest door het ministerie tegen prins Philip in zgn qualiteit als Honved officier een raad van eer worden ingesteld De minister De Niyri echter meende in deze qnaestie niet bevoegd te zgn weigerde op een interpellatie te zullen antwoorden en verklaarde aan de onderteekenaars dat de aanklacht door hem gezonden was aan het Honvedcommando dat daarover alleen te beslissen heeft De opperbevelhebber der Honveds in Hongarye is de aartshertog Josef die gehuwd is met prinses Clotilde van SaksenCobnrg Qotho de zuster van prins IJhJIip van Coburg Deze aartshertog zal dus over de klacht tegen zgn zwager moeten beslissen f John Sheepshanks Anglikaansch bisschop van Norwich hrgft in de Times dat men zich niet ongerust beeft te maken over een heiligen oorlog van de Mongolen in üerga en de Russische Boerjaten omdat de Chineesche aniban te Lhassa lees de Engelsche regeering den Dalai Lama heelt afgezet en vervangen door den Tasji Lama Lang geleden heeft de bisschop een klein tgdje te Oerga of Koeren de heilige skd der Mongolen doorgebracht en zich toen van dien vreemden Lainaistischen godsdienst op de hoogte gesteld Er zgn zegt hg drie groot lama s alle drie vleeschwording yan een godheid Twee wonen er in Tibet en een te Oerga De groot lama van Mongolië de Koetoektoe is ongctwgfeld de derde in rang Maar do twee anderen schgnen de Mongolen van nagenoeg gelgken rang te beschouwen Gewoor lgk stelde men den Dalai Lama bovenaan maar soms den Tasji Do Koetooktoe laat zich echter te Lhassa door den Dalai Lama wffden Nu heeten de Mongolen Boeddhisten maar het komt neer op een diepe vereering voor den Koetoektoe Een smaad dezen aangedaan zouden zij niet dulden Maar over een strgd tusschen den Dalai en den Tasji Lama in Tibet zullen volgens den bisschop de Mongolen geen opstand of oorlog beginnen En de Boerjaten van Siberië zijn voor een aanmerkelgk deel Sjamaiiisten Ook zgn er reeds eenige duizenden Orthodoxe Christenen onder hen Ter gelegenheid van professor Niels Finsen s begrafenis was Kopenhagon in rouw Bgna alle huizen vlagden halfstok 0e niteriyke toekenen van droefheid waren even groot als bg de begnlenis van koningin Louise nu zes jaar geleden Het pubHek verdrong zich langs de straten welke de eenvoudige lijkstoet volgde Overal werd in diepe stilte een laatste groet gebracht By de plechtigheid in de Marmeren kerk waren tegenwoordig koning Christiaan kO ning George van Griekenland koningin Alexander alle vorstelgke personen thans in Kopenhagen vertoevende de Deensche ministers en de diplomaten Een diepen indruk maakte het binnentreden van een tweehonderdtal lupus lgders onvermogenden die door gratis behandeling volgens Finses s methode genezen waren Zy werdea gevolg d door een deputatie uit Deensche proleSsores en doctoren 3 r iï V i Berichten FaiBICEUK De Oaulois kondigt het bevredigend einde aan van de onderhandelingen mot Spanje inzake Marokko Uit Rome wordt aan de Matin gemeld dat de bisschoppen van Dyon en Laval geen nieuwen bisschopstitel van den paus zullen krggen Het niet verleenen van een nieuwen titel is te beschouwen als een disciplinaire straf Er is nog geen sprake van het benoemen van opvolgers DuiTSCHLASD Keizer Wilhelm zal dezen winter weer een kruistocht maken in do MiddellandscheZee Ofschoon hg niet Igdende is aan een ziekte achten do doctoren het toch gewenscht dat hy do koude wintermaanden doorbrengt in een mild klimaat De Hohenzollorn zal medio Januari vertrekken Dit geeft vooral aan Engelsche bladen weer voldoende stof om den toestand van den keizer minder gunstig te achten ZWITSEIir AKD Te Bern wordt de vergadering gehouden van de internatiouale vereeniging voor wettelgke bescherming van aj beiders let woord werd reeds gevoerd door de afgevaardigden Mataja Weenen Strohl Pargs Pic Lyon Pieper Gladbach en Kaufmann Bern Dekeharken De Duitsche gezant te Kopenhagen heeft een bezoek gebracht aan de weduwe van professor Fmsen en haar namens den Duitschen keizer de keizerin den rgkskanselier en het ministerie van eeredienst oprechte deelneming betnigt met het overlgden van haar echtgenoot Op de Igkbnar weiden kransen gelegd van den Duitschen keizer en vun het ministerie van ceredienst PORTUOAL In de troonrede waarmede de koning eergisteren het Parlement opende dankte hg koning Edward voor de uitnoodiging om met zyn gemalin Londen te bezoeken Hg herinnerde voorts aan de uitstekende verstandhouding met Engeland Bg het opnoeriien vnn de belangwekkende gebeurtenissen voor Portugal legde de koning den nadruk op de overeenkomst met Nederland inzake de grensbepaling op Timor AOVI RTEi TH i Ti II Li Il in de Krngerli an HEERÈNHUIZEN met TUIN 6 Kamers ruime Warande Keuken en Kelder voorzien vin Gas en Waterleiding Direct te aanvaarden Te bevragen TURFMARKT H 258 f OPjk PaiKB OUDE t SCHIEIMMMIÏR GEÏÏEVER Mtrk t NIOHTOAP Verkrygb lar bij M PEET KUS Jz N B AU bewijs ran eohtheirl ii HRhüt OD liurk 9tM d r or M Q vRn don oum derKImlA P HOPPB i PILOX Lampen PSLOXKachels Pelroleum GliMilIcbt zioder Kuusji s envtste Uchtsierktc ei Wamtarcrmogeii Beslisi lleakelMS ItlllIJke Pr ze Eenig détail alleenvcrkooper voor GOUDA en onmiddel ke omgeving W J M VAN LEEUWEN PHLOX Mutsclisppij Ansterdaoi Etnig Exploitant voor Nederland BelgiS Lnxemboig Oosten West Indiê S C D0ÜKAKKER8 De PttljOX tnmp zeer gemakkelgk in behandeling overvloed vin licht en voor kachels warmte gevend bg betrekkelgk gering olie gebruik is eiken avond brandend te zien iSpierliiggfraal f 43 W J V ViN LEBUWBS eder WOLPF Co Sleinppo Westhaven 198 in Jaeger Laken en Zijde in de grootste verscheidenheid ontvangen in De Nieuwe Winker Markt A 66 en 67 Aanbevelend uimmm ADVOCAAT EN Boerenjongens Aanbevelend Firma C Loureiis TELEFOON No 98 FET OLEIUEAGIEIS reukeloos i evaarloos HT c2e Horden oslr i hiiiir gegeieHi Aanbevelend P P SOOS Tiendeweg B9 rr ONnrANGEN alle soorten WINTERSCHOENWERK sterke SCHOOLLAARZEN OVEBSCHOENEN merk de Weegschaal enz Ill het JwiiAnibutdi Sdueo es KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Aanbevelend € SMITS AU reparatii n en aangemeton werk SCe nkolen Depot Terrein Staatsspoorwegen S IK BOOÜ € o TEtBFOOlf 33 Dagelgks verscben aanvoer Uit de eerste soorts kolenmgnen HIBERNIA SHAMROCK WJLHELMINAVICTOBIA HUGO en NEU ESSEN Deze kolen branden schoon weg g even weinig walm en wegen minstens 85 Kilogrammen per Hectoliter De prgzen zgn als volgt Vrgbigveud KACHELKOLEN exlra ifra 0 90 p Heet HAAKDKOLEN 1 15 RÜSSELSCHE COKES geklopt 0 65 IDEM IDEM ongeklopt 0 60 BELG ANTHRACIET priM litig brandeiijJ üjW t 1 60 IDEM IDEM i i 1 35 EN9ELSCHE ANTHRACIET prachtig brandend 1 90 HAARDSTüKKEN per 100 K G 1 85 BRUINKOOL BRIQüETÏEN per 100 K G l so ALLES VlUJ AAN HUIS BEZORGD Hoogarhtend vm Dw S D BOON Co Kantoor Spoorlaan b d Overweg Telefoon 33 BESTELKANTOKEN MagaxiJn de Aeondater M M van Loon Üubb Buurt 13 Karnemrlksloot 573 Turftingel 123 Alle bestelhuizen zijn telefonisch met het mag azijn verbonden Goudsche NeliiinriclUing Tim FSIlTQEL Tslefoon I T 21 wagens tweemaal daags aan hnia bezorgd VOLtJG ZOETE MELK I H e r F nvpSRn r onto controle staat van den Rgks Veearts den Heer E OVEHBOSCH alhier D e melk wordt direct na ontvangst aan onze Fabriek met de matkdlteni vM alle oninivorheden gereinigd en daarna over de oelkkoeters sterk aigt coeld ter vordBontaming I De prgs is tot nadere aankondiging S cent per Liter TAPTKMKLK 4 cl per Liter ROOMRARNEMELR 3 Slagrooin 90 I ZURE ROOM liaajs e vtren Ie Wb 70 Gepasteuriseerde Melk 1 k beeft een bewerking ondergaan tor verduurzaming wnarI aI 1 K bacterieën gedood zgn vervangt de gekookte melk I r f j Smaak en kan twee dagen goed bljjven Levering in I Uterflesschen k f 0 t per stuk met 10 cent staangeld voor do flesch en halve fleschjes k S et met 6 et staangeld voor het fleschje lepasteuriseerdeRoombotei I voor Utelgebmik Deie boter mnnt lit in fijnheid van smaak k t fl M per K G HEUHeMBOTKK Toor stoof en keukengebruik k l t 40 per K G Onze geheele boterbereiding staat onder geregelde controle van het BOTERCONTROLE STATION te Leiden waardoor wg onzen afnemers den grootsten waarborg bieden van te leveren PIiniA OmmiSCHTE NiTUlIBBOTEB Een Alargariiierabrleli ZOEKT e acüven AtiE T die goed bij de H ll Wlnkeller § ingevoerd Is en deze geregeld bezoelit f onder No 2559 aan het bureau van dit blad SANGUINOSE Jarenlang leed ik eiken winter aan infiaenxa do laatste anderhalf jaar had Ik voortdarend met blnnmikourti te kampen ik heb daartegen vele middelen gebruik maar metb mocht baten Ik was niet meer in staat mgn werk te doen tweemalen per dag had ik goregeld koorts en het gevolg was ten slotte een erge zenuwtwakte 0 dnngend aanraden van een vriend die haar ook met succes gebruikt hadheb ik toen en fiohch Sanguinoso gekocht en waarlgk na zes of zeven dagenbegon de kooiti al te minderen Ik ging dus met de Sangninose voort on ikItan U nu met bigdscliaii melden dat na het gebruik van zes flefcschcn ik almgn arbeid weei goed verrichten kan Ik gevoel mg frisch en opgewekt als voorheen Ik heb ijni vu ii genomen nog eenigen tgd met het gebruik te blgven doorgaan en raad alle ziimwlgders sterk aan de Sangitinoae te gebruiken zg zullen er zeker baat bg inden Ik heb nog nooit zulk een heerlgk middel gebruikt 1 ZWEMSTRA Mr Kuiper Hazerswoude In de meeste gevallen is tweemaal por dag een eetlepel 15 gram voldoende Dan duurt een llacon tien dagen en kost U de behandeling slechts 12 of 15 ets per dag Oat la goedkooi er dan eenIg atider dergelijk middel Prgs per fl f 1 50 6 fl 8 12 fl f 15 Verkrggbaar te Gouda bg WOLFF Co Westhaven N VAU DAM Su Co fabriJ Dsn Haag g Keuken Cd ai Gd Hotel Restaurant Kreiken I GROOT MARKT GOÜUA Geheel nieuw naar do eischen des tgds gerestaureerd Cd Ed Nette frissohe Kamers en prima CO SB 2 LOGIES met degeiyk ONTBIJT f t SO Aanbevelend Ed m GESTOFFEERDE KAMERS TE HUUR met of zonder PENSION Verpakking waarborgt zindelijkheid en herkomst flCir fiVMéUmiH ge r k u rikee A L KHEIKEIT Cuisinier m