Goudsche Courant, maandag 3 oktober 1904

OPBNBAREYERKOQPlNe Do Notaris ff iliOBy KUS DAAL te Qmdit S voQcscneis oy MAANDAO 3 OCTOBER 1904 Je voormiddags II nur in hot Hotel I E ZALM iuib de Marktte Gouda in liet openbaar in éé e zitting to veilen en verkoopen Nes 1 4 Vter naaiit elkander staande WOONHUIZKN met SOUSTKRKEIV en TUIN nan den Flnweelensingel w k R Nw 690 691 692 en 693 te Gouda tego oMr de üooloabmg Verlmurd p f nar No 690 tot 1 M il9 n vo r 1 266 No 691 lot 1 Mi i 190 vooj 1 265 No 69 2 tot 1 Mei 190 voor t 265 en Nu 693 lot 1 Aaguslus 19 6 voor J 220 In 4 perceeleii on rombirinliën No 5 Eoii WOONHUIS mol TUIN aui de Wiiclilelstraat uk P No 284 to tiouila Verhwrd lul 1 Mei 1907 voor I 280 pof jaur No ft Kon HUIS aan do iulljo Bukitocg op den hoek v n de Runni vi k C Nos 197 en 198 te Gouda Verhiwtd per week voor t 3 50 No 7 Een HUIS met afzonderlijke opgang hebbende BOVENWONING aan de Oouwe wi k O N s 30 en 30a to Gouda De bovenwoning verhuurd per week voor 1 2 10 de benedenwoning is met verbum d No 8 Een HUIS aan do Gouwe wjk C No 31 te Gouda naast het vorige perceel Verhuurd per week voor 1 1 10 No 9 Een HUIS aan de Spieringstraal op den boek van de Walesieeg wyk F N 83 te Gouda Verhaard per week voor 12 10 Een HUIS aan de Hoelsteegi W ik ï No 103 te Gouda Verhuurd per week voor 1 1 50 Da p i c elen iu allw voorzien van watorleidilg en No 1 5 diMir i hovon van gasleiding B taling der kooppenningen 2 Noivembor 190 Te bezichtigen Nos 1 4 en 7 10 diie werhdaga iMx den verkoop van 10 12 en van 2 4 uut No 5 op 29 en 30 September van 10 12 en van 2 4 onr No 6 drto werkdagen voor den verkoop van 2 4 uur en alle perceelen op den dag der verkooidng van 9 11 unr Nadere Inlichtingen ten kantore van genoemdon Notaris GROENENÜAAL WiüePorl AanbeveWnd J SLQTElUtlB C Telephdoimet Goiida Abonnement 401 per jaar voor perteelen binnen en kring van K M 1 gelegen Aanleg en onderhoud gralLi Het net is aangMloten aSn hèt Ryks Intercomniunaalbureat Op 1 Ang iWi 142 vorkregen aansluitingen Contracten on TWirwaarden verkrijgbaar au het Bureau ACHTKB DE VISCHMARKT TAN mU s Mn De grootste Sorteerïtig T APM fi OBiuNSTorrsK mimi oopebs v loehsem e I mum Tafelkleeden Afgepaste Vitra i s en Belian selpapiercnu In de iileuwsle Dessins voorradig in liet T P IJl T M t G Z IJl van Levering yan alle Doorkomende Drukwerken A BEINKIAI Firma B DE JONG Gouwe I85 GOIJIM M verkrijgbaar in pakjes van een hair pond I ooiien en f ewuekm bij tT Tti ktt Gbal i Druk van A BSINKUAN dk Zm mm mm iIaANDAÖ 3 OCTOBER 1904 TWEEDE BLAD Stadsniettws ÖODDA 1 OoMUr 1904 biaterenavond is in een sloot aan de Ridder van Calsweg een 4 jarig kind van J Teeken verdronken Vlentdig A 5 0ctober lai hel 12 i IIS 4 il d t de Ooöp Bakkerg Ous Voofdeel voor het eerst haar leden van brood vooriag 5 Apiil 1892 Wi ïich den eersten toestand in dm Langen Groenendaal nog herinnert en dien met don tegenwoordige vergelijkt ziet hier een voornitgang dia niet gedacht kon worden Toch bloeide de zaak van dan beginne al 1 werd voor vel werklieden tan zegen loowel op moreel als fiwantiüel gebied liejuflrosw A F A S van Wesirienen med cagd is voor het stadiejaar 1904 05 tot assistente van piolessor dr L Bolk aan de gnirersileit te Amsterdam beuoend Aaii de universiteit te Leiden is het candidaatsexamen godgeleeidheid 2e gedeelte afgelegd door den heer P H van Reedt Oerltad Q a s e o n t r Ö t e 30 September i nor nam Druk c 46 m M Licbgi JU 14 66 Kaarsen l 2r i5 3Calori n Vermogen In de Rjlkspostspaarbank te Gouda en de daaronder ressoi toerende halpkantoren werd ediu ende de maand September 1904 ingelegd 2665t l0 i en lerngbelaald f 21318 86 Het laatste door dat kantoor uitgegeven boekje draagt bet nnE imer 11306 Bg den keer W van Leeuwen Spieringstraat is bljikeqs aebterstaande advertenlio de Pbloi lamp rerkt baar gesteld Wg wares reeds in de elegeulie d deze lamp oowel tot verwaraiitg als tot verlichting aai gewend te ilen en beeten baar gerust een groote aanwinst voor de gebiuikeis van petrolna De Inmp in vele vormen voorbanden voldoet in alje opzichten en zal bü eenige bekwdbeid weldra haar weg in menige huishouding vinden waar men petroleum gebruike wil of moet Men ga lien 1 In de Volksgaarkeuken Hoffman s Stichting zt n in de maand September 1904 in de zaal gebruikt 1586 portien van 10 cent en 531 portion van 15 eeot totaal 2117 portiSn Afgehaald werden 998 portiin van 10 cent en 32 portiSn van 15 cent totaal 1030 portién Moderne Bordnprkunsl Aangezien het reeds als bewezen mag wordei aangenomen dat door bet borduren op de Singer naai machine als het ware een nieuw veld voor vrouwelijke bezigheid geopend is znllen voorzeker velen onder onze lezeressen met groote belangstelling hooren dat de SingerMaut echappü binnenkort in onze itkd weder n volledigen cursus in het moderne borduren zal doen honden In dezen cursus zullen geheel gratis de meest verschillende soorten van borduurwerken onderwezen worden zooals bijr platsteek puntsteek koordborduren monogram borduren Smysaborduren enz enz en vestigen wg daarom de attentie Vbn bezitters van Singernaaimacbines op deze uitstekende gelegenheid om lich in bet moderne borduren en toppen te bekwamen en zoodoende nog va l meer not dan tot nog toe uit de Singermachine te trekken Z die van dezen cursus venschen te proflteeren dienen zich aan te melden aan bet kantoor van de Singer Haatecbappij Lange Tiendeweg 27 alhier Het volgende ingezonden stok Is opgenomen in de Schoonh Courant Mijnhéfr de Redacteur f Hat genoegen vernam ik dat op de Tram dMBien in de gemeenten Stolwijk Bergambacht Ammerstol en Schoonhoven druk is geteekend en dat zü ter verzending aan den Minister Van Waterstaat Handel en NiJTerlieid gereed liggen Waarom hebben W de beerea Vingerling Raadslid te Gouda P Hoytema vanKongnenburg Burgemeester te Bergambacht en J Valk Jr te Schoonhoven zich tot eene com missie vereenigd om de trankwestie bg den Minister van BinnenlaDdsebe laken te CMS bepleiten H Het rüksgorecbtsbof te Berlin heeft in boogsten aanleg een vonnis bekrachtigd waarb de Poolsche joarnalist Morawski te Kattowitz veroordeeld was tot twee maanden gevangenisstraf omdat bij valschelijk den naam van een zetter die niet eens ontwikkeld genoeg was om zonder fouten te schrgven als verantwoordelijk redacteur aan het hoofd van het blad had laten zetten De redactiec van vele socialistische bladen die zieh eveneens voor schade trachten te vrgwaren door de aanstelling van zoogenaamde zit redacteurs loopen na dit vonnis gevaar BoDEaKAVBH 29 Sept De hoeren F de Jong eu J de Jong die dezer dagen hun 50jarig jubileum vierden zullen door het Nutsdepartemeut alhier u orden onderscheiden met e n eere medaille voor hunne veoljarige trouwe diensten die zg aan hunne patroons belezen HüSTBECHT Naar wiJ uit zeer vertrouwbare bron vernomen bestaan er ernstige plannen tot het in de vaart brengen van een Motorbootdienst tusschen deze plaats en Sclioonhovün voor het vervoer van passagiers en goederen Stolwuk 30 Sept Omstreeks middernacht werden we heden gewekt door de brandklok het kerkje der afgescheiden gomoento stond in brand Sinds Zondag avond was er niemand in geweest en daardoor begreep men niets van do oorzaak van den brand Later echter ontdekte men wat er gebeurd was d bonten wanden en sommige kussens wai en met petroleum begoten en thans mai men met volle recht de oorzaak aan kwaadwilligheid toaschrgven De aanleiding tot deze hoogst afkeurenswaardige laaghartige daad bi grgpt niemand Gelukkig dat de bioud UI ign geboorte gesmoord werd vvant anders zouden de gevolgen misschien hoogst ernstig geweest zgn daar zich niet ver van het kerkje een booischelf en oen oude met riel gedekte boerenwoning bevinden De schade i niet door nssuiaiitie gedekt Aan het Gemeente Verslag over 1903 onllecnen wg o o hot volgende Beknopte en zokelgke opgaVe van do voornaamste in den Gemeenteraad behandelde onderwerpen 27 Maart Introkking van het door den Minister van Binuenlaudsche Zaken met goedgekeurde Raadsbeilnil van 13 Februari j l tot benoeming van een Leeraar aan het Oymnasium Besluit tot het om niet ia ei9eadaiavaardSB van de door E J van der Heijden alhier aangelegde aan de Boelekade aansluitende straat genaani de Jalt van der Hdiiiunstraat B udeMng en verwerping van An voorstel tot het stichten van een verbranlNngsoven ter vernietiging van afgekeurd vee n vleescb Besluit tot het inrichten van eenige vertrekken in het St Catliarina G sthuis of Ziekenhuis voor de hnisrestiging van de verpleegsters Besluit om bg wijze van proef gedurende één jaar de noodige ruimte op de Hontmantgracht kosteloos beschikbaar te stellen tot bot houden van groontonveilingen Besluit tot het geven van namen aan een 16 tal reeds bestaande of nieuw aangelegde straten en wegen Besluit tot vaststelling van een plan van uitbreiding van het bebouwde deel der Gemeente als bedoeld in Art 28 der Woningwet Vaststelling van eene regeling der uren voor opening en sluiting van de beweegbare bruggen der Gemeente 17 April Afwijzende beschikking op een verzoek om subsidie van de Vareeniging Centraal Bureau voor Sociale Adviezen te At sterdam Opdracht aan Mr A M M Montjjn advocaat te s Gravenhage om den Gemeenteraad te vertegenwoordigen bg de behandeling van het geschil met Regenten van het Vereenigd Wees en Aelraoeseniorshuis over de benoeming van een lid van bun College bg den Baad van State Toekenning van eene gratitcatie aan de Agenten van Politie als blijk van waardoering van hunnen ijver gedurende de werkstaking van bet Spoorwegpersoneel 8 Mei Benoeming van 28 ingezetenenkiezers nietledon van den Gemeenteraad tot plaatsvervangende leden van de stembureaux in de drie districten der Gemeente voor het tydvak 15 Uei 1903 tot 15 Mei 1904 Vaststelling van het kenteeken voor onbewoonbaar verklaarde woningen als bedoeld tal Art 18 zevende zinsnede der Woaiogwet Besluit om wegens de booge kosten niet tver te gaan tot de oprichting van een Krankzinnigengesticht Interpellatie van den Heer P D Miïlwijk over het begraven van afgekeurd vee en vleescb op een stuk grond bg de Lazamslade 5 Juni Verbnar van èeh sfnitj e grond achter de St Janskerk aan B W van de Pavoordt alhier Verhuur van gerioleerden grond by de Korte Raam aan J M en W M van der Neut alhier Besluit om het bestaande geschil met Gedeputeerde Staten over het onderhoud van het bestrate gedeelte van het Jaagpad met koaimuur langs de Gouwe aan de beslissing der Kroon te onderwerpen B lnit om aan P Ooms aannemer van de Oèmeonte reiniging een jaarlgksclie tegemoetkoming van f 75 toe te kennen als schadeloosstelling wegens de hem door de Ongevallenwet 1901 opgelegde meerdere uitgaven BeHuit tot het om niet in eigendom overnemea van eenige stukjes grond langs den GroeAeweg en de Tninstraat ter verheeling met ie openbare straat Toekenning van eene belooning aan den Concierge van het gebouw van het Bouwen Woningtoezicht voor het schoonhouden enz van het vergoderlokaal der plaatselüke Commissie bedoeld in Art 86 der Ongevallenwet 1901 Besluit tot uitbreiding van de Avondschool voor ambachtslieden en tot aanstelling van eenen tweeden leeraar in het rechtlgnig teekenen aan die School 3 Juli Bepaling dat de Ketelstraat voortaan genoemd zal worden du Cornells Ketelstraat Besluit tot verkoop van het geschildeid behangsel in een benedénlokaal der StadsMuziekschool voor f 250 Behandeling en aanneming van een voor stel van den Heer C P W Dessingtothet instellen van een onderzoek naar de moge Igkheid eener verbouwing van het gebouw der Aïondscbojl voor ambachtslieden Inwilliging van oen verzoek van E Ëstié om de liuur van eenige aan de Raam gelegen purceelen der Gemeente van A Jonker Kz en de flrnu K Jonker en Zonen over te ni Men VoiTverping van n voorstel tol wgziging van de Aitt 4 en 9 d T Verordening op da Aumdtohool voor mb ichtslieden Bos ait om de in hel vorige jaar getroffen regeling ter voorloopige voorziening in do beslaande vacature van Leeraar in de natunikiMdo en de wis en natuurkundige aaidrgksknnde aan liet Gymnasium gedurende den cursus 1903 1904 te bebtendigen Bfhandeling en vorwerping van oen voorstel van de Coramjssitl voor de Slratveror deningen tot aaiHrnlIing van de Algeaune Politio n rd g met bepalingen ter tegemelStoniing aan klachten over hinder Juronn aa kt leor garsssiankenda aubt arbeid Atwg iende besehikking op bet verzoek van den Kapelmeester ij de Schulterg om bet Muziekcorps toe e staan tegen eene billgke vergoeding uit de Gemeentekas volksconcertcn te geven Afwgzing van eene door Gedeputeerde Staten aangeboden schikking waarbg de Gemeente op zich zon moeten nemen de schoeiing langs de Wachtelstraat tegen genot ïon eene Provinciale subsidie van f6000 te vernieuwen en voortdurend te onderhouden ViRfiADERIKGVANDENGEHEENTERyD VRIJDAG 30 SEPTEMBER 1904 Vervolg Aan de orde De benoeming van een Voorzitter en twee leden in het stembureau voor de verkiezing van een lid van den Gemeenteraad voor het 2de district Tot Voorzitter wordt gekozen de heer J vis GALEN en tot leden de hoeren DESSING en VERGEER Aan de orde De benoeming van twee onderwijzeressen in het koken Benoemd worden de dames L RINGR08E en M C0HF3N Aan de orde De begrootingen voor 1905 van a de Volksgaarkeuken b het Hoffman s Gesticht e de Bank van Leening Worden zonder hoofdelgke stemming goedgekeurd Aan de orde Het voorstel betreffende subsidiSn aan den Handelscursus De heer van Iterson M de Voorzitter ik kan moeilijk aan beide punten van dit voorstel mgn stem geven want is het wel zeker dat de voorwaarden waarop de provincie subsidie zal verleenen niet in strijd zullen zgn met de voorwaarden van den minister De Voorzitter Ik geloof dat het bezwaar van den heer van Iterson niet zoo groot zal zün de gemeente heeft toch reeds een subsidie uit de provinchile kas en daar heeft men geen bizondere voorwaarden gesteld De beer van Iterson Ik zou toch eerst de voorwaarden willen vragen aan tie provlacie t e l i Vergeer lit z u wel willen vragen M do Voorzitter of dit altgd zoo gewo st is dat de voordiacht n oerst aan den mister moeten worJen ingezonden op dan oedgckcurd te worden De Vooryitter Deze voorwaarden zijii altgd vorbonden aan hot verleenen van subsidie aan bg zondere scholen Hot voorstel wordt alsnu gesplitst Het eerste gedeelte wordt anngenimen met 15 togen 2 stemmen die der fah Vergeer en van Iterson Het tweede gedeelte wordt zonder hoofdelgke stemming goedgekeurd Ann de orde Het voorstel tot goedkeuring van het ontwerp eener nieuwe overeenkomst met het Rg k ten aanzien van liet exercitieterrein Wordt zonder hoofdelijka stemming goedgekeurd Aan de orde De voorstellen tot nilgifto in erfpacht van gedeelten eener gerioleerde zgl aan a de Coöperatieve Broodbnkkerii on Vorbruiksverecniging Ons Voordeel i de Srma A Jonker en Zonen De heer IJssel de Schepper Ik wil gaarne medegaan met het voorstel van B en W maar ik heb in dit voorstel iets gemist in het voorstel van den beer Bakker wordt een termijn gesteld in dit voorstel niet ik zou gaarne daarvan worden ingelicht Do Voorzitter Van wege B en W worden meermalen voorstellen gedaan zonder dat er sprake is van oen termijn wordt dit niet gevraagd dan k dit volgons hot Burgerlijk Wetboek 30 jaar de heer Bakker beeft een termijn gevraagd omdat hg daarop wil gaan bouwen Het Ivoorstet wordt zonder hoofdelijke stemming goedgekeurd Aan de orde Het voorstel om aan den hoer B H van do Werve te verkoopen oen stukje gemeentegrond Wordt zonder hoofdolg ho stemming goedgekeurd Aan do orde Het voorstel om aan eon diietal personen toe te staan in hunne gebouwen ramen te hebben uitzicht gevende op gemeentegrond Wordt zonder hoofdeiyke stemming goedgekeurd Aan de orde De voorstellen in verbond met het verzoek van den heer J M Bakker om afstand in erfpacht van grond in bet Regentesseplantsoen De heer Nederhorst Het is tub de b deelfng n et om bet hoofdriool dat evei irg dig met den Kaltendingel loopt om te leggen d ar zon ik op tegen zjjn is het dat zijrionl daar is geen bezwaifr tegen De Voorzitter Dat hoofdriool wordt niet verlegd alleen zal de put eenigszius worden verplaatst Het voorstel wordt daarna zonder hoofdelgke stemming goedgekeurd Aan de orde Het voorstel om vergunning te verleenen lot den aanleg van een aan den Graaf Florisweg aansluitenden weg Ing St No 67 De heer Vergeer M do Voorzitter maken wü het de menschun niet wat lastig dat al die woningen eerst bewoond moeten worden alvorens een straat wordt aangelegd De Voorzitter De heer Vcigeer moet eerst do voorwaarden goed lezen dan zal hg zien dat juist er staat v66rdal de woningen bewoond zjjn De heer Vergeel Mijn bedoeling is dat eerst de woningen moet worden gebouwd dan kan er voor die huizen die klaar en bewoond z jn eerst een soort trottoir komen en als dan die straat klaar kan die worden overgenomun door de gemeente De heer van G ilen De heer Vergeer vergist zich als hg meent dnt eer t de straat wordt gelegd en dan later de as en waterleiding en gerioleerd wordt dit wordt eerst gedaan De Voorzitter Hoe is do toestand hier geweest men zet een paar huizen en verkoopt die dan weder en na het overige kijkt men niet om en juist daarvoor heeft de gemeente voorwaarden gesteld De heer Vergeer Wg hebben hier aanvraag van een enkele en hebben wij met anderen niet te maken Do Voorzitter B en W Iiebben voorwaarden gesteld voor de Vorstmanstraat on het duurt nu al zeven jaai voordat die straat kan worden ov rgenomen De heer Nederhorst M da Voorz tter ik zou willen voorstellen iii iilaiits van bonten landhoofden te maken sleeiion landhoofden dat verschilt niet in den prgs en het duurt zooveel langer De heer Vingerling Voor de P 0 Bothstraat was bepaald dat daar een brhg zou gemaakt worden evenals de brug in bet van Bergen IJzel doiiriipark en die is ook taèl houten landhoofden waarom zouden wg de bepalingen voor bet bO weit nogmaals gaan venWarM