Goudsche Courant, donderdag 6 oktober 1904

I 1 0 0536 Vrijdag 7 October 1904 4Sst e f aft rilfan Oiidc ifaiiwAiiliiili SpiEBINOBTRAAÏ F U Wegene hnweltjk v d tegenwoordige gevraagd 1 NOV a s eene KEÏÏKEMEU Zicb te vervoegen b d Hniiinieestereii PlIOX LampeD PILOX KacMs i mm mmmmÊmmÊÊi miÊmmmiÊi Êm fiOlDSCHE COIIRAMT iMeuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken I eletoon o NS ADVE UT ENTTEN worden oephatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen üroote letters worden berekend naar plaatsruiihte Inzending van Advertentiën tot 1 imr des iii l retetooii o S De Uifgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uilzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden ia 1 25 franco per post 1 70 fl Al onderlijke Nommers V IJ F J K N T E N Pelroleum Gliwillcht under Kousjes Groolale Liflittterklc en Wtr l renn fcii Ilesllsl Heak l io s llillijke HrijMn Eenig détall alleenverkooper voor GOUDA en ocmiddelijke omgeving W J M VAN LEEUWEN PUI OX HaalseluippiJ Amsterdam Kenii5 Eiploilant voor Nederland Bclgif Lniembiirg Oost on Westindië iN C DOORAKKERS De PfimXLnmp eer gemakke k in beUandeüng overvloed van licht en Toor kacliels warmte gevend bij betrekkeiyk gerleg olie gebmik 1 olken avond brandend te zien iSpicriiigSirailt W 43 W J M V4N LBBUWEN TE llllUll in do Krugerlaan HEERENHÜIZEN met TUIN 6 Kamers mime Warande Kenken en Kolder voorïien van öas en Waterleiding Direct te aanvaarden Te bevragen TURFMARKT H 258 een Qrijs Haar meer De Nieuwe Lonilon doet de gryze linrcn binnen ongele dagen verdwijnen maakt liet liaar glanzend en zacht belet het uitvullen en neemt de pclleljes vnn lict hnold wei Elsclit op don huls Liiiiiliiii Prijs S ï en f I pi r fliiciil Verkrüjbuar In de ROZENDAAI M bji Ixaük Cais molm iOUOA l H li r Verkrijgbaar in flesschen SO ets 7A et en f 1 3 S by H H Apothekers en Drogisten Let op het merk AXKEB F AD RICHTER Co Rotterdam Te Uoi Oa bï C LUtjEB Apotheker Harkt en bU WOLFF Co Westhaven 198 y ra Toenl UmM tfi IQnderMhowiwtrk It dt Appntuv van 0 M Mllltr 4 tt wil tlhtlr M M Mto fM4 op naam tn fabritkimMfc VtrMntav ky Hhtm WtakaHwa hi MMwimrt fiJuUrii ifMM t t irW t YAK MLLl s IMh öcïjli Druk van A BRINKÉtNiZ Vrijzinnige Riesvereeniging GOUDA Goedgekeurd bU Kon Besluit van 30 Jnni 1897 StaaUblad No 169 In lie verj a Jering van 26 September 1904 is tot Candidaat g esteld voor den Gemeenteraad bij de a 8 verkiezing op DINSDAG 11 OCTOBER 1904 in t TwCCd IMsIriCi de H er J DE JONG W die den Kiezers DRINGEND wordt AANBEVOLEN Bet Bealvur Dl H I ISSEL DK SCHEPPER Voorzimr C J C HO0 iENDlJK Secretaris Hel leinjll urcaii Is open van S nur lol 5 nrén Het Moderne Borduren en Stoppen op de Singer Naaimachine Op MAANDAG den 10 OOTOBKR 1904 zullen w alhier weder met oen op ongeveer 14 dagen berekenden thieretUehen en praetlHChen CUKSI S l BOttUl RËi l STOPPI beginnen De lesuren zullen zgn voormiddngs van 9 12 en des namiddags van 2 5 uur Hei onderricht zal door eene dame die een en ander grondig verstaal verstrekt worden en geheel kontelooH x iit Z j die aan dezen cursus wenschcn deel te nemen worden bcleeld uitgoneodigd ons hiervan spoedig mondeling ol schrillelük kennis te geven I Waarom wordl BELLE S lïoffio en 1 hee steeds meer en meer door hel publiek jfehruikl Omdat verpakking zindelijkheid en herkomst waarborgt Dal is de beste vk fH ADYMTENTIÜN in alle Couranten worden aang enomon door het AdverteiiUe Burean van A BHIi KMAIV ZOON VAN Blommestein s Inkt IS j 0f roncier iiid iijk de Btsrr en volkomen ONSCHADtUJi AftLDOjriK HOLLAND i verkrijgbaar in pakjes van een liair poinl Iloouen en gemalen bgJ t Singer Iaatscliappij te Gouda Lange Tiendeweg So 27 Hofflepr Ijzen 1 HOOOMERE 57 per 5 ong 1 ZWAHTJHEBK 52 QROENMERK 60 PAABSMEKg S No 7 45 No 8 43V No 9 40 1 ISË 1SGFA I G I ÏRICHIINCFN WELKK GEVAAR SCHADE OF HINDER KUNNKN VEROORZAKEN BURGEMEESTKR en WKTHOUUKRS van GOUDA Ge ienart 8 der tlNDKRWET Doen te weten l it Zij verdunningen hebben verleend am I i vm Cevenho en en zijne rechlverknjgemle tot bet p i t en van een ïaiinutor van 3V8 PK viior hei in bj ciïing brpiij en van werktuijjen ten behoeve tjner wa enm ikenj m het perceel aan den Katifnainijsl wjjk Q nn 129 kadastraal bekend sectie A no 3725 2 i F van der Want en ijne rechtverkrij gende tot lut uitbreiiten iijner pijpenLlbriek door bijbouw vnn een werkplaats w iann een oven geplaatst zal worden m Ivt perceel aan de Zeiigstra itwijk G no 9 kadablraal b kend sectie C no 609 Gouda den 6 Octulier 1904 Burffemeesler en Wethouders voornoemd R L MARTKNS jh De Secretaris UROUWER BuUeiilandseli Overzicbl NüJir het tidfgrniifiiffentFclüip verncomt is geneiaiil niftjuor Oriof die by Liao jang over dö 54e divit i infanteiie bevel voerde teru gerüepen en by den geiieralen stuf in g deeld Ütnerniil Von Slöasel meldt in een telegram den a34en September nit Port Arliiur verzonden aun den Tsaar Ken boslorming gedarende vier dagen door de Japanners voortgezet is door de lii5ldliaftjge troepen afgeslagen De vyaud leed ontzngiyke verliezen Van 19 September tot des morgens 5 iuirop23 kSepteniber beschoot de v and on hevig en deed h j stormloopen tegen liet noordeiyke en westelüke front van de vesting en do vooiuitgeschoven verschansingen Alle aanvallen werden echter afgeslagen Alleen vermeesteide de vyand Iwec redoQten b i den tempel en de waterleiding die eeliter duor granaten volkomen onbruikbaar waren gemaakt De waterleiding zelf is door de Japanners vernield De laatste aanval op den Hoogen Berg werd bcdenmorgen te v jf uur afgeslagen Daar liad de v and reeds verschansingen bezet n maxims naar boven gebracht waarmee hg ons beschoot Generaal Kondrutenko zond een luitenant met sappeurs en viywilligers onder bevel van een kolonel af die bommen met pyroxylin gevuld in de htellingen der Japanners wi Tpen en deze ver FEVILLETOX 17 Het was g en Aaawte zij bleel bg liare Icennis Hare oogen wendden zicli langzaam Tan Alicia af en vestigden zicli op mjj Francis I zeide zy doet liet gelaat dezer ïronw je nergens aan denken Voordat ili antwoord on geven wees zjj naar haar schrijtleFSenaar die op de tafel bg den baard stond Breng hera hier riep ijj nit Breng hem hier Op hetzelfde oogenblik voelde ik dat Alicia hare hand op mgn schouders legde en zag ik dat haar gelaat vnarrood van toorn was en geen wonder I Wat moet dat beteekenen f vroeg zg Wil nw moeder rajj beloedigen P Ik leide eenige woorden om haar gerustteatellen wat deze waren herinner ik mg niet Beer zoo verward en verwonderd f il tf dat oogenblik Voordat ik uitgesprokea had hoorde ik moeder achter mg Tante had haar lessenaar gehaald Zg had deien opengedaan ig had een papier daar iiietdeD De Japanners vluchtten in panischen schrik v rvolgd door vrgwilligers van bet 5e regiment onder een kapitein De verliezen der Japanners bedroegen meer dan lÜÜÜO man De troepen strijden heldhaftig vooral onderscheidde zich bet vyfde regiment Generaal Stössel meldt verder van den SO ten Sept dat na de bloedige aanvallen van 19 tot 23 Sept een betrekkelijke stilstand is ingetreden Thans rukt de vjjand langzaam voorwaarts Herbaaldelyk worden uitvallen gedaan De stemming ont er do troepen is uitstekend Dagelgks komen gewonden uit de hospitalen naar bet front terug Aan de Bir jevja Wjedomosti wordt uit Moekden geseind dat de Japanners Chineezen voor den krijgsdienst aanwerven en ttfdeelinnen van deze hulptroepen vormen onder den naam van Cbineesche vrijivillige landweer P Deze Chiaeozen worden met oude gi weren bett apend Het telegraafagenlschap verneemt over Charbin uit Seoel dat de Japanners daar 12 000 man verstorkiiigen verwachten Er worden ook toebereidselen gemaakt tot versterking van de bezetting van Gensan t Wiiren de gemobiliseerde troepen vau bet ach te legerkorps onder bovel van den lait gcneraai Mrylof die de Tsaar bij ziJn bezoek te Odessa en Titaspol heeft geinspcctecrd Do 8e divisie cavalerie wordt waarscbgniyk niet mobiel gemaakt daar bet Mandsjoerscbe leger genoeg niitery bezit en men er eigenljjk geen weg mee weet By bet 8e korps is o a ook de 52e brigade infanleriereaerve ingedeeld op voet van oorlog gebracht en tot een divisie gevormd onder majoor generaal Miloradowitsj Men twijfelt echter of zij naar bi t oorlogsterrein zal worden gezonden daar tot dusver met reservisten geen goedo resultati n ziJn vei kregen De 54e divi ie onder generaal Orlof aan welker nederlaag de schold wordt geweten dat de Russen den slag by Liau jang verloren was uit re ervetroepen samengesteld Zij zijn dikwijls oud slecht tol den dienst voorbereid en niet van zessen klaar Reeds daarom behoorde men ben in Rusland te houden gezwegen nog v n de omstandigheid dat velen huisvaders zgn Twee korpsen in Mandsjoerge zyn gelige uit Earopoescbe reserve regimenten samengesteld het 5c en het pas aangekomen 60 De Siberische resefvc regimenten die de 3 Siberische divisiën vun bet Mandsjoeröc leger uit gekregen Met langzame en waggelende schreden kwam zg al nader en nader met het papier in hare hand Zjj keek niiar het papier zj keek naar het gezicht van Alicia zjj lictitte de lange wjjde moow van haar japon op zjj bekeek hare hand en baar arm Ik zag hoe de uitdrukking van toorn in den blik van Alicia plotseling in eene uitdrukking van vrees veranderde Zij rukte zich van mjjne moeder los Kiankzinnis zeide zjj bj zichzelf en Francis heeft mjj dit nooit gezegd Met deze woorden snelde zjj de kamer uit Ik wilde haar achterna snollen toen moeder mij een wenk gaf om te blgven Zg las de woorden die er op hel papier geschreven stonden Terwgl deze langzaam van hare lippen vloeiden wees zjj naar de openstaande deur Lichtgrgze oogen en een puistje op het linkerooglid Blond haar dat een weinig naar goudgeel zweemt Blanke armen enigszins met baar begroeid Kleine dameshanden mot een roodachtige tint rondom de nagels t Is de vrouw uit den droom Francis t Is de vrouw uit den droom 1 Er vertoonde zich een donker voorwerp voor het raam der kamer toen deze woorden uitgesproken werden Ik sloeg een zgdelingschen blik op deze schadaw Alicia Warlock was teraggekomen I Zy keek naai f vormen hebben zich tot dusver uitstekend gebonden Ze bestaan uit steviger malerinal en ook zijn nog in 1900 tijdens den Bokseropstand onder de wapenen geweest De Eng lsche minister Bulfour beeft een redevoering gehouden in de Schotsche conservatieve club te Kdinburg Die redevOiïring Dinsdag werd daarop reeds in een telegram gewezen is vooral merkwaardig door de verklaringen betreffende het standpunt door leiu minister togenuver de protectie plannen ingenomen Hg zeide nog ateods dezelfde meeningen Ie zyn toegedaan als in het Sbélfleld program door hem werden veikondigd Kn wanneer do parly ia haar program irotectionisme wil 0 inemon waardoor eakele industrieën bevoordeeld andere diareilteiien benadeeld kunnen worden dan ZOQ hy geen leider der paity kunnen blijven Wel is hg er voor dat vreemde goederen met reciilen worden belast wanneer dat noodig woidt geacht om Rngelsche staats lieden in staat Ie stollen met vieomde landen te onderhandelen op een voor Kngeland gunsiigen grondslag dus een retalia iioii politiek Die zou ei tevens toe kunnen bijdragen dat Kngeland zün loltarieven zoo inriebt dat het vrye luilverkeer tussclicn de verschillende deelen van het Ryk bevar4ttriit wordt De verhonding tuescben de groote koloniën en bet moedetland is van dien aard geworden dat sleciits een vrge conferentie vun Kngeland met de zelfstandige kolonies en met Indift in dien toestand klaarheid brengen kan Do conservatieve parly en ouk de conservatieven buiten de p iriy staande moeten naar Balfour uiteenzette zich voor een poli tiek verklaren waarvan de strekking is de koloniën tot deelneming aan zulk een conferentie te bewegei Dan kunnen wy er toe bydragen de verspreide deelen van bet groote rijk meer en meer te maken tot leden van een groote familie zeide Balfour Do onderhandelingen tusschen Frankrijk en Spanje over de Marokkaanscho quaeslie die een tydlang niet voort wilden zyn plotseling zooveel nader by de oplossing gekomen dat deze binnen kort te wachten is Er behoeven slechts enkele onderdeelen geregeld te worden en men verwacht dat bet tractaat bij bet Aanstaande bezoek van koning Alphonso aan Pary door den koning en president Loubet kan worden onderteekend binnen Daar was bet noodlottige gezicht dat ing in de slaapkamer van de eenzame herberg het eerst aangekeken luid Daar lag op het kozijn de bokoorlgke kleine hand die het moorddadige mes liad vastgelioudeii Ik had haar dus wel gezien voordat wy elkaar in het dorp ontmoetten t Was do vroow uit den droom t Was de vrouw uit den droom XI Drie weken na den dag waarop moeder Alicia Warlock met de vrouw uit den droom vereenzelvigd had geleidde ik haar naar de kerk en maakte baar tot mjjne vrouw Ik was betooverd Ik zeg het nogmaals i kan het niet genoeg herhalen ik was tooverd Gedurende den tjjd die er aan mijn hai lj k voorafging werd ons kleine hui = houdetl opgebroken Moeder en tante kregen oneenigheden met elkaar Moeder die aan den droom geloofde smeekte mjj mgn engagement aftebreken Tante die aan de kaarten geloofde drong er op aan dat ik zou trouwen Dit verschil van m ening deed een woordenstrijd tusschen de beide vrouwen ontstaan in den loop waarvan tante Chance werkelgk de kaarten op de tafel uitspreidde die mü geluk in mtjn huwelijksleven voor pelden ea aan moeder vroeg of iemand Het verdrag zal niet alleen bevatten Spanje rt toetreding tot de Marokko ovoreenkomst tHssc ien Engeland en Krankryk aangegaan maar ook oen regeling voor den aanleg van spoorweg verbindingen tusschen BVankryk en Spanje De moeilykheid lag voornameiyk daarin dat Spanje waarborg sn voor bot behoud van zyn bgzondere belangen aan de Noordkust van Afrika eischte zonder echter die belangen juist te kunnen omscbrijven en Frankryk die niet meer wilde toestaan dan strikt noodig was wilde oen zeer bepaalde omschryving van die belangen De Temps deelt mede dat Spanje thans aan dien Franschen eiscb voldaan beeft zoodat het verdrag nauwkeurig de rechten der beide mogendheden omschrijven zal üp welke wyze is niet bekend de beide partyen zyn zeer gesloten over den inhond De Italiaansche minister president Giolitti is Dinsdag van zyn reis naar Homburg en naar Racconigi te Rome teruggekeerd En in politieke kringen wekt het eenige verbazing dat geen vergadering van den ministen aad is byeengeroepen De Regeoring scliynt dus niet voornemens zfoo zeggen de Romeinsche bladen zich bezig te houden mot bet denkbeeM van Kamerontbinding dat door parlementaire autoriteiten aan de orde is gesteld en niet meer kan worden voorbygczien Maar dit niet alleen wekt verwondering ook het drukke verkeer van ministers en gezanten met DuiLichland De gezant te Rerlyn graaf Lanza is reeds een paar malen been en weer gereisd tusschen Rome Hnv conigi en Berlyn En nadat Giolitli tnn langdurig onderhoud h id gehad met den minister van buitenlandscbe zaken Pi aoni vertrok deze onmiddellyk naar Racconigi waar hy door den koning werd ontvangen en vandiiat naar Dnilschlund Het gebeelü piogiainma van verondersletlii gen over do bedoeling dier roïzen woidt weer geopperd bel handelsverdiag kan do i conferenties met noodig maken en do hernii uwing van het Drievoudig V iibund is iiis verleden jaai geschiedt Kr 8 bi t dus sh chts over of de linintieele toestand van Italli ijf de oorlog in Int Oosten Men schyni zelfs nu bet gerucht loopt d it dti Jfipannors f bineezen wapenen te vreezen voor de mogolykboid dat Frankiyk en Kngeland in den Oost Aziatisr hen slryd zullen worden gemeld en sohryft Duitsi li land en Italié plannen toe om dit te veihoeden Heel wiiarschynlyk klinkt het niet Maar nu do juiste boteekonis van het drnk anders dan een blinde beiden rm dezi kaarten gezien te hebben dwaas genoeg kim zjjn om aan een droom te gelooven Moeders geduld werd daardoor natuurljjk op oen al te zware proef gesteld er vielen van beide kanten harde woorden waarvan het gi volg wa dal tante Chance in bare boosheid naar liare viionden in Scliotlaml teraKkeerde Zg gal nijj oen gi sjfceven verslag van mjjne vooruitzichten ifcJd toekomst zooals deze haar door do kaaifn ontsliiioril waren en daarbjj een adi s waaraaiiik een postwissol ten haren behoevo zoo kunnen zenden l o dag was met moer zoo licol veraf merkte zjj aan waarop i rancis jMi zou herinneren wal bg te d ujkon had iJkffj zgno tanto Chance dio zich in huiu iWJMVstaat met dertig pond in t jaar wist i iyieipen I Ctdat moeder gevfeigcrd had bare loeStemraing tot mjjn husï fclgk te geven weigerde zjj insgelijks bjj de voltrekking daarvan tegenwoordig te zgn of Alicia latei lu bezoeken Dit gedrag van haar kant was ii in geen toorn toetescbrgven Daar zji aan don droom geloof sloeg verkeerde zg aldoor in doodeljjke vrees voor mjjn vronw Wordt vervolgd