Goudsche Courant, maandag 10 oktober 1904

Donderdag te 10 uur waren wö schrijft h t Utr Dbl getuigen van een geroohtelgke vornohtiug die sodorl het jaar 1843 met Wils voorgokomen Do exploitenr hg het Hoog Militair öorcchtshol de heer M W Benmer tolde zich vergezeld van één ondorolflcler twee manschappen en Mn tamboer allen behoorljgk gewapend op voor de hoolddenr van het gebouw waar genoemd college zgn zittingen houdt aan de Wittcvrouwenstraal te Utrecht en nadat de tamboor deft rolfül had geslagen werd door don genoemden rechterlgken aioManaar het volgende ter kennis van bet Mbliok gebracht In het jaar negentienwIHlerd en vier den zesden October uit kr icht van een man dament van pnrge in dato den dertieiiden September negentienhonderd en vier van liet lloogu iaftitr Barjechtshol van het Koiiin Kffl f m f NoderlaudSfc resideerendo binnen UtKi cht geoltiueerd bg d E J V tweede hiitenitat en te zjjnen arzooke heb ik MaUMll Walter Kouinei bakdigd exploitour bg flMMlvai Huvo wonelÉe te Utrochl Nieawekni No 13 mg Sgeven voor de hoolSdeiir fan het lokaal t zittingen van I welgeraald fiaoge Militairt Oerechtshuf aan de WUtavroli enstraat Iftinon Utrecht on aldaar na votrafgaandet trgmmelslag bg pabUaatie vauvego Hare Mlije toit do Ko mngia def Noijerlanden Mnses van OranjoNassaa enz aaa enz Gadagvatrd den advokaat fltkaal voff Hare Majesteits zeeen landmaoht en all dogenen die zich tegen den voornaamden Impetrant partgen zonden willen tallan te komen of gomach tigden tt zenden tar roll van welgemelden Hovo la Utraobt op Ditsdag den vgfon twinllKslen Ootober dezes jaars des namiddaga ta één unr precies om den impetrant zicb te zien praaenteeren in persoon gevangen en zieb te stellen ter purfb nopens hetgeen zü en een ieder van hen mitsgaders den advokaatSskaal voornoemd indien hij zich party zal willen stellen hem impetrant ten laste zonden willen leggen tar zake van de bescbnldigingon breeder bg gemeld mandameut omschreven in lat manier het zy en hem daajrna ta zien verklaran pnnr zalver en innocent en om verder te zien ordonnaeraa ol de relaxatie of het ontslag van zyn pércaaa sitagatefi de reparatien van Gasornamenlèn in lille stijlen Supris l ndants KMRion voor Salons Eetkamers Zitk me l orreB ORNAMENTKN voor Winkalverlidthg Oasütter DntibelebMirt B 13 Telelnr 117 SPECIAAL MAGAZIJN VJ VerHchlings rtHsétlenJ BADEN GEIJSERS KOOKPLATEN 048FORNUIZEM Onnoemel e k ze rienwste toert G ASBALL0N8 GROOTE VOOUMAD GEWAlLtBiUWISroDBMt giltvrjj uit de Kamper fabrieken riilkii eN ZOON Enig édrei Mr tegloeiliéiMieiNdi3dkU iii Druk van A BKIUrKVAN Zx OpenMre Terkooping Ti COIIIIl op MAANnA J 24 OCTOBER 1904 d morgen tc fit urrn In de Zaal CONCORDIA van de R K Leesverepniging an de Westbaven ten overslaan van den Kotnrln 6 G FORTDiJN DROOCLEEVER VAX No 1 Een goed onderbonden gonstig gelegen naar de eiaclien des tgds Ingericht HOFFIKHIJIS Wjjk I No 12 zyndo Café UNIE met WOONHUIS KRK en grootcn TUIN In don Langen Uroenendaal en aan de EierKlraat te iondii met oen WOOXHUISJE aldaar Wjk II No 15o te zaaien giuot 3 Aren i Ontiaren Hm Kofflebuis beval een ruime Oeingkamer en groote Zaal met nilgang in de Naaicrblraat een Serre aan den Tuin met BergplaulH en boven 2 Kamer Alkoof Kenken en Zolder mei DienHtbgdenkamer ïe aanvaarden 1 December 1904 terwgl Het HnlBJi Wiik H No 16a verbuord Is oor 2 2fi per week No 2 Een gunstig gelegen PAKHUIS en EHP toet alzonderlgke gemakkelijk ingericbto Boveiiwoiiiitg aan de Oosthaven te Uouda WjjkBNo 47 liet Bovcnbnis bovat op do eerste étage 8 Kamers en Kcnkcn en op de 2e étage i Ktllners en Zolder bet is van Gas en Waterleiding en van vele gemakken voorzien en tut 1 Mei 1905 verbuurd aan den Heer A 1 I IjïDiïii voor iW h jaar Het Pakhnis en Orond Is terstond Ie aanvaarden En No 3 Ken ia 190 geb 6l nrbdatfb WOONHÜÏS ERF en GROND in de LnHfee DwarsBtroa te tJonda Wijk H No 157 Verhuurd budo weok voor 1 2 25 De perceelen ign te bezichtigen de laatste 3 werkdagen v06r den dag der verkooplng van 10 tot 3 uren on op dien dag van 9 tut U uren Nadere Inlichtingen gooit voornoemde Notaris EORTUI IN DROOGLEKVEB te Gouda PILOX Lampen PHLOX KacMs I elroleuni lllueillcbt zmiler Kouf s Croolate IJcbIsterkte rn Warmtetermogru lleslisl lleukrloos lllllijke Vr m Eenlg détail alleenvorkooper voor GOUDA te urmlddeltlke omgeving W J M VANLE NVEN PIILOX Hulscha piJ AmsterdaDi Eenlg Exploitant voor Nederland België Luiemb iH Oo t on We t Indi iN C DOOKAKKERS De PIILOX Lnmp eer gemakkelijk in behandeling overvloed van lioht en voor kachels warmte gevend b j betrek keiyk gering olie gebruik is eiken avond brandend te zien É4 icrlnsslraal W 43 ADVOCAAT EN Boerenjongens Aanbevelend Piriolitc Loill ns TELEFOON No 8 Vrijzinnige Riesvereeniging GOUDA Goedgekeurd Mj Kon Beslott van 30 Jnni 1897 Staatsblad No 169 In de ver adering van 26 Spptcinber 1904 is tot aiididaat g steld v M r dciii üeinepntoraad bij dp a vpikipzing op OINSHAG 11 XJTOBFR 1904 in t TweC © IMslHel de Hf pi J DE JONG H Klattensing el Q ST lie deft fcwzei s Dttl NO EMI wordt AANBEVOl EW Het Beatuur r Dl H I ISSEL DE SCHEPPER Voorzitter C J C HOOGEND1JK SecMari Mol Nieinliurcaii Is jgftn van S mr l i S uren € F BLVSCII GOl ÜA MAIIKT 60 buitengewoon rijke sorleering I ajaans en WINTERMANTELS Regenmantels Bi z n l re groole kcuxe mf RINDERMANTELS enz Knormc voorraad an d iiicuwslc modcljj n zoowel in de KOPdJioupsic als fljnsin mf Icgi n Ix cndc lagu prijzen ONTVANCJEN vo hot a s Winterseizoen o Bil WOLFF 8u in het Schoen en Laarzen Magazijn 1 1 t IIOOlIK LiARIS f Langde Tiendeweg D 71 Westhaven 198 BENE RIJKE KEUZE IN leeren Dames em Kinderschoenwerk Van al de jnste tit de gewoonste soorten Uiis ische Wiiilerpaiitüffels Heen KCHT mot Ledefen Zool IJKKIISTI RKK SCIIOUllLUHZB voor Jongens en Mei s Prima BAL en OVERSCHOENEN in alle maten tr WleHmtte MudeUen tMgMe PHJUen Maat en ReperaHeiverk spoedig net en bllljjke prgien Aanbevelend f m J VAOONNEVELR Hotel ReslaurMt Rreiken I se f GROOT MlVRKT GO Tt A Oeheel nieuw naar de ischen des tijds gerestaureerd Nette frlssohe Kamers en prima Keuken ad LOGIES met degel k ONTBIJT I f tfO Aanbevelend A L KjlElSËÏT Mdiaier Öoiili SB 9EST0FFKERDE KAMERS TE HUUK met of londer PENSION mm MAANDAG 10 OCTOBER 1904 TWEEDE BLAD Hr iF 11 SUdsnieaws GOUpA 8 October 1904 Ooor den marktmeesler voor de vischmarkt alhier is proces verbaal opgemaakt tegen zekere K v G visscher alLier ter zake het op den openbaren weg ten verkoop opstellen eener wagen riviervisch builen de daarvoor aangewezen plaati visehmarki znnéer vergunning van B en W dM r g mccnte Aangemoedigd door het succes dat het Iluliaaii che quintet hier ter stede heeft gehad heeft do heer Hollman het plan op gevat Jitslnitend voor bh leden der Sociëteit Ons Genoegen met hunne buisgenoolen eene tweede uitvoering daarvan hg inteekening te doen plaats hebben en wel tegen een kleine enlréeprij nl 50 et per persoon Later zal de entiée voor niet inteekenaren worden verhoogd Wj Jievelen de inteekening ten zeerste aan Aanslnanden Wuensèug 13 OoIsUcr kl kot vyfentwintig j iron gelfdon züii dat den heer G Sehnitemaker In dienst tuid als machinist aan do Kiminkluke Fabriek de Stearine Kiianienlabriek Gouda alhier lïaar fij vernemen zal Generaal Booth met ztjn staf as Dinsdag 11 October s morgens 9 02 unr alhiei arrlveeren H j zal aan hei station ontvangen worden door majiiur de Groot Znider DivisieOllioier in de Offlcierea van Gondn wam na hg zich regel recht zal begeven naar de woning van raevmnw de Baadt rororaelin aan de Oost haven Van 3 tot 5 uur zal de generaal z jii lezing houden in Kunstmin waarna hij om fi uur Gouda weder verlaat om s avonds een lezing in ütreoht te houden Gipterenmiddag is In het Ziekenhuis te Rotterdam geschouwd het l ik Min mejnllrüuw de J die bg hol ongeluk met den omnibus tusBchon Gouda en Schoonhoven onder de gemeente Vlist het leven verloor Beroepen bg de Gerelormeerde Kerk te Kuevorden Drente de heer E Runia oatid te Schoonhoven Am ktt Uenaente Varalag over 1903 ontleenen wg o u het volgende Ter verbetering van den van lieverlede verzakten waterkant van het Voor rekening van den Hoer J Breebaart Lz alhier is overeenkomstig de voorwaarden waaronder hem vergunning was verleend tot het bouwen van een huis in genoemd plantsoen een rgweg ter lengte van 173 M daardoor behard een wérk dal door P Ooms alhier werd aangenomen voor f 490 In ket Van Bergen IT Iiinimrt heelt de aiuini mer van de bi hnling w Mastrigt te Vrt eland d door hem gcleveide planten vullens het bislek onderhouden en waar nooJig ingi boal Wagens kosien va aiinleg van dit park weW i Uiü i ililfgeven eene som van f 567 45 d hivieren kanalen vaaitmi en bgbe hooraiiile werken De grachten en vfarten in de Gemeente ign op de vereiscbto diepte en breedte gehouden In de Karnemelkaloot en in dei IJssel langa het Oude Veertlal moeatita ket belang van de scheepvaart eanig buitengewoon diepwerk worden verricht dat bg panbare aanbesteding plaats had Het baggerwerk in de Karnemelksloot weri aangeaaaten door C Brnssè te Ouderkerk aan den IJssel voor I 560 en dal in dm IJssel daar C Visafr te Sliedraclit voor f 060 Als naar gewoontt werd het aaderhaud van de Kaaimuren hngs den IJssel en de grachten en van da vleagelmnren bg de bruggen en sluizen iMbliek aanbesteed Het werd aangenomen itnr W Bakhoven alUer voor de som van i 8710 Een groot gedteltc dar s boeüng langi de aanlegplaa s Asr stoaiibooten aan het Rolwerk bij de loade of Rabalbng moeat worden vernieuwd tsrwjil de overige aabaaüngen o a ook die laaip da Vlaanaoke haven of Bleekerskade 4 mtiit ktrat llia oadergingen een emM4art Mki M iaeigtii beheer Da koatan van lalt mtv A Mt TW dé sInUen en da kaaimuren nut wat daartoe behoort buliepen met inbegrip van de aannemingasommen f Gfi86 9 2 waaronder f 818 87 aan arbeidsloonen H t gewoon onderhoud van de bruggen geschiedde eveneens in eigon behoor Van nieawo dekken worden voorzien de bmg vour do Korte Noodgodstoeg over bet water van de Peperstraat de brug op hel einde van de Kariieraelksloot de draaibrug over do Goawe bg do Turfmarkt do brug op de Gouwe over het water van de Peperstraat de brug op de Vest bg het Varlorenkost en da draaibrug voor voetgangers op de Gouwe bil de Haven Geverfd werden de belde bascule bruggen op de Haven de draaibrug over de Donkere sluis de bovengenoemde draaibrug voor voetgaugers op de Gonwe twee bruggen in de Peperstraat twee bruggen in de Molenwerf twee bi oggen bg de Vgveratraat het ophanlbrngje op de Turfmarkt en de vaste brug in do Hoogstraat De iadertgd op aandrang van de StalenGenaraftl genoden inantrogel om de inilitieplichligen die voor licrlialingsoelcningen onder de wapenen komen iii lekere 0M vallen geldelgken scliadoloossteliing te oeii ontvangen nemen grooter afmetingen aan dan aanvankelijk werd gedacht Over 1903 werd daaraan besteed I 314 522 60 terwgl voor 1904 I 250 000 in toctestaan Vermits dit bediag niet toereikend is heelt do minister van oorlog be paald dat voor 1905 op I 275 000 moet worden gerekend Hoe goed de m latregel In beginsel ook zy zullen naai verluidt toch besparingen aangebriiclit worden vooral ook omdat de Landweei het beilraj binnenkoit met oiibelangrgk zal doen slggen Gemengde Bericltten Men sehrgit uit Nieuwediep Men is hier zeer onder deq Indrnk van de ramp die de vissebersvloot in den storm van Donderdag heelt getrolfei daar drie gezinnen door het verongelukken van do daar thuis behoorende sehnlt K D 2 in rouw zgn ged ihifield Bcjvendien is men nog zeer in het onzekere ol met nog meer vissehor ils offers van den stol M gn gevallen daar nog altgd enkele Nagenoeg alle schuiten dii uit zee binnenkwamen hebben stormsch ide aan zwaaiden en zuilen Omtrent het bg Callantsoog omgeslagen vaaituig is men nog steods in hetonzekero Nadere bijzonderheden zullen waarschijnlgk eerst bokond worden als het wrak ergens aandrijlt Do bg Falga gestrande Urker schuit U K 94 zit midden in de branding en zal vermeedelgk verloren zgn Uit Enschedé meldt men Op de stooindrukkerg on cartonnagefahriok der firma 1 ten ate H n verlangden de palruijiis lUk MmMww ka i p wa taal werktoWfe Ziill invullen vel Ul ldemh den WerStgd I e ulieidt rs wei rerden dil wa irop ualsLii weid uaiige egil uu t 14 dagen vollienl refjeineiH H t wik wardtdaarop gislaien ooipnliUkkeluk iiO iigeH fd Het KiNseaedé eti Adverlfluhehlad 4at op late drukkei j iptdmkk ftoidl tol kedlii wel niet uitkomen Dit Den Uaog meldt men M D fenwkert dat reod 15 October met den aanleg van de electrisehe trambaan langs den ouden Schevaningschea weg een aanvang Zal worden gemaakt De dianit langs den nicuwes weg wordt ook na 15 October nog voortgezet Wij vernomen dat de directeur derTrarawegmaatschappg terug is gekeerd van een reis naar Engeland alwaar bg met den ingenieur der gemeente belast met dun aanleg van het electrische tramwegnet eenige Inrichtingen vooi vervaardiging van Iramwegmaterieel heeft bezocht Te Brussel heeft een persoon zich noemende baron de Santignac een goudsmid op alimmt wijze bestolen Hg zocht jnweelen uit ter waarde van raim 7000 francs welke ia een pakje werden gebonden waarop hg xjfn zegel plaatste Intusschen zag hg nog een horlogeketting die hem beviel en door hem gekocht werd Hg had 5 p n korting badongen voor contante betaling maar toen ht hn b 4rag ait ijja brleraataaeh w M balen bleken twea duizend francs te ont brekan H j legde daarom althans zoo bleek het tiet pakje dat hij al hg zich had gestoken en don ketting weder op de toonbank en ging heen om het oiitbrotende geld te halen Maar h j Weel weg en toen do goudsmid argwaan krijgend het verzegeld pakje opende dat sterk op het aidaro geleek vond hg daarin slechts papier en kiezelsteentjes De diel die wellicht ook elders dat kunstje zal beproeven ia vrij gezet ongeveer 40 jaar oud had een donkerblonden naar boven gedraaiden sor en droeg een donker jacquet slappen zwarten hoed witte das met een opaal In een klauw als speld De correspondaot te Hilversum van het H blad schrp De eerste kermisavond in Snptembor was voor een hotelhouder alhier minder voordeelig In zgn concertzaal zou dien avond een tooueelstuk worden opgevoerd door een van buiten komend artisten gezelschap Toen de hotolhouder het gas in de zaal wilde opsteken bleek het dat g wu enkele pit wilde branden hoewel alles pas was nagozien De voorstolUng kou derhalve nlol doorgaan en de sohade doW hem opgoloopen bedroeg volnns den hotelhouder minstena f ilOO voor wellt bedrag hy dan ook de gemeente aansprak als zgnde volgons hera verplicht dia schade te vergooden B en W nu zjjn van oordeel dat volgons rapport van den directeur der c emocntegastabriek de stagnalio in den gastoevoer niet te wilton Is mm icbuld ol schuldige nalatigheid van de worl iedon der Jh ir k en verder idat zich hier heelt voorgddrtan uel oerslo der boido gevallen in art 23 der voorwaarden van gaslevoiing genoemd ah den gasverbrnikers geen recht gevende op schadevergoeding Vermits een onverplichte schadevergoeding h i oen gevaarlijk precedent zou stollen geven zjj in overweging alwgzend op dit verzoek te h wehikken Ben 101 jarige Do heel N do Voogt van der Sltalon te Ood Boieilnnd herdacht cergisler zgn lOlsteii verjaardag t Is oen echt kras hoer dien men nog dai etgk ziet wandelen Zgii te Pultei sliook wonende Hl jnrigo zoon kwam vader leliciteoieu Ben winkelier op d n Nio endgli te Amsterdam zond dezer dagen oen bediende uit om oen parlg goed te verküopon wülko I 4 waard was De bodieudo ging er moe nau Rotterdam zette da partg vooi f It van hand on verdween met het geld Rechtzaken i injurion indien daar eonige valt en hel zoo behoort daartegen te zeggen dien co ntrarie te sustineeren en voorts to procotfeoren als naar rechten Eu heb ik voorts na vuoralgaaiideii trommolslag dezelve dagvaarding bg puhltcalio op do voornaamste pleinen en hoeken van do voornaauKIe straten dezer stad herhaald terwgl ik eene cojiie van het uiandameiit met akte van dagvaarding heb ge laten aan weigenolden advokaat ü kaal sprekende met deni lven die mg antwoordde liol is goed Na voorlozing dezer dagvaarding ging de stoel naar Neude Vreeburg Stadliuisbrug enz om deze publicatie te hertiitlen torwyi na afloop daarvan een nfschrilt der dagvaarding aan de hoofddeur van het gebouw van hot Hooge Militaire Oerechtshol weid aangeslagen Zooals uit die dagvaarding bigkt hoeft de daarin gouocmde ollluicr zich tor beschikking Viin het hot gestold teneinde zich te zien zuivron van oen op hem gowoipon blaam en welk rechtsmiddel is ingesteld bg artikel 52 van s Hols Provisioneele Instriielio I MUëZONDEN Mijnheer de liedacleur f Verzoeke beleeld opnamo v iii t onderstaande in Uw Veel gelezen blad Eerdaags staan we weer voor do vraag I wio moeten wo als Gemeenteraadslid kiezen voor District II f i Myns inziens is ditmaal deze vra ig en tooral voor de leden dor ilorvormde Uenicento niet moeieiyk te lieantwooiden De Candidaat der Vrgzinnige parttj de heer J de Jong Hzn is toch volgens zgiie toganparty oen achtenswaardig man Wat willen wij ledini dor irootc Kerk meer verlangen ls lid dier kerk vind ik hel niet moor dan biliyk on eorlgk tial wij iemayU uit om midden die zooala ik hiortoor reeds opmerkte door zgne lelste bestrgders nis oen achtenswaardig man gostempeld is kitzrii te moer nog daar hooi vaak gezegden en uitlatingen van autirovolutiouaire en katholieke zijde als zoude iemand die hut liberale ol vrgzinnige bi ginsoi aanhangt van God nóch gebod willen weten Indezon kandidaat toch beelist gelogenstraft ia De heer do Jong is mg en zoor zeer velen bekend als oen ehristolgk aclitenswaardig mot voischillende iiüoden en loustanden in onzo stad bekend man die voorzoovorro m jne verwachting gaat zjin bost zal doen in dun Gemuenleraad oen goed hgnur te taan te zeggen waar het op staal en vooraCarbeidstoostandon omdat lig zeil werkman is goed onder hol oog to zien Ik voor mg hou niet van praatjes van antirevolutiunairen en katholieken kant dnt hun cqndidaat dit of dat zal doen want hoe dikwgis reeds zgn wg daarmede in den bgt guloopen on hebben leden van hunne jinitg in den Raad zitting gehad ja hebb n or op dit oogenblik zelfs nog dio él in het geheel niets 61 anders zeer woinig van b etoekonis zegge Voorts kan ik t mg niet begrgjien dat de antiruvointlonaren moer n het hgzoiider de leden der Oorelormeerde Kerk B zoo met den Roomsch Katholieken candidaat wegloopoii Is dit eigenbelang t zoo ja dan vii d ik dat niet eerigk of Is het omdat hut b insel der Roomsoh Katholieken het hunne meer nahg komt dan dat van leden der Hervormde Kerk P Ik hetwgfel dal ten zoersto Gaarne zag ik dat bg het versjireidi n van strooibiljetten de tegonparlg dus do anliievolntionuiren en kalliüliekon ooii uilen bleken met hunne mindei lollelgke gewoonte om den candidaat der vigziniiigen op miitder nette wyze al te halen doch den stigd zooals deze pirtg met oerlgke wapens to voerön Vriendelgk geel ik dozen weiiseh iii overweging en besluit na mgiio niedeledoii doi Hervormde Gemeente opgewekt Ie hebben niet mtj hniino stem uit ie brengen op don heer do Jong zoodot dezo met eon belungrgke stemmonmcorderheid de zogen behaalt Dankend voor de plaatsing mgnheer de Redacteur Een lid der Hervormde Kerk waarvan de hoer de Jong onderling is r 1 1 Goawcnaars houdt hoog uw oer iouwenaars hondt hoog uw eer van te zyn verdraagzame burgers Het GoMlsche Nieuwsblad toont hior zeer woinig voor te gevoelen want in zgne bolde nummers van 5 en 18 8e t beschuldigt hot ons Uouwenaars te hebben doelgunomen aan den beeldenstot ni zonder overtuigende bewyzan ja zells zonder grond In het Goudache Nieuwsblad van 5 Sept komt de beschuldiging voor in de volgende bewoording Van de orgelnnmmers willen wg alleen aanatippen bet I iandate Duminum van Lem mens Die jÉhgcwerkte P alm daar In de Kerk gehooril moet wel op allo Kitholieken een eigenaardigen indrnk gemaakt hebben Onwlllekaitrig dankt men zic £ bet onde