Goudsche Courant, maandag 10 oktober 1904

No 0539 Dinsdag 11 October 1004 43s e Jaarfifans WDstHrwmt ieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Ih Tricfliafc II A9 ADVERTESTIEN worden gepliat t van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters wowlen berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentièn tot 1 uur Ac mid l Oe Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzundering an Zon en Feestdagen JDe prys pet drie maanden is 1 25 traneo per post 1 70 Afzonderlijke Hommers V IJ F C E N T K N GaboBW terng bior ijeD bwdlatantyd of de beeldjtnraierï Hoe gejiefl andir moet toen ir Hl lankkiik iicli bi bben vertüimd in den warmen gloed van onien moon n Jodudienst Toen met bet oude Gebouw mn eflitoomg ttiive banken Maar omgeven door grootieh ynib i pn iraclit zal bet Hoogwaardige ge Btraald hi bb n gcbeel de wödc rnimte door loen niorbt waarluk lift I indate Dnminnm arlialknd de genelven omvangen Kn in t nommer van 19 Sept nipent dp redadie zich ffnigt zina te moeten verdedi gen betgerHi zy doet in de volgeoae beivoor dingen De opfUellcn van het itrooibiljet hebben nainnritik met opze eggplnten dat onze ïi mlapover van di n be lilcnslonn prak ditii lyd waarin zoovele kunatHrhatten wer d ïimicld en zoovile kostbare voorwer pen gerooid werden Het wandaliame toen gepleegd zal utelllg door geen enkel lid der Ned Ilerv Kerk wordi ii goedgekeurd en er ia ook geen Katholiek te vinden die een dier lidmaten om hetgeen m vroegere eenwen 18 voorgevallen voor een bandiat ol beeld ormer zal aanzien Wnarbt zjj diii haar beaehnlduing hand bnaft dtit onk te dooda do be td n torm heett g woed Wat Iwrt ona nu de 4 Hchledenif In IMS het beruihte jaar van den beelden storm werd door Gouda s burgenaaater en chepenen zoodanige voorzorgen genomen dat lil 1u6H non eipresae dankbetuiging waarvan hel orginrele iieh in hel arrhnf bevindt door Killps II aan onsstadhbesiuur werd gorondon dus hier geen prnki an doelnnme aan d i beeldenstorm In 1 tli werd tii de overgave aan de Geuren een eontrait gesloten met lonkheer van Hwieten wnar under meer in bepaald werd dat di ondo Güdsdienat In de oude kerk zou voort duren In 1571 werd echter op bevel der overheid nadat Cornells van Schoonhoven toenmalige paaloor der 8t lanskerk hier ter tede die weigerde dan eed aan den Prins te doen het verblU in do stad ontzegd was het kerkgebouw gesloten Slecht weinigen toch maakten vun de Oude iods vorooring gebruik Diezellde overheid was dudeiuk gereed de kerk weder t openen zoodra Joaebim Adrinanz van Oudewater iicli kwam aanbieden om aldaar bet Kvan geile te verkondigen en oen grtfot deel der burgorjj met een eerbiedig verzoek om ver lol daartoe zich tot bnrgenieestoren richtt Vooral echter alvorens do eerste Kvangelioprcdiking aldaar toe te laten lieten dusoR do kerk ontruimen Schilderyen beel den altaren met il n woord alles wat daar mede niet in overeenstoniining was werd op hun bevel van daar weggenomen en hier en daar in bewaring gegeven Daarentegen lieten i zoowel gildan als particulieren die als eigenaars bekend stonden ol konden worden beschouwd van bot een on ander in hot gebouw aanwezig nltnoodigen dit te benaderen Met wyshoid voorzeker na men z j zulk een maati egel 74 wilden daar door allo wanorde voorkomen evenzeer als bespotting vorgnliing zoo niet nog ieti orgera van hetgeen in de oogen van nndors denkenden iieillg was En daar binnen in lil kerk is hun dit dan ook werkel k on In alle opzichten gelokt dus ook bier geen sprake van beeldenstorm De n dactie van t Uoudsche Nieuwsblad wensrh ik nn in overweging te geven in t vervolg eer ztl du hartstochten opwekt en godsdiensttwist en haat zaait eerat grondig te onddrzotken Tc eii racen ik baar er op t iizen dut het weinig pleil voor m lleldi mki oiui Mkdtihtad op xiilkon lossi ii voi 1 Ie telnildi in t ti g do oude bowomr li inlui Am Gouda bowoneiH geil tU i rhi i di ir niiid gom iiiiididiiiit It sicunen kihi ir HlUKiuin irh nut oolrot lol Mil i hi bi kdiuidtgiiigin oMi I gaan im i h n li kliunin ilio din UoA th iihI li liong nihlni oor dl poiitlik en die aan ledi r rghud van duiken wil narb rgen Ktezera in DiMrict 11 stemt derhalve as Dinsdag ulln don eandidait der r r J DE JONG Hz I U H Ontleend aan do boscbrijving der at id van dor üondo door C i do Lange van V jii gaarden bewerkt door J N Sclielteinn en idem bewerkt door J Walvis BurgarlUk Staod GEBOHKH o Ooi Franciscoa Gerard Willem onlors H 1 Bik en U Zoet Johanna ouders D de Jong en 8 tor Beek 6 Klisaboth Dicderika ouders J van Waas en t tM bmeels Hendrik ouders r van Harten en A Kunsel Pieter ouder h de Biuin en J de Huiler H Dirk on Iers T Ijoevn en M Verkalk OVBRI KDEN 1 Oct W C de Jong 5 1 ONDEKTBÖUWD 7 Oct O Keinhergan en C Km op H J van Eijck en M W Kwinkolenberg J Blaaier te Bodegraven 4 en h C Runbont J P vao énr Po w te Waddinxveen en J A de Vo A van elat in t van der Ijdi AC Donk te Bodegraven en T Stjgter W Westett man en W H I Verbeek H Boraan H van Benzekom P J Hoogendo pk te Amsterdam en A Loep De NpUVEAL TÉ 6 in MA TELS Costumes Japonstoffen llloiisoii l elgiiolrft en PELTK WH zgn in zeer groole keuze tegen de meest concorrecrende prezen voorhanden Aanbevelend Al vl lvrl NTlK KOOMBOÏEB Door dezen maak ik mgne geachte ClletiK le bekend dat by uiy terkrygbaar u Prima Eoomboter gegarandeerd laiver in pakken vun netto 1 jond naarvan da prgs thans is f 0 75 11 t beslo bewjjs dat de qnaliteit uitstekend is Is zeker wol dat de gebrsikers er allen op terug komen Aanbevelend L VAN DER BEEK f Van ond DK MULKN Geen Haar meer 1 0 NieoKc Uniliin dott d grgze haien binnen enkele dagen verdwgnon maakt het haar glanzend en arht belet hd uiti allen en neiuit du polietjüs van het hoold g kiisclit op den hals LuikIoii 1 r ij s I MA en I f 40 per flacon Nerkrijgbaar in de R ENDAAL M H bj i iiiul ii OU DA Piipur Izalik € ai He Mcgeiillende groole HË CELOSCHË VËRLOm Trekt Zaterdag 22 Octolsr 1904 in het openbaai ie Hengelo G in bet Huu t de Carpi i ran den Heer W B WITIE IIOOTE WINKAN8 2500 pnjzen H O o t D P B IJ 8 12000 GrlcL ixL Co3 5 ta 3n t©aa 2c prijs 5 Fii iiden of 2000 ulilen 3e pnjs 5 Vette Koeien of KHW OuliUn ie pnj 10 Vette Vark ns of 500 Gulden Voorts Pnninlen Korleu l nrkeHn Hrltn ten Kljwleteit Nttaltuaehlnet Vriibeleii llHiHhout1H fke AHiLtInt eux fnx Prij pi i l ot i 0 50 p p 0 5Ö bg D J UNSKN te Hmgilo Ueld die ook Agmten lanitelt Nerdirbu LOHIS BlSSt HOP Sigarenb Dubbele Buurt B 12 ALB lONGENEEL Ooithavm B 7H B L RWHTBOP Lang Giocnendnal I 12S JOH Dl HOER Lz Hazeriwvode DorpJ Dankbeluigingeq W oiidcrgeti e konden bclnigcn hiermede onzon oprechten dank nan d Mi heer P 1 lANSEN te Hengelo G voor do goede onlv ingat van de do ir ons gewonnen prgzen in z n Virloling te Hengelo G gebonden en beveilt een lader teo neiste aan w n geluk eens te b proeven door t koopen van oen ol moer loten m de Nogentiea4a Verloting waarv in de trokking zal pltats hi bben op Zaterdag ii Üet 1904 De lielaksvogel Sittard G J Smeyers Oldt uzaal H ten Ouden Hoogvliet A v Assai Udenhout H J Wiginun Arnhem K Rilmlingh Dellzyl K K Uo teihuis Nieuwolda G Mooving Utiecbt H de Wit Amsterdam J Veenhonwer Lange Zwang J G Hoedt Haskerdyken I W Dniinewoid Winteiswyk K v Uyk Oud Uoosdr A Ververgaeit regelen I v Galen Ueiikum A L v KIst Wageningen P Kaan Middelburg Me H L geb Doetincliem A D v d Oever Culemborg I Gal Zo Bnaar f van Goor Zevenaar W A Hoeben Hneek E Krythe Struibos G do Htian Amsterdim B Riekerink Utrecht Joh Bauhius De Meern I Lausberg den Haag J Hmits Milennrsgi Haakman Enschede M A de Leeuw Amsterdam C van Andel Slikgat 8 Zwetsloot Uithoorn N H H Haltert s Gravenhags J v Uaarsehalksw Utiecht Joh V fleos Klten NB J Bomliol Zwolle Jobs Takes l z Wienngen h D v d Horten Venlq N de Zwart Nieowerkork A J Ryehhor t 81 Kiuis W Hutschem Gulpen W ornelissen Vucht D M Sehellelaar Berg op Zoom H l Mulders Hoslum P llanwert Broekerhaven G Verbeek Uz Zooien R T v Uyk Zooien Ji Ku pel s Apelknal H 8tory Rhenoy U Heulers Geleen E Bakker Hoogoveen J J v d Liak Woensel I Simons Blank U L Berubard Amsterdam J Goedhart Diemerbrog M v Menta HarderwyC D Haakmaan Enschede Wed M J Dykstra Groningen M jrooteman Grootebroek Hes en Uo Zwolle J Klein Bleamink Burcnlo M C Janssen Herkenboscli J Teune Kampen J M Roghmans Mymegen W J v Uhq Wehl J v d Linde Rotterdam N Ussaus Amsterdam O Bonman Kibergen T Lelies s Heerenberg B H de Leenw Deventer T Dekker Heeiivliel A H Luskns Maastriisht J v Es Hz Gorinchem M Hooncn Schore A K Muis Groningen P v d Hiyd n Oestelj Ener vele daiikbèiulgliigeti lijiscii nog Ier Inzage l IJ J JlAxsevie Hengelo G ADYEETENTIEN in alle Couranten nul den iiang enomen door het 4dvertentie BureaH vao A Blll KMA V ZOOK want M is de beste W t t tu r v i 0 m Vo r de vfrkienng van een lid oor deo UMMenteraad in het TWhl DE DISTRfCT p DINSDAG 11 OCTOBER bevelen wij ten eerste aan den Heer J BE JO C II BulteDiftDdsch Overzichl De Britache stoomboot Sisjan uit Honkong geladen met vee en meel welke bestemd was voor Port Arthur ia door de lapanneii 9 1 da hoogt Tan Nioetsgwang ginomen Da Regeeringsbode ncldl dat Koero patkiiie op 2 dezer een dagorder uitvaardigde waa IM hg bel tot n n toe terugtrekken vin Öel Russische legt r rtelil aardjgl DeTi iir zendt nu voIiioetJe troepen en al oo too dig nieuwe zonden Do Keizer in vast bo sloten te zoll n Oi urwinneu Dio wonsch zal weldra ten uitvoer gebracht kunnen wor den diar du hol oogenbtik gekomen is waarnaar het geüeole UussHcho leger veilangt het oogi ublik om aanvallend op te treden en de Japanners te noodzakei te doen wat wy wensch n want bet Mandoa rlBGha leger ia tbaaa atwk gwoeg aai tot den aanval over te gaan Gg moet er goed van overtuigd zyu dat om te over winnen er voldoendo troepen moeten zyn en allen vast bezield moeten zyn met het vaste verlangen de zege te behalen Stelt u het belang van die overwinning goed voor ogen en donkt er vooral aan hoe noodüakelyk het is te zegevieren om spoe diger onze te Port Arthur mgosloteo broeders te kannen bevrydeo De Matin verneemt uit Petersburg Nog oooit ledert het begin van don oorlog 18 er zulk een volslagen gebrek aan nieuws geweest Van deo kant van Moekdeo zoomin als van Port Arthur hooren wy iets Aan de staven van oorlog an marine is het stil Geen teeken van den vermeenden uitval van Wirén s eskader Is die kalmte mtascbien voorbode van ecu zwaren storm V Obckoun da Russische marine antoriteiten blB best hebben gedaan om in de spookaehtlge geheimrinnigheid die de nieuwe Oost I xc tioot omhult aan buitenstaanders geen FEUiLLETOX i 11 ÏIT 1 M fMM Ik temgkwam nadat ik moeder tan trata gebracht bad rond ik haar naast aara lagerstede zitten Haar voorkomen en hai gedragingen waren geheel veranderd ea ti had een pakje op haar schoot liggen Zt itaarde mij bodaard aan z j sprak met aene verwonderlgke zaehtheid in bare slem W had in haar geheele voorkomen iets kalms an rnatigs Nog nooit haait iemand m gaslagen tij Hgn DM zal daartoe mat tan l nale in da alafenheid komen Doe jr open en laat ol gaan I liep mi Toorbjl an verliet da kamer af kaar de straat oploopanVai ijj Toor goad weggegaan Deo Aaalan nacht bracht ik mat wachtaa l Waketda door Gaeoe voatstappan nadar n kat huia Den volgenden nacht lagde mg door vermoaiaBii litgepnt te bad Ik had mgne kleeren aangehonden da daor F alot gedaan dan ilaotel op da taial naar blik te gunnen verschaltm de maatregelen welke zy legelgkertyd in het buitenland hebbei genomen voor de verzorging van de vloot met steenkool wel aenige gegevens voor eenigsains waarschgnlyke onderstellingen Hel II bekend dit er tusschon de 60 en 80 stoomschepen als kolentransportschepen voor het smaldeel gecharterd zyn lot de schepen die met volle lading raadt vaa Cardilt lyn vertrokken bahoort da Hambnrgscha stoomboot Bengalia Als haveua aan de Noord zee en den Atlantischan Oceaan komen in aanmerking Eniden Cardilt en Antwerpen Uu Hamburg zyn in de laatste dagen als Ras isohe kolenschepen vertrokken de stoomft lepsn Daeia Dormund en Oaatilia Hun eeiste doel wai Emden Daarop volgden ol zullen volgen de Bosnia op 7 Bethania op 8 B itavia op 9 Artemisia op 11 Abes sinia op 18 October Verder liggen nog de Bulgaria en Bolivia kUar Van do schepen uit Einden on Antweipen gaan een gedeelte de üoitzoe vloot naai Skagen aan den punt van Jutland tegemoet Den gevaarlgken tocht door de Deenscho Belten en 8ond uilen de Russen alleen doi n roet do uit Rev al meegeiionieu steenkool voorraden By Skagen sluit zich ook do Hambuiscbe stoomboot Roland als sloepboot en adviasjacht bg het eakadar aan De oveilge transporUcbepen krygas naar men te Hambnrg verzekert stations langs de Alrikaanaehe knat in deo Stillen Oceaan en Straat Soenda Zyn deze berichten juist dan zon de route van het eskader om Kaap de Goede Hoop heen vaststaan Als plaatsen waar de Russische schepen op deze route kolen zoodon laden wordan neg genoemd Madeira Kaap Verde Ascension pt Helena Mauritius en Diego Garcia Het station voor Straat Soenda is nog niet bekend De correspondent van de Echo do Paris te Petersbnrj bevestigt di t de groote schepen den weg om Kaap de Goede Hoop zullen nemen alleen de torpedo booten zouden den weg door het Kanaal van Su z nemen Een nienw gevolg van de door den oorlog veranderde toestanden in Korea zul nanr uit l okio wordt gemeld z n het ver rek der buitenlandsche gezanten te Seoel Deze wor den allen teruggeroepen en de belangen der vreerade mogendheden voortaan behartigd door een consulair korps te ïajemoelpo De Koreaanscbe diplomatie wordt verder van uit Tokio geleld wat In zich zou sluiten de terugroeping der nu in het buitenland geaccrediteerde Koreaansche gezanten Üit deze nienwe maatregelen concludeert men gelegd en het licht laten branden Ik werd niet in myn slaap gestoord De derde nacht ging voorby en zoo ook de vierde de vyldo de zesde maar er gebeurile niets Ik legde m j in den zevenden nacht ter j ste en vreesde nog aU jd dat er Iets zon gebeuren Ik had mjne kleeren weer aangehouden de deur op slot gedaan den sleutel op de tafel neergelegd en het licht laten branden M jn slaap werd aIgq roken Ik ward tweemaal wakker zonder eenig gevoel van ongernstheid De darde maal keerde die vreeae lyka angst welke zich gedurende dien ba wusten nacht m de eenzame herberg van my meeslor gemaakt bad by my terug en deed my in een oogenbtik overeind komen Ik sloeg mgne oogen op da linkerzijde van het ledikant En daar stond mg iemand aantestaren Het was Weer da vrouw uit den droom t Neen I Mjjne êga in aigan persoon mal hal gezicht van da vrouw uit den droom in de houding van de vrouw uit den droom mat dan arm opgaharen en mat het maa in de blanka hand geklemd Ik pakte haar oogenhlikkalgk beet maar Biat Tlog genoeg om baar te baleitan bat maa ta verbergen Zonder dat ik een ankal woord sprak zonder dat z J eau aokelaa kreet slaakte drukte ik baar op aan stoel naar Mat mgaa hand roalda ik tn hare tot een feitelgke erkenning van een Japansch prdtectoraat door Korea Ren telegram uit New York vertelt dat daar vyl onderzeesche booten van het typa Holland zyn ingeladen die waartchgnlyk voor Japan z jn bestemd De Landdag van Lippe welke op hel Oüganbhk het wetsontwerp tot regeling van de regenlscbaps kwdtto in de commissie behandelt heeft zyil pergaderiug n wegens de vreeselgko tyfus e iileinie dio op het oogen blik te Detmold hoersciit naar Lage op twee na de grootste plaats in hot vorstendommotje ovargebracht l egelgkertyd blykt dat de Detnoldsche bladen lu de laatste weken op zeltelgk de waarheid over do uitbreiding van do ziekte verzwegen hadden De toestand H eor ei listig opalke 1000 inwoners liggon ei 60 aan typbus ziek Nu ook de L inddag het gevH u opentyk erkend heelt en zjjn vorgadtiringen clduis houdl lykt Detmold een uitgcilonen stad waar niets meer om gaal Vele welgettolden hebben de wtjk genomen do hote ls slaan leeg en de scholen z R gesloten In ein woord Detmold dal nog roufft over zyn pas overleden regent Igkt I en stad waarboven oen noodlot hangt Heden zal eveneens te Lage eer groote v 4k vcrgaduring over da kwaotie van de troonopvolging gehouden worden Generaal Von Trotha heeft een telegram gezonden waarin hy do jongste vervolgingen dér verschillende Heroro bonden beschryft 28 September rokte hy met de colonnes Eslarff Volkmann en lluhienfels op naar Epata dat door de acbt rhoede der Hereros inallorgl word ontruimd Mot geforceerde nachtelgke marschen zette by do vervolging voort en stoolte weldra op een tweede bende der ach terboede die onder artillerie vunr aftrok Patrouilles namen veel gevangenen Gevatlgan genomen vrouwen en kinderen bevestigden het beweren van vroegere gevangenen dat het verzet gebroken is Do kapiteins dar opstandelingen zyn echter reeds lang buiten het oareik der DuiUchers en hoewel de ver volgde Heraro t veel moeten lydeu door ge brek aan drinkwater is het een onbegonnen werk te trachten ben uiteen te dry en of gevangen ta nemen Over de ontploffing in een kraitmag azjln te Antwerpen deelt bet Handelsblad van die stad nog de volgende bilzonderhoden mede De ontploffing op het fort Sainte Marie had mouw en daar waar de vrouw uit den droom het mes bad verborgen bad mtjne vrouw hel verborgen bat mes met bet hecht van hertshoorn dat er nog als nieuw uilaag Vat ik voelde toen ik data ontdekking deed daarvan kon ik mtj toen geen reken schap geven an dat kan ik nu nog niel beschryven Ik keek met het mes in de hand haar met onafgewenden blik aan Dacht je my ta doo lan l vroeg ik Ja antwoordde ziJ ik dacht je te dooden Zy legde hare armen kruiselings over hare borst en staarde my met oen ys kouden blik aan Ik zal hel nog doen vervolgde zg met dat mes Ik weet niet welk gevoel zich van mg meeitar maakte Ik verzeker n dal ik geen lafaard beu en toch gedroeg ik my als een lafaard Eene huivering ging my over de leden Ik kon haai mat aankgkeo en kon niet tegen haar spreken Ik verliet haar mat het mes in myna hand en ging de deur uit Er woei een kouden wind en de lucht was geheel beneveld De kerkklokken sloegen het kwartier juist toen ik de laatste hnizan der stad vaarbyu i Ik vroeg aan dan eersten den baaien nachtvacht boa laathet was Da man kaak op lyo horloge as ant plaat onder de volgende omstandigheden Men was bezig in het kruitnagazyn bommen ta laden toen een deiar sprong Onmiddellgk daarna vloog alles in de lucht Er zjjn 12 dooden waaronder twee waohtmeeslers Vier gewonden oatnogan terplaalae da sacramenten der stervanden Het fort 8le Maria op den linkeroever dar Schelde gelegen u een van de vier forten voor de verdediging der Beneden Schelde gebouwd Van Ealsale naar hat iort iB mo wat anderhalf nar gaans De door dat blad uitgezonden verslaggavera meldden verder nog du er met sleobtadrie bomman ontploften doch in het geheel 2 tarwyi al wat er aan kruit in het fort aanwezig was tevens in da lucht ii gevlogen Behalve hel klein kruilmagazyn is een deal van het fort Sinte Haria verwoest en de aanblik dar vernieling moet yselyk woian 11 man werden onniiddellyk gedood b werden doodolyk gewond Al de lykcn lyn onkenbaar voor zoovar het nog mogelijk is armen beenan on stukken lichaam tot een geheel te brengen Veeleer IS hat eau vormelooio massa ovecbl telan De Schlaswig Holstelnische Volkazeitnng hel orgaan der Klelsche soeialislon weel Ie vertellen dat ar op de Oarmania werf op t oogenbtik Iwae soorten onderzeeseha booten worden gebouwd Ean dazar Is slechts een proef maar drie andaren worden rogelracht voor Rusland vervaardigd Hel blad tart iedereen do juistheid van z jn medodealiug ta loochenen in welk geval meer onthullingen zullen volgen Da Vorwlirts vertelt egel jkert jd dat de niet minder bekende Vulkan werf te Slcltln harerzijds vigtig bezig is machines te maken voor de Russische marise In Augustus is al do machinerie voor vier oorlagsschepeii der Rttsaiscbe vloot afgeleverd en sedert is de fabriek druk bezig aan nog twee stal In belde gevallen zjjn ipocdcontracten ge sloten bet personeel doet byna dagelyks overwerk Alle bestellingen zjjn voor ver voer en afievering verpakt in byzyn dor Doitscho douane boainbton Behalve bedoelde mai hinerio hooft de Vnl kan ook een party schoorsteenen voor Rossische lorpedojagbrt afgeleverd he Engelache bladen bevatten oon brief van Lord Lansdownc aan hel Interiialionalo vrcdesgenootschap lot beantwoording van het voorstel dat Engeland mot andere mo gendhedcn Rusland on Japan lot uitscholden over zou halen De minister geeft het ste woordde kwartier over tweeën Kwarlior over tweeün De hoeveelste waa hel f Ik rekende dit van den dag waarop moeder begraven wis De vreeselgkooverconkomst luisehon den droom en de werkelijkheid was volkomer hel was mgn veriiaidjig Was Ik aan hel doodeiyke govaar onlsnapt dal de droom voorspelde P Of hadik slechts ean tweede waarschnwing tekregen f lérwyi dhza twyfaling zi h van my meester maakle bleef ik eenigo oogenblikken staanDe bulbsnlucht h id i doen herleven Ik was weer bedaard Na eenig nadenkenbegon ik er het verkeerde van intezien dal ik myne vrouw vrSgolaten bad om le gaan waarheen zg wilde on le doen zooals zu verkoos Ik kaarde onmiddeliyk terug en sloeg den weg naar huis weder in Het was nog donker Ik had de kaars In de slaapkamer laten branden Toen ik naar 11 ï t 1 K i W wen licht in U zien Ik begaf my naar do hui denr Ik herinnerde my dat Ik dere toen Ik uitging gesloten had toen ik er nn lifa kwam merkte ik dat z j aan itond Wtrdt v ntlgd