Goudsche Courant, woensdag 12 oktober 1904

1 Vrijzinnige Riesvereeniging GOUDA Ooedfekeord h Kon Benliiit nn aO lam 1897 Slaalsblad No 1 U In de verf aderinff van Ui September UMM is tot andidaat jenteld v M r den Geineenteraail bij de a verki ifing op DIN8J A 11 K TOBFH 1904 in t TWCedC DlSlrlCjl d H r J DE JONG HL KTattenoingrel Q 57 die den Kiezer DHINÜENU wordt AANBEVOLEN net Bestuur Dr H IJSSEL DK SCHEPPER Voorzitter C J C H X GENniJK Secretarie Hel Afeinburean Is open van 8 nur lot ft iii eu De Vrijzinnig Democratische Vereeniging te Gouda stelde in bare Algemeeiie Ver jadeiiiig tot cundidaat voorden Gemeentera id in DLS HICT II den Heer Je DE JO fi H Welke den Kiezers in boven cnQemd diatrict met de niees e warmte wordt aanbevolen Het Bentuvr ƒ JAN ZWAIir Pz Voorzitter J L UELONJE Seiretarw Geen Qrijs Haar Woensdaar 12 October 1004 iNo 9540 43ste Jaararaii ö mmm mmm I ieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon Vn Ui AD VERTEN TIEN worden gepUatst van 1 regels a 50 Centen iedere i egel meer 10 Centen Gitvjte letters worden tierekenil naar plaatsruimte Inzending van Advertentien tot 1 uur des inidd ttUl a Vo t De Uitgave dezei Courant geschiedt dagelijks met uilzundering van Zon en Feestdagen De rij8 pei drie maanden is 1 25 franeo per post 1 70 Aiïonderlijke Noiiiiners V IJ F CENT E N meer De Nieuwe Luim dort A grgzi buren Wiinm onkplo dagen rerdw ni n nnnkl het kaar Klanund en xarht brict tiet oUvallen n neoMt d pelliiljeii van Let liootd wen KIhcIiI np den bali ImiiiIo P r Ij M l en I 40 per flacon Verkr gbaar m de KOZKNDAAL H 9 by Izattk Cals Papier jfc len ÜOUDA Gasornamenten In alle tijlen Suf ri ie I en lanls Kronen voor Salon Ketkaoicrs iitkainer Herres UKNAMKNTKN voor Winkelverlicbling M M V LOON Uatfltler Dubbclebaurt I Teletnr 117 8PE lAAL MAGAZIJN VAN t erlichlings irlikelen BADKN OEIJHERS KOOhPLATON OASFUliNlJIZEN OiTnuemelVko keaze nieuwiite aoort GA8BALL0NH QROOTE VOORRAAD 6EEIAILLEERDE GOEDEREN itmu lilt il Kniii r iibrifk n IlKKK KV ZOON tcüiij iil u viwr liavjliieilidit iieiiluJiyiiyeii bUTVANGElf aii oorWn tt IN I li R S liOENWflHK leike S HOOhliAAHZEN UVEKStHOKNKN merk du Wpogurhaul enx In bet VwfdbnilHDliirJi Sdiiien en Laanemnagazijii KLKIWEG E 30 tegenoTer de Kleiwegateeg Asnberelend 0 saiTs Alle repariilrön en aangemeton work Verkrijgbaar to lleadchen 80 cl 7S et en 1 I bö H H Apotheker en Drogisten ƒ h t mefk ASK KB F AD HK HTEK 4 fo Rotterdam Te Goui bii r LUdEK Apotheker Harkt en bti WOLKK A Co Vcstha eii 198 Kttiliin i JMr liebhvn sioli In 1 1 ri Ih klnrvii en li pHblIak U OTflr At tnHlta wer l I I kei r n v v r l I t de vrouwen e ncht6 Zwitsersche Pillen van den Apotheker Richard Brandt dwn kanne fn wkBr workama nfeuMi ttMHtltiiitflnxhiilHl jh Piida 1 y oodkoop httiimi4d l Uj V r loppllia gai Hnl mttt uawvluj VM t liiS t itiuia i brok ii rtllukt I Kitnli U In U I Jaiii iltKlii tiitHii ur bl dMnilr u HMT xiM en dt borat Iiw fdpijn liartkIqMMlif nMI CM b uitiwilt ii levara gRlMkiidotiilMfltn anV J 11 rlrntTtn voor 4 ZHi rUÏC Vln ll 9 Bl 4 darf dooa van de arhia ak r Kohard Hruulta Zvita r elHi inila drat Ma wii Krula op Mn rM4 vald XiJ aijn v4 kriJr baai k F JkTO btj 4én H ollM BolKoud r Nr4rft d rNtjM fc M Kolf r M K Mr4u District tl Voor de veikie inf van ei n lid vnn deh Gemeenteraad op 11 OCTOltER a 8 bevelen wy dringend aan den Heer J JO G llZN Lid 7an den Eerkeraad der Sed Berr Kerk jOmS l Patent H Stöllen t rM a rm M U Kr btt tff Hrrwml H aeJlOT aw IW Kr 1 11 tchnrfm H SI U f mtm tm Jlml e MMiy f O ii n IM ntu HUtt lm mtmmmtHmnUÊlttt Veh fftf f i f VitlkiiboKii SEMIEFOT TAN THEE Iftu wordt renocht op t VERK Ie letten UIT nn Maouuh rm H lUVËNSWAAY ZONEN QOBIMOHm Dssa TH8KEN worden a el rerd ih reriegelde pakjea ran v tmtt m ui lul en m Ntd mu met vermelding ran Nommer au iPri voonuen ran nerenstaand Merk Tolgeni de Wei gedepo Zich tui de uitroerin Tan ga rl ortli ra aanbeTelende J U BIJL roorbi cn 1 BHEEBAART U ó Zenuw en Haaglijders wordt alt orartuiiting als een werkelgkk hulp n den nood het boek auibflTolni Nft outrBugst Tan ndroa per bnttfkurinorit 1 1 bu k e franco p r poii toegeiondep door OoDda Drak van A BRINKMAN Z r i KFA MISCiRVIXti lïiRICHUNGEN WEI KE GEVAAR btHADE OF HISDSR KUKNBN VEKOORZAKËN BURObMLESlKR en WLl HOUDERS van Gouda Oelct op de tirti 6 en 7 tier Hinderwet Brengen ter il raeetie kenma dat op de Secre lanc ter visie m gelcpl eoB verzoekt met bijladen van N BrBijuika wonende te Gou la a d Raam O No 48a om vergunning tot oprichting ecner Siuedetij m het perceel ftdegen aan de keiwrstraat Wijk IC No 154 Kidastraal ijekend Sectie l fJo 238 Dat op Dmsdag den i n October 1904 des namildagh ten i j ure op het Raidhuis gelej enheid is üin bc waren te cn de ffcvraag Ie vergunning m te brengen en dat gedurende drie da en vóór dien dag op de Scrretoric ter Ctemeente van de ter zake ingekomen schrifturen kan worden kennis t iiu iten OOUDA dtn 11 OciuUrr IV04 Burjcmeti eu Wttho ider vottrnwuHli RL MARTERS De 3 crt tarii V HROUWI R Hullrulaflüscli Uverxichi De correspondiul vitnde Birsjawy Wjc domobti te Mookdun seint van gisteien nitn zpn blad Ue algeineenc toeiitand up het Nwrlogetooneel in Miinl j oer je i boliingrjk gewu tigd Het JapanA hu hooMleger tii kt naar bet zuiden terug De Japanners geven met slechts de na don sl4g van Liuojang bezette posities op maar ook voor dien tgd ingenomen stellingen Hun linkervlengel u in de laatste dagen vgttig kilometer zuide Igk getrokken en ontrnimde o a Tsiansjao SinSDgai Saimadsi Taitsjoelin en de om ff geviiig van Kwandiansjan De Japanners namen een Italiaanach vaartuig in beslag dat een poging deed een lading meel naar Port Artkar te brengen Uet Russisch Telegraafagentschap maakt melding an geruchte i dat de Japanners pnpiertn geld uitgeven tot een bedrag van tachtig millioen yen en dat zo tweede reservtleger voornemens zgn te vormen Hy het gebrik aan offlciertn en geoeftnde manschappen zouden zg echter met de uitvner ng van dit plan op groote moeilgkheden stuiten De gezamenigke sterkte van het lapansche leger op bet oorlogstooneel wordt thans op ongeveer 400 000 man geschat Do Daily Mail wil weten dat 3 No FEVtLLETO X Ik bleef bullen staan en verloor mgn hnis met nit het oog totdat de dag aanbrak Toen waagde ik er mg in r luisterde naar hoorde niets keek in de keuken n het waschhok in de halskamer naar rond nieta en trad eindelgk de slaapkamer binnen Deze was ledig Op den vloer lag een passé partout die Il verried hoe zg s nachts b mg bad weten bmnerlekomen EnMat wa het eenige Voor dat ik van de vrouw ut den droom kon ontdekken xin fk wachtte m huis totdat er leren en beweging in de stad kwam en ging toen de deur uit om een notaris te raadplegen In den verwardAi toestand waarin m jne gedachten destgds verkeerden bad ik slechts iet dnidelgjc begrip van hetgeen ik wenschte t doeir ik had vut beiloten m jn hui te vember oen critieke dag voor de verdedigers van Port Arthur zal zgn Dan is de ver jaardag van den Mikado en zgn leger wil trachten hem een grandioos geschenk aan te bieden in den vorm van de capitulatie van de vesting Aan de Standard wordt gemild dat de Japanners in weerwil van de tairgke mislukkingen zich gereed maken een nieuwen stormloop tu beproeven De watertoevoer I gcdeelt gk door h t vuur der belegerden vernield hetgeen den Kassen vtel la t berokkent Uit Dalni zgn bélegering ikanonnen op beuveh opgesteld die de haren behoor scheii Steeds komen versterkingen aan en de blokkade blgft zeer streng Uniaiigi was deze nog vei scherpt op hut gcruclil dat Ëngelscbe schepen mi t vleo ch 1 n grotnteii tn blik een poging zouden doen biiiiiui de Ovei U krggsvi rrichtiiigeii op het schiet iiliind KuaiitoLg na dtn slag bg Nun jjan wuirvHii tut nu too heel weinig bekend i veibpKidt een officitiel Japniisch b riclit eenig liLJit Daaruit bigkt dat de Kussen zich wanhopig tegen den upmaisth der Japanners nagr het liaiden vci zetten en zelfs in Juli nog oen poging deden den opiukkend en vgand weer terug tu slaan en Daliii te her overen waartoe zg een reeks versterkingen opwierpen Innga de Oostkust Zoo slaagden zg er iii dun Hot Japansche hoofdkwartier te Tokio heelt in etn reeks van rapporten een overzicht gegeven van de gebeurtenissen te Port j rthnr sinds den slag by Kintsjon tot 30 Jnii den dag dat het eigenigke beleg werd geslagen Deze rapporten zgn belangrgk omdat zi toonen dat de Russen wanhopig veizet hebben geboden tegen den marsch naar het zuiden van het schiereiland Kwan toeng en in de hoop Dalni te heroveren Zg wierpen aan de oostkust een reek van versterkingen op en slaagden aldus de werkeIgki insluiting der vesting twee maanden lang te vertragen Do Vrgdag 11 te Thanet gehouden tna schentgdsche Lagerhuis verkiezing is gebn digd met de zegepraal van den conservatie ven candidaat Marks Deze was de regeeringscandidaat zonder regeeringscandidaat te zgn Men weet dat de Times tegen de candidatanr Marks heeft gegverd naar sommigen willen uit per verknopen en de omstreken te ferlaten Er deden zibb hinderpalen voor waarop ik met gerekend had Men zeide mg dat ik mgne schulden moest afdoen voordat ik kon ver trekkeit ik die aan mgne vrouw het geld gegeven had om mgne rekeningen geregeld iedere week te betalen I Uit een nader onderzoek bleek mg dat ztj al de gelden die ik haar had toevertrouwd verdnisterd had Er bleef mg geene andere keus over dan nog eens te betalen In dezen onaangenamen toestand was mgn eerste plicht de zaken met behnip ran den noiaria te regelen Gedurende mgn gedwongen rerjbigf in do stad deed ik twee dwaze dingen Tengerolge daarran hoorde ik nog eens en wel roor de laatste maal ran mgne rronw In de eerste plaats was ik nn ik in he t bezit van bet mes gekomen was onVoor zichtig genoeg om het in mjn lak te bonden In de tweede plaats begaf ik mtl toen ik den notaris moest spreken laat op den aro d naar diens huis t en wel alleen en te roet Ik kwan daar geed en wel aan Toen ik echter naar buis terugkeerde werd ik door twee fq sche kerels aangegrepen naar een donkere steeg gesleurd en met alleen rus het weinige geld dat ik b n g had maar ook ran het mei beroofd De notarU hield er uch vu orertaigd erenala süonljjken wrok Verder hebben noch Ohamberlam noch zelfs Balfour den heer Marks aan den vooravond der verkiezing het ge bruikelgke telegram met goede wenscben voor den uitslag doen toekomen Maar met dat al is Marks er nu toch Houdt men rukcning met do ondorgrondsche tegenwerking welker invloed hg bestrgden moest dan mag zgn meerderheid van iSi stemmer nog aanzienlgk worden genoemd King do liberale togen candidaat kroeg Jb6b stemmen Maiks 4048 Hoe de stemvordeeling in het district zou geweest gn bg betere opkomst ca I dor kierers blotl thuis v ilt muollgk te zeggen daar bii de algemieno voikioziiigen van 1895 en 1900 gion tegenrandidaat gostold werd en wglon Ljwlhor er dus zmider stemming kuam In 1892 bedroeg dt conservatieve ineei derheid 1044 H t valt nitnurlgk Ie verwachten dat zoowt I de libel t p bladen uls de regeerings peix di n iirkiuziiignuitslug ih eu schitlelend succts iillun ualoggmi M iar toch Z in wg benieuwd niai hut hoofdnitikel dat door de Tunea aan Marks ovurwinning zal gewgd worden U t is dezer dagen een kwart eeuw geiedeii dat het verbond tusschen Duitschlaud en ostenrQk door Bismarck werd tot stand gebracht Het verbond was aanvankelp gelieht tegen Rusland en Fiankrijk het strekte om Duitschlaiid te steunen b een na ivai van h rankrgk üostenryk bg een aanval ran Rusland Maar geleidelgk is bet zo nder van de aanvankelgke bedoeling af te gken geworden een vredesrerbond een waarborg voor het behoud van den vrede in Europa Ën het is voornumelgk daarom dat bet jubileum van het verbond mot groote in slpmraing wordt herdacht Dnitsche Oosten rgksche en Hongaarscbo bladen doen om strgd altkomen dat de tractaton tusschen do Hidden Ënropoesche mogendheden zulk een gezogendcn en weidoenden Invloed had den voor hot behoud van don vrede En zg spreken danrbg do hoop uit dat die goedo verstandhouding nog lang moge bestaan niet alleen op politiek gebied maar ook op economisch gebied en dat onder den inrloed daairan de onderhandelingen over de han deistractaten een spoedig on gunstig verloop mogen hebben In VDrband met deze herinnering wordt er op gewezen dat bet wenscheiyk is de betrekkingen tnsschen Italii en Oostenrijk te verbeteren Do Italiaansche gezant te dit met mg het geval was dat de dieren tot het getal der losbandige ksnnisson be hoorden die mijne vrouw bezat en dat zg mg op hare aansporing aangevallen hadden Om mg in deze meening te veVsterken ontving Ik den roigenden dag een brief zonder datum of adres die eigenhandig door Alicia geschreren wa De eerste regel deelde mj mede dat het mes weder in haar bezit was De tweede regel herinnerde m j an den dag waarop ik haar een slag gegeren had De derde regel waarscbnwde er my roor daf z j de imet ran dien slag in m jne bloed zou uitwisschen en herhaalde de woorden Ik zal dit met het mes doen I Deze omstandigheden vielen een ïar gele den r or De justitie sloeg do blinden aap de mannen die mij beroofd hadden maar tot hiertoe is het haar niet gelokt een apoor van mijne vrouw te ontdekken Htjn verhaal is ten einde Toen it de schnldeischers en de kostei aan den notaris had betaald hield ik nog maar v jf poind van den verkoop ran mgn huis orer en zoo oest ik weer ran voren ft begjonen Eenige maanden geleden kwam ik op mtjne zwerftochten te Underbridge De herbergier kende mgn vader nog van vroeger Hg gaf my al wat hy mg kon geven et n on drinken en eene slaapplaata in den tal Behalre op marktdagen ia er nieta te doen VVoenen had Zaterdag een langdurig onderhoud met minister Ooluchowski En men brengt dit in verband met hot bezoek van Qiolitti bg BDlow Duitscbland zou ook in het geval als bemiddelaar willen optreden Koning Victor Emmanuel en Keizer Krauz Joset zgn belden bezield mot een geest vin vredolieveodbeid en verzoening Maar er is een zaak die altoos weder opnieuw ondanks hot bestaande bondgenootschap aanleiding tot verkoeling geeft Kn dat is hot met bo antwoordde bezoek van koning Umberto aan Weeuen Om den Paus niet Ie kwetsiu heeft de Keizer van Oostenrgk steeds geweigerd den koning van ItaiiS te bezoeken En da veruioedelgke troonopvolger aarts hertog Krani Ferdinand die herbaaldolgk Italië bereisde vermeed steeds een ontmou ting met do vorstenfamilie Dit IS tu begrgpon van het rtligieus standpunt der Oustenrgkache Habsburgirs maar de vraag is of hieronder de verhouding tut Italië Ijjden mag De geheele verstand houding tusaehen ds landen van de Triplo Alliantie wordt een politieke noodzojiel khtid genoemd cu men schrgft aan keizer Wiiheira en aan graaf Von UUlow hut roor nemen toe om de betrekkingen te vorbete ren on keizer Franz Joscf to bewegen den koning van Italië te gaan bezoeken z het dan ook niet in Rome Zooala tt rerwachten waa wordt da brfat van minister Tisja aan z n kiezen in Hongarge druk besproken De regeoringsgezindo en een deel der onathaiikelgke pers begroeten de uitingen van Tiaza met onverholen sympathie de oppositie ziet er daarentegen een soort provo catie in en reriet zich nu reeds te ruur on te zwaard tegen elk denkbeeld ran een wgziging van het reglement van orde tegen de gedwongen sluiting der debatten enz De At Ujsag het officleuse orgaan van Tisia zegt Allen die dezen brief lezen zul len moeten erkennen dat fisza open kaart speelt en dat het ran de oppositie zal af hangen hoe de partg uitralt Ijnkole staaltjes van hetgeen do oppositie bladen zeggen kunnen een denkboeld goven van de verontwaardiging die hot schrijvui van lifiza onder de nationalisten n Kossuth aanhangers heeft doen ontstaan De P 8ti Hirlap ziet In het schrijven ran den minister prusidont slechts een hu dreiging en hoopt dat do Hongaarscbo na tie zich door bedreigingon niet zal laten bang maken De Peati Naplo meent dat de ministerpresident niet de bedoeling hoeft de parie Van den winter wordt de herburg gisiotui en dan zal ik een good hoenkomin dienm te zoeken Mgn vroegere hi er zou mg wf I helpen als ik my tot hem wendde maar ik wil zgne hulp lietit mot lurocpun want h j beeft reeds meer voor my gedaan dan Ik verdien En bovendien wie weet of al mgno moeiykhedeii een volgend jaur met ton einde zullen zgn f In den volgen den winter valt mgn rolgondo rorjaardag en mgn rulgende recjaardag zou wel oen myn laatste dag kannen zgn Ja hot is waar ik Mn den boelen nacht op geweest en ik heb Jiet twee uur hoorcii 8laan maar er is niets guboard En tuih rertrouw ik de toekomst iet Mgn rionw heelt het mes terugge l ett myne vrouw heeft bet op my gemunt Ik ben bygelourig liet geP Ik zeg niet dat ik aan droomen geloof ik rog alleen Jat Alici Warfotk bet op my gemunt heeft t Is best moge lyk dat ik het mia heb maar t is ook brat mogeiyk dat ik bet by t rechte eind heb Wie zal dit beslissen f Wcr U twriM f