Goudsche Courant, donderdag 13 oktober 1904

Vrijdag 14 October 1004 VEEGADEEIITG van de Afd ÖOÜDA van t Nederl Onderw Gfnootechap in l bovenlokaal van l Cii é SCHAAKBORD op Zaterdag 1 Oct 1904 Huvondfl kwart voor achten Spreker de Heer L C T BIGOT Voorxlfler v h HoofilbeHtuur Ondcrwei i Ite Onderie f no celfe Belangstellenden kunnen toegangskaarten bekomen by den ondergtteekende Namens l Bestuur H R VAN DEK ROKR Ie Si eicl ni Tuilmaikt H 72 So 954d 43s e Jaar aiiii ïr ïr I Waarom HorOepr Ijzen mmm mum iMeuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken wordt WTSi MELLR s liottie en Thet steeds meer en meer door hel publiek februilcl Telelooii M3 ADVERT E NTIEN wórden gepLiatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekendnaar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des mid reletoon IHo 9 üe Uitg ave dezer Courant geschiedt dagelijks Biet uitzondering van Zon en Feestdagen Oe piijs per drie maanden is 1 36 franco per post 1 76 Afeonderiijke Motnmei s V IJ F C K N T K N ERPlUISJE OÜÜDi De Notaris H GRÜEXENDAAI Ie üondii i voornemens op VRIJDAG 28 OCTOBER li 04 dot morgens 10 uur aan de Bouw manswoning aan bet Jaagpad wyk Q No 16 e Gnoda bewoond door Mejnfirouw de Weduwe O VERDOUW in bet openbaar te verknopen Om Coiilaiil C el4l II Melkkoeien waaronder 2 Vaar en O tUirkoeien Kulin 20 000 I JËI best Hooi Ilondenkarnrnolen lioclbooi Bouw en Melkgereedscbappen En het goen verder ter verkoop zal wor den aangeboden Te bezichtigen op den dag der verkoopiiig van nl 8 uur Nadere information geeft voornoemde Notaria GROENENDAAL te Gouda Oe NcgeiillciKle gi oole IIE GELOSCHË VERLOTIN Trekt Zaterdag 22 Octotsr 1904 in het openbaar te Hengelo G in bet Hotel de Carper van den Heer W B WITTE GROOTE WINKAN8 2500 prijzen HOOF DPR IJ S 12000 G ld ia CcxLta nrxtean 2o prijs 5 Paarden of 2000 Gulden 3e priJ8 5 Vette Koeien ol 1000 Gulden 4e prij 10 Vette Varkens of 500 Gulden Voorts Paarden Koelen rokkens Srhapen Rijwielen Naaimnr hineit Meubelen ffttishoudelfjhe Artikelen en en Prijs per Lot f 0 50 p p f 0 55 Verkrijgbaar bij D J JANSEN te Hengelo Geld die ook Agenten aanstelt Verder bijLOUIS BISSCHOP Sig irenh Dubbele Buurt B 12 ALBs JONGENEEL üostbaven b 78 B L RAASTROP ange Groenendaal I 123 JOH db BOER ht Hazerswoude Dorp Geen Kinkhoest Geen InJluenza Levensverzekerlng M n I I HT A € i te UTRECHT Z i99 Levensverzehering cii Lljfrenle Patent H Stollen Duiiuigmt nnunriimi rikiMun kiLi miiAuii imntm Uillltl Nette sa Vvr grosse Brfolg mm F UetU y SliMm mmtm I itMiHiaii wertlUoten IfachahmmV Itên kaufe itther univi stets scharfen H Stollen i im nit urn Jlreot odw Ut uktm üuehutdUMtÊ fe iHim aattrUift wit stmtUm iiiitiUilflM SS PreUlittm md Znéfni énOi ft pit Warnung is verkrügbaar in pakje van een half poud Booiieii ei gemalen TAIINBLLE sEiiOie Gouda Druk van A BRINKMAN Zn f ONINKLUKE Om Kinkhoest Inlhienza Rorslen lïeelaaiidoeningf binnen den kortst mogelyken l jd te doen genezen neemt onmiddellijk de toevlucht tot de van ouds bekende bekroonde en oreldberoenide Superior Erniven Borst honig Extract ifi E L I i I II i uit de Koniuklöke Stoomfabriek DE HONINGBLOEJl van H N VAN SCHAIK 0 DEN HAAG Hoaeveranciers Flacons f 1 70 ets 40 et bij Firma WOLFF £ Co Westhaven 19 Gouda A LArEySTEIN K mwegK 100 Gouda E H VAN MILD Veerstal l 126 te Gouila A BOÜMAN Moordrecht PINKSE Nieuwerkerlcad IJtel A N van ZESSEN Schoonhoven J Th TültKKN Boikvp B V WIJK Oudev a n A SCHEER Haa trecht P W y EDE 0 d water K van o a HEIJDEN te Reeuwijk P v o SPi K Moereapelle 0 v o brMiWaddmgsveen Wed J HOLST Waddmg een U KOLKMAN Waddingmeen P A o GKOOT OudewaUr A o JONGH Oudewater J P KASTELBIN PoUbroekerdam D BIKKER te Bemcltop Gd E Hotel Restaurant Rreiken m m Keuken GROOTE MARKT GO JüA Geheel nieuw naar de eischen des tyds gerestaureerd frlssohe Kamers en prima LOGIES Biet gelijk ONTBIJT f t SO Aanbeyelepd C 3 2 A L KEEIKEIT Cuisinier GESTOFFEERDE KAMERS TE HUUR met of zonder PENSION biiWeiF J Helkeri BulteBlaadscti Ovcrzicbl Een Reatertelegram uit Tokio van 12 Oct meldt het volgende De slag hg Ventai Dinsdag onafgebroken tot iaat in den avond voortgezet werd beden hervat De uitslag 18 nog onbeslist De Rassen brachten een aanzienlgke strijdmacht tegen den Japanschen rechtervleugel in de richting van de Tailseho in het vonr maar men gelooft dat do Japanners er in slaagden de omtrekkende bewegimg te verhinderen De algemeene Japnnsche opmarsch heeft met eon breed front naar Moekden plaats Een algemeen gevecht is aanstaande Een Russische infantouubilgade met twee duizend man cavalerie on twee kanonnen Koeroki s flank bedreigende trok de Tailso ho over De Japanners sneden deze troepenmaclit af en zullen waarsehyalgk er in slagen haar gevaiige te nemen De Russen vielen Hsiensjwnng dertig myien ten nooi doosten van Saiinatsi aan blykbaar met hel doel de Japansche verbin dlngslonen met de Yaloo af te snijden De telegrammen van gisternacht gaven geen licht over den uitslag van het gevecht dut in den omtrek vaji Jen tai aan den gang moet geweest zgn en men vindt er zelfs geen opheldering in over de vr iag of het een belangrijke slag geweiden is of dat de Kussen zich voorloopig tot een verkenning op groote schaal bepaald hebben Intusschen zgn de gorncbten als gewoonlijk buiten sporig De waarde van praatjes gelgk de coi respondent van de Daily Telegraph te Sjanghai die opdicht zgn mededeellngen over Nodzoe en Ojama zullen wel betrekking hebben op den slag van 2 September bluvo aan de schatting van den lezer overgelaten Met betrekking tot de nieuwe beweging der Russen vermelden wi nog telegrammen die de Echo de Paris en de Matin uit Petersburg ontvangen hebben De correspondent van eerstgenoemd blad die een onderhoud gehad heelt met een olftcier van den generalen staf seint De Tsaar heeft toen hg te Reval was van generaal Koeropatkin een telegram ontvangen waarin deze meldde dat de Rus iSLhe troepen w ireii opgerukt en Z iteidug de geniei ii icliap dfr liipailiicis met de overzöde van di Tiii l e bedreigden Do Russon sia in nu op een kauoiHcliot af land van de Japannels oiitruun H dezen Jen tni dan zal i i slag goloveid woideii hg Liauj iiig FEUiLLETO W 28 Heb je ook gehoord welk soort van wijn hg verbouwde Er wonen wijnstokplanters in onze omstreken Was het Moeselwijn f Dat weet ik n niet te zeggen mevrouw Ik betwijfel het of jk het wel ooit gehoord heb Hier eindigde het gesprek Wg beIo9fden dat wij aan Francis Raven bijips zouden mededeelen wanneer ons vertrek nit Engeland bepaald was en namen afscheid Tan bem Ik had alles zoo geschikt dat wji achter eiiTolgen3 al onze vrienden in Engeland konden bezo keo en in den zomer naar Uaison Bonge terngkeeren Toen wiJ op het pont stonden om te vertrekken zagen wQ on door zekere moeilijkheden in verband met het beieer Tan onroerende goederen die ik in Ierland bezit jeniodzaakt eeno verandering in onze plannen te brengen In plaats Tan in den zomer naar Frankrgk tengtekeeren kwamen vij er eerit eenjpaar De voor de hand liggende vraag is of de Rassen de Japanners daar kunnen verslaan om aldus een stap nader te komen tot bet groote doel den vijand snel zuidwaarts te drgven en Port Arthur te ontzetten Het aanslaande groote gevecht zou volgens dezen Russisclien oftlcier geleverd worden hetzg ten noorden van Liao jang of b de pas door den Ta ling of bij Jen tai ftB haalt Koeropatkin de overwinning dajp zal hji benoemd worden tot opperbevelhebber over de heide legere en bij zal dan den Tsaar verzoeken generaal Bilijering te be kloeden met het bevel over het eerste generaal Gripenberg met dat over hel tweede leger in Mantsjocrijo Generaal Linewitsj zal niet nilgenoodigil worden bjj kan te slecht me Koeropatkin overweg en er is geen behoefte aan een derde leger De coirespondent van de Matin zi gt dat men het in militaire kringen te St Petersburg betreurt dat generaal Koeropatkin met de aankondiging van zgn voornoi jon om de Japanners te verslaan en Port Arthur te ontzetten niet gewacht heeft totdat hg een overwinning had behaald Do onzekerheid ten aanzien van de plannen der Japanners nekt in Rusland ongerustheid Eenerzijds büweert men dat maarschalk Ojama zijn macht in Mantsjoerije verzwakt heeft en zich daar tot een verdedigende houding zal bepalen om Port Arthur met te meer kracht te kuQueo aantasten aan den anderen k Uit wgst men er op dat generaal Koeroki in bet oosten en generaal Foesjima in bet westen een voortdurende bedreiging vormen voor Koeropatkin die altgd gevaar loopt omgetrokken te worden De Japansche legatie te Londen publiceert bet volgonde uittreksel uit de rapporten van inaurscbalk Oyama De vgand tegenover onzen rechtervleugel toont gioote bedrgvigbeid sedeit den 9de Een vgandelgkc afdeeling bestaande uil een brigade infanterie 2Ü00 man cavalerie en twee kanonnen trok in den morgen van den 9e over de Taitse ho op een punt veertig mijlen t n oosten van Liaojang Zg sneed onze verbindingen tusschen Hzioejen en Tensihoe af welke echter later hersteld werden Onze afdeeling te Tensihoe heeft al baar stellingen behouden na een gevecht van twaalf uren met een Russische overmacht Verschillende Russische brigades zgn a iii den rechteroever van de T fitfcoho opgemerkt De vvand tegenovei ons ccntram beschikte op den mot gen van den 9e over ongeveer weken voor Kerstmis terug Francis Raven was met ons meegegaan tn werd in de hoedanigdeid van stalknecht onder de bedienden van Maison Rouge opgenomeu Het duurde niet lang of enkele van de bezwaren tegen het in dienst nemen van hem die ik wel vooruitgezien maar vruchteloos aan mtjne vrouw voorgehouden had drongen zich in geen zeer aangenamen vorm aan onze aandacht op Het gelukte aan Francis Raveji niet om met zgne medebedienden op een goeden voet te komen waarvoor ik trouwmfe wel gevreesd nad t Waren allen Franschen en niemand van hen verstond Engelsch Francis van zijn kant was evenmin met het fransch bekend Zgne teruggetrokkene bonding zgn zwaarmoedig karakter zijne zucht naar eenzaamheid alles pleitte tegen hem Onze bedienden noemden hem den Engelschen beer Hjj werd onder dezen scheldnaam wgd en z Jd in de omstreken bekend Er ontstonden dikwijls onaangenaamheden die een paar malen met eene kloppartij eindigden Het werd zelfs aan Mrs Fairbank duidelijk dat hierin verandering moest komen Terwijl wg er nog over nadachten waarin die verandering zon bestaan bleel de ongelukkige stalknecht nog eenigen tijd ten onzen laste en wel tengeTelge van een ongeluk dat hem in den stal overkomen een divisie in de nabijheid van den spoorweg halverwege Liaojang en Moekden Enkele detachementen van deze macht begonnen een beweging naar het zuiden Des middags toonde de vgand tegenover onzen linkervleugel minder activiteit Gevechten werden over het geheele front geleverd Liiter telegram De Japansche legatie te Londen publiceert nog de volgende bgzonderheden ontleend aan de rapporten van Oyama betreffende de gevechten op 10 on 11 dezer Twee stolliiigen nabg Ponsihoe ongeveer 35 mgleii ten oosten van Liaojang waarvan de een door den vgand stormenderhand en da andoi door een nachtelijken aanval genonion werden zgn op 10 dezer heroveid Efn hevig gevecht hield tot het invalliMi van de duisternis langs het geheele front van on eii rechtervleugel aan waar dü vgand minstens 6 divisies infanterie en onge eer HO kanonnen in lint vuur had Ons centrum en onzu linkervh ugel streden tot hi l doiikei werd Op 11 dezer bedreigde onze rniki rvleu i l den rochtcrvlougol des vgands Do vgand viel sodeit 7 dezer Hsieiitsjang aan doch werd den lOon jl in een nnchtelgken aanval teruggeslagen Het Duitsche handelsverdrag met Roemenie is Zaterd tg onderteekend het bozoel van minister Stnrdza aan Ho nbarg beett dezelfde uitwerking gehad als dat van minister Witte aan Norderney Doch over den inhoud van het verdrag is nog niets bekend dit wordt als oen verrassing voor don Bgksdag bewaard Hel verdrag met Roemenië is hel vierde dat sedert de invoering van de nienwe dou anetarieven is afgesloten met Italië België en Ruslaït hebben de onderhandelingen al vroeg eei resultaat geleid Doonderhandeliiigt Jnren nog voort met Ooatenrgk HongatflC Zwitsefland Servië enSpanje De onderbandelingen met Zwitserland schgnen nog aonige moeilgkheid op te leveren Zwitserrland doet alsof het er niet tegen opziet nogmaals een toloorlog te voeren liever dan iets toe te geven Dit was na de ondervinding die Zwitserland in de toloorlogea met Frankrgk en Italië heeft opgedaan niet te verwachten Maar Zwit serland rekent er te veel op dat andere staten hel zoover iiiet zullen laten komen hoewel het ondervonden heeft en tot zgn schade dat dit niet altoos opgaat De onderhandelingen met Sorvie zullen kiachtig woiilen vunitgozet die met Spanje zallen na de a ankondiging van Maura dat was Het been van den armen stumper was door een trap van een paard gebroken Hg werd naar zgn kameitjo boven do stallen gedragen en door onze eigen chirurgijn behandeld Toen ziJn verjaardag begon te naderen was hij nog aan ziJn bed gebonden Wal ziJn lichameliJken toestand betreft ging het zeer goed met hem Wat den toestand zijns geestes aangaat was de chirurgijn echter niet U rieden Francis Raven was lijdende aan eene geestverwarring die maakte dat hg s nachts niet kon slapen Toen ik dit hoorde achtte ik het mjjn plicht den chirurggn meetedeelen wal den geest van ziJn patiënt in verwarring bracht Als een practisch inan deelde hg in mjjne meening dat de stalknecht in een toestand van zeltmisleiding omtrent zgne vrouw en zgn droom verkeerde t Is denk ik eene zinsverbijstering die wel te genezen is voegde de chirurgijn er by als er gelegenheid bestond om een proef met hem te nemen Hoe kan dal gebenren P vroeg Ik In plaats van antwoord te geven richtte de chirurgijn van zijn kant eene vraag tot mg Weet ge wel zeide hg dat hst Tan t jaar eell schrikkeljaar is f Mijne irrouw heeft mg daaraan gisteren herinnerOjf antwoordde ik Anders zon ik w bet afslniten van nieuwe handelsverdragen dringend noodig is wel spoedig worden begonnen Doch met groote spanning wordt in Dnitschland het liervatten der onderhandelingen met OostenrijkHongarge virwacht Die zgn reeds langen lijd geleden verdaagd oidat over de veeinvoer in Dnitschland en over de rechten op gerst geen eenstemmigheid kon worden verkregen De verwachtingen die men in Dnitschland heeft voor een overeenstemming worden door Ooslenrgk niet gekoesterd De None Proie Presse deelt mede dat men in Weeren nog een langdurige bespieking verwacht want de nienwe instructies vooi de Oostenrgkscho onderhandelaars schijnen niet zeer tegemoetkomend te zgn vonr de Duitsche eischen Zoodat $ as do Hgksdag bij zgn terugkeer slechts vier dor verlangde tractuten gereed zal vinden en daaronder niet het Oostenrgkscho De Lippesoho opvolgingsstrgd is in pen nieuwe faze gekomen doordat nu ook de chef van de lijn Lippo Bicsterteld Weis senteld den Bondsraad plechtig heeft herinnerd aan zgno aanspraken op den troon te Dotmoid Mocht zoo zegt hg in zgn protest om de een of andeic reden de lijn LippeBies terfeld ten aanzien van de troonopvolging voor uuebenbüitig verklaard en uit bet regentschap ontzet worden dan zou volgen de beginselen van de Primogenitnrordiiung niet het vorstelgko huis Schaumburg Lippe maar mjjne eigen lijn geroepen zgn om in liet vorstendom op to volgen Do oudste tak van de Ign Lippe BiesterfeldWoissenfold voldoet wat de Ébenbürtigkeit betreft aan alle eischen Er is dus geen redon om aan te nemen waarom het vorstelgko huis SchauinburgLippo zgne aanspraken op op volging en regentschap voor mijno Ign zou kunnen doen gelden Do schrijver van dit protest George graaf en edele heer tot Lippe Biesterfeld Weissenfeld is den 27slen Mei 18 50 te Barntli geboren als zoon van Graaf Gustaaf en zijne gemalin eeno gravin van Lippe Weissonfold Tol verleden jaar was hg directeur van liet Pruisische administratieve gerechtshof te Sigmaringen hg is ritmeester 4 la suite van het Saksische leger en behoort van rechtswege tol de ridders van de Juhannieter orde hot misschien niet eens geweten hebben Denkt ge dat Francis Roven weel dat het van t jaar een sciirikkeljaar is P Ik begon te vermoeden waar ragn vriend heen wilde Dat hangt er van af antwoordde ik of hü oen almanak in zgn bezit hoeft En als hg na eens geen almanak had wal zon dat dan P In dat geval vervolgde de cinruigijii is Francis Raven er niet mee bekend dat er van t jaar een negen en twintigste üng in Februari is Wat zal het gevolg hiervan wezen P Hg zal de vorschgning van de vrouw met het mes s naclits om twee uur op den negen en twintigsten Februaii verwachten in plaats van op den eersten Maart Lant hem al zijne bijgeloovigu angslen op den verkeerden dag doorslaan Laat hem op den dag die werkelgk zgn verjaard ig is een gorusten nacht doorbrengen en zoo vast slapen als iindere menschen s iiachls om twee nar doen En als hg dan op zgn gewonen tijd wakker wordt ontneem hem dan zijne dwaling door hem de waaiheidte zeggen Wordt Hmtgd