Goudsche Courant, zaterdag 15 oktober 1904

55ate laij 15 October 1004 i f 43i9te Jaargang i j ISieuwS en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken lelcfoiin Vo S A D V E 11 T E N T I E N worden gepliatst van 1 T reg els a 50 Centen iedere reg el ineer 10 Centen Groote letters worden berekend n iar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur lies iniil feleioon i o S9 i e Uitgave dezer Courant gtschiedt dagelijks met uitzondciing van Zop I en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 francoiper po st 1 70 Afzonderlijke Nommers V 0F CENTEJSf VEEGADEEme van ia AM GOUDA van t Nciierl Onderw Oenootscbap in t bovenlokaal van t Café SCHAAKBORD Zaterdag 15 Oct 1904 s avonds kwart voor achten Sproker de Heer L C T BIGOT Voorxitter v h HoofdbeHtiiur Onderwerp c OM lei ie tioeelle Belangstellenden kannen toegangskaarten bekomen by den ondergtteekende Namens t Bestuur H K VAN DER ROER Ie Secretaris Turfmarkt H 72 Telephooiinet Goiicla Abonnement 1 40 per jaar voor perceeleB binnen een kring van K M 1 gelegen Aanleg en onderhotid gratis Het net is aangesloten aan bet Rijks Inlcrconviiiunaalburean Op 1 Aug 1904 142 vorkregen uausjnitingen Contraeten en voorwaardeii verkrijgbaar aan het Burcan ACHTER DE VISCHMAEKT Gasornamenten in alle styien Supriso Pcfuiants lliroiH ii voor Salons Eetkamers Zitkamers Serres ORNAMENTEN voor Winkelverlicbting M M V LOOF Gasfitter Dubbelebuurt B IS Telefnr 117 SPECIAAL MAGAZIJN VAN l erlichtings Artikelen BADEN ÜELISERS KOOKPLATEN G ISFOENÜIZEN Onnoemelijke keuze nieuwste soort GASBALLONS GROOTE VOORRAAD GE£HAILL£ËRDE GOEDEREN giftvrü uit do Kamper fabrieken BERK EN ZOON t eiiljj iiJrcs viidr liiisyliii ilirlil lic iKiilii üii iii ii Ww i if E iiu wil ia lÈalti Êlkfll OiMjau tti oi tv iaijt E lesniiiiji jitall 00 ixa vck j ï aifitüLiiogon in den bfiDddl ekoiu ii onaü d K nRa u dett aitvind rii Dr MiiihaollH vurnurdigd j i Jfi boatd lawjtiuioa iü het wereldbecasmit Mitbbli8i mtint run 0ebin StoUwsrok t Keclen sisoh Bikel eacao in vierkanten buaseL l oi ikul Cicao ii rijut melk gekookt ee e uingeiitime gezuntle drank tdvv iar iijkS L gebruik een i i ïte le idi nn t pu Mier voor eon küp ChoooUte Ala genecakrucbtigo drank bü gevj an itirrheo aioi ats uief vatei I gebruiken Vrirkrijgbau by La voumMmil B 1 Aputhekera en iMk t Ko V K pweftmlw f 130 o e 9Ó o ft35 Ueacri rerlogenwoordiger ract H d r and Julius MatteBklMlt nKiiterdom KalvKstrant 103 öonda Drnk van A BRINKMAK Zit lic Mcgenllciidc grooK Hb GËLOSGHE VI RLOTl G r 1904 van den Heer W B WITTE 2500 prijzen Trekt Zaterdag 22 Getob in het openbaar te Hengelo G in het Hotel do Carper GKOOTE WINKANS H O O F D P R IJ S 12000 G lca ian CcarLta 3a te3 a 2e prijs 5 Paarden of 2000 Gulden 3e prijs 5 Vette Koeien of 1000 Gulden 4e prijs 10 Vette Varkens of 500 Gulden Voorts Paarden Koelen Varkeim Si hapen BUuileleri NualmnchiiieH Meubelen HutHhoudeHjlie ArtUulen ens enx Prija psr Lot f 0 50 p p f 0 56 Verkrijgbaar bjj D J JANSKN t Ht ngelo Geld die nok Agenten aanstelt Verder bij LOUIS BISSCHOP Sigaronh Dubbele Buurt B 12 ALBs JONGENEEL Oosthaven B 7K B L RAASTROP Lange Groencndaal I 123 JOH de BOER Lz Hazerswonde Dorp y fWHir WfnfT ir t vro jf j i Wfnyjr wiTni PRAEPARATEN VAN r l ltSriQ I Qrrtr ll de n Miïtkr ohtlgeL nver8t rlctndeKniA WyN tegeniwakte VgUilI l lNi lI V VIIV ïoowd bij kinderun als volwassenen gebrek aan BrtluBt lachte spttBvcrtertne lenuw hoofdpijn ttr versterking na ziekte of kraambed koorta en hare ecvoIkm QUINALAROCHE FERRUOINEUX in het bijïondcr t€ cn Bloedgebrek Bleikauoht kwalen van Kritlsohen loofiyd Verkrijgbaar in flacons h f 1 00 en L CSIrAl ar ark voedzaam verslerkend aangenaamvanEm8ak voordogelijksohgeb uik l IIVCI Vrf tl ll vooral voor klndwen zwakkfcn en kÜerachtige gestellen eer aan te bevek nl Ats geneeakrachfige drank bij stoornissen der spysverteringsorjanen en diarrhée ook voor zuigelingen en kleine kinderen IVijs per busa KfcT L70 ö Kgr 0 90i è Kgr O BO Chemlsoii JU All CIlSl At Speciaal voor Kindervoeding in bussen i Kgr 0 90 zuivere iTICBIVaUIIVCI j j QgQ Kgr O A c4fima C €tikTf t iwkcn eener halve ClgareUe Is voldoende ter bestrij jTlSlIIIIICl A VHVII ding van de hevlgMe aawallen van Asthma etc In doosje 4 b 80 belen MlgraiBe Congestie9etc ns van KKAEPKLIEN HOLM 1 laak aangenaam is Prijs per dooBJe 0 90en 0 B0 TattiarinH Rnnhnn fruit PURGATIEP teyen verstopping Aam n DUnUUIIb beien MigraiBe Congestieaetc voorala kalsUxanB r kimlercji bcwlj cn li Tamarinde Bonbons van KKAEPKLIEN HOLM belanÊrijk diemten QolmiaL Pflcff llfkC alt meen erkend als het BESTE huJBmiddel J timi IIVi aOillICO ij Hoest Verkoudheid en Keelpyn het is een slijmoplossehd en verzachtend middel by uitnemendhekl uitsluitend iii H i D t eïchjcs verkrijgbaat Prijs 0 20 l er fleschje lEN I HOLH te Zeist ifm allen fooftien van hartftteekfniHg an verkr ffbaar bij tU meerit KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST Ay y f daar d vorm voor het kind begeerlijk e Patent H Stollen I muiekut mitiifin oiigllct Dis iIiiIi mi ilKti nr mini Fitrtilun Warnung Der grogae KrfOlo aan un ëre ratetit H StoUeH I vrangen htl AnlMi lu ttrtoithdansn wvrihlonen Jiac uthmungen gti bên Hén kêuft dahtr anstre gfetë $ ehnrfen H Stollen mr nn om Ulreot ocfer In totohw OunhiDdtuagan li dênm unêtrPlakat wk nobtmMêndJ iuigêtitngt tt S PtéistUten md ZeugniaM grêtk nrf ADYEETENTIM in alle Coiiranten worden aaiig enomen door het tdwcrlentie Biireaii van A BKIi KNAIV Ai Z00 OUTVAUGEN alle soorten WINTEESCHOENWKEK Merke SCHOOLLAARZICN OVEKSCHOKNKN merk de Weegschaal en in liet oiH iibr tliitnl ich XcliM cii Laarz iiiiiaij izijii KLIJWKli K J0 tegenover de Kleiwegstteg Aanbevelend mm Alle rei araüën en aangemeten werk Verkrijgbaar in flesFchen 50 ets 7 f cl en f l JS bö H H Apolhekers en Drogislen I et 1 1 het mei AÜKBlt P AD RICHTER Co Rotterdam Te üoida b j 0 LUGEK Apotheker Markt en bij WOLFF Co Westhaven 198 Hmlerl iu jaar hubtien lich bij de Doktorun en het publiek de over de ganseha wereld bokeude en vooral door de vrouwen geiochte Zwitsersche Pillen van den Apotheker Richard Brandt doen kennen als een leker werkend aangenaam aÜBnlunt oDHchadelijk en daarby goedkoop huismiddel bij Verstopping gep mrd met onwelzijn maag pijn oprispingen gebrek aan eetlust loomheid in ds ledematen aleelit humeur bloedaandrang naar het hoofd en de borst hoofdpijn hartklopping duitellngen benauwdheid lever en gal aandoeningen enz Zij liJn onovertroffen voor de Zuivaplng Van Mt Blooda Sedere doos van de echte Apotheker Hiohard Brandt s Zwitsersche Pillen draagt een wit Krnis op een rood veld Zij lijn verkrijgbaar h F O TO bij den Hoofddepotüouder Voor Nederland F E van Santen KnlIT te Rotterdam en lij WOLFr Co Oooda Onnavolgbaar zgn thans door nienw gevonden toepassingen onze lu óliecerf ffetcMMerde for treilen feliiture Uogaertt Zjj geven kracht en dieple die namakers nietknnnen bereiken Men overtuige zich geen imitaties Voor de eehte te ontvangen Geïll Prüscoorant met oen aantal ongevraagde getuigschriften gratu op aanvraag Boxtel B UOGAEHTS Co Agent voor GOUDA Firma A QOaNT Kansthandel Kleiweg b i wien modellen te bezichtigen zij f1 i fle KlilWISf KVlX G lidticmiNGhN wlike gevaar schade of I1 N1 EH KUNSEK VKROORZaKEN BUROhMtE TKR en WETHOUDERS va GOUDA Geïien art 8 der HINDERWET Doen te weten j Dat ig vergunning hebben verleend aan C Jvan Vc n en aijne recht fcrk rij genden tot hrtveranderen van den bestaanden gewonen bakkersoven iu een heetcUichtoven in h t perceel aan devan PeTsiJDStraat wiJk no kadastraal balkend icctie A no 3961 ÜOüda den 14 October 1904 Wurifemeester en Wethouders voornoemd ft L MARTENS De Secretaris ÜROUWER Huiteiilandscb Overzicht 2 t B uter seiut uit Tokio dd 13 Oct i In een bericht van gistermiddag spreekt maarschalk Oyoma Ön bevrediging uit ove pMt verloop der operatie In den slrijè tnsfclien de Taitse ho en de Huon ho M I h uiide liet rechter leger en het centruia Jager der Japanners besliste voordeeleu dp 1 linkervleugel was nog in een ernstigon strijjl gewikkeld om den Kussiscjien rechtervleugel to omsingelen In zgn verdere telegrammen meldt Oyai ma dat het Japanscbe centiam leger in hot gevecht in den nacht van 11 October twee e Stukken veldgeschnt en acht ammunitio vagenS buit maakte Gcieraal Mnrni is gewond een overste gedood Reuter seint uit Petersburg In een telegram van Sakhnrol wordt van 11 kïer teraeld Volgens ontvangen berwïhlen hebben onze troepen gisteren de htellinge die zjj den dag te voren cht werst t n zuiden van de Sjahe rivier hebben ingenoiaen beliouden en bevestigd Gisleren t geBden middag werd hst oprukken van den vgand waargenomen tnsschen de Mandarijnenstraat en bet dorp Toemyntsl De Tfjand was ngevaer een divisie inlso terlc sterk en beschikte over ecnige batte ij r jen Hftt TBftr van onze voorhoede hield den ipmarseii van den vijand togen tot den avond onderhield deze een hivvig e tchntfiVHui Heden begonnen deJapann s i een aanval aan belde ztjden van den apoor weg NoordelQk van du kolenmijnen van 1 ¥ efltai word den gehcelen dag heftig gs l I 1 BH Wi JJi lil ft Vond KW Séff ttèke fba met kea e nemen Ik liet bet aar den chirnrg jn ove mjne vrouw teh opzichte van bet schrikke I jaar te waarschuwen en begaf my naar d a stal om Francis Haven eens optezoHMo i A lo li iijgfii S lv r l jT i tkrdrtö tróihiiièl Vils VèiHWd VaÜ Wlerlji Tporgevoelens omtrent hetgeen hem op d n nóodlottigen eersten Maart te wachten stonï Hjj smeekte m8 dringenif aan eji d r iSiinnefljjke bedienden heft bevel te gêven ta 4ëi pacht vóór ztjn verjaardag bij hem optt Wijven Ter gl ik hem zgn verzoek toóstónJ èrwcht Jk heft i ü te zeggen op welken y fcg van de week zfln verjaardag viel HiJ rekende djt op zijne vinger uft en beweee ihi bö f volilftkt niet mee bekend was dat Uet e en l 6hi1kkeljiisr was daair hif zijn verjaardag op den negenen twintigeten ï ebrnati itelde in de ToUe ovartaiging dat streden ten oosten der mönen op doB Hoeatinpas door den vjjand bezette stelling werd grootendeels door ons vermeesterd Slechts het hoogste i unt der stelling een begroeide bergkegel was lot des avondfe vijl uur nng niet genomen Over de gcheelf linie van den vijandeljikan opmarsch handihaajdea onze troepen zich in den loop va i dezen dug in hun voorste stellingen Slechtp op enkele punten moesten de troepen op d hoofdstellingen worden terngHetrokken Generaal Koeropatkine meldt aan detJ Tsaar van 13 dezer In den nacht van Hop 12 October en den ganschen volgenden da had het Mandsjoenre leger een hevige i strijd te voeren De Japanners trokken aar zienlijke slrjdkrachlon samen tegen on centrum en onzen rechtervleugel De troepe i aan dezen vleugel behielden ban verstvooig schoven posities maar trokken met het invallen van de duisternis o de hoofdi te ling terug Daarop trokken des middag eveneens terug de troepen van het centrun Er werd hevig gestreden tal van aanvalle i van do Japanners werden afgeslagen Oji den rechtervleugel heroverden de De verliezon zijn onder tez o oinstandigke l n aanzienlijk In een telegram uit Petersburg van generaal Van Stössel van 6 Odtober aan don Tsaar wordt gemeld Op 1 October begonneh de Japanners nadat zij het aantal kanonnen tegenover het noorderfront hadden verhoogd en het vuur uit deze richting hadden versterkt des nachts het noord oostélyk front van de vesting te naderen Zij werden echter opgehouden door het vuur van de afdeelirg onder overste Oandurin Aan don nitersten rechtervleugel deden de Japanners van de Siagoesjan heuvel af een aanval op den Signaalhenvel die dicht aan zee ligt Deze heuvel werd door bon bezet nadat de vrjwilligers waren verdreven Don volgenden morgen echter be schoot de vestingaitillerie den heuvel en drie compagnieën die tot den danval waren overgegaan verdreven de lapanners en bezetten den heuvel I e Japanners maken veel gebruik van ontplofbare stoffen die ziJ in kisten en zakken aiet eeii brandende luut voorzien als handgranaten tegen onze troopen werpen Onze tioepon nemen nu eveneens tot dergelijke middelen toevlucht en mot goed gevolg De onvermoeibare generaal Kondra het de eerste JUaart was Daar ik beloofd had dat ik de proef door den chirurgijn voorgesteld zou nemeil liet ik hem natuurlijk in zijne dwaling Hierdoor deed ik onbewust een eerstei staif tot het laatste bedrijf van hét drama De volgende dag bracht een klein haiseiijk bezwaar met zich mede dat zgdelings en zond rlinicqiet ket aderende einde samenhing Mgne vrouw ontving een brief waarin wg oitgenoodigd werden om tegenwoordig te zjn bii de viering der zilveren èruiloft van twee waardige Duitsche naburen van ons Herr en I ran Beldheimer Herr Beld héimer was een wgnstekplanter op de oevers van den Moesel Zgn bnis stond vlak aan de grens van frankrp en Daifsohland en de afstand van ons huis was aanzienlijk genoeg om het noodzakelijk te maken dat g den nacht onder het dak van onzen gastheer doorbraeliteji Al wadeïé nitnoodiging aannamen dan zonden we juiat op den morgen Van den oersten Maart van huis zön Mrs Pairbank die niet van baar OBgeriJnid besinit aftebrengen was om met eigen oogelt te zien wat er met Francis Raven op t n Verjaardag zou gebeuren of niet goMityeè vitfjtréi renclaif Maison Eonge te verlaten t Is gemakkelgk genoeg om eene Terontachnldiging te bedenken tehko vindt telkens nieuwe middelen t A vardedigiiig van den vijand j De houding dor troepen blijft heldhaftig j do gewonden dringen er op aan naar h front te mogen terugkceren Ook de aanvoerders der troepen toonen grooten moed Later telegram Generaal Stö isel melijt don T iuar verder van den 7e De Japannei hebhen om de binnenwerken van de vesting te beschieten nieuwe batterijen opgesteld waaronder een met 11 cm mortieren Hat bombardement wordt dagelijks heviger O 7 Oct kreeg do vjjand versterkingen vaeen aantal bataljons Het weder is koud De stemming dw troepen uitstekend Allen van den bevelhebber tot den laatsten soldaat branden van strijdlust Merkwaardig is een gesprek dat de nieuwe Hnssische minister van binnenlandsclie zaken prins Swiatopolk Mirski had met eéi redacteur van het dagblad Russ merkwiAirdig in de eerste plaats om het feit dqt een Russisch minister zich door een Russisch blad htat interviewen en verder om de verkl iringen die de minister in het gesprek aflegde Nu en dan bleken Bussische ministers wel geneigd hun denkbe elden toe te vertrouwen aan buitenlandscho journalisten ein ulJts iiiister VonPléhwe de machtige voorganger van prins Swiatopolk heeft iadertij in een ingezonden stuk in de Review of Reviews gepoogd zijn Finsche politiek te verdedigen Maar tegenover binnealandscho joornalistcn zelfs waar die tot de hoogste klasse der Russischo samenleving behoorden waren de ministers gewoonlijk zeer gereserveerd om niet te zeggen wantrouwend Prins Swiatopolk heeft thans ziJn hart uitgestort voor een redacteur van Russ £ n hjj deed dat omdat in de bnltbnlandsche pers zgn woorden wel niet onjuist waren weergegeven maar de beteekenis ervan onjuist was voorgesteld Het is alsof de minilter geschrikt is voor de gevolgtrekkingen die uit zijn woorden waren gemaakt omdat daardoor bij de Kussen grootere verwachtingen zonden worden gewekt dan thans vervuld kunnen worden De minister verklaarde beslist te znllon arbeiden ter verbetering van hot zelfbestuur en tot vrijmaking der pers maar de regoering is tevens niet voornemens dit overijld te doen zooals in 1861 by de afschaffing van het lijfeigeo schap Het geduld der Bussen zal dus op een harde proef worden gesteld en nu wast in zeide zg met hare gewone gevatheid Wat miJ betreft ik vond het nog zoo gemakkelijk niet mij uit deze verlegenheid Ie redden De viering van een zilveren bruiloft in Duitschland is de herdenking van vjjf eotwintig goinkkige levensjaren en dat de gastheer bij zulk eene gelegenheid op de belangstelling zjjner vrienden rekent is iets dat van zelf spreekt Daar ik wel inzag dat m ne vrouw niet van haar plan aftebrengen zou zgn en daar ik zeer goed gevoelde dat het eene beleediging voor onze vrienden zou wezen als wjj beiden voor de nitnoodiging bedankten liet ik het aan mijne vrouw over zelf maar eene verontschuldiging voor zich te bedenken en verzocht haar de uHnoodiging voor m aantencmen Hierdoor deed ik onbewust een tweeden stap tot het laatste bedrüf van het drama Er verliep eene week de laatste dagen van Febraari waren ophanden Nu deed aich weder eene moeilijkheid voor en het bleek dat dit bezwaar weder op een zonderlinge wgze nMt het ijaderende einde samen bi g M n eerste stalknecht was een zekere Joseph Bigobert t Was een onzedelijke kerel die buitengewoon gdal op zijne aiterIjjka Bohoonbeid iraa eo alias twhalve naaw gezet in zjjn omgang met vrouwen Zgne eenige deugd bestond hierin dat hy Teel van liberale kringen een ongerechtvaardigd wantrouwen wat voedsel vindt in de geruchten uit Finland en door het besluit waarbij het departement van politie zelfstandig wordt verklaard Dit ongerechtvaardigde wantrouwen nu zeide prins Swiatopolk is gevaarlijk voor de geleidelijke ontwikkeling vooral daar do Regeering al is zg met de beste bedoelingen bezield de hervormingen niet hals over kop kan invoeren Op de rede van Berljjil S f f bnrgemoester heeft do regoering o liever de door haar ge inspiroerde Norddentsche Alg Zlg op boezen en hoogen toon geantwoord Verscheidene jaren lang zijn er pogingen gedaan om op vertrouwelgke wgzc t it overeenstemming t komen wat betreft het afscjliaffen van zulke misbruiken De Nordd Ai is verontwaardigd Aan Polen Tsjochi n socialisten cri de froi religiöse üemeindn worden schoollokaien afgestaan De openbare volksschool moet godsvrucht trouw aan den Koning en vaderlandsliefde in do harten der jeugd planten Het is daarom niet noodig er nog op te wijzen dat het indruischt tegen dé bestemming der volksschool dat daar socialistische en athe istisle leeringen worden verkondigd of oefening gehouden van Poolsche gymnastiok vereenigingcn wier leiteluk doel het is soldaten te vormen V4or het toekomstige Poolsche leger Voorts is door vele rechterlijke vonnissen en uitspraken van het Oberverwallnngsgoricht uitgemaakt dat het opzicht di r scholen zich zoer u ker ook tot de schoolgebouwen en het gebruik daarvan nitsirekt De grondtoon van het gcheele artikel is het beste wepr te geven met de bekende t woorden uit Goethe s ballade Und bist du nicht willig so branch ich Gewalt Inmiddels hebben burgemeester en welliouders lokalen in het stadhuis voor de van rijkswege geboycotte verecnigingon beschikbaar gesteld Bg de opening van den Buheamschen Landdag is ook do Duilsche obstructie onmiddellijk weder begonnen zoodat de vergadering moest worden verdaagd De Duitschers willon hierdoor du Tsjechen dwingen in den Bjjksraad de Tsjechische obstructie te staken maar dezen willen in dien ruil niet treden Te BrUnn is het Tsjechische gepeupel aan den gang geweest en was een optreden der militaire autoriteiten noodzakelijk BiJ du daarop volgende gevechten werden 17 stede paarden hield on or goed op paste In eenwoord hy was zulk een goede stalknecht dat hg niet gemakkelgk door een ander te vervangen zou Dgn want anders had ik hem zeker weggejaagd Omstneks den tjid waarvan ik nu schrijf werd rag door raün rentmeesler meegedeeld dat hglui en losbandig begon te worden De voorname grief dii ertegen hem bestond was deze dat hg diendag in de stad Metz gezien was in het gezelschap van eene viouw waarschgnlgkeene Engelsche waarmee hg nog in deherborg zat terwgl hg alweer op den torngweg naar Maison Bouge had moeten zgn De stalknecht voerde ter zgner verdedigingaan dat de dame zooals hg haar noemde eene Engelsche was d it zg in dezestreken geheel onbekend was en dat hghaar op verzoek eene plaats had gewezen waar zg eenige ververschingen kon krggen Ik gaf hem de noodige berisping zonderverder onderzoek naar de zaak te doen Door dit verzuim deed ik onbewust denderden stap tot het laatste bedryf van hetdrama f Werdt virtolgt fj it tf i i iul