Goudsche Courant, dinsdag 18 oktober 1904

EHti dag 18 October 1904 i o 0545 43ste Jaar aniT Ö wmm mwm I ieuw8 en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon 89 ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels ü 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Teletoen Ho SS De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN i eeii KiiikhoeKl een liiHueiiza Om l iiiklu ost Influenza Borsten Keelaand oening binnen den kortst niogeiyken tpd te doen g iieien neemt onmiddeliyk de toevlucht tot de van onds bekende bekroonde en wereMbememde Superior Dmiven Borst hoaigExtract M Ë L I A X T H K uil de Koninklgke Steamfabriek 0 E HONINOBLOEJI Tan K N VAN SCHAHC C DEN HAAG BofkreraDcIeri Flacons f 1 70 et 40 ct b f FiiSia WOhft ét Co Weatfcaiven 9i G mia A I ATBlfaTBIX i K loO floadl B B VAN MttÜ Veeretal B 126 te iouda A BOUMANi ifo PINE8 NieumrkerkadlJul A N Tin ZBiWE V Sdmmhmm i Tï ÏÖtKBN Bwioo B r W IJf Oitdmmier k 8CHBBB HaaelrKht P W v KDl Ouinimlér K van naa HÈMDBN te Ruwcijk P v d SPKK MoonaptlU D STAB Waddmgevuu W HOLST Waiimqman 14 KOLKMAN Waddingnêm P A oa GROOT OudtwaUr A iONöB Oudtwt S f KA8TBLIUN PóteWoêktrdam D BIKKBB te B chap The Belle oj the Orient gegeren had Toor de 21 roorstellingen die zij getroven had dns C 120 Terwyl de rooiA gemeenten vaak grooCe sommen nitgisven voor verkeoraverbeteringm werken zg aan den anderen kant weer mM ODi dut verkoef te doen belemmeren door de openbare tr 1t aan particulieren in gebrnik te geven Een Amsterdatoïch lirma heelt ran B en W aldaar verdunning gekregen op ijl der drukste punten van de stad s avonds het verkeer te stremmen door met een tooverlantaren gekleurde reclameprenten op het trottoir te vertnonen Poging tot landverraad Uit SeDiarang werd den 15n September aan de Java Bode geseind De sergeant schrijver K Hollander en twee soldatenteekenaars een Nederlander en een Indo Europeaan zijn hier in arrest gesteld beschuldigd de verdediging plannen Tan Ambarawa Salatiga Magelang en Semarang met kopieën van de teekeningcn der defensie werken naar het buitenland verzonden te hebben aan een nog onbekende mogendheid Oistermiddag werd door den kapitein chef van den generalen staf in het bureau op Pontjol ontdekt dat d verdachten stukken meenamen naar hun kwartier in het subsistenten kader In hnn bi rt werd gevonden een brief in geheimschrift Vermoed wordt dat hun betrekking tot de buitenlandsche mogendheid reeds langer bestaan heelt Het blad merkt op ddt het voornaamste van het feil niet ligt in dë waarde der verkochte plannen zolven maar hierin dat er uit biakt dat er in hët buitenland wel degelijk werk van wordt gemaakt om in het bezit te komen van dergelijke militaire bescheiden Beeds meermalen heeft men gemeend daarvan sporen te hebben ontdekt dio spoi en leidden tot dusver nooit tot eenige zekerheid Thans schijnt men de hand gelegd te hebben op eenige gevaarlijke sujetten Op het misdrijf staat van 5 tot 15 jaren mllilnire gevanj enisiïlral Het voorgevallene zal voorts ongetwijleld aansporen tot meet dei e voorzorgen bij het beOaren van gatViclitige stukken daarmee v ordt daJir te lande naar het blad reeds meermalen vernam somtijds al heel onvoorzichtig omgesproi gen Het blad vestigt de aandacht op de Japanners die zich in de laatste jaren op Java en Sumatra hebben gevestigd waar ziJ over het algemeen een zeer weinig eervol bedrijl uitoefenen het is velen opgevallen dat die beheerders van raenschlievende inrichtingen veel beter ontwikkeld z i dan men in verband met hun bedrijf zou verwachten enkele moderne talen spraken on bijna allen lotograloeren Den 16n werd nader geseihd Kort v66r de ontdekking van het feit is een KntfeUcb spfekende Europeaan in de buurt van het siibsislentenkader gezien dio oen der verdachten lot een samenkomst uitnoodigdo op een afgelegen plaats Do beschuldigde beweert evenwel dat hij zich niet naar dit rendezvous begeven lieeft De politie zoekt thans naar het haar onbekende verblijf van dri Engelsch sprekende Europeanen waaronder vermoedelijk een Döitscher die m liet bezit was van een kaart waarop hij aanteekeningen maakte van straten en werken Men had deze lieden ongenioi id gelaten omdat zij geen achterdocht wekten In de laaMIe dagen had men hen herhaaldelijk in den Chineeschon kamp gezien waar zij allerlei inlichtingen vroegen uitsluitend evenwel aan ühineezen nooit aan Enropeanen De beschuldigden beweren dat ziJ de kaarten en stukken meenamen naar hnn varbiyt om do bun opgedragen taak spoi diger te kunnen afwerkeu maar uit het onderzoek is reeds geblikcn dut ö ook kaarten en stukken mcenanii n wnnrmen ij niflts van noodo hadden nalnnrlp by vergissing Er zijn verdachte papieren gevonden en in beslag genonen De Javabode voegt erjuog bjj dat eenige maanden geleden in een der groote hotels te Batavia zeer de aandacht trok het gedrag van een drietal Duitscüe heeren Zü beschikten blijkbaar over ruime piiddelen en deden eenige dagen lang heel druk met handcumara a bet uitwerken van opnamen hot maken van teekeningen en het schrijven van dikke brieven Toen verdwenen zij zonder dat iemand precies wiat waarheen t e Aiitslerdamschè lgenieoneP troon vei eenijjing lot vaststBllidg en hulMtla hig van arbeioBvoorwaarden heeft in 6en druk bezochte vergadering de volgende voorstellen van het bestuur aangenOAOn io Mot Ingapg vaii 1 NoTember Wordt voor de loden der voreeniging verplièkl de invoering van d Tolgeniio ook door do Idiiar bestaande ipperliedenorganisaties aiïftvaarde loonrejfeling voor opperlieden minihurni 25 centen per uur maiimnm voor werk zonder voorafgaande raming van deli pr 20 pCt en voor werk met voorafgaande raming 40 pCt boven het minimum van 25 cent per nur Deze loonregeling zal tot 1 Hei 1906 van kracht zijn Opzegging door een van beide partijen zal moeten ge etiedeft ten minste drie maanden vóór het tijdstip waarop do overeenkomst eindigt en anders geacht worden telkens voor één jaar onder dezelfde voorwaarden te zijn verlengd 2o In verband met bovenslaande loonregeling zal het ramen van prijzen voor opperliedenwerk door de leden der vereeniging geschieden met inachtneming van een aantal minimum prijzen vastgesteld door een commissie van patroons en opperlieden vertegenwoordigers der vakorganisaties om te voorkomen dat de invoering der maiimnmnnrloonregeling zon leiden tot drukken van de prijzen in zg aangenomen werk De voorzitter wees naar aanleiding van de aanneming van deze voorstellen op de omstandigheid dat de A P V welker oprichting indertijd door de werklieden met weinig ingenomenheid was begroet door dit optri den in overleg met die werklieden andermaal had bewezen allofminst reactie té willen maar dat bet haar ernst was met en ziJ krachtig staat in haar streven om de verhoading tn isch0n patroon en werkman en met name de loöntoestdnden in de bouwvakkoiï op gezonder meer stabielen rondslag te regelen zonder daarbjj de belangen der werklieden nit het oog te verliezen Uit Oroningen schrijft men aan de N Rott Ct Het rapport an de Vereeniging Pro Juventdte te Rotterdam lieeft onlangs aan het licht gebracht dat de werklieden in het havenbedrijf aldaar een ongewone opvatting hebben van den eigendom van goederen Ook onder de werkiii don in het havenbedi ijt te Groningen schijnt ei n dertrelijke opvatting te heerschen Zekere B die in verz t was gekomen van een bij verstek tegen hem gewezen vonnis waarbij bjj wegenti medeplichtiirheid aan diefstal var e n zak graan veroordopld was tntSmaandf n gevangenis foortlt Ie iiiicr ver ledii ng a in dat wamie ifui n wn t ilndinif eri in een zak onlbru t e t doui de arbei 1 r moest word Mi veritood naar o ntj keeid e e zak te veel en dat zou hier hot ireval geweest ziin eau de woiKlieden toek Ttt De te Katwijk anuiiedrevee boller is bleken te zijn MA 124 sotnpijt r C d V s van ien reeder d Dirkzwager te M af i iUii De schipper die verdronken ir wnv luawA en vader van 3 kin leren Het vf a tnigwas gestationeerd te IJjiniden n a u Oi den reeder herkend De strandvonltrii lieeft zooveel mogelijk geborgen Slecht weer in i Alpen De plotselinge wcersveiai deniig strekt zich oit over tiet gohetile Alpengebied en heeft na dëstoimen en regens belangrijken sneeuwval gebracht In de Beiersche DONDERDAG 13 OCTOBER L K H K StaaUletntniien PoRTüOiL Oblig 3e Serie Ir 500 3 69 Oblig 3e Serie fr 2600 3 59 RosLiKo Iwang Dombr Obli gatien 4 96 Azii Japan Obligation 1899 4 74 74 CoLUMBii Geconsolideerde Bniteulandsche Schuld Recepia h 100 IV 24Vi ff pctheek BanluH Pandb t Algem Oronhaer s Scheeps Hyjtl 100 i Pandb Bataafsche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotheekbrielbank 4 99 Pandb IJoHandscho Hjpb 4 99 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb Oed Hypotheekbank te Veendam 4 100 Pandb Nederl Hyp Pand briefbanl 4 99 4 Pandb Ned Scbeeps Hypb 4 101 Bewgzen van Deelger Northw Pac Hyp Bank 1 96 Pandb idem idem 4 96 P indb Eotlerd Hypb 4 101 Pandb Rolterd Hypb 3 97 Pandb Standaard Hypb 4 1Ü0 Pandb Stedelijke Hypb 4 99 Pandb Utrechtsche Hypb 4 1 X Pandb Woütlaiidsche Hypb 4 100 Pandb Zuid Holl Hypb 499 Scheepvaart yfaatichappijen Aand Holland Gull Slv Mö 35 Dwertn Obl My lot Expl Laan van eerdervoort 1902 4 98 SpoorueyUentngeti iTALiii Oblig Zuid Italiaansche 3 6TV Spw MiJ A H PremUleeningen BELeie Loten Stad Antwerpen 1887 2V 102V De NOUVEAUTÉS in MANTELS Costvmes Japonstoffea liloiiseii l elsiiofrs en PELPEUKIErSI ziJn in zeer groote keuze tegen da meest conenrreerende prijzen veorhanden r O ffl i j v vr l A Aanbevelend Burgsril ke Stand GEBOREN 12 Oétober Alpkoiisae Maria oudets H J van Manster en N A de Vf s 14 Pieter onders L de Grnijl en I W Zorg 15 Hendrikos Kroderik ou ier s W W Kuijt en E Veneilia OVI KLEUEN 12 Oct W J Thoen 1 j 13 J Rukelijkhnizen 51 j 14 D Bakker 63 j 15 M T Hott Imisvr vón J van der Hooft 62 j ONDERTROUWD 14 Oet O van Ejk te Gouderak en W M HrMisbeek P Verburg on W J Nederberg A C van der Star te Wadéiniveen on 0 S Uitendaal M Balen en A Kalkman Moordreoht GEBOREN Go ert ouders C Arremah en M J van Herk Adri nus onders J van der Werlf en L A Boère Klazina onders A Stam en J Loenderslooti Margaretlia Catharine ODd r D Erederiks en G van Joveren Tennis ouders A Fluit en A Schreurs ONDERTROUWD W Sehfnkel te Zeven buizen en J Balvert AovmntK vrri EENISBEfOTTMTSEE Hen wiirilt Terzo hi o i lËKK U letten ÜIT Um ÜAOIXI N TAN QOBINCHBH Deze THEEËN woiUea tg l rerd in verzegelde pakjes Tan oii IWM ee half en em Ned oni met vermelding van Nommer er Prys voorzien tbd Davenataanii Merk volgens de Wet gedepo neerd Zich tot de uitvoenoi van ge eerde orders aanbevelenda 1 c Bijri voorheen J BREEBAART Li Wie MkcT 2ijc 4 da IkthtA I VSJtSiX ijüAiSAi tfc jüf ui n taeionba g Mt oii n Mist riE6imiisgeD ia den hauJal ekiiuen Ldv dstt oaau dea aitvinJarj Dr Michaeti Temardigdjp de beste lüa tiiies ai hot wsreldbenumde 6tatibliawiusiU vu Qebi StoU 1 rck t Keulen ilicfaii Bikel Cacao in vierkanfoE biwseii T eie liki l C ui f n et melk gekookt ee e langotuuo g z ii ls Jnnk v or dati IUksoL gebruik een k 2 thealqpda van t poidor voor een taip Ohooolala Ala genooskricbUge drank bij geval m 1 diarrhee sledils ixe water t bmiko 1 Verkrijgbaar bij te rotirijuciit 11 Apothdctni en Generulvaittgtmwoordiger met Heihr and Jttllui MattenkMt linaterdam Kalveiatraat lAS Doctor DE WILDE Arts voor HUIDZIKKTRiV enz OPEN RIMDIN 20 Spreekareu OnnaYolgbaar zi ii Ihans door nieuw gevonden toepassingen onze lu ot ecerf fffcÊHUmii Artf ellen Ê riutare Hogamrit Zij geven kracht en diepte die namakers niet kunnen bereiken Men overtnige zioh geen imitaties voor de eeUe te ontvangen Geïll Prgscoorant met een aantal ongevraagde getuigschriften gratis op aanvraag Boxtel HOGAHUTa £ Co Agent voor GOUDA Firma A Ql A T Kunsthandel Kleiweg bij wien modellen tebezichtigen zgn Bttitenlandscb Overzicbt Generaal Koeropatkine seinde onder dagteekening van 15 October aan den Keizer In den nacht op H October overvielen de Japanners met een aanzienigke macht het korps dat bij de Sha ho aan den Groeten Mandarijnenweg stond Eenige aanvallen werden afgeslagen de laatste aanval der Japanners werd echter met sncces bekroond het centrum van genoemd korps werd doorbroken Tegelgkertijd ontbrandde de strijd op den rechtervlengel van het aangrenzend korps De waarschijnlijkheid dat bet centrum van onze geheele stelling doorbroken zou worden leverde voor de naburige afdeelingen gevaar op en zon deze kunnen noodzaken tot den terugtocht Ten einde do afdeelingen op den Groeten Mandargnenweg te steunen werden in allerijl eenige bataljons daarheen gezonden Door dezen versterkt gingen onze troepen tot den aanval over en gelukte het hun het dorp Sjahope te heroveren en de vroegere stellingen weder in te nemen De Japanners versterkt door hun reserven verdreven ons opnieuw nit het dorp Sjahope waarop ik miJn reserven daarheen zond Wederom gingen wö tot den aanval over en na een hardnekkigen strijd slaagde ik er in Sjahopo opnieuw te bezetten en de Japanners tot op twee wersten van dit dorp terug te dringen Op onzen rechtervleugel was de toestand langen tijd hoogst ernstig Onze roepen werden in bet front aangevallen en tevens werd de rechtervlengel omgetrokken De afdeelingschef liet toen de detachementen oprukken die in kleine afdeelingen achter het front waren opgesteld en deze tastten de Japanners in de flank Verschillende dorpen worden door ons genomen De rechtervleugel behield ziJn stellingen aan de Sha ho De stellingen van de troepen bij ons centrum waren in vergelijking met die van de andere troepen en de geheele positie aanmerkelijk vooruitgeschoven Daarom waren reeds van te voren stellingen gekozen op gelijke liJn met die van den rechtervlengel en ten deele versterkt Na een verbitterden strijd trokken de troepen op deze stellingen terug Onze troepen streden drie dagen onafge broken Vele regimenten bobben drie nachten niet geslapen Desniettemin verwacht ik Do verliezen van de Japanners moeten zeer aanzienlijk zyn II I I Ü L I i j FEVÊLLETOX 1 Alk een oud vriend van den huize mocht elk aanspraak op zgn vertrouwen maken lietgeen de jonkman volgaarne erkende We hebben eene alleronaangenaamste ontmoeting gehad zeide hg en moeder is nog niet geheel bekomen van den pijnlyken indruk dien deze op haar gemaakt heelt Verscheidene jaren geleden toen münej zusters nog kinderen waren hadden wg eene Engelsche gouvernante hg ons aan huis Zü verliet ons zooals zg ons toen ver telde omdat zg ging trouwen Wij hebben sedert nooit meer van haar gehoord maar een groote week geleden ontving moeder een brief waarin onze gewezen gouvernante haar meedeelde dat zy in een toestand van diepe armoede en ellende verkeerde Na langdurige aarzeling had zg bet gewaagd op aanraden van eene dame die zeer goed voor haar geweest waS aan Be menschen te schrijven bg wie zg vroeger goiremante was geweest en een beroep op Onder dezelfde dagteekening seinde generaal Koeropatkine verder De nacht op 15 October verliep rustig Omstreeks negen uur in don echtend werd bemerkt dat vijandelijke colonnes in tamelijk open formatie op onze stellingen aan den Groeten Mandarijnenweg aanrukten Onze batterijen openden het vuur op deze colonnes De bevelhebber aan den linkervleugel meldt dat de vijand daar aanzienlijke versterkingen kreeg geljjk ook bij Liaojang geschiedde Gisteren barstte tengevolge van het hevig schieten een krachtig onweder los met zware regens De wegen ziin slecht geworden de rivieren gestegen De algemeene order voor alle troepen blijft onveranderd allerhardnekkigsl tegenstand bieden Juist wordt bericht dat aanzienlijke Japansche strijdmachten den spoorweg overtrekken van het Westen naar het Oosten Reuter seint nit Petersburg dd 1 Oct Aan het Telegraafagentschap wordt heden uit KJiarbin gemeld Men zegt dat het geheele gewicht vun het gevecht van den 14e rustte op bet 17e legercorps dat dank zij een tijdige ondersteuning door het zesde corps alle stellingen kon behouden Naar men verneemt sloegen onze troepen zes aanvallen af de Japansche artillerie moest driemalen het vuur staken Onze verliezen ztjn naar geraamd wordt zeer groot In den avond van den Ue kwamen de eerste gewonden aan Het gevecht dunrt nog voort De 3erste afleeling van de vierde Donsche Kozakkendivisie is aangekomen Het gevecht tusschen Yentai en Moekden is voor de Russen geëindigd met een nederlaag Het laatste telegram meldt dat de Japanners de Hocn ho overtrokken en dat de Russen terugtrokken Zeventig kanonnen zoo meldt Koeroki vielen den Japanners in handen van gevangenen en anderen buit wordt in dit beknopte telegram geen melding gemaakt De Russische stellingen bij Moekden zullen nu de Japanners de Hoon ho overtrokken wel niet behouden kunnen worden zoodat een terugtocht tot Tjeling waarschijnlijk i Het gevecht duurde gisteren nog voort Maar oogenschijnlijk slechts om den terugtocht der Russen te dekken Het resultaat dat Koeropatkine zich van dozen aanval voorstelde is dns niet bereikt En het wordt steeds meer duidelijk dat hnnne liefdadigheid te doen Ge weet hoe moeder is zjj is niet alleen de goedhnrtigsle maar ook de minst ergdenkende van alle vrouwen bet is onmogeiyk baar te overtuigen van de slechtheid die er in de wereld is Zy schroei haar per keerende post een briel terng waarin zg de gouvernante nitnoodigde haar een bezoek te komen brengen terwgl zg het geld voor hare reis kosten In den briel sloot Toen vader thuis kwam en hoorde wat er gebeurd was schroei hg terstond aan z n agent te Londen ten einde hem te verzoeken onderzoek naar do gouvernante te doen wier adres hg oan dezen opgal Voordat hy het antwoord van den agent kon ontvangen kwam de gouvernante hier Zg maakte een allerongelukkigsten indruk op hem De briel van den agent die ons eenige dagen later in banden kwam bevestigde zgne kwade vermoedens Sedert wg die vrouw uit hot oog hadden verloren had zg een losbandig leven geleid Vader hield met haar een gesprek onder vier oogen hg bood haar eene som gelds aan om daarmee naar Engeland terugtekeeren onder voorwaarde dat zg ons huis zon verliton Als zg weigerde dan zou hem geene andere kens overbigven dan baar in handen der justitie overteleveren Zg nam het geld aan en verliet ons huis By onderzoek is ons gebleken dat zjj tich op hare Koeropatkine onder den invloed van A leiejet tot don aanval is overgegaan en dat het een misgreep is geweest die aanvalsplannen dagen te voren bekend te maken Den 2en October vaardigde Koeropatkine zijn legerorder nit waarin hij aan de troepen zijn voornemen te kennen gaf den vijand aan te vallen Binnen enkele dagen w4 die dagorder wereldkundig en met de teginwoordige communicatiemiddelen was die naüinrlijk even snel in Tokio en van daar bij maarschalk Oyama bekend als hier Den lOen October begon de aanval maar Koeropatkine vond den vjand voorbereid en een tegenaanval geschiedde te gelijker tijd met den aanval Do eerste les door Clausewits gegeven doo r Von Moltke steeds gevolgd de eerste voorwaarde voor een succes Maak uw plannen niet bekend sla snel toe en onverwacht is hier voorbijgezien Juist van Koeropatkine is dit meer te verwonderen daar deze in het Russische leger bekend staat als de zwijger Zou ook hierin Alojejiil do hand hebben gehad V De koning van Saksen is overleden Slechts korten tgd heeft koning George zjjn land kannen besturen Den 19en Juni 1902 volgde liij zgn broeder koning Albert op en thans heelt de dood hera weggenomen Koning George werd den Ben Augustus ISUlr geboren als tweede zoon van koning Johun en koningin Amalia Hg trad natuurlijk vroegtijdig in het leger en was in 1866 geneiaalmajoor commandant der eerste ca valeriebrigade tijdens de oorlog met Pruisen In 1870 voerde bij do eerste Saksische divisie aan en toen zijn broeder Albert tot commandant van het Maasleger word benoemd trad prins George in diens plaats als commandant vnn het 12e Saksische legerkorps op Als zoodanig voerde h i het bevel in de gevechten vnn Nouart en Beaumont en nam hiJ deel aan den slag by Sedan Van daar rukte hiJ met zijn korps op naar Parijs en nam hy deel aan bet beleg van de hoofdstad Na de troonsbestyging van koning Albert in 1873 werd prins George tot commanded rend generaal van het Saksische leger benoemd en in 1888 stelde de Keizer hem aan tot veldmaarschalk en inspecteur in de 3e legerinspectic In deze betrekking maakte hij zich zeer bekend door zgn scherpe legerorder tegen de soldatenmishandelingen die door de Vorw rts werd gepubliceerd In 1869 had prins George van de Hoogeschool to Leipzig den titel van doctor ho terugreis naar Engeland te Molz opgehouden heelt Ge znll begrgpen wat voor soert van vrouw het is als ik u zeg dat zy een paar dagen geleden in eene herberg gezien is met uw knappen stalknecht Joseph Rigobert Terwyi deze omstandigheden my medegedeeld werden trachtte ik mg iets in het geheugen terugteroepen Ik herinnerde mg wat Francis Haven ons mot oen enkel woord verteld bad en wel dat zgne vrouw vroeger gouvernante bg een Duitsche lamilie geweest was Een vermoeden van de waarheid rees er plotseling bg mg op Hoe heette die vrouw vroeg ik Alicia Warlock gal de zoon van Herr Beldheimer hierop ten antwoord Ik had slechts éëne gedachte toen ik dat antwoord hoorde zonder een oogonblik uitstel naar hui terugtokeeren Het was toen I avonds tien uur de laatste trein naar Metz was al lang vertrokken Ik sprak met mgn jeugdigen vriend af na hem mededeeling van de omstandigheden gedaan te hebbM dat ik den volgenden morgen met den eersten trein zou vertrekken in plaats van mat de andere gasten die bleven logeeren het ontbgt te gebruiken Gedurende dien nacht sliep ik onrustig en vroeg mgzelven telkens al hoe het op Maison Rouge nu wei gesteld zon zgn Telkens en telkens drong diezellde vraag noris causa in de philosophic verkregen Zgn regeering die maar ruim twee jaren duurde is voor hem een bron van leed geweest vooral ten gevolge van de scheiding tusechen zijn zoon Friederich August en diens gemalin Louise van Toscane thans gravin Montignoso Koning Friedrich August die thans den troon van Saksen bestijgt is in 186 5 geboren en heeft vgf kinderen van wie de oudste prins George geboren 15 Januari 1893 thans kroonprins wordt De onderhandelingen over het DuitiïchZwitsersche handelsverdrag komen niet vooruit zoo wordt uit Bern gameid Sedert eenige dagen hebben geen byeenkomsten der onderhandelaars plaats gehad daar de Duitsche godelegeerden nienwe instructies voor hot voortzetten der onderhandelingen verwachten Van Zwitsersche zgdo wordt verklaard dat eerst na het ontvangen dier instmcticH biyken zal of overeenstemming inogelgk is en of dus tot voortzetting der onderhandelingen zal worden besloten Graaf yon Btilow heeft gepoogd de onderhandelingen to bespoedigen door het middel toe te passen dat met Rusland en Roemenil tqt zulk een goeden uitslag leidde Het Russische handehtractaat was snel gereed na de samenkomst met minister Witte op Norderney dat mot Roemenië na het bezoek van minister Stardza aan Homburg Do Ostschweiz te St Gallen verschonende meldt nu dat het ond lid van den Nationalen Raad dr Curti en saincnkoraBt had met graof Von Bulow te Homburg Die samenkomst had naar het blad verneomt geen ander doel dan te trachten de verschillen van raeening en de mooilgkheden die bg de onderhandelingen gebleken waren door een verlrouwelgke bespreking tol oplossing te brongen Dr Ourti was hiertoe door den Nationalen Raad naar Dnitschland afgevaardigd Men hoopt dat deze besprekingen tot een resnitaat zullen leiden en dat Von Bülow den Rgksdag dus ook het tractaat mot Zwitserland zal kunnen voorleggen Het verraad van Hendrik Witboi het opperhoofd der in 1891 met zooveel moeite onderworpen Witbois laat thans geen twgliil meer na zgn door twee kapiteins aan do Duitechers overgebrachto oorlogsverklaring Tenzg hg door zgn itamgenooten tot dezen omkeer is gedwongen moot men het er voor houden dat zgn proclamaties en ver zich weder aan rag op terwgl ik den volgendon morgen vroeg naar huis terugkeerde den morgen van den eersten Maart Bij onderzoek bleek miJ dat slechts één persoon in mgn huis wist wat er in den algeloopcn nacht op den verjaardag van Francis Raven in den stal was voorgovallen Laat Joseph Rigobert mg daarom als vorhaler vervangen en u de geschiedenis van liot einde vertellen zooals hg deze vioeger aan zgn advocaat en aan mg verteld heelt Verhaal van Joseph RioonnBT Op denzoven en twinligsten Februari aeid ik met eene boodschap van Ma son R U e naar Metz gezonden Op de publieke wandelplaats ontmoette ik een becidsehooiie vrouw Het was eene blondine zg was uit Engeland alkomsliit Wg bewonderden elkaar wederkeerig wg kuoopten een gesprok met elkander nan Zg sprak het Fiansch zeer goed maar met een Engelscli atc nt Ik bood haar eenige ververschingen aan mgn aanbod werd door haar aangenomen Wg voerden een langdurig en belangrgk gesprek wg ontdekten dat wy voor elkaar g Bchapen waren Wat is daur voor misdadigs in gelegen Ponft vimtgt k h 1 1 iA i fyU