Goudsche Courant, donderdag 20 oktober 1904

jeon Grijs Haar Donderdag èÓ October ll9lÖ4 ISste taargang i ok 0541 mimm tmuwt f iëiites en Advertentieblad vbor Gouda en Omstreken TMérooii Ho 89 ADVERTEATtfek worden gepLiatst van 1 5 regel a SO Cëntëri iedere regel tiieer 10 Centen trroote letters Wordeti berekend naar plaatsruiifate Inzending van Advertentiën tot 1 uur dei niidd lyietAmi No 8 üe Uitgave dezer PIETAS Levensverzekering M te UTRECHT Leveiiiverzeheriqg cii Lljfrciile lllaalseha ij tol Exploitatie vaii Slaalss oorwe eii Bij gcelegenheid an de Woerdensche Najaarsmarkten loopen op MAANDAG 24 en WOENSDAG 26 OCTOBER1904 voor vervoer van reizig ers derde klasse onderstaande extratreinen I TM VAN tHIRpCNWICH ROTTEKDAM M V 5 50 s morg CAPELLE A 6 00 voorm OUDEBKERK 6 05 NIEÜWERKERK 6 20 MOORDRECHT 6 27 OOUDA 6 45 HEKENDORP 6 54 OUDEWATER 7 01 WOEHÜEN 7 08 WOERDEN V 2 15 s nam OUDEWATER A 2 25 HEKENDORP yi 2 35 GOUDA 2 49 MOORDKEOHT 3 05 NIEUWERKEBK 312 OUDERKERK 3 17 CAPELLE 3 22 ROTTERDAM M 3 32 Met deze treinen kunnen ook vervoerd worden Wagens Paarden en Vee bevracht tegen wagenladings en stukstarief Zonder verhooffing w w r i rnw fi Dimt Oenc h Itfcmcsn anbcvoUn Met Ecn D ploma en Ooud B liT ond PRAEPARATEN VAN VeUllia L AI VIVIIC Kow l bij kindtren tlf rolwuMMn gebrtk aan setlutt lUchte pUnarMni MouoliooMpllii f m mMii m likrt qf knuonbèil koorti m h ro Toleen QUIKALaROCHE mOtltUOnUEUX m M Ujionlar l n Blo l bt k etkniolit kwaln T n Krltinhai leinUil ii V krt liMr In lUoo 4 1 90 4 F I 11 f i tf fl na r roidiMni T nt rk iid Banc Min ren nMk voor dageltjkHb eeb nik HVCI V vav woatfX voor kindmn xwaklten en klltnuibtlge cMt lUn er een u bevelen Ala lHlH knchti e dnnk bi itooriUMHl der ipUiTWterlUMICuua en dUnil ook voorinigelInjeneBkleineHndoTffli Prijiper bm m Kgr ƒ L70 i M lCiir 0 90t X Kp 0 BO CIumlMh Ualircilltror Spniiaal voor Kliidemedliif In biuMD K K r O BO iilfir ITlCIIVaMIIVCI t Kj o BO M KüL OJ Ac4llt ia l yof AHtfkn H t nokon eener belve Ci i ntte is voldoende ter bettrij v dint v n de berlpte uavnUw vui Aitbim etc Indooajee k f O BO eo ƒ O fiO Tamarinde Bonbons r S2 IS ÏÏ T fSÜSi i ooriüuJerw Lcwljcen Je T narla U ÜonboM van KRAEPEI ISN HOLM beUn ri ke dtewtan ikar dt vonn voor h t kind begwcl Uk on d anifcak wogwiMun U Frifi p r dcK q O DO ca O BO Qolmlalr OflcétllAG lK n Mn erkend ftls het BESTE huimniddcl 0 tllTliaKraaHliCO bij Hoett Verkoudlwid n Kcalpyn h b e n fiyiDOplowend m TsnMChtand mlddd bU ultotOMiMUMld ultikiitend u □ fletchjo YgArijgbüwr Pitj ƒ O flO per flesch c KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST AUkU ét maam t A M M AitfH v 1 f meer De Nieuwe Lsmltii doet de grgze baren binnen enkele dagen verdwijnen maakt het baar glanzend en 2acbt belet het uitvallen en neemt de pelletjes van bet hoold weg Eischt op den hals London P r i s t SK en l 1 50 per flacon VerkrSgbaar in de ROZENDAAL M 9 by Izaak Cats Papier molen GOUDA Teleplioonnet Crouda Abonnement l 40 per jaar voor perceelen binnen een kring van K M 1 gelegen Aanleg en onderlioud g ratis Het net is aangesloten aan het Rgks Intercommnnaalburean Op 1 Aag 1904 142 verkregen aaiislaitingen Contracten en voorwaarden verkrijgbaar aan het Bnreau ACHTER DE VISCHMARKT leu oaMMiddjnula m f makkelykite poettmlddel Toor Heerea en vooral dame en Klndcreohoenwerk Il de Appietunr Tin C II Millir 4 C rV Btrila Btllk Str 14 Men lette otd Oiur op naam en fabriekamerfc VertryMevky Meeree WIekeflare Ie Maeeewert eieelirtae ataryae aai eiL Qaearee Oetet by W lera m aea Arafeea Gasornamenten in alle stglen Suprisfl Pcndants Kronen voor Salons Eetkamers Zitkamers Serres ORNAMENTEN voor Winkelverlicbting M M V LOON OasSller Dnbbelebuurt B 13 Telelur 117 SPECIAAL MAGAZIJN VAN 1 erHchlings irtikelen BADEN GEUSERS KOOKPLATEN GA8FOENUIZEN Onnoemeljke keuze nieuwste sooit GASBALLONS ÖROOTE VOORRAAD GEËMAILLEERDE GOEDEREN giltvrü nit de Kamper fabrieken BERK EN ZOON Eemg adres voor liasiiliiciliél Leooodigdyea 0NTVAN E3T alle oorten WINTEKSCHOEN WERK sterke SCHOOLLAARZEN OVERSCHOENEN merk de Weegschaal enz in het tardbrakiilscb Scboen eo Laammnapzijo KLEIWEG E 30 tegenover de Klaiwegsteeg Aanbevelend C SMITS Alle reparatiSn en aangemeten werk W e ker cna wil j KchtA Eikel CaCftO te outrangen ceuniui geatelJ en na vele juiftiemiageB ht dt handel gekom o oiidei den mun dia litrindera Dr Hwhaeli rarraudigd op d best machines la het nldberoend étabUisaemant tm Oebr BtoU rck t Kenlon lacht Bikcl Cacao a Tierkanton busMH Dee rikel Oacao is met melk gdkookt eea aangename gezond drank vaor 4a lijkact gebruik een k 2 theelepïa raa t polder TtMT een kop Obooolata Ala Cenooikraefctjge drank b gmi an d ari boe elei nti met water M tbniik Turkrijgbaar b de TmiTrumiti B 1 Apotheksro on f iJêT rWd aias C nonnlTertegtmiroordiMr na Vtim hmd Julius Mattenkltdi imiiterdam Kalveiitraat i 9i Onnavolgbaar zgn thans door nieaw gevonden toepassingen onze n oliecerr getcMMerlf form tretlen Pelttture Uogaert Ziigoven kracht en diepte die nuoiukers niet knnnen hereiken Men overtuige zich geen imitaties voor de eehie te ontvangen Oelll Prijscourant met een aantal ongevraagde getnigschriiten gratü op aanvraag Boxtel H nOGAIiHTS C Co Agent voor GOUDA Firma A QOANT Kunsthandel Kleiweg bg wien modellea U bezicbtigen zgn en Metaalpoetseztract merk KOOD KRUIS nit de fabriek van Firma H SARDEMANÏf to Zevenaar en Emmerik upamuen do kroan Verkrijgbaar to Gouda hij R ZANDVOOBT M A CATS lir ZAND VOORT J 8 MOSSEL G IJSSELSÏIJN Firma L DH JONG A DROST te Weerden bjj N PB KRDIJFF ËÊMPÖTVMm Men wordt T rioeht op t MSRK te letten OTT HIT UlOUUn TIH H IUVËNSWAAY ZONEN QORINOHBH Deze TH룣N worden afgelererd iii rerzegelde pakje J a vijf Ueee en een half en een ed otu met Termelding Tan Nommer ec Pr B voorzien van nevenstaand 51erk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de nitvoeriaff ym geeerde ordera aanbevelende J U BIJL Gouda Drsl van A BRINpiAN Zs roorheen J BKEEBAART Lz HuHenlandscli Overzicht l kio 18 Oct Renter 1 nnr namiddag Dö Bussen amslngelden Zondag de kolonneYamoda en ontnamen haar 14 kanonnen Do Russen coneentreeien zich in front van Okoe en Nodzoe zoodat een tweede groote sslag verwacht wordt London 18 Oct Bonter De Japansche legatie publiceert het volgende telegram van heden uit Tokio Een koloiine onder bovel van den brigade generaal Yamnda rukte op 16 dezer ep om het detachement van ons linkerleger te versterken dat den vijand ten noodden van Shahopo aanviel Het versloeg den vijand nabij Weilsjiolontsoe en mankte 2 kanonnen en 2 ammunitiewagens buit Na éen vijand opnienw teruggeslagen te hebben bü Santaokantse trokken deze troepen op bun oorapronkeliike stelling terng toon zü te 7 uur v avonds plotseling omringd werden door ongeveer een divivic van den vijand Na een hardnekkigen strijd van man tegen man slaagde Y amada s kolonne er in door te breken De vfland hernam zijn vorige stelling terwfll onze artillerie die haar meeste manschappen en paarden verloren had genoodzaakt was 9 veldkanonnen en 5 hergkanonnen achter te laten De ïjand beeft in hot f roijt van ons hoofdleger versterkingen gekregen Onze verliezen op Zondag jl aron ongeveer 1000 doeden Een telegram van Sakkarof aan den generalen staf meldt In den nacht van den 17 October vielen de Tapanners herhaaldclgk onzen rechtervleugel aan doch werden teruggeslagen In den loop van den iag namen onze troepen het dorp Scliat intsl dat aan de Shako oostelgk van Skakopie ligt De vijand beschoot onze stellingen by het vet overde dorp hevig doch ging niet tot den aahval over Op den bergtop van den Eenzamen Boom die de Pntclowtj genoemd wordt werden heden avond en in dB nacht de dooden begraven wiarbij aart de Japanners militaire éer werd bewezen De wapens zoowel Russische als JapansClie en de gevallenen op den bfergkegel todnen hoe veïtwiifeld hier de strjd wtts Een aanzienlijke versterking van de vijandelijke troepen tegenover ons centhlih wordt wtórgenömea Op den linkervleugel had op den 17 October geqn gevecht plaats Een vertegenwoordiger vande BlrsjewiJa Wiedomosti seinde gistsren uit Kharbin In i i ii FEViLLEtOX De chirrif n gèS mg v 6i het geval dat er iets mocht gbbenrert eèn groote afélscltel die in het huis gemakkelijk gehoord kon worden Na ik mijne schoonel vrienditf eder in mijn gezelschap had maakte ik het avondmaal gereed Een pastei een worst en eenige flesschen MóeselwiJn maakten orts eenvoudig maal uit Wanneer twee mensehen elkander liefhabbefi vefaSilert de bedwelmende be Wliig der Helde de eenvotnjigsle geMUtM hl e en leeatmaal In een vrooltke stJMMMg zetten wQ ens ann ta l n er Juist op het oogenbltk waarop ik mijne bekoorlijke metgezellin verzocht op een t aats te nemen nam de ellendige n0e1wlknas in het aangrenzende vertrek deze geltgenheid waar om weer onrustig en gejaagd te worden Hij stamyte met zp stok op den vloer bij riep in een vlaag van krankzinnigheid nit Rigobert Rigobert 1 Het geluid van deze klagende stem dat den nacht op 17 dezer ruk en de Bnsaen voorwaarts en wierpen de Japanners tiit 6 stellingen terng waarbij ziJ 8 kanonnen buit maakten De Japanners verschansten zich toen in een sterke bergachtige stelling de Russen bestormden deze tegen 2 uur d namiddags en veroverden weer lU kanonnen en 8 stuks snelvuurgosohat Hot gevecht duurt voort Een nieuwe bloedige naam kan in de Russische goschiedenis geschreven worden naast diè van Yaloe Kintsjon Taschitschiao Wafnngkoe en Liaojang ondaSks de holdliaftigi houding van de Russische troepen hun volharding en hun zelfopofforing 8cli jnt de uitslag vaq den stri d in de vlakte tusschen Y entni en Mo ikdon door geueraal Oyamaals de slag by de Sha ho gedoopt niet twijlelachtig meer Het eenige wat generaal Koeropaikino nog doen kam is door het wagen wellicht het opofferen van een legerafdeelmg onder generaal Meycndorl do Japanners te belütten ziJn terngtochtsweg at te snjjden en daardoor bet beslissende sn6ce dat Oyama ook hiJ Liaójang tevergeefsch gezocht hoeft te voorkomen Het zgn klaarblijkelijk de drie reserve divisies die Koeropatkino heelt opgedragen de Sha bo zoolang mogelijk te verdedigen TënziJ de berichten grootelSks overdreven gn moet deze slag gerekend worden onder de grootste en moorddadlt to die sedert Napoleon s oorlogen gestrodeil zjjn Indien h ét cijfer van do Russische Verliezen 9000 aan doodon cenigszins juist is dan is dit rct ds moer dan do helft van het gehéel o aantal dooden aan Duitsche zijdo gedurende den geheelen Fransch Duitschen oorlog Doch zelfs zoo dit cijfer overdreven is dan is de slacHüing in de vlakte van de rivier de Sha toch nog ontzettend Na den slag biJ Liaojang konden de Russod het Woord vod Pyrrhus herhalend beweren dat nog zulk een overwinning noodlotH vOör dd Japanners kon vorden En in plaats van nu een sterke verdedigende stelling aan te leggen waartegen de Japanners het hoofd Ve pletter zouden loopen gaan zg over tot een aanval die ziJ acht dagen te voren aankondigen en die oodlottig voor hen worden moest Dl Üppeschë LabttbSztg deelt thhnfe nadet e bgzonderheden mede ov er do totstandkoming van het geheime verd ag Witarvah minister Gevekot voor do stemming over deregeatschapswet in don Landdag van LlppeDëtihold het bestaan beeft onthuld plotseling tot oas doordrong deed mijne scboone vriendin ontstellen Zz werd in een oogenbllk doodsbleek Groote God I riep ztj alt Wat is dat f Een krankzinnige Engelschman Een Eagcflschman Houd je maar kalm mijn engel I Ik zal hett vVel tot bedaren brengen De klagende steta risp wser om Hi j Rlgottert Rigobert Mijne scboone vriendin greep mi btj den arm en vroeg Wie is het f Hoe is zijn naam 1 EeU iMlirlia n Itét op httaf gelaat tl ok myne aandacht toen zg deze vraag deed Een gevoel van jaloezie maakte zich van miJ meester Ken je hem f vrbeg ik Hoe is zijn naam herhaalde ziJ heftig Francis antwoordde ik Hèe heet hij nog meefP Ik haalde mjue schouders op Ik kon m dien barbaarschen naam niet meer herinneren Ik wist haar alleen te zeggen dat hj met een R begon ZijfK achterover in haar stoel Zou zjj een flkuwte krijgen P Neen zjj hersteMè zich wedef en kreeg b aar gewone kleur teragr Hare oogeh schoten vlainmen Wat moest dal beteekenen f Hóe góéH ik dé vronwen over t algemeen ook begrijp t ik toch niet wat ik van deze vrouw moest Het was al sedert jaren een fievellpgswCnsch Vkn de gemalin van vorst Wolflëüiar vorstin Soüe om een Btlckelbnrgsch prins de opvolging op den troon van Lippe te verzekefen Vorst Woldemar gaf ten slotte toe aan den drang van zjjne gemalin en van de volkomeft BQckeburgsch gezinde omgeving en het verdrag stond op een goeden dag ontworpen on goedgekeurd op het papier Waarom vorstin Sofie haren heelen invloed gebruikt had o prins AdoH van Schanm burgLippe tot opvolger aangewezen te krijg9n is een hoofdstuk op zichzelf Haar tweede hartsrerlangen was dat zij bare nicht prinses Foodora van Langenbnrg aan prins Aijoll van Schaumburg Lippe wilde uithuwelijken Deze lieyelingswensch van de vorstin is echter nooit vervuld Na een hofbal dat opzettelijk op touw was gezet om do twee vorateïijke per one i met elkaar in aanraking te brengen keerde prins AdoK s ochtends om viJf uur naar Buckeburg terug De zaak w is mislukt Nu beproefde vorstin Sofle weer het verdrag met Blckoburg VeriHèligd te krijgen maar daarop verklaarde de Vorst na zeer heftige tooncelen in het paleis te Detmold intnssrlion wrts priös AdoK in nauwe betrekking gekomon met het keizerlijke hof 41a prins Adolf jon lief was als man Van i BÏQht is htj mij nog liever als zwager van deir Keiier Het geheino verdrag blief liosta a Hoé gewerkt iS om dit gehoiras stuk tot stand te breiigon kan blgken uit do onderhandelingen vnti Vorstin Sofle met don minister WolHgramm ei een hoog ambtenaar van het hof Bj een van deze sa mensprekingen waarin de thatts regoerende linie Biesterfeld van haar recht beroofd moest worden liet ionland zich de wooi don ontvallen Wu kunnun ons draaien on Wenden zooveel i U willen de Biesterfelders blijven ons in den weg staan Do jWelt Korrespondenz bovat een artikel over den opstand in Zuidwest Afrika waarin de verwachting wordt uitgesproken dat tenminste een inhoorlingedstam de Bastaards geen gemeene zaak zullen maken met de opstandelingen Dat kolonel Leotwein zich in Rohobotb bevindt in het gebied der Bastaards geeft daarop hoop Want de Bastaards sluiten zich over het geheel veel meer aan bij de blanken dan bjj de Hotteptotten zij gevoelen rich door hun halve afkomst verheven boven de Kafferstammen Hun aantal is niet groot de geheele stam kan ongeveer 700 man tellen maar het zijn goede soldaten en volgens een overeenkomst met de Regeering worden jaarlgks een aantal jongelingen van dien denken Ken je hem P herhaalde ik ZiJ lachte om mjj Welk een dwaasheid I Hoe zou ik hem keaaen P Ga naar den oagelukkigen man toe ea breng hem tot bedaren I Mijn spiegeltje hing vlak tegenover m j Een enkele blik daarin overtuigde mg er van dat geene vrouw die goed hij haar zinnen was aan den Engelsch man de voorkeur boven pj koi g OVen Ik herkreeg nl n zelfvertroaWeA en sAelde naar het bed van den Engelschman toe Toen ilf bij hetfi ktram wees htJ nakr myaë kaïAer H $ overstelpte mg met een stortvloed van woorden in zgne eigene taal Ik maakte uit zijAé gebaren en zij né blikken op dat htj op eene onbe rgpelijke wijze de tegenwoordigheid vah ra gast bad bemerkt en dat hij wat nog zondeliager was bj de gedachte dat er iemand in mtjne kamer was huiverde Ik trachtte hetn tot bedaren te brengen mét behulp vaA het raiiiiiJ waarvan ik reeds meldiag gemaakt keb dat is te zeggen ik vloekte tegen heal in mijne eigene taal Daar dit niet scheen te helpen deed Ik hem de kratht mijner vnlatea gevoelefi en verliet ztj kamertje Toen ik biJ mijne scboone vriendin terugkwam zag ik dat ziJ bet vertrek op en stam op militaire wgze opgeleid De Duitsche officieren roehien zeer bun diensten als verspieders en verkenners Voor drie jaren brak een opstand onder de Bftstaards nit ten gevolge van de onhandigheid van een officier der Duitsche troepen doch sedeH dien tijd hebben de Bastaards zich steeds trouw aan de Duitschets betoond Het bericht dat de Hottentotten zich in GrootboekKflras verzamelen wordt als zeer ernstig beschouwd Want die plaats ligt in het gebied der Berieba s en uit hot bericht kan dus worden opgemaakt dat de Berseba s mot de Hottentotten gemeene zaak maken De Welt Korrespondentz is hQzonder Verstoord tegen Engeland Het blad sèhrijft roen Daden Boerenoorlog inlandscherooverbenden zich voreenigden aan de grenzen van bet Duitsche Nama gebied hebbon wi de Engelschen geholpen om deze benden te vornietigen Hoe doen thans de Engelschen F Zij hebben in den strijd tegen de Bondelzwarts een Duitsch detachement dat toevallig op Engelsch gebied kwam aangehouden en ontwapend zg hebben in den strijd met do Herero s oorlogsmateriaal dat in de Walïischhaai werd aangevoerd als contrabande behandeld na deze voorbeelden hebben wij reden te vreezen dat zy ook hg den nieuwen strijd met do Kaffers ons eer moeilijkheden zullen bereiden dan ons zullen helpen Vandaag wordt de buitengewone zitting van hot Fmnsche parlement Jeopend t Belooft een zeer gewichtige te zp Do Kamer staat al dadeljjk voor tal van interpellaties er zijn er wel dertien waaronder een aantal die verband houden met regeeringsdaden vap de vacanlie Deze zün in drie groepen te verdeden ze betreffen de verhouding tot den Heiligen Stoel de beschuldigingen van oneerlpheid en kwaadsprekerij onder militairen de werkstakingen te Marseille enelders Combes wil wel graag dadelijk dobatteeren over het terugroepen van don gezant bjj het Vatikaan doch de beraadslaging over de scheiding van kerk en staat wenicht hij niot vóór Januari Zal de inkomstenbelasting aan de orde komen P De regoerlng heeft het beloofd Maar t is al zoo laat zal men niet eerst met de begrooting moeten beginnen V Beginnen na het noodige gekibbel over bet terugroepen van den gezant bjj den Paus I neer liep en ia een toestand van opgewondenheid vorkeerde waarvan ik mij geene verklaring wist te geven Zy had niet gewacht totdat ik baar glas inschonk maar was al met den edelen Moes lwyn begonnen terwgl ik afwezig was Ik noopte haar slechts met moeite om aan de tafel plaats te nemen Ik kon haar door niets tot eten bewegen Ik heb geen trpk meer zeide zg Geef mg maar Wat yh Dé edele Moeselwgn verdient dien naam ten volle Do kracht van dezen fijnen wjjn oefende geen verdoovenden invloed op mjne zonderlinge gust Die scheen haar veeleer optevroolgken 2 $ sprak aldoor op denzelfden flaisterenden toon on bracht het ge iprek telkens weer op den Engelschman in het aangrenzende vertrek By iedere andere vroaw zou deze hardnekkigheid mg boos gemaakt hebbea maa f myne bekoorlgke gast Was onwede staanbaar ik beantwoordde hare vragen niet de gedweeheid van een kind Zg bezat al het overdrevene dat aan hare natie eigen is Toen ik haar vqrtelde van het ongeluk dat de oorzaak was waarom de Engelschman te bed moest biyven sprong zg overeind Wordi vmalgi 01