Goudsche Courant, donderdag 20 oktober 1904

cJ De NOUVEAUTÉS in iMANTELS Costumes Japonstofea Rloii§eii Peignoir en zgn in zeer groote keuze tegen do meest concurreorendo prgzen voorhanden Vanbevelend VERSCHEIDENHEID Te Praag zgn na afloop van twee werkliedenbyeenkomslen ongeregeldheden voorgevallen Voor het Dnilache casino werden de liberalen uitgejouwd in optocht trokken 1500 werklieden de stad door roepende om algemeen kiesrecht Er ontstond een botsing mol de politie die een der sprekers beletten wilde aan hel woord te komen De agenten trokken do sabel en er werden eenige personen gekwetst een aantal anderen in hechtenis genomen Een slugersknecht nil Lyon Flochon genaamd trouwde verleden Donderdag te Parga met een meisje Truchot Zg waren 33 uii 27 jsor oud Na lustig bruiloft gevierd te hebben geleidde men om twee uur i nachts het paur naar hunne woning Toen men s ochtends Ie tien uur nog niets van hen gemerkt hnd klopte men aan hunne deur zonder antwoord Eindelgk brak men de deur open Een sterke gnsluchl sloeg den binnenIredendon tegen De man was reeds dood De vrouw ademde nog maar mon wanhoopte aan haar behoud Ai vEHTi iNrii iN Hijnland s Bundergeld Ingelanden worden herinnerd dnt 1 Octo ber jl de hiattte termifn van Rynland s Bundergeld over 1904 verschenen is en hnn wordt derhalve verzocht het nog verschuldigde leu êfioedigite lo voldoen ELIKSLAGEES en nOijUKKHnfCH tievrangd AMSÏERDAMHCHK METAALWAKP NKABRIEK Mortelaarsgmcht 6 Amsterdam FETBOLEDUKACnELS rciikcloos gevaarloos 1 Deze worden ook In liiiiir f e evrn Aanbevelend P P SOOS Tiendeweg 59 Bod 300 90Bod GOUDA 19 October 1904 Een zoontje van den heer 6 geraakte hedenmiddag aan de Spieringstraat te water Door den heer Verzgl werd hij gelukkig weer op het droge gebracht Do heer J Gonda Jr staat op de voordracht voor direetenr dor gasfabriek te Fraaeker De Kamerontbinding in Italië Het Staatsblad zon giiteraTond een beslalt bevatten tot bet ontbinden van de Kamer en het bijeenroepen van de kiezer op 6 November a Aan dit beslnit gaatvooroteennitionzetting van do beweegredenen tot de ontbinding door den minister president aan den Koning gedaan T it verslag zegt dat het land zeer verontrust is door do wanordelijkheden welke knnatninlig on zonder reden in het leven geroepen zuii en een toestand veroorzaakten die aan de Kamer waarscli nlgk niet die kalmte zonden gelalen hebben welke zg noodig heeft om de levenfcqnaesties voor de economische toekomst van Italië te bespraken en tot oplossing te brengen In dezen toestand stellen de ministers den Koning voor hot oordeel van het land te vragen over het programma van het Kabinet opdat het optreden van het ministerie indie dit wordt goedgekeurd door do kiezers de noodige kracht zal hebben welk de ernst van do op te lossen problemen vereischt ot opdat het land zelf een anderen weg aanwijst die men naar zjjn meening moet volgen Het verslag geeft in algemeene trekken het programma van het ministerie aan Wat de binnenlandsche politiek aangaat zal het ministerie niets veranderen aan het sedert Februari 1901 gevolgd programma de grootst mogelgko vrgheid voor een ieder binnen do perken van de wet on vertrouwen in de liberale staatkunde welk vertrouwen niet geschokt kan worden door de gewelddadigheden van een kleine minderheid wier optreden door het gcheele land wordt afgekeurd Men moet niet verholen dat de niter te partijen misbruik hebben gemaakt van het vrgzinnig regeeringsstelsel Later telegram Het verslag zegt verder dat het ministerie aan li t parlement vermeerdering zal vragen van de manschappen wanrover hot beschikt tot handhaving van de openbare veiligheid en zal voorstellen een wetsontwerp betrcltende recidlvie Het parlement zal de bestudeering van de belastinghervormingen moeten hervatten Do stabiliteit van de begrooting is beslist noodzakelgk om don socialen en economiaehen vooi uitgang tot stand te brengen Een tlnancieele politiek die zou leiden tot het gestadig uilgeven van leeningen zou voor Italië noodlottig zgn Een conversie vjp de Htaatsachuld zou reeds volbraclit zgn wanneer do oorlog in het Verre Oosten niet allo markten dor wereld in ernstige verwarring gebracht had 1 0 uiteenzetting eindigt met de opnnlmr tige verklaring dal do regoering gelooft dat elko verlaging van de oorlogajitigrooting on verui nigbaar is met de veiligheid van den Staat Verspreide Berichten FaANKRlJK Op het gister te Pargs to openen internationaal congres voor chirurgie wordt met levendige bolangstelling de mededeeling verwacht die dr Doyen hoeft te doen in verband met zgn behandeling van kanker Gegeven de poleraitk reeds over die wgze van behandeling gevoerd wordt voor een heftige discussie gevreesd tusschon de Franscbe doctoren DOlTSOHI iSD Da K ln Ztg is op grond van aan een vertrouwd adres ingewonnen inlichtingen in staat positief de geruchten met betrekking tot een Middcllandscho Zeereis vnn keizer Wilhelm tegen te Bpioken en evonzoo de stappen die er gedaan zouden worden bij het Vaticuan tot verbetering van de b trekkingen tusschon de Italiaansche reüeering en den Heiligen Stoel De raadsman van gravin Do Montignoso Lachenal heeft verklaard dat hij met betrekking tot den dood van koning George niet kon zeggen wat er te Dresden besloten zal worden Do eonige wenscli vnn do voormalige gemalin van ien te genwoordigen koning Krederik is haar kinderen terug te zien Het voornemen den winter door te brongen te Florence is door de gebeurtenissen dor laatste dagen nitgesteld ZWITSBRLANII De regeering was voorneuiuns don JongTurk dr Abdoollah Djewdot het land uit te zetten wegens een opruiend artikel tegen den sultan Thans echter heeft een te Parijs gevestigd long Turk zich bekend gomnakt als do schriiver van bedoeld artikel en heeft hg zich naar Bern begeven om tegen de uitzatttng van den doktor te protesteeren SPIIIJE Stakers in de hout brancho te Barcelona hebben eergister op do haven een der patroons niet dolksteken vermoord 8000 Werklieden en handelsbedienden te Barcelona hebben Zondag ei n meeting gehouden waarin geelscht werd algeheele Zondagsrust en een motie van afkeuring gericht werd aan het adres der autoriteiten die in strjjd met de wet voor enkele industrieën pitMnderingen nmakten EOEHEIIIK Kofling Carol beeft te Jassy een feestmaal gegeven waarbg de minister president Sloerdza en de verti genwoordigers van Rusland Oostenrijk Hongarge alsiaede de gouverneur van Bessarabie aanzaten De koning en zjjn gemalin brachten een bezoek S in verschillende instellingen te Jassy ett werden overal door de bevolking met geestdrift begroet BINNENLAND ST ATEN G EN lilt AAL T If K K n K K M M B H Vergadering van Dinsdag 18 October Voorzitter Mr M baron Mackay Na mededeeling van ingekomen stukken stelde de V oorzitter voor aanstaande Donderdag te half 2 ure over te gaan tot het opmaken van een voordracht voor de vervulling van de vacature Clant v d Myl in den Hoogen Kaad Daartoe werd besloten waarna de vergadering gesloten werd De Telegraaf ontving uit Kota Radja het volgend telegram Bij oen klewang aanval in Peuiangan is de luitenant Scheuer gesneuveld Gemengde Betichten Naar wy vernemen heeft de directie der Noord Frieache IjOcaal Hpoorweg Mnalsrliappij om bezninigingsredenen een gedeelte van haar personeel eervol moeten ontaloan Onder de ontslagenon waren verscheidenen in vasten dienst Het ontslag kwam bgna zonder eenige voorbereiding Fmancioi le tegemoetkoming wordt niet verstrekt h Ct Men meldt nil Groningen In aanvulling van oen vorig bericht diene dat de leden van het ziekenfonds voor typografen en werklieden en bedienden in aanverwante vakken bij referendum verworpen hebben het voorstel van het bestuur om ten behoeve van het aan hel ziekenfonds verbonden pensioenfonds te contribueeren 5 cent per week voor de leden van 18 30 jaar 10 cent voor de leden van 30 50 jiiar en 15 cent por week voor do leden van 506 5 jaar Togen stemden 95 voor 78 leden terwijl briefjes van onwaarde werden verklaard Men meldt de Lirab Koorier uit SchootBudel van 15 dezer In den avond van gisteren kwamen de gebroeders P H van K oud 19 jaren en M van K oud 1 1 jaren voerlieden wonende te Weert alhier aon raeit paard en kar beladen met mangelwortelen Laatstgenoemde volgde de kar per flets beiden hadden goed gedronken ter gelegenheid dat eerstgenoemde dien dog voor de nationale militie had geloot Na aldaar nog in een bierhuis te zijn geweest vertrokken ziJ Eerstgenoemde zat op de kar en laatstgenoemde volgde per flets Door de duisternis verdwaalden eg van den weg en reden eeu voetpad op in de richting der zinkfabriek Nauwelijks een 100 passen op dat pad zijnde kantelde de kar om met het gevolg dat kar en paard in een diepen put terecht kwamen P H van K geraakte onder de kar zoo dat de as van den wagen hem de borst indrukte en hjj onmiddellijk oen lyk was terwgl zijn broer eveneens de hoogte afreed en met zjjn flets tegen de kar terecht kwam en zich verwondde s Morgens 15 dezer werden beiden door werklieden die naar do zinkfabriek gilden ter plaatse gevonden P H van K werd alstoen van onder de kar gehaald docli deze bleek overleden te zgn terwijl daarna het paard dat nog leefde uit zijn hachelijke positie Werd verlost Poging tot landverraad De ontdekking van de ongeoorloofde praktijken met gewichtige papieren door de daarvoor in arrest gestelde onderolflcieren op soldaten is te danken aan de oplettendheid van den kapitein chet de bnreai op het fort te Pontjol die naar de I ooom meldt het veMacht vond dat enkelen van hot personeel tegen de gewoonte stnkken meenamen naar hun kwartier in het subsistentenkader Het onderzoek gaat zoo geheimzinnig toe i at er nog niets van Is uitgelekt Van de drie Engelsch prekende vreemdelingen heeft de politie niettegenstaande zy tot diep in don nacht de verschillende wegen en voornamelijk die van den Chineesclion kainp waar zg het laatst werden gezien doorkruiste geen spoor kunnen vinden Echter i bekend dat z bjjna de heele stad hebben rondgewandeld overal waar zg kwamen aanteekeningen ulakend Een der Engelsch sprekende vreemdelingen heeft de gebouwen aan den Kleinen Boom opgenomen en zelfs opgemeten Het personeel verklaart in de meening Ie hebben verkeerd met een agent van een brand verzekeringmaatschappij te doen te hebben H j moet inlichtingen hebben gevraagd omtrent do eigoparen der groote pakhuizen langs bet Haven kanaal De gearresteerde sergeant heet Koa Sedert werd nog in arrest gesteld een serge int Krohna Beiden zjjn Dultschïrs Na laatstgenoemde arrestatie verklaarde de gearresteerde indo soldaat teekenaar dat Krohna hem verzocht had twkeningen en stukken van het bureau voor hem naar zgn woning te brengen Do soldaat had geweigerd naar hg beweert verder deel te nemen aan het komplot Te Batavia moeten eenige gewichtige do cunlen ten aan het depaitement van Oorlog vermist worden maar de waarheid hiervan moet nog bljjken zegt de lavabodc Een telegram van 20 September uit S imarang meldt aan de Javabode Uit het onderzoek bigkt d it meerdere personen in de zaak zgn betrokken Gister werd weer een fnselier van r uitschcn landaard in arrest gesteld die in het bezit werd gevonden vnn gewichtige papieren en teokeningen De commissie van onderzoek hoopt in dfze papieren materiaal genoeg te hebben gevonden om achter de juiste toedracht van do zaak te komen Hel congres van do S D A P dal hel volgend jaar met Paschen in Den Haag plaats heeft zal naar Vooruit meldt hoogslwaarschgnlgk gehouden worden in Walhalla dat na eenigen tijd aan de arbeiderabewe ging onttrokken te zgn geweest dus blgkbnar weer beschikbaar is In trein No 221 tusschon Ams erdam en Utrecht zijn na voorafgaande bi dwelming door modereiziger s ontvreemd ten nadeelo van den heer R do Haan uit Utrecht een gouden horloge met ketting een sigarenkoker mot knipsluiting en een parapluie De politie te Utrecht verzoekt opsporing Den 30n Maart jl is in den Haag besloten tot de oprichting van een Tehuis voor alleenstaande Blinden een pension waar nlleenslaande blinden oi r8chillig vnn welke belgdcnis of leeftgd een goede huisvesting en humane verpleging zullen kunnen vinden onvermogenden kosteloos gegoeden tegen een billijke vergoeding In bet bestuur der stichting hebben zitting genomen de heer N M Schild president en do dames L H C van Hoëvell socrotarosse en J Desmons ponningineesterosse allen alhier Een vreeseliik ongeval trof den 22 jarigen diamantbewerker Machiel Polak te Amsterdam Op do diamantslgperg waar hg werkte is hij door het vliegwiel der machine gegrepen on een groot aantal malen rondgeslingerd en lo piettor geslagen Het lichaam van den ongelukkige was gebeel uileengesUgen zoodat do bloedige stukken aan molens en ramen kleefden Gistermiddag is te Winterswgk binnengetrokken een troep zigeuners Zg hadden zes wagons Het gezelschap bestaat uit mannen vronwen en een talrijke menigte kinderen Ie zamen ongevoer 60 personen Zg liggen op 10 minuten nfstands van het dorp gekampeerd in veldtenten en worden door politie en marechaussee bewaakt Maandagmorgen had een spoorwegongeluk plaats op de lijn van Brussel naar Straatsburg Om 8 uur reed een personentrein die juist het station Sarrebourg verlaten bad op een goederentrein dien de machinist door den mist niet had gezien Er zijn twee doeden en vgf gekwetsten terwgl de materieole schade belangrgk is Maandagmorgen om halfvijf kwamen b j het station Monistrol in Spanje twee goederentreinen in botsing De beide machinisten kwamen om en drie spoorwegbeambten werden zwaar gewond De locometioven en viJf wagens zgn vernield Posteryeii eo Telegraphic Verplaatst 1 Oct de klerk der postergen en telegrafle late klasse J P Hacquèbard van Hoek van Holland naar Blokzjjl de klerk der postergen en telegrafle 2de klasse A Regnders van Rotterdam telegraalkantoor naar Hoek van Holland j 15 Oct de klerken der posterijen en telegrafle 2de klasse J D Prior van IJmniden naar Amsterdam telegraafkantoor en ö van Driel van Amsterdam telegraafkantoor naar IJmuiden 16 Oct de klerk der posterijen en telegrafle 1ste klasse T P E Sperna Weiland van Rotterdam b jpo8t en telegraafkantoor Kruiskade naar Lisse de klerken der postergen en telegrafle 2de klasse N Donkersloot van Rotterdam telegraafkantoor naar het bgpost en telegraafkantoor Krtiskade aldaar en E J Jacobs van Haarlem telegraafkantoor naar Bussum 1 Nov do commies dor telegrafle late klasse J J M M van don Bergb van s öravenhage naar Amsterdam j de klerken der postergen en telegrafie 2de klasse P Mulder van Groningen telegraafkantoor naar Amsterdam telegraafkantoor en J M Eidderikhoft van Amsterdam telegraafkantoor naar Groningen telegraafkantoor j 1 Dec de adsistent A Snoep Czn van Delft naar Goes I n g l k k e n de verplaatsin van de vrouwdl Blilork der postergen en telegrafle 2do kloH K Colthof va Amsterdam telegraafkantoor naar Hansweert Eervol ontslagen op xor zoek 1 Nov de adjunct inspectenr der postergen en telegrafle bg het boofdbostunr J J C van Leeuwen van Duive ihode 1 Dec do commies dêr posterijen 2de klasse J S Parker te Utrecht Overleden 1 Oct De klerk der postergen en telegrafle 1ste klasse A F Koo jman te s Gravenhage bgpost en telegraafkantoor van Liraburg Stirumstraat Amsterdam 18 October 1904 Als Nieuw ingekomen wgzigingen van Vraag en Aanbod in het Weekblad van de Commissiebank te Amsterdam vermelden wjj U de volgende fondsen GEVRAAGD Aand Mg Buiten Amstel 5a pCt Oblig Gul Mg Gending UI Aand Cult Mg Maror 70 Landbonw Mg Tjiaaroenia 90 Cultuur Mij Matoetoülia Popoei 115 Rotterdamscho Droogdok M j 40 Droogdok M j Tnndjong Priok 170 Inemationtilj Guano en Soperphosphaat Werken 82 Oblig My tot expl van Graan silo s en Pakhuizen 95 Aand Arnhemsche Hypb voor Nederland volgestort 180 sGrnvenhaagsche Hypb volgestort 117 Ned ZuidAfrikaansche Hyb Serie 3 lil ütrechlache Hypotheek 10 pCt gestort 265 Solosche Tramweg Mg 33 Nederl Algem Mg v Lavensvorz Conservatrii 10 pCt gestort 40 j Oblig 3 pCt Provincie Groningen 93 Opr aand Amst Likwidatie Ka E 275 My tot expl der Suikerfabriek Kalabagor E 85 Scrips Exploitatie Maatschappg Offerte 3 pCt Sclioveningen Oblig Bahia Central Suikerfabriek 88 pCt 252 65 105 AANGEBODEN 4 pCt Oblig Binnenlandsche Expl Mg van Onroerende Goederen Aand Ned Bouw My F 97 75 Landbonw Mg Ljisaroenie Ainat Chininefubriek Nederl fabriek van Werktuigen on Spoorweg UatrieelSerie P Haarlemsche Oomwasscherg 100 v h G C C Peeaor Jz Vorweg on Lugard s Automobiel Mg Utrechtsche Hypotheekbank 290 107 present 20 pCt 95 10 pCt gestort Arnberascho Tramweg Mj Eerste Levensv My zonder Geneeskundig Onderzoek F 2 per aandeel sGravenbaagscbe Algem Verzekering My van Verzekering Nederlandsche Herverzekering Mg Mg tot expl van Waterleidingen in Nederland 2 pCt Oblig Lekdgk Benedendans Stadsnieuws en van den IJsseldam Opr aand Amsterdarasche Likwidatie Kas P Maatschappg tot expl van de Suikerfabriek KoHbado Scrips Exploitatie Maatschappg Scheveningen Op de rVrfe Veonarkt beden gehouden varen aangevoerd 26 stuks de handel was zeer matig De volgende prgien werden besteed Vette koeien f 170 f 210 Melkkoeien I 140 1 180 Graskalveren f 40 f 95 Uit Stolwgk meldt men Eergisteren zgn door onze politie te Gouda opgespoord een viertal j oiigens van 16 17 jaar die den vorigen avond op den weg van hier naar Gouda aan een paar boerenjongens om geld gevraagd en ze daarna op ergrrIgke wijze mishandeld hebben Gelukkig kreeg dit tweetal hulp van iemand die merkte wat er aan de band was Deze eeu oudgediende sloeg zoo ongunstig op de aanvallers los dat ze in nllergl het hazenptd kozen Geslaagd te Rotterdam voor hét Examen vrijeen orde oefeningen der Kymnasliek de heer P PoWorvaarl te Reeuw jk In de gisteren te Utrecht gehouden openbare terechtzitting had de uitspraak plaats in de volgende zaak Hooger beroep van de plaatse commissie te Schoonhoven tegen do uitspraak van den Raad van Beroep te Dordrecht waarbg haar is ontzegd bare vordering tot toekenning van schadeloosstelling aan L v D te Groot Ammers ter zaLke vkn een aan dezen overkomen ongevaf De Raad overwoog dat getroUeno leid aan eene ontsteking van de pecsschede van den middelvinger van de rechterhand waarschgnlgk ontstaan door overmatige vermoeienis niet het gevolg van een bedrgfsongeval De Centrale Raad bevestigde de beslroden uitspraak Zondagavond had op villa Buitenlust van den heer V te Nieuwerkerk a d IJsel een ontploffing der lamp plaats met het treurig gevolg dat mevr V aan gelaat en handen een kind aan de armpjes en de knecht aan het hoofd ernstige brandwonden bekwa men zoodat geneeskundige hulp direct moest worden ingeroepen Hoewel ie kamer waarin bet ongeval plaats had geheel uitbrandde wist men met behulp van den brandmeester W S de vlammen weldra te blusscben OuDKWiTKR Verleden week hnd G ZJr werkzaam op de machinefabriek van De Jongh Co alliier het ongeluk met zgn rechterhand klom lo raken Insschen een p ar kamwielen waardoor die band zeer ontvleesd werd en geneeskundige bulp moest warden iLgeroepea Er zal wel eenige tyd moeien verloopen eer Z zyn werk zal kunnen hervatten Aan het Gemeente Verslag over 1903 ontleeaen wg o n het volgende Het onderwys in de handwerken voor Meisjes werd gegeven op de School No 1 door vier onderwyzeressen der school en eene uitsluitend daarvoor aangestelde onderwyzeres op de School No 2 door vier onderwgzeressen der school en twee ondorwgzeressen uitsluitend voor de handwerken op de School No 8 door drie onderwgzeressen der school en eene uitsluitend daarvoor aangewezen onderwyzeres op de School No 4 door vier onderwgzeressen der school op de Eerste Burgerschool voor Meisjes door zeven onderwijzeressen der school en op de Tweede Burgerschool voor Meisjes door de ondorwgzeressen der school Het aantal leerlingen op de Openbare scholen bedroeg op 1 Jan 1 April 1 Jnli 1 Oct Op de School No 1 570 560 562 553 Op de School No 2 537 536 521 519 Op de School No 3 649 538 541 529 Op de School No 4 309 305 359 361 Op de Ie Burgers voor Jongens 202 202 202 208 Op de 2e Burgers voor Jongens 93 89 82 102 Op de Ie Burgers voor Meisjes 199 190 191 203 Op de 2e Burgera TOOt Meisjes 54 62 51 50 Ta zamen 2513 2472 2509 2525 Op bet einde van het jaar werden deze scholen bezocht door 2521 leerlingen In het jaar te voren bedroeg hun aantal 2506 Het aantal leerlingen nit naburige gemeenten was aan het einde van het jaar 47 zgnde evenveel als op uit December 1902 Op de Herhalingsicholen werden bg den unvang van den cursus in September ingeschreven 57 jongens en 58 meisjes Aan het einde van het jaar waren op de Herkaliggsscbool voor jongens 48 leerlingen en P die voor meisjes 47 leeriingen De toelating van leerlingen geschiedt op de scholen voor gewoon lager onder W den eersten Maandag van de maanden April ei October en wel voor kinderen die den leeftgd van 5 jaren en 9 maanden hebben bereikt op de Eerste Burgerscholen en de Tweede Burgerschool voor Jongens op den eersten Dinsdag na de zomervacaiitie voor kinderen die in het jaar der toelating den leeftgd van 6 jaren bereiken op de Tweede Burgerschool voor Meisjes eveneens op den eersten Dinsdag na de zomervacantie uitsluitend voor meisjes die voldoen aan een toelatingsexamen of die eene verklaring van het Hoofd der Eerste Burgerschool voor Meisjes overleggen waaruit blijkt dat zg de 6e klasse dezer school met vrucht hebben doorloopen en op de Herhalingsscholen op den eersten der maand October voor hen die bewgzen het gewone scboolonderwys te hebben genoten De schooltyden zgn zoodanig geregeld dat de leerlingen op Dinsdag in de morgenuren en des middags tot hall 3 nur van do godsdienstleeraren godsdienstonderwgs kannen ontvangen Op de 2o Burgerschool voor Meuijes is de Woensdagnamiddag voor bel godsdienstonderwys aangewezen Kiachtens de nieuwe regeling in 1902 in werking getreden bedraagt het schoolgeld op do scholen Nrs 1 2 3 on 4 en de beide Herhalingsscholen 14 12 en 10 centen per week en per kind nair gelang een twee of moT kinderen uit één gezin ter school gaan op do Eerato Burgerscholen voor kinderen van hen die een vermoedeiyk jnarlgksch inkomen hebben van f 1500 en minder f 20 p jaar v één kind 1501 tot f 2500 24 2501 3500 28 3501 4500 82 boven f 4500 36 met eene vermindering van f 2 of van f 4 voor hot tweedo of hot derde en ieder volgend kind per jaar uit hetzelfde gezin en op de Tweede Burgerscholen voor kinderen van hen die een vermoedelgk jaarIgkBcb inkomen hebben van f 1500 en minder f 82 p jaar v één kind 1501 tot f 2 i00 36 2501 3500 40 3501 4500 44 boven f 4 500 48 met eene vermindering van f 3 of van f 6 voor hol tweede of het derde on ieder volgend kind per jaar uit hetzelfde gezin Kinderen van onvermogende ondera ontvangen om niet onderwgs op de Scholen voor gewoon lager ondorwgs en de Herhalingsscholen in alle klassen on op du Burgerscholen in Jio klassen waar in een of meer der vakken vermeld onder de lellors I tot en met p en l van Art 2 der Wet onderricht wordt gegevenKinderen van minvermogenden worden op de Scholen voor gewoon lager onderwgs toegelaten tegen betaling van de helft van bet bepaalde bedrag op de Eerste Burgerscholen tegen betaling van f 10 per jaar en per kind en op de Tweede Burgerscholen tegen voldoening van f 16 per jaar en per kind Rechtzaken Voor de rechtbank te Rotterdam werd o a behandeld het verzet ingesteld door M v E 27 jaar thans koelsier aldaar tegen het vonnis dier rechtbank van den 4 October jl waarbg hy was veroordeeld tot 6 maanden gevangenisstraf wegens het onttrekken van goed aan den boedel Beklaagde die vroeger te Schoonhoven woonde was bg vonnis der rechtbank van 16 Mei verklaard in staat van taillissemenl en wel naar aanleiding van eene vordering op hem die hij niet kon voldoen Als curator was by dit vonnis benoemd mr Greup die den volgenden dag zich naar boklaagde s woning had begeven om te inventariseeren Er werden daar toon niet aanwezig bevonden 6 stoelen 4 stuk en 4 rood met wit gebloemde overgordgnen en 2 laden eener chiffonnière waarop vroeger door den deurwaarder Ipenbnrg beslag was gelegd De aanwezige goederen waren getaxeerd op f 38 50 terwyi de kast waaraan een paar laden ontbraken daardoor hare waarde als meubel verloren had Beklaagde had toen aan den curator gezegd de kast in den staat zooals deze toen was van zgn schoonzoon cadeau gekregen te hebben Hg ontkende gisteren pertinent dit gezegd te hebbeo doch beweerde gezegd te hebben deze ten gebruiko te hebben gekregen van zgn schoonvader Dé gordynen en stoelen had by ter voorkoming van beschadiging in eene kast opgeborgen Hg had dit echter niet gedaan om ze aan den boedel te onttrekken Bg herhaling had beklaagde aan don curator uitdrukkeiyk gezegd niets aan den boedel te hebben onttrokken Omtrent de stoelen verklaarde beklaagde nog deze wel zelf gekocht en beUald te hebben doch op order en met geld van zgn schoonvader Beklaagde hield vol de goederen piet aan den hoedel te hebben onttrokken daar ze in zja woning aanwezig waren Dit zou wél kunnen gezegd worden als hg ze buiten zgn woning had gebracht Met bedriegelgk oogmerk had hy dan ook niet gehandeld Naar do rapening van het O M moest echter het by verstek gewezen vonnis worden bekraehtigd Uitspraak over 8 dagen I HGEZONDEH GmehU Rtdaetmr l Mag het bestuur van de kinderbewaarplaats alhier weder een plaatsje vragen in uw blad voor het verslag van deze nuttige inrichting Tot leedwezen van hel beslnnr moet aan leden en begunstigers en andere stadgenooten worden medegedeeld dat de flnancieele toestand dit jaar niet rooskleurig is De uitgaven bedroegen f 1242 14 terwHI de ontvangsten waren 1195 01 alzüo moest het boekjaar sluiten met een tekort van f 47 13 En donk zg het toetreden van nieuwe leden is hel tekort nog niet grooter geworden witnl evenals vorige jaren werden de inkomsten minder door overlgden vertrek naar elders en helaas ook door bedanken van enkele cootribnanten Met dankbaarheid maakt hel bestuur helding van de ontvangen jaarlgksche toelage k I 300 van Mevr do wed T P Viruly Ledeboer en van de Directie van de Stearine Kaarsenfabriek k f 100 Er werden in het afgeloopen jaar 3518 kinderen verpleegd 118 kinderen minder dan hot vorige jaar de oorzaak daarvan zal gelegen zyn in het heorschen van de mazelen waardotor vele kinderen een Igd l ing niet werden toogelalen Het 81 Nicolansfeost werd op de gewone wyzo herdacht De vacature in hel bestuur ontstaan door het overlgden van Mej J Dulith ia nog niet vervuld Van de kinderstoelen zgn er enkele van welke hel zeer wonachelyk ware dat ze door bolero konden vervangen worden wanneer er soms bg oiue stndgenoolen hier of daar zulk een ineabollje ongebruikt is big ven slaan rang hel bestuur dan eena aankloppen en vragen dit aan de inrichting te willen albta inl Bg voorbaat reeds daarvoor dank E nu nu hartelgk dank aan allen die ent op do eene of andere wüze steunden en de kindoiliewaarpluals dringend Ie hebben aanbevolen eindigt dit verslag niet den wensch dal ook de pogingen van hel bestuur o n nieuwe leden te winnen sympathie en medewerking znllon mogen ondei vinden om deze nuttige inrichting in stand te mogen bonden U Mynheer de Redacteur dankzeggende voor de gegeven plaatsruimte Achtend Hot Bestuur der Vereeniging tol instandhouding van de Kinderbewaarplaats M J TBH BOSCH SOIIOLTBSS Presidente K BRAAT HooaESDUK Secr Penningmeosterease S JONKER W J VAK WIJKj leden E DB BACKER van M SCHUIT BEST het H VAK GARDERENI bestuur Vkrschoue Gouda Oct 04 Geen Kinkhoest Geen Inilnenzn Om Kinkhoest Inüucnza Borsl p n Hoi lnuii lo riiii r binnen den kortst niogeiykon tgd te doen genezen neemt onniiddellgk de toevlucht tot de van ouds bekende bekroonde en wereldberoemde Superior DniivenBorst honig Extract l E IL I 4 M T II ir uit de Koninkiyke Stoomfabriek DE HONINGBLOEM van rH H N VAN SCHAIK r DEN HAAG Hofleveranciers Flacons f 1 70 ets 40 ct bij Firma WOLPF Co Westhaven 198 Oouda A LAtEÜHTEIJI Kleiweg E 100 Ornda E H VAN MILD Veerstal B 126 t Gomiu A BOUMAN Moordrecht PINK8E Nitunerkerkad UhI A N va ZESSEN ScioonAooen J Th TURKEN floj oop U V WIJK Oudmai r A SCHEER Uaattrecht P W v EDE OttdéwaUr K va dk HBIJDEN te Rteuvijt P v o SPEK lUoereaptUe D v o STAK Waddingnsen Wed i HOLST Waidingnm M KOLKMAN Waddingneen P A ut UUOOT Oudewater A D JONGB Oudtuattr 3 P KASTELBIN PoUbrotktrdam D BIKKER t BenKhop