Goudsche Courant, donderdag 20 oktober 1904

Vrijdag 81 October 1904 43s e Jant iran i o ÖÖ48 S a pi 9 a 9iii1 P mw im W fiOllDSCHE tOEMNT ieuw8 en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken leleloon ii H i ADVERTENTIEN worden oepl a st van 1 5 reg els a 50 Centen ie l ve refjcl m ev 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur iles iiid l l e Uitgave lezer Courant geschiedt dag elijks met uitzondering vali Zon en Feestdagen De prijs pei drie maanden is 1 2 5 franco perpost 1 70 Afzonderlijke Noromers V I J F C K N T K N aa ae Cd Nette Alleen SOIO hoor wani Dat is de beste IVirts ilc arlcment GOt DA Donderdag200otobera s des avond te 9 nor in de zaal der REUNIE TOOSBSAOIT ATOHB tt goven door den liear en Mevrouw C T Bigot Essers leden der Nienwe Ned Tooneelvcreeniglng te Amtterdam Vrijen toegang hebben de leden en hnnne hahgtmooten uitgezonderd dienstboden Bntrte Toor tiet lwlen H f voor iMrilMW ïM öymn an H B 8 wier ouders of verzorgers geen leden zyn tl O ftO voor leden der V olks leesiaal f OIO tribune IfB De contributie voor hot lidmnatwhap bedraagt fl é tO per jaar De Secretaris M VAN WE8TRIENKN B K ZANöVKREENIGING ARTI ET RELIGIOHr Directeur de Heer VV KEBPER mim mum OP Maandag 24 October 1904 IN tt M MÜMMU der R K Lmvemigiiig avond ♦ uur precies Solisten MeJ M BUSSER Sopraan Den HaagD n H er WALTER TAN SON Tenor 8 Bosoh r Q v d EI SBOODT Bariton Oen HMigr Kal W SFBDIT Plano Qouda Programma FRAGMENTEN UIT DK TEMPE LIERtS M J BoüMA a RIDONAMI LA CAL MA P TosTk k FKLSCU GKSUNGEN Ark SniiL c UACHË MiCM SELfO J Bwkkh 3 LA MER OoT MASH VronwenkAor LIEDEREN VOOR TENOR DIE KLUCHT DERHEILIGEN FAMiLIE M Bbuoh 6 DIE KREUZFAHRER Njels W Gadb Soli Koor en Piano Toogangsbewijïon verkrijgbaar by Mevr de Wed MART J BOUMAN en den Heer B A VEKZUL i I O OO s avonds aan de Zaal 1 1 Leden R K LoeBVereoniging gewone reductie Plaatsbeapreklng op Zaterdag 22 Oct aan de Zaal Zondag 23 Oetober 1S 04 VOLKS UITVOERmG Ztlfde Programma H NTRÈ £ 1 Ottft Kaarten vorkrSgbaar bij don Heer H C WEHNINO Markt A 139 en s avonds aan de Zaal Telepliooimet Gouda Abonnement I 40 per jaar voor perceelen binnen eon kring Tan K M 1 gelegen AanIfiR en onderhoud g ratis Het net is aangesloten aan het Ruk Interr communaalburean Op 1 Aug 1904 142 verkregen aansluitingen Contracten en voorwaarden verkrijgbaar aan bet Bure v AOHTER DE VISCH MARKT Gonto D il Ar BRINKHAN Zs 1 RehatiserlJ SlofTrerdertf Heropening wegens verbouwing van bet T APIJT M AGAZIJW HEDEN ONTVANGEN EENE PRACHTIGE COLLECTIE TAPWTEIV TAFELKLEEDEI KAOHELZEILEN Vachten Voetzakken Waterstoven en alles wat tot hetvak behoort Alle weikzaHinheden wórden spoedig net en billijk uilgevoerd VEEÏÏUIZINGEII ZOOWEL BIIWEN ALS BUITEN DE STAL Bchauj erlJ SlofTecrdcrlJ H J VAN SCHALEN I Oroenendaal GOUDA Nog 3 lagen De Negenlif iidc groolc HËNGËLOSCHE VERLOTING Trekt Zaterdag 22 Octoter 1904 in het openbaar ie Hengelo G in het Hotel de Cai por van den Heer V B WITTE GKt OTE WINKAN8 2 500 prijzen H O o F D P R LI S 12000 O ld iaa Cc3n ta ïi te3 a 2e jnys 5 Paarden of 2000 iuiden 3e jirijs 5 Vette Roeien of 1000 iulden 4e prijs 10 Vette Vaik n s of 500 Gulden Voorts Paarden Koelen Fnrkenê Hfhiipen KIjutlelen Tfnalmimhlinet lUeiibHeH HuMumtUHIKe Artlhden fiix riiz Prijs per Lot f O öO p p f yMi Verktiigbiiar bij D J lANSEN te Hengelo Gold die ook Agenten aanstelt Verder bu LOUW BISSCHOP Sigarenh Dubbele Bourt B 12 ALU JONGEN EEL Oostbaven B 78 B L RAASTROP Lange Üroenendaal I 123 JOH m BOER L Hnzerswonde Dorp Hotel Restaurant fcreiken I GROOTE MAKKT GtXIDA Geheel nien w naar de eischen de tgds gerestaureerd frissohe Kamers en prima LOGIES net degelijk ONTBIJT I i SO Aanbevelend A L Keuken S KUEIKEIT Cuisinier g m GESTOFFEERÏ E KAMERS TE HUOR met of ïonder PENSION ÏWÊlTËNTlir in aüe Coufanten worden aangenomon door het ytdverteuUe Biirean van A BULMkMAN ZOON EBPSHISJI MMi De Notaris H GROKNENDAAL te Gouda is voornonims op VRIJDAG 28 OCTOBER 1904 des morgens 10 uur aan de Bouwmansïioning aan het Jaagtmd wgkQNo 16 te Gouda be oond door Mejnflronw de Weduwe 6 VERDOUW in het ope nbnar te verknopen Om Coniiiiii Cield It Melkkoeien waaronder 2 Vaar eo 9 Kalfkoelen Kalm 20 000 K G best Hooi HondeokarDiDolen Roeiboot Bouwen Melkgereedschappen En het geen vorder ter verkoop zal worden aangeboden Te bezichtigen op den dag der verkoaping van a 8 uur Nadere intormntiin geeft voornoemde Notaris OROENENDAAL te Gouda lioon Grijs Eaar meer i e ffenwB London doet de grjjze haren binnen enkele dogen verdwijnen mankt het haar glanzend en zacht belet het nilvallen en nettmt do pelleljes van het hoofd Weg Eischt op den hals Loiutou P r i B f ï en f f 50 per flacon Verkrijgbaar in de ROZENDAAL M 9 by IzAük Cals Papier moJen GOU WA Ti iiiun in de Kingorlaan HCERENHUiaSBN met TUIN 6 Kaaiers ruime Warande Keuken en Kelder voorzien vin Gas en Waterleiding Direct te aanvaarden Te bevragen TURFMARKT H 268 Z iM w PI Maa rKjdei s ordt it overtuiging als een werkelijke hulp m den nood het boek aanbcm len tl t boekje frftnco per pogt toegezondeu door CLOKPOEL S Ilookh ZaUbomitonl KEX ISGFAI G l RlCHUNO N WÏLICE GtVAAR SCH DE OF HINDER KUNKl N VBROORZiKEN BURGEMEESTBR en WEXHOUDKRS van GOUDA üe rfOart 8 der HINDERWET Doen Ie weten Dat zg vergunning hebben erleencl aan N Faal en rijne rechtverkrijgenden tot het o i Hchlen eener slagerij anne rookenj voor vleesch en spek in h t ierreel lioek Gouwe en Aalijc KaksteeK wijk C no Joo kadastraal bikenil ectie D na iSS Uouda den lO October 1904 Burgeiiieester en Wethouders voornoemil R h MARIENS De Secretaris BROUWER Htiltenlandscli Overzicht Reuter seint uit Tokio van 19 Oct Uithet hüoldkwarticr werden vnn den afgoloepen nacht en heden geen berichten ontvangen Men verondentell dat een periode van werkeloosheid gevolgd is op de Rnssisclio aanvallen van Maandagnacht Het samentrekken van de Russische troepen in het front van de leger van Okoe en Nodzoe deed vermoeden dat de Russen van plan waren een aanval te doen en dat een nieuwe groote slag aanstaande was Nu meent men dat Koeropatkine slechts trachtte sjjn rechter achterhoede te beschermen teneinde tiJd te winnen om zjn leger terng te trekken over de Hoenho want men gelooft dat het hem niet mogelijk is togen de lapannors aanvallend op te treden of n n stelling aan de Sliaho te behouden De getallen die de Japansche verliezen sedert 10 dezer aangeven zijn nog onvolledig evenals de berichten van de Russische verliezen terwijl evenmin het aantal buitgemaakte kanonnen nauwkeurig bekend is De indruk van de bevolking is hier dat de zaken te Port Arthur haar crisis bereiken m n gelooft dat het einde slechts een qnaestie van dagen is t eneraal Sakharof meldt dd 19 Oct aan den gsneralen staf De Japanners trekken 7icb hsden samen voor het centrum van de EuFsen De afgeloopen nacht verliep instig De vijand kreeg in het dorp Lint ilDpee versterkingen In deuzelfden nacht deed van nit onze oorhoedestelling eene vrijwillige afdeeliug ttn het regiment scherpKcbulter een stouteu verkenningstocht Onze FEVILLETOW m Een zonderlinge gliinlacb verhelderde haar gelaat Zij zeide J aat mij bet paard dat ign been gebroken heeft eens zien I Ik moet en wil het paard zien t Ik nam haar naar den stal mee Zi gaf het paard een kusj Dat verwonderde mi Ikizeide Ge kent dien man zeker wel en hj beeft ie in eenig opzicht kwaad gedaai Neen dat wilde zjj nils toen nog niet erkennen Ik kas alle mooie dle eu leide zij Heb ik je ook geen kus gegeveaT Na deze verklaring van baar gedag liep z de trap wede op Ik Weef Ng even achter om de staldeur weer te t teti ro i ik bö liaar kwnm deed ik eed vtr ctif kKeljke ontdekting Ik 7ag dat zij de kamer van den Engelschmnn uitkwam flt W lde juist iMar beneden gaa om ja te roepex uUt ly Die man daar beg nt wed ii rgttig te roroc Oe sie o van de krankzinnige i Eogelsehmai d 01 g weer tot onze ooreo oor Rigobert Bigoberil vrijwilligora maakten zonder strijd nog 2 Japansche veldkanonnen buit en brachten die in onze stelling Een particulier telegram uit Moekden maakt melding van een veipletterendo nederlaag van 2 Japansche divisies Hi t was niet inogelijk hieromtrent gisteravond eenig officieel bericht te krggen In militaire kringen gelooft men dat deze Russische successen alle mogelijkheid van een ra np vernietigen ofschoon de uitslag van don veldslag liog iet is vastgesteld Men is zeer verlangend naar berichten van den linker vleugel Uit Tokio wordt dus bevestigd dat do Russische legerafdeelingen zich in do vlakte van Moekden concentreerden hun front slaat tegenover Okoe en Nodzoe en reeds blijkt ook Koeroki b de Shaho in het gevocht betrokken te worden Ook de Japauneis trokken uizoo hun drie legers te amen en do telegrammen die in de laiitslo dagen ongeveer te beginnen met Zondag ontvangen weiden hebben betrekking op een tweeden veldslag die aan de Slialio Was het eerste gedeelte van den renzenslag in do week van 9 tot 15 October op bijna alle punten nadeetig voor de Russische wapens de eeiste dagen van den nieuwen veldslag z jn zonder eenigen twijfel ongnnstig voor de Japanners Reeds Dinsdag stelden w j een overzicht uit de ontvangen Japansche on Russische rapporten en lezingen samen en meenden aan de hand daarvan op Russische tucrossen te mogen wijzen De sedert ontvangen telegrammen kunnen voorloopig de en indruk slechts versterken Van Japansche zijde woidt allereerst erkend de debacle van de colonne van gsneraal Yamada die 14 kanonnen in handen der Kassen liet en alleen aan gesneuvelden 1000 man verloor Dit gevecht had plaats b j Shahopo ongeveer aan de rechterzgdo van den spoorweg waar men het centrum der beide legers heeft te zoeken De Japanners haddaa een voorwaartsehe beweging gemaakt om hun linkervleugel bjj Weitsjialontsoe te steunen en trokken daarna op hun oorspronkelijke stellingen terug toen de Russische tegenaanval plaats had Een afzonderlijk gevecht schijnt weer te zijn de Dinsdag reeds beschreven aanvallen hy den Eenzamen Boom aan den zuidelijken oever van de Shaho en bier bleven eveneens de Bussen overwinnaar en meester van het terrein Hij zag er vreeselijk uit toen ik ditmaal een blik op hem sloeg Zgne oogen staarden woest io de rondte het zweet gudste hem vao het voorhoofd In zyne angst klemde hy zijne handen nn eens in een en wees dan weer naar den hemel Bjj ieder gebaar dat by maakte smeekte hy mg dat ik hem niet weer zou verlaten Ik kon my werkelyk niet van glimlachen ontbonden t Zon wat moois zgn by hem te blgven en mgne schoone vriendin in het aangrenzende vertrek alleen te laten I Ik begat mg naar de deur Toen de krankzinnige zag dat ik hem verliet slaakte hy een kreet vaa wanhooo en dat wel zoo luid dat ik vreesde dat hg de slapende iiediendo wakker zou maken Mgne tegenwoordigheid vrn geest in moeieIjjke omstandigheden S bij h m die mij kennen tot een spreekwoord geworden Ik deed de kust waarin hg zgn linnengoad bewaarde open nam daaruit een paar vau zyne zakdoeken stopte hem een daarvan in uen mond en bond jj e handen mei den aoderen vast Er bestond na geen gevaar neer dat hg do bedienden wakker zou schreeuwen Toen ik den laalste i knoop gelegd had keek ik 00 De deur tosschen bet kamertje var deo Enge ichman en het myne stond open Myne schoone vriendin stond op oen drem el e v Daarop het particuliere telegram uit Moekden dat in den nacht van den 17de dat is Maandagnacht de Rn ssen weei voorwaarts lukteu en de Japanners uit zes stellingen terugwierpen en 8 kanonnon buit maakten een nieuwe stelling der J 1pannei s sterk vcrscliai st in eeii bergachtig gedeelte van hot terrein werd den volgenden raidlag bestormd en ook hiei hu slaagdon de Russen vr ir 24 kanonnen te nemen Dit gevecht duurde nog voort Geueraul Sacharof vult deze berichten als volgt aan Iterhualde iiachtaaiirallen der Japoiii ers op Maandag op den Russischeii rechterflank docli alle afgeslagen In den loop van Dinsdag i imen de Husaeti daarop het dorp Shalantsi dat ook aan de Shaiivier gezocht miet worden oostelgk van Mhahopu Den 17d6 weid op den linkervleugel dor Russen nog steeds niet govocliten Daarop van den middag van den 18de een telegiam uit Tokio dat do Russen in den nacht van Maandag op Dinsdag opnieuw offensief nptiadon 110 blyicbaar over de golieele luiie want do stellingen van Okoe zoowel als van Nodzoe on Ivoeiuki worden door hen aangovalleu Het Japansobe telegram meldt Z j werden ovoral met roote vo liezen teiuggeslagen Dit laatste duidt dus aan u il do Kussen op zwaren tegenstand stuiten by liotgeoii een Oontial News telegium roods iiiocndo 1 1 nipeten aangeven als een algonieene opmarsch der Russen naar het zuiden Terwijl in de vlakte van Moekden de strijd voortwoedt on zelfs met oeiiig voordoet voor de Russen die den ojimarscli der Japanners aan de Sha lio scliyiien te hebben togoiigo houden had do Japansche gozant te Londen baron Hayashi een ondeihoud met een vertegenwoordiger van Reuter Sprekende o vei dozen reuzenslag zeide de go ant Het vei lies van menschoiilevens is ontzettend on wordt door ons allen diep gevoeld Maar wat is daaraan te doen Y Alleu die de omstandigheden kennen waaronder deze 001 log ia begonnen moeten inzien op welk een besliste wyze de slryd wordt gevoerd En er is slechts èén uitweg voortgaan Het is niot Japan s zaak te beoordeelen of de tyd gekomen is om over vrede te spreken Dat is de zaak van do Kegeering van den Tsaar Het ecnige dat mol moot worden vergeten is dat wjj dien 001 log met hebben uitgelokt Sprekende over de voortzetting der ojieratios in Mandsjoerije zeide de gezant Erisniols wat de geregelde voortzetting van den stryd belet in sommige opzichten is de Mandsjoe sloeg hem gade terwyl lig hulpeloos op hot bed lag en sloeg mg gade terwyl ik den laatsten knoop legde Wat moit je hier doen P vroeg ik Waarom heb je de deur opengedaan P Zg kwam naar mg toe en fluisterde mg in het oor terwgl zg hare oogen aldoor op den man die op het bod lag gevestigd hield Ik hoorde hem schreeuwen Wat zou dat f Ik dacht dat ge hem vermoord hadt Ik deinsde met aigrgzen van haar terug De verdenking die er in hare woorden opgesloten lag was op zichzelf al afscbnwelgk genoeg maar hare houding toon zg deze woorden uitsprak was nog terugstootendei Oeze maakte znlk eeu diepen indruk op mg dat ik voor dit schoone schepsel terugdomsde £ eiyk ik voor eeu slang zou teruggedeinsd zgn Voordat ik geooegzaam tot mgzell gekomen was om antwoord te geven werden mgne zeanweu door een anderen schok unngeg epeo Ik hoorde plotseling e stem van Mrs Fairbunk tie mg iets van beleden toeriep Er vas geen tgd om uatedenken er was slecht ijd om te handelen Het was ei nu maar om te doen te verhbidere i dat Mrs Fiirbank de trap opkwam en niet rgscho winter nog holor voor de operaties dan de zomer Do oorlog zal gedurende non winter worden voorlgezol want het weder znl geen beleminering broiig n in don aanvoer van onze voorraden on ammunitie Het eerslvolgende gewicht ge punt dat moet worden genomen is Tjeling on als dat genomen is kan mets onzon marscii naar Kharbin tcgei houden De gezant besprak ten slotte de telogrn in men uit Tokio waarin over vrede gosjirokoii wordt on zeide l ie wonsch nam viedo is het natiiurlyk govulg van hot monsohelijkbeidsgnvoül van don afschuw dion w j allen ondervinden voor de slachting die thans plaats grypt Maar hut is te laat nn lorug te schrikken voor gebeurtenissen die voorzien en voorkomen haddon kunnen worden De Japansrhe rogceiing bosloot doormiddel van het Anionkannscho gozanlsohnp to l otorshurg de aandaoht van Kiislnnd te vestigen op hot onwettig optiodcn v ui Kus sischu troejien die Cbinoesche kloeren droegen Hot rainislerie van huilenlaiids lio zaken vaardigde eon nota uil waarin in b ondeihedon de aanvallen en jiogingon tot veiaa singon door op dczo wyzo gi kiecdo Ku son gonooind worden Do nola wyst ei op dat soldaten die goon bolioorlgko uniform Imbboii slrafbani zyn wegens overtreding vau de mtornutionalo oorlogswottcn Te Berliin wuidt sedert eonige dagon eon piooes gevoerd togen oen paar liodcii boachllldigd van do vorvaarJiging run valsolio coupons en va s üe munten Deze laiitsie liesoliuldigiiig IS Maandag aan do ordo gokoinon llüofdljüschuldigdo is hior zokoto Golhans dio 111 do gevangonis koiim iiiaaklo mot den mcdobe sctiuldigde Mikuila Dozo had evenals hu zelf plan gemaakt tot muntvervalscliing Toen Miknlia uit do gcvangoms ontvluohttü en naar Nedeiland ging spraken belde nf dat Mikullu in Nedeiland Dnilsoh gold on Gelhans in Duitachiand Nodoi landsuh geld zou maken Miknila Ic Amsterdam wonend onder den nnani Einil Sliiwert onlvintf nu v iii Gelhans oon aantal vyfrnarkklnkkon Mot een van dezo bogat hy zioh naar don giavour Posthumus Hozen bosteldo hy oiidor een nieuwen valschon naam het graveepon van den beoldenair van keizer Willem II voor een hroolie zooiils hy zolde By oen later bezoek by den gravonr koos hy voor eon randschrift Ictteis ovoioen alleen do vrouw niet zag die ik hy mg iiail maar ook don Kiigolsohman die gekneveld en gehouden op zyn bod lag Ik snelde onimddoHyk naar haar too Toon ilf do trap afliep hoorde ik do stalklok kwartier voor tweoed slaan Mrs Fairbank verkeerde in een angstige stemming De cbiiurgyp die li iur vergezelde glimlachte evoiial iemand dio soliik in zyiic eigene gedachten heeft I Francis wakker o slaapt hy vroeg Mrs Fairbank Hy iseenboolji onrasliggowoosi mevrouw Maar hy is nu woor kalm Als hy niot gestoord wordt Ik voegde er dezo wüciilon by om te holetten dat zy do tiap opliep ml hg wol jMiodigin eoii rusligen sla ij vullen ls er niets gohenrd sodeit ik hior do laatste maal geweest ben i Neon mevrouw De Jhirurgyn trok zyn veiikbranwen op on hield zich alsof hom dit spoot Helaas holaas Mrs Fairbank zeido hg Er is niets gebeuld I Do dagen van romantische voorvallen zijn voorbg I Het is nog geon twee uur gaf Mrs Fairbank hier eeiiigszins gebelgd ten antwoord Würdt vervolgd