Goudsche Courant, vrijdag 21 oktober 1904

komende met die Tin f et ecbt geUstnli Het mnnttet ken A zoo wcgbiyven Toen Mikullii ecliter later verl ingde dat de A ook zoa worden mecgegraveerd begreep de lieer Poftbamns de misdadige bedoeling en deed aangifte bg de politie Ueze gal den raad gewoon door Ie gaan en den man op een bepaalden dag zjjn Rtempel te doen halen toen dat gescbiedde werd Mikalla uit den winkel komende op ntrant gearresteerd Uclbans tracht Mikolla te redden door te verklaren dat deze niet wist waarvoor de bestelde itempel moest dienen en Mikolla slnit zieli by deze methode van verdediging aan l t heer PoRtliuraus legde een verklaring at het bovenstaande bevestigende Vermolding verdient nog do verklaring van een deskundige die zeide dat het gelnkkig is dat de heer Posthnmus zich niet met valscho inunterg ophoudt de stempel met de beeldenaar van keizer Willem II die lot de vervaardiging van valsche vyfraarkstukken moest dienen was immers nllervoortreffeiykst De Times correspondent te Peking de zeer bekwame maar niet te scrnpnleuze dr Moriison zond dezer dagen een lang telegram aan yn blad waarin hy de Duitsche diplomatie te Peking beschuldigt van geheime tegenwerking dor lirilsclic staatkunde aan het Hof van den Keizer van China Dit ÜBO volgens Moirison weer zeerduideiyk aan het licht zgn getreden in de quaeetic van het Uritsch Tibetaanscli verdrag Üe weigering der Chineesche regeering om haar sanctie te hefhten aan bedoeld verdrag China is in naam Tibet s snzerein wordt door den Timcs Correspondent van een zeer groot deel op rekening geschoven van do kaiperyen van den Dnitsebon gezant wiens politiek het zon zgn de Russische belangen te dienen ten koste van de Britscbe Het behoeft wel geen betoog dat dehoofdredactie van het city blad deze haarzoo welkome gelegenheid gretig aangrypt om naar aanleiding van het Pekingsche telegram een barer bekende felle anti Duit Bche artikelen de wereld in te sturen Wantdit is liet eigenaardige der Timcs artlkelen over de buitenlandsche politiek dut y er altgd op neer komen dnt Duilschland knoeit met Husland öl wel dat Kusland knoeitmet Duitschland Uit Sevilla wordt over het drama dat daar in de laatste dagen is afgespeeld nog gemold dat de bewering van den minister van binnenlandscho zaken in hel congres nl dat de familie van den ongeiukkigoii markies Pickman haar goedkeuring gehecht zou hebben aan bet verwyderon van zyn lyk uil het familiegraf geheel uit do lucht gegrepen is Inlegendeol had de familie een knecht naar het kerkhof gezonden om de kist te bewaken toen s nachts de kapelaan met eenigo agenten verscheen en bot lyk liet verwyderen Do cloricalo burgemeester die zich leende tot zulke onwaardige handelingen heeft zyn ontslag genomen De kapitein der gendarmes Parades die den markies doodde moest gearresteerd worden wat tot nu too niet geschiedde daar do kapitein biykbnar door zyn superieuren beschermd wordt Men zegt dat bet oftlcierenkorps slappen gedaan heeft om de geheele zaaji aan een gerechtelijke behandeling te onttrekken Het aarlsbiSBchoppoiyk paleis wordt door de politie bewaakt daar man vreest voor Tolksbetoogingen Uit Washington wordt gemold dat de schoolautoriteiten van San Francisco beslist hebbon dat de Japanners onder do Mongolen gerekend beliooren to worden en dat derhalve Japanache kinderen niet mogen worden toegelaten op de openbare scholen van blanke kindoren Dit besluit zal de Japanners in San Francisco noodzaken liun kinderen naar Chineesche scholen te zonden waarvan er verschil loiido in San Francisco ijn Doch daar in San Froneisco vele gegoede Japanners wonen dio dit zeer onaangenaam vinden en dio voor hou kinderen een andero opleiding eisclien dan op de Chineesche scholen kan worden gegeven hebben zy besloten togen de beslissing van het schoolbestuur protest aan te toekonen hg de Hegoering dor Vereenigde Staten Verspreide Berichten Frankkijk De gemeenteraad van Nantes beeft geweigerd to leekenen op de lijst voor oen monuraenl van Wnldeck Rousseau Kn dat nogal do tad dio den grooten staatsman heeft zien geboren worden t Getuigt van weinig deferentie der vroede vaderen voor een zoo beroemd burger In hot departement Charento zgn 300 OOO hectaren land door do veldmuisen plaag ge teisterd De door deze diertjes aangerichte schade wordt o njelf im 8 millioti francs geschat DOITSCIIHHD Volgens het jongste kwartaalnammer der rijksstatistiek bedroeg de schnidenlist der Duitsche staten in het vorig jaar gezamcnIgk 11776 millioen Hk DMrby komt nog 2813 milloen Mk welke het igk betalen moet aan gevestigde schuld Te zsmen dus ruim U 1 2 milliard Mk Sriiijii Ken telegram uit Madrid aan bet Rerl Tagebl meldt dat tengevolge van den slecli ten oogvt en het onvoordeelig agio dir geld iwaarden alle levensmiddelen zoo hoog in prgs zgn geworden dat uit alle deelen v in het land klachten komen De pers is vau oordeel dat Spanje ernslige tgden tegemoet gnnt daar de regeering de banden in den schoot legt De emitrratie neemt sterk toe Gkjekbm ahd De afgevaardigde Kalogeropoelos is benoom l lot minister van financiën KUSI AND Naar aanleiding van den 50en gedenkdag van het eerste bombardement van Sebaslopoi heeft de ezaar een rescript gezonden aan grootvorst Michael NikolajowitCM één der oodgedienden uil den Krim oorlog Tevee is bepaald dat de veteranen die bi lei beleg vuil Hebastopnl zgn geweest met m families pensioenen uilkeeringeii en eeiepenningen zullen krggen Ciiiij Met Bolivia is Maandag een ver trag gesloten dat een einde maakt a in de l iiig durige geschillen welke uit den oorlog vit 1879 vooitgevloei waren Chili zal de oo logskoslen betalen Geincng cle Berichten Naar wy met zeKeriieid ernemen is de kenzo van hei terrein voor de oprichting vm het Vredespaleis tnan s hg hel be stuur d i arnegiestichling gevallen op de gronden van gravin Van BylandI aan den Benoordenhontschenweg ten oosten van de Tan vin Nassnustraat waarvan de eigenaresse 7 ch bereid verklaard heeft een deel voor Jat doel verkrygbaar te 4ellon D Ri geering heeft besloten do goedkeuring der Stalen Ge ioraal te vragen om va i staatswege het terrein aan to knopen teneinde het te schenken aan de sliehlin ji diedoor de milde gift van den heer Oariwf ie n in het loven jeroepen N Ct Men sclirgft aan de Leeuw Cl Een arbeider keuterboer te Hoogednurswoud een gehucht in de gemeente Ooststellingwerf bownonl een gebouw van oud Saksisch modol en toen hg dezer dagen het dak van zgn schuurtje aan de binnenzgde reinigde viel uit het oude riet een houten tonnetje van een vorm zooals er voor een halve eeuw veel op de kermissen te koop waren en waarin kinderen destgds hunne spaarpennini n bewaarden Dit op te krggen en te openen was het werk van een oogenblik en onder een metalen dekseltje bevonden zich drie geldstukken of penningen waarvan men do herkomst niet weet Hel kleinste met een middellgn van 27 millimeter draagt aan de eene zgde een koningskop met het randschrill GE0R6IVS 11 BEX terwgl de keerzgde een vrouwenbeeld te zien geeft waarop het jaartal 1738 en omschreven is met de letters BRITTANNIA Het tweede in grootte 34 millimeter draagt Nedorlandsche wapen met kroon met do letters S G V R A A F hoewel de laatste drie niet duidelgk zgn Aan den anderen kant kruisen zich twee pijlen nagenoeg rechthoekig een kroon staat er bovon in t midden 2 OR 8T en onder het jaartal 1766 Het grootste stuk is in middoliyn 36 millimeter heeft aan de eene zgde eene fijne gravure voorstellende een paar forten en zes schepen waaronder staat Nov 22 1739 en omgeven mot WHO TOOK POR TO BELLO WITH SIX SHIPS ONLY De keerzgde vertoont ons twee mannen waarvan de eene in knielende houding bg welke laatste staat DON BLAS Het randschrift luidt THE 8PANI SH PRIDE PULL D DOWN BY ADMI VERNON Van welk metaal sg z n is ons als ouingewijden nog niet gebleken Vanaf gisteren tot en met Zaterdag wordt te Groningen een liefdadigheidsleest gehouden waarmede als niet alle voorteekens bedriegen het beoogde doel zal bereikt worden het bgoenbreiigen van geld kan Let zyn veel voor de oprichting van eene tweede kinderbo aarp aat8 waarvan de nood akeIgkbeid is gebleken Op initiatief van een damescomité gn tal van joege dames aan hot work getogen voor een bazaar tooneel vertooningen ent Vaor het lieldadighddsteest zgn voorts afgestaan de mogiste vruchten die de zomer beeft opgeleverd appelen peren druiven perziken abrikozen vggen geconfijte notemuscaat pisai gs meloenen een van honderd pond bH het Westland enz enz delgst IB lang niet nilgepnt Al die heerlgkheden zgn in de greote bovenzaal van de Harmonie door vrouwehanden in bloemenryke omgeving smaakvol geötaleord en allerliefste verkoopsters in klanrige sn frissche costumes verlokken n tot koopen tot een zitje onder een reusachtigen Japanschen parasol tot een kansje op t rad van avontunrottet een van dio zaken welke men op een goed ingerichten bazaar behoort te vinden En een paar keer daags en s avonds is oene operetteof comedievoorstelling ongorekend de kindervoorstelling en de permanente g4 ainophoonvoorstelllng Men scbrytt uit Delft Van verschillende zgde wordt gemeld dat de lakende glasblazers voorstellen zullen doen om tot arbitrage in hel hangend ge aehil te geraken Zoover is hel nog niet Wel is ïan do zgde der cbrislelgke glasblazer het denkbeeld opgeworpen maar de stakers spraken zich daarover nog liet uit Heden komen te Rol lerdam gedelegeerden van fje verschillende vereenigingen vA gl iiblazers amen om te overleggen ol ar bilroge kan worden aanvaard en zoo ja p welken iiindsl g Van de daar te n imen beslissing zal het loi afhang n of i i den stand van laken wy iirln inIrerJt Het Stenn comité te Delft verzan elde de vorice w ek f 313 22 De dnd r van de i oioord ianslag te Zeven lergen is naa Oe Tyd verneemt door ie noliile opgesnoord ilet i3 Troost eci sfiiippe van G Odereede Hf acfi gd loienpartii met een dolkmes gcst iken maar beweer lit zelfverdediging ie heooen e hitiiileld In de rne do I Eclipse ee i berueiil straatje te Brussel s gist irmorgen vroeg een moor i gebeu d Een 2 jarige vrouw vae slechto zeden 18 door eiii nan tusschen do 25 en 35 jaar o p haar kamer met e n dolkm ïs doollpebtoken Dt mooidenaai is evlue lit miar ve scheidcoe mensci en hebben hem l ezieif zoodul de politie hoop heefi tem in handen te znllen Kiggen Een verkla i ig an een caféhond ter uit ie rueduMarché au Charbon De Leinscue studenten zullen in 190Ó weer een maskerade houden zy zal voorstellen de inkomst van den koning stadhouder Willem III binnen sGravenhage De beer Ant Molkenboer zal alles tol de kleinste bgzonderheden volmaakt historisch maken Hg hoeft zich gewend tot bestnnrderen van Engelsche musea en hooggeplaatste personen in Engeland die hem bereidwillig nit bun boekenrgen en veizamelingen in bruikleen hebben afgestaan wat hem van dienst wezen kan en hij is naar Pargs gegaan om voor sommige kostnmes en onderdeelen ook d fir teekeningen te maken Ruim 200 teekeningen van kostumes vaandels enz heeft hg ontlrorpen en de mooiste stoffen in de fijnste schakeeringen bg elkaar gezocht Den 15n September stapte te Krian een reizit er nit een trein die in de richting Tarik reed Waarschynlgk onder don invloed van de zengende hitte die zelfs den meest energieken mensch in een staat van soezerige indolentie kan brengen zegt het 8oerab Hbld vergat de reiziger een taschje en nog eenige andere voorwerpen nit den wagen mee te nemen Toen do trein te Tarik aan kwam werden de achtergelaten voorwerpen gevonden en door twee beambten van het station onderzocht en by opening van het ongesloten taschje bleek dit tiendnizend gulden aan bankpapier te bevatten De som werd aan den stationschef ter hand gesteld en door dezeit aan den rechthebbenden teruggezonden die Inmiddels in een helder oogenblik deit haltechef van Krian van zgn verlies had kennis gegeven Begunstigd door mooi najaarsweer had te Elslo P gisteren de gewone jaarlgksche herfstmarkt plaats opgelnisterd door een harddraverii Hierbij bad echter een vreeselgk ongeluk plaats dat de vreugde geheel verstoorde Het paard bereden doOr den pikeur den heer Vallenga vloog nl in woeste vaart tegen een boom De berijder stort achterover op den ronil en was oniniddellgk eea li k L Ct Na d overdracht van het gedeokteeken van Heinze door den heer Viotta zeide de bnrgemeester der gem Muiden ue heer J L de Raad namens het gemeMttb ttanr in dankbaarheid bet monument te aanvaarden van dezen grooten doode die voort leeft onder de gemeentenaren omdat bg naast een groot kanstenaar es goed raeiisch was Vervolgens sprak de heer v Oeideren namens het lang koor Heinze Du heer Westerman ds kleinzoon vaa Heiaw sprak enkele woorden van dank Een fanfai a corps blies daarop do honderdste comMsitie van Heime Mn groet aan Muidennerg Bekend i het plan in voorbereiding bg liet bestuur van den Vrgzinnig Deraocralischen Bond tot oprichting van een eigen orgaan waafvoor het don geldeli ken steun Van partijgenootcn inroept Vooral met het oog op de verkiezing in 1905 acht t bestuur een eigen orgaan noodig Nu weet men de N Ct te vertellen dat voorloopig er een weekblad met politieke irent zal uitgegeven worden gelijkt deze proef dan zal bet blad 2 maal per week verschonen Eenige partggenooten hebben zich bereid verklaard zich zouder Vergoeding met de redactie te belrsten De assistent resfdent vin TiMriloaidl ontving half September een brief gedagteekend Tjepoe 28 agustus waarin drie personen twee hadjies en een kinh de vraag stelden waarom MatiTahir die ijnigeo tgd geleden don assistent resident wilde vermoorden en riet overwelijigd konde worden werd duodgescholen De brief bevatte verder een waarxchuwiiig dat zg den assistent resident verantwoording zouden komen vragen Zg voegden er bg te willen zien of do islamieten van Poerwodadie gelukkiger zgn tegen de knflrs dan hun geloufsgenooten teSidoardjo i en slotte bfivatte de brief schimpscheuten op den regent die als hjofd van den godsdienst geen i vinger uitstak om Mat Tafair tl beschermen Na den resident geraadpleegd te hebben Spod de a sistent rusident een vertrouwden spion met den brief naar Tjepoe waar het i rlandsch bestonr het handschrift herkende als dal van radon Soerodiwirjo koeliewerver die veel met do juslitie heeft uitstaan en ijezocht wordt Intnsscben Wai de brief bg de Europeesche ingezetenen bekond geraakt en de bedroigingei veroorzaakten bg een klein gedeelte der inwoners een paniekje voorul onder de dames was de angst groot Do resident rond het daarom raadzaam fcrsoonlgk naar Poerwodadi over te kuinen om zooveel mogelgk de gemoederen gerust te stellen Den 19n s avonds waren alle manneiyke Europèescbe ingezetenen verzameld in de woning van den assistent resident waar de residsnt kalm uitleg van de zaak gaf en de overtuiging uitsprak dat de brief slechts een mystifieatie is en geen reden tot ongernstheid behoeft te geven Soerodiwirjo wil vermoedelgk in troebel water vls ehen Zoo er al ietS gaande is zyn alle Europèescbe en ini indsche ambtenaren op hun qui vive Elke t geenkomst van inlanders is streng verboden en dit is een groote waarborg dat elke beroering in de geboorte gesmoord kan worden De resident eindigde met het verzoek zich kalm te honden en vooral geen onnoodige vrees te toonen Algemeen werd ide waardige houding van don resident den assistent resident en den regent gewaardeerd Om een bigk te geven van bun gerustheid woonden de ambtenaren denzellden avond een wajnngpartg bg in de kaboepa en De paniek wis verdwenen In dt zwem en badinrichting te Antwerpen heeft do Belgische langen afstand zwemmer Jansens Om een weddenschap 10 uren achtereen gezwommen ea in dien tyd 18 kilometer 664 meter afgelegd Slechts enkele malen bleef bj in dtsijvende bonding om aanig voedsel t nemen Aannemen van kinderen In sommige kringen in Inilië is t gewoonte kinderen van anderen aan te nemen Daar onia wet dtt niet toelaat komt de aspirant va er na eenvoudig verklaren dat bg het kipd als t zgne erkent waar bg de moeder d n verklaart dat dit inderdaad het geval is Om dat misbruik tegen te gaan heeft de procureurgeneraal by het Hooggerechtshof nu een aanschfgving aan de ambtenaren van den bnrgi stand gericht waarin hy zegt De erkenning van een vreemd kind is in Btrgd met of een ontduiking van de wet De vraag i oet zich voor of de ambtenaar van den burg tand bevoegd is om in een beoordeeling te tre en of de erkenningen welke te bunnen overstaan geschieden of welke hen ter inschrijvinj in de geboorteregistert werten aangeboden al of niet op waarheid berusten en of lö bg twgfel al of niet verplicht zijn een dergelgke voorgenomen of gedane erkenning in de jregiettrs to te achrïven Ik hen van oordeel dat de ambtenartn vaa den borg stand in ieder geval te constateeren bben de erkenning welke men te bunnen overstaan wenscbt te doen zonder te kunnen of te mogen treden in een onderzoek omtrent de waarde of onwaarke der afgelegde verklaring Vermogen dus de ambtenaren van den burg stand niet te beletten valsche erkenningen dit neemt niet weg dnt het doen van erfcenaiogen in strg d met de waarheid dat is door anderen dan de ouders van het natunrigke kind misdrgf oplevert betzg hel misdryf van verduistering van staat hetzg het misdrijf van valscbbeid intellectueele in een authentieke akte dan wel medeplichtigheid aan die misdryven Ten einde dergelgke valschbedon strafreehteriyk kunnen worden vervolgd heb ik de eer te herinneren aan den in art G van het reglement op de strafverordening aan elken openbaren ambtenaar opgelegden plicht om indien hy in de uitoefening van zgn bediening kennis bekomt van een misdrgf daarvan dadeiyk bericht te geven aan den bevoegden ambtenaar van bet O M enn mitsdien te verzoeken om indien n opgoede gronden van oordeel mocht zgn dat een te uwen overstaan gedane of door u ingeschreven iiotari ele erkenning moet worden aangemerkt ats een valsche erkenning daarvan dadelgk kennis te geven aan den bevoegden officier van juslilie W I I Stadsnieuws r GOUDA 20 October 1904 De Vereeniging lot veredeling van den trekhond hield heden m ddag op het niarkt Itein weder een concours Het bestuur wns Mrtegenwoord gd door Freule Roimalen spvue Mr C Bidder van Rappard beiden U s Hago en P N Swaiienhnrg uit Wa tergraafsmeer Als kenrmeester fungeerde de heer L Seegers uit Amsterdam Ingesebreven werden 5t honden waaronder 12 teven en 39 reuen van 42 eigen tai s Prgzen werden loegekend aan Reuen te prgs Leo van A Snoek Gondn ge Panl Krnger M Vergeer Haastrecht 2 Prins J V d Voorden Ouderkerk n d IJsel ge Hecloi C Verhoef Gouda Se Castor B de Roos Il Prins A den Hoon U Bello A Snoek Eerv vorai Hector J W v Balgog Gouda Teven IsLe prgs niei uitgei eiU 2e prgs Bello van A den Boom Gouda Se Hektor van J van Vliet 3e Nero D van der Heiden 4e Prins W Kranendonk Beapanningen Enkel spannen Geen 1 on 2e prys uitgereikt 3e prys G Bademaker te Gouda 3e B de Roos 4e a J Horreman 4e J W van Balgog Meerspannen Ie prgs A Snoek te Oonda 2e W Kranendonk 3e D V d Heiden 4e A den Boom De heer J A Basliaenen alhier staat op YOordtacU Van onderwgzer te Utrechl Aan het Gemeente Verslag over 1903 ontleenen wg o a hel volgende Op het einde van het jaar ontvingen 982 kinderen kosteloos en 562 tegen betaling van het verminderd schoolgeld onderwys op de Scholen Nrs 1 2 3 en 4 terwyi 4 kinderen de Eerste Burgerschool voor Jongens en 5 kinderen de Tweede Burgerschool voor Jongens oa niet bezochten en voor 47 kinderen op de Eerste Burgerscholen en voor 6 kinderasi op de Tweede Burgerschool Voor jongens het verminderde schoolgeld werd betaaldMet de Bisstnren der gemeenten Gouderak Haastrecht Hekendorp Moercapelle Moordrecht Oudewatw Beenwt k Stoiwyk Waddinxveen en Zefwnhuizen bestaat eene regeling waarbg zg aan deze Gemeente jaarlgks een vaste som per leerling betalen ongeveer overeenkomende met bel verschil tusschen den kostenden prgs en het bedrag van het schoolgeld dat door de ouders of verzorgers zelf moet worden voldaan terwijl de Gemeentebesturen van Boskoop en Woerden op zich genomen hebben naafloop van elk dienstjaar den kostenden prgs van het onderwgs der bezochte school per leerling te vergoeden Da bedoelde vaste som is bepaald voor Ie Scholen Nrs 1 en 2 op f 19 voor iê School No 3 op f 14 Toor de beide Kerste Burgerscholen op f 15 n voor de beide Tweede Burgerscholen t 25 per letrling De gemeeld ontving door deze regeling Wer 1903 f 888 39 De SchoolbHliotbeken verkeeren in goeden staat en bljven by voortduring aan haar doel be twoorden De biblietbeek itan School No bevat thans 660 e van Sdiool No 2 620 4ie van School No 3 651 en die vaa School No 4 178 nnmmere of boekwerken Op de Scboleg voor gewoon lager onderwys en de beide Herhalingsscholen had den na afloop van de gewone examens prgsuitdeelingen plaats De schoolgebouwen verkeeren over het algemeen in goeden staat evenzoo de schoolmeubelen en leermiddelen De kosten van het Lager Onderwgs bedroegen over 1903 eene som van 1108526 15 Byzondere Scholen Men vindt in deze Gemeente vier bgzondere scholen eene dagschool voor meisjes van de RoomschKatbolieke Inrichting van Liefdadigheid op de Westhaven met tien onderwgzeressen Hoofd Mej A A Adegeest waarop onderwgs wordt gegeven in de vakken a i van Art 2 der Wet op het Lager Onderwgs de beginselen der Fransche Duitsche en Engelsche taal en Je nuttige en fraaie handwerken eene Roomscli Kalholieke Parochiale dagschool voor jongens op de Gouwe met acht onderwgzers Hoofd de Heer J G Kropman waarop onderwgs wordt gegeven in de vakken a i van Art 2 der Wel en in de beginselen der Fransche taal eene dagschool der Vereeniging voor Christeiyk Nationaal Onderwys voor jongens en meisjes in den Langen Groenendaal mei zeven onderwyzers en eene onderwgzeres nilsluitend voer de hfindwerkén Hoofd de Heör J van de Putte waarop onderwgs wociit gegeven in de vakken a i van Art 2 fcr Wet alsmede in de nuttige handwerken eene dagsehool der Vereeniging tot oprichting en Instandhouding van vrga scholen op Gereformeerden grondslag voor jongenl en meisjes in de Keizerstraat met vier oiiderwijzir s oen kweekeling en eene onderwgaeiea nilsluitend voor de handwerken Hoofd de Heer J vaa der Laan waarop oiidefrvgs wordt gegeven in de vakken a i van Art 2 der wet en bovendien in de nuttige handwerken in d beginselen der vorm loer de Bgbelscho geschiedenis en de beginselen der Korkgescliiedenis Hel aantal leerlingen op deze scholenbeijoeg f 1 Jan 1 Apiil 1 Juli 1 Oct 1250 1305 1301 1280 In 1902 warenJe cglers 1257 1255 1264 1237 ffet aantal bnilen Ieerlingen was 130 evaiinis in 1902 De Besturen van de vier bgzondere scho Ion genoten de Bgksbgdrago bedoeld bg Art 54bis der Wet tol regeling van het Lager Onderwys Hirhalings Zondags Werk en Bewaarscholen Herbalings onderwgs wordt van Gemeentewege gegeven op de beide Avondscholen op de eene aan jongens op de andere nan meisjes Het onderwgs wordt zooals reed gemeld is nan onvermogenden gratis verilrekt voor minvermogenden bedraagt het schoolgeld 7 6 of 5 cents per week De Cursus voor volwassenen wordt thans in een paar lokalen der Schooj No 3 gehouden het onderwgs werd net opgewektheid gevolgd De lessen eindigden in het voorjaar met 24 deelnemers en werden in October liervat met 29 deelnemers Op het einde van het jaar werd de Cursus nog door 23 personen bezocht Er lyn verder in de Gemeente twee Openbare Bewaarscholen door de Gemeente opgericht en in stand gehouden eene Bgzondere Bewaarschool van de RoumichKatholieke Inrichting van Liefdadigheid en eene Byzondere Bewaarschool van Mej J Belonje Wed F H Weurman Rechtzaken De eerste kamer der rechtbank te Amsterdam heelt gisteren uitspraak gedaan in het bekende geding tusschen Jacques Lebaudy en het Algemeen Handelsblad in welks Avondeditie van 25 September 1903 een artikel voorkwam waardoor de zich noemende keizer der Sahara zich beleedigd achtte De rechtbank overwoog dat waar de eiscber Lebaudy geen stukken beeft gefourneerd noch mondeling zyn eisch heeft doen toelichten hy beeft afgezien van zyn eisch en mitsdien het recht op oen beslissing van de rechtbank heeft verloren Wefiswaar heeft de gedaagde partg het Hbl haar rechten op een rechteriyke beslissing onverkort behouden doch door haar is verklaard daarop geen prgs te stellen wël echter ten aanzien der proceskosten De rechtbank besloot derhalve in deze zaak geen beslissing te geven en veroordeelde Lebaudy in de kosten van het geding groot f 111 77 Hiermede is dus dit proces van de baan bet heeft t tronwens nog langer gemaakt dan het Keizerryk der Sahara Amsterdam 18 October 1904 Volgens het weekblad yan de Commiuie bank Ie Amsterdam zyn in de week geëindigd 12 October efc ltlfcchenkomst dier bank verhandeld de navolgende minder Courant Fondsen Annd Commanditaire Bankveiaenl ging van Es Co 20 pCt Pref aand Bouwgrond Maat Linnaeuspark 15 5 pCt Oblig Cultuur Maatschappy Tjepon 85 Aand Landbouw My Pjiseureuh 59 Pref aand Uitgevers Maatschappij Nederland i Aand Rottordamsche Droogdok Maatschappg 0 4 pOt Olig My lot exploitatie van Graansilo s en Pakhuizen 98 Aand Nederl Zaid Afrikaansche Hypotheekbank Serie B waarop 70 pCt gestort UI Oranje Nassau Hypotheek 10 pCt gestort 149 o pCt Oblig Sloomvaart Maats Leonora 90 4 pet Oblig Electrischo Spoor weg My 88 Aand Les Tramways de Groningen et de In Province F 7 75 Nederland My van Verzekering op hel Leven 50 pCt gestort 100 My van Assnr Disconleeriiig en Boleening der Stad Rotterdam 10 pCt gestort 180 My lot exjil van Waterleidingen in Nederland H8 4 pCt Oblig Vereeniging lot Cbrislelgke Verzorging van Krankzinnigen en Zennw Igders in Nedeil kleine Coapurus 94 3 pCt Oblig Provincie Noord flüiland Leeiiing 1903 97 Loten Cuncertgebuuw te Amat F 4 M ARKTBERIOHTBN Gouda 80 October 1904 RANhN Alleen Bruine en ÏVitte Boonen hooger Overijfen onveran lerd Tarwe Ueutt che 8 i 8 50 Mindere dito 7 50 4 790 Afwijkende 6 75 i 1 7 5 I oliler 7 25 1 7 75 Rogge euwsche 5 60 i 6 Polder 5 i 5 30 Hilitenlandbrhe per 70 kilo 4 50 A 5 Gerst Winter 4 75 4 525 Zomer 4 50 5 Chevalher 5 25 4 6 Haver per heet j 4 350 per 100 K 1I0 7 J5 4 ƒ 7 60 Hennepzaad Ininndbch Ji 50 4 9 Baittnlandsche 6 4 6 50 Kanarie a id 17 50 4 18 25 Kool zaad a Erwten Kookerwtcn 8 50 4 9 5 llm tenland che voererwten jier 80 Kilo 5 90 a 625 Boonen limine boenen 12 25 4 13 50 Witte Boonen 14 50 15 50 Paarde Boonen 6 25 4 6 50 lluive Hoonen 8 i 8 25 Maïs per 100 Kilo llonte Amerikaan sche 6 20 i 6 40 OJesba 6 75 7 25 Cinquantinc 7 50 4 8 Vebmarkt Melkvee weinig aanvoer handel en prijzen matig Vette varkens goede aanvoer handel dauw 19 4 21 ct jier hall K ti Biggen voor Engeland red aanvoer handel flauw 16 4 17 ct per half K G Magere Biggen goede aanvoer handel llaaw 075 4 1 05 per week Vette Schapen geen aanvotr handel geen a Zuig I ainmcren goede aanvoer handel flauw 16 i 21 Nuchtere Kalveren eenige aanvoer handel matig 6 4 S 9 Graskalveren goede aanvoer handel matig f V k r 90 Fokkalveren 8 4 14 Kaas aangevoerd 30 partijen handel vlag ie kwal 30 4 32 j 2de kwal 27 9 Zwaanlere 32 4 NoordhoUansche Boter 1086 stukken van KG aanvoer Handel vlug Goeboter 1 40 4 r 50 Weiboter i 20 4 1 30 BEIIES VAK EOTTEEDAM DINSDAG 18 OCTOBER L K H K StaaUletmnqen PoRTUOiL Oblig 3e Serie fr 600 3 59 Oblig 3e Serie fr 2 500 3 59 RüSLAKD Iwang Dombr Ohligatien 4 96 AziE Japan ObligaliM 1899 4 74 74 OoLUJUiiA Geconsolideerde Buitenlandsche Schuld Recepis L 100 1 24 Hifpoth th Bank9n Pandb Ie Algem Oroninger Scheeps Hypb 4 100 Pandb Bataafsche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hjpotheekbriefbank 4 99 Pandb Hollandsche Hypb 4 99 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb Ged Hypotheekbank te Veendam 4 100 Pandb Nederl Hyp Pand briefbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewtzen van Deelger Northw Pac Hyp Bank f 96 Pandb idem idem 4 96 Pandb Rotterd Hypb 4 101 Pandb Rotterd Hypb 3V 97 Pandb Standaard Hypb 4 100 Pandb Stedelgke Hypb 4 99 Pandb Utrecbtsche Hypb 4 100 Pandb Westlandsche Hypb 4 100 Pandb Zuid Holl Hypb 499 Schfepvaart Vaaltchappijfn Aand Holland Gulf Stv My 35 IMverten Obl My tot Eipl Laan van Meerdervoorl 1902 4 98 Spoorwei leetiingen Italië Oblig Zaid Italiaansche Spw Mg A H i 67 Premiettening n bti oie Loten Stad Antwerpen 1887 2 102 De NOUVEAUTÉS in MANTELS Costumes Japonstoffen llloii§eii l elg Holr § on PELTERWErV zgn in zeer groote kenze tegen de meest copcurreorcude pryzen voorhanden Aanbevelend Burgarlljke Stand GEBOREN 18 Oct Anlhonius Petrus ouders W Laurier en H M Htraver 19 Christina Johanna ouders P Uovel en A C J Ilabouw Franciscu i ouders A Dekker en A Wessels 20 Johannes Wilhelmus ouders W G Flux en M Gerhaiz Nicolaas ouders N van Zwol en G Veenendaal OVERLEDEN 17 Oct P N Roebeen 62 j 18 W C Tggeman huisvr van J do Vrind 66 20 G M van Beikel 10 j GEHUWD 19 Oct 1 Blaazor on L C Rgnhout C W Westerman en W H 1 Verbeek J P van der Poiw en J A do Vos O Reinshorgon en C Knoop F J van Egck en M W Kwinkelonberg A C van Donk en T Sligler Keeunrttk GEBOREN Antonia Martina ouders J van Rgn en A Pannobakker OVERLEDEN A van llanswgk 21 j M Veibooin 14 d GEHUWD C Tersleog en M do Wit P Struive en E Verweg AI VEIlTi iNTIi iN TE llUUlt in de Krngerlaan HEERENHUIZEN racl TUIN 6 Kamers ruime Warande Kouken en Kelder voorzien van Gas en Waterleiding Direct te aanvaarflon Te bevragen TURFMARKT é 2 58 Teleplioonnet Gjuda Abonnement f 40 per jaar voor pcr ceelen binnen een kring van K M 1 gelegen Aanlog en ondci lioud g rati s Het net is aangesloten ann hetiRgks Iiitercommunaalbureaii Op 1 Aug 1904 142 verkregen aansluitingen Jontracten en voorwaarden verkrygbaar aan het Bureau ACHTER DE VISCHMARKT Zenuw en Maagflijücis wordt it overtuiging als een werkelgke hnip in den nood bet boek auu bevolen Na ontTAngflt ran adrea per briefkaart or l dit boekje franco per post toegezonden door BLOKPOSL S Boekb Zaltbommel