Goudsche Courant, zaterdag 22 oktober 1904

t Zaterdag SS October 1904 43ste Jaargang No 9549 fiOMCHE COÏMMT Nieuws en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken Telefoon M M ADVERTENTIES worden gephatst van 1 t3 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uui des midd Telelooi ir S9 De üilgave dezer Courant geschiedt dag elijks met uitzondering van Zon en Feestdagen Be prijs per drie maanden is 1 2Ö iranfo j er post 1 70 Afzonderlijke Non mers VIJF CENTKN Openbare Verkooping TR GOUIIA op MAANDAG 24 OCTOBER 1904 it 8 morgen te 7 uren in de Zaal CONCORDIA van de R K Leesvereeniging aan de Westhaven ten overstaan van den Notaris G C FORTDIJN DROOGLEEVER VAK No 1 Ken goed onderbonden gnnstig gelegen naar de eiscben des tijds ingericht KOFFIEHUIS Wp I No 12 zfjnde Café UNIE met WOüNHUlb ERF en grooten TUIN in den I angen Oroenendaal en aan de Rierttraat tu öoudn met een WOONHIIISJK aldaar Wijli H No 15a te ïnmen groot 3 Aren 60 Centiaren Het Kofflehm waarin de meeste vergaderingen der Ambachtpvoreenigingen gebonden worden bevat een ruime Geingliamcr en groote Zaal mot uitgang in de Naaierstraat een Serre aati den Tnin met Bergplaats en boven 1 2 Kamers Alkool Keul en en Zolder met Oienslbodenltnmer Te aiïnviiardcn 1 Deoeraher 1904 lerwi het Hnisji Wok H No Uw verhuurd is voor I 2 2 5 per week No 2 Een gunstig gelegen f AKStJIS ea EEP net alzonderlike gemakk l jk ingerichte Bovenwoning aan de Oosthaven Ie Oondft Wijk H No 47 Het Bovenhuis bevat op ile eeisto Huge 3 Kamers en Keuken en op de 2e Mage 3 Kamers en Zolder hel is van Jns en Walf rleiding en van vele gemakken voorzien gn tol 1 Mei 190 verhuurd nan don Heer A 1 i Ijbusb voor f 2 0 s jnnrs Hot Pakhuis on ürond is terstond Ie aanvaarden De pcrceelcn Nos 3 tii 4 z jii uit Ie hand verkofht De perceelen zon Ie bozicbligen de laatste 3 werkdagen vC 6r don dag der verkooping van 10 tol 3 uren en op dien dag van 9 tol 11 uren Nadero Inlichlingen geott voornoerado Notaris FOUTÜIJN UROOGLKKVER te Gouda Cieoii Grïjs Haar nipcr De Nieuwe Lonilnn doet de grtjze haren binnen enkele dagen verdwenen maakt het kaar glaniend en zacht belet het uitvallen en neemt do polictjes van het hootd weg Eischt op den hals London P r y 8 I 8 5 on 1 t SO por flacon Verkrijgbaar in de ROZENDAAI M 9 by Izalik € als Papier 1 molen ÜOUOA mm mnmmmi Nrn wordt verzocht op t HEKh irlrllrn HIT BR Maouijn tam HAVËNSWAAY ZONEN OOBINOHBU Deze THEEËN worden afgeleverd ill verzegelde pakjes van vij twee en een half en een Ned om met vermelding van Nommer er kPrgs voorzien tui neTenituni Merk volgens de Wet gedepo neerd Zich tot de uitToorin van g Htr le orders auuberelende 1 c nuL Geodi Druk T n A BRINKMAN Zs Tonrheen T BRKEBAART Lz CSeen t£inkhoesl Geen Influenza hii Kinkhoest Inttueiiza Borst en l eetaan toenitr binnen den kortst mogelykeu tgd te doen nezen neemt onmiddellijk de toevlncht tot de van ond bekende bekroonde en wereldberoenitle Superior Dniiven Borst lionigExtract m E L I A i T II K nit de KoninklijkeStcomlabriek DE HONINOBLOEU Tin H N VAN SCHAfK r DEN HAAÖ HoUeTeranciors Flacons f 1 70 et 40 et b j Kirma WOLFF S Co Westhaven 9 r o da tJ TBiV VrBfJV Kleiweg B 100 Gouda E H VAN MILD VeersUl b I2U te douda A BOUMAN Moordrecht l INKSB memierhrk a d IJtel A N ta ZESSEN oonAoo n J Tn TOltKBN Brat wip B V WIJK Oudevaier A SCHEER llnaêlrecht P W i EOR Oudemiter K iasdsr IIKI IDEN te Reeuwijk P t o SPr K Moermpelle U t d STAR Waddingneen Wed J HdLST Waidinqneen M KOLKMAN Waddingneen P A ui OBOOT Oudewaler A D JONUH Oudeitater J P KASTELEIN PoUhroekerdam IU UIKKEB te Benxhop fT t T f Dutir Oencciti IfcmMn uiib vol il Mat e r Dlploma en Ooud Btkrvttnd PRAEPARATEN VAN y uina Larocne bii vimd 7 u ohn pkt w na u itKhte llrt rlwlM i DU kooHpl ö He Tir ltm ni ri kt c faMDtt l j gg i oSSÏSJlSoCHB ÜOIinWX i l MiKwUe Mpn Slo lf knk Bl wl M O h l kwilM TM KrUUehtn UeKU V trillU In Mn ƒ l 0 klKCI V iU HU g klBdimM nraidiin klUrwhlIf t imWIw KCi ua u b nia AI MkraolilUi Inuüi l onilMMl d MnKtmüuuKfuua M tlulttt k yoorlalïdlïp lUiotïtlJ Pri p r b t H Kp LVO M tt 0 m t H Kp aBa MttllreilllrAP IpMia Toor naiermant l bum t M K r Q gO iweiKatiiKcr j KjT 0 50 x K t oju jo i i fi w Aiu zH Tamarinde Bonbons SiSXSÏÏffi SSïSlXi Sr oor l ii Jtn iM liaii Je T Mrlnd Bonlw M n KRAEPKUlnf k HOUI beUnpijW Mn V lur k o oor lul lund b MrlUk m dt mMk aanfnuaiii Priji p doDi O BO n O Sa Salmiak Pastilles arss l s ar y Sayï £ KRAEPELIEN HÖLM Hofleveranciers ZEIST m Patënt H StoUen kiiuiirm Uicunrililli mmuu Dm frOM Brfttgt een inWr faltiit H mtUm emeieii lad Mate n r mMmmm HMrlMwrnt XMdtahmtmtm ftet Het Utfemkermeeretitu eOtarfme H e im mr mm wC f ecUm t i m i mm eten k MH ueer kietel W i m i t i m l mtetlttlU imatrin kWUI 1 UI p Bochj mknjjli trilt OM pet tmM Gasomamenten i tm stüteff SuprisePcD tants Kronea voor Salons Eetkamers Zitkamers Serres ORNAMENTEN voor WkikeUerHehling M M V LOOir Sasfltter DabbeUtawl B 13 Telelnr 117 SPECIAAL MAGAZIJN VAN f erlicht ings Artikelen BADEN GEUSEES KOOKPLATEN GASFORNUIZEN Onaoeuelüke keaze nienwste soort GASBALLONS GROOTE VOOHHAAD GEElAILLEfiRBB C0EDEB8I giltvrü Dit de Kamper btbrieken BERK EN ZOON Eeaig adres mr Gasgloeibdil lienooiligiiyeii Wie eker go u i lohtA Elk l GBCM e oBtTugoa Imm gesMd na vele pruifheiiiiiinn tx haodir gekiMMB uKtlai dat um aitrindwi Dr MtohaeU Twraatdifd Hf i keat nuutiises tn het tnldtoromdi MaUliMMiMat vu Qebm StoUW ok t Kecin tlielM Bikel Cacao in vinkuitea buawk Bah SikO Ovw mM nulk fdiaekt seat HngenuM gvzundê druk tmi ékMiykK gebruik ten t 2 Mittliftli tui t paöw Tuor tea kop Ohooolatt Ah genteakrubtigt iltuk bg gmri ia diarrhte imMt mm watei I ibniik a Ttrkrijgbaar bi df TnmnMnitlt B n Apothektn eos rmrr mr lus Uenerulvtrtegmwoonliatr nm llt4 r aB4 tuftBt MtttmkM iniiiterdara CtlTKiii Aal IM OITTVANGEir alle soorten WINTEESCHOEN WERK sterke SCHOOLLAARZEN OVERSCHOENEN merk de Weegschaal enz in het oonlbniliiiiit é Scliuen en Laarzemiiagaiiiii KLbIWKG E 30 tegenover de Kleiwegstetig Aanbevelend C SUITS II s Alle reparttifin en aangemeten werk a ïyfa 5i tjiilleiilandsch Overzicht ijenernal Koeropatkine meldl den Tsaar van gisteren Er beblien f oei gevuMen moer iilaats giibad Toen op den 18en onze cavalerie les werst ten oosten van Tadoesanpoe een verkenning deed trok de voorhoede der Japanners nl vurende jlings terog B i de ervolgii g van den vijand stieten cavaleriealdeelingen by Saiidepoe op aanrienljko Btrgdkrachlen en wel op infanterie met mnxiiiis en kanonnen De vuand openrte het vonr en dwong daariloor onze cavalerie de vervolging op te geven Een patrouille weid op een afstand van 200 pas doe deii Vfland met malimvnur begroet Alle paarden der Kozakken werden gedood do command int vnn de patronille on oen Kozak werden ge wond Reuter seint nit Moekden vi Peking De groote slag is geëindigd Beide legers üaan tegenover elkander gescheiden door da S a ho Het artillerie guvecht werd gedurende don ISe en den 19e voortgezet waarbi bet Knssiscbe centrum onder hevig vnoi beide dagen een weinig voortrnkte Op hnr linkervleugel hebben de Russen een uitnemende positie gevonden in den beogen benvel die Sja no bestrijkt Zij honden deze stelling sedert 16 Oct bo et ondanks onafgebroken geschntvnnr en herhaald infanterie aanvallen Op den rechtervleugel trachtten de Russen met beholp van honwitaers den vöand te verdrijven van een lagen iieuvel in de vlakte Door de laitste regens is de rivier geste gen zoodat daar de Sja ho geen enKele brug beeft pontonbruggen geslagen moeten worden Een van gisteren gedagteekend te Tokio ontvangen bericht uit net booldkwnrlicr van het Mantsjoerijeleger geeft bet volgende overziclit van den toestand aan het fiont De centrale colonne van het rechter leger deed gisteren een aanval op de vgandelijke initerij die Tungtsjialen bezet hield en verdreef haar Een kleine afdeeling vijandel ke infanterie keerde naar deze hoogte terog De Tjand houdt Waitosjon nog steeds bezet In den ochtend van den 19e vertoonden zich twee bataljons vijandelijke infanterie bil Kijskwantsj a reiihts van ons rechter leger Klaarblijkelijk hebben zü reserves achter zich welker sterkte verkend wordt In den namiddag van den 19e bespeurde de rechtervleugel van de centrale colonne FEViLLETO i ïii M öHöi 30 De reuk dien de stallen van zich gaven was baar hiykbaar onaangenaam Zy hield baar zakdoek voor haar nons en begaf zich nur de dear waardoor men in den tnin en in het hais kont Zy beval mg haar te Tolgen Zoodra ig geen last meer van de stallooht koD hebben begon zy my weder te ondervragen Zij wilde maar niet gelooven dat er nieta in hare afwezigheid was voorgevallen was Ik verzon de beste antwoorden dit ik maar wist te bedenken en de chirnrgijn stond er lachende bg Zoo ging de tiJd vocrby totdat de klok twee nur sloeg Hierop gaf Mrs Fairbank haar plan te kamen den Engelschman zelf in ign kamertje te bezoeken Er viel mg een heel pak van bet hart toen de chirorgyn tnsachenbeiden trad om haar daarvan aftebrengen Qe hebt gehoord dat Francis op het PMI il om in slaap te Tallen zeide hij AIB ge zgn kamertje binnentreedt zoudt go lichtelijk storen Het is voor het wel twee RuBsiscbe bataljons met een batterg artillerie die van Tantsjiafen naar Titisjan oprnkten Zy hielden zich verdekt achter Tttisjan De vyandeiyke kanonnen bfl Feutsjiapao bescliieten van t jd lot tjd onze stellingen Bj genoemde plaats werd een vijandeiyke brigade gezien In bet front van de linker colonne en voor bet centrale legercoips is de toestand onverandeid Behalve wat geschntvnur van Igd lot tud 18 in bel front van hol linkerleger alles ruslig In den nacht van 18 Oct viel de v and hot linkerleger aan doch werd teruggeslagen Over bet terrein van den shg aan de Sja bo sehryft een correspohdent van de Times Een twintig K M ten Z Z W van Moekden galt do man iarijnenweg over oe Sja bo heen bfl hel dotp Sja ho poe Deze tivier beeft een zeer wyde en diepe bedding gegraven op 3ominige plaatsen een halvo kilometer breed de bedling bestnat gtheel uil zand S i hu = zandrivier Do rivier zelf is m dit seizoen slechts een stroompje dat nu eens a n den eenen dan aan ilen anderen kant van de bedding stroomt thans nergens meer dan 50 of 60 M breed eo zelden meer dan 3 voet diep Deze zand ge rivierbedding met li t heldere Insscbe ft ater iieeft de Russen ongetwijfeld lot stapelplaats gediend voor hun munitie ïoedsel en paardenvojr Ten zoiden van de riviei strekken sich zandheuvels nit tot op eenige mulon ten oosten van den grooten weg gewooniyk groeien er boomen op Hier was het dal het Russische centrum zieb verschanste met de reSFtves in do rivierbedding achter zich Ten westen van den niar ilarynenweg stroomt de Sja ho uoor een nauwe eo zeer diepo lieddina met steile oevers Het water is daal diep en de bodem een verraderlyke laag modder Do spoorweg maakt een bocht naar liet westen de brug is alleen bruikbaar voor de tieinen Het dorpje Sja ho poe dat nil niet meer dan een twintigtal huizen bestaat is of was nieuw het oude Sjaho poe op den tegenovergestelden noordelgken oever gelegen is door een overslrooming geheel verwoest Ti n oosten van het dorp verrvjst een booge zandigo heuvel en ten zuid oosten op een paar myien afstand een alleenstaande heuvel die waarlgk de Eenboomsberg is Ten ndordm van Sja ho poe tusscffen dit gehucht en Moekden ligt bel groote dorp Pai tapoe by een spoorwegbrug over het riviei Ije van denzelfden naam slagen van mgne proefneming van bet nilerste gewicht dat bg een goede nachtrnsl geniet en dat hg dilzelf moet erkennen Toordat ik hem de waarheid zeg Ik moet a dringend verzoeken mevrouw I den man niet te storen Mrs Fairbank was niet geneigd om te zwichten Gedurende de volgende vyf minuten althans ontstond er een levendig geschil tnsscben beiden Eindeiyk was Mrs Fairbank wel genoodzaakt zich gewonnen te geven Over een half nur zeido zg zal Francis óf vast in slaap zyn óf weder wakker liggen Over een half uur zal ik terugkomen Zg legde baar arm in dien van ddn chirurggn en zoo keerden zg samen naar huis terug Toen ik weder alleen was en nog een hall nor voor mg bad besloot ik de Engelsche dame naar bel dorp terngtebrengen en Francis daarna van de prop en de boeien te bevrgden en hem naar bailelast te laten schreonwen Wat kon bet mg schelen of hg het goheele huis iu rep en roer bracht alB ik mgne bekoorlyke gaat niet meer bg mij had I Toen ik in den stal terugkwam hoorde ik een gelaid als het knarsen van eene openstaande deur op hare hengels De deur aan den noordkant had ik nog pas geleden zelf gesloten Ik begat my dns naar de dear Do Daily Telegr iph corres iondent geeft de volgende bescliryving van den toestand om Port Arthur fie verovering van den Woifsberg Ureenhill Takoesban en andere g osities heeft de lapannors thans voor do oofdiyn der Russische forten gebracht Ook het buitentorrein voor de vesting is thans in hun bezit behalve het zuid westeiyk gedeelte dat door bot sterke Laotishan fort wordt bestreken Er is slechts een algumeeno aanval gedaan van den Siste tot dena tste waarby de Japanners werden teruggeslagen en zy slechts twee kleine feiten van de oosteiyke verdedigingswerken veroverden Do comm indoerende generuala badden by die gelegenheid tot eiken prijs willen doorvechten doch uit de keizerlijke hoofdkwartieren werd zulks met bet oog op de zware verliezen verboden Sinds dien lyd hebben enkele afzonderluke aanvallen plaatsgehad met het doel forten te veroveren en waaruil men andere stellingen zou kunnen bestryden De e aanvallen gingen wel gejiaard mei domonstraticfi over de goheele aanvalslinies Voot ii de Pnienslian en Cliokansan forten bobben bet steeds moeten ontgelden wgl deze den weg naar Dalny bestrykón en de Japanners eventueel van daaruit de forten aan de zeezjde o a den Gouden Heuvel zouden kunnen beschieten waardoor hun vloot gelegenheid tot naderen zou krygen Ook op bot Itshanfort zijn verscheiden aanvallen g aan wyi toch htt bezit van deze sterkte tmf on val van het Andtyoe fort zou leiden dal den toegang tot de nieuwe Kuropeescbe stad bostrykl en zouden van uit Itshan de kanonnen van de Tigsrstail en Liaotiforten tot zwugen kunnen worden gebracht waardoor wellicht de Rnssischo vloot gedwongen wordt de haven te verlaten Met hot oog op den ongewissen toestand naby Moekden en vroezende dat de Oostzoevloot binnen afzienbaren tjjd zal opdagen als ook in verband met het steeds ongunstiger wordend weder trachten de lapanners de belegeiing tol een spoedig einde te brengen zy vermeerderen van ml Dalny bun gesehut en nieuwe infanterieaanvallen worden verwacht Men moet bet Koeropatkine tot zyn eer nageven dat waar Je omstandigheden hem beletten een overwinning Je behalen hy toch zyn terngtoohten zoo weet te dekken dat de Japannei s het gehoopte en verwachte beslissende succes missen moeten Na acht dagen gestreden te hebben in do vlakte van Moekden heeft hy zyn terugtocht aanvaard doch zoo wel overlegd zoo goed gedekt dat by niet alleen de vervol in het achlergedeelte van den stal Deze kwam op het land nil dat aan Mr Fairbank toebehoorde en dat door twee voetpaden doorsneden werd Het eene voetpad liep naar bet dorp Het andere voerde naar den straatweg en de rivier Toen ik by de achterdeur aankwam vond ik deze openstaan en zag dat zg ten gevolge van den wind heen en weer stond te klapperen Ik had die deur om elf uur zelf gesloten en op den grendel gedaan nadat ik er myne schoone vriendin ingelaten had Eene onbestemde vrees dal er iets verscjirikkoiyks gebeurd was drong zich aan my op Ik snelde den stal door Ik keek in mgn eigen kamertje Dit was leeg Ik begaf my naar bel koetshuis Ook daar was geen spoor van de vrouw te ontdekken Ik keerde naar myn kamertje terug en naderde de deur der slaapkamer van den Engelschman Zon het uogel k zyn dat zy daarin gedurende mgne afwezigheid gebleven was f Ik was waarom weet ik niet huiverig om de deur open te doen en ik bleef eenige oogenblikken met myne hand aan de kruk staan Ik luisterde Er was daar binnen geen gelaid te hoeren Ik riep zachtjes Er kwam geen antwoord Ik deed een slap achterwaarts daar ik nog aarzelde Toen zag ik iets donkers dat zich langzaam voortbewoog rooals ik door de reet tusschen ging voorkwam doch bö de Jopanscho generaals het denkbeeld deed ontstaan dat een tweede sl ig aan do Sjabo aanstaande was Do reserves door Koeropatkine voor het dekken van zyn terugtocht don laatston dag in het vuur gezonden hebben zicli van die laak meesterlyk gekweten En Oyama ziet zich daardoor hoe dapper zyn drie legers ook mogen gestreden hebben weder den groolen bnit ontglippen Wanneer straks de balans wordt opgemaakt van deze renzenwoisteling dan staal evenals na den slag by Liaojang Koeropatkine met zyn leger opnieuw tegenover de Japanners en moet Oyama voor de derde maal by Tjoling waarschynlyk den slag aannemen Al had Rasland ook van den slag voor Moekden wat anders verwacht al had men te Petersburg ditmaal op oen overwinning gerekend die weder is uitgebleven Koeropatkine heeft zich een groot veldheer getoond toen hy tegen zyn zin gedwongen om slag lo leveren en dien slag verloren ziende besloot alles te doen om ten minste zyn leger zoo goed niogütyk te redden Uat heeft by met succes verricht En daarvoor inng de regeoring te Peioisbuig hem dankbaar zyn Er is een nmbtelyk rapport verschenen over den zendelingeninoord op het Uaznllenschiereiland NioüwPommeren in den Bismarckarchipel Toen de Duitsche politie na den moord er verscheen waren do dailers naluurlyk reeds op de vlucht naar het Uaviigcbergte Een deel der agenten trok da ubeen en toen werd er gevochten wiiarby een 1 5tal inboorlingen gedood werden De Kblnische Zeitnng heeft van paiticuliere zyde byzondorheden vernomen over den moord Daaruit blykl de aanleiding tot bet oproer pater Rasdier had zyn bediende die een tweede vrouw wilde nemen dit vol boden en toen de man dit verbod ontdook liet de pater hom tien slagen toedienen en de vrouw door de zusters straffen Een samenzwering kwam hieruit voort met hot bekende gevolg Do samenzweerders woonden voor een deel reeds zeven jaren op do missie als bekeerden naluurlyk lie Koloiscbe knoopt aan het geval de moraal vast dat de endelingen zich geheel en al vergist hebben In de werking van do christelyko leer op do inboorlingen en ook niet de noüdigo voorzichtigheid hebben betracht De missie moet er toch aan denken zoo sehryft bet blad dat haar houding ons toeb reeds zoo moeiiyk bestonr ovor de koloniën in de Zuidzee nog moeilyker maakt en dal de deur en den deurpost duidelgk kon onderscheiden Ik nam de kaars van de tafel op en hield deze vlak by don grond Hel donkere voorwerp dat zich langzaam vooitbewoog was een stroom van bloed Dit yseiyk gezicht deed my een ras besinit neinen ik deed de dear open De Engelschman Ing in zyn bod en was alleen in de kamer Hy was op twee plaatsen doorstoken in de kool on in het hart Het wapen was in de tweede wond blyvon staken Het was een mes Tan Engelseh maaksel met een hecht van hertshoorn dut nog zoo goed als nieuw was Ik maakte onmiddellgk alarm De gelui gen kunnen verklaren wat er toen volgde Het is een ongerymbeid te veronderstellen dat ik den moord gepleegd heb Ik wil wel erkennen dat ik my dikwyis aan dwaasheden schaldig maak maar alleen reeds TOor de gedachte aan zulk een misdaad deins ik terng Bovendien had ik geen reden om den man te doeden Die vreemde vrouw heelt hem in mUns afwezigheid vermiiord De vrouw is door de achlerdenr ontvlucht terwgl ik met Mri B airbank sprak Ik heb niets meer te zeggen Ik zweer n dat wat ik geschreven heb een getrouw verslag is van alles wat er In den nacht van den eersten Maart voorgevallan is Ontvang mynheer I de Ttrzekering van 1 IHf