Goudsche Courant, zaterdag 22 oktober 1904

Qitino I x f c iiieo tkrflohfi£c 11 vertlwkendeKINA WIJN t efn wikU Ullla Lr tl tH ll iiij lailiiM ftl vt lnri iion g brck aap wtluBt sltchte epljivcrterjiie zenuwtiootdpljn ter versHrking na zukte of kranmbcd koorts èh Inrifrvolgwi QUINALAROCHE FERRUOINEUX m lirt Imajiidoi te cuii Bloedgebrek Blcolwurtït kwalen van KrHtioIwn leefmd wz V TUri ihfiBi i l1tio mw n 1 00 fn 1 P IL tfil r iir an voedzaam v ir8terkend aanKeiwamY iiwHnuk voor lan li kiübg b uik 1 1 IVCI V avavf kinderen zwokken n klierachtige gentellen tr aan i bedtoornissen der spijsvertcrlnesorg inen c ii dtarrhée ook Vi l ïO üK ir yo eo a KB o BO Chtmlsoh JU 3 11rCllil t Speciaal voor Kindervoeding i zuivere iTlcliVJUiivci qj q j q TamarinH Rnnhnn pruit puroatief ul u verstopping Aam I dllldl IIIUC UUIIUUIia beien Migrala Con6e8tie9 i v r luoUsli axant i nil KKAKI Et Il N Sc HOl M lielanj rijke diewttui aangtnaam is Pnjs per dtKMjt O QO en O BO QQltrViatr OacflII C ftlKenxten erkend ah het BESTE huwmiddd aaillICO i Hoeet Verkoudheid en Kcelpyn h ii een ilijmoptossend en verzachtend middel by uitnemendheid uitsluitend in □ fle chjfc vcrknjHlMu Pi ij 0 20 i cr iletiUije e rr j ritrii rtm KRAEFELIEN HOLM te Zel t a tn foortifH van titiqueilpn wnm op Mttitm n handtefktHing rn verkr bctar h la mto ie KRAEFELIEN HOLM Hofleveronciera ZEIST ji by tnchtlgingsexpeditiën onsclinldigen met de schnlillgen moeten boeten Do Nordd AUg Zeil Bchrijtt Berichten aan de Times uit Peking er Woenen over de inmenging van de Onitscbe diplomaten in ziikc hot Kngel ch Tibelaansche verdrag geven ons uunleiding liet volgende te verklaren noch bjj Chinn noch by Rnsland noch eldi ra heelt de Duitjohe diplomatie in di Tibetaansche qttuestio olflcioel tappen gedaan Hiït verdrag liiHschen Groot HnltannU en Tibet wcrtl te Peking door openbaarmaking in een conriint bekend zonder dat van te voien de Duitsche gezant van de bewoordingen van het verdrag ol van een openbaarmaking er van op de hoogte was IJe conrant moet don tfkst van bet verdrag oit binoescbe bron hebben gekregen Van het Duitsche geziintschaii kon haar daarover geen enkele iiiliciiling worden verstrekt Na de openbaa making vroeg de Duitsche gezant onder do hand op het Chineesche departement van boilenlandsche zaken o do in do pers opgenomen bewoordingen van het verdrag authentiek waren De ge ïant wtfes er daarby oitdrukkeiyk op dut Duitschland by deze aangelegenheid geen enkel belang had Dat is alles De kabinets crisis in Portugal is opgelost door de vorming van een ministerie onder fosé liUcinno de astro die reeds vnn 1H97 1900 aan het hoold van een ministerie heeft gestaan in laatstgenoemd jaar moest de Castro altroden en kwam het conservatievekabinct Hintze llibeiro aan het bewind dat thans weer door een kabinet de Castro verTangen wordt De oorzaak van deze minister wisseling is nit de telegrammen niet goed op te maken Doch waarfictiyniyk staat zy in verband met do nederlaag die de Fortngeezen onlangs in Ovamboland hebben geleden Voor de builenlundsclie staatkunde van Porlogal is de wyziging in het ministerie van geen bcteekenis Luciano de Gastro is evenals Hintze Ribeiro een voorstander van het PortngeeschEngelsch verbond Onder het bestuur van de Castro kreeg Kngoland de vergunning troepen over Portugeesch gebied naar Transvaal te voeren en kort voor zyn aftreden in 1900 verklaarde minister de Castro in de Kamer dat de hartoiykheid ert loyanteit der Kngelsch Portugeesche betrekkingen niets te wenichen overlaat Wat di bnitenlandsclie staatkunde aangaat kan dus van Portugal worden verzekerd Pius que ïa change plus c cst la même chose Verspreide Berichten Frankiujk De koning van Griekenland is gisteren te Parys gekomen Hy werd ontvangen deur de leden van du Uriekscho legatie den minister van buitenlandsche zaken en den prefect van politie Tien dagen is Z M voornemens in dn boofdstad te vertoeven De advokaten van de officieren die in betrekking staan tot de zank Dautriche hebben de gutuigenlgst geree d Kr zgn twaalf getuigen k décharge en verder nog een viertal z g lèmoins de nioralité personen die mgne gevoelens van diepe dankbaarheid en hoogachting JOSKIMI KlaOBEKT BUSLUIT Toen loseph Uigobert voor dt n mooid van Francis Raven terechtstond werd hy vrügiMtiroken daar de papieren van den vermoorden man overvloodig bewüzen leverden van den doodeiyken haat die hem door i j Ht vrouw loegedrngeu werd Uit le nasporiugon die er op den morgen na het plegen der misdaad gedaan werden bleek dat de mooidenares na den stal ver lalun te hebben het voetpad was iogealugen dal naar de rivier voerde F r werd in de rivier naar haar Igk gevischt maar zonder gevolg Hut biyit tot op dezun dag aan twyfel onderhevig of zü zich vurdronkcn heeft of niet Het eenige wat zeker mag heeten is dit dat Zuo ontrok zich de vrouw uit den droom aan uw blik Kvun geheimzinnig als haar optrudon was was haar verdwynen Was zy een spooksel een demon of een levend menschdiyk wezen I Dit moet ge zeil maar trachten nittemakon Of wetende welke ondoorgro ideiyke wonderen er rondom en in u zgn mogen de woorden van den grootDten Kngelschon dicbttr a ter verklaring voldoen Ous leven vliegt daarheen t is vaak alsof wü droomen Wy wandlon t slapend door totdat we aan t einde komen EINDE verklaringen kannen afleggen omtrent ban gedrag voor welk getuigenis snperiearen en collega s van beklaagden zyn genomen DltlTSCHLilTD De Landdag van Mecklenbnrg Schwerin is tegen 15 November byeengeroepen o a ter behandeling van een wetsvoorstel omtrent de erbvergleichmttssigo Prinzessinnenstenor Daaronder is te verstaan een som van 70 000 mark welke de borgory in Mecklenbnrg al hebben op te brengen als hnweiyksgift voor de zuster des groothertogs prinses Cecilia die met den kroonprins van Pruisen gaat trouwen In 1750 is by een regeling der erfopvolging een dergeiyko bepaling i emankl ten behoeve van de prinsessen en in MecklenbuJg waar zooveel by het onde is gebleven geldt ook nog altyd deze onde bepaling BNaELAND De commissie ingesteld om een onderzoek in te slellen iinar de omstandigheden waaronder de onschnidige Adolf Bock kon worden veroordeeld is gisteren voor de eerste maal byeengekomenDe heer Beek zelf echter heeft geweigerd voor de commissie te verschyncn omdat deze hom geen vergunning wilde geven zich door een advocaat te doen bystann Spanje Hot nieuwe progressistische kabinet is nis volgt samengesteld president Luciano Castro zonder portefeuille binnenlandsche zaken Poreira Miranda financiën Espregueira buitenlandsche zaken Villacca justitie Alpein marine Morera oorlog Sebastian Tules publieke werken Kduardo Co ilho Gedurende de ziekte van den ministerpresident zal de minister van binnenlandsche zaken het presidium waarnemen BINNENLAND S TATEN G KN KRAAL 1 W K K U K H i H K n Vergadering van Donderdag 20 October Voorzitter mr M bn Mackay Voordracht Hooge Raad De lyst van aanbeveling door den Hoogeii Raad voor do vervulling van de vacature Clant V d Myll opgemaakt is amonge sk ld uit de heeren mrs B Qratema rechter in de arr rechtbank te Rotterdam A J L Nöpels raadsheer in het gerechtshof te Arnhem J H van Goor raadsheer in het gerechtshof te Amsterdam I C t Hooft raadsheer in het garechtsliof te Arnhem J C de Vries advocaat by het gerechtshof en de arr rechtbank te Amsterdam en mr I de Greve raadsheer in hot gerechtshol te Leeuwarden Stemopnemers de heeren Lucnsse KotoMar de Klerk on lansen Eerste candidaat Eenige stemming 63 biljetten De heer mr S Gratama erlangt 53 stommen en is dus gekozen als eerste candidaat Mr Nypels erlangde 8 stemmen Mrs De Grove 1 stem Blanco één biljet Tweede candidaat Eonigo stemming 62 biljetten De heeren mrs Nypels 3 2 Van Goor U t Hooft 10 Do Grove 3 stemman do Vries 1 stem Blanco 2 biljetten Mr A J L Nypels is dos als tweede candidaat gekozon Derde candidaat Eenige stemming 65 biljetten De heer mr J H van Goor erlangt 57 stemmen zoodat deze als derde candidaat is gekozen Mr do Greve had 3 mr De Vries 2 stemmen Er waren 2 blanco biljetten De voordracht zal H M de Koningin schrifteiyk worden toegezonden De Voorzitter deelt mede dat na afdoening van het nfduelingsonderzoek over de Tarlefwet de Kamer zal uiteengaan tot 8 November as De voorzitter maakte er de leden indachtig op dat alsdan nog in de aldeelingen zullen moeten onderzocht worden behtJve kleinere ontwerpen die betrekkeiyk de lager onderwgswet on betrelfendo hot technicum De vergadering werd daarna gesloten Gemengde Berichten Hen meldt nit d n Haag Onlangs werd medegedeeld dat als verdacht van medeplichtigheid aan een op groote schaal gepleegden internationalen elfectendlelstal te Amsterdam was aangehouden zekere B kantoorbediende Bedoelde persoon werd naar het huis van bewnring alhier gebracht By de tegen hem geopende inatriMtie ii nu deier dagen door de justitie en wel tgdèus een der Icttmctiezittingen de hand gelegd op een Haagsch jongmensch van goeden huize V genaamd enook zgn in verband met bovenbedoelden diefstal in het buitenland nog twee personen aangehouden RIetenstoelen indnatrie Men meldt aan de Leeuw Ct Do stoelenindnstrie te Noordwolde treedt een nieuwe phase in wat betreft den afzet van de gemaakte voorwerpen Een ondernemer te Amsterdam is met de gezamenIgke bazen gecontracteerd om alle stoelen tegen overeengekomen pryzen in ontvangst te nemen en zullen de fabrikanten eenerzgds gehouden zgn om buiten hem aan niemand eeiiig product van hun fabriek te leveren Ook het venten met de stoelen zoowel binnenals buitenslands neemt de Amsterdammer voor zgne rekening Een onderneming in het groot Er zgn toch bazen te Noordwolde die met een personeel van 10 tot 40 knechten werken Behoudens enkele ondergeschikte bopalingen vooral met betrekking tot het leerlingenstelsel is de zaak geklonken Een ooggetuig van de treinenbotsing hg Bloemendaal schryit nog aan het Hbld r Het was een mistige morgen en te 8 uur was or aan het station te Bloemendaal niets byzonders te zien voor zoover men althans zien kon dan een rangeerende trein bestaande nit zand en goederenwagons een eindje glibb rige rails op het perron een paar reizigers die iets te vroeg waren voor den trein van 8 12 en verder de natlige eenzaamheid van een landschap in den mist Plotseling kwam een zandtrein aangereden uit de richting Santpoort daar weerklonken signalen en kreten van rangeerders en alles stelde zich in beweging om de noodlottige botsing te vermgden Een moedig spoorwegman werpt zich op de rails maakt in minder dan geen tyd zyn lichaam tot seinpaal en zwaait krachtig met de beide irmen Van alle zyden gejuit en geroep maar tevergeefs Men hoorde het knarsen van staal en het kraken van hout een doffe slag en het was gedaan De linkerlantanrn van de locomotief was ingedrukt de buffer afgebroken een goederenwagon omvergeworpen en een paar andere gederailleerd en Bloemendaal kon in zgn geschiedenis gewagen van een liensch spoorwegongeluk maar waarby echter behalve wat materieele schade gelukkig geen ongelukken vielen te betreuren De Bloemendalers bekeken het geval van do aangename zgde Zg wandelden voor zoover zy naar Haarlem of Amstej dam moesten bedaard naar de electrische tram ol wachtten aan het station tot de trein nit Haarlem gekomen was die ze verder zou brengen Behalve dat sommigen een nnriju later in de stad kwamen ging alles zgn geregelden gang De statiouschof zorgde voor het vervoer der passagiers hetgeen werd vertraagd door het overstappen en onmiddoliyk werd begonnen met het opruimen der ontspoorde wagens Thans is de rust weergekeerd te Bloemendaal en rgdon de treinen weer on gestoord Hopen wg dat wg voortaan van ongelukken verschoond blgven èn men in geval van mist dnideiyker en tydiger signalen zal geven Uit Batavia seinde men eergislor aan de N R Ct Een troep die tot dekking diende van de wegworkeis aan den Gajoe weg word op zyn terugtocht naar het bivak te TenpinBlaiig Mané door een bende van ruim 50 man met de klowang aangevallen Luitenant Schoner fuselier Storm en een inlandsche fuselier sneuvelden Twee geweren en een karabyn worden vermist Do verliezen van den vgand zyn onbekend Er wordt zegt het blad daarbg van het BovenSamalangansche uit een groote weg aangelegd naar de Gajoelanden die Peusangan van Noord naar Zuid doorsnydt Aan dit werk zyn geregeld een 1000 tnl Atjohers bezig Die arbeiders moeten beschermd worden te moer daar de bevolking niet erg met het aanleggen van den weg is ingenomen misschien wel voomamelyk omdat do mannen gedwongen worden aan dien arbeid deel te nemen Zeker is het dat na den aanvang van dit werk de vyandelyke actie ernstig is toegenomen In het begin was een bivak betrokken in het Boven Samalangansche onder den le luitenant Watrin om de wegwerkzaamheden in hut eerste vak loopende tot TeupinBlang Mané aan de Peusangan rivier die door middel van een schroetpaalbrug moet worden overbrugd te dekken Dit eerste baanvak zal nu gereed zgn gekomen en naarmate een grooter gedeelte van den weg gereed komt moeten natuurlyk ook de bivaks die dagelgks de noodige dekking leveren verplaatst worden Om die reden zal er nu een bivak te Teupin be 1 trokken liJn Die steeds regelmatig op bet I zelfde nnr en langs denzelfden weg uitrukkende en thuiskomende kleine troepenafdeelingen vormen voor een actieven vgand een goed doel om te overvallen en dit geschiedt meestal bg bet huiswaarts koeren oindat dan de troep door den arbeid van den heelen dag minder oplettend is Zoo zal het ook hier weer gegaan zjjn waarbij behalve de overige verliezen de dood te be treuren valt van den le Ioitenant J if Scheuer een neef van den bekenden kolonel van dien naam die eerst sedert 18 Augustus 1900 oMcier was Uit het feil dat ook een karabgn verloren ging moet worden opgemaakt dat de dekking niet alleen uit infanterie bestond maar dal daarbg ook marechaussees waren ingedeeld Hel terrein achynt daar zoo bedekt te zgn dat een bende van een vyftig man v66r men op tegenweer bedacht is zich reeds mot den klewang door den troep heeft heengeslagen om met medeneming van eenige geweren waarom het ooral te doen is weer te verdwynen De weg naar de Gajoelanden schgnt een waar reuzenwerk te worden Groolo stukken berg en rots moeten worden 0 igeruimd en ravynen worden aangevuld Men rekent er dan ook op dat nog wel een tweetal jaren moet verioopen eer die gelieule route klaar is Blglt de vgand even actiel al in den laatsten tgd dan kan dit ons uog menig offer kosten De correspondent van het Hblad te Helder meldt De minister van marine he ft den wensch te kennen gogevon te confereorun mot oen der matrozen van elk der in dienst zgnde schepen leden van den Matrozenbond ten einde hen te hoeren over it bestaande grieven In de Adelheidstrant te s Gravenhage ia ontvreemd een bedrag van f 676 bestaande nit bankbiljetten 1 zilveren beursje 1 ouderwetsche gouden heerenrinir 1 gouden damesring 1 doublé damesring 1 gouden broche 1 zilveren thee of suikerschepje Van dezen diefstal worden verdacht twee onbekende mannen de een ongeveer 20 jaren de ander ongeveer 23 jaren £ e commissaris van politie der 2de afdeeling te s Gravenhage verzoekt opsporing en in beslagneming van de gestolen voorwerpen en onderzoek naar de onbekende daders D commissie ingesteld om een onderzoek te doen naar den ondergang der General Slocum te New York heeft thans rapport uitgebracht Zg doet scherpe verwyten aan kapitein en bemanning over de houding tijdens het ongelnk aangenomen President RoOievelt heeft naar aanleiding van het rapport den hoofdinspecteur en twee inspecteurs van den stoomvaartdienst onmiddeliyk ontslagen Oob zal hy een wetsvoorstel indienen waarby knneieryen met reddingsmiddelen strafbaar zullen worden gesteld In de verschillende landbouwbedryven in Duitschland waren iu 1901 tegen ongevallen verzekerd 12 508 000 personen In 1889 deden 2I 5 0 gekwetsten aangifte van een ongeval en kregen 7013 oen route in 1901 waren die cyfers 120 700 en 56 907 van wie 2819 doodelgk waren getroffen Het percentage der ongevallen in de ngverheid is hooger dan in den landbouw nl voor de verschillende leeftgden van ruim 3 tot ruim 14 per 1000 in de ngverheid tegen ruim 2 tot ruim 10 in den landbouw Het zoo vele jaren aahhangige geschil tusschen Arasterdam en Geb Snuyil over de Zaag iiolensloot is nu nit de wereld Op voordracht van B en W heeft de raad eergister besloten tot hel treffen van een dading ter beëindiging van het geding over de schadevergoeding Als men daarmee eens had kunnen beginnen Maar dan zouden de advokaten er uiet aan hebben verdiend Een ongewoon hnweiyk In sommige gemeenten rondom Leuven heerscht de pukziekte in min ol meer ergon graad In de daartoe afgezonderde zaal van het SintPietersgasthuls ligt onder anderen ook een Leuvenaar die door de ziekte ia aangetast Het is zekere Dnmonlin die op t oogenblik toen hy ziek werd op trouwen stond Daar zgn toestand verergerde verlan de hg te trouwen in extremis Én om aan dien wensch gehoor te kunnen geven moesten er zeer bgzondere maatregelen worden genomen De schepen vergezeld van doktor den bnreauchef van den burgerlijken stand en twee andere personen als getuigen kwamen met de registers van den hurgerlgken stand naar het gasthuis waar zich reeds de bruid en de aalmoeaeniar bevonden Alvore is in de afzonderingszaal te gaan moesten zg allen de grauwe bloezen met kap aantrekken die den bezoekers voorgeschreven zijn en het wu in die sombsre gewaden dat de plechtigheid voltrokken werd Na het huwelgk moesten allo aanwezigen zich eerst het gelaat en de handen wasschen met groene zeep en zich daarna lates ontsmetten Een dikke mist hing Woensdag over het Kanaal waardoor de scheepvaart zeer bemoeilgkt werd De havens van Dover en Ostende lagen vol schepen die met durlden vertrekken en wachtten tot het weer zon opklaren hetgeen men tegen Donderdag hoopte Alle posten komen over tgd aan Vreeselgke brand te Londen In den nacht van Dinsdag op Woensdag omstreeks één uur is een huis algebrand in de Jnddslreet een drnkbezochle straat van Londen nabg het station van den Midland spoorweg Ofschoon er een brandweerkazerne in de onmiddellgke nabgheid was en de spuitgasten met al hun materiaal ter plaatse kwamen waar zy heldendaden verricht hebben by het redden der slachtoffers kon dot toch met beletten dat de brand zeer noodlottige gevolgen heeft gehad van de 11 raenschen die het huis bewoonden zgn er 6 dood 2 ernstig gewond en de overigen konden slechts met moeite van den verstikkingsdood gered worden Toen de brandweergasten tot do derde verdieping doordrongen vonden zy daar nog slechts éen mensch in loven de twe andere bewoners waren in d n rook gestikt Alle bewoners der tweede verdieping w aar de brand ontstaan was zQu in ds vlammen omgekomen Een vrouw die tegenover bet brandende hois woont hifed haar vader haar moedor en hoar broer voor haar oogen zien verbranden Onder de menschen die van den rook bewusteloos waren bevond zicli een vader die zgn Iwea docntertjes 10 en ï i jaar oud in zgn armen hield geklemd terwyi zgn derde kind een jongen van 12 jaren dood naast hem lag Toen hg weer bggekomen was vertelde hg dat hy wanhopige pogingen had aangewend om te vluchten maar hg had daartoe van een hoogte van 21 meter moeten springen oindit het vuur hem den doortocht had afaesnedeii Daarom had hg liever liiBt zijn kinderen den dood afgewacht die alleen zijn zoon bereikt heeft terwgl hyiell en zgn dochters er aan ontrukt zgn Ueen hei roepen voor men over den dam is Te Feignies stapten uit den sneltrein uit Brussel twee voornaam gekleedo heeren die daar zg zonder bagage reisden door de I ransche douane werden doo rgelaten zonder onderzoek Toen zy beiden gepasseerd waren zeide de een tot den andere dat ging goed In deze toevallig gehoorde uitdrukking vond een beambte aanleiding deze twee personen nog eens afzonderlgk te nemen en in dit intervieuw weid voor 40 000 francs Brussulsche kant van hun lichaam algowon den De meiischelgke spoelen logeeren tydelgk op kosten van bat Fransche volk Tengevolge van de slechte regeling kwam bet eergisteren by de de tentoonstelling van het lyk der prinses van Asturie te Madrid tot bekliigenswaardige en pgnlgke ongeregeldheden Daar men enorme mensclienmassa s toegelaten had ontstond een leveiisgevaarlgk gedrang Vreeselgke noodkreten weerklonken talrgke personen werden gewond vele vrouwen vielen met verscheurde kleeren in onmacht en moeslim weggedragen worden De zakkenrollers hadden vry spet De politie agenton sloegen met de sabels op de menigte los en vermeerderden daardoor de verwarring Velen werden gearresteerd Ten slotte moest de politie de menigte uiteen dryven Stadsnieuws GOUDA 21 October 1904 Op de heden gehouden vrjie paardenmarkt waren aangevoerd 1123 stuks De handel was buitengewoon levendig er werd veel voor het buitenland opgekocht De prgzen die wwden besteed waren voor lV jarige van f 175 tot I 250 2 200 400 3 5 850 550 Lnxepaarden 450 650 Werkpaarden 100 250 Veulens 90 130 Hitten 60 120 Gisteravond bad in de sociëteit Reunie de Iste openbare vergadering plaats van het ivt Gouda der Mnatschappy lot Nut van t Algemeen Een zeer talryk publiek was W n en heeft zich zeker goed geamu f PJrt De heer en mevrouw Bigot Ëggers Btln op zoowel elk afzonderiyk als beiden Wik met verschillende voordrachten die Werden toegejuicht l lub Gouda hield gisteren op de bovenzaal van t café Schaakbord haar algemeene vergadering oudergewoonte slecht bezocht De ontvangsten hadden bedragen f 450 75 de uitgaven f 441 92 alzoo een batig saldo van 1 8 83 De aftredende bestuursleden de heeren H J Nederhorst Jr N A de Joncheere en A J Schil werden als zoodanig herkozen Het aantal leden en donateurs bedraagt 224 Uitgeloot werden 10 pandbrieven en wel de nummers 155 70 145 81 123 106 2 151 115 7 De contributie werd bepaald op f 1 50 Hel jaarverslag had slechts twee byzoiiderhoden te vermelden en wel het verplaatsen van de ystent en een uitgeschreven hardrgdery voor beroepsryders Stolwuk In de jl Dinsdag gehouden raadsvergadering is benoemd tot onderwyzeres aan de Ie openb school alhier mej W C de Koning onderwyzeres te Werkendam Aan het Gemeente Verslag over 1903 ontleenen wy o a het volgende Op 31 December bestond hot ondorwgzend personeel van de Bewaarscholen lloitfdonder Ilnlponder KweekeliuKe n wDiareaMn wijzerMMii cd help8terB op de openb uit 2 4 9 op He bgz uit 2 5 6 Het getal leerlingen bedroeg uit December Man Vrouw Tot leerl op de o ionb scholen 156 129 285 op do bgz scholen 141 118 259 Te zaraen 297 247 544 Man Vrouw Tot leerl In hot vorig jaarwas het totaal 314 297 ill Van de 285 teertingen op de Openbare Hewaarscholen genoten 229 kosteloos onderwgs Voor 56 leerlingen werd clioolgeld betaald nameiyk voor ieder 10 cent per week Op do Bgzondere Bewaarschool van de tt K Inrichting van Liefdadigheid ontvingen 116 van de 218 leerlingen gratis onderwgs Inrichtingen tot opleiding van ooderwyzers en onderwgzore sen a Do Ryks Normaallesson De cursus begon op 1 April met 61 loerlir gen waarvan 22 mannelgke en 39 vrouwelyke In den loop van het leerjaar verlieten 18 leerlingen de lessen 3 leerlingen weiden aan kweekscholen geplaatst 3 gingen eeno andere bestemming volgen of verlieten de Gemeente 1 moest door ziekte de studie opgeven en 11 namelgk 5 hoer n en 6 dame verwierven de onderwgzersacte Bovendien verkregen nog 5 mannelgke leerlingen en 1 vrouweiyke leerling de acte vuor de vrgeen ordeoefeningen der gymnastiek en 6 vrouweiyke leerlingen de acte voor ds nuttige handwerken Het onderwgzend personeel onderging geen verandering b De cnrsus ter opleiding van onderwyzers en onderwgzaressen voor het examen tor verkrgging der acte van bekwaamheid als hoofdondorwözer en hoofdonderwgzeres Aan dezen cursus zynde eene tweejarige wordt gedurende zeven uren s weeks onderwys gegeven in de volgende vakken Lezen en Neiterlandscho taai Rekenen Wis en Natuurkundige Aardryiiskunde Kennis der Natuur Handteekenen Onderwys en Opvoeding Als deelnemers worden toegelaten in de eerste plaats de onderwyzers en onderwgzeressen by het openbaar en bgzonder lager onderwys in deze gemeente en in de tweede plaats onderwyzers en onderwgzeressen uit de omliggende gemeenten tegen betaling van f 25 schoolgeld per jaar De cursus is gevestigd in lokalen der Rgks Hoogere Burgerschool terwyi ten behoeve van het onderwgs in het handteekenen gebruik wordt gemaakt van lokalen der Avondichool voor ambachtslieden De cnrsus werd opgelicht met ingang van 1 September 1901 voorloopig als proef voor den tyd van twee jaren welke proefneming krachtens een nader door den Gemeenteraad genomen besluit van 7 Augustus 1903 nog gedurende twee jaren zal worden voortgezet Do Heeren die zich op ons verzoek welwillend met het toezicht hebben belast zgn evenals ons College van oordeel dat de Cursus mag geacht worden levensvatbaarheid te bezitten en te voorzien in eene behoefte Als leeraren fungeerden de heeren Joh van der Laan Nz tevens Directeur B P van Cittert 6 D Heg C de Rooy en D H Cocheret Aan den cursus werd deel genomen door gemiddeld 38 onderwgzers en onderwyzeressen waarvan 20 nit deze gemeente en 18 uit omliggende gemeenten Omtrent de resultaten kan worden medegedeeld dat in 1903 voor het eerst deelnemers van den cnrsus zich aan het examen voor de boofdacte onderwierpen en dat van de 9 maonel en 1 vrouwel voormelde acte verworven werd door 6 maiinel en 1 vrouwel De kosten over 1903 hebben bedragen f 1685 95 aan schoolgeld werd ontvangen f 877 09 c De Inrichting topopleiding van Bewaarsclioülhoudoressen Het aantal leerlingen bedroeg op 1 Oeteber 9 tegeij 9 in liet jaar te voren Twee leerlingen veilieten do iniiehting doordien zü een andereu w jrkkring hadden gukozen terwyi twee meisjes tot do lessen werden toegelaten Op het gedrag en den gver dor leerlingen viel niets aan te inarkon verruim vnn lessen kwam slechts in geval van i ng i teldheid voor De vorderingen waren vrg voldoende Verdere scholen v iii bgionderei aard en strekking Onder deze rubriek behoort vermeld te worden De Huisviyischool in 1879 opgericht door de Plaatselijke Vereeniging tot beyordeiiiig van trouw schoolbezoek De Gemeente verleent ten behoeve van de school eene subsidie van f 100 s jaars onder voorwaarde dat ook on en minvermogenden aan het onderwijs kunnen deelnemen De lessen werden in liet atgeloopen jaar gevolgd door 21 betalende en 17 nietbe talende leerlingen Het onderwg s is ingericht naar de tegenwoordig gangbare molhodo lie erkzaamhedon bestonden ia arbeid in carton en lioul De lessen werden egevcn geduremlo acht uren s weeks De leerlingen toonden voel in t eii gver verznim dor lessen kwam weinig voor Het onderwgs stond onder de leiding van don onderwözer II C G rman die gemeend heeft de taak door den onderwgzer 1 van Kempen op het einde van 1902 noergelegil te moeten voortzolten Zoo reeds in ns vorig veislag is medegedeeld was do lieer van Kempen circa 2 l jaren werkzaam geweest BEÏÏES VAN EOTTERDAM i ii M i iH o toi i k L K II K SUuiittkairiuifn PoRTUoii Oblig 3ü Serie Ir SOO 3 9 0 Oblig 3e Serio U 2500 3 5 i Rusi ASD Iwang Donibr llhligatien 47 96 AziE Japan Obligation 189 4 74 74 CoLUMuiA Geconsolideerde Buitenlandsche Schuld Hecepis L 100 1 24Vi Pandb Ie Algem Gioninger Scheeps Hypb 4 j WWI Pandb Bataaf chl llypb i lUÜ Alg Hypolhbi Perste N ed Hypotheckbriefbank 4 9 l Pandb Hollandsdie Hjpb 4 illl j Pandb Nationale llyjih 3 IISV Pandb God llypotlioekbaMk Ie Veendam 4 100 Pandb Nederl llyp Pand briefbank 4 1 9 Pandb Ned Schoops llyjib 4 lül fiowy en van Deolgcr Noilhvv Pac Hyp Bank f 9li7 Pandb idem idem 4 U Pandb Eotterd Hypli 4 101 v Pandb Rotterd Hypl V 97 Pandb Standaard llypU I 100 Pandb Stedolgke llypb 4 99 Pandb Utrechlsehe lljph 4 100 Pandb Westlandscho llyjib 4 100 Pandb Zuid Holl Hypb 499 vclenl Als geneeskrachtige drank viioriaigollii pji t n klcitit kimleriiii 1 Asthma Cig aretten doosjck a 0 80 1 O éÓ ij 11 1 f 1 Tdiiirf I frülc 15r nb o11 1 ha klif begperhjk voor kilillen i daar de vtirm Sc teepmart MaaleihapfjiJen Aand Holiand Gulf Stv Mg 35 Diversen Obl Mg tot Eipl Laan vanMeerileivooit 1902 4 98 Spooneeifleen iniieii liAMK Oblig Zuid Italiaansche Spw Mii A H 3 67 VremieteetniHien hhLUiii Luien Stad Antwerpen 1887 2 102V f c NODVEAL TÉ S in MANTELS Costumes Japonstoffen llloiiseii l clgiioiri CU PELTERIJE zyn in zeer groote keuze tegen do moost eoucurrecrendo prgzen voorhanden Vanbovelend MA ifras £ My£ufy jA msn f v Predikbeurt bU de RemonstrantsoliGereformeerde Gemeente alhier Zondag 23 October s Morgens I0 uur DsA M A RICIJNI E S Rem Pred te imsterdani AI VFJlTi f Tli N Telephoonnet Gouda Aboiini nient f 40 por jaar voor per eeelen binnen een kring van K M 1 gelegen Aiiiili I ll iiuIci IkiikI f fütis Het net is naiigesloten aan het Rgks Intereoinmiinaalbiireau ll i 1 Ang 1904 142 verkregen aansluitingen Contracten en voorwaarden verkrggbanr aan het Bureau ACHTËK DE VI8CHMARKT EEMDEFOTTAnnEE mr HKT Ma mhi n van i ii vn s VAAY imm OOHINCHEM Ile e TUKKEN wonlen nlgelererd lo vor Mgelde jiakjes van ry Iwp n een liatj en een Ned om niet verrneldiiig vau Nominer en l r s voorzien van nevonslaaml IMerk volgens de Wet gedepo iieerd i jeli tot de iiitvoeiiiit van geterile orilers amibevülende 1 c nijL l H fl n lf 1W W W éM baïscn A M Kgr 0 90 entr liulx Ciipir Ue U voldoende ter bestrij hevigste aanvallen van Aethma etc In loorheen UREKHAART Lz ♦