Goudsche Courant, maandag 24 oktober 1904

Verkrggbaar a esschen SO ets 7B et en I 1 2S bg tUL Apothekers en Drogisten Letoptm msrk AS KUB I F AD RICHTBB A Co Rotterdam Te Gouda b C LUGEB Apotheker Hukt an by WOLTF Co Westhaven 198 Wy Rebben hier dm te doen niet een zoor stflÜKc aaiitastinR van Rromlwcttflijkc waarlrorgen pen ri ed in zicli zelf sterk reartiuiiur trcvcn Dat bnvenilicH ni tc 1 i r uitkomt wanneer men e en nadenkt over Ie olgen waartoe een dergelijke wctbliepaling in de praktijk luiiet leiden Het Centrum moge met gebniikelijken l ter de opj eworiieu bezwaren nu rei d als een spelletje der ojipDsitie o i zijdetriicliten te zetten wij zijn er nog niet zoo zeker van dat de gelieele reeliterzijde die meeniiig zal deeliii In ieder geval i een kraclitig verzet tegen dit reartioaair en hoogst gevaarlijk oogmerk der regeering pliiht van al wat vrijziimig denkt Buitenlaiiilscli Ovcrztcbl Da llimjewyii Wu doniosti laat zich door ZUn eorrcHpondeiit te Moekden dd 20 dezer nieldon Uuk op don 2ün dug na don slag WHH liet over het gelieele front inmtig De Hussische soldaten blijven na 10 dagen van Btryd in hun stellingen nitrusten en Hlftaii de bewegingen van den v and gade die druk bcsig schynt met liot verplaataen van zyn troepen Volgens mededeeliiig van gcvanguntn bereiden de Japanner een lorngtocbl voor Ken telegram van heden s nachts te 1 uur meldt dat in don nacht van den 20 te oen aMoeling vrywilligers plotseling een apaniiche battery aanviel do budieningsmanschappeii doodde ïï japnnscbo kanonnen builinnuktc en dnzc niettegonslaando het grooto govaar on vele moeiiykhcden in het RuAsUclie kamp bracht De Fronscho Konior behandelde gister do interpellaties over de kerkeiykü politiek Na een redevoering van den afgevaardigde öraaseau tegon de scheiding van Kerk on Htnat en een zeer lange rede van den hoer DoBchnpel die eindigde mol dozo woorden Het zou niet politic zyn hot land in de meening te latan dat er geen ander middel is om aan don godadicnatstryd een einde te maken dan door net oncordaat op to zeggen laten wy in Krankryk den indruk vestigen dat er tussolion oon scheiding die binnbnlandschc twislen en onmacht tegenover hot buitenland ton gevolge zou hebben en do opzegging van het Concordaat nog een Rclieiding is die do vrliheid van don Staat en van den gudsdienst waarborgt naar rode en biliykheid werd hot vervolg van de diacnsBios tot morgen uitgesteld Kenter seint uil Weonen Bp de bespreking van een voorstel van de hriston Demokraton om afkeuring te kennen te goven aan de rogeering naur aanleiding van bot verbieden van oen fakkeloptocht die zou plaats hebben tor oero van den heer liuegor burgemeester van Weonen toonde de stadhouder aan dat hot verbod volgens do wetteluko bepalingen gerechtigd was Hü verdedigde de rcgcering tegon do beschuldiging geen enkele party ter willo to ön Ue landdag nam mot da stemmen der Christen Democraten een motie van atkouring in do regeering aan In enkele dagen hoeft de Hongaarschc minister van Ouderwy Uorzoviczy de door ona vermelde herziening van het chauviiiistlacho sclioolwolsontwerp doen plaats vinden on deze nu by het Hongaarsche parlement ingediend Do disciplinairo straffen zyn in ïooverre verzacht dat deze alleen dan door do ryksbeanihten woiden uitgeoefend wanneer de kerkeiyko autoriteiten haar plicht niet doen on dat een onderwijzer die volgons do Magyaarscho schoolinspecteurB niet voldoende Mn yaarsch kent niet onmidduliyk aan don dgk zal worden gezel doch dat bem een Magyaarseho kweekeling zal worden loegovoegd Verschelpt ia do ot echter nog in dit opzicht dat wanneer or 20 leerlingen zyn wier moedertaal bet Magyaarsch ia er ook in deze taal moot worden les gegeven vroeger was dit een vyfdo dor leerlingen on dat aUe berh lingsonderwys zonder uitzondering in het Magyaarsch moet plaats hebbon Voorts zullen niet alleen 8taatsvgandeiyke d w i anti Magyaariche leeraren zonder penaioon kunnen worden ontslagen docb ook zat aan gepensioneerde ondorwyiers in dit geval hu pensioen kunnen werden untnomeii P Porte W tl ond nks de herhaalde vertogen van de mogeudhodeii voortgaan mooilykhedeu to maken tegon de torugkeer van Hulgaarseho vluchtelingen naar hot vilayet Adrianopel zg vraagt thans Igelen van de namoB der vluchtelingen dio wenschon terug to keoren ten t iiido te kunnen nagaan of hanne antecedenten dien torugkoer wenicbeiyk dura eehyneu Uierdoor wordt de t teitelgke terni eet tder voor langen tgd I uitgesteld wat niet anders dan nadeelig kan I werken op de stemming I Tengevolge van deze houding der Porie I die den indrnk wekken moet dat de TarkI cho regecriiig het Bulgaarsche element in het I vilayet Adrianopol zooveel mogeiyk wenscht I te verminderen opdat de mogendheden geen I redenen zuudi n hebben aan te dringen op de I toepassing van de hervormingen in het vilayet I scbyntde Bulgaarsche regecring besloten te I hebben de diplomatieke betrekkingen met I ïnrküe af to breken en den heer NatajewitKJ I den diplomatieken agent te Kenstaotinopel I lerng te roepen Zoo meldt Reuter nit Koiistantinopel I En indien dit bericht bevestigd wordt beI gint weer opnieuw de strgd tnsschen BulI gurgo en de Poite roet do voortdurende I vrees voor een botsing I Het zal noodig zgn dat de mogendheden I Irachten dit gevaar voor een uitbarsting te I voorkomen Maar do mogendheden weten hoe raocilgk j het is met de Porte op te chietefl De I Engelscho gezant moet aan de Porte kennis goven dat oen Kngelsch officier benoemd is tot commandant der gendarmerie in het district Orania de gezanten van Krankrgk en Ilali moeten de benoeming van vgf offleioren in de districten Seres en Monastir mededuelen Maar de Porte weigerde otke inededeeling te ontvangen want zg acht de uitbreiding 0er geiidarinerio onnoodig Deze houding der Porte zoo wordt uit Konstnntinopel gemeld maakt in diplonialieke kringen een zeer slechten indruk en algemeen heerschoii tliajis zeer pessimistische meeiiingen over het welslagen van de hervormingen in Macedonië Huilen de diplomatieke kringen van Konstantinopel in geheel Kuropa zgn die pessimialisclio raeeningen al jaar en dag onveranderd gebleven Kn het eenige waarover men zich verwonderde was het geduld en het optimisme der niogendhodon bg de poging om niet eon onwillige Poito hervormingen te gaan Invoeren V President Roosevelt heeft toch ingezien diU hot noodig is op een bulnngryk punt vun zgn politiek de openbare meening gernst te stellen Hy heeft den minister van oorlog den heer Tatt opgedragen naar Panama te gaan en te confereeren met de regeeriiig vau de Republiek Panama over de uitvoering van hel kanaaltraclaal In een brief aan minister Taft die oniniddeliyk aar do pers ter opoiibaaimaking is gegeven schryll Roosevelt met leedi eli u vernomen te hebben dat in Panama bet denkbeeld werd gewekt dat een onafhaukelyke rogeering zon worden ingesteld lit 1101 kanaulgebied waardoor een staat in den staat ontstaan zou wat nadeelig wezen moest voor do inkomsten van de Republiek Panama en haar prestige als natie zon kunnen benadeelen Roosevelt veegt daaraan toe Wy hebben niet de minste bedoeling een onafhankelgko kolonie te stichten midden in de Republiek Panama of meer goovernementsrecbten uit te oefenen dan noodig zgn om ons in staat te stellen hel kanaal aan te leggen te behouden en to oxploiteeren ondor de rechten die ons hg tractaat zyn toegekend Hot is bekend dal de geheele houding van Roosevelt in de Panama qnaeslie by een groot deel der bevolking van de Vereenigde Staten een onaangeaamen indruk heeft nagelaten Bn Roosevelt wil thans door do zending van minister Taft dien indrnk verminderen en tevens de bevolking Van Panama gerust te stellen Foilelgk tocb is door hot kanaallractaat een iaiperium in imporio ontstaan in de Republiek Panama en de gevoeligheid daarover kon niet worden weggenomen door de langdurige besprekingen tnsschen de verschillende gevolmachtigden De hoop beslaat dat do aanwezigheid van minister Taft die gevoelighoid zal verminderen Het doel van zgn zonding is den piesidenl der Republiek Panania van raad te dienen en hem de verzekering te geven dat de Vereonigde Staten niet liet plan hebben misbruik te maken van de by tractaat toegekende rechten om de welvaart on den voorspoed van de Republiek Panama of van de steden Colon en Panama te belommeieii zoo sohryft Roosevelt Haar het werkelgke doel van minister Tafis zending is om den anaangonaraen indrnk die door do gebeele Panama geschiedenis bg een deel van bet Amerikaansche volk ia gewekt nog voor de Presidentaverkiezing weg te nemen 11 mti I iii j y i i i Ill II III Vorspreiile Berichten ï atHKBUK De kamer zond gisteren naar de esmmissie voor postergen en telegraBe teng het wetavoorstel tot verlaging van het brie venport DDITaCBI A D Ue kanalisktieplannen die men oefc n I opxichte van de Moezel koeitert worden door de belangliebbenden warm gehouden Nn hebben weer de burgemeestirs van 38 Bieden en dorpen aan die rivier aan den Pruiaischen minister van openb ire werken een verzoekicliritt gericht waarin zy de economiHche voordeeien van de normalisatie op om nen en andermaal vragen ook de Moezel te willen gedenken in het groote kanaolplan OmnavaMK HoioASUE De groep Kossulh nil de Hongaarsche Karaor hoeft besloten weer obstractie te gaan voeren en wel naar aanleiding van het niet hy de wet maar door besluit vaststellen van do handelsovereeiikom l met ItaliJ De regecring is echter voornemens met kracht de obstructie tegen te gaan en zg schgiit van plan in afwichting van deanitievo totstandkoming van de wgziging van het reglement van orde eoit voorloopige elke obslrnctie mogeiyk makende politiek door te zetten lEsoEi iür Te Birmingham is de zuiveringsloien van de plaatselijke gasfabriek in de lucht gevlogen Slechls éh workman werd gedood en 4 gewond doch de aangerichte malerieele schade aan do naburige gehouwen en omliggondo huizen U zeer groot en wordt np vele dnizenil ii ponden sterling ge scliat ZWITSKBLASD Viei seiyke val Een veischrikkelgk ongeluk i s gebeurd lussclie i Zermalt en Vi ge Acht tourikt n zalen in een rgtuig dat dour het srlirikken van de paarden plotseling den afgrond van a voel diepte in rolde Vier reizigers allen behoorondo tot de familie Lolier waren op slag dood Een dame en de bestuurder worden doodolgk gewond Sfahje De ministerraad heeft een buitengewoon crediet toegestaan voor openbare werken om noüdiydende arbeiders aan werk te helpen De veiligheidspolitie van Barcelona heeft een gevaarlgk anarchist gearresteerd genaamd Potro Boteras die in hel bezit gevonden werd van diverse documenten op de zaak betrekking hebbend en van portretten van beioo nde mannen als Vaillanl Caserio e a BINNENLAND PROVINCIALE STATEN ZUID HOLLAND Aan de Prov Staten is door üed Staten voorgesteld aan de gemeente Ho ida ton behoeve van haren handelscursus eon subsidie te verleenon van f 250 s janrs raet ingang van 19Q5 en tot wedei opzegging onder voorwaarde a dat het rgk een subsidie verleene van minstens f 1500 s jaars b dat de school op voel van geiykboid voor allo ingezetenen der provincie toegankelgk zg c dat tolken jare v66r 15 Maait worde overgelegd oen verslag van bet onderwys en den toestand der school alsmede een afschrift van de rekening over het afgeloopen on van de hegrooting voor het loopende dienstjaar benevens zoodanige opgaven als door Qed Staten nondig zullen worden geacht d dat de bepalingen regelende den omvang van hot onderwgs aan do goedkeuring van Ged Staten zullen worden onderworpen lenzg de regeering zich deze goedkeuring heeft voorbehouden in welk geval Ged Staten vooraf in de gelegenheid zullen worden gesteld hun gevoelen daaromtrent aan de regeering kenbaar te maken Een rgkssubsidie van f 1500 is reeds toegezegd doch afhankeiyk gesteld van hel verleenon van provinciaal subsidie Hel komt Ged Staten voor dat voor het geven van handelsonderwga ala deel van hel vakonderwgs in het algemeen evenzeer aanspraak mag worden gemaakt op don steun der provincie ala voor de inrichtingen van verschillenden aard die thans dien steun reeds genieten Waar de gemeente Gonda op grond van de opgedane ondervinding gemeend heeft dat het groole belang der zaak eischt de zorg voor hel handelsonderwga zelve ter hand te nemen daar achten Ged Staten in het bloote feit van gemeenleexploitatie in caaa yoor de provincie geen termen aanwezig om haren steun anders aan eene particuliere instelling te verleenon aan de gemeente te onthouden Voorta niet nn de regeering met de toezegging van rgksssbaidie is voorgegaan on deze ufbankelgk heett gesteld van bet verleenen van provinciaal subsidie Het ia hier voor s niet een zaak van hiuloitend plaalseiyk belang Het is te verwachten dat de cursus ook vele jongelui uit de omstre ken van Gouda onder ijjne deelnemen zal tellen Gevraagd waa van de provincie een subsidie van f 5U0 a jaart doch dit achten Ged Staten te hoog Gemengde fiericfateo Hen schnjft nit Ësschen aan de Nbr Gisteren bad op de grens dezer plaats en Niapen gemeente Rasendaal een bigkbaar zeer belangryke byeenkomst plaats Drie gevangenen waarvan twee uil België en een uil Holland werden aangebracht door Belgische Hollandsche marechansseea en rgksveld wachters Ieder bleef op zjn grondgebied terwgl de jnatilieele ambtenaren nit Breda s Gravenhage Antwerpen en Brussel eveneens tegenwoordig waren Het betrof een confrontatie met gevange nen waarschynigk van een groot misdryf verdacht Na afloop der samenkomst voerde ieder land zgn gevangenen wederom naar de plaats van herkomst terug en Vertrokken de heeren aDloriteiten weder naar hun respectiovoiyke Btandplaat en Donald Mackenzie de Engelscho bookmaker die in Haart te Middelburg word aangebonden en van wiens zaak b ireffende fraudes met Engelscho wedrenn n wy destgds uitvoerig hebben melding gemaakt is door een Londonsche rechtbank lol een jaar gevangeiiia lraf veroordeeld Men meldt nit Enschedé De vleeschkenring is hier vurpliebtend gesteld Zoo trok ook een onbekend gebleven boertje uil de buurt met zyn Vet varkentje naar het kenriukjal in de Molenstraat om zgn plicht te doen Hij moest Wul wachten verwgderdo zich even en men heeft hem lot dusver niet weergezien De overheid heett nn bet geslachte dier aan den meest biedende verkocht om bederf te voorkomen t Is onbegrypelgk hoe t manneke zoo glad en al zyn varkentje vergeet Te Riverstown bg Cork in Ierland hebbeu ongeregeldheden plaats gehad Ier gelegenheid van de behandeling van hel proces tegon twee en twintig manneu beschnldigd van verzet tegen deurwaarders en politie die ben moesten uitzetten L e politie had krachtige maatregelen genomen om de menigte Ic beletten het proces bg te wonen en toen op oen zekor oogenbtik de saaingestroomdo belangstellenden en nieuwsgierigen het polttieCordon dreigden te verbreken werd last gegeven tot een charge waarby een anntai lieden min of meer ernstig worden verwond De inspecteur die last lol de charge had gegeven werd door de rechtbank oudorvraagd Hy verklaarde dat de menigte begonnen was de agenten aan te vallen en toen hem daarop werd gevraagd een gewonden agent te loonen liet hy werkeiyk een aan het hoofd verwonden agent binnenkomen Met het oog op den toestand der gemoederen beeft de rechtbank de zaak zes weken uitgesteld De begrafenis van do prinses vun AstnriJl bad Woensdag te Madrid plaats mol hetzelfde ceremonieel als bg die van koningin Mercedes Do geheele weg dien de stoet volgde was door troepen afgezet HetTstoffelgk overschot van de prinses verliet het paleis onder het godonder van hol geschut en het luiden van allo kerkklokken Een reusachtige menigte vulde de stralen Hel Igk werd overgebracht naar den trein dal hel naar hel Escuriaal vervoerde Aan hel station was een dichte menschenmaasa aanwezig die biyk gat van groote ontroering vooral toen de trein vertrok De Pans zond een telegram van deelneming in zeer harteiyke bewoordingen vervat Dinsdag bezochten de heeren Ël tf en Bredell mei mevr en mej EloU het ZnidAfrikaansche Museum te Dordrecht waar verschillende kostbaarheden van wglen president Krnger voor deze slichting werden overhandigd en by welke gelegenheid aan den beer en mevrouw Eloff een album ter hand werd gesteld bevallende alle artikelen in de Noderlandaohe bladen verschenen by het afsterven van den president onder den titel De Nederlandsohe pers bg het overlyden van President 8 J P Kruger aangeboden door het Forskantoor van het A N V Uit naam der familie werd bel album aan het Museum in bniikleen afgestaan Voor de rechtbank te Haarlem had zich gister te verantwoorden een jongmensch dat tgdens de kermis te Zaandaoi een 13 jarigen jongen toen hg in een tent de Negerin van Caba vertoonde noodschoot In de instrncti had beklaagde verklaard dat door hen met allerlei wapenen met lease patronen o de Negerin geachoten werd Daaronder was ook een revolver van zyn broer waarin drie patronen die by voor losse aanzag Toen een aantal kermUgangers door een sehenr in het tentzeil naar binnen keken loste hy een schot met het bekende gevolg Het O M afgaande op de verklaringen dat beklaagd overtnigd was dat de revolver niet scherp galaden was eisohte 7 maanden geTangenintral AnVFJlTi iNT IKIN B K ZANGVEREENIGING ART1 ET RELlGlONr Directeur de Heer W KEEPER NEBEKIE COBT op Maandag 24 October 1904 is DE Zaal iCOSiCOBllUi iler R K Lasvereenigini 8 avonds uur precies Solisten fdej H BD8SER Sopraan Den Haag Den Heer WALTBE VAN SON Tenor g Bosoh C V d EUHODDT Bariton Deu Haag Hej W 8PRD1T Piano Goud Programma 1 FRAGMENTEN UIT DE TEMPE LIEBS M J Boimu 2 a RIDONAMT LA CAL MA P Tosti k FEISOH GESUNOEN Aan Seom c MACHEMICHSELIÜ J Beckek 3 LA MER GoTF Masn Vrouwenkoor i LIEDEREN VOOR TENOR 5 DIE FLÜCHT DERHEILIGEN FAMILIE M i Bruch PAVZB 6 DIE KREUZFAHRER Niels W Gade Soli Koor en Piano Toegangsbewyzen verkrggbaar bg Mevr de Wei M VRT J BOÜMAN en den Hoer B A VERZl lL il f O s avonds aan do Zaal f 1 Leden E K Leesvereeniging gewone reductie Plaatsbesprcking op Zaterdag 22 Oct aan de Zaal Zondag iüi October 1 04 VOLKS UITVOERING Zelfile Proyramma ENTREE O aS Kaarten verkrggbaar bg den Heer H C WEENING Markt A 139 en s avonds aan de Zaal SociETEiT ONSGENOEGEN Ie ABONNEMENÏS VOORSTELLING Donderdag 17 Uclubur 1904 HAARUÜSOi TOOREEL Dirsctaur de Heer LOUIS BOUWMEESTER l ASSOMMOIR Tooneelspel in 8 taloreelen van EMILE ZOLA Anntmng 8 nr pP Sewone bepalingen en prgzen BeliaiiserlJ SlolTeerdcrlJ Heropening wegens verbouwing van het T APIJT M AGAZIJN HEDEN ONTVANGEN EENE PRACHTIGE COLLECTIE TAPIJTEN TaAFELRLEEDEI KAOHELZEILEN Vachten Voetzakken Waterstoven en alles wat tot het v ak behoort Allt veikza imhetlen worden spoedig net en billijk uilgevoefd VEEHUIZINGEU ZOOWEL BnnTEN ALS BÏÏITEN DE STAD Ilchaiigerlj StofTccrdcrlJ H J VAN SCHALEN GOUDA L Gi oenendaal Ui ba Hotel Reslaurant Rreiken ÜROOTE MAKKT GOUUA Geheel nieuw naar de eiscben des tyds gcrestiioreord 2 s 55 Nette frissohe Kamers en prima Keukon LOGIES raet degeigk ONTBIJT 1 f 40 Aanbevelend ad A L KREIKEN Cuisinier g 03 GESTOFFEERDE KAMER S TE HrUR met ol zouder PENSION WESSANEN LAAN Wormerveer OPGERICHT r6ft H0 1il 1i8il flJKr r lUIIII MK Voodcit uw yfif met de vuii erc tnuftve merk Sler en ym nitmuntende door tioog eiwit en vetgehalte on grootste voedingswaarde Uerr lHyloma PnrIJii 1000 Keuen loiiihm Medaille Geen Kinkhoest ieen InlIuenAu I ONINKLUKE Om ninhlioosl InHiKMiza llorsl UI liofluaiiiiooiiin binnen den kortst mogolgkcn tgd te doen genezen neemt onmiddelljjk do toovlacht tot de van oud bekende btïkrooiide en wercldberoeiiidf Superior Druiven Borst honig Extract m c L 141 T II ir nit de KoninkigkuStoomfabriek DE HONINGIILOEM van H N VAN SCHAIK C UuiMStWu DEN HAAG Hofleveranciers Flacons f 1 70 ets 40 et b j tin Mke ITir wnTVW O Westhaven 19H o io L fBJV B ff Kleiweg K loO rlr n vIn mild Vee W B 12 i te e ui A UÜUMAN Moordrecht PiNKBK MltJ iaJ L a n virZES SEN o J Tn TOItKBN Do l p U f WUK ÓLJi rr A SCHEER Uaa trechl P W v El K Oud v Uer K ai d HBIIdIn Vn ik P v n 8PKK M ercapelU ü v n STAR WMir g eeu Wed A o JONOH OwUMX ter i P KASTELBIN PoUbroekirdam D BIKKBR t Bim chop Dmr aro r Hrtula nuri raMU 1loUm I tMKlmn wtrthUmm SachahmuiKKm llên Uuft Mar mm Melt tnharfm H HlMUn m m mm dimt t f £ i i I ii l r iMmttlitMll Warnunff PIËTAS Levensverzekering MU te UTRECHT Levensverzekering a yjfrenie j jgjs Patent H StoUen AANBESTEDING REGENTEN van hel BESTEDELINGENHUIS alhier lollen op DINSDAG 1 NOVEMBER a 8 des avonds f nur in het lokaal van het Geslicht aanhealeden De levering dor benoodigde Levensmiddelen en Steenkolen voor het jaar 1905 Do voorwaarden van nanbesleding liggen van 25 October af voor gegadigden ter Icïing in het Gesticht Namens Regenten I S KAMPO Secretaris Rijnland s Bundergeld Ingelanden worden herinnerd dal 1 October jl do laatêle fer van Rgnland a Bundergeld over 1904 verschonen ia en hun wordt derhalve verzocht het nog verschuldigde leM tpoeéigtlr te voldoen BONTE PRONKERS Aanbiedingen mot groote monsters van DIEUWE Bonte Pronkers franco boord Rotterdam per 100 Kgr worden ingewacht door BDHRMANN t C Leliegracht Ui AMSTERDAM ruukcious jevaarloos § tf ut norileii ook in huur i ex trii Aanbevelend P P SOOS Tiende weg 59 Gecii Qrijs Haar inporl De Nieuwe London doet de gryze baren binnen enkele dagen verdwgnen mnakl het haar glanzend on zacht belet hel nitvallen en noemt de pelletjes van hel hoofd weg Eischt op den hals London Prijs f S en f l lfO per flacon Verkrggbaar in de ROZENDAAL M hg Izattk Cais Papier molen JOU DA Gasornamenten in alle atglen SupriHo l endanls Kronen voor Halons l etkanier8 Zitkamers Serres ORNAMENTEN voor Winkclverlichting M M V LOON Gasfltter Dubbelebnnrl B 13 Tolelnr 117 SPEt IAAL MAGAZIJN VAN 1 erlichlings irlikelen BADEN GELISERH KOOKPLATEN GA8FORNUIZEN Onnoemelgke keuze nieuwste soort GASBALLON S GROOTE VOORRAAD GEEIAILLEERDE GOEDEREN giftvrg uit de Kamper fabrieken BERK EN ZOON Eesig ailres voor Gangkiliik lieniKHiiijdliiiiIen Prans Jozef Bitterwater steeds voorhanden t iriuaUmiNAN ZOON f