Goudsche Courant, dinsdag 25 oktober 1904

438te Jaargang Dinsdag Ociober 1004 i o 9551 Woerdensche Najaarsmarkten en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken I Ttletaw lo St Üe Uitgave dezer onrant gesehiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen Üe prijs pei drie maanden is lJi5 franeo er pont 1 70 Afzomlerlijke Nommers VIJF CENT RN Telffoen fi t A 1 V K H T K IS T I E N worden gepl iatsl van 1 5 reg el a 50 Centen iedere rejfel moer 10 Centen Gr ote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advert ntiën tot 1 uiu des midil Openbare Verkooping TK C OIIIIA f MAANOAH 24 OCTOBKK 1904 dea morgcni te nren in de Zaal CONCOKUJA vnn de R K Leeüverceniginj aan de Wt ittlwvon ten overfctaan van den Notrifis e C FORTOUN DROOGLEEVER VA No 1 Ren goed onderbonden gunstig gelegen naar de eiBcliou de tjjdt ingericlit KOFFIKIIIJIS Wyk I No 12 inde Café UNIE met WOONHdIN KUF en grootcn TUIN in don Langeii jroenendaal en nnn do Eiersltniit Ie Uouda met een WOONHIII SJE aldaar Wgk 11 No 15a tu znnicn groot 3 Aren 00 Centiaren Ifet KüfflelioiH waarin de meeste vergaileringon der Ambttclitïvcreenigingen gehouden worden bevat een ruime Gelagkamer en Kroote Zaal met uitgang iu de Naaieralraat een Herro aan den Tnia met RergpUtt en boven 2 Kamers Alkoof Keuken en Zolder mot hienatbodenkamer t e aanvaarden 1 December 1904 terwi het Ilninje Wjjk H No 15 verhuurd is voor 12 25 ier week No 2 Ken gunstig golcgen PAKHUIS en ERF met afzondcriyke gemakkeiyk ingüriclito Bovenwoning aan de Oostliavcn Ie floudu W jkHNo 47 Het Bovnnhnl bevat op do eorrto ftage 3 Kamer on Keuken oa op de 2 étage 3 Kamers en Zolder hot is van Has en Waterleiding on van volo gefnnkkon voorzien n lot 1 Mei 1W 5 verhuurd oan don Heer A 1 I LmisiiK voor I 225 hjaars Het l aklmis on Ürond is terstond lo aanvaarden n jwrceelen No8 3 en 4 zijn uit fle hand verkocht De porcoelon ïün te boiichtigon do laatste 3 werkdagen vóór den dag dor verkoojiing van 10 tot 3 urcu en op dien dag van ü tot 11 uren Nadere inliohtingon geeft voornoemde Notaris KOBTUMN DBOOöLEEVEtt te Uouda ESFHlIIll BOÜBL De Notaris H JKOENKNDAAlae üouda il voornemens op VBIJDAG 2H OCÏOBEU 1 K 4 des morgens lO asr aan de Houw manswoniilg aan het Jaagpad wijk Q No lü to Gouda bewoond door Mejuffrouw de Weduwe Q VEBDQUW In hot openbaar te vorkoopen Om Coiilaiil Geilt 11 Melkkoeien waaronder 2 Vaar eo O Kalfkuelen liuloi 20 0U0 K G best Hooi llondeRkarnfliuleu Uoelbeol Rouw en Nelkgereedscbappen Kn hot geen verder tor verkoop zal worden aangeboden Te bfiiditigoji op den dag der verkgoping van af 8 uur Nadere inlorinaUen geeft voornoemde Notaris OROENENDAAI te Gonda Tl II HUK In de Krngerlaan HEERENHUIZEN met TUIN 6 Ka neni r ima Warande Keuken en Kelder voorzien vin Gas en Waterleiding Uireot te aanvaarden Te bevragen TUttKMAHKT H 2 W Goadl Drali BRINKMAN 4 Z Haatseluippij lol E loitalie van Slaalsspoorwe eii Dij geleg enheid an iIp J loopen op 1904 voor treinen MAANDAO 24 en vervoer vnn reizijfCiiB WOENSDAG 26 OtJTOBEK derde klasse onderstaande extra TIJ VAX UltRKNWICII 5 0 s morg 00 voorm 0 05 6 20 6 27 0 45 O 54 7 01 7 0S ROTTERDAM CAPELLB OUÜKKKEHK NIEIIWERKERK MOORDRECHT GOUDA HEKKNDORP OtlDEWATER WOERDEN M WOERDEN V 2 15 s nam OUDEWATËR 2 25 HEKENDORF 2 35 GOUDA 2 41 MOORDRECHT 3 05 NIEUWKRKERK 3 12 X OUDERKERK 317 3 22 3 32 CAl EI LE ROTTERDAM M Mot loze treinen kunnen Mik v en Vee hovraoht tcjfoii waffon verhooffinff ervoerd worden Wagi ns l aanleii lading N en stuli stariof Zonder SANGUINOSE Jaronlang leed ik eiken wintttr aan in tuffutu du litatste aii lürlmtf jaar had ik voorldnri iid mot hinnpttkouvt tu kampen ik heb daartegen vele middelen cbriiikt nwiar niels moclit batnn Ik w is niet meer in staat mijn werk te doen tweemalen per dag had ik goregeid koorts eii liel gevolg was ten slotte een erge xenuwtwaktr Op dringend aanradon van een vriend die ha r ook mot succes gcbrnikt had heb ik toen een rtesrli S ingniiioHo g ikocht en waarlyk na os üÏ zeven dagen begon do koortK al to minderen Ik ging doK met do Hangninose vourt en ik kan U nü mot blüdscliap melden dat na hot gebraik van zes flessclien ik al mün arbeid weer guod verrichten kan Ik gevoel mü frisch on opgewekt als voorheen Ik lieb my voorgenomen nog oenigen tyd m t het gebraik te blgven doorgaan en raad allo s ennwlijders sterk nnn de Hnnifuinoim te gebruiken zy zullen er zeker baat bÖ vinden Ik heb nog nooit zulk een heeriyk middel gebruikt j z vb m8TRa Haserawondo Mr Kni ier In de meeste gevallen is tweemaal por dag een eetlepel 15 gmm voldoende Dan duurt ren llaron tien dagen en kost II de behandeling sleehtK 12 t nr rt8 ier dag thit in ffovdh ooper tUni eeiiiu niifter for fel Jh mitltfel l ry per H f 1 50 6 fl H 12 n f 15 Verkrygbanr te Gouda by WOLFF Co Westhaven 7AIT DAM S Co faltik Don EsAg Be trij litiK vhii Blo llnrni e4l HUH ksitcht MuI arlu lliiiri r k rtt AI l 4 Mt ei SEwuhfl vnoitüurctutc IloolUpttn eu i br k aim ln t 3D © ESollt © KINADRUPPELS VAN DR DE VRIJ ilrftiptn buut 11 lil a ifiüito il Kts i niftin oinltr BovinsUmml fmbrlousmcik Men l tte itaarop M U v r l v ikiijKl ar a I 1 Ckeioiuke i ahrlek van n HANKIIIO doa Haag Tslephoonnet Gloudi Abonneiaent I 40 per jaar voor per elen binnen een kring van K U i gelegen Aanleg en onderlioud f rnti Het net is aangesloten nan het Ryk Intercommnnaalbnreau Op 1 A g 19 M 142 verkregen aansluitingen Contracten en veorwaorüen verkrijgbaar aan het Bureau ACHTER Dg VISCHMARKT en Metaalpoetseztract merk HOOD KUUIS uit de fabriek van Firma H SARDEMANN te Zevennar en Emmerik êpauuen dr kromti Verkriigbanr te Gourhi ba R ZANDVOORT M A CATS H ZANDVOORT 1 8 MOSSEL Firma h DE JONG A DROST te Woerden bjj N DE KRUIJFF ADVOCAAT EN Boerenjongens Aanbevelend Firma C Lourens TELEFOON No 8 Rolmops en GEMARINEERDE HARING in potten van 3 en 6 stuks De prijs komt successioveiyk op O eii S eeiit per iliik Aanbevelend L VAN DER BEEK J Van onds DK MOLEN LASOB riBSDUWBB ii 39 Kleinhandel in sterken drank BURUEMLKbTKR en WETHOUDERÖ van Gotula brengeii ingevolge art 12 io der Drankwet ter openbare kennis dat bij hen ign ingekomen verioekschriften van de navolgende personen waarbij VKRGUNNING wordt gevraagd om in de bij ieders naam vernetde Tocaliteit sterken drank 111 het klein te mogen verkoopen als Naam Aanduiding der van den Verzoeker localiteit J van Dijk Ridiler van Caiswes Wijk 3 No 309 P Zandijk huisvrouw Rowndaal van C de Zwart Wijk M No 10 GotKfaii 4en 34 October 1904 Burgemeester en Wethouders voornoemd R I MARTENS De Secretarih BROUWKR BuHrHtftBdsch Overzictii Een telegram van 22 Oct aan den Ru8 sischen gcnernlen Btaf nteldt Heden hadden bi het eerste MandHJoerpchc leger geen ontmoetingen met den vüand plaat In den loop van den dag werden enkele schoten gewisseld Onze batterijen beschoten hot door de Japanners bezette deel vun het dorp LinRJinpoe het station Sjabe en het dorp Lamatoen De v jind beschoot het door ons togenonien deel van bet dorp binHJinpoe en bet dorp Sjuhepoe Uit Tokio wordt bericht dat de legers van Koerdpatkine en Koeroki tegenover elkaar bleven slaan zonder dat een van beiden tot den aanval overging Ken gisteren uit het ïapanscbe hoofdkwartier geseind rapport meldt dut naar bericht wordt de Kussen een groote troepenmacht Bamentiekken tegen het Japansche recbterleger Twee bataljons Russische infanterie namen stelling in nabü Kaokwansjai Voorts wordt gemeld dat 20 000 Kussen samengetrokken worden nabö Kaotailin De vyand besebiet met tusschenpoozen het hoofden linkerleger en maakt somtyds gebruik VttB 15 cM mortieren De vgandelïjke troepen die naby Soefenglai liggen begonnen in den namiddag van den 20en deser bet station Hhajio te beschieten Wy maakten in den nacht van den 20ste j l naby ïsjangliangpao 120 geweren en een hoeveelheid ammuntie buit De militaire medewerker van de LokatAnzeiger geeft een beschouwing over de jongste krügsverrichtingen ten zuiden van FEVILLETOX sets s Nn htl het hoofd geheel heeft opgeheven zien 9 btj het dabbele licht van de brandende lampen en de geopende deur een edel en 4er gelaat waarvan de vermoeid heid die daarop belaas insgelijks te lezen stond niet uitsluitend moest worden toegesebreTen aan den strgd om het bestaan maar vooral ook aan de smart die evenals een langzaam vergift het sterkst gestel osdermpt Do niet zeer groote oogen diep in hun kassen gezonken en door zware wenkbrauwen gekroond waren fluweelachtig zwart en voj van licht In rust was de blik dier oogen zacht en treurig een reinig droomerig biJ opgewondenheid konden zg vonken schieten en wellicht hard zju De gebogen neus de vierkante kin en de zeer recLtc mond met de ren weing afhangende hoeken ontstaan door bittere levenservaring teekenden den man van werkkracht en energie Haar in ipljt van de bittere levenservaring Moekden die by in twee slagen of groepen vnn gevechten verdeaU lo ten zuiden van do Sjili ho ten noorden evenwödig aan de zÖ Un van JentAi naar de kolenrngnen van 9 tot 12 October en 2o tusscher do Sjiliho en dj Sja ho van 13 tot 18 October De b BliBsonde ströd is gevoerd in het cenlrum tus scUen de Sjili ho en de Sja ho Geheel in hd daister liggen nog de verrichtingf n van Okoe s linkervleugel aan de Hoen ho men weet nog niet welke Rasaische troepen daar tegenover gestaan hebben Do schrijver meent echter dea mislukten tocht van het Rassische oosterteger naar de Taitse wel te mogen bespreken Koeroiiatkin had ondor bevel van S ackelberg twee legercorpsen uitgezonden I on lil Siberische met de kozakk 3n divisie van Rennenkampf Dit leger begon den 6en dezer van Footsjoen vry ver ten oosten van Moukden zuidwaarts op te rukken om do Jajianners by Pun si hoc op don rechterflank te vallen Het plan had wel kans van slagen maar het terrein was uiterst moeiiyk De Kn sen begonnen den Uen dezer den aaiiv il en volgens een correspondent van de Tomps die den tocht meemaakte werd deze met groote dapperheid drie dagen achtereen herhaald maar Koeroki bleek hier reeds een te sterke macht saamgetrokken te hebben In den avond van den iiïcn was de expeditie van Stackelberg s leger mislukt en moest deze den terugtocht aanvaarden Van den Russischen kant wordt de reden daarvan gezocht in het langzame oprukken dezer afdeeling Volgens den correspondent echter zou het onmogeiyk geweest zyn sneller vooruit te komen do deskundige van het Duitsche blad schryft de mislukking hieraan toe dut de Kussen hier een Icgdrcorps te weinig hadden hoewel men ongeveer toch weten kon hoe sterk Koeroki s leger was De achryvcr is ook in ndere opzichten niet best te spreken over de Russische tactiek Koeropalkin s groote fout was volgons hem dat hn een te groote reserve achterhield Met de zeven legerkorpsen die hy in zgn centrum beschikbanr had had een flinke aanval op de Japanners wel succes kunnen Uebben indien ze snel en krachtig en op het zwakste punt van den vyand uitgevoerd was Met bet achterhouden van te sterke reserves hebben de Oostenrykers reeds in den veldtocht vaif 1B59 droevige ervaringen opgedaan en ook nu heeft deze tactiek geleid tot de nederlaag der Kussen aan de Sjili ho Intusschen is er door de gevechten aan de Sja ho en de voordeden die de Kussen daar ten slotte behaalden nog geen sprake van een beslissendeu afloop van deze bloedige gevechten die haar merk in dat edele gelaat had gegrift was er iets in die oogen dat n aan eene geloovige zoo niet aan een dweper deed denken Het haar dat reeds grijs begon te worden waa kort afgesneden en de knevel spierwit Overigens scheen die man zoowel door zijn hooge gestalte reeds terwijl hiJ zat merkbaar als door zijn bruine gelaatskleur en door zijn gespierde armen iemand te zijn van buitengewone lichaamskracht even geschikt om allerlei ontberingen als allerlei gevaren met een glimlach van minachting te trotseeren Ja mijnheer ik ben t antwoordde de oude Antonio met een geheimzinnig gebaar dat de jonge man die nog bij do deur stond niet mocht zien En ik ben niet alleen Met een bizonderen nadruk op dit laatste woord plaatste de dienaar zich zoodanig voor de schrijftafel dat hij die gedeeltelijk aan t gezicht van den vroegen bezoeker onttrok Antonio s meester scheen hem wonderwel te begrijpen want alvorens naar den bezoeker op of om te zien pakte hü eenige verspreide bladen met lijn schrift bedekt bjjcen en sloot ze zorgvuldig in een der laden van zijn schrijftafel weg Terwijl hü daarmede bezig was voegde Het Kussiscbe Ooatzee eskader paaseorde gister te 1 nar op de hoogte van Dover De liluyd ontving gister de volgende telegrammen Kaap St Catherine 12 lïÜ n s namiddags Ken flottielje vau 4 Russische torpedojagcrs passeerde heden in ooateiyke lichting gaande en naar het schoen eon stoomachip op z dc komend Dungene s 5 11 s avonds Russische schepen passeerden naar hol zuiden gaande Ken telegram uil Huil meldt dat het Kus ii che Oostzee eskader twee visschcrsvaartnigen uit Huil aanvaarde en in den grond boorde 18 visschers vi rdronken Bericht wordt dat de Kussi selie oorlogs schepen vuurden op de vissehersvloot en een Kngelsclien schoepskapitein het hoofd afschoten Ken tlulilje itaomvissehersvaartoigen van Huil kwam hedodiivund te Huil aan en berichlto dat hel Hallisch eskader in den nacht van Zaterdag de visschersflolmljo aanviel en twee schepBii 111 den grond boorde waardoor vcie visschi rs gedood of gewond werden De zaakgelastigden der reeders van ÖO visschersvaartuigeu uit Huil verwittigden bet ininisterie van biiitenlandncho zaken en de admiraliteit van den aanval van het Baltisch eskader Zy verklaren dat het eerste deel der Russische vloot te 12 uur in den nacht van 21 uf 22 dezer de plaats waar gevischt werd passeerde Ue overige schepen richtten de electrisohe zoeklichten op de Knj elscho visschersvluüt en openden te gelykei tyd het vuur Het schip Crane werd in don grond geboord De onthoofde lyken van den kapitein on van den eersten offlcier werden naar Hul overgebracht Aan booid van de Kngelsche schepen werden velen gewond Do vaartuigen Morilioein en Mino kwamen zwaar beschadigd door het Russische vuur te Hull aan De Mino had 10 gaten in de romp Men vreest dat nog een ander 4chip in den grond geboord word en dat de equipage verdronken is Zal de inkomsten belasting worden ingevoerd in Frankryk r Dio vraag houdt de Kranschen even druk zoo niet drukker bezig dan de scheiding van kerk en staat Cornély zegt in den Siècle Ons oude financioele stelsel heeft weer bl k gegeven van een bewonderenswaardige elasticiteit want ondanks de grootere uitgaven staan wu thans weer voor een periode van be Antonio er bjj Daar is mijnheer de Lairis dio u wenschte te spreken Bij t hoeren noemen van dien naam vcrheldttdo plotseling het gelaat dut daareven eenigsains bewolkt was geweest Ha zijt gij t miJn waarde Edoard I Kom toch binnen I Voor n ben ik altijd te sproken dat weet ge wel Ja zeker weet ik dal autwoorldo Ednard do Lairis met een belder sympathiek stemgeluid dat het oor aangenaam trof maar Antonio hield mg tegen toen biJ zag hoe ge daar b j uw sciirgftafet waart in slaap gevallen in plaat van behoorlijk naar bed te gaan De jonge man trad naderbij en de hand die hg zijn vriend toestak word door dezen hartelgk gedrukt O ge kunt n beroemen ging de bezoeker voort in Antonio een bediende te bezitten zooals niemand anders dien heeft die niet slechts hart heeft voor zijn meester maar ik zon haast zeggen een bijna moederlijke zorg Antonio is dan eigenlijk ook geen bediende werd Ëdnard de Lairis op zachti n toon geantwoord maar veeleer een kameraad een vriend en een oudere broeder van m j zQoals ik dat voor u meen te zjjn Eduard 1 grootingen die met een overzicht sluiten en bovendien kunnen wy er over praten ons ten behoeve van do onderwyzers hy het Lager onderwy opofferingen te getroosten die niet minder dan 22 milHoen per jaar zullen bedragen Onder die omstandigheden vragen practischc mens chen zich af of het oogenblik wel goed gekozen ia om wyzigingen eu herstellingen te gaan ondernemen van een machine die zoo goed loopt Kn zy antwoorden daarop ontkennend Do proefnemingen van den ministui van financiën rechtvaardigen dezen tegenzin Naar myn mcening zoo besluit Comply zal do financieele hervorming nog moeiiyker tot stand te brengen zyn dan de poheiding van kerk en slaat Do proefnemingen van Tnininter Rouvicr waarvan Cornély spreekt hebben dezen zomer plaats gehad en het verslag daarvan is gisteren aan den president der Kamer toegezonden Kr waren twee stelsels van hefflng der inkomstenbelastuig in beproeving Het eeno stelsel door minister Rouvier voorgesteld Htrekt tot afschaffing der personoclo b lasting op het meubilair op deuren en venster en eenige andere lasten en stelt daarvoor in do plaats een algomeene inkomstenbelasting bestaande uit een oploopcnde belasting uaiir de huurwaarde Het stoNel der comm sie is veelingewikkelder Hot laat in hoofdzaak de belasting up do huurwaarde aan de depjirtemeriten en gemeenten en wil voor hol r ik hi ffen een persuonlyke belasting op het inkomen govnegd by een verhoogde belasting op de gebouwde eigendommen en oen by undeie belasting op inkomsten uit hypotheeair eri andor sohnldbezit In zes en dertig departementen is een stad van gemiddelde grootte aangewezen om de wciking van de beide stelsels na te gaan in acht en twintig andere departementen waren twee vorschillcnde wyken van dezelfde steden voor hetzelfde doel aangewezen Reide stelsels dragen de s imenstelling der kohieren op aan de rontroleurs der direrte belastingen bygostaan door do ninires de beliistingschnldigeu zuilen tot geen aarigifie worden verplicht waardoor de selTatting dn belastbare inkomsten zeor mooilyk wnrdl rit Sufia koml hol bericht dat de samenwerking tOHBchon Mulgarye on Servië waarvan men eerst zooveel verwachtte op niets dreigt uit te loopen Do nieowe Servische gezant te Hulgarye is den Hulgaron heel niel naar den zin Sveta Himits hoeft in Maoe Nu dat is wel niogp k mompoldi Antonio die du lamp hud uitgedaan rn nu bezig was do zware gordgncn en de liiikfn van liet raam te openen zoodat hut daglicht lioo vuul en grauw dan ook op dien laniiarimorgcn kon binnen stroomen dat is wul mogelijk luan Cameron maar ik bun non nnduro broer waarnaar gü niet liei l veel luistert anders zoudt go niet blgven voortgaan met uw gezondheid te verwoesten duor iBiolo nachten aan uw schrijftafel door lo brengen in pl ial van al een fiiNoonlgk mensch op uw tgd naar bod te gaan Niet boos zgn Antunio liet wan tngri bedoeling niet Du slaap is nijj liicr wat anders toch nooit gobourt komon overvallen l crwgl ik dacht moet ge weten dat go gisteren avond na uw thuiskomst onmiddellijk daar bed waart gegaan want tegen uw gewoonte zgt ge laat thuis gekomen ie waart geloof ik naar do Opera geweest wat nog nooit was gebeurd zoolang wj te Parijs woneu Wat was er nu naluurlgker dan dat ge daarop uw werk maar zoudt hebbon gelaten maar jawel 1 Wordt vervol