Goudsche Courant, dinsdag 25 oktober 1904

doniS nl jjverix gewerkt voor Scrvif bclnnu ei Hifur l i BiriKtarsi he beVBging liet bezook van di n koning van Servi dat op 90 dpror TnrtKPstrtrt in wnwlt nu dan ook alK een Itloot belcf ldljpidsbczoek boKchöOwd Mer lieclit 11 geen polilickobeteekcni i r aan Ho blijft ledil I ee dagon ie Sofia en aal nnin een andere Bul aarsi he Had De leider der Mflcedoon che comit s in lldlgnrijü znllen ieli p oen afstand boliden JBJJ l l i l i I J VfiHHfeitlc Bpiicliten tHASKIlUK Volgens de Gntiloi zou l nmay verklaard bflbben dat de btjgriïoting vnn eeredienst niet xal opi elieven worden dat lip t oncordaat niet wordt opgezegd en dat de Helieidiog van kerk en htaat niet zal plnalx hebbtin Mininter Roiivier ih zoover berateld dat lig vernioedeiyk Maandag zal kunnen deelnenuïn aan de debatten over de inkomHtenbelasting TiiHHclien den minister van oorlog en den gouverneur van Varg moet bel boniraeles wezen omdat deze gewi igeid beeft door generaal André voorgocbrevcn maatregelen uit te voeren Ofi TI JiHl IK HoNOARlJI De Hongaren zetten Imn maal regelen tot algebeelo mugyariseering van Hongarije kraebtig en stelselmatig voort Hu bel Huis van Afgevaardigden is tbana ingekomen bi U ontv eipsclioolwet waarbij liet Mongaarscli overal als taal van bet onderiiebt weidt aangewezen HtfHI AKD In Kinseb Lapland zjjn tlians ook goudlagen gevonden en bet sebynt dat men deze met kracbt wil ganri cxploiteeren Tc Helslngfors is een maatschappij gevormd tot exploratie van bet goudboudi nd terrein Heeds liet vorige jaar braebten onderzoekiiïgon een groeten goudrijkdom aan bot liclit en latere onderzookingen bevestigden de eerste veiwaehtingcn Getncng de Berichten Donderdag is de malroo 2n klasse 1 Krnijff uit den dienst ontslagen wegens anliniilitaire karaktoreigonscbappen na eeist acbidugon provoost te bebben ondergaan omdat bl in den nacht van ia op VS Augus lus t Den Helder biljetten beeft aangeplakt voor de kiesreeht meeting op 21 Augnstus Krugfl bad zich dien nacht in burger kloeron gestoken doch is bigkbaar door iouiand die hem gezien beeft aangemeld Het Volk Naar aanleiding van bet boiieht van Het Volk over het ontslag nemen dor ledenpatroons van de Kamer van arbeid voor de alcobolinduhtrio sebrijft de Schieil t Do correspondent van bet Volk is bü dit beriebt bezyden de waarheid In de eerste plaats is er van een collectief ontslag nemen door deze iicoreu geen prako Do hoeren A ooi Mz J li HoutiDftn M II Kranen en W A J Wittkarapfl bobben onmiddellijk na ontvangst van het bericht dat ziJ herkozen waren konnis gegeven dat zg die borbcnoeming niet aannamen terwjil de beer 1 A M Jansen niet beeft kennis gegeven dut hg do Jjenoeraing aannam binnon den daarvoor bestbradcn termijn waardoor ook die benoeming geen resultaat bad De uitslag der herstomining kon dus op die besluiten geen invloed uiloofenen De reden is dan ook meer tu zooken in de geringe waardeering der inBlelling van de Kamers van arbeid Voor het Kantongerecht te Hilversum stond Zaterdag Aereeht do fiignreiimnkor O van den Heig uit HuBsuni beklaagt van op Zondag 4 Hopt II op bet Stationsplein te Hilversnm den Higarenmakrr Ter Haar uit 4eldernialscn die aan t werk was gegaan op de sigarenfabriok dor Jirma Van Oenen en Manssen aan den Daarderweg te Hilversum waar een staking was uitgobrokon bindcrlp te zgn gevolgd Kisch f lü boete subs 3 d becblonis Uitspraak ovar U dagen Stadsnieuwa it ÖDA ai October 1904 Heden slaagden to lioltorduni voor akto Vryoeii Ordo oefeningen du dames M Uuldeniuond van tteeuwgk A M Wlop 1 O Sehriek J K Futselaar en de heer J van 8pengen allen van Uonda Door wglen den hiwr t W Lan to l apolle a d l lsol werd aan de diaconie arraen der Ned Herv Gom aldaar f 2tKI0 verraankt Atn het Geroeonte Vcralng ovar 1903 ontleenn we o a bet volgends De Librae J De Taal en I ctterbode tit r itédili 1 van Dr K Verwgs en Di V 1 t osjin Haarlem 1S70 1R75 B jaargangen Taalkundige bgdragen van Dr P J Co ijn Prof il Kern l r 1 Verdam en Dr E Verwijs Haarlem 1877 1H79 2 doelen A 0 Oudemans Sf Taalkundig woordenboek op de werken van P 0 Hooft ter aanvulling en verbetering ran hot Uitlegkundig Woordenboek op Hooll Leiden IHOH Dr W f van Hellen Middelncderlaml ebe Spraakkoost troningen 1S87 Dl J A Worp De invloed van beneca s treurspelen op ons tooneel Amjterdam IHia H VolH en A Deken Mrieven mot nanteekeningen van Dr J Dysorinck s Jravenbage 1903 Dr A 1 Hotermans Die hysterie van die Reven wyse mannen van Komen Academisch proefschrift Haarlem lHil8 Die liystorie van die sevr n wijse mannen van Hnmen bewerkt loor A 1 Botermans Herdrnk naar do Ed Princeps van 147 1 Haarlem 1H H M do Vries Ver preide taalkundige onstellen uitgekozen en herdrukt onder lofezieht van Dr 1 de Vrie s öravenbnge en Deiden 1 4 D Itotgans Poëzie Leeuwarden 171 Unilielmns Inlius Specimen biitorieo literariuin inaugurale de Nicia Demagogo et belli duce Traj ad Hhenuni 1H K Mej H L W La Lau Dichterliike bnido toegebracht aait do nagedaclitenis van wglen Mevr A B van Meerten Scbilperoorl iouda 18M Museum van Oudheden Van do Uommissio voor liet Stedelgk Mnseum van Oudheden is bet volgende vi rslag omtrent den toestand van het Museum over hot nfgeloopen jaar ontv ingen iouda 2 4 Fübrunri 1904 Naar aanleiding van Art 10 van het Iteglement voor bi t Stedelgk Museum van OudliOilen heeft de Commissie de eer U bg dozen verslag uit te brengen omtrent den toestand van hot Musenin over bot afgeloopen jaar 1901 Ten oinde de verzameling plattegronden van Uouda aan te vullen deed de Cominissie na daartoe door den Heer Algemeen Rijksarchivniis te zijn gemachtigd van dendoor Jac van Deventer geteekenden platte giond dateerendo van omstreeks 15 50 die op hel RJIisarchiel te Oravenhage berust een photogratisehe reproduclie vervaardigen zoodut op deze wgzo thans deze oudste en om meer dan oen reden zoo belangrijkfeplattegrond ook hier lo Gouda kan gerandpleegd worden Ten geschenke ontving bet Museum van ilon beer A Joed waagfen een frag ment van een pgp in 1828 vervaardigd lor gelegenheid van de 2 XI jarige herdenking van de verovering der Zilvervloot van den Heer O Prince acht leestafels ten behoeve van het le jsoaderwgs No 2 9 nit het begin der 19do eenw en fén losso prent einde IHdo eeuw van den Hoer Dr P Sclieltema oen gra vuro v in Direk Volkerts loornbeit oen syinbolieke voorstelling getiteld Tempus ridcndi Tempus flendi een id van id oen symbolieke voorstelling van Maltb Ki vb 22 oen id vnn id eea voorstelling betref ndo Matlli 22 vs 10 eon gravure van Verspuy voorstellende gezichten in en op Gouda vervaardigd tor gelogenboid van do vergadeiing on tentoonstelling van de Heil Maatschappij van Landbouw 1860 een programma van een Schouwburgvoorstelling te Gouda van de Ned Toonoeliateu onder dirrectie van Majolski dd 19 December 1828 een spot ndverténtie betreffende den in 1795 ontslagen predikant W Hussingh een publicatie legen bet houden van Somonstrantsche vergaderingen dd 20 April l i2 i eenigo stukken betretfendo do feestviefjnfc te Gouda op 1 April 1872 en betreffende bet UOO jarig bestaan dor stad een bri el gericht aan den Hoer J N Selieltcina Archivaris der stad botrolténde een bod van f 60 0 X of meer voor den door don geadresseerde op het StadUuis ontdekten boker van Jacoba van Uelcren dd 12 April 1878 van den Heer Mr P L van Eeton een oude obligatie dd 1786 van Mej de Wed H van Wijngaarden een collectie van 31 snks gouden zilveren en bronzen medailles door wglen haar echtgenoot in verschillende scbietwedstrijden behaald Aangekocht werd voor do Bibliotheek van bet Museum C Kampmann die Graphischen Ktlnste Het Museum werd bezocht door 407 personen waaronder 294 tegen een entree van f 0 25 11 tegen een entree van 1 0 10 Wat eindelijk de samenstelling der Comniissie aangaat jj medegedeeld dat het aftredend lid Dr A van IJsendgk werd herkozen Jklïï BT RILIGIONI Met groot genoegen hebben we gister voiW in Concordia de Volk öitvoering Groote repetitie bijgewoond van bovengeiioeinde ZangvereiMiiging onder directie van don taMr W Kcrper Het programma lokte ons tit en wjj zjjn niet in onze verwachting bednOfen Het drietal solisten voor het 9de e incii rt geëngageerd verwierf Wel reden indeni bijval hel meest wel ftiej M Husser die stem en voordracht meebad om het publiek te boeien en in vervoering te brengen In Ridonanii la calma dat onder ademlooze stilte werd aangeboord in Friseb gesungen waar wg haar boorden niet het minst in de Kreuzlabrer als Armida trof ons haar waarlgk fraai geluid De heer van Son mag er ook zijn Is zijn stem niet zoo krachtig en rond als we dat wel eens van tenoren gewoon zgn toch heeft hij een aangenaam geluid en goedo vourdracbt De heer van den Elshoudt voldeed na de pauze boter dan er voor In den beginne leek het ons als wildtt b j eens laten hooren boe bard hg het eigenlgk wel kon In de Kreuzl ihrcr was hjj uitstekend op zgn plaats en vei schafte ons aangename oogenblikken Zoonis gezegd is bet drietal is overwaard gehooid lo worden dat zullen allen getuigen die bedofiavond de igenlijke uitvoering zullen bijwonen Het piano accompagneinent is in goede handen en was dan ook onberispelijk Haddon we vroeger te klagen dat do bassen te zwak waren dit was thans zoo niet Integendeel bet vrouwenkoor dat zoowel by alten als sopranen uitstekende krachten bevat maakte met bet bcereukoor eon mooi ensemble In Jonge liefde hadden we van regel 10 14 wel graag Wat meer stringendo gehoord Mogelyk is de opvatting van den Jirecteur anders o i was het stukje nog beter tot zgn recht gekomen Die Fhicbi geeft ons gelegenheid er nog oens op te wgzen dat gestadig opitien naar don directeur oen eerste vereischte is peed men dit dan hadden do woorden die Witldern flilstren kauin dass sie nicht die Klucht verrothen minstens uls een zucht geklonken Ze tvaren nn to sterk Peter und Cbon No 12 van de Kreuzlarber moet wat geestdriftiger zgn het klonk nu zelfs eenigsziiis mat Ziehier enkele vlekjes die wo nog zouden moeten aanvullen mot foutieve uitspraak van t Duilsch en t Franseh We doen dit evenwel niet t Volmaakte is toch oiiljoreikbaar en wat wo gehoord bobben is zoo als wo t gehoord hebben een succos vour den heer Kerper die ook tevreden scheen althans bot programma is zonder herhalingen afgewerkt Wg twgfelen dan ook niet of een groolo opkomst vnn belangstellenden zal heden avond toonon dat er dooi de Zangvereeiiigiiig niet vergeefs gewerkt is Dit zal de animo der Zangeressen en Zangers thans veiboogi n maar tevens een spoorslag zgn op den ingeslagen weg voort te gaan om ons nog dikwgls met een dergelgk concert to amuseeren Algamseln Verslag van de Kapporteurs tot ouderxoek van de Oem lentebegrootiuK 1805 ea de Hemoria van Antwoord van B en W A ingezien in een der Afdeelingen geen voldoend aantal leden tegenwooidig Was is onderstaand hot résumé van twee Afdeelingen ALÜEMEENE BESCHOUWINGEN UITGAVEN In eono der afdeolinijon word door een der leden de aandacht gevestigd op het eindcgter dezor begrooting hetwelk opnieuw een hooger bedrag aangeeft dan de vorige dat ook het eindcgter der leenüigen steeds hooger wordt ondanks vrij belangrgke aftossingen door dal lid wordt gevraagd waar bet been moot wanneer het zoo doorgaat daar ook dit jaar wordt voorgesteld te leenen volgons bem mag er met dit euvel wel meer rekening gehouden worden alvorens men overgaat tot het scheppen van nieuwe gemeentelijke instellingen zooals dit jaar pog is voorgekomen en meent te moeten terugkomen op uitgaven die verder gaan dan de Kgkswetgever eiscbl Volgn 70 In een der afdeelingen is men het algemeen eens om deie post Piosentiegelden voor leden van den raad te laten vervallen In do andere afdeéling wenscht een lid deze pest gebeel te royeeren de meeste leden vinden het echter wenschelijk het maar aan de leden ovei te laten of zij deze gelden al dan niet in ontvangst willen nemen Waaneer deze post blijft gehandhaafd bestaat de mogelgkheid dat indien een werkman tot lid van don Raad werd verkozen b eerder die benoeming zal aannemen dan wanneer deze post verviel en lulks in verband met Igdverzuim voor het biJnoi en van vergaderingen waardoor hg geldelgk nadeel ZOU ondervinden Volgn 98 In een Mdr leelingoy wjrdl door een lid de wenTCBCTjWieid nitgesprólien dezü post met f 250 te verminderen als de voorgestelde verhoogjng voor de opcenten op de hoofdsom dar belasting op het personeel niet tot tand koral nue wgze ieder met f ÏÓO se L 6o t 25 Volgn 101 In een der afdeelingen Wenscht een lid deze post met f 750 te vej hnogcn en wel op de volgende Wijze 3 Hoofdagenten A enten Ie klaese 2e 3e h 25 dtich hiervbor te nemen do 4 oudste agenten tengevolge waarvan me i de 4 andere zou kunnen noemen ageiiten 4p klasse met ecne bezoldiging van 15 0 Volgn 109 In een der afdeelingen is men eenstemmig vun gevoelen dat er te veel brandspnitgasten zgn en ton het wenschelijk vinden dat het aantal werd verminderd en het uurloon der andere fverd ver ioogd om daardoor meerdere jongere krachten te krggen Volgn 112 In een dei afdeelingen wordt door do meeste leden geklaagd over het slecht en onregelmatig scboonhoi den der straatlantaarns in vergelijking niet andere plaatsen is het licht vooral doordoor slecht men drortg er Of aan lifet toezicht to verscherpen Men zou het zeer woi scbelijk vinden indien in de gebrekkige verlichting der Kleiwegsbrng verandering kon worden gebracht niettegenstaande do votjl gasverslindendo branders is het licht slecht en ontsiert zeer Volgn 118 In eèn def afdeelingofi werd de wenschelijkheid uitgos roken om met gebruikraaking vaii bestaande lokalen enz een inrichting daar te stellen om luveifspiiddelen te onderzoeken wat mot weinig kosten zou zgn lot stand te brengen Volgn 120 In een der afdeelingen werd door eenigo leden geklaagd over het nlinder goed schttoiihouden van slooten en vaarten vooral wat drgvend vuil betreft Volgn 121 In een der afdeelingen wordt d oor een paar leden de opmift king gemaakt dat de toepassing van ortt Gfi der Bouwverordening menig maai aanleiding geeft tot onwillekeurige benudeeling voor bouwondernemers I De vorm vcior do heipalen in dat artikel aangegeven en waarmede de laatste jaieq met succes is gewerkt werd in de laatste maanden losgel iten en w erd in de i eeste gevallen door B eu VV mbt 2 M verlengjl hetgeen dikwgls aanleidiqg ga tot ongemotiveerde schade voor de betrokkeii bouwers omdat dikwijls einden i e ten wierden afge zaagd of door do zandplaat n oest woidcn dooigeslugen inen vraagt of bier iii i iet kan worden vooizien bgv door eerst oen proefpaal te slaan of op oene andere wgze Volgn 123 In eeno der afdeelingen werd bet door twee leden wenschelijk geacht voor do verstrating in do allereerste plaats de Orabothstraat en do Tnrfsingel in aanmerking te doen komen Een ander lid dier afdieeling acht bet beter om in plaats vafl 50 X1Ó Veehlsche klinkers Waalvorm te nemen 90000 stuks en voor 50000 Veclitsche vorm 10000 stuks In de andere nldeeling z jn allo leden het er over eens dat het ondoilhodd der straten veel te wenschen overlaat hetwelk In hoofdzaak gezocht moet worden in de weinige zorg wclko aan die arbeid wordt besteed een zeer goed Ie begrijpeh gevolg van de te lage aanneemsom Verder ordt by deze pnst aangedrongen om 8 toed zoi7er ert scherp zrtnd te gebruikeh Eentge leden dier afrfeeiing zonden hét wonschelgk vinden er moer gebruik werd gemaakt van Wnalstrantkiinkeri in plaat van Vochtsche steen Een andpr lid dier aldeelijig geelt in overweging om de bestrfvtirig tJii bot stoombootoiiveer in Anderuachtsche Ijei n uit te voafe terwijl weder een andei lid dd raeening uitspreekt dat indien er bij hot opbroiken der straten 6or wafor gas Hooi of ndere leidingen de uitkoraendo grond nifit voor aanvulling te gebruiken miar in da nlaats daarvan z li8 dil de nUAkkftil zo voorkomen Volgn 126 In oene der afdeelingen brengteen lid ter sprake het verleggen der schuiten van den aannemer voor hpt ophijlen vi n haardasci en sirantvuil en zou Ifet alsnog billijk vindon dat de schade welke flanr oo voor hem is ontstaan werd vi rgoed o Sf en i dat de thans daarvoor betaqldo toelage vanf 250 te wéinig is Volgn 127 In eene der a d4élii g n wordt doof een der leden deii wentelt uitgesprokenom de l eloaniflgder losse m 9 aoii 72 te doen vervanen oh hef ipaaien te doen aanbesteden m v j I In do aiidero afdeelin is l eil iR i l i l gemeen niet tegen verhooglng van salaris vaiTden piantsoonbaas Id het algemeen zou men h t e fer wenschelgk achion indlep he g rasgewa3 ip het van Bergen IJzen4ooriiparlj hft plantsoen bij hel Stoomgemaal priradciiet werd gemaakt Een der leden betreurt het dai jiet van Bergen IJzeddoorn Monumencï deze zenier na ire1a toi zifn reoU is gekomen door dien dn waterleiding daar niet is gebruikt terwQl de vraag werd gedaan waarom nietis voldaan aan het voornemen om plantsoenaan te leggen in de IJssellaan Volgn 128 In eene der afdeelingen werd door een lid den wenscb geuit om de jaarwedde van den wachter der brug over de Karnemelksloot te verhoogen met f 104 daar de tegenwoordige jaarwedde wel wat gering is voor hetgeen hg mpet verrichten Volgn 177 lu eene der afdeelingen zgn de meeste leden van oordeel dat de toelage van de Kamer van Koophandel verhoogd diende te worden daar de werkzaamheden en onkosten teeda grooter worden Ju de andere afdeeling zon een lid wenschen om die toelage mot f 200 te verlioogon terwijl enkele leden dier afdeeling die verbooging wenschen te verdagen Volgn 212 In eene der afdeelingen wenschen al de ledep zich ten opzichte van de uitgetrokken t 13000 de meeste vrjheid voor te beliouden en niet aan een bepaald plan gebonden te zgn Volgn 213 In eene der afdeelingen zouden al de loden hot wenschelgk vindon om alvorens deze post goed te keuren er een nader onderzoek werd ingesteld na de oevervoorzioning dor Kattensiiigel Ken lid dier nldeeling zou een bonten schoeiing bet wsnscbelgkst achten terwgl een ander lid de aandacht vestigt op een andere consftuctie aangezien da uitgetrokken som voor een deugdelgko basaltmunr tj laag voorkomt In Ie andere afdeeling stellen de leden voor deze post met f 2ÜOO0 te verminderen en hot maken vaneen knaimnnrllings den Kattensiiigel acl terwege te laten docii daarvoor in de plaats te nemen een perkoenbeschoeiing ONTVANGSTEN Volgn 3 In een der afdeelingen werd do vraag gedaan of het buitenland van de Schiolnndscbe dgk VP nieuw verhuuid was en tegen welke voorwaarde vooral met het oog up de leoh e toestand der omdijkiug Volgn 11 In eene der afdeelingen wordt gevraagd of er voldoeride toezicht wordt gehouden op het baggeren der zellingen ten einde niet in conflict te komen met bet Hoogheemraadschap van Rgnland Volgii 14 In e ene der pfdeolingeii werd den wensch geuit om het overzetten met do pont over do Tnrfsingelgracbt kosteloos to doen plaats hebben omdat het grootste gjdeelte van bet publiek wat van die pont gebruik maakt werklieden zgn Volgi 18 In eepe der afdeelingen werd den wenscli geuit om deze post met f 8000 te verhoogen aangezien men meent de lage prgs der steenkolen hiertoe aanleiding geeft Volgn 27 In oene der nldeeliygen zou men de voor4i stelde verhooging op de porsoneele belasting wenschen te zien ingetrokken en zou men beter achten dat de benoodigdo g lden op een andere wgze werden gevonden hetzij door verbooging der inkomstenbelasting of op de overwinst der Gasfabriek hetwelk gevoegelijk kan aangezien de prgi en der steenkolen mi ider zgn d in op den staat der begrooting van de Oaafabriek is uitgetrokken In de andere aldeeling is roen van meening dït mocht worden overgegaan tot het geen in Volg 18 is aangegeven om dan de post opcenten op de hoofdsom der belasting op het personeel te verminderen met f 8000 omdat men dan niet tot verhooglng van de belasting behoeft overtegaan Volgn 29 In eene der afdeelingen wordt door eenige leden de opmerking gemaakt dat de belasting op de bonden niet voldoende wordt gecontroleerd Volgn 55 In eene t afdeelingen werd door een der leden gurraagd om zoo noodig betgeen ender b wordt vern ld te vergiii deren met f 20000 en zulks ju verband met hetgeen bij Vol 213 is gezegd Volgn 63 In eeiiii der afdeelingen erkennen de meeste lede het raadsbesluit van 18 September 1903 acjten zg bet evenwel niet billgk dat van e n Stoomboot Maatschappij zulke bezwarende verpliciiting zijn opgelegd terwgl alle aiidere ondernemingen en Stoomboot MaatschWPÖen volstaan met gewoon kaai en liggelt te betalen on de bedoelde Maatschappg reeds 1 200 per jaar meer betaald Het antwoord vaa B en W luidt aldus Gouda 18 October 1904 Ter beantwoording xan het beden ontvangen Algemeen ver g vpn de Bapporteura als zoodanig benoemd in de afdeelingeo tot onderzoek van de Bemeante begrooting 1905 hebben wg de eer bet volgende mede ta deelen ALGEMEENS BfaCHOüWn GEN Wg merken dii dat de gemeente begrootingen wel is wa r iptden ontworpen door ons College doch vastgesteld door dtn Raad en dat ook de besluiten waarvan vermeerdering der schuld het gevolg is of die strekken tot het aangaan Tan leeningen worden genomen door dm Raad Wat aas CoUege betrelt achten wfj het overbodig de verze kering te geven dat bij bet oii to rpe der begrootingen en het doen van voorsteüen steeds gepaste zuinigheid wordt in het oog gehouden doch anderzyds ook dient te worden gelet op de verplichtm gen bij de Wet aan de gemeenten opgelegd op het belang onzer zich steeds uitbreidende gemeente en op do belangen en behoeften barer bevolking Deze belangen en behoeften der ingezetenen eischten bgvoorbeeld bet door een lid afgekenrde doch door den Raad noodig geoordeelde scheppen van de nieuwe gemeenteigke instelling den Handelscursus welke kennelyk in het Verslag bedoeld wordt En wat bet totaalcijfer der leeningen aangaat yerwgzen wg naar betgeen w g ten vorigen jare in onze Memorie van Antwoord schreven en mochten aannemen afdoende te zgn vermits het hg de mondelinge behandeling dor ontwerp begrooting voor 1904 zelfs niet is weersproken laat staan weerlegd Wg vermoeden dat bet aan het woord zgnde lid met uitgavon die verder gaan dan de Kgkswetgever scbt bedoelt de uitgaven tengevolge van de regeling van de jaarwedden der onderwijzers bij bet openbaar lager onderwijs en van de regeling van bet onderwijs op de Volgnummer 70 Kvenuiin zgn wg bereid een voorstel in te dienen om het presentiegeld van de leden van den Raad te doen vervallen naet de in het Verslag ontwikkelde motieven ten gunste van het presentiegeld kunnen wg ons toch wel vereenigen Volgnummer 98 Uit den aard der zaak kan deze post verlaagd worden alj besloten wordt tot het heffen vau minder opcenten op de hoofdsom dor persooeelo belasting Volgnummer 101 In verband met den gebiedenden eisch om groole zuinigheid Ie betiacbton ten einde het totaal der in 1905 te beffen belastingen niet no hooger to doen zgn maken zoowel bet hoold der gemeentepolitie als ons College bezwaar thans mede te werken tot eene verhooging van de jaarwedden der agenten van poliiie Vergoten mag voorts niet worden d it d eze dienaren der gemeente i vrijo kleeding en schoeisel en in vrge genees en heelkundige behandeling voor hen zelven en hun gezin een niet onaanzienlgkeii bgslag up hunne bezoldiging genieten en dat andere categnrion van ge meentedienaren evenveel zoo niet meer recht op verlioogiug van jaarwedde zouden knnnen doen gelden Volgnummer 109 Over het uitgedrukte gevoelen zullen wy in overleg treden met den nieuw opgetreden opperbrnndmeoster Volgnummfr 112 De klacht zal wolden gebracht tor kennis van de Commissie vau bystand in hot beheer der gemeente gasfabriek Volgnummer 118 Wg zgn zoo vry te verwgzen naar ons schrgven van 16 Augustus jl No 64 waarin wg mededeelden dat wg zuinigheidsbalve voorloopig geen voorstel kunnen doen tot instelling van een gemeonteIgkon keuringsdienst voor levensmiddelen Volgnummer 120 Wy gaven by vernieuwing last om voortdurend toe te zien op de nakoming der verplichtingen van den aannemer die bet reinhouden der slooten op zich heeft genomen Volgtmmmer 121 De nwd e maatregelen zullen worden genomen opdat eerst by gebleken noodzakelgkheid het februik vau helpalen van meer dan 10 M lengte bg fundeeringen wordt gelast j ViJfimmmer 123 Bg het ontwerpen der begrooting voor 1905 beeft o a voorgezeten het voornemen om de Crabethstraat te verstraten en ook den Turfsingol onder handen te nemen In overleg met den nieiw opgetreden ge metntebonwmeeater besloten wg reeds geenê Vecbtscbe straatklinkers Vechtsche vorm meer aan te schaffen en voortaan ook bestraling met blaawe IJselstraatklinkers achterwege ta Uten Wg stellen ons derhalve voor wanneer de aangevraagde gelden worden toegestaan in 1905 aan te koopen 20000 Ben AhiR keien 50000 Vechlsche straatklirikers Waalvorm en 135000 k 150000 Waalstraatklinkers Op scherp toezicht bg het straatwerk en op het gebruik van zuiver zand wordt zooveel mogelgk aangedrongen Het erf van bet stoombootenveer zat wordei bestraal met keien tegen Andernacbsche keien hebben wg echter bezwaar wegens de mindere duurzaamheid en het bg sigting veroorzaken van veel stof oe aMJ velenswaardlg het wellicht kan zgn om og het opbreken der straten voor water gas en rioolleidingen den aitkomeoden grond niet weder voor aanvulling te gebruiken maar de gaten te vullen met nieuw zand stuit de nitvoering van dit denkbeeld echter o i op de kosten Vol ummtr 126 Van ons College is geen voorstel te verwachten om tsng te konten op bet met groote meerderheid genomen Baadsbeslnit van 26 Febraari i l ter toe kenning van eene tegemoetkoming aan den aannemer der gemeente reinigihg wegens het aanwgzen van eene andere ligplaats voorde vuilnisscbuiten Volgnumtnir 127 Het komt ons niet wel doenlgk voor hot maaien van de gazons van het van Bergen IJzendoornpark nan Ie besteden Dal maaien dient toch geregeld te geschieden om bet gras kort to houden en dit is alleen mogelgk met eigen personeel Wordt het grasgewas verpacht dan zal i de pachter hot gras maaien wanneer het hem bet beste en het voordeeligste voorkomt en niet wanneer het met bet oog op den welstand noodig zon zgn Wij zullon echter gaarne nagaan of en op welke wgze het grasgewns ni het park en de plautsoenen productief kan worden gemaakt Wy zullen in overleg treden met den architect van het Van Bergen IJzendooinmonu ment en met den directeur der WaterleidingMaatschappy betreffende eene verbetering van de waterverdeeling van en den watertoevoer naar de fontein Aau het begin van de IJasellaan zal in het volgende voorjaar een beplanting worden aangebracht l oIjrnumiMr 128 De wachter van de ophaalbrug over de Karnemelksloot beeft ons doch eerst na do vaststelling der ont werpbegrooting aingetoond dat zgne bezoldiging werkelgk te laag is maandolgks heeft hg vau 400 tot 950 vaartuigen door te lat n Het lag daarom reeds in ons voornemen LI in overweging te geven zgiio jaarwedde met ingang van 1 Januari 190 te Verhoogen met f 104 en te brongen op f 312 wy doen U daartoe bg deze het voorstel Volgnummrr 177 Vy blijven Van oordeel dat waar vour lOO de grootste zuinigheid betracht moet worden hel verzoek doi Kamer van Koophandel en Kabritiken om verbooging dor toelage uit de gemeentekas thans niet behoort to worden ingewilligd Volgnnmmer 212 Wg ontvingen voor onkole weken van Z E den Minister van Binneiilandsche Zaken beriebt dat voor 190 geen subsidie ten behoeve van do Avundschnolvoor ambaelilsliedeii kon worden voorgesteld onder deze omstandigheden zien wy voorloopig af van eeno uitbreiding vau het ge bouw dier school yolgnummer iUi Met den meesten nadruk big en wy het wederom maken van eene perkoenheschoeiing langs den Katlensingel ontraden Na overleg met den nieuw opgetreden gemeente bouwmeester stellen wg U echter thans voor de aan te brengen oevervoorzicning te doen bestaan uit oene dubbele paalfundeoring van 12 M waar lu schon eeno baardrij van 4 M dragende een vloer waarop eeii betoninuur strekkende vau O 75 M tot 0 20 M A P met gemetselde rollaag een en ander volgens de hierbg gevoegde schBtateeksniitg Do kosteil hiervan wordon geraamd op f 42 per M of in totaal op f 2394Ö VT waarvan door de stoombootmaatschappij Boskoop Waddinxvecn Oondil zou worden betaald f 630 zoodat de uitgaaf oor do gemeente zou zgn I 23310 ONTVANGSTEN Volgnummer 3 De uiterwaard langu den Scbieland schen djit Is onlangs weder in het openbaar verhuurd de hnuroveiemkiim t is ter inzage vtiur de leden neergelegd Het onderhond von de Zomerkado zal voortaan van gemeentewege geschieden Volgnummer 11 Op het baggeren in de zelling der gemeente wordt zoowel van onze zyde als van Itykswege toezicht golioudon Van conflicten met het Hoogheemraadschap van Rijnland kan in deze geenspiake zgn Volgnummer 14 Onder verwgzing naar vroegere correspondentie en discussie doelen wy by vernieuwing mede dat van ons allerminst een voorstel is te verwachten tot afschalflng van het veergeld voor bet gebruik van da pont over de Turfsingelgracht Dat veergeld is trouwens tot 31 December 1905 verpacht Vblgnummere 18 m 27 De levering van steenkolen aan de gemeente gasfabriek tot September 1905 is aanbesteed voor gemiddeld f 9 64 per H L met inbegrip Tan lostoon enz Is de prgs der kolen dus te stellen op f 0 70 hoogstens De Commissie van bgstand in het beheer der gasfabriek nam echter bg bel ontwerpen van haro begrooting voor 1905 een prgs van 1 0 80 per H L aan uit haar begeleidend schrgven van 27 Juli jl No 93 valt op te maken dat deze te hoogo raming met voordacht is gfschiod om de begrooting niet met een batig saldo te laten sluiten en niet reeds nu doch eerst later eene besteraming te doen geven aan het te verwachten overschot dat bg den toch reeds hbogen eenheidaprgs van 1 0 70 zou bedragen I 8700 Toegevende aan den in de afdeelingen van deo Baad algemeen te kennen gegeven wensch zijn wg bereid de ontwerp begrooting der gemeentegasfabriek zoodanig tew yzigendat voor de aan te koopen hoeveelheid steenkolen 87000 H L den meer jnlsten prijs van H 0 70 ia stede van f 0 80 per H L wordt geraamd zoedat die ontwerp begrooling dan een voordeellg saldo van f 8700 aanwijst Dit overschot moet volgens de geldende door Gedeputeerde Staten vastgestelde voorschriften onder Volgnummer 18 op de gomcentebegrooting worden gobrncbt Daartegenover kan dan vervallen do bij Volgnummer 27 in overweging gegeven verhooglng van de opcenten op do hoofdsom der personeelc belasting zoodat wg intrekken ons voorstel tot vaststolling cener nieuwe verordening tot heffing van deze opcenten Volgnummer 29 Ter zake van de belasting op de honden zgn door de gemeentepolitie gewaarschuwd en met vervolging bedreigd in 1903 140 personenin 1904 145 personenaan het bureau afgemaakt in 1903 50 hondenIn 1904 60 hondenen door do Rechtbank veroor deeld in 1903 iwraonen in 1904 4 personen Niettegenstaande bet aantal honden in do gemeente gestadig afneemt braebt de hondenbelasting op In ismi 1 1569 25 In 1902 f 1874 60 in 1903 f 1931 75 in 1904 f 2021 Het wil ons dus voorkomen dat de klacht ovor niet voldoende controle ongegrond w Volgnummer 55 Het sjireekt van zelf dat wanneer voor een uitgaaf niindor wordt uitgetrokken de daarmede corrospondeerende ontvang post eveneens veringing ondergaat Volgtmmmtr 63 De eenmaal genomen beslissing wenschen ook wg te eerbiedigen en zulks te meer wyi door ons hot onbillijke der aan de Sloomboot maatschappg Boskoop Wiiddiiixveen Gouda opgelegde en door haar aaitvatmle verplichting tot onderhond en vernieuwing van do oevervoorziening van hare aaulegplaats niet wordt ingezien Wg deelen U voorts mede dat tengevolge van omstandigheden welke zich eerst na de samenstelling dor oiitwerp begrooting bobben voorgi daan sommige lostoii nog wgzigiiig bobooven UITGAVEN Volgnummer 140 Een viertal oiidorwgzers en eene ondorwyzores hebben do boofducto verkregen Dientengevolge behooren do totalen dei jaarwedden in de Toelichting vermeld voor sommige scholen gewyzigd te worden en gebracht voor de School v g I o No 1 op f 12225 No 2 11100 No 4 9050 OU voor de 2dü Burgeis V jong op 6850 Na de toelating op 1 October j l is verder gebleken dat de school in do Korte Akkeren iet 1 April a s volledig zal zijn in Ie richten tengevolge waarvan do onderwyzer in het handteekeiien 6 instedo van 3 uren per week les xal hebben te geven zoodat zgiio jaai wedde dan f 120 hooger wordt Volgnummer 1 54 In verband met den zeer gunstigen uitslag der jongslo eiauiens voor do hooldunderwüzersaot kan 0 1 de Cursus ter opleiding voor d e acte met Septembi r 1905 gevoegelgk worden gestaakt om indien noodig over eenigo jaren te woi den horvat Op dezen post zou daardoor ten minste f 500 Ikunnen wurdi n be uinigd Volgnummer Kil Bg Raadsbesluit vau 2 September I l is do jaai wedde van den Concierge van het gebouw van de Westhaven gebracht op f 380 waarvan f 150 ten laste der Muziekschool Het is ons gebloken dat met het oog op de door bom te verrichten werkzaamheden en op de dei ving dientengevolge van andere inkomsten deze bolooning te laag is Wg stellen U voor de jaarwedde met Ingang van 1905 iiitder lo bepalen op 1 400 waarvan 1200 ten laste dor Muziekschool Votgnunxmer l 2o Volgen den vastgestelden rooster voor hot Cursusjaar 1904 5 heelt de leeraar iii de handelsaardrgkskniido niet 1 uur doch 2 uren on de leernar in het boekhouden 11 In plaats van 9 nren per weck les te geven zoodat hunne bezoldiging onderscheideniyk f 80 en I 660 bediaagl ONTVANGSTEN Volgnummer 17f zal bg ophelHng of staking van den Cursus met September 1905 ongeveer f 30 minder opbrengen Volgnummer 28 Tot dekking der verlieo gde uitgaven zal deze post f 1000 hooger uitgetrokken moeten worden Verlaging kan evenwel volgen zoodra vast staat dat de gemeente ten behoeve van den Handolscprsus subsidie zal genieten Ia aansluiting met het bovenstaande worden door ons de volgende wgzigingen gebracht In I de ontwerp tiegrooting der gemeentt gafjam brink Volgnummer 10 8toenko en wsrdt nadat in de lujIIcbting van dit Volgnummer de prys der steenkolen wordt geraamd op l 0 70 per H L verlaagd met 1 8700 en gebrneht op i 61900i cn bet Totaal dei Uitgaven eveneons verlaagd met f 8700 en gebracht op f 480200