Goudsche Courant, dinsdag 25 oktober 1904

43ste Jaargang Woensdag 80 October 1904 ai j iu lil 11 i Jo 955 Dijkgraaf eo Hoogbeeiuraden van RUnlanil Urengett by doze ttr kennis van ingelanden 1 dut de l ef rootinf voor lifit dien stjaar 1905 g Rdarende veertien dagen van 25 October tot en mol 7 NoKerabiT annHlntindti op etkon werkdag viin des morgens 10 tot dofl namiddags 4 ure op de Secretarie van liet Hoog heem raadschap voor een ieder ter inznge zal liggen en aldaar tegen betaling der ko sten verkrogbaar is l dat de ingelanden hnnne bezwaren tegen deze begrooting binnen acht dagen nadat dlo ter vidie heeft gelegen en dos vóór 16 November aanstaande aan de Vereenigde Vergadering nioeten inzenden i dat de Vereenigde Vergadering op Dinsdug 22 November 1904 des namiddags ten B j ure in eene oj enbare zitting zal overgaan tot behandeling van de bovenbedoelde begrooting nykgrani en Hoogheeminden van Rijnland ROBERT OE VRIES Dijkgraaf i J BISSCHOP Secretaris Leiden 15 October 19 4 Openbare Verkooping TK GOUDil op DONDKKDAÖ 27 OOTOBEU 1904 cle s namiddagK ten 2 nre op het terrein der Stearine Kaarsenfabriek ingang naby lietkantoor dier fabriek van Een bglangrjke partij Hout en Planken enz van afbraak afkomstig Des morgens vó6r de verkooping Ie zien Nadere inlicbtingen geelt Notaiis 6 O KORTIIIJN DROOGLRKVKR te Doudo M WIP II 11 IL1 1 JJXU ftOMCHE COURANT ISwuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Iiilfliion u H it A D V E R T E N T I E N worden geplaatst vnn 1 i regels h 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden l rekend naar plaatsrui ite Inzending van 4 lvcrtentiën t t 1 iiuf des inidl Trietoon Ko 9 De üilgave dezer ournnt gpschiedt da gelük8 met uilzoiideriiig an Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden i 1 25 li ancQ p r poHt 1 70 Afeonderlijke Nommei s V I I F CENTEN a oon Grijs Haar niPci De Nieuwe l oniliiii doet de grijze liaren biiint ii enkele dagen verdwijnen maakt liet baar glanzend en zaelit belel liet uitvallen en neemt de pellotjes van bet lioofü weg Kisclit op den bals Lnuilo P r ij s l HU en f I ÜO per flacon Verkrijgbaar in de ROZENDAAIi M 9 bjj Izahk € al § molen JOUOA Papil wanf Dal is de besie Gkmd Drak van A BRINKMAN Z U oDlwerj ijeineenle béfffootinif A irr JAVKN arliki l 4 van Hüot l lnk II VergocdiiiK aan lic t Kgk van 2 vuii liet onzoiver luuIrnK ili r gronil en perwir eelo biilaslini ten bt ii M v i 1 T K = ni ufitn gübevfin voor Küoviir dw f iicenU n betrt ft Volg niiin mer ÜH wordt t K50 hex UilMl van lliiuMulnk II wordt 17340 liot ondiirdoel laarwnddfu van bet j r K tneel vcor de bedienluK van art H Kusten van bru i en en overïetvcren van HooldHtnk V VulKnunimer 12H M rdt f 2531 liet lolaal van HooMsüik V wordt I üfiOeil artikel 1 lattrtt cd len der ondorwüücrs van Aldeeling 1 Kosten van het Lateer Ondt i wy vin Hoofdstnk VII VolKnuni roer 140 wonll 1 VrjüDO artikcl 15 dier Aldewling Kosten van den Jiitsn t T opleiding voor du Uooldonder wyzeraaete Volgnummer 154 wordt i i2 0 bet totaal van Alducljng I van HoofdstukVU wordt 1 92705 artikel 2 KoHten van do Muzickscliool van Afdeeliiig 111 van Hoofdstuk VII Volifnommer Kil wordt f 4 iH 5 van artikel ÏJ nn die Afdeeling Kottlenvan den llandelseursus Volgnnmmer 102 wordt litit onderdeel a laarwedden I 2645 en Iwt lolaal J7 i7 bet totaal van bet totaal van Hoofdstuk Vil wordt I 138707 artikel 1 van Hoofdstuk 1V Invoorzione IJitgaVfHi Volgnummer 205 en bot totaal van dat lIuoMstuk wordon I 42 n C5i artikel 7 van Hoofdstuk X Kosten van sticliting van SeliooUokalen en ondorwgzerswoningeu Volgnummer 212 wordt uilgelrokkcu voor Memorie van artikel H van dat HoofdHtnk Kosten van andere buitengewone werken die uit buitengewone ontvangsten bestreden mogen worden Volgnummer 213 wordt liet onderdeel a liet maken van een kanimuur langs den Kattensingel verminderd tot f 231140 bel totaal van lloofdsluk W wordt f ll 3 i5 II INKDMSTKN in artikel tl van Atde ding I van Hoofdstuk III Volginimmer 7 Wordt het onderdeel f Sehoolgeld Mi voor den eiirsus voftr de lioofdondfl vv i ersakte gebraelit op I 5 50 bet totaal van Afdeeling I van datHoofdstuk wordt f 5 ilKKl artikel I van Afdeeling II van dit Hoofdstuk Volgnummer IH wordt f 449H0 bet totaal van deze Afdeeling wordt 1 4 1573 bet totaal van llootdstnk 111 wordt f 103473 artikel 3 van Afdeeling I van Hoofdstuk IV Opcenten op de hoofdsom der belasting op liet personeel Volgnummer 27 wordt f 18531 7H bet totaal van deze Afdeeling wordt f 32437 24 artikel 1 van Afdeeling H van Hoofdstuk IV l laatseiyke direeto belasting naar het inkomen Volgnnmmer 2H wordt f 7HOO0 hot t daal dezer Afdeeling wordt f 7 m00 bot totaal van Hoofdstuk IV wordt f 117037 24 artikel 4o van Hoofdstuk VII Geldlooningtor voorziening in do kosten van uitbrei iling van scliolen Volg f ii wordt uitgetrokken voor Memorie artikel 4a van dat llooldstuk Uuldleeningtor Vüor zienliig in de kosten van andereopenbare werken Volgnummer 55i wordt f 29120 25 artikel 12 van dit telfde Hoofdstnk Aan deel van lie Stoombootmaatsehappij Hos koop VVaddinxveen Oouda in do kosten van een kuitimuur langs den Kattensingol Volgnummer 13 wurdt I Ü30 bet totaal van Hoofd VII wordt I U 3 5 J Du balaua wordt Uewone Bniteng Totaal Inkomsten f 401451 71 f 1193 i5 f520HI 7l Uitgaven 401451 71 119385 520818 71 I M U E Z O N D K N Vergun inü geaclitu Uedaetio een weinig lilualsruimte in uw gonebt blad In het Ie blad van hot Dagblad van tionda van 24 October jl komt onder de rubriek Stadnieuws oen artikel voor bolrekking hebbende op een aan zekeren VV op Vrijdag jl overkomen ongeluk lijilun de gehouden pnnrdenraarkt alhier in welk artikel do handeling van den betrokken poliiiunian wordt gocritisecrd an welken verslaggever de redactie van hel higblad die med deeling Mi e t ontvangen is mjj onlieko d doch bet ware te vveie elii n dat bol dagblad uitzag naar versinggovors die minder fantaseeren bg liet opinak n van oen vorslag maar getrotiw do waarheid weergeven Niet ééns maar zelf twee malen i de getroffene door den poliiiebeorable afgevraagd of by naar zgii woning of naar bet ziekonhuia vervoerd wilde worden en of hjj znlks iMsr raderbaar of pei rgtuig dit laatste natourlgk voor eigen rekening wilde gedaan zgn waarop de getroffene nitdrakkelök te kennen gaf naar zgn woning te willen Ken ieder is dan ook niet gediend om terstond naar het ziekenhuis te worden overgebracht die bier een tehuis heelt Dat de politie in andere steden een andi re opvatting van baar taak heeft is niogeiyk dorh verslaggevers van andere bladen hebben ook eer andere opvatting vooral wanneer het betreft onwaarheden de wereld in te zende i Uw dankend voor de opname Ken oog en oorgi tuige Afloop der Openbare Verltooping van Onroerende Goederen VKIIJNG 24 OCTOHKU 1904 Ten overstaan van Notaris G FOUTÜI I i DUDOtJLKKVKK alhier I erc el I Koffiehuis Wgk I N i 12 zgnde t af Unie aan den Langen iroenendaal te tionda kooper de heer A van den Hondel qq voor f 13000 I erceel 2 I akhois eii Krf met afzonderlyke bovenwoning aan de Oosthaveii te Gouda Wyk II No 47 kooper de hoer e P W Dessjng voor fS Wd Veemarkt te Rotterdam Maarxliii 25 Octolicr 11 04 Veltt ossen en koeien goede annvoer pryzen waren vf or iste kwnt 34 ade kwal 31 jrlekw cenu per hnlf kilo Vette kalveren yo de iianvoer prij ten waren voor isle kwal 2H 2ile kw 14 de kw 31 cent per half kilo Vuite varkens goede aanvoer prijzen waren vtjor laW kwal 23 ade kw ai yie kw 17 rents per half kilo Sc lapen en lammeren goed aangevoerd Hnnilel voor alle stadig tot lagere prijzen Oe NOUVEAL TÉS in MANTELS Costumes Japonstoffeu llloiiseii l cigiioii en PELTEHWIL zyn in zoor groote keiizi togim do lueeHt coiieiirroorendt pryzen voorliiinüen Aaiibovt Iend jftmrsm reM AMAmElSgMfofy ai vi ivti ntii n TK HOOP 00 000 ode oude blauwc Pannen Te bevragen hg II 1 NKDKUHimsT Stoomliontzagerg de Hoop Stolwykersliiis Euime Bijverdienste Oevraagd ACENTBiV voor een ntt gemakkelijk verkoopbaar Artikel OnmUkaar in elke liaisböading Briev ond No 88 aan den Bookb L VAN GIBTEN te Orooiiigen Onnavolgbaar zijn tlianü door nieuw gevonden toepassingen onze fn oHeeerl getckUéerée rIrelle felttlmre UogiuirU ZJ geren kracbt en diepte die namakers niet kunnen bereiken Men overtnige zich geen imitaties voor de ecUe te ontvangen Geïll Prijscourant met een anirtal ongevraagde getuigschriften gralu op aanvraag Boxtel H BOG A BBTS £ Ca Agent voor GOUDA Firma A QUANT Kunsthandel Kleiweg by wien modellen Iebezichtigen liJn v Gasornamenten in alle styien Supriso l ciidciiils Kronon voor Salons Eetkamers Zitkamers Serres ORNAMENTKS voor Winkelverlichting M M 7 LOOIT Gasfitter Dobbelebnurt B 13 Telefnr 117 8PKGIAAL MAGAZIJN VAN l crlichlinqs Artikelen BADEN GEI JSEEH KOOKPLATEN GASEORNUIZEN Onnoemelijke keuze nieuwste soort GASBAT LONS GROOïE VOORRAAD GEËMAILLEERDE GOEDEREN giftvrij uit de Kamper fabrieken BERK EN ZOON Eeiiig aiires vmr liiisi liiciliclil lieoiiodigiibeilen pEnVATCEN alle soorten WINTERSCHOENWERK sleike SCHOÓLLAARZEN OVERSCHOENEN merk de Weegschaal enz in het Hirilbr liiiiiteli Mimi en Laarzeiiiiiiiijiizijii KLKIWEG E it tegenover de Kleiwegsteeg Aanbevelend C SMITS Allo re araliën en aangfnieten work EWüyiS iHRICH i lHGKN WE KK GEVAAR SCHADE OF HINDEH KUNNEN vr R K RZAKË f BURGKMEESTRR en WETHOUDERS van Gpuda Cïelet op de artt 6 en 7 der Hinderwet Krengen ter algemeene kennia dat op de Secrelarie ter ïisie is gelegd een verzoek met bijlagen van R F F N Weelen Ioo igieter te Gou ia 0111 vergunning tut oftrichting eener l KKlicieterijj en iSioliwerkery in het perceel gelegen aan de Guuwe Wijk C Nq iq4 Kadaatraalibekenü Sectiei l No 1934 Dat 041 Uin iag de 8 November 1904 des nanii dags ten i i ill s op liet Raadhui gelegen hei il is om ber waren tegen de gevraagde verguniiingiin te brengen en dat gedurende drie dage vóór dien dag op de Secretarie der Oeineente van deter take ingekornen schrifturen kan worden kenni genomen ÜOUDA den 25 October 1904 B rgenteeiter en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER Uiiileirianilsch Overzlebt dachftrol meldt van eer giiitercn aan den generalcn etaf Ii den nacht van 33 dezen bad voor onse stelling op den Poetilotbeuvel een Rcberinutseling plaats Dè vijand viel do arbeiders lastig die verfterkingen aanlegden In derzellden nacht voerden on e vröwiUi geni aon erkenningttocht ten zuiden van helt dorp Sahepoe en veroorïaukten opwindiim wider de Japanners in het dorp Koedinsa De vrüwilligers maakten Japansehe ge wepen en oitritstiiigsstukken hnit Onze ver lieian ijjn onbedaidend Een naohtelijk venkenaingstocbt die een andore afdeeling rgwilli i s langs den tpoprweg ondernani i noodzaakte d Japanners op te houden me het opwerpen van verschtuieingen Oistereit beschoot de vijand overdag ons ceotruro me artillerievuur Saobairot meldt van gisteren aas den gc i neralèn atat In den nacht van 28 op 24i zjjn geM beriobten ever gevechten ontvangen Op de stellingen bij den Poetilofheuvol züij nu aHe gevallen Jopanaers met militaire eeif bogtaven In het geheel z n 1500 Jnpaosch Itiken begraven een groot aantal godoodq Japanners ligt nog voor de stellingen vai nu troepen V Re legers viui Koeropatkin en OjajniJ atai n nog steeds tegenojver elkaar zon ej dat een van beiden een aanvallendje bowe g a ïegfiniiw i VEVtLLETOX it S lU 8 V Het zal hensch het beste zfjn dat ik tii zoster in den wf neem om van haar gedaa to krijg q wat il met al nitjn toewüdin niet van □ gedaan kan krijgen o dat gf Bi een gezojidheid vei woest waarop maf bigtt staat maken een leveq dat njet uit stnitend uw leven is De o do dioowr zweeg en mocht bil oolj wilt jimd en ftreng ip zjjp qitspraak ziji geveest de txADin di hen langs d i SXwli w gg droppelde naakte aflei t goed Jnan Cameroij t o a A of ging naar de Jtijs ard en reep ijn hapd e b eH gelp Antonio aiH te heiinnerei an üiJb riiciit zeide hiJ We s verzekerdt int ik WO in t vervolg beter in acht zaj WHW e lje belofte kun Ut de te geirnstei De QBiitot bet wetlt d t mij n de IwirtW M tl Ww Vm HHei 4er £ n de band die hjj nog altjjd vattbield oii im niii I Een gisteren ait nen gmemii u het hoofdkwartier in Mandsjoerije geseind boricht zegt dat de Hossen naar genteld wordt een grooto strijdmacht samentrekken tegen het rochtorleger van de Japanners Twee bataljons Raseische infanterie z jn opgesteld in de bnurt van Kaukwnn tsjtti Twintig duizend Russen zouden zich verzamelen bü Kan toe ling oen borgpas ten N Ü van do Sja ho De vij tnd beschiet al en toe met gescliot het centrale en het linker leger waarbij hü nn en dairmortieren van 15 c M gebruikt De VÜund die by 8oe fang tal staat is in den middag van tien 20on begonnen hot station Sjili ho te beschieten WJi hebben in den nacht van den 20en 120 geweren en een hoeveelheid schiotvoor raad in den Tsjang liang pas buitgemaakt De Engelsche pers is over het algemeen eerlek genoeg om te erkennen dal de onverhoeilaelie aanval van do Russische oorlogsschepen opde orgelooze visschersvloot bg Doggersbnnk niet geweten kan worden aan boos opzet maar het gevolg moet zijn van een verbazingwekkende vergissing welke alleen te verklaren is uil een panische spanning aan boord van het eskader Maar in dien geest schreef die pers toen de bijoinstnndigbeden nog niet voldoende bekend waren geworden Men ipoet afwachten wat zjj raergenoclitend te zeggen zal hebben over het uitblijven van ajle pogingen van den kant van de Rossen oqi do Kngelsclie visscliers hulp te brengen niettegenstaande eep der Russische schepen uren lajig de wacht bleel honden Welk een schrikbarenden omvang de zeuuwafihtighoid aan boord van do Russische schepen moet gekregen li ebben wordt overigei B toegelicht dogi een bericht dat de Times juist hedenochtend van liaren Kopenhaagschen correspondent heeft opgenomen Naar deze meldt bericht de Doensche pers dat de Rassische olflcieren reeds een zekere ongerastheid aan den dag legden toen de Oostzeevloot de Deenschc zeestraten doorkwam Zü waren bevreesd voor Japansche Hjnen 1 Te Kopenhagen geloofde niemand aan eenig gevaari vooral wegens de voorzorgsmaatregelen die de Deensche overheid had genomen Zelfs in do kleinste provincie steden werd elke reiaiger o vreemdeling nauwlettend nagegaan Woensdag 11 kwam er era halt acht s avonds by den Rnssischen consiilairen agent te Rndkjoebing op het eiland Langeland een tclegcain van den Tsaar aan dat aan admir a9l Éodzjestweoski overhandigd moest wo rden Da consulaire irabtei aar liet onver ii l U 1 J II I draste bjj op zolk een eigenaardige wijze at de oude dienstknecht onmiddellijk zijn tevr entieid te kennen gaf Kn no d nn is het goed generaal Niet waar zeide jnan Cameron glimlachend maar laat me nn met onzen jonden vriend alleen want als die zoo vroeg biJ mi komt heeft b daarvoor zeker ook een zeer gewichtige ledcn Is t niet zoo Ednnrd Ja zoo is t antwoordde de jonge man die wel eenige belangstelling voor de woordenwisselitig bad gehad maar toch meer vervuld was geweest van zijn otgen zaak Antosip bpog en ging been zonder verder i t8 te zeggep Jnan Can terop die in staande houding was gebleven zag benrtelipgs naar de beide portretten alsof bü die twee vrouwen zijn iporgengroet toebracht prevelde iets bjnnensin9fd wat wel een gelled kon zgn en At oi weder aan de zwarte sclirdftafel p f ta neroend en zijn jongeren vriend een anderen stoel aan wij zend zeide hü ZiezQO na ben iit geheel lot nw diepst 7 a een bHI op de pendnle te hebben geworpen als iemand Wiéhs tüd beperkt is en Toor wien elke mlnnnt baar waarde heelt wyid een motorboot met twee visscliers m zee gaan die de opdracht hadden liet telegram naar boord van hot Russische vluggeschip te brengen üp het oogonblik dut ZQ dit laatste naderden werden de visscliers verblind door het heftige schünsei van de op hen gerichte electrischo zoeklichten en vuurden de Russische schepen eenigo losse schoten af IJe Russen lieten de motorboot niet nabij komen zü zetten een boot uit en anii de bemanning vun deze boot word het telegram ter liand gesteld Tegelükcrtüd werd bekend dat de Russenweiischten dat allo koopvaardöschepcn welkede Oosizoevluot tegenkwamen hnn nationalevlag heschcu Ken Noordsche schoener diedit verzuimde kreeg dadeiyk een schot dwarsvoor zijn boeg om hem te herinneren aaiide noüii akelükheid dat hü zijn ving vcrtüoniie Men is het er vrywiïl over eens dat de Rossen de visschersvnarluigen voor Japansche torpedobootiin moeten hebben aangezien De noodlottige overrompeling van het eskader te Port Arthur merkt een der bladen op moge in verband met de voortdurende nederlagen van de Russische vlqpt voor zulk een zonuwachtigheid verantwoordelijk zyn veron elmldigd wordt de daad daardoor niet Seeds het optreden van do Rassische kruisers ip de Middell andsehe ee en voor het kanaal van 8nez had de stemming in Engeland buitengewoon geprikkeld Daarna kwuipen de strouptochten van hel Wladiwostokscbc smaldeel het zinken en opbrengen van Engelsclie stoonischepen en wekten nog meer verbittering Met moeite is de Engelsche regeering erin geslaagd tegenover die opwinding in het spoor van een koelbloedige politiek to blijven en nu komt zü plotseling voor do nieuwe moeiiykve laak om zich door do rechtvaardige verontwaardiging van haar volk over de bnilensporighedon van di Russen niet meo te laten slüopon Een schending van Ëngelsch territoir snignt gelukkig niet plaats gehad te hebben V Ken onvergeiykeiyk schouwspel bedeu de dokken te Huil gisterenavond bü den terugkeer van de trawlers Moulmein en Mino geheel doorschotenDe Moulmoiii had de vlag hallmast De kapiteip van dit schip verklaarde dat de vloot 22Ö mglen ten oosten van Spnrnhead vischte Te een uur Zaterdagmorgen met nevelig weer teekende zich de omtrekken van een aantal groote schepen biykbaar oorlogsschepen vaag af Terwyl de vissch ers het voorbüvaren van de vloot gadesloegen warden zü eensklaps overgoten nam Eduard de Lairis op de hem aangewezen stoil plaats Hem hebben wü n g niet aan onze lezers voorgesteld maar alleen van hem gesproken als vSh een jongen man welk woord in onze dagen nu men bü het meerendeel der jonge lieden noch jgngd noch mannelükheid vindt wel eenigszins zgn oorspronkelüke beteekenis verloren heeft Wat evenwel Eduard de Lairis betreft hü was inderdaad jong in de goede beteekenis in de ware en aan zün jengd paarde hg iets mannelüks dat tegenwoordig slechts bü uitzondering wordt aangetroffen Hü kon vüf en twintig of achten twintig jaar oud zün maar met zün open sympathiek gelaat ton men hem niet meer dun twee of drieentwintig gegeven hebben Het haar en de puntbaard waren van eenkostanjebrnine kl mr de oogen hielden hetmidden tnsschen blanw en grüs de lichaarosboaw was eer klein dan groot te noemenen zgn geheele persoonlgkheid verried eenhartetochtelgkheid verried een bartstochtelüke natuur een vnrigen geest en edelmoedig hart dat zich gemakkelijker lietmedesiepen dan nilmnntte door leltstandigheid i Het dat al was Ednai de Lairis iemand die alle materieele bezwaren licht telde en reeds menig b i k bad gegeven van persoon met het liclit van de zoeklichten en zg zagen toen schepen blgkbnnr torpodobooten die naderden naar het schoen met do bedoeling de Moulniein te praaien De torpodobooten keerden naar de vloot terug en deze opende toen hot vuur De beschieting duurde twintig minuten De vloot stoomde weg en weldra zond een vita de trawlers vuurpülen op Hel bleek auii de Moulmein dat dit in nood verkeorend schip de Crane was Do Crane was zinkende on kapitein en slnurninn lagen met afgeschoten hoofd op het dek De Moulmoin bracht de Igken naar Huil en de rest ven de bemanning werd op een andere trawler overgebracht die nog niet is aangekomen De interpellatie ij de b ransche Kampr over de kerkelüke politiek der regeering heeft lot het resultaat geleid dat du Kamer mot 325 tegen 21 7 steininon met 88 temmen meerderheid dus vertrouwen in de regeering heeft uitgesproken Dat goscbioddo na een redevoering van Combos waarin deze zich beslist uitsprak voor de scheiding van Kerk en Staat en na qeu antwoord van Ribüt die de regeoring ernstig verweet de betrekkingen mot de Curie to hebben afgebroken Dat is oei eerste slap maar een zeer belangrgke slap op den weg die naar tcheiding van Kerk en Staat leidt zegt de Matin Vrgdag was de inerkwaurJige zitting be gónnen met e6n merkwaardige redevoering van Paul Deschanel den bekenden oudvoorzitter der Kamor Deze steeds een middenman mot nationalistische neigingen trad nu op als verdediger van het beginsel der scheiding van Kerk en Staat En zga redevoering is wol het beste bewü dut het scheidingsdenkbeeld bü het Kransche volk groeten ingang heeft gevonden Deschanel die v6ór ulles bezorgd is voor zgn goiu kkelgk verkregen populariteit noemde hot Concordaat oen overblüfsel uit het verleden en zeide dat de toekomst behoort aan de neutraliteit van den Staat op godsdienstig gebied Het centrum en de rechterzgde waren ver bluft over deze uitingen van Deschanel over deze onbewimpelde beginselverklaring Deschanel wist echter de verbazing van jyn vroegere geestverwanten wat te doen bedaren door zün heftigen aanvul op het ministerie Combe s Hy verklaarde dal er voor de opzegging van het Corcordaat drie waarborgen noodig züu Slechts een krachtige energieke eensgezinde regecring die preciiss weet wat zü wil kan dat doen Hel igken moed Ge hebt het goed geraden vriend zeide hg na te hebben plaats genomen om mü op dit uur aan u te vertoonen beslond inderdaad een ernstige i oden Spreek ik luister verklaarde Juan Cameron Nu verried toch het helder oog van Eduurd de Lairis oen woiaig verlegenheid oen liehle aarzeling Hebt ge uw zwager al ge iprokon V vroeg hü in plaats van rechtstreeks op zgn doel of te gaan Sedert gisterenavond toen wg zooals ge weet met u in üe opera zün geweest nog niet Hoeft hü u gisteren bg het Ihaiukemen niet afzosderlük genomen en u iets verteld f Neen En van morgen f Heb ik hem nog niet gezien evenmin als mün lasterZe zün tegen hnn gewoonte laat naar bed gegaan en zullen dus nog wel in de rust wezen André Berton is ge weet het iemand die thuis veel werkt niet van uitgaan houdt en aan t familie leven boven alles de voorkeur geeft Wordt oenolyd