Goudsche Courant, donderdag 27 oktober 1904

Donderdag 27 October 1004 43ste Jaargraiii r i o 0553 fiOMCHE mum l ieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Teirrosn So i ADVEUTENTIEN worden g epl iaf tt van 1 5 regels a 50 Jenten iedere reg el meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatiiruiinte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd releloon I o 89 De Ji 8 c lezer Courant s eselnedt dag e lijk 8 met uiip iideriiin vnn Zon en Fee stdngcn De prijs per drie maanden i s IM iranco er post l 0 Afzondfflijke Noinmeis V IJ F C K N T K N WESSAI EN 6c LAAI9 Wormerveer Vocrtnrt uw Tff mol de muim f itiiirivt x iTi Tz f 3D K oE isiEiNr mi jk fl S ï r on VKj iiltmontende duor hoog eiwit en votgelmlli en i uiut tis viicdin hwaardi fCerc ltiitInmn I driin lltOO JVcf eM VomJeH Malailte ADYERTENTIM in aUè Couranten laerk ROOD KRÜI8 il dg iKbriek va Firm H aAKQËllAKN te ZeveiNHtr eg Bmmerik Verkrijgbiiar to öondn WiB ZANDVOOIff U A CATS H ZANDV0O8T JL S MOSSl f Firma L DE JONG A D809T Woetden bj N DE KKUUÉT Oeada PI ET AS Levensverzekering M J ic u rH E jirr l evoiiNverzekerlug eii Lljfroiiie Geeti Kiiiklioesl bVa ii IiiOik iix i Koninklijke iArillN UEtABRIEK kiii itiiihlioi sU liilliicnza Horst dl lt l iUili M r biiini ii den kort it niogeiyiii n lijd te doen gen 7 en mcnit onmidrtnllük do toevlucht tot de vsn oud Il Ix kctiii hckriiiindc en woreldbcrociiiil Siaperior Druiven Borst honigExtract fi i L I i r li i i y Hii miai uit de Koninkiyk St oinliibrifk I K ilONINGBLOKM van H N VAN SCHAiK r IJKN II A Art Hoflcviranrters l liicniiM f 1 70 40 1 j Hotel l cslaurant Rreiken I GltOOTK MARKT JOUDA Ochrcl nieuw naar du ciscben dus tjidu gorcsinnroord pq Nette frissche Karnors oii prima Keuken Cd if liOeiKH mot di Boluk ONTBI TT I i SO Aiinbevolcnd L KREIKEF Cuisinier g a OKMTOKFKKUDK KAMEKH TK Hl lUi met ol aoiidor PKNSION Firtim WOLFF £ Cn WmthBven VM OuniU A I A l KJiSTKI X V mm nV lul louda K II VAN MIMi VeoMUl II 120 t A ltOIJMAN Moordrerla l INKSK Nimnorierkad I jAfl AN van ZKS SHN Sr o A iwi 1 Tn ÏOIIKKN i I Wl lK hulfwo f A HCIIKBK ll mUriirlit l W v KUK OiuUtmler K ïavdhi IIKMDKN e llrfuwijk I v u Bl i K Mn rfapellt 1 ii K I AU Wadilingttimi W il 1 IK LHT W n Wm iTO M KOLKMAN Wnddmqmm I A i ii llltOi T Ihtdeicafer A II I N 1I nmlfwaUr 1 I KA STKLKIN PMirofkerdmn l UIKKKU te Itetuduip TC KOOP 60 H 0 goede oidt blaowc Pannen Te bevragen by H J NJU ER110BST StoomhoiilEagGrü de Ho ii Stolwgkcrdiiir Openbare Verkooping TK GOIIUA op DOSDKRDAG 27 OCTOBKR 1904 es namiddags ten 2 ure 0 1 het terrein der Stearine Kaarsenfabriek ingang nabji liet kantoor dier fabriek van Een belangrijke partij Hout en Planken en van atbrnnk afkomBtig De morgenu vódr de verkooping te zien Nadere inlichtingen geeft Notaii ö C FOBTUIJN DKOOOLKEVBR t öonda ooii Grijs Haar moei Ite doet de giyze haren binnen enkele dagen verdwjjnon mankt hel hilar gl inr iMid en zacht belet het nitvallon n neeint de iielleljes van Let hoofd weg Ki scht op den kalx ImiiiIoii P r y T en f ÏO per flaeon Veikrijgbimr in de HOZKNDAAT M 9 by Izaak Calü sociETEiT omnvrnqr Ie ABONNEMENTS VOOBSTELLINe Ihmderdag 27 October WO BAARLEKCH limil Directeur de Heer LOUIS BOüWMEBSTEU L ASSONNOIB il n S SBOS Tooneelspel In 8 tafereelen van EMILE ZOLA AaHvauf S iinif m Gewone bepalingen en prgzen Gasornamenten in alle atglen SufH isi l ondaiits Rronrn voor Salons Eetkamers Zitkamei s Serres ORNAMENTEN voor WinkelverlicWinü M M V LOOISI Onsfltter Dnbbelebunrt B 13 TeWnr J17 £ SPECI AAL MAGAZIJN Wt er licht ittgg i rlikele BADEN GEI IMERS KOOKPLATEN ÖA FORNÜIZEN Onnoeraeiyke kesM iiieuwrte soort GASBALLONS ÖBOOTB VOORRAAD 6EElAItLËBR l GOEDEflBH giftvry Dit de Kïiwper nbrielfen BERK SN ZOON BKUUUi4 II4 EtM üm mr rmsijiMiliebl Icniwiiiijiiyen KENNISGEVING BURGEMEESTER en WEtHOUDERS van GOUDA biengcn ter kennis van belanghebbenden dat zvi 11 aanleiding vim een by hen ingekomen vomoek de i oosters dei hsnienvoor den loopenden cursus zoodanig hebben gewuzigd dat van DE AVONDSCHOOL VOOR AMBACHTSLIEDEN op Dinsdagavond vnn 6 tot 7 uur de leerlingen der Ie He en Ille klassen en op Maandagavond van 9 tot 10 uur de leerlii qen der IVe en Ve klussen en vun DEN HANDELSCURSUS op Dinsdiiguvoiid van 7 tol 8 uur de leerlingen der Ie en lie kbissen en op Maandagavond van J tot lü uur do leerlingen der Ille on IVe klassen geen onderwys ontvangen en derhalve in de gelegenheid zün alsdan godsdirnstonderwys te genieten Gouda den 25 October 1904 Buigenieestei en Welhouders voornoemd R L M KTENM Do Secretaris liROUWER itullculandscli Uvcrzichi Het Russisch Telegraalügentschiip meldt heden nit Khaibin De slailhouder Alesejel maakte gisteien het koiwrluk bevel van 23 dezer bekend wnarby Koeropalkme tot opperbevelhebber van hel gezamenlijk landlegei in het Verre lesten benoemd wordl Alexejet blgft stadhouder De Tsaai spreekt vel volgens den stadhouder zgn erkentel ikbeid uit voor zyn werkzairaheid bu het vormen en concentreeren en de opperste leiding Tan de troepen in het gebied der operaties Alexejel brengt den slrudkracliten te land on ter zee voorts dank voor hun opoffering Hii is steeds trolscb geweest op het verlroawen van den Tsaar die hem het opperbevel over deze dappere troepen had opgedragön en hoopt dat de steike tegenstander met Gods hulp vernietigd zal worden De geheel wereldpers is verontwaardigd over het optreden van het Russische eskader in de Noordzee en tevergeefs zoekt men naar een verklaringervan D bezorgdheid van de Russische officieren voor Japansche aanslagen waarvan een telegram FEVILLETOy 1 s si ii Luidruchtige vermaken en lang opbljven zgn dingen die al bizonder weinig in zijn smaak vallen Dat gaat goed voor n die van de wereld ho ndt en ook voor rog die reeds lang de behoefte aan slaap verloren heeft Ja ja dat weet ik hernam Eduard toen zijn vriend het hierbji liet Dun moet ik u alles maar vertellen voordat hg Mer komt want André Berton moet mfi volgens afspraak zoo meieen in uw studeervertrek komen opzoeken De jonge man zweeg een poos stil en hervatte toen met een zachter stem Ziehier in een paar woorden de heele geschiedenis Om negen nar heb ik een duel en nu kom ik n een dienst verzoeken Wederom eenig stilzwggen waarbj Jnan Caneron i jn jongere vriend met een ernstige droefenis gade sloeg Zoo hebt ge een duel 1 zeide hg daarop zeer langzaam Ik vraag n niet naar de redenen maar neem tiliwjjgend aan dat uit Kopenhagen aan de Matin melding maakt is toch geen verontschuldiging voor zulk een schonding van het volkenrecht ah het schieten op weerlooza visscUersvaartuigen Hoe groot de ongerustheid was biykt nit de mededeeling die verschillende buitenlandsclio bladen mt Kopenhagen outvahgen Verleden week Woensdag kroeg de Russische consul te Rudksobing op het eiland Langeland een telegram van den Tsaar voüi admiraal Rodjestwensky De consul zond unmiddelluk een motnrbootje met twee visseheis bemand nuar het adiniiaalschip om dit telegram over te brengen Toen dit boolje de Rnasisclie schepen nadei de werden de vi Schers verblind door het schgnsel der zoeklichten en onmiddellyk dnaiop volgdon eenige schoten het waren aar iehpiyk losse schoten ten minste de visschcrs werden niet gewond Toen de Baltische vloot om k iap Sk igon was gestoomd ontmoetten de Kussen een Nüorweegsche bark ook op deze werd een schot gelost Toen de baik de Noorweegsche vlag toonde werd de reis van het eskader voortgezet Wanneer de admiraal Kodjeslweusky de leis op dezi wü ie begonnen ook dus voortzet dan Wordt de Russische Ooslzee vloot oeii vuoitdurfnd gov iar voor elk neutraal sriiip d it Ml de mibuheid er vim komt Hot gebeurde is helaas I veiinoede k een der tiuunge gevolgen van den oorlog bepaaldelijk van de wyze waarop tiians de zeeoorlog wordt gevoerd met tal van verrassingen De Russische go ant hoi hedenochtend een onderhoud met lord Landsdowne aan het departement van Buitenlandsche zaken te Logden waarbg ook tegenwooidig waren het Parlementslid voor Huil sir Seymour King en andeie in betrekking tot de visschersvloot staande personen Do Koningin zond den burgemeester van Huil £ 100 voor de weduwen on weezen der edoode visschers en voor de zeelui die door hun verwondingen niet meer in staat zyn te werken In een daaraan toegevoegd schrgven spreekt de KoniniiH im deelneming uit met de slachtoffers en vraagt zy om inlichtingen naar den toestand der gewonden Reuter verneemt dat de Engelsche regee ring in de naar Petersburg gezonden nota zekere bepaalde eischen stelde onder welke in de eerste plaats behoorlgke verontschuldigingen voor deze gruweldaad en volle schadeloosstelling voor de slachtoffers van de niet gerechtvaardigde handelwyze der die van ernstigen aard zyn Dat zgn ze helaas niet antwoordd i Eduard een weinig kleurend terwjl hu t vermeed daarbg den man aan te zien die niet alleen zgn vriend was maar bgna zgn vader mocht heeten hoewel ze maar oen twaalftal jaren in leeftijd verschilden Al8 de redenen niet ernstig zgn hebt ge ongelijk om te gaan duelleeren verklaarde de Spanjaard Het leven van ieder mensch ook het eigen leven moet u heilig zgn 1 Weet ge wel Jnan Cameron dat er iets vreemds in is gelegen die zeer besliste uitspraak te boeren van u die zoodikwgisuw leven hebt gewaagd en somtgds onder zulke hacbelgke omstandigheden dat het bgna een poging tot zelfmoord mocht heeten f Ik spreek het niet tegen maar het was dan toch altgd voor een ideaal of wel voor de vervnlling van mgn plicht op het slagveld hg t ontplooien van een gehoond vaandel dat niet het uwe is Eduard I maar dat het mgne was en altgd bet mgne zal blijven I Haar duels hebt ge tocb ook gehad niet waar f Minder dan ge wellicht dacht Edaard Mgif leven behoort niet mij zelf maar de zaak die ik voorsta en de duels waarvan ge spreekt waren ia lekeren zin niets Russische vloot Vooits wordt aangedrongen op een onmiddellgk ondel zoek en wel onder bepalingen die waarborgen dat een hehoorlgke actie het gevolg zg van het onderzoek I Eogelsche minister van marine Selborno le jlf Ji5tcravoiid een feestmaal door Pilgiims Ctub gegeven tei oere van admiraal Jewell on de olticieren van liet Amerikaanscli eskader dat zich nu in Engelsche watoren bevindt In een toespraak zeide hg dal men van hem eciiige wooideii zou verwachten buti effende het drama op de Noordzoe Er is zoide hg eer onvergeellgke mis daad begaan Indien degenen die voor deze vreèselgkü domheid veiuiUwoordelgk zgn Engelscjien of Ameiikunen geweest waren dan zou en deze volkeren onmiddellgk volledige veronlschuldigiiigeu aangeboden hebben alles ge laan hebben wat in hun macht was om het geledeno te herstellen en hen die voor de e verschnkkelgke fout veiantwooideigk waren gestraft hebben Hj twijfelde er niet aan of de Tsaar en bet Russische volk zullen eveuZoo handelen VVg hebben ilezei d igeii uiedegedeeld dat keizer Wilhelm en du Tsaar besloten hebbon d militaire attaches bg do ge antschappen te Jierlgn en te Petersburg te verbinden aan hun peisoonlgken dienst Algemeen iet inon daarin een bewgs van de goede verstandhouding die op dil oogenblik tusschen Tsaar en Kouer bestaat Onder de regecring van Alexander f Nikolaas I en Alüximdor II bestonden soortgolgke verhoudingen Zg worden afgeschaft onder Alexander III de Tsaar die het Dal dit gebruik thans weder wordt ingevoerd zegt de Vüss Zlg is een bewijs van de uitstekende betrekkingen tusschen Rusland en Duilschland en van het groote veitrouwen dat Rusland heelt in de vriendschappelijke gevoelens van Duitschland en van den keiler Slechts van enkele zijden zooals in het Berliner TageblatC wordt oen schampere opmerking gemaakt op dit veinieuwde blgk vun Duitschlanils welwillende neutraliteit Maar over hot algemeen verwacht men dat dit nieuwe bewgs van wedorzgdsch vertrouwen van goeden invloed wezen zal op de betiekkingen tnsschen Rusland en Duitscb land die naar Je Voss Ztg doet uitkomen sedert denvregeeringstgd van Alexander III wel eens zeer koel waren anders dan de voortzetting der lange worsteling zy t ook onder een anderen vorm waaraan ik geheel mgn bestaan heb gewyd 0 ge zgt niemand die u kent tvgfelt daaraan in alle opzichten oen held maar ik ziet ge ien voor t ooganblik slechts een Parijzenaar Door Pargs door de omstandigheden zooals die hier z n laat ik veeleer myn leven regelen dan dat ik het zelf doe Ik bewonder o maar kan a daarom toch nog niet tot mgn voorbeeld nemen Heb ik een dwaasheid uitgehaald ze is nu eenmaal gebeurd en ik moet er de gevolgen van ondervinden Is het duel onvermgdelgk 1 Ja ik ben de beleediger Ik behoef u trouwens van de zaak geen geheim te maken De aanleiding is bespottelgk onzinnig al wat ge maar wilt doch een bandtattelgkheid blijfl in elk geval beleedigend in de hoogste mate t Gebeurde gisteren in de danszaal gedurende de pauze Een kennis nit mgn club Jacob Lacrosse sprak daar in termen die mij niet aanstonden over een zekere Coralie Wie was dalT rroeg Qameron Coralie ig ja gjj zgt van dergelijke dingen natanrlgk niet op de hoogte een sterretje van den achtsten of tienden rang aan de tooneelhemel waarvoor ik my naar Zaterdag vergaderde de Doitsche Bondsraad over de Lippescho quaeatie Niettegenstaande de zittingen van dit lichaam geheim zgn is or toch wel iets over nitgelekt Vooral de vertegenwoordigers der kleine Staten hebbeu krachtig geprotesteerd tegen het Romintefitelegram vun don Keizer Een besiffising zal echter voorloopig door den Bondsraad nog niet worden geveld du r de vertegenwoordigers der verschillende Staten na de gehouden besprekingen eerst hnn regeoringen zullen moeten raadplegen Het is echter zeker dat reeds nu de meerderheid pHixipieel de rechtmatigheid van het regentschap van graaf Leopold den Biostertolde r erkent en het gerucht gaat dat zelfs do Pruisii che gedelegeerden dair niet tegen zullen stem men Over de eigenlgke quaestie wjti luier zul opvolgen sciignen do inzichten der godelegeerden echter nog zeer uiteen te loopon Over den indruk door de stemming in de Franbche Kamer op de Vaticaansche kringen gemaakt wordt uit Rome geseind Naar men in goed onderriobte Vatieaan sche kringen verzekert heeft de beraadslaging en de stemming over do kerkelgke politiek der Fransche Regeering geen diepon indruk gemaakt Men mieiit dat dit votum nog volstrekt niets voorspelt De opzegging vun het Concordaat zal nog niet zoo spoedig in behandeling kom n en zou dit geschiedt dan nog is de aanneming van het voorstel tol scheiding van Kerk en Staat lang niet zeker Het Vatieaan kreeg namelgk bericht dat in de gematigd repablikeinsche partgkiacl tig wordt gewerkt om hot kabinet Conilej ten val te brengen En do terugkeer van den vroegeren franschen gezantschapssecretaris Du Courcel die tot admiiiistrateuider Fransche stichtingen te Rome is bdnoemd word t als een gunstig teeken beschouwd De Temps zet uiteen dat de J aiis tlinns geen afzonderlyke commissie vooi de Fr an sche zaken bepoemd heeft doch dut die Commissie reeds jaren bestaat en samengesteld ia uit kardinaahi die wenschen de beataaude betrekking met Frtiikrgk lo be houden De kardinaals nemen geen besluiten zg brengen den Paus adviezen uit en hun jongsto advies was den loop der gebeurtenissen in Frankrgk af te wachten Wat zg later zullen aanraden kan niemand voorzeggen Maar de Temp verzekert dat zoo het Vatieaan besluit tot benoeming van een nuntius in KoqstaKtfnopel dit de vernietiging van het Fransche pro men beweert in meerdere of mindere mate interesseer Wat die Jacob Lacrosse met een hatelgk lachje debiteerde had niet veel om t Igl wel dat hg het deed met het keniielgk doel om iets onaangenaams lo zeggen aan myn adres Toen ik hem dan ook tekst en uitlegging van zyn woorden vroeg antwoordde by op een toon die ik niet verdragen kon We werden beidi n driftig kortom ik hief myn hand np en over een uur moeten wy samen vechten Uw zwager André Berton heeft er in t egestemd mgn secondant te zgn daarom vroeg ik u ook of hy u niets verteld had Mgn andere getuige is Louis de Noirticr die ray binnen enkele tninnten hier zal komen afhalen Juan Cameron boorde naar dit hier en daal afgebroken verhaal zonder iets te zéggen zonder een énkele beweging doch wel met een ernstige gelaatsnitdrnkking En vroeg hy eindeiyk welken dienst hadt ge my nu bet duel onvermgdelgk schynt te zyn elgoniyk op te dragen t Ik wilde u verzoeken de toon zgnor stem werd plotselinftyteel ernstiger dan die tot nog toe was ge H st alsof hg nu eerst de ware reden van zyn vroegtgdig bezoek kwam verklaren ik wilde u vcrzoekcndit voor mg te bewaren I Bk Wordt vervolgd