Goudsche Courant, donderdag 27 oktober 1904

Societeit Oiis Genoegen Commissarissen der Sociëteit Oss Oes Busk brengen ter kennisse van HH Leden ingevolge Art 30 van het Reglement dat bg gelegenheid van de Ie AbognementToonoelvoorstelling op DONDKRDAO den 27 OCTOBKB 1904 f SOCHSIKIT i iin ii a nnond ZES VUBafgeitMeH al xy Namens het Bestuur J J PRINS VAN DOESBl ROH Secr G DA 20 October mn N t torcat aver i katUaltekeB i bet Ouden ui ticteekenrn IMt n ntrctureet heelt hrankryk I i waar net itteittinini van den Kaltaii uitgeuclt iif 4 eb liet kon dit nl cbl doen door 1 medeitirkinif der agcnl n din HeiliK n stf Kn uatieer d voorU in afbanki liik Mllen m van d n nantiiH en niet meer van 4en t nmnthm gezant h het tHit4 l k niL nt i door Krank ryk looxeer begrtrde pr ecti die nog steedi wordt tieiiclimwd ah een belangrtjk deel aan FrankrtjkB invloed op t g i i d der butenlundscbe taatkasde De Figaro vult de 6 kolonimen van Itaiir eerile pagina met den olficicelen tekst van do gen etjk iiidige onderzoekingen naar den gee testoeKtand van prineeM LouiHe van obnrg ingchteld van Mri IH JH tot 3 1 aif liKM Uit bet eeritu rapport bl kt dat na naawkeurig onderzoek de g neettlieert n dr HinterMtoinHcr en piu dr Kntbfh 4o de ronriuitie kwamen dat e prinseR leod aan verzwakking van de litTsenen Ken fwjli ing werd uilgcsti ld tot i en nader onderzoek dat in DecembT van hetzelfde jaar plaats had liet roultaat wati Er in geen enkele verandering in den toeKland der prinne gekomon zy verheugt ziih nog steeds in een goede gu iondbeid Bindeliik ver rlieen op 22 April IWI J e n nieuw ditmaal zeer lang rappor waarin merkwaardige b zonderbeden over do leveniwüzc van d priniio gepubliceerd werden I e genoemde genechbeeren waren toen van oordeel dat zjj niet meer toerekenbaar waa en onder rarateelc moest gesteld worden Den i i Mei IHM gal de medische laenlteit van de Weener hoogeke iuol na onderzoek een rappoit uil dat wees op het gebrek aan wilitkraclit van de piinaen Het gevolg van al deze onderzoekingen wn dat dn prinses acbtereenvolgon in Ou lenriik ei Hiiilscbland van IMiW lol IflO In 3 sanatoria verpleegd we nl waarop den ön Deeeiiilier lilOIi een nieuw rapport verHebeen dat geen botorRehap eonstaleer de en voortzetting van de curateele noodznkelgk aehtte Zeoala men weel zöllen 11 Kraii elie geueoabueren nu een nieuw onderzoek iiislelleu Verspreidt Iktichlon Fhahkiiuk Ken daad van urnatig vergrpp tegen de diacipliiio wordt uit Ainient genn ld Ken r Aantal wanschappen wien verlof geweigerd wa om Zondag naar Pargs te gaan heeft zonder permiaiio liel garnizoen verlaten i il feit van celicclieve ongeboorzaaoibeid beeft levendige emotie gewokt in mililaira kringen Het nanlHl getuigen in de zank I iutiii be die gisteren voor den krggsraad kwam i il A charge on 22 i d6ebarge Do duur van hel proco wordt op H A 11 dagen geschat l iiiT i ni z ti Het tortuin nagelaten door koning jeorge van Saksen wordt gesebat op ongeveer IIKI millioen gniden O0Hrk NKlJK l ONUAHUK l it Lembetg wordt do dood beriehl van dan leider der l ooische parlementaire groep Yaworskl Itamk In le jongito zitting van den gemoei teraail van Uumo doelde de burgemeester piina oionna mede dat lig en de wetlioudera bun ontslag namen Ui verklaring gal aanleiding tot rumoerige tooneelen lie publieke tribune werd rtoör de politie onlYnimd Kl Sl AllD f minister vaa hinnenlandsrho zaken beeft den czaarzgn uit 41 artikelen bestaand bervoriningsprograin voorgelegd betrekking bobbend op de door bom bcUeerde eldfleliog Il czaar keurde bist goed en belooldo Swiotopolk Mirnky te aleanen in zgn hervorm dignwerk Voor hel gerechtshof van Abo kwam gisteren in behandeling de taak van den voorraallgen Kinschon senator prolo or Sehaamnnn den vader van den raoordonaar van gonverneur Hobrikoff Op grond dat hy van bel vooinomen van z n zoon afwist wordt de onde luan bearhaidigd van ipedeplichtig MaROKKO De opatfiodsbeweging b ahel in de nabgioid van harrache neemt grooter atincting aan De CSemcnifde Berichten Volgens een be ahfi viiig van een EngelwH i tapitein die 4 aaMnlopde visMbersvlooI i bijvoondo waren in bet h gin da Ttzachers I er in t gibeel met p verdacht dat de I Uuaen Werkelijk laet schwp scbutos maar I daebteo meer dat b t aen nacbtal e oefe I oing was I Da onUlelKBis iH er heenichte tóen hier I II daal kogeU in loegee laat zich hegrgpeu I Du Kng I rhe kapitein vertelde o a dat de I gtuotu zoekliebtoii hen verblindden Vul I komen balpeloos konden zg nieta doen om I zich bekend lo maken bet zag er naar uit I d tt uilen io den grond geboord X tóden worden I de een na den ander zonder een woord van I ophüldoring I Maar gelukkig bielden de kanonnen na I dertig innnilen vurens iij welken tgd I dozgnen en nog eens dozgnen projectielen I werden afgescbülen plolzeliug op en I toomde ii vloot a nel weg qaar het Kanaal I Waarom zg heengingen is onbekend nii I hehien bemerkten zg de vergissing I De trawler Crane leed hol moest van I den aanval Den aebippi r van do t r iiie I werd Inrt hoofd geheel van den romp geschei I den eii oen ander projectiel doodde den j i tuarinan het sneed zgii halve hoofd weg I van de kin tot het ba ir D i gelieelo beman I niiig van zei koppen werd gewond enkobn I ernstig en de bootsman veitoor zgn linkrr I hand I Niemand wist dit nog op dal oogenblik ofschoon men boorde krenften tot m n de I l rane zag zinken De ehipper van de Guli die het dicht t bg l ig zetto dade lyk een boot nil en klampte do Crane I aan Hg vertelde dat het dek er vreeselgk 9 uitzag bloed overal Itlned de hoofdeloozi I romp van den kapilein en Int alzichlelgk I verminklo Igk van den tuurinan zonder i e j zieht en de tewonden woggekrupen waar I zg maar konden I Versciieiilene andere trawlers werilen ook I gehavend De Mino kreeg acht of negen I s lioten boven de waterige en de bem in I niiig meest beddi goed m de gaten Kti ipeii I om haar drgvende te houden I 4 e Arnhem heelt hot in andere plaatMiii I re eds lang leti nilvoer gebiaelite denkbeeld I van eodperatiof huizenbouweii in den lual ten I tgd plotseling boel wal belangstelling ge I wekt Alreeds is hier Zondag opguriclit eeile I vereeniging Kigon Haard voornamelgk uil I onderwgzors bestaande verder zgn ei nog I andere combinaties zoekende om te komen I tot eofiperatieven woniiigboaw terwyl ook I de op dit gebied bekende beer de Clercq uit I Haarlem tracht oe ne verceniging of vcroeni I ingen met dit doel op te richten Velen I die zicir voor bet denkbeeld interesseoren I Nleileii voorop dat niet het doel moei zgn I om ten slotte de wonini eii in eigendom te I verkrygen daar dit laatste naar ze vieez ii r op den duur de huizen toch weer in handen I van zooKeiiaamde linisjesmeikers zou biengen I Ook de bedouli g van Kigen Haaid is bot j hiervoor te waken I Van de Pruia grenzen Een kostelgk I staaltje van dicnsldoonnrü wordt nit Dinks I perloo gemeld Ken meisje uit bel gren sdorp I Werth kwam te Dinksperloo inkolwaren 1 halen en kreeg oen stukje worst loc Ken I Pruis kommioa bemerkt het stukje worat I dat I riiiaen niet mag worden iigevoerd en I lioudt bot meisje n Het inoisje bevreesdv I voor de gevolgen vlucht op Hellandich ge I bied en de kommies haar achterna Kommies I en raoisjo vallen languit op den grond doch I de eerste weet de worst to pakken te krUgen I en neemt ook tfe wlnkelwaren in beslag I Hel ineisje zal nu voor dil stukje worst I kennis maken met do jastitie wegens smok I kelarg en het beletten van een ambtenaar I tn bet vervullen van lyn plicht I Thans is de oproeping van de Tweede I KaïRer oIHcieel geschied togen A Nüvamber I a s des voormiddaga te II Dor r I De correspondent van do N C te Batavia I seint I Heden vertrekken uil Kota Radja zes bri I grades marecbanSsee naar Medaii om onder I kapitein Coign den tocht naar do Uajoelan I dun t ondernemen I De uitslag der gisteren gebonden verkiezing I van twee leden dor Provinciale Staten in I district VII te Amsterdam is nis volgt I vacjilnro ï Waterschoot v d lirachl aflr I HHITi uitgebracht 5H geldige stemmen I 1 ter Haar christ hlst 1847 stemmen mr I K van Kees lib 13U stemmen Gekozen I de heer J TKR HAAR I Vacalnre Vermeulen aflr I910j nitge I bracht 2649 geldige slemnon Bern 1 M I de Boni r k KVi stanihen prol mr 1 I K Hoawing lib 1327 stemmen Oekoaen I prol mr 3 K fiOOWIJJO I Tegen deae iHtste verkiezing werd protest I aangeteekend w l et in de stembareau s I varscMI van macning Kia hebben baataas over de al ol oiot van onw arde rerklaring Tan atenbrjeljea i e Beket u L C H Hölzarmann stoalen terecht wegons oplichting van Jebra Kircbbolf t Bremen bg wie ze voor f 22 000 tibak hadden gekocht die later beneden de waarde werd verkocht en waarvan ze slechts ruim f 7000 betaalden De rechtbank achttu bet aan R ten lastegelegde wettig en overtuigend bewaien nveroordeelde hem tol 3 jaren gevi ngenisstrafmet aftrek van de 7 maanden preventiev hechtenis H werd vrggesproken CIp eigen verzoek U tegen den kofftebulahouder H te Oroningen geverbaliseerd voor bet foit dal hg v66r tydeiis en na den verkoop van vaste goederen sterke drank verkocht heeft De bedoeling is door den rechter te doen uitmaken of bet wooid lokaal in de nieuwe Drankwot al of mei perceel beteekenl Kr wordt nl beiretTd dat wanneer in eën lokaal van een perceel veiling gehouden wordt 111 een ander iüka il van dal perceel toch wel getapt raag worden Zondagmiddag is te Brussel een congres g houden van de vereonigiiig lol bescherming van achterlijke kinderen onder voorzitterschap van den beer hejeune oud rainislcr van justitie in BelgiS Du vergadering werd bggowoond door medici en onderwgzers a langdurige beraadslagingen worden moties aangenomen waarin du wenschelgklieid werd uitgedrukt van hel instellen van medisch toezicht in de scholen om te voorkomen dat de inlBllcclucole ontwikkeling van duze kinderen verwaarloosd wordt en het instellen van speciaal scholen ol klassen voor nclilerlgke kinderen Te Ucbrook Maasniel in hot z g Uourmondsche veld hebben Maandagavond twee vrouwen hut zoodanig met elkaar aan d n slok geliad dat er bloed vloeide l u 24 jarige oiigobuwde H Cl bracht de 27 jarige M Br huisvrouw van J V met een dolkines een elftal wonden toe Dr Signs die de geneeskundige hulp verluende cMislateeide oen tot in de boistkas doorgedrongen wonde welke leVensgevu irIgk is Ken oude vceto woa oorzaak van den twist De daderes Is aangehouden N K Men meldt aan do A C uit Winterswgk Het trekken van een hoog nummei wordt in den regel al een buitenkansje beschouw Voor een dei lotelingen van gisteren was dit evenwel een ongeluk Deze had reeds vroeger op onderscbeideno wgzeii gclraelit onder dienst te komen Zeeinilitie vrgwilliger Indie allei mislukte want hg weid afgekeurd gn laatste hoop was nu gevestigd op inloten en voor zgn nummer dienen want dan zou hg wol goedgekeurd worden Tot overmaat van ramp trok hg echter bel hoogste nummer en was zoodoende ook deze kans verkeken Stadsnieuws BOUDA au October 1904 VKttOADKRINlivandenOEMKKNTKRAAD op Vrödng 28 üclobor 1904 s naraidd g8 balt twee zou noodiij voorl to zetten des avonds ai l uur Ann de orde 1 De reclames von H Gisolt en 1 van de Waterun tegen tiunne aanslagen in bet schoolgeld op do Burgerscholen 2è suppletoir kohier 2 Du oiitwerp begi ooting voor l9Q van de iikomsten en uitgaven der gemeente gasfabriek I De ontwerp begrooting voor 190 1 van de inkomsten en uitgaven dor gomoonto Oisteravond hield de Ooudsche ag inten van poiilieverocniging Per Aspera ad Aslra op de bovenzaal van bet Schaakbord hare 2e jaarvergadering door den voorzitter gespend met een welkom aan de aanweaigo leden hunne dames en introducce s welke vCor het Ccrtt op dese feestvorgadering aanwezig waren Deze a ond word begonnen met spel en aang en afgewisseld door voordrachten Na afloop der dagdienat verscheen ook de hoofdagent rechcrchenr Hoos welke na het woord gevrnAgd te hebben op duidelgke en beknopte wgzc de stichting en de 2 jarige groei der vereeniging in het licht stalde hierbg vooral wijzende op den stem welke dankbaar d oor de jengdiga vereenigiDg wordt ondervonden vanwege den WelEd Ueatr Heer Coidtaissaris j den leaen en hnnne dames opmkCend het streven der vereeniging in eigen kring te be ordered en de hoop nltaprekeiid de goede gaaat moge blgven heertchan t harer rooter bloei t I Voor afwisseling was lieer dnn voldonde zorg gedragen coodal avo sb t ware heenvloog Ken geanimeerd bal waaraan door allen werd deelgenoman besloot deze eerste der twee te bonden leestvergaderingcn het aur van scheiden waa daar an allen gingen genoegelgk huiawaarti overtoigd te hebben bggedragen tot hechter kameraadschap en verbeloi ing van den vareenigingsgeesl onJor de leden van Por Aspera ad Astra Aanstaande Dinsdag 1 November hoopt de heer J J D Arenda machinelabrikant alhier den dag te herdenken waarop hjj voor 25 jaar de zaak te Oonda heeft begonnen Bg de van 7 tot on met 16 October te Rotterdam gehouden Algemeeno Schietwedstrijd ter viering van de opening der nieuwe bunen der Scberpschutters Vcreeniging Rotterdam kihaalde in den Korpswedslrgd de Weerbaarbeids Vereeniging Burgerplicht alhier de 23e prys zynde een bronzen medaille met 137 p Do hoogtte korpsprjjs werd behaald met 178 p en de laagste met 131 p Korpschntter waren de bh J P Ugl 1 J P de Boer J van Os U de Weger en J van Kijk De beer 1 van Kgk behaalde op de personeelo baan de 69o prgs met 34 p Aan het Gemeunte Verslag over 1903 oiitleeiiun we o a het volgendn 3o Het llusledelingenbais Bg den a invuiig van bet jaar 1903 bedroeg bei getal verpleegden u namel jki4 maniien en 3 vrouwen In den loop van eet jaar werden 2 mannen opgenoineii zio tat ei 31 December zieh 19 verpleegden in i t gesticht bevonden en wel 10 mannen eii 3 vrouwen De gazondlieidstoesland was over bet algemeen bevredigend gevaarlgke ol besinettelgko ziekten kw iuien niet voor De verpleegden waren bigkbanr over bet algemeen zeer tevreden over de voodi ig ligging en beiinndelieg Ki t gesticht be indi zich in gooden staat van oiidorhond Mevr i i Overegiidor Kiistvr ats HoXentüs en do heef K Herman z als R xeiit aan de beuit van iltredieg weiden als zoodanu bet benoemd 4o liet t Klis ibeihi dasthnis ol Udde Vronweiihuis Don leii laun irt 19U3 bestond het getal voi pleeh deo uit IH kostkoo sters en 11 ttvave be iHlers te zameiii 29 ursone i in d¥ i loop van liet jaar werilon 1 kostkoopsler en 1 preuve bezitster opgenomen terwgl 3 pienve b ilHters bveileden Den 31en December bestond de bevolking van hut iie itlcnt der alve lit 2H personen nl 19 tosikoopsters en 9 preuvebezitsiers De ge7 o idheidstoeblaiid uur verpleegden was bevredigend Do gebouwen zijn in goeden staat evenzoo ne bedden en liggingstukkoii welks behoorlijk worden aangevuld Omtrent de aan bet Huis verbonden beambten kanueu Regenten eene gunstige getuigenis afleggen De rolleges van Regenten en Regentessen dezelfde die hot St i itbarinn Oasthuis besturen ondergingen gt eno veranderiog de Heer Mr D N Brouwei en Mevr h Korluijn Droogl ver de J i g werden als Ragent en Regentes herbenoemd 5o Het IsraUlietisch Armbestnur dat ook bet beheer voert over h t oude Monneo en Vrouwenhuis voor Israëliaten De Oemennte nbsidieert deao instelling Het srmb stuur verleende onderstand onafgebroken uati 3 huisgezinnen en aan 6 atzonJerlgk levende pestaen tgdelgk aan 6 huisgezinnen Den len Jaeuari 19 3 werden in het gesticht verpieigd 11 mannen en 16 vrouwen In den loop van het jaar werden 1 man en 6 vrouwen in bet gesticht opgenomen Een vrouw verliet het gesticht terwgl twee mannen en eene vronw overleden zoodat op den 31en llocember 1909 29 personen namelijk 10 mannen en 19 vrouwen ala verploegden het gesticht bewoonden Volgens de laatste goedgekeurde rekeningen dienstjaar 1902 bedroegen de subvidian door de Oemeente aan de instellingen van Weldadigheid verUand f 24021 33 Middelen tot leniging en vermindering der armoede inaonderhoid doorionderwgs en werkverschaffing Tot de gemeenielgke inatellijigen tot leniging en vermindering der armoede door or derwijs moeten gerekend worden de scholen voor gewoon lager onderwijs Nes 1 2 3 en 4 en de Avondsoboleu herhalingaon derwüs die toegankelijk zijn voor onvermogenden Ook mogen daaronder genoemd worden de fier Bnrgeraeholen voor jongena en voor meisjes waarop eveneens kinderen van onvermogenden knnqen worden toegelaten tot de Jtlaasen voor het zoogenaamde meer uitgebreid lager onderwgs beatemd Warkverachafang t t leniging van armoe d V geschiedt door tisschenkomat van instelHngen éia van bfaondera vereenigingen uitgaan Hiertoe behoort De Werkinrichting tot Wering van Bedelarij Deie iBstelIiag wordt in stand gebonden door bijdragen van particulieren en verder uit du opbrengst van het gemaakte werk of van de door hare verpleegden verrichte diensten De iariehting bevindt zich in een gebouw dat door de Oemeente is beschikbaar gesteld en dat van harentwege wordt onderhouden Zij die ondersteuning behoeven kuLuea daar met het verrichten van het hun aangewezen werk dun kost en bivendien eene kleiae geldelijke belooning ontvangen In het algeloopen jaar wisselde hot aantal vast opgeiiomenen af van 36 tot 41 lieden die tegen eenu geringe bgdrage van armbesturen of particulieren huisvesting vooding en kleeding ontvingen Het grootste getal zoogenaamde dagmenschon was 8 het kleinste 3 Het aantal verplet agen dezer laalsten bedroeg in totaal 2353 Het Beatnur dor Werkinrichting bestaat uit 9 leden met een College van 25 Commissarissen allen gekozen door hen die tot da inrichting geldelijk bgdragen LaaicBRaasii 25 Oct Oisterenavond bicid da gsclub Recht aan Allen in de bovenzaal van den heer P t ennot haar jaaivergaïering 88 leden waren tegenwoordig Door den penningmeester werd rekening en verantwoording over zgn gehouden beheer afgelegd Na on lerzoek werd deze met een ontvangst van f 599 94 en een uitgaaf van f 370 75 vastgesteU zoodat de rekening slnit mot een batig saldo van f 229 19 Als peiiiiin ineester werd met overgroule niecrdorhoid herkozen de hoer H Broere I z Onder do tegenwoordig zgnde leden werden twee jiaar schaataen verloot die ten doel vielen aan do lieoren J C v d Oraal en M Nobel Door den voorzttter werd medogedoeld dut de ijsbond Kriinpunerwaard een prgsvraag bad uitgeschreven voor een doelmatig instrument om de banen schoon te vegen Ingekomen waren een tiental ontwerpen waarv in een van een lid onzer gsciub die ecbtei buiten mededinging wenschte te blgven Dit instrument beviel zoo dat tot aansehafllng word besloten Op de laatste liardrgdcrg werd bet in werking gesteld en overtrof de verwachting Telken malo werd 1 25 M schoongeveegd Na afdoening van eenige bnishoudulgko zaken werd deze zoo tairgk bezochte vergadering met een woord van dank voor de trouwe opkomst gesloten Iteai wuK 24 Oct In do j l geliunden vurgaduring vaji de afd Kecuwgk van den Nationalen ChrijtenOeheelonthoadersbund is lil plaats van den heer F 11 Hnuleus Braek Jr die wegens zgn vcrtruk naar elders bedankt beeft voor hel secielariaat lezor af deeling tot secretaresse gekozen mejufironw Alida A Hoogerwaard WiDDiirasvBBa 24 Oct Mej A Mansvelt onderwijzeres aan de Chr ijchool alhier is benoemd tot onderwgzeres aah de Chr Burgerschool te Middelburg Rechtzaken Voor de Rolterdaiaache rechtbank wenl gister de volgende zaak behandeld Van een bergplaats van scheepsUana diKdiMden te Capelle a d Umi unden C B 34 jaar los wwknan en O v d W 54 jaar koopman ep 24 juli ten nadeele van J Kalkman 2 gieren vuurplaten weggenomen hilfcan tTo Rotterdam hadden ie de platen voor 12 70 verkocht De tweede beklaogde ontkende Hg was alleen met zijn medebeklaagde meegegaan om de platen te verkoo pen Bjj den verkoop had echter de twpede beklaagde het waard gedaarf aan wien dan ook het geld was uitbetaald Tegen ieder der beide beklaagden werd een maand gevangenisstraf geëischt Uitspraak over 8 dagen VERSCHEIDENHEID De Weener tankloopor Jenner die met oen groot bedrag op dan loop was is gearresteerd en met hem twee medeplichtigen van wie een als heler ptrad en de ander den voortvfnchtigen looper onderkomen had verleesd De politie io kt nog naaf een anderen looper van mijn maatschappiJ die een bedrag Tan 137 000 kr in bewaring had genomen Jenner moet behalve het bedrag van de bank Mk nog twee brieven met 40 000 kronen WAan verduiiterd Beo aetaalaardie twist had gehad met den Unwaehter ru Chonzy is in hechtenis geoiMi Tardacht Hat ipoorwegongelak dat daar in den nacht van Vrijdag op Zaterdag voorviel te hebben veroorzaakt Een landlooper Jie na hut ongeluk zou hebben ge zegd Heet goed zoo waarom laat de spoorwegmaatschappg do arme drommels niets verdienen is eveneens gearresteerd Een oude dame die in de ra € Saint Lazare te Parijs woonde bteft bg haar overIgden 1000 francs vermaakt aan een politieagent die haar altgd als hg zijn post op den bock van de rue d Amstordam had do straat hielp oversteken Een echtscheiding in den tgd van 20 minuten nutenTe Chicago kwam een echtpaar voor den rechter om het bnwelgk te doen ontbinden De man was een Moor P Cummings genaamd die te Chicago een groolbaudel in levensmiddelen beeft en schatrijk is Zgn vrouw beklaagde zich over mishandeling van zgn kant Hg had haar numelgk een vork naar bet hoofd geworpen die baar in bet oog getroffen bad zoodat zg dit verloor De rechter ontbond terstond het huwelgk en besliste dat de man aan zjjn gescheiden vrouw een schadeloosstelling van 50 000 dollars had Ie betalen Het gohcele geding dunrdu niet langer dun 20 minuten BEURS 7AN EOTTEEDAM DlNSDAli 25 OCTOBER L K H K SiaaUUeninqen PoHTUuAi Oblig 3o Serie fr MO 3 59 Oblig 3 Serie fr 25 X 3 59 KusLANii Iwang Dombr Obli gatien 4 M Azm Japan Obligation 1S99 4 74 74 Coi uiiuiA Oeconsolidecrde Bui tenlandscbu Schulil Rocepis L 100 IV 24Vii Hi potheek Bankm Pandb Ie Algem Oroninger Schecps Hypb 4 i 100 Pandb Bataafsche Hypb 4 100 Alg Hypothhr Eerste Ned Hypolheekbrielbonk 4 99 Pandb Hollandscho Hypb 4 99 Pandb Nationale Hypb 3 98 PandbTsjed Hypollieckbnnk te Veendam 4 100 Pandb Nederl Hyp Pand riefbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bowg70n van Deolgor Norlhw I 967 t 4 101 3 97 4 100 4 99 4 UK Pac Hyp Bank Pandb idem idem Pandb Rollerd Hypb Pandb Rotterd Hypb Pandb Standaard Hypb Pandb Stedelgko Hypb Pandb Ulrechtscbe Hypb Pandb Westlandsche Hypb 4 100 Pandb Zuid Holl Hypb 499 Scheepvaart Maattchappijen Aand Holland Gulf Slv Mg 95 Dtverten Obl Mg tol Eipl Daan van Mcerdervoort 1902 4 98 De NOUVEAUTÉVS in MANTELS Costumes Japonstoffen llloii§eii l el§iioirs en PELTERUE zijn in zeer groote keuze tdfeen de meest concnrreerende prijzen voorhanden Aanbevelend M r£ s giflfffy y if fsrofff AI VEllTi i TIi iN Heden overleed tot onze diepe droefheid onze geliefde Echtgenoot Vader Behuwden Grootvader de Heer 6IRRIT VAH ZDTFHBN in den ouderdom van mim 69 jaar Uit aller naam Wad O VAN ZUTPHEN SCUOUTK Gouda 25 October 1904 OnnayoJgbaar zijn thans door nieuw gevonden toepassingen onze lm iieveri gtatUUerér rtretlem felmlmre Hmgnertt Zg geven kracht en diepte die naaiaken niet kunnen bereiken Men ovcrtuige zich geon imilaticB voor de eeltle te ontvangen Geill Prijscourant met een aantal ongevraagde getuigschriften yrulu op aanvraag Boxtel U HOUAhHTa Co Agant voor GOUDA Firma A QDANT Kunsthandel Kleiweg bjj wien modellen te bezichtigen zgn PIÈT4S Levensverzekering M J te UTRBCUiT 99 I e cii8verzelierliig cii IJjrreiile Het groote aantal zenuwkwalen u n Bda iJla nldd l B door 4 mediirlia wrtMueliKp auif wv ÏTifrat mb dan ataawM tüé kMl fhjaiaiofjmM aittd kklitf 4uD h ft dU aft handarda pro iMBlu ii Ükui müud Uljkt tl iUd voor 4 ub Bonnw wklin l Uain SMbholtL Dmh i luMta4 v rd okMUwoi 14 d B door da c wh b Officier tu OMondbsil Pr ÜonoB A aiMBiBi B U TliBhoritB ma WrBBt p da on dervindlnc op B tn os IO jBrl i irtiklijk IMtur wubb IiIbc t n liot h M hmb sI prv ilac M rtirn di Mrtw fMlilkl BlttlTffM 4 r 4 hmt iHdellIJk kM Bea WKVlttel lüodecrdovlil Mot dBBO goBooawiJu wordoB workolUk HbitUrBado rosKltBtM TirhllgMI B lj tttMkU Booveol ot BB dkt VBO aoB door doa Bitvladaf naohnvoB workt veol Diicuu ÉpBfi a iflKdan ri rllHriBpüi ZENÜWLtJDEN Ën B ROEm E nrtM dat Bij doorki t abnilli mnhfiivM d MsvoUltfiUa w bmmüJIi Uagi 4 bnld MM lir e niiaB kortoB tijd riM da tl drBk v r ll k verataanbBra rrrlkriBpii iinilmil hi t tn wttnho ii vall iu vorki Iftomiai IK itMflIng liniiro il Dit biii kj bavat BlalalIaMTOr iMtfNvCa Mk iiwoira tltanplo ob da daanM ivirt SW iiilwnikun miaar ook vtirtt man iU rtn waUMiiahBSpalIJk ar tal v n ilaliaehiirten vao IiauKK pl t Bnaalituidicti oittlar walu f iiBièr Md dr frt uh raijrllinUk P ri i rai Ravjit il tO Te Kt e u in J ér raat Mt lia r U hst t u al n c i ht ie Ckt taXê tanltltirath Or Cd id li l i in Urgitna ir irraad orta talaW Dr P Ftrtitlir t n tih i r tfir aUur wan b i huipIUil II i i OohrlwraU Dr tthirtiii lailill lal 4 fit 0 ar i infi tf Q aa ia f l rMtauri f alvana n ri a ili cMj larioNllng vaar laaawllldart la rite G H Dri 334 rontut v i Aii liir oh mt i ir U Cgrni Or I f4kiah m i arU M Urtat fioht M lechl mra ar t Wtixiin Dr C aO i iu l L rrtèü lur kt V4a IS OlMtd Caalral fh 1 tl t nil rr i kr t rn ln alidar i Aan allen wirr Hi n wBrMi l wear of iMtiidair BBBSodSKB la sf mbm BagBMBABida iOitMwMahlUtialil IIJ l n waarvan ila k nt oknB n aijB ahrgataokt i oriBl Mieraiaa liaball Haaf l r ktoadantra g rfisl Drikk t iaa ka i galaae liii la it aih i BDhamitljk aarual an aak lia aU ki ta iiaiil veidar alia an krn dia door beroarta fatroffaa waid B aBBO lIJdxB bob da valaaB daBm laoala waHammlanta oava ataiaalal iprekaa taan tongval Moaialilk alikkta ill ni id aar i otioMaaaiBl votrltntomtt fin plBilitN M iwakli viri akking an ahia Pn ani BB il dl ta Mi ondfii KanaaakBodlca b thanitp lnK lewnvial aijo maar dutir da brkni la B tJd laBi ala onthoii liii a ua koDdwatwkBBr rrllvou elfitnar rKn atunailool of inahadtii aan lanacInK of laalllui hnnnar kwaal BV8BdaB fararliUuKalcii ala i oN aannoutiaa ingilii vaataa nrint iai la kM kBBN ba flat a ml dBliaUfla miilaiiagan nn i nxknr warda voer da eogaa ikakki ila l a aatar tal tBrkaan aalil i la la aaraa kal vaa aa an krlab lag ia aa hal alape aa fcBa aaa aa vaataa bbb al daaa dria oBtacMlda tva B aMwllJtf r ala ook aan taaia ai itjaa lijilaada aan ttaakiauil aa kraahlalaaahBid aol bb aaooda laifi aaa aaai tartanta i ia vat iral hal beara wark a an RoaaUIIJka roBOtla wlllaa voorkoaoB wordt iHnfaad Boa garadan bi k hat borai TartneliU varkjs bbd ta lohabB lictwelk op BoaviBgo kaïlaloaa a fraata T r ondan wordt donr UAM f w Halllfawaf O t HAVran KOLffV ApotbakBr Korta Hoofitaac I PORTO ODdacraclit klj da OMribnii T wC Amalairrinna door M dXKBAH f w HwtlrrilBiB H v i Ukraehi I ABRV Ddafraclit klj da OMriknii I llBg ta da Ikr WBlr Üfcfa lon t h7 MiiiB h i o holi la tantoÖBaUiy la da lir WBlBamMB B B ADYERTENTIM in alle Couranten t lillen uaiijroiioiiKiii ihiof het tHwerleiitle llurcau van i BKIl KMAN diZOON SANGUINOSE larenlang leed ik eiken winter ann infliienzn ile Inatstii nnHnrIialf jnnr liail ik voortdurend met blHimnkoorti te kamjcn ik heb daiirlogon vele miilileli ii gebruikt maar niets mot hl balen Ik was niet meer in Klant ïngii werk te doen tweemalen per dag hiiii ik geregeld koorts eiL liet gevolg wits ten slotte een erge xenuuituialtle Op dringend aanraden van een vriend die hiiar ook met Hucces gebruikt linil heb ik toen een IfeHcIi Sunguinosc gifkochl en utimrlgk na zes of zeven dagen begon de koorts ut te minderen Ik ging dus met de Sangiiinose voort en ik kan U nu met bigdichiiii molden dut nu hel gebrnik van ze ttesschen ik nl mijn arbeid weer troed vurrirhten kun Ik i eveel mg friscli en opgewekt iils voorheen Ik heb mij voorgenomen nog eonigeri tgd mei üel gebruik In blgven doorgnaii en raad olie zennwigders sterk ann de Siint Hhui ti te geluiiikon g zullen er zeker baat bij vinden Ik heb nog nooit nik een lieeriyk iiiiildel gebruikt 1 ZWKMSTKA Mr Knipi Hazorswoude In do moeste gevallen is tweemaal per dag een eellepnl Ifi gram vuIiI mmuI Dan duurt een ftaeon tii n dagen en kost 1 de behandeling sieebls 12 nf l i cl per dog lint Ih uoiilkooixT itiin entlu nnili r ilrifitlljl mlilili f I rg s per 11 I 1 W 6 11 S 12 11 I 15 Verkrijgbaar te Gouda by WOLKF o Westhaven VAIT DAM Co fatrik Den Haag WESSANEN LAAN Wormerveer OPÜKBICHT tr ft HOt1ll HL MHK P iBIIIKHICW Voedert qw Vee mei de zuivere murwe merk en uitmuntende door boog eiwit en vetgehalte en groatste voedingswaarde Bme Dlploma ParIJm 1900 Jtegen OnuiUn Meitaltle