Goudsche Courant, donderdag 27 oktober 1904

1 Vrijdag 28 October 1004 0554 43 ste Jaargaiiif mimm coirant IMeuws en Advertentieblad voov Gouda en Omstreken TeMonn k IIS A D V K R T E N T 1 E N worden jrepl iaf t v in 1 5 reg els a 50 Cenlen iedere re el nteer 10 Centen Jptiote letters worden berekend naar plaatsruimte Iiizendinjj van Advertentiën tot 1 uur des midi frlcloon Xo S De lJ g nvx lezer otti ant ffeschiodt dag elijks met tiilzondrririjï an Zon en Fee t laffen De prijs per drie inaanilen is 1 25 franeo per post 1 70 Afzonderlijke Nonnners VIJF CKNTËN ad want M is de beste BRAKIDSPIIITEK TK KOOF VIJF BRANDSPUITEN I KUMiiMPKN en ceii tiel UramttpiMeu mrl torlteItmtren DüKeiyin tttjBcben 9 en 4 nor te zien o j liet Jemcciitii erf te liouda I rjjsupgavcn to eiidsn aan dün Hfmcenti tloowineetter Openbare Yerkooping TK GOUIM op DONDKHOA 27 IKTOBKH 1904 Ii b namiddng ten 2 ore o het li rrein der SU arinc KaarBenlabriBlt ingang nabjj liet kagtoor dier labrick van Een belangrijke partij Hout en Planken fRt van afbraak nfkomiilig Ihiii morgens v6 ir de verkoü jiiig te zirn Nadere Inllclillngeii gcfJl NotarU O KOHTIIIJN l K MiI KKVKK te Oüuda TK li M l i MH goede ouè blailWV l aillicil Tc bevragen bji 11 1 NKDKKHOKNT Wtoomlioulïagcrii de Hooii Stolwykor lul SociETiiT ONSGENOEGEr 1 AltONNKMKNTS VOOUOTKLI lNd Oonücrdai 27 üclober l 04 HAARLEISCH TOONEEL Directeur do Hoer I Ol IS HdlIWMKKSTKk L ASSOIHIHOIK l ooneelBppl in K talcreplen van V m V y 01 A 0011 Grijs Haar iewone bepalingen en prijzen 4 moor I e MeiiHc Liiiiiliiii 1 doi t dl gr ze baren binnen enkele dagen Vürdwijnen maakt hel baar glanzend en znehl belet het nitvnilen en noemt do pelleljen van het hoold ieg Klucht op den Sals ImiuIoii I r ü s on f I IO jr neon Verkrijgbaar in de Kd KNDAAl l t bi IcaUk Cais Papifi iiioicti iOHDA TE IIIIIK In de Krngerlnan HEERENHUIZEN met TUIN O Kn nors ruime Warande Keuken en Kelder voorzien vnn Uaa en Waterleiding Ükect te aanvajirdon Te bevragen TriiK IAUKT 11 258 FBTfiOLEÜMEACBELS roukcloos ftivuurloos MP l i wonlnii ook In huur f Ht n AMlbevelend P P SOOS Tiende weg ÖO Ootid Druk an TTmïmÜK is vlf van Geen Kiiiklioest lieeii Inniieiiza I OKIIIiaURE Om lünkhoest Influenza Korstpfi lïoola iiNl onin binnen den kurtst mogcljiken Ijjd te doen genezen neemt onmiddellp de toerlacbt tot de van oada hekcnde brki oondo on uci cliDieriH iiiiU Superior DniivenBorst honig Extract M i L I A f T II i nit de Koninklöke St omlabriek DE HONIN OBLOKM c iïir r N VAN SCHAIK r C ÜÏMRVW u A k Hofleveraneiors IM HyBj Flacon f 1 70 ct 40 et bj firma WÖt fF Co Weaihavcn UW o a l ƒ 7 iVSTB JV Kleiweg K luO loHda K 11 VAN MILU Veeratal I 120 t i ou U A BOUMAN W m r A T lNK SK NuHwerkerkad IJul A N ZKSrtKN Sclwoii iovm J Th TOUKgN ioaJc p 1 V WIJK OuJeuarr A CIIKKK ll ta iT ckl V VI i KW Oudtu ater K vAüDia IIKI IDKN Ie Renueijk I i o 8P K MntrcapelU O v o STAll Waddmmain Wed J lldLHT Waddinqmm M KOLKMAN WadJmgmen V A u OUOCT Oudtumltr A I lONOll hulrxmur i P KA3TBLK1N J oUroekerdu m l U IKKKR t Bttuckop I Hotel Heslauranl Rreiken m P5 aa 3 IIOOTE MAUKT GOUDA i eheel nieuw naar de eiaeben des tjjd gereslaurecrd Nette frissche Kaïnors cüi prima K 3iikon s LOtilKS raet degelgk ONTBIJT t SO Aanbevelend j SBtiKHTOB KKKRDK KAMEK S TE Hi lllï met of zonder PEN SlüN C 3 B f lff U F I WI i Tl Marl Ltm Olptoma en OoimI Bekroonde PRAEPARATCN VAN Quina Laroche kraohtlfe en T nterk nd KINA WIJM xtgen nraktc uM w l W Viii i r ii all vtilwMHncn gthtik un Mtluit ilMhte tpUavvrtwlnc nnawhocrfdpüm t r Ttntorkinc na ztekte of kraambed koorM n hare gwolgcn QUINALAROCHE RERRUOXinCUX m het bi nuler Meen Bl0 d ebrek Biedctuchl kwaUn Tan Krltlaohen le ftUd pi V fkri jb ar in Btny m a ƒ 1 90 en l dnCelijitMhi b nik geatalltn ïeetaan tetw tuwkracliflca drank l i atoornlMon der spyivcrttrlncaorganan en diarrhea ook iil£fii rn kl nB kimterwi IViiurfr hu i S Kgr 1 70 i X Kgr O OO H Kgr 0 50 A L KHEIKEN Cuisinier f l AK a 0 oadf Am Tenitarkend aangenaam v n imuk Ill l V avav 1 klndtren zwakken en kUnrachtle velen AU titwkrftcli l drank l i atoornlaaon der spyivcrttrlnfaori cx T tut tticeii r Chamlacb M Allfcatllffkr Speciaal voor KliulBrroedlng tn bucMn i U KfT O BO lulTwa ITlCingMIIVVl i jj Q 50 ƒ 0 25 A eélima IcVOff i Afl rooWen eencrluü ClnrBtle b voldoende ter beiln latimm V I aiCHCU t e harlcitt a ivaUMi i Aathma ew In Ioo 4 ö §ö W Tamarinde BonhonR pt purpatief te en verttoppmt Aam K J beien Migrat e Coa as a c roor looktUU ia voor kiudernn 1 kwi cii lr tamarlniU bonbons va KHAhI KI IKN HOLM hcUngnjke diemtan daar de vanu voor hel kind begewl lt en Ie nnsiik aangenaam it Pri per dooa 0 00 enƒ0 60 Qa ttl lllr Pac4tllAC Kiffemcen erkend als het BE8TB humniddcl raatmca j y verkoudheid an Kealpyn bet k KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST ij een at jmoplaaaend eo vertaclitend mlSdel Ai ultnemendheèd muluitend in □ fleetJijoi verkrijgbaar Pril 0 80 cr fteiK hje Gasornamenten in all atglen Supri io l on lanl i ISronoii voor Salom EetkamerR Zilkaaent N rr ii ORNAMENTEN voor Wnikciverliehfing M M 7 LOON Oasfitter Dnbbelebagrt B IS Teleinr 117 SPECIAAL MAGAZIJN VAN l erlichlingg Êrtikelen BADEN UEIJSER8 KOOKPLATEN GASFORNtlIZEN Onnoemelijke kenze nieuwste üüort GA SBALLONS GROOTE VOORRAAD 6EEIAILLEERDE éOEDEREB giltvrü uit de Kamper fabrieken BERK EN ZOON enig ailm vwr liusjjloeilidl licoijoiligiilieèi pAlN EXPELLEt tctM RHEUM TIEK At JJy BKOUOMtDEM Verkrijgbaar in floaschen liO et 711 et en 1 t ttn hii H H Apotheker en Drogislen l rl Dj hrt incil A UK BH V An RICHTER Co Rotterdam To Jori i bij 0 LUiïKR Apotheker Markt en bü WOLEK o V esthaven 1 W ZoiiiiW oil llaatflijtlors nnlt nit vertuigiiig als eeu werkelijke hulp ia den uo l het boek aHiiiievolen Nr outvaiignl vnn mlrpti per hrinncHnrtnor l t Imekje Iraiicu per pont toegezonden door ISLOKPOFJVS Hookh ZaJthommrtt Uiikrooad Teutnou s Uil h 11 K S i ii o b n m kk oi y ii Hftea Ang W Tolilb n emda Sobouii Appre taar Llpartn 8 tin eoi ayn d bMtu mldoel vonr het auadar mooiiu keurig ixMtar rui tUXti flt att tm vekiaurd aaboeiiwiirk Vorl rvfibaar v ink li r i obo werk JkUna i n Drofftiryxii ana Hen lalU S immI p naam t n rabriuknaark ren Aceati W Sartauaa AT fa n I NkiCHriNtirN wki ke ckvaah schade of HINDER KUMNKM VRllOOR AKEN BURGEMEKSTKR en WETHUÜDKRS van GOUDA Geoen art i en 8 der KINOKRWET Doen te weten XiaX xy verj unning hebben geweiiterd sftn Lie telt tot bet oprichtrn eener paardenslachtery in een gebuuw ütnan ie op het arhterttedeelle van het ann de Ueercni traat gelejjen upjn terrein wijle I no 627 kad istraal b kend e lic K 110 1 127 Gouda den 37 Uctol er 1904 Hnrtjeineester en Wethouders voornoemd R I MARTKNS De Secretaris HKÜU VKR HuiUiilaDdscti Overzictit Renters correspondent b het westerlegor der Kussen meldt heden dat de voorposten van beide leger 61 0 lol 8 10 yards van elkander verwyderd staan Een aanval vnp de J ipanneis wordt orwacht De Bussitrhe batterijen hinderen de Japanners bü bet aanleggen van 1 lopgriuen Overigens it alles rustig Uit de warme lleediiig van liet onlangs geienden Ijjk van een Japanner blijkt dat liet apansche leger zich gereed gemfiakl heelt voor de wintereauipugne terwijl de Kussen geen wiiiteruilrnsting ontvingen Ue bi uoeuiing van generaal Koerupalkino lot oppeibevelhebber van alle Russisehe lioepen is met algemeeiio insteinminK begroet en al de operaties eer vergemakkeluken Van het onrlogsterrein zijn nog eenige berichten ontvangen die alle een hernieuwden slag in uitzicht stellen doch met elkaar nogal in strijd zgn Zoo meldt do Petit Journal dat pailicullcro telegrammen uil Moekden berichten dat het Japansclie centrum tol hol offensieve is overgegaan Sedert Maandag zon hot goheele vijandelijke front vooruit zijn geschoven zoodat op enkele punten do tegenstanders slechts op drie kwart mijl van elkaiir verwijderd staan Ook Reuters correspondent biJ Okoe s leger seinde dat dagelijks nieuwe operaties worden verwacht en dat een ernstig gevecht aanstaande is Lijnrecht hiertegenover staat wat Renterscorrespondent bij het Rnssische centraal ieinde nl dat de Rassen de Shao op hun linkervleugel den 2Uten overtrokken en FEIJILÊ ETOW 5 Onder t spreken had biJ zijn zwaron met bont gevoerde overjas losgeknoopt en bracht daaroit een klein met pluche bekleed koffertje te voorschijn Wat ge Ditl daai vraagt Eduard zeide de Spanjaard het hem aangeboden voorwerp voor zich op de aclirijttafel plaatsend wil ik natuurlijk gaarne doen maar er bestaat evenwel een klein bezwaar Ik bea niet zeker iet ge zjjn stem haperdn een vainiC k x binnon korten binnon aear korten tijd zelfs genoodzaakt zal zijn dit buis en Parijs te verlaten Ala ik iets wder nijn borasting neem heb ik daarvoor de verantwoordeliikheid en als ik op reis wat kon het te zoek geraken 0 naak a niet ongerust vriend I De bewaring is aleobta voor enkele aren near niet Voor enkele nren f Ja dat kleine ding bevat alleen iamilieptpieren en geachrilten van intiemen aard sedert voorwaarts rukten op de Japansebe slellmgen zich daarbij voortdurend versterkende terwijl bon batterijen onophoudel ik den vjjand blijven beschieten De Russen zouden deze loopgraven maken omdat bij den laatsten slag gebleken was dat onder het Japansche granaatvunr de ongedekte infanterie niet voorwaarts knn ruk ken L e7 e correspondent laat beide legers nog door een afstand van zes wersten goselieiden zijn Nog seinde Kouter dat de Japanners het dorp Laraaloen versterkten Ten slotte dient nog het telogr ira van den nienwon opperbevelhebber generaal Koeropatkine gelezen Ie worden waar li voor den dag van Maandag vi lkoiu n rust en geen gevechten meldt De correspondent van de ihib te Portsmoulli meidt dal hedeh voor hel eerst sedert hel bericht van hel optreden der Russisehe vloot in de Nooidzee ongewiine oorlogszuchtige toehereidseleii te Poi Isniouth kunnen worden waargenomen Hevelen zijn ontvangen om liet gereedmaken van seliept n üer reserve te liesp ledigen enkele der zieh in dienst beiindende kruisers waaronder de l ood Hope do Drake le Eclipse en de Terrible lieb beu bevel ontvangen zich g reed te houden om np het eerste bericht zoo te kiezen De kruiser Eclipse die zooeven uit hot buiten land terugkeerde nam nieuwe animanitie in Du Ensfelaelie Rlag cbepeii Victorious Illustrious en Majestic en de kruisers Lancnsler The seus en Endymion hebben bevel gekr gen Vrud igmorgen in zee te steken liericbt wordt dat deze schepen de Uussiselie slagselie en van de Ballisclie viool die naar men verw tclit over Kaap de Goede Hoop n iar bot Verre Oosi en zullen gaan volgen zullen en hun bewegingen zullen gadeslaan Men verwacht dat de kruisers on torpedobooten op weg naar hel Suezkanaal de straat van Gibraltar passeeren De gebeole lorpedoboolflottielje te Uibi altar is gemobiliseerd Üe commandant van de haven te Vigo begaf zich aan boord van het Russische admiraalschip om Ie berichten dat de regee ring aan do Rnssische schepen verbiedt zich in do haven van levensmiddelen en kolen to voorzien Desniettemin naderden Duitsche kolenschepen de Russische slagschepen die alleen voor mö van waarde zgn maar voor mjj hebben zg dun ook een zeer belangrijke waarde Welnu f Ziet ge ik ben vrggezel ala ik kwam te sterven had ik hot liefst dat niemand ze zag dat niemand wist dat ze bestonden Over een uur heelt het duel plaats Kom ik over twee uur hier tarng dan krgg ik rogn eigendom weder nit uw handen Koro ik niet terug ben ik gedood of zoo zwaar gewond dat het wel moet eindigen mot den dood dan werpt gij het koffertje zooals het daar is in het flinke haardvuur dat hier brand en ge blijtt er by tot alles is verteerd in asch Bjj het aitapreken dier laatste woorden was Eduards stem door b l verkropte san doening ecnlgszina heeaWi g worden Dat is een dienst Ed ard dien ik u in elk geval bewijzen itt f Hf borg het hem Jijovortronwdc voorwerp in een der laden vaa tijn scbrgftafel achter slot zeggende Daar is t voorloopig wel bewaard bet komt er niet meer uit dan om aan u ter hand te orden gesteld ol voor goed te worten remietigd Zao ia tRoed riep Edsard de Lairis ik dank a wel I Vooral dank ik n voor uw bescheidenheid die a weerhouden heelt mij De commandant van de haven protesteerde on zond sloepen uil om den ge ngvoerder van de kolenschepen het bevel over Ie brengen dat ij gehoorzamen moesten De Russische admiraal bracht oen bezoek aan den militairen gouverneur van do huven en gaf op herhaald aandringen z n eerewoord dal bO geen kolen zal laden in Spaausclio walcren Hjj vroeg echter verlof 400 ton steenkolen te mogen laden op elk schip om Tanger Ie kunnen hereiken Drie kolenschepen zyn naar Tanger vertrokken twee blijven bi do Rusaiacho schepen De Russische consul dio aan boord van de oorlogsschepen ging verkinurt dat de equipages zenuwaelilig zyn de vaarluigen die iu de liavi u rondvaren nauwkeurig gadeslaan en er voorbereid op schenen elk oogenhlik tul den aanval over te gaan In Engeland spreekt men nalonrip slechts over eenii a ik hel schiind ial op do Dogger baiik Tueii de kiiiiing Dinsdag Ie Londen uil Z jn palels naar imi station iu Liverpool street reed werd lm op buileii owoün hartelijke wijze door een ongemeen laliijke schare toegejuicht Men zwaaide met lioeden en zakdoeken ilsüf Z M zoo naar het oorlogsterrein VMtrok Hij ging cehler nnnr Newmarket doiHiedrennen zien Om te voorkomen dat opgewonden Londenaars eoi andere soort betooging tegenover den Russisehen gezant zouden houden men weel dat hij Maandagavond hij zijn aankomst aan het Viclorin stniion onheusch ontvingen weid waren er een aantal agenten en stille diendeis in do buurt van hel gezantsciiap geposteerd Eigenaars van stoomtreilers di aan het visscheu zun in de Golf van Biscaye en op de Spaansche kust hebbon de regeeriiig verzoelit oorlogsschepen af te zenden em die Ireilors Ie beschermen Naar t heet heeft do admiraliteit daar wel ooren naar De eigenaars van de Ireilors die Ie Holl van üoü n koude rei zi n thuisgekomen zeggen dut behalve do schade door hel Russische vuur aan de booten toegebracht i j ook groote verliezen geleden hebben doordat de bemanning van een aantal Ireilers om een goed heenkomen te zoeken de treilen hebben doorgelfapt en de n etten dus verloren zijn gegaan Heden worden de slachtoffers to Hull begraven Daar zal oen plechtigheid van gemankt worden Uit Petersburg komt bericht dat hut Russische eikadur dat den slng van Doggersbank aangaando die papieren een enkele vraag Ie doen want zoonis wü tot elkander staan hadt gg dien ik als qen ouderen broer be schouw on nagenoeg als een vader eerbiedig daartoe wel eenig recht Een vriendschapsdienst die verkocht wordt die met voorwaarden gepaard gaat houdt volgens mgn meoning op een vrfciid schapsdienst te zijn gaf de Spanjaard hem ten aptwoord Overigens weet ik wol aal gü een man van eer zijt Eduard en daarom ook behoefde ik n niets to vragen omtrent belgeen gU aan mil toevertrouwt Wat nu onder mjjn berusting is bevat ik bon er van overtuigd niets wat hot meest kiesche geweien zoo kunnen kwetsen Kd lard e Lairis word een weinig bleek Hi zon wellicht op die laatste woorden van don ouderen vriend nog iets gezegd hebben wanneer niet op datzelfde oogenblik de deur ware geopend voor twee andere bezoekers Haastig zag hg om en bemerkend dat het de beide verwachte vrienden waren die binnen kwamen ging hjj hen met eenigc gejaagdheid Ie gemoet alsof t hun komsl was die hem oen bjjna mtrkbare verlichting bezorgde De beide bezoekers waren André Betten de zwager van Joan Omeron en Louis do Noirtier de tweede secondant van de Latvia gewounen heeft onder bevel stond van schuntb nacht von Viilkersabm Do plaat van Gould in do Wustniinsler Gazelle van Dinsdag lelt een Uassiseh zeeoffieier voor die in panisrhen bchiikzgn verrekuker laat vallen de baren slaan hem steil op het hoofd en mot uitpuilende uogen staart hjj naar de versrbijning oen vloot van visschersvaartnigen raaar daarachter een reusachtig pantserschip en uil het water grgnien hem lapnnnci s tegen Het opschrift is zoer hal li k gevaarlijk delirium Dat wil zooveel zeggen ter verklaring van de zaak cherchoz Ie wotke I In du Pali Mall Gazette een plaat van ilalkett oen Russisch zeeofScier te paard op een oorlogsschip met beide handed een revolver afschietende en alaopsclirift Auiokl Gisteren is voor den krijgsraad te Parys du behandeling begonnen van het proces lej on de olflrieren Kollin Daulnche KranQois en Maréchal Daulrichu wordt vervolgd wegeus sehriftvervulsching en de drie nndeie olücieren wegens verdutstoring van een som van 2 0l 0 frs die gebruikt zou zijn om geliiigi n in liet proces van Rennes om te koopen De lauj was overvol De voorzilter van den krggsraad is generaal Berlin Luitenant kolonel Uabier treedt op als ambtenaar van het openbaar niinialuiiu Onder het publiek bovenden zich Jaur s Lniwri Joseph Keinach en andere bekenden nil de affaire Van do getuigen was niet verschenen generaal de Gallifet wegens ziekte Do regeeringscommisBaris hn B eonclusies gesteld om op grond van de amiirs tiewet van 21 December 1900 do vervolging te doen vervallen Den eersten beschuldigde Dantriche werd vervolgeufl een kort verhoor afgenumon 11 1 protesteerde tegen de bosehuldiging dat h valseliheid iu geschrifte zou hebben gepleegd door uil een der liueken oen tweetal nomen lo rndeeren en deze door oen anderen naam te vervangen 11 1 ontkendi ten sterkste oiiregelmatiglieden in de administratie te hebben begiiaii en verklaarde steeds volgens de bevolen van zyn saiterteuren to liebben gehandeld Hg verklaanlu teveus dat by wel de kas had geboudi a maar niet belast was met de buekhoudinK Do Hpaausche minister van minne beeft aan de overheidspersoiien in do havens gelast voor een strenge handhaving der onzijdighcid te waken Onder geun onislandigbedeu mag men aan de Hussiaclie oorlogsschepen die te Vigo en do Villa Gareia Na den beiden beeren de hand te hebben gedrukt had door hom do gebruikol ku voorstelling uats Mgnhoer Louis do Noirtier Dun Juaii Oameron gemraal in dionst van Don Carlos een vriend mijns vadors en dio mg het leven heeft gered een man die om zoo lo zeggen voor mg het geweten Is 1 Louis de Noirtier deed twee passen voornaarts bleef loen slokstgf staan en boog daarop hot hoofd op die zonderlinge sihokkeiide manier die u doet vreezen dal het van den romp zal vallen muur die nochtan s by suininige jungclai in do groote woreld veel te lang in zwang biytt Zeer mager zeer zwak en zeer bleek zigLouis de Noirtier mot iets vcrmoeids mhouding rn gelaat er nit als een aristoerutisch lykbezorger die alle vrengde in denban schgnt te hebben gedaan en wiens somberheid ook nl eoii modenriikel volstrekt niet met zgn leeft gd was overeen te brengen i Voor deze gelegepbeid was bjj geheel in t zwart gekleed met oen tot aan de kin toe dichtgeknoopte jas on wie yner vrienden hem zoo had gezien zou onmiddeliyk begrepen hebben welke taak thang door hem rervald morat worden Worit ttnolgd