Goudsche Courant, dinsdag 1 november 1904

Geen Kiiikhoesl Geen InHuenxa Om Woensdag 2 November 1904 43ste Jaargang iNo 9558 GOÏIDSCHE COURANT l ieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken leleluoii 83 ADVtUTENTIEN woiden gtpliatst vui 1 5 legel a 50 Centen ledeie legel meei 10 Centen Gioote letteis weiden berekend naai plaatsruimte Inzendms van Adveitentien tot 1 uui des midd rekiooii No 83 De l ilg a e dezei oniant geschiedt dagelijks met uitzondei ing an Zon en Feestdagen De prijs pel due maanden is 1 25 iraneo pei post 1 70 Afzonderlijke Nommeis V IJ F C K N T K N 2aal lilJIIISiTMIN Sociëteit ONS GENOEGEN GoiDi BAARLËHSGfl TOONEEL Directie LOUIS UOUWMB ESTFB ülnsiag 1 H nnr Slechts één tiikelc Buitengewone VoorstelIln r ROMNC OKÜIPIS tragedie in 3 aldeelmgon van SOPHOCLES In Nederlandscbe dichtmaat overgebracht door Dr H v HERWEEDFN Koiiiiir Ordipna LUblS BOVWHI EKTEII De verdere rollen wordt n vervnld door de Heeren Prits BonwmeeBter E Erlmanr Louis de Vries Q J v Staaldagnen Ch Uillmijs R Bouwmeester E Brouiverende Dame W Erlman Snsbach A Beakers Mary Beekman en M 14rber Bui eau 7 uur Aanvang 8 iiui Prjzen der plaatsen voor Vreemdelingen 1 IM Voor Loden der Sociëteit Ons Gi noegoii iO redactie Plaatsbospreking Ma indigivond 31 October van 7 10 iiui m Dinsdag iiji den dag der voorUelling van 10 3 uur 4 eon Grijs Haar lïM t i I Vleiiwe londiMi l dot t df t uze haren binnen tnkek dagen vuidnuiKn maakt het baar glanzend en iachl belet het nitvnlltn en neemt de ptlletjes van het boofd weg Eiscbt op den hals London P r I l Hf m l t m per flacon Verkrygbaai in de KOZLfJDAAL M 9 hg Izaali Cals Papiei molen iOUüA Gasornamenten in alle stalen Supriso Pondanls Kronen voor Salons Eetkamers Zitkamers Seire ORNAMENTEN voor Wlnkelverlichting M M V LOOIT Gasfitter Dnbbelebnnrt B 13 Telefnr 117 SPECIAAL MAGAZIJN VAN f erlichtings jfrtUtelen BADEN GEIJSEKS KOOKPLATEN GAS FORNUIZEN Onnooraeluke keuze nieuwste soort GASBALL0N8 ÖROOTE VOOEKAAD GEEHAILLEERDB fiOEDEREN giltvr uit de Kanper Mrhken BERK EN ZOON Eeniji adres voor fidsgUiliclil iMaooJijiiyeD OFrVAirGEN alle soorten WINTEESCHOENWEEK sterke SCHOOLLAAEZEN OVERSCHOENEN merk de Weegschaal etii in het orilbm nilsch Mm m barzeiiinagdzijii KU IWRO Eao tegenover da Kteiwegsteeg Aanbevelend C SMITS AUe repuratiiin en nangeineton werk Gouda Druk V n A BRINKMAN Zn Koninklijke tilihhoesl Iiillucnzn Itorsl oil liceLiuiMiooniiij binnen den kortst mogelyken lyd te doen genezen neemt oiimiddi Hok de toevlucht tot de van ouds 1 Keilde lx KiooikU tn vveu Idboio imU Superior Druiven Borst tionig Extract H E L I i r II i uit de Koninkloko Stoomtabnek DE HONINGBLOEM van H N VAN SCHAIK C DEN HAAG Hoticveranciors Flacons f 1 70 ets 40 et b i Firma WOLFf Co Westhaven m G la A LArBÜSTPIS Kleiweg P loO ouda F B VAN MILD Veerstal Li I2D te m li A BÜUMVN MaorUrecht PINKSH NuumrUrkad JJul AN ï n ESolüM Sciwonlumen J Th TOItKUN hit U V WIJK Oudmtr A SCHEER Ihatlrecht F VV v EDK hidrwater h van mk HEIIDEN te Remvnjk P v o SP K MoercapeUe LI v o Wl Mi WiMmgsMot Wed J H Lfel Waddmqitem M KOLKMAN Waddm mem V A uu CItOl T Oudeicaier A D JONQH Oadeaatfr J P KASTELEIN PoUbroeterdam D UIKREH te Betmhop pimwfniwf PRAEPARATEN VAN Olllna l a rrk Vl A ie ne t fc chtlge en vflMterkende KINA WnN tegen zwakte É VgUlng L aiv tty j u jebrekaan eetlurt lechte M pUfVertering zenuwhool dpljn ter versterking nd ziekte of kraambed koorts en hbre gcvolgeiL Ê 0UINA1 AR0CHE FERRUOINEUX m hel i onder leton Bloedgebrek Bleikzudlt kwalen van KrlHschen leeftijd sni Vykr igdner in te ni a 1 90 en 1 pllf p apor Toediaam versterkend aangenaam vjnsmuk voordogelijkschgeb uik llivyi yxxyny p kinderen zwakkenonklIeraoHtlgegealdleneeeiuinlebe velen Als ganeeskfachflge drank i j stoornissen der spiJsverterlngiorgaiun en dlarrhée ook oor lUigelHen en lie ne k n lere 1 s jl I j X 70 4 M Kgr O 90 4 X Kgr O 50 Chemisch Mgl j CIjikcr peclaai voor Kindervoeding ui bussen i Kgr O 90 QUINALAROCHE FERRUQINEUX m hel blunder teioQ Bloednbrek Bleakzooht S zuivere A Kt O 50 K Ki r O AQihmSI l loriir rtpn i i ken ener haWe Cigarette is voldoende ter beslnj rt HIIIld lgcirCIICII j j p j aiivaUen vui Atthma etc In 3S sji 4 o 80 o O 50 Tamarinde Rnnhnrm pruit puroatiep tegen veratopping Aam Migraine CongeMissetc vooral ook islaxan voor kindertjn bew jzei 1 Tamilr ode Bonbons van KkAPPFI lEN HOLM belangnjke diensten daar de vorm voor het k nd begeerl ijk en I naak aangenaam s Prys pet doos 0 90 en O 50 altnialf PaciillfaS algemeen erkend als het BESTE hnnmlddel 1 Verkoudheid en Keelp ll hel is ëëi slijmoplossend en verzachtend middel bU uitnemendheid uitsluitend in D flesct e verkr j l aar Pr js O 20 per fleschje frtK wrahn ytm KRAEPSLIEN ft HOLM te Zeist möm a tan rocTMtw pan MfiieltrM wfKÉttip lie nanm ttt hamtttekentitg tit rtririjtbaar h f de meelte lipclhejteii en ÜroffMen KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST yyij JDe Eclxte KUTADHUPPELS van Dr DE VEIJ met nevensstaand labiaksmerk zjn overal verkrjgbaar A 1 f Chemisclie abriek van H NlNiMXG den llaig ADVERTEmM in aUe Couranten worden aangenomen dooi het Advertcntie Biireaii vao BKIi KMAN ZOUK Telephoonnet Qouda Abonnement 40 per jaar voor pt r ceelen binnen oen kring van K M 1 gelegen Aanleg tn mdoiliiiud i ili Het net II aangesloten nin h l Ryks Inter communaalbsroan 0 i 1 Aug 1904 142 verkregen aansloi tingen Contracten en voorwaarden verkrygbaar aan het Bureau ACHTER DE VISCH MARKT Sedert i jaar hebben tich n KeUaad p tjlj de l oktoren en hot publiek de over de ganseha wereld bekende en vooral door Ie vronwen geaochte Zwitsersche Pillen van den Apotheker Richard Brandt doep kennen ala oen zeker werkend amngenaun absolunt onuchadel jk e i daarby goecikoop huiamiddat bij VerSloppIng gspaura met onweUijn maftg pji oprapngon gebrek aan eetluat loomhed m de ledemateu aleeht humeur bloedniindrang naar het hoofd en de bont hoofdp jn bartklopping duiulinKen benauwdheid lever en galaandoaningen eai ij ujo onovertroffen voor de Zuivsrlng Vflli h t Bloed Bedere dooB van de eohta ApoUwker Kchard Üraiidti Zwiteericbe Pillen draagt esn w t Kriiia op een rood veld Z j iijn verkrijgbMr k F ÖTO bij den Boofddepothouder voor NederUdd F E van Banten Kolff te Rotterdam B by WOLFF Ce Goud en Metaalpoetseztract m ik ROOD KRUIS nit de labriek van Firmi H SARDGMANN te Zeïenaar en Emmerik tpttniteu lie kroon Verkrggbaar to Gouda bg R ZANDVOORT M A CATS H 7ANDV00RÏ J S MOSSEL Firma L DE lONG A DROST e Woerden bfl N DE KRÜIIFF Zenuw en üaaf lyilrrs wordt oit overtntgmg ala een werkeltjke hnli iB den nood het boek aanlievolen Na ontvangst van adrea per bnefkaurtworl dit boekjo franco per post toegfionden door BLOKPOFLS öooJch ZaïtbommnI J 1 9 KË ISGKVl ti iNRXCiJilNGBN WELKE GEVAAR SCHADE OF HINDER KUNNEN VEROORZAKEN BURGl MEESrFR en WETHOUDERS van Gouda Gelet op de arlt 6 en 7 der Hinderwet Brengen ter ilgemeene kennis dat op de Secre larie ter visie tijn gelegd verzoeken met bijlagen van De Directie der Naimlooic Vennootschap HoUawln te Wt Mmxveen om vergunning t het oprichten eener fabriek vin houtbewerktn in het perceel gelegen aan Ie Boelpkade Wijk R No 37 Kiidaatraal bekend Sectie A No 3Ó24 Van Silievoldt Horatink te Rotterdam om vergunning tot oprichting eener sigarentabnek met droogenj voor sigiren in het perceel gelegen Tin de Peperstraat Wijk K No 74 Kadastraal bekend Sectie D No 1784 Dat op Dinsdag leii 15 November 1904 des nami idags ten ure op het Raa Ihuis gelegenheid IS om beswaren tegen de gevraag é vergunningen in te brengen en dat gelurende dne lagen vóAr djcn dag op ie Secretarie der Gemeente v in de ter zake ingekomen bchnfturen kan w r len kennu genomen GOUDA len 1 Novembef 1904 Burgemeester en Wethou Iers voornoemd R I MARri NS De Secretiris RROUWlR Uuilenlandscb Overzicht Reötcr meld uit Moekden van 31 Oct Na eea rast van völe dagoii begon gister narht m Itet Znidoosteo het gebulder van het zware geschat weder De kanonnade duurde tot hedenmorgen voort er bad een gevecht plaats tusschen verkenningen Aldeelingen Japanners trokken in het Zuidoosten de Sha ho over Een grooten slag wordt deze week verwacht Ëen geheelü reorganis itie van het leger 18 aan den gang Generaal Kooropatkine voer het opperbevel Admiraal Alexejef is gistereb naar Rusland vertrokken Koeropatkine meldde gisteren aan den Tsaar In den nacht var 30 dezer zgn geen berichten ontvangen over gevechten m het front van het leger Opgemerkt werd dat de vuantl un strydkrachten van bet westen naar bet oosten verschuift Naar bericht ordt krggen de Japanners uit het zuiden 80 uU Fengwangsjeng versterkingen Men kan op grond van deze berichten besluiten dAt de Japnnners een emde mukeii aan jle FEVtLLETO 9 Hebt gt gedurende de tien jaren die wg m reed in Frankrijk wonen waar g een veilig toevluchtsoord mocht vinden hebt gg vooral in het laatste i r nu ik zoo gelukkig met André Berton ben getronwd en gg met om t zamen zgt dan mets kunnen vergeten gaen atitand vaa uw vroegere denkbeelden liannen doen F Ik had zoo gehoopt dat het familieleven dat genoegens van den huiseIgken haard u tot andere gedachten zouden hebben gebracht Teresita we moeten eens ernstig samen sprekec want dat wordt emdelgk tgd Toen w hier in Prankrgk kwamen waart ge nog te jong om allea te begrgpen en later heb Ik iquettelgk met van het verleden willen spreken om uw Moeiende levensleote niet te bederven door de herinnering aan zoo eel tranen zooveel bloed en zoovete sombere en mettcüia hwlige vorpliohüngen Ik wilde u ong zien in uw jeugd maar ik wilde tevens wanneer ik mün broeierlgkeo plicht tegen opsttllmg van hun troepen om tot den aanval over te gaan Over dig is het weder taraelök warm s nachts echter bereikt de koude 6 graden onder het vriespunt De gezondheidstoestAnd der troepen is goed Het oostelijke Russische leger van generaal Koeropatkine blgft nog onder diens per soonlök bevel staan tot de aankomst van den nieuwen generaal wanneer de onmid düllgke operaties uit de hoofdstelliug een aanvang zulkn nemen Do Jtipann r8 zonden op 14 dezer andei halve divisie van Port Arthur naar Liaojang om de troepen van Oyam te veiateikbn De Russen zyn na wat aantal betreft in de minderheid Generaal SlÖssel berichtte a in Itn Tsaii dd U dtzer De vgand worpt bomm n v in U cAi doorsnede in d versterkingen op het nooidclyk en nooidoostelgk fiont ten oo ton van den gpoorweg ui m do Door artillerievuur en uitvallen van de bcheipschutters dwingen wg don vgand zeer voorzichtig te zgn De troepen strgdun nog evenals voorheen Y mei h ldetftnoed niettegenstaande alle vor mooienis en ontbering Wg bidden Uwe Ma jtsleit Oil de Kci erm om Uwen regen Op 24 dezer openden de Japanners over de gehtele Ign het vuur op Port Arfiur wat d oor de Russen beantwoord werd Op 26 dezer veroverden de Japanners eenige stellingen Ëen telegram van genei aal Stössel van 17 dezer aan den Tsaar meldt Gisteren open den de Japanners een tegen uur s namid dags verfaterkt kanonvuur op de forten en versterkingen op het noordelgk front nabg den spoorweg De vgand begon deze ver sterkingen aan te grgpen terwgl hg in de nabgheid bg het dorp Palitsjwang zware veldartillerie naar de spoorweglinie vooruit schoof Door het vuur van onze artillerie en scherpschutters werd do aanval van de Japanners teruggeslagen Te 7 uur a avonds hield de strgd op slechts de gewone be schiettng duurde den geheelen nacht voort De verliezen der Japanners zgn belangrgk Wat men ook moge denken van het op treden van admiraal Rodjestwensky en zgn mede bevelbehbers het wordt steeds meer duidelyk dat zg van bet oogenblik dat Li over n als geëindigd kon beschouwen vrgwiUig weder de boeien dragen die ik tien jaar geleden om uwentwille had afgelegd Ik wilde het geluk van mijn zuster bevestigd zien opdat niet allen die den naam van Cameron dragen tot oen eeuwigen rouw zouden gedoemd Z jn Er verscheen on traan in het oog van den man wiens gelaat uit brons scheen gegoten te gn en druppelde langzaam langs de holle kaken af Nn zgt ge getronwd en de levensgezellin van een braven man dien uw hart bad uit verkoren en die t waard is door u bemind ta worden wel met rgk maar toch tegen de mateneele zorgen van het leven voldoende govrgwaard Met het oog op dit een en ander wil ik thans een weinig de gordijn opheffen waarmede ik het verleden aan uw oog ontrokken hield met om n te bedroeven maar om u mgn gedrag te verklaren zoowel wat het gisteren als wat het heden belreft Ik luister mompelde Teresita die bg die zeer ernstige inleiding een weinig bleek was geworden Hg liet haar van zgn knieën gljjden vatte haar bg de hand en geleidde haar naar de twee portretten Die twee vrouwen kenl ge met waar f Ja t zyn mjjn moeder en mOn schoon ban verltten werd een volkomen gebrek aan zeelaanschap en aan kennis vac de interna tioflale m ritieine gebruiken getoond hebben Berichten mt Denemarken geven een denk beöld fan d e bezorgdheid die m Deensche marine kringen heeischte over de zonnler hage onbekwaamheid vin de Russische zee rfflcaer6o Zg schoten zelïs m de Deensche wateren op oen Deensche torpedobool in de raeenmg dat het een Japansche was Ii en Doensch zee officier zeide Wanneer deïe vergissingen van de Russen met op ettelgk plaats badden en het gevolg zgn van on wetendlieid of 7enuwac itigheid dan komt het eskader nooit m het Verre Oosten Nnuwelpka was het eskader om kaap Ska l n heen gestoomd of het beschoot achter cnvoigens hot Noorweegscheachip Skaatrt het Zweed cho sohip De üfflciease Noiddeutscho En de Köln Ztg da Russische verkla llltgen besprekend dat de Japansche wgze vun oorlogvoeren het Nipponisrae de oor ZAftk van het gebeurde is zegt 35dolang hel tu schen de beide oorlogvoerende partgen blgft is het ons betrekkeigk onverschillig wat zg van elk iar denken maar wanneer dïe zienswgze een vorm aan neemt die gevaren meebrengt voor de bo langen van andere staten dan moet de hou ding der neutralen een verandering onder gaan In het opperbevel vaujde Russische marine bestaat een neiging tot antocratieche uitbreiding van bevoegdheden waarvan het gevolg IS dat het Russische ministerie van bmtenlandsche zaken voor groote moeilgkheden komt te staan Deze botsing van de beide departemen ten IS in hooge mate gevaarlyk Graaf Lams dorf stond voor ernstige verwikkelingen en hlechta door den krachtigen bteun van den Isaar kon b j optreden tegen de onruststo kers van het marine departement en oen einde maken aan een conflict dat noch door hem noch door zgn politieke raadgevers was ge enscht en dat voor Rusland onder de tegenwoordige omstandigheden hoogst nood ibttig had kannen worden De toestand van spanning dnurt voort De dorrespondent van het Journal te Moekden acht een nieuwe groote slag aan zuster Ge waart nanwelgks drie jaar toeiji dw moeder stierf en vgl jaar toen ik mgn vro w mgn goede engel moest verhezen Ja ik wist het beiden zgn reeds IpBg doo l Maar wat ge met wist kind is dat beidbn voor mg gestorien zgn om mgnentwiUel Hg kwam weder bg de scbr ïtafel deed zgn zuster plaats nemen en toen hg tegen over haar gezeten was sloot hg baarbede kleine handen in de zgnc Ik luister mompelde Teresita voor de tweede maal IV Tien jaar geleden begon de Spanjaak d met een zachte stem waarin door de oilt roering de nensklank sterker hoorbaar was tien jaai geleden stond ik met den titel van generaal aan het hoofd van een diviiie inssrgen en die in Spanje gelgk ge weel bet zoogenaamd wettig gezag dej oorlog hadden verklaard Verscheidene jaren achtereen reeds was de strgd met afwisselende kans geVocrd het was met de eerste van dien aard ijet zal ook niet de laatste zgn geweest 0 ik weet wel er kwam iets bitters in den toon zgner stem ik weet wjel staande Russen en Japanners stann met een fiont vin 50 kilometer tegenovoi elkaar Onophoudelyk leveren infanterie en artill 11 gevechten De beide vgandoi kunnen des nachts elkanders bivak vuren zien Van Nodzoe s leger verneemt men niets De mee te aandacht trekken de gevechten m het Westen Uit fatsiapoe f fsekiapoe aan de Hoenhü 10 mglon zuid west van Moekden wordt g meld dat de Japanneis een zekere bedrg vigheid toonen op hun voorposten bg do forten Tsoetsin en Poetsawa Paitselai 12 KM z w van Uekiapoe Ken detache ment van het Samara regiment vocht den geheelen dig met afwisselend gel ik tog n twee vgandelgke regimenten infantene In den naeht vermeesterden de Japanneis m belangrgke vtrschansingen te hebben aange legd het dorp Isoetmn en staken dat in brand Dat Uoetsm ih blgkbaar het linsin aai van Koropatkm triomfantelgk ztgl dat h t door zgn troepen neder bezet crd nadat de vgand het had plitgebrand Do Russische geiieiale stif stolt d totale verliezen tusschen 9 en 18 Octi her p 800 officieien on 45000 man Trots de herhaalde ontkenningen van het bericht dat Lord Milner erhslig verlangt naar hot oogenblik waaiop hg de heeis hüp pg in uid Afrika zal kunnen nocilcjrg n komen herhaaMelgk beriehtm uit I ngeltud en Afrika die dat oogenblik als zeer lan staande aangeven Lord Milnei zoo wordt thans gemell IS Igdonde zgn gezondheidstoestand i uit veel te wenschon over h daarom al Ig voor Kerstmis met veri f na ir K iropa kom 11 Men verwacht dat dit Ie voorbode van zgn aftreden is waarsclignigk zuo zegt men ü hg niet naar Afrika terugkeertn Maar Lord Mihior is nog te jong om het otium cum dignitate te verlangen lig 7 il zich aan kngclands binnenlnndhche pUiliik wgden ii n de Chiimberlauiparlg maakt uh gereed hem met open armen te ontvangt 11 als een commg man Voor zgn vervanging m 7uid Afrik i noemt inen leeds namen van invloedrgk personen Lord Ballour A Hurleigli n kolonel Sir Duncan Ward De laatste die jaren lang in Afrika gb werkt heeft schgnt vooral groote kans l hebben Hg was t dens den oorlog adjudant gereraai in Ladysmith en later directeur v tii het departement van verpleging der veldtro dat wg Spanjaarden voor halve uildin doorgaan voor etn volk dat dooi un aan houdende burgeroorlogen k M in li l verderf stort Wat rag belrtft ik ben ir fier op te bchooren tot dat ras tegeiiwo r dig het eenigo in Europa waarvan it dn man tot welke parti hg ook behoort 8tetd bereid is om voor zgn overtuiging en 7gn goed geloof te strgden en te stoivpn Ik streed dan ook zondtr ontmoidiging hoewel ik wist dat er geen onmiddcl K gunstig gevolg an al onz n bcldcnraoed ti verwachten was Ik streed voor di guod zaak zooals mgn vador bet hnd gidaan die bg een uitval der insurgenten werd gevangen genomen om daarop door dt o er winnaars te worden dood esrhot n Ik striod zooals mgn voorvaderen bet hadden gedaan al de Gamerons voor God het Vaderlimd en den Koning Mgn moeder die als wodu e md twet kinderen achterbleef verzamelde h t overschot van ops fortuin dat 7eer tan ieulgkwas geweest maar bgna geheel voor de gutdezaak was ten offer gebracht en wgdde haarleven grootendeela aan mg om my Lot eiiiman te vormen zgn vader waardig die oo heldhaflig onder de vgandelgko kogcli was gevallen t Wordt vervolgd