Goudsche Courant, donderdag 3 november 1904

Vrijdag 4 November 1004 So 0560 43ste Jaargang mmm mmmi iMeuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Teletoon o S3 AOVEKTENTIEN worden gfepUatst van l 5 reg els ii 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden l ereken l naar plaatsruimte Inzending van A lvertentiën tot 1 uur de midd I rletuon Ko 83 De Uitgave iezer oiifant geschiedt dagelijk s inet uilzoiidcfiiigvan Zon en Feesfdag en De prijs jiei drie maanden is 1 2 5 iraneo per post 1 70 Afzonderlijlic Nommevs VIJF CENTEN V iaei id TE HU UU in da Krttgetlaan HEBRBNHIJIZEN met TUIN 6 Ka3i ï mime Warande Kettlien en Kelder voorzien vin öa en Waterleiding Direct te aanvaarden Te bevragen TURFMARKT H 258 Geen Grijs Haar m eci De Nieuwe L iiilon doet de gijjiie haren binnen enkele dagen verdwijnen maakt lijst liaar glanzend en zaobt belet bel uitvallen en noemt de pelletjes van Let boofd weg Eischt op den bak Loiulon Pr ij si i SU en l t lSO per flacon Verkrijgbaar in de EOZENDAAL M 9 bii Izaiik Cals Papiei molen iOUUA Wie ektjr ïyo a i EchtA Glkel CmCao te ontrungon twimvn KMtebl en na rele rtufuuuiogen in den kaodal gekoiueo oi du iko awu im aitTindera Dr mohaeli varvMnllfd 9f da bestu jsactiinea ia M wanldb romda tabkliueuunt va Qebrft StoU wok t Keclen ilaolw Btkel Cacao In vitrkaatco biuaw Dw tOni Cmiao k met nwik fakMkt eo e ungeouas g zonii drank vaor é lijkicti gekruik een 4 2 thsdeptli vaa t pcBdw Toor on kop Oh e ltt Ala genteakracfetige drank bi nl m iMrrbae ainsiits met water te efcraike Vwkrijgbau bi de Toomucu B 1 Apothoksra aa 1 Ktt K yBw4w f 1 c 80 il ScoenalvtttegeQwiwriifac fwr IM r luHttt IttttnfcMl Imnterdam Kalveiatrait 1 Gasomamenten in alle stijlen 8upris J cndanls ISronon voor Salons Eetkamers Zitkamers Serres ORNAMENTEN voor Winkolverlicliting M M y LOON QasAtter Dabbolebuurt B IB Telelnr 117 SPECIAAL MAGAZIJN VAN É eHichtings zirliketen BADEN ÜEIJSERS KOOKPLATEN G ASFORNIJIZEN Onnoemelijke keuze nieuwste soort ÖASBALLONS ÖROOTE VOORRAAD GEEHAILLEEBDE GOEDEREN giltvrü nit do Kamper fabrieken BERK EN ZOON Eenif adres voor Gaitglueilicbt iieDOodigdliden lle oorten WINTEESCHOEN WERK sterke SCHOOLLAARZEN OVERSCHOENEN merk de Weegschaal enz in het Jloordbnikanldi Schoen en kimiinagazijii KLblWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Aanbevelend 1 SUITS AB reparntlPn en aangemoten werk 3on m BrultTM a7bRINK1IAN ét Z 3111 1 Gt eii iiikliöesl I eeii liilliiciixa Koni H We n IJiiikhocsl Intliienza TXbriek r ï orsl en lt i taaii l iiiii r J rc ailiiRl OtlB I binnen den kortst raogelijken tijd te doen gonoziMi neemt onmiddellijk de toevlucht tot de van onds beliciiilo heli loonde en wereldberocnxli Superior Bniiven Borst lioiiigExtract lil K L I i IB uit o Koninklijk Stcgmfabriek DB HONINORLOEM van mèéSmé H N VAN SCHAIX t jUyUllSCHwW DEN HAAG Hofleveranciers i£i mm Flarons f 1 70 ets é t b j Firma W OCFI £ C Westhaven 19H Wo A LArBSSTErK KhmeaV loO loiida K II VAN MILD Veeistsl 11 120 te t oH h A BOUMAN Moordrecht PINKSK Nteuwfrktrkad l ltel A N yKs i¥ iViS hoonhoveri J Tn TOItKKN o J I V WIJK Ondmnn A SCUEKU Haailreeld V VV T BDK Oiidêwater 1 van nes HEMIIEN te llemmjk P o ÖPr K Mo rcapdk 1 d STAIt WaUdingmen WmI J HdLST WWA nween M KOLKM M Wadditu êvren I A uk ültOt T Ovdtmattr A I JONOn Oudewaltr J P KASTELEIN PoUlroektrdam v 1 ItlKKEtt te Bparliop SANGUINOSE I zuiver iilaiilaiirilig afdoend mlddci legen binedariiiofde en ïennwz ttaltle I Ondergeteukende verklaart hiermedo dat zijn dochter die igdende was atin bloedarmoede zenuwacliligbeid n gebrek aan eetlost na t gebruik van zes fl icons Hunguinose gvbeel is bifrstöld Volgaarne verleent h j ii vrijheid om in bot belang van anderen dit scbrijfenïe gebiuiken Met hoogachting Uwo dankbare dw naar j Andel ARIK KAMERMAN Wat de Snngninose zoo annbovelenswaiiniig maakt ih dit dat nok do zwaksfu I gostollen haar zoo goüd voPdragi rt Bynii altyd ondel vindt men diidulyk goed govolf Do Sanguinosc vertleugt zich dan ook in on voortdurend toeneinoud debiel I ïn do mccsto gevallen is twoomaal per dag oen eetlepel 15 giain voldoende Dan duurt een flacon tion dagen Cff kost U de behandeling slecht 12 l 15 el i per dag Oat iH i oerlkooiier diyj eealg aiuli r ilertielIJk mUhIid Jier fl 1 1 50 6 fl 8 iS fl f 15 Verkrgghaar te Gouda bü VOLF Co iWesthaven ee 5 HotelReslaurant Kkreiken SROOTE MARKT G JI A Ueheel nieuw naar de eischen des tijds gerestaureerd frissche Kamers en prima LOGIES met degelgk ONTBIJT I f SO Aanbevelend Nette Keuken 09 55 A L KREIKEÏÏ Cuisinier Mil Zaal KOmil der kieleilO tSGKMIiËK 5l o D D A ZONDAG 6 NOV B avonds S nor SeuBationeele ToorstelUag van MOOBRNE WONDEHSN Optreden v d vermaarden Illnsionist CHAMRLY Groot succes in alle hoofdbteden van Europa Opgetreden voor HH MM DE KONIN GINNEN ten Paleize het Loo moderne Too eertfen Optreden van Mile Marguerite KARDEX3 met hare Mysteriense pirittstische Experimenten EXCELSIOR of de Brug naar de Geestenwereld De Geheimcnisvolle öeestenkamer De antwoorden van gemateria4iseerdo wezens uit een onzichtbare wereld 4 lj e en vry in do Inclit zwevend Raadsel voorgetiteld door MAHOMEDA Blntréo Ie rang f H Leden ttO et lie rang 00 et Ille rang 30 et Plaatsbespreking 10 et Verkrijgbaar in flesseben liO ets 7ïi et ent y S bd H H Apothekers en Drogisten Let ov het meili ASK BUI F AD RICHTER Co Rotterdam Te Goiiba b8 C LUGER Apotheker Markt en bij WOLFF S Co esthaven 198 il i HM tMti WMluddittali n f ê mtkkalyluu twUsUM Toot Hmtm ea vooral Umti to KlnderKluenwark li de Apprituar ran C Mlllir 4 Ca irila ltatk Str l4 Mnlattt oW op nft m n fabrielcsmMk VwkryiUvky Kt f w NlikslIlM k fetMwirk idwriMM HvyM flut III Bwtru S Mtbv tviHMM An M Ki r istiiivi ti HUWMUSflÊOllW BURGEMEESTER aii WETHOUDERS der gemeente Gouda I Gezien Art 55 der Verordening van Politie voor die gemeente vastgesteld den In September 1896 en afgekondigd don 24n September daaraanvolgende Brengen ter kennis der Voerlieden en Huurkoütsiera dat op Zaterdag den 12 November 1904 des moigonii ten 10 ure op het plein achter het Wuaggebouw zal worden overgegaan lol do algemeelU keuring liunner UU on VOERTUIGBN zulleinla de nakeuring van die welke op dat tydt tip veihuurd ol in gebinik zp plaats hebben op Zaterd ig den 19 November daaraanvolgeiido ter zellder ure on plaatse Gouda den 2 Novorabor 1904 lluigemeeatej en Wethouders voornoemd R L MARTENS IJe Secretaris BROUWER DRANKW£T SLIJTERS BURGEMEESTER en WETHOUDER S van Gouda brengen onder do aandacht van handülaren sigters in sterken drank dat ingevolge de jvot bolialve voor zoover zy zijn wynhandolaren dio ingevolge art 32 van de wet van 20 Juli 1870 Staatsblad no 127 op 1 Mei 1904 een verlengbaar crediet hadden de verkoop ook voor hen voortaan niet meer geoorloofd is tenzij in hoeveelheden van ten minste 10 liter dat niettemin degenen onder hen die hunnen han del op 1 Januari 1904 roeds dreven alsnog biJ wijze van uitzondering mits voldoende aan de overige vereiachten der wet en tegen betaling van het verschuldigde recht 75 pCt van het gewone eene bijzondere vergunning inllen kunnen verkrijgen om met den verkoop bj hoeveelheden van twee tot tion liter voort te gaan dat evenwel daartoe vereischt is dat 7 j uiterlijk 26 November a s tot verkrijging eener vergunning aanvrage doen bQ gezegeld verzoekschrift dat alzoo aan betrokkene die in bedoelde categorie vallen in hun jgen belang wordt aangeraden zich dien termijn ten nutte te maken aangezien bij gebreke van indiening van zoodanig verzoek de verkoop ook voor hen na 1 Mei 1905 niet anders dan biJ hoe FBVILLÊSTOX lS lt lU SI A it d g n lang vochten wij als leeuwen steeds terrein winnend steeds den vijand voor ons uitdrijvend den vijand dien wiJ dwongen zijn cirkel uit te breiden en zoodoende te verzwakken zoodat het ooa gelokken mocht h m op verscheidene punten te ▼ erbrekoir Broken na wtitt nut beleid gestreden worden Op een zekeren nacht na een nienwo egepraal te hebben behaald Im ik doodvermoeid in miJn tent uitgestrekt toen ik my op eens bjj mijn naam hoorde noemen Onmiddtllijk was ik overeind H t was een heldere hemel en de maan wheen mat dien boitengewonen glans welke men alleen aantreft in ons heerlijk land van Uoht Door gedaelt l k opgeheven zeildoek voor mgn tent zag eo herkende ik biJ dat heldere licht terstond Dolores die zich met u op kaar armen naar mi bad voorover gebogen veelheden van ten minste 10 liter zal geoor loofd ijn Gouda den 3 Noveinbor 1904 Burgemeester en Wethouders voornoemd E L MARTENS De Secretaris BROUWER Ituitciiliindscli Uverztcht Reutur si iiit uit Okoo s leger via FousJin 2 Nov Er 18 weinig verantli iing gekomen u dö stulling van de beide legers Zundag deden eeriign detachemcnton infaistein on Uüiiaclio kozakken een aanvjl op de Jaiian sclie cavalerie op don uïteisten Ijnkfi vleugel langs de Hoeiitio doch werden teruggebhigt i en lieleu 20 doodeii en 30 gesneuvelde panrden acliter Uit is de eerste maal dat de L on clu küzukki n deel genomen lieibbcn aan de opeiatiCh De Japatisclie linie volgt oji h t oogonbhk den Sliaho uevir uitgezonderd op den uiterijten luikei vleugel waai deiivior wordt overgestoken Reuier seint uil Tokio 2 Nov Uit liet Miindsj jeiybclie iioofdkwftrtier wotdt van gisteren gemeld In den namiddag van den 30t n ct jl verhel een detacheuu nt van ons linRerlegcr het front Dere troepenmachl die bestond nit een regiment infatrterie 3 regimenten cavalerie en 2 batterijen tiokken op uit Litanentoen Han antai en ten noorden daiirvan Ona detachement slaagde er na eon gevecht in den vijand terug te dii ven en leed weinig verliezen terwyl de vijandelyke cavalerie zware verliezen leed 50 Rassen verloren hun paarden De cavalerie trok in alle richtingen in wanorde terug en liet 13 dnoden achter De linkorkülonne van ons linkerleger veroverde op 3Ü Oct een dorp op 500 M ten noordwesten van Tsjenglianpns gelegen en stak het in brand Van verschillende zijden worden de laatste dagen weer telegrammen ontvangen die zich met het beleg van Port Arthnr bezig houden Heden is de fatale dag dat de Mikado verjaart en zooals men weet zon Oyama dien dag zoo graag den val van de vesting naar Tokio seinen Dat het reeds zoover met PortArthur zou zyn laat zich niet nU de berichten lezen Wel naderen de aanvallers met iederen aanval wel word schans oa maar Portajs ie Ja schans en fort na fort genomen Arthur is gedscbt veisterkt en Door een geweldige aandoeoing ovormeesterd was Juan Cameron gedurende enkele oogenblikken het spreken onmogelgk geworden Hg was leer bleek Zijn zuster die hem aanzag durfde niets zeggen uit vrees van zgn gedachteoloop te zuilen storen De moedige vrouw hernam hij eiBdeljk was t gelukt om door bet staten leger heen zich onopgemerkt een weg te banen en biJ mij haar heil te komen zoeken En dat had zy alle gevaren trotseerend gedaan door zich des daags schuil te honden en des nachts zoo goed en loo kwaad als het ging haar weg te vervolgen en dat nog wel met eeo klein kind op den arm gg waart het Teresita I dat haar natnurlgk vermoeiend werd op den duur on voor welks behoud zg zich verantwoordelijk gavoelde En weet ge vroeg hg driftig opstaande weet ge welk een ontzettende tijding zg mg kwam brengen Zjj kwam u zeggen dat moeder gestorven was Jnist Maar ge weet niet Teresita daar Doroles t n verzwegen heeft en ik tn vroeger ge begrijpt thans waarom ook niet heb willen zeggen ge weet niet hoe moeder gestorven is Slechts een uur na mjjn vertrek werd zg doodgeschoten omdat zij oen insurgent gehuisvest had en omdat zij niet panners één fort genomen hebben dan Hggeu daar naar het Rcliijnt altyd weer eeoigo andere achter vanwaar een onafgebroken vnur op den aanvaller wordt gericht De l atste week heeft echter de aanval over de geheele linie plaats en de Rossen moeten hun zwakke en gedunde troepen over te veel punten verdeelen Vandaar de jongste successen der Japanners Uit Tsjifoe weid dat de belegeraar 470 kanonnen U opgesteld die onafgebroken aan het fbardement deelnemen En nil Peter veninm de Echo de Pans dat langd h td dat hy begon te voelen het ort oaa raunfichappen tezer da en werd gemeld dat en doel van de bl1legerlng lloepen n iar Liaojang was gezonden om In l Japansche hoofdleger te veislerken men verneemt nu dat generaal Nogi de aunvoftider van dubelegcnngs troepen weer 25 000 m in uit bet noorden teiug heeft gekiegen omdat sedert voldoende versterkiiigtMi aan de Sh i ho wiren aange komen In ICngeland heersehte gisteren eeo zeei zenuwachtige steminiii Allerlei geruchten liepen te Ijonden en deze kivj en voedsel door de achtereenvolgende berichten uit Öibriiltar wujir legei en vloot ic i schenen geiteed te maken om het KuaVibcho oskadei t beletten de Middellandsche Zee in te oftieen Bovwidien was er een verbazende scheepvaartbJweging in du Spaansclie wateren en ook daar wab de stemming zeer opgewonden hetgeen buiken k in uit dit telegiam aan de gpaiiy Chronicle Toen do Lancaster naar Vigo gezonden werd om te zien of de Russische schepen nog in de baai lagen meende Sir George Warrender dal de oorlog verklaard was Hy zag vier Russische schepen en stoomde koelbloedig de baai binnen alles aan boord gereed om te echten Een Engelsch kruieers eskader dat onder bevel van den schout bu nacht Sir Baldwin Walker staat en dat m de haven van ViUagarcia lag kreeg gisteren last om het Russische smaldeel dat de baai van Vigo verliet achterna te stootoen Al deze berichten verhoogden de prikkel bare stemming in Engeland En spoedig ging het gerucht dat er iets haperde aan de onderhandelingen met Bosland over hel scheidsgerecht De Russische gezant vertrok naar Buckingham en had een langdurige be spreking met den koning nadat hy nog Iaat den vorigen avond eeu onderhoud had gehad raet minister Balfour lord Lansdowno en lord Selborne wilde vorradan in welkte richting haar zoon was ontvlucht 0 God jnikto Terosita zuh t gelaat bedekkend zgn zulke dingen mogelgk Alles is mogelijk wanneer de hartstocht door stiitkundige ol godsdienilige belangen opgezweept de stem dei measchelijkheid overschreeuwt Alles is mogeljjk wanneer door de opgewondanbeii van den str d in den mj isch het wilde dier is ontwaakt Glimlachend had moeder het leven gelaten om het leven van haar zoon te redden Gg by uw geboorte reeds half verweesd gg laagt rustig te slapen in uw wiijr arm kind loei ge op zulk oen wreede wgze van uw moeder werd beroofd I Ge tnagt in uw droomen misschien de engelen di den slaap heeten te bewaken van zulke jonge schepseltjes maar die in elk geval later den mensch aan zijn lot overlaten als ze stil2wggend aannemen dat hü nu uit zichzell moed eo kracht genoeg moet bezitten om eiken lijdenskelk tot op den bodem toe te ledigen I Na mgn moeder zon men ook mön vrouw mjjn arme Dolores hebben gefnsileerd als ziJ niet door de tgdige tnsschenkomst van oen menscheiyket hoofdofficier was behouden gebleven Dienzelfdeo hoofdofflcier Teresita heb ik eens in het vizier van mgn k iabijn gehad Wat was de bedoeling van dit alles Kliiariblokelök de vrees dat de Rufi i eh Regeeri g ua toegestemd Ie hebben in het onpartgdige onderzoek haar belofte niet zou nakomen Die vrees vond voedsel in de woorden van admir uU Rodjestwen ftky Jlat hem van dat beloofde onderzoek niets bt kend was en in het feit dat het geheele Russische eskader Vigo verhei slechts vier offlcieren daar achterlatend Men verneemt dat de onderhandelingen ge voerd tusschen de Ëngelscho on de Russische regeering betreffende het benoemen van een internationale coinmissic tot onderzoek in zake het Nooidzoe incident voortgang hebben Deiicht wordt dat tydens het onderhoud dat de Engelscbe gezant te Petersburg Zondag met den Ts aar en de Russische gezant te Londen Dinsdag met koiilog Edward had beide souveielnen hun voldoening uitdrukten over het uitzicht van een vredelievende op lossing van het conflict Het voorstel dat Rusland en Engeland vertegenwoordigd zullen worden door een hooggeplaatst zeeofflcier en een bekend rechtsgeleerde en dat de commissie vorder zal samengcf teld worden oil zeeolficioreo van neutrale mogendheden schgnt uan beide zijdeu goed ontvangen te worden Wat betreft de plaats van bijeenkomst geeft Kngeland de voorkeur aan Parys of oen Fransche haven terwijl Rusland zich uilfipreekt ten gunste van s Oraven hage Dit echter is een qaaestie die ongetuijfeld zonder büzondme moeilijkheid zal opgelost worden Er zi n andere belangrijke punten die een zorgvjldige beraadHlagnig vereischen zoodat men verwacht dat eonige tyd veiloopen zal voordat de overeenkomst die het internationaal onderzoek vaststelt geteekend en bekrachtigd is Inderdaad zal voordat de commissie uitspraak kan doen het Haltische eskader naar alle waarschyntykheid duizend mglen van de plaats van h jt incident verwjjdeid zi n Aan de Petersborger Zeiting die in helDaitsch venjliljnt wordt gemeld dat 1 October een iWtjede aiusbg op de politie IcBialystok is gïpleegi Tweejongü IpraelietMitraden het burean van h ie politiediRtrtelbiuneo en voordat Ie oea nblt n tgd haddeniets te vragen wierp een hunner een bommidden in iet vertrek De bommenwerkeroverleel ormid lellyk doorlal een scherf homin het hart had gt troffen zyn mii it W fiijgepakt y Ne en menschen waironder zjve ia erü ik had hom kunnen doeden maar ik heb hel nnlunrlp niel srodano en hel schot opzettelijk ver boven zjjn hoofd gelost HiJ weet Ut niet on zou dat al t Item word verzekerd misschien niet eens getooven maar voor mg zelf woet ik het wol d it ik hem even goed het leven heb gered nis hg t mijn vrouw deed Nu zjjn wg quitte I Dolores die maar al to goed begreep datzij alleen my het ontzettend bericht konmededeelen zonder dut Ik er krankzinoigvan word Dolores kwam naar mg toe enbracht u mede Eenmaal bg mg zgnde heeft zü mij niet meer verlaten Hoe kleiner het getal wordt van hen die men liefheeft des te grooter wordt do liefde voor die enkelen Men is overtuigd iemand niet innigci to kunnen beminnen dan men reeds doet maar so mails bliikt het ons dnt dj liefde even onliegiensd is als de hoop en do eerziieht Mgn mosder had men vei moord en hoewel ik niet varantwoordelgk kon zgii voor dien moorJ kon ik do ged ichte niet var mg afzetten dat ik geheel bo lekt wa i van bloed dat door haar om mynenttville was vergoten Vtrdt mrrOgd