Goudsche Courant, vrijdag 4 november 1904

poHtiebeambton verden licht gewond tieiidd porsoon werd zwaar gewond D aanval op den Franseben minister van oorlog generaal Andr zal Vrijdag worden voortgezet de afgevaanligdc Guynot de Villenenve die leerleden week de medodüPlingen deed over de geheime rapporten van den secretaris generaal der vrjjniethelaarsorde in Frankr k aan don adjudant van den minister kapitein Mnllin heult den president dor Kamer kennis gegeven van zijn voornemen om den minister opnxnw te intcrpelleeren over de gevolgen die de Minister gegeven heeft aan het Kamervotnm van verleden week Het ontslag v in enkele olflcieren die in de quacstie betrbkken waren en bet verbranden der geheime rapport n acht de heer Villenenve klaarblijkelijk niet voldoende bg wil den minister van oorlog persoonlijk treilen en zoo mogelijk met hem bet geheele kabiijet Combes Om die planner van de rechterzijde bijtjjds te verijdelen heelt Jaarës in de Humanité een zijner Hg zet in dit artikel alteen hoe jarenlang het leger bebeerscht werd door de clericualreactionaire partg en hoe deze eiken officier die van andere meening was poogde te vernietigen De Dreylns zaak bracht dit alles aan het licht ep het werd toen de plicht der republikeinscbe partg om den repnblikeinschen geest n bet leger te versterken Nn is het mogelgk zegt Janrès dat enkele olficieren in hun ijver om die taak nit ta voeren te ver zijh gegaan maar hjj vraagt ol dat voor de repahlikeinscho partij reden mag zjn op het werk van de bevrijding van bet leger nit den clericaal reactionairen invloed te verstoren Verleden week zoo beslait Janrès hebben de republikeinen de lout begaan zich door de paniek te laten meeslepen en de minister van oorlog beging een verznim toen hiJ naliet te verklaren dat hg voor de republiek vorantwoor ielgk is en dat hij het zijn plicht acht de clericale invloeden in bet leger die het wilden maken tot een werktuig tegen de re uhliek te bestrijden En biJ hoopt dat de rcpublikeinsche partg ditmaal baar plicht zal weten te doen Andere bladen volgen het voorbeeld van Jaurès en waarschuwen de republikeinscbe groepen zich niet te laten intimideeren door de nationalistische en clericale pers Zoo de L terne dia er op wgst dat het niet alleen het recht maar de plicht is van de Begeering om het leger te bevrjiden van elementen die hun positie misbruiken om een propaganda te maken tegen de republiek en zoo noodig bereid waren een Staatsgreep te steunen Het zal by de nieuwe interpellatie blijken ol deze tbeoriën bij de groepen van het blok Ingang vinden Verspreide Berichten Frinkrijk Oeneraal André geelt niet de bewijzen van zijn medeplichtigheid aan de in do Kamer aan de kaak gestelde BSLOIE Olficieel wordt bekend gemaakt dat de regeering het eens is gewordon met Rusland over den inhoud eener conlentie betreflende verplichte arbitrage tusschen beide landen bernstende op do betrellende bepalingen der Haagscbe Conventie Het verdrag werd geteekend door graal Lamsdorl en den Belgischen gezant te 8t Petersburg graal Degrelle Rogier DulTSOHLi D De Pruisische socialistenpartij 2al tegen Kerstmis bijeenkomen ten einde de besluiten van den Bromer partijdag nader te horzien voor zoover Pruisen aangaat Do voornaamste punten die aan de orde komen zijn do scboolquaestie die tot partijzaak gemaakt zal worden omdat bet volk over de volksscbool moet beslissen do kiesrecht ontwerpen de wet op contractbreuk en ten slotte het woningwetsontwerp BUSLIKD Uit Warschau Wordt bericht dat op 27 Oct jl een deputatie vorschoen voor den daar vertoevondeu mini ter van onderwijs met het verzoek in de bepalingon vdor het oprichten van particuliere scholen toe te staan dat het onderwijs in aardrijkskunde en geschiedenis in de Poolscbe taal gegeven u ordt De minister belüotde in overeenstemming met het programma van den minister van binnenlandsche zaken voor een bevredigde oplossing van deze qnaeitieiorg te lallen dragen KirfnSLAn Olficieel wordt nit Londen bericht dat admiraal Poé op 8 dezer zich aan boord van de Good Hope zal begeven om het bevel op zich te nemen van bet kruiserseskader dat naar Cherbourg vertrekt om den koning van Portugal en zijn gemalin tot Forthsmouth te begeleiden Chili Uut gewijzigde Kabinet is nu als volgt samengesteld Bello president minister van binnenlandsche zaken Luis A Vergara bnitenlandscbe zaken Guillermo Rivera ju stitie Ernesto Hut ner financiën Ascanio Bascunan oorlog Eduardo Charme openbare werken BINNENLAND Gisteren had de verkiezing plaats van een lid der Provinciale Stateli van Zuid Holland in het district Gorinchem ter vervulling der vacature Hougendoorn De nitslag is dat gekozen werd de beer A G ÜE KBÜYFF liberaal notaris te Leerdam en ond lid der Staten met vermoedelgk 2030 stemmen De boer A C de Leeuw burgemeester van Schoonrewoerd candidaat der chr historiscben en anti revolutionairen verkreeg veruioedelijk 19 50 stemmen Gemeng de Berichten Uit den laillieten boedel van de kassiersfirma Oebr Gratama te Leeuwarden komt voor de schuldeischors uanvankeiyk 2 1 pCt terecht en later vermoedelijk nog ongeveer 10 Er is bgiia 3 i raillioeu achuld waartegenover slechts IV inillioen aan vorderingen staat De curators denken m staat te zullen zijn om in den aanvang van 1905 voorloopig 20 pCt te knnnen nitbetalen De slot uitkeering zul in geen geval vóór het midden van het jaar 1907 kunnen verwacht worden In de verificatievergadering zgn naar de Leeuw Ct meldt eenige vragen door crediteuren gesteld De heer S Posthumus van Qiekerk vroeg ten eerste Men wil dat korten tgd geleden voor de vrouw van een der firmanten eon of twee boerenplaatsen ter wederbelegging zgn aangekocht Is dit het geval En zoo ja hoe was dat geld vrggekomen door vorjioop van andere waarden door schenking ol door erfenis f De voorzitter verzocht den heer G Gratama op deze vraag het antwoord te geven Dit luidde Het is niet waar Tweede vraag van dezelfde Zijn binnen 40 dagen vóór de faillietverklaring door de firmanten onverplichte of onopeischbare schulden voldaan f Zoo ja tot een belangrijk bedrag Hoeveel ongeveer f En hebben de curators van een deel ook do nietigheid ingeroepen f Curator mr O Beekkuis beantwoordde deze vragen ontkennend Derde vraag Is het waar dat de firmanten hun schuldvoi dering op de firma Balt f 100 000 te laag hebben opgegeven zoodat daardoor de schuldüiscbers in dit faillissement oen 1 10 000 schade zullen lijden P Mr J A f toop antwoordt namens curators dat op de vordering Balt vóór de firma lailllet ging in de boeken 1 120 000 was algeschreven Vierde vraag Hoe is het mogelijk geweest dat de firma Gebr Gratama aan den vroegeren wgnhandelaar Sclmltz pl m 1 30 000 heelt geleend f De heer Q Gratama zegt dat dit bedrag langzamerhand is ontstaan Het begon met 1 1000 ol l OO spr herinnert het zich niet juist en zoetjeiann is het geklommen tot het bedrag door den heer Posthumus genoemd Deze laatste verklaart dat bet een londerlinge zaak biyit die niet te begrijpen is Vijlde vraag Wio heelt do provisie genoten van de verzekering van 1 millioen gulden f De heer G Gratama antwoordt dat die verzekering in Engeland werd algesloten en hem niet bekend is wie de provisie kroeg Zgn vfoegere firma heelt er nooit een cent provisie van genoten De heer Posthumus zegt dat ér geruchten gaan dat de provisie zon zjjn genoten door een zoon van den heer T Gratama Pertinent onwaar wordt geantwoord Hierop zegt de beer F Bakkers van Leeuwarden Uit het door curatoren voorgelezen verslag blgkt dat dezen zich voorstellen de eilecten die in de benrsnoteering zgn opgenomen ter beurze te Amsterdam te doen verknopen de meer speciaal Friescbe londsen willenze echter hier in publieke veiling brengen Spr wenscht echter te vragen ol deze niet reeds verkocht zgn f Spr zelf had het voorrecht een aandeel in de stoombootmaatschappy de Stintfries tegen den koers van 105 pCt te verknopen t Was spr bekend dat in den laillieten boedel 10 dergelgke aandeden waren hg heeft toen aan een der curators gevraagd die stukken tegen borengenoemden koers over te nemen bet antwoord was niet bevredigend En daar nu het gerucht verluidt dat genoemde stokken zgn verkocht tegen den koers van 95 pCt zou hg hieromtrent gaarne zekerheid verkrggen Curator F de Greve antwoordt d it het is zooals de heer Bakkers zegt Zes weken geleden zgn de stukken tegen den koers van 95 pCt verkoc it nadat curators vooraf van deskundigen do ver ekering hadden gekregen dat dit den gewonen koers overtrof en das een zeer aannemelgk bod wa De heer Wybenga nit Garijp zegt Men beweert dat door curators omtrent een tweede hypotheek op een bakkerij in de Schrans en op Amicitia met de betrokkenen reeds een dading zou zgn getrollen Is dat waar F Curator mr Beekhnis antwoordt Omtrent het eerste pand hebben curatoren nog gei ii beslissing genomen de hypotheek op Ainicitia is geheel albetauld De heer B ireben uit Gronw vraiigt ol het waar is dat curators reeds een schikking hebben getrollen met verschillende deblt uron zooals beweerd wordt en zoo ja met wie P Curator mr Stoop verwgst naar het standpunt door curators in dezen ingenomen om liieromtreut in het belang van den boedol en dns van crediteuren vooralsnog geen mededeelitigen te doen Nieuwe bankbiljetten van 110 Naar aanleiding van het leit dat van do nieuwe bankbiljetten van 110 reeds biljetten van de serie AG in omloop zijn wardt aan het Hbl opgemerkt dat bigkhaar reeds in de eerfte maand der uitgilte voor ongeveer 7 millioen dezer biljetten in circulatie gebracht is Elke serie bedraagt nl 11 000 000 en de Bank is begonnen met do serie AA Reeds nn zou dus ongeveer de helft van het bedrag dat aan muntbiljetten uitstond en ten deele nog in circulatie is door bankbiljetten vervangen zgn Zooals bekend is de uitgifte van bankbiljetten van f 10 niet beperkt tot de 15 millioen die aan innnlbiljetten in omloop waren Do Bank is vrg zooveel uit te geven als zg wil mits zorgende zoonis zg iiltgd ruimschoots doet voor de wettelgk voorgeschreven dekking door geld in haar kelders Voor de rechtbank te Arnhem verschenen gisteren vgf jonge mannen uit Groesbeek die zich met anderen hadden Bcliuldig gemaakt aan vernieling van do herberg van L Jansen te Slekkenberg op 5 October Die herberg werd dien dag met steeneu stukken gzer en bont gebombardeerd zoo dat de pannen van het dak vlogen al de ruiten stuk gingen en zelfs de m ubolen werden vernield De beklaagden beweerden dat uit het huis begonnen was met het werpen van steenen De president merkte op dat beklaagden zich als barbaren aanstelden het buis was vrgwel afgebroken Uit het getuigenverhoor bleek dat een dertigtal Groesbeokers op hot hnis gegooid hadden Het O M oischte tegen drie van de jongens een maand tegen een 14 dagen en tegen no 5 twoe maanden gevangenis Men meldt aan de N B Ct Er bestaat alle kans dat over de motie Passtoors over do stoompont te Velsen geen stemming zal behoeven plaats te hebben in de Tweede Kamer daar voorstellen zgn te verwachten om over te gaan tot den bouw van een nieuwe brug op het punt te Velsen waar nu de voetbrug ligt Die brug zal dan een bgzonder aanzien hebben en bestaan uit een vast deel en twee beweegbare deelen die echter niet horizontaal zullen bewogen worden Beide beweegbare deelen worden z g wiegbruggen zooals er nu pas een gebouwd is over de Kostverlorenvaart bg Amsterdam De eene zal zgn van geringe afmetingen en worden benut tot het doorlaten van visscbersvaartuigen sleepbooten enz en de andere die een groote doorvaartwydte zal verkrggen zal bestemd worden tot bet doorlaten van zeebooten Zoowel de eene als de andere zal door electrische beweegkracht bediend worden Wat er van de ponten zal worden is nog niet bekend Men meldt aan de N R Ct nit Almelo van 1 dezer Hedenmiddag is bg den heer G ten Brnggencate Hzn tabakskervor alhier eene werkstaking uitgebroken Omtrent de aanleiding daartoe vernemen wg het volgende Hedenmiddag vervoegden zich een tweetal arbeiders z g n onderkruipers van den heer F ter Branke in de kerverg van den heer ten Brnggencate met het verzoek een tweetal vijltlgpondera te mogen leenen Een klerk van den heer ten Brnggencate wees een der gewichten aan en vroeg aan den arbeider 8 waar het andere was Deze antwoordde dat hg dit niet wistook na een herbaalde vraag De arbeiders van den hoer ter Branke vertrokken daarop zonder gewichten Een poos later keerden zg terug in gezelschap van do hh ter Braake en ten Btnggencate en op verzoek van den laatste wezen zg den arbeider aan die gezegd had i iet te weten waar het tweede gewicht was De heeV ten Brnggencate werd over deze z i voorgewend onbekendheid zoo boos dat hg den arbeider S en ook diens broeder die zich met de zaak bemoeide op staanden voet ontsloeg De negen overige arbeiders legden daarop ook bet werk neerHet incident te Den Holder Maandagavond kwam de gemeenteraad opnieuw bgeen De voorzitter begon met zijn leedwezen te betuigen over hetgeen in de vorige vergadering was voorgevallen Het toen gesproken woord kwajongenstroep was hem in drift ontvallen en niemand meer dan hy betreurde de uiid Ukking ook omdat zulks voor een gereg de en beboorlgke afdoening van zaken allerminst bevorderlgk was Gaarne gal bg dan ook da verzekering dat zynerzyds voortaan al het mogelgke zal worden gedaan om in de vergadering een aangenamer en welwillender toon Ie duen heerschen De heer Jaring zeide ook namens zgn vrienden dat het hem genoegen deed dat de voorzitter zgn leedwezen had uitgesproken over hetgeen gepasseerd was en drnkté vorder de hoop nit dat in den vervolge tus schen de bestuurstafel on do vergadering meer onderlinge tegemoetkoming en verdraagzaamheid zouden worden getoond Intusschen was niet het veieischte aantal leden versebenen zodat de vergadering geen voortgang kon hebben Maandag is als getuige in het proces Dautriclie generaal Delanne gehoord die zich niet herinnerde machtiging te hebben gegeven lot hot uitgeven eener som van 20 000 francs Hy placht die machtiging alleen te geven wanneer de chef en de onder chef van den generalen stal afwezig waren Met den spioiinendienst had hg overigens niets te maken en den naam Anstertitz herinnerde hy zich niet Du beschuldigde kapitein Francois zei nat de generaal de storting der 25 000 francs aan Austerlilz niet kón vergeten zgn Generaal Delacroix herinneide zich Austerlilz wel als een agent die groo to goldeiyke eisehen stelde Hy had het stuk door Austerlitz aangebracht gezien doch herinnerde zich niet hoeveel er voor betaald was Ook kwam hy op voor de eerlgkheid van Frangois Kapitein Lainbling getuigde het dossier Austerlitz bestudeerd doch geen reQu gevonden te hebben Dit kon zyn weggeraakt Alle getuigen waren bet eens over de wanorde in dit dossier en het O M kwam tot de slotsom dat het lichtmaken in deze duistere zaak moeilgk was Het Museum van Kunstngverheid te Huarlem werd gedurende de maand October door 896 personen bezocht terwgt aan de aan bet Museum verbonden huekorg 216 boeken plaatwerken n ar belangstellenden in den lande kosteloos verzonden werden Het eerste en tweede deel van de catalogus dezer boekery zgn verschenen terwyi bet derde deel in bewerking is De tentoonstelling van kunstnaald werk die in het Museum van Knnstiiyverheid te HaaHem wordt gehouden beloofd zeer belangrgk te warden Voor het tgdig gereed komen van do catalogus is het zeer wenschelgk zoo spoedig mogelgk aan de Directeur van bet Museum te doen toekomen de omschrgving der inzendingen die voor 10 November aan het Museum moeten zgn afgeleverd VeR6ADERIN6VAPiDliNGKMBEKTEa4AD VRIJDAG 28 OCTOBER 1904 Vervolg Avondzitting Tegenwoornig zgii de hh Noothoven van Goor Vergeer IJssel de Schepper Herman Prince van de Velde Noderborst van Ejjk de Jong Fortuijn Droogleever van Galen Engels van Iterson Donker Deasing en Jongenburger Alwezig de hh Luger Vingerling en Muglwgk Volgn 206 tot 211 worden onder hooldelgke stemming goedgekeard Volgn 212 Kosten van stichting van schoollokalen en ondervgzerBwoningen 1 13000 De beer Nederhorst Ik kan wel medegaan om deien post voorloopig uit te stellen aU het maar niet voor goed is De poet wn dt daarop ingetrokken Volgn 213a Kosten van het maken van den kaaimuur langs den Katlensin el f 28500 De heer Dessing Ik ben er niet voor op de te maken kaaimuur een rollaag te maken ie zal zeer spoedig lus zgn ik zou er meer voor zyn een schoeiing te maken van Amerik hout die kan wel 25 jaar bestaan n is veel goedkooper De heer Nederhorst Ik heb de bescheiden nagegaan ik ben niet vooi een betonmuur ik zou veel liever in de plaats van beton basalt gebruiken en zon de post wilton brengen op f 13500 De Voorzitter De beer Nederhorst stelt voor een basaltglooiing te maken en de post terug te brengen op f 13500 Ue heer Jongonburger Het is mg nog niet mogelgk jngn stem daarover uit te brongen hoe is die schoeiing daar zoo geJiomen de schoeiing is gezakt en wat is 0 oorzaak daarvan door de stoomhooten wordt zeker daaronder de grono wegge trokken anders kon die niet zoo zakken De Voorzitter Doet de heer Jongenburger een nader voorstel De heer Jongeiibnrgcr Ik zou eerst wel cer s willen hoeren hoe de heer Nederhorst er over denkt De heer Dessing Plan No 2 lacht my meer toe ik ben er voor een damband met beton ol basalt te maken ten minste als do damband wat langer wordt gemaakt De Voorzitter Het voorstel van den heer Nederhorst is daar te maken een oevervoorziening langs de Kattensingel van basalt De heer Nederhorst Ik heb I 2000 ineer gedacht om den damband sterker te maken ik acht basalt veel stei kcr dan betonplaten in Rotterdam heb ik dat ook fgezien en ik moot zeggen dat beviel mg bt t De Voorzitter Er zgn dus nu twee voorstellen De neer Nederhorst Wanneer later do plannen voor een basaltniunr knnnen worden vastgesteld door den raad ben ik vuor basaltDe Voorzitter Be stek en teekcning zullen door den raad worden goedgekenrd Volgn 213o en 2134 worden zonder hooidelgke stemming goodgekenrd Aan de orde Do begrooting dor Ontvangsten Volgn 1 17 worden goedgekeurd Volgn 18 Ontvangsten ter zake van de gaslabriek 1 36280 Do heer IJsscl de Schepper Ik zou wel een vraag willen richten Er zgn goedkoopere kolen gekocht en wel of liet nu wi nschelgk is een lagere ga sprga voer te stellen of dat mg eenige inlichtingen daaromtrent kunnen worden gegeven ol de hoeveelheid kolen voldoende is voor het te leveren gas en of de kolen voldoen De heer van Galen Aangenaam is het my den heer IJssel de Schepper te kunnen mededeelen dat de kolen uitstekend voldoen de directeur heelt mg de meest besliste verzekering gegeven De heer IJssel de Schepper Aan mgn vraag zou ik nog willen toevoegen voor hoe lang de voorraad zal kunnen strekken in 1905 ol dat er nog andere contracten moeten gesloten worden De heer van Galen Het contract loopt van 1 Sept tot 1 Sept 1905 wy knnnen nog meer tegen denzelfden prgs op doen maar zullen vermoedeiyk het geheele jaar de noodige kolen hebben De post wordt daarop verlaagd met f 8700 De begrooting der uitgaven van de gaslabriek wordt daarop vastgesteld Aan de orde is nn de begrooting der inkomsten der gasfabriek Volgn 2 Straatverlichting f 3750 De heer IJssel de Schepper Zon bet niet mogeiyk zgn do verlichting der Kleiwegsbrug te verbeteren voor 20 jaar zgn daar 4 lantaarns geplaatst maar het licht is daar zeer slecht De heer Donker M de Voorzitter zon bet niet mogelgk lyn de Steinkade te verlichten er zyn daar al een paar ongelukken voorgekomen en niettegenstaande de ingezonden adressen komt daar nog geen licht De heer Jongenburger Ik wenscb te wgzen op te veel licht nog dezer dagen heeft en lantaarn den geheeleu dag gebrand kan van dat vele niet wat in de Steinkade gebracht worden De heer van Galen De verlichting van de Kleiwegsbrng zal worden onderzocht daar kan geen gloeilicht worden aangebracht omdat de gloeikousjes telkens zouden breken en met de bewoners der Steinkade wordt onderhandeld wat overigens het branden van een lantaarn betreft daarop racet ik antwoorden dat het een kwajongensstreek is geweest waarop de aandacht der politie al worden gevestigd Volgn 2 9 worden zonder hooldeiyke stemming goedgekeurd Het batig saldo zal zgn 1 8700 zoodat de ontvangsten der gaslabriek zullen zön 1 44980 Tolgn 18 27 worden goedgekeurd Volgn 28 Flantaal4ke directe 6atasting naar het inkomen 1 77000 De Voorzitter Deze post moet worden verhoogd met 1 2000 waarop deze post wordt goedgekeurd Volgn 29 65 worden goedgekeurd Volg 98 der uitgaven wordt verhoogd met f 850 De onvoorziene uitgaven worden vastgesteld op f 4660 Niets meer aan de orde zynde wordt de vergadering door don Voorzitter gesloten StadsnieuMTs QODDA 3 November 1904 By de op 2 Nov 1004 aan bet hoofdbestuur der posten tel gehouden aanbesteding van de verbouwing van het post en telegraafgebouw te Ondewater en het onderhoud van dat gebouw gedurende de jaren 1905 1906 en 1907 raming 1 6800 was laagste inschrgver JA Merks te Ondewater voor 1 7050 UARETBEBICHTEN Gouia 3 November 1904 GRANKiN Er was niets bizon lers te vermelden melden Ue aanvoer w is klcin Tarwe ZeeuwaChe 8 4 8 50 Mindere dito 7 50 i 7 90 Afwijkende 6 75 a 7 25 Polder ƒ 7 25 a ƒ 7 75 Rogge Zeeuwbche 560 A ƒ 5 90 Polder ƒ 525 4 5 50 IJiiitenL indsche er 70 kilo 4 50 A 5 üerat Winter 75 i ƒ 5 25 Zomer 4 50 k 5 Chevallier ƒ 5 25 i 6 Haver perhect 3 4 ƒ 3 50 per 100 Kilo 7 30 k 7 60 Hennei z iad Inland icti 850 9 Buuenl iiulsche ƒ 6 a 6 50 K inariezaa i 17 50 18 25 Küol zaad a ürwtea K ookerwten 8 75 a 9 25 Bui tenland ciie yoererwten per 80 Kilo ƒ 5 90 a 6 a5 Iloonen bruine biionen 12 50 i 13 50 Witte Boontn 15 50 k ƒ 16 50 Paarde ISoonen 6 25 k 6 50 puive Boonen ƒ 8 i 8 25 Maia per 100 iKilo Bonte Amurikaansche J 6 25 i ƒ 6 40 Odessa 7 7 50 Cmquantine 8 i 8 50 Vei marki MelkveCi redel aanvoer handel en prijzen matig Vette varkens goede aanvoer handel vnjw 20 a 22 ct per tuit K ü Biggen vour Kng red aanveer hamlei matig 17 i 17 s ct cr half K O M i ere Biggen oedc lanvoer handel stug 075 k f i oo per week Vette Schapen goede aanvoir bande matig ƒ 15 ü ƒ 22 Zuig L Tmmeren goede aanvoer hindei flauw ƒ a ƒ Nuc itere ICalve en redel aanvogr handel vnjw 6 a o Graskalvei n Roede aanvoer handel vnjw 30 4 ƒ 60 Kokkatveren ƒ 8 i ƒ 15 IJiaas aangevoerd 96 paf ijen hande v u re kwal 30 a 3 2de kwal 27 è ƒ 29 Zwaarde e 34 a ƒ NoorcltioUaiiFChe Boter weinig aanvoer handel vlug Goeboter 1 45 d 1 55 Weiboter 1 30 4 i 40 Als nieuw ingekomen wijzigingen van Vraag en Aanbod in het Weekblad van de Commissiebank vermelden wg U de volgende londsen GEVRAAGD Aand Commanditaire Bankvereeniging vanEs Co 25 pCt Qayamsche Boltuur My 20 Michiels Arnold Maatschappg tot expl van Bystlanden Offerte Cultuur Mg Watoetoelis Poppoh 116 pCt Droogdok Mschpij Tandjong Priok 170 Ned Scheepsb Ifi 112 Kon Ned Beierscllbierbr 65 4 pet Obligatie Banniwollspin nerei Germania 95 Aand Kon Ned Grüfsniederg 35 Arnhemsche Hypb voigesl 180 s Gravenhaagscho Hypothb volgestorl 117 Ned Zuid Afrik Hypotbb Serie B UC Nation Levensverzekeringab 310 Groninger Waterleiding Mg Ibi f Tilbnrgsche Watorl Mg 68 Winstaand Koninkigke Paketvmy 1 535 Semarang Cheribon Stoomtrammi 525 AANGEBODEN Aand Amsterdamsche Voorschb 100 pCt Buiteul Bankvereeniging Bod Comm Bankvereeniging van Es Co 30 Wissel en Elfectdnbank 2o Serie 112 Arasterdamsche Galery 51 Pref aand Bouwgrond Jktaatschpy Linnaeuspark 22 Aand Bouwgrond Maatspij Nieuw Zorgvliet 125 Overtoom Exploitatie Mg van Bouwterreinen f 1050 Cultnnr Mg SoembMredjo 50 pCt Landbouw Mg Tjisaroenie 93 Obligatie Uitgevers Mg Nederland 20 Aand Ravenswaag s Bierbrouwerg 70 Mg t eipl van Bheini che KohienBUnre Werk 20 Oblig Baumwollspinnerei Germania 96 85 122 70 106 65 Bod Bod 88 TOV 1 600 41 90 KJO 350 300 Aand Hypolheekbriel en Scheepsverband My Ned Zuid Afr Hypotheekbank Serie A Oblig Kansas City Outer Belt and Electric B B Company Aand Arnhemsche Vrarawegmg Geldersch Overysselsche Sl Tramweg Mg Brandgevaar Mg Levensverz Mj Arnhem Mij t eipl v m Waterleidingen in Nederland Tilbnrgsche Waterleiding My Winstaand Kon Paketv Mg Opr aandJavasche Cultuur Mg Snikerfabr Kalibagor Semarang Cheribon Stoomtram Maatschappy Serajocdal St trammy Amsterdamsche Likwi datiokas Volgens het Weekblad van de Commissiebank te Amsterdam zgn in de week geëindigd 1 November door lusschenkomst dierbank vorhandald do volgende Incourante énminder Courante Fondsen Aand Commanditaire Bankvereeniging vanE Co 25 30 pCt Wissel en Ellectenbank Eerste Serie 111 Finantieelo Maats voor Zuid Afrika 74 i 4J pCt Schuldbr Alg Crcdietbank 95 l Aand NedcrI Bouw Maatschappy f 252 Cultuur Maats Maron 74 pCt Landbouw Ma its Ngobo 10 Piel aand Mgnbouw Mg Bwool 2 Gew aand Concertgebouw to Xm steldaill 72 Aand Maats tot exploitatie van de Brakke Grond 60 Eottcrd Dl oogdok Maats 40 Amsterdams Chininefahriek IW iMaals vuor Zwavelzuuibcr 75 Koninkigke Confederatie NealerlaiidsQhe Vereeniging tothpt bereiden van MelkproHucten 10 iNederl Hout en Heipalen MS met oprichtersnandoehn 60 My voor Hypothecaire Cre diet 20 pCt gestoit 165 Prol aand Oostersohe Hypotbeekb 100 4 pet Oblig Electrische Spoorweg Maatschappg 90 4 pet Oblig Noderl Westlaalscho StüOinlraniweg Maatsohappij 99 Alriijl Amsterdam Londen Verze kei ing Maatschappg 105 Groninger Waterleiding Maatschappy 149 15Ö 3 pCt Oblig Gem Leeuwarden 87i 3 pCt Oblig Amsterd Werkmana bond 60 Opr aand My tot exploitatie der Suikerlabriek Kalibagor 1 85 Certil 5 pCt Subsidien Overdrachtsbow Circum Etnea 1 50 BEÏÏES VAN EOTTEEEAM DONDERDAG 27 OCTOBER L K H K StaaUieemnijen PoRTDOAL IJblig 3e Serie fr iOO 3 59 Oblig 3 Serie fr 2 500 3 59 Rpar AiTD Iwang Dombr Obligation 4 90 AziE Japan Obligatieii 1899 4 74 74 CoLUMBjA Geconsolideerdo Bnitenlandscbe Schuld Becepis L 100 IV 24i Ht potkeekBanien BanienPandb Ie Algeni Groninger Scheeps Hypb 4 100 Pandb Bataafsclie Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerate Ned Hypotheekbriefhank 4 99 Pandb Hollandsche Hypb 4 99 Pandb Ntitionale Hypb 3 98 Pandb Ged Hypotheejchank te Veendam 4 100 Pandb Nederl Hyp Pand briefbank 4 99 Pandb NÏd Scheeps Hypb 4 101 Bewyzan van Deelger Northw Pac H p Bank f 96 Pandb idem idem 4 96 Pandb Botterd Hypb 4 101 Pandb Eo tterd Hypb 3 97 Pandb Standaard Hypb 4 100 Pandb Stlsdeiyke Hypb 4 99 Pandb ütrecbtsche Hypb 4 100 Pandb Wcstlandsche Hypb 4 100 Pandb Zujd Holl Hypb 499 Schelfftaart Maatschappijen Aand Holjand Gulf Stv Mg 35 Diversen Obl My tot Expl Laan vanMeerdervoort 1902 4 98 Spoorwegleeninffen ITAUE Obljg Zuid Ituliaansche Spw Udi MMm v 3 67 Loten Stad AnltJ orput 1887 2 102 i De NOUVEAUTÉS in MANTELS Costumes JaponstoiTen lbloii§eii l eigiioirs PELTERIJE zyn in zeer groote keuze tegen de meestcon urreerende prijzen voorhanden Aapbevclend AMAras fflffjfy j i v ysre f y Burgerlijke Stand GEBOREN 30 Oct Aaltje ouders B Teriouw en A Koogman 31 Alida Maria ouders J Lekkerkerk en H van Drieion 1 Nov Agnosia oudors J van Üosterom en A van Willes Maria Johanna ouders J Valk en C Verdel Wilholminn Pietornella ouders W A J F L de Haan en N I Gaarkeuken Lecndert ouders A Mulder en J Knor OVEBLEDEN 2 Nov H van der Wouden wed A van der Kleyn 81 j K van Blaukenstein wed 8 J Cats 80 j GEHUWD 2 Nov J C van der Sloot en N A den Edel W T de Kedts Houtman en J M Jaspers A van den HcKvel en L van Es D K Honing van Dngvenbode en J 6 Versnel Reeutrijk GEBOEEN Wilhelmina ouders N Penning de Vries on W Rgnhoek Anlonin Cornelia ouders J van der Kleg en C A Blonk Alida Wilhulijiina ouders H Koster eii M C de Gems OVERLEDEN K Stolwgk 82 j i vi iiTi rii i y I TolepliooiiiLet QovLda Ahonnonicnt f 40 ppr jaar voor perceelen binnen een kring van K M 1 gelogen Aniile en oiiiIciIkhkI ivatis Het net is aangesloten aan het Rgka Interconimunaalhureau Op 1 Aug 1904 142 verkregen aansluitingen Contracten en voorwaarden verkrggbaar aan het Bureau ACHTER DE VISCHMA KT en Metaalpoetsextract merk ROOD KRULS uit de fabriek van Firma H SARDRMANN te Zevenaar en Emmerik ipantieii ée kroan Verkrygbaar to Gouda by R ZANDVOÜBT M A OATS H ZANDVOOET J 8 MOSÖEL Firma L DE JONG A DROST te Woerden bg N DE KRUIJFF 1 Zenuw en Haajflijdors wordt ait overtuiging als een werhelgke linlp ia de nood het boek BBnbéToleD Na ouUaogst van adres per briefkaart nor l dit boekje franco per post toegezoDden door ULQKFOEIi B Fioekh Zaltbommol