Goudsche Courant, dinsdag 8 november 1904

So 0563 43ste Jaarffaiia ISwuws en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken MëtiUm If o St üe Ui g ave dezer Courant geschiedt dag elyk met uitzondering van Zon eli Feest lag en De prijs per drie maanden is 1 26 iranco per post 1 70 Afeondeilijke Noiriineis V IJ F C E N T K N Telelnnn K 119 A D V li U T E N T I È N worden pphat st v in 1 5 i eg els ii öO lenten iedere rejfol inccr 10 Centen iro t lodcis worden heiokond naar plaatsruimte Inzcndino van Adverténtiëii tot 1 uur dts mid l Geen Kinkhoesl Geen liilliieiiza De NOUVEAUTÉS in Costumes Jiponstoifen Bloiiseii l ci$ iioir i PELTEHWKÏ zijn in toer grooto k cu e ti gcn de inci t concnrreorende prüzen voorlinndcn AiMihitvelcnd M i ms MiUfS Burf rllllie 8t i d Neeltje onders € W burg j OVERLEDEN 3 Nof 1 van t Veld 74 j C J Scbravezant 86 jaar 5 M M ONDERTROUWU Zijpo en A P Hnnik diniveon en L van EBOREN 1 Nov ngdalena PieterncHn ouderB A l lsselBtejin en P Verbrngge i Pieter ouder 1 C Hietkerk en G Broer Jerardn WiliielmK onder J P H en C M C de Groot + 4 G rarda Cornelia den Hoed en N Nie Snel wed B B UoogerTorst 83 j wed W vanderKiït ICrugslieer 58 j 4 Nov S NjjebOM te E de Keizer te Wadder Vli t A van Waas en E HoUbtijsen H B Lam bert te Uouderak en W Hendriks Aovij iv E Tli TE i LUU in de Krogerlaan HEERENHUIZEN CAAÏ met TUIN 6 Kaaiers ruime Warande Keukon en Kelder yooriien van Gas en Waterleiding Direct l e aanvaarden Te bevragen TURïilARKT H 258 Boerenjongens Aanbevelend j Firmi C Lourens TELEFOON No ONTVANGEN alle soorten WINTERS nOENWERK stoik SCUOÜLLAARZEN OVERStmOENEN merk de Wcegscbai l enz in bet XoordbralöiiLsch Sduicli en Uirai ujaïijn KLKlWteü E 30 tegCi over de Kleiwegstcng Aanbevelend C SMITS JUi ret r aeB eni aangemeten werk H Onnavolgbaar iin tbans door nieuvi gevonden toepassingen onze H irr rl e4 llr f rtrrtie PelMtitr HogwrU Zjj geven kracht en diepte di namakers niet kunnen bereiken Men ovorluigo zicb geen imitati voor do eekle te ontvangen Geïll Prysconrant met een aantal ongevraagde getnigscbrillen graiit op aanvraag Boxtel B IIOOAI UTS Co Agent voor OOUEA Firma A QUANT Konstbandcl Kldwri n n bezicbtigen zijn Zenuw en Maafflijdors wordt it OTortoigingi al een workelSke ialp ia den nood het boek aan bevolen Na ontvangat van adroaper briefkaartnorl dit hoekje Iranoo p r po t toegezonden door ULOKPOEL S Ooekb Zaltbommol I ONINKJLUKE Oui Kinkhoest Influenza Horsl en lïeelaaudoeninjf binnon don kortst mogoljjkeii l jd te doen genezen neemt unmiddellijk de toevlucht tot de van ouds 1h 1 cii 1o bolirooiidp cii worcldberocindc Superior DruivenBorst tionig Extract Hl El I A T II i uit de KoninklükoSt omlabrick DE HONINGBLOEM van H N VAN SCHAIK C RuiiSCHA K I DEN HAAG Hofleveranciers ï Mk l laco s il 70 ct8 40 et 1 j mttTVW Jt rv Wenlhavan 19S ouJa yi t 4 TBWSTK iV Kleiweg B HiO g Ê mamÊmmÊÊmm Door Oencesh alg ineefl itnb volcn WIWll ff I TlTl M t E re DlplOBi n Ooud Bekroonde PRAEPARATEN VAN nEUOEN U C ï P V o SPÏK C l D v STAR WadMng e n Wed Tim lJaXJJi M KOLKMAN W c J Y n P A T J D JONÜH OudLaUr J P KASTÏLF IN PoUhroeka dam D BIKKER te Bemchop Ouina Larocne 2 3 L 1 i m i br D öurt i ht I 111 11 i i vwii rnailekt ofkraMnbeil koor rhu ejevolee rr Melksuiker tftT g T v i AsthmaCi retten Si rr Sv ï iS iT t JTmarind e Bonbons SI gS grJ a i r Vimlertai Iwwijwn n O BO Salmi ak Pastilles ff5S i r 1 ll j inoplomnJ g cMro il middel bU oltt dl i l mtdurtend in D 11 3 v ri n 6b i Prij ƒ 0 Ï0 per fl h ÖiJS Patënt H Stollen I dnlillriutu FÜrMUO iDiMn ktfa H SI UMt T1III4 M Mut U ft Ininim Warnung I m Mmm ur A rMMï A n Aa m itf M M Mto ƒ n tarfm H SMttm ï IV na I 1 Ik k mMM £ lMi in ta KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST AUlJj wie uker ijn wu de Eeht Elkel Ca Sau te ontrangen teaamtii gesteld en na vele prunfoemingen in den handel gekomen onda den naam dea aitviudwa Dr Michaelia vervaardigd p de beste machines ia het weréldbénamde MabUiaaement van Qebi BtoUwtrok te Keclen lacha £ ik6l Cacao in vierkanten hnsaeii Deze likel Cacao is met melk ekookt eeae aangename gezonde drank veor d gelijkach gebruik een it 2 theeUfeb van t poeder voor een kop Chocolate Ala geneo kraobtige drank by gpeval van dkirrhee sleuhta met water f gebraiko Verkrijgbaar b de voornnnnln H 1 Apothekars ens Ko K fweBwjM f iJó o 9 é4 oSST Pr Oeneraalveriegnnwoordigw wr Nedwland lulius Mattenkltdl materdam Kalveistraat 1991 rof Dr Liebors tvelbokond iUlV EBACET BLIZlB AllecB eoht m t Pabriektmerk tot voortdurende rndicale en lekere genezing van alle zelfa de meest hardnekkige zenuW KiekteUf vooral ontstaan door afdwalingea op jeugdigtn leeityd Totale tdcht Migraine f ene7 iDg van elke zwakte Bleek Benauwdheid Hoofdpgn Hartklopping Maagpgn I slechte Bpiiavertering Onvermogen llnipotenz roliutione enz Uit roerige proapeetnsson 1 j I Cr tMch fl 1 fl fl 3 dubbele flasdi i c j I Onirnil Depot Matth v d Vegte iSnltbo ramo IDipüli M Clóban k Oo Rotterd jn 1 Happel s Gravenhago I ilalmmans de Jong J Czn Uottordaa S k Go Gouda on bii alle drogisten Sedurt 2r jkor httbban iioh in Holbtnd tiij de DotitorGn ei het publiek do over da gansehe wereld bekende en voor l door do vroturen geiochte Zwitsersche Pillen van den Apotheker Richard Brandt doen kennen uls een leker werkend nBena m lUoluiit on cliad tijk en dwrby goedkoop huiimiddel bij VerBtOpplRQi KOP i t onwellijn muf pijn oprwpmgen gebrek aan eetlust loomheid in do ledematen sleeht humeur bloedaindrang naar het hoofd en de borst hoofdpijn hartklopping dniielingaii benauwdheid lever en gal aandoeningen ens Zij iJja onovertroffen voor de ZulvaHltfl wmn h Bloedi Sedere doos van de ecbto Apotheker Richard Brandt i Zwitsereche Pillen draagt een wit Kruli op een rood veld Zij ijn verkrijgbaar k P 0 70 bij den Hoofddepothoader voor NadMland F B van Banteo Kolff t RMtriam n bij WOLFF fc Co Ooadt Doctor DE WILDE Arts voor HUIDZIEKTEN eoz OPEN RUSTDIN 20 f Spreeknren y g I i tloifmann s Druppels We ziJn het jaar vó6r de verkiezingen genaderd het jitnr waai in de roltsning pleegt te worden oiigoraaikt van do ten einde a H edondo wetijevendo periode De Ftaatspartijen en de staatkundige tractiSn verloonen een grootere opgewektlieid dan tot nog toe een Mkere zennwaclitiglicid die ook valt waar te nemen bj de actenra even vnor dat liet clierra opgaat bj de volks menigte als ijj in de verte de mnziek van den optüclit lioort bg den examinandus nis Mnnen de bul klinkt die liein aankondigt dat hg weldra onder het mes zal komen Dio zenuwaclitigheid nit zich bg de regeeringspartgen in een zekere Inidrachtigheid een manier van doen die zieh erg onderscheidt van de deftige kalmte die zekerheid van optreden pleegt te vergezellen Het OvergüselHche incident deed dit in bet bgzonder nitkomeu of liever de geheele bohiindeltng der Hooger onderwgswet waarvan de Overgsaeisctie geschiedenis weer een gevolg is Uie Hoogor onderwg iwot was na einde looze discnsaiën door de Tweede Kamer aangenomen rechts tegen links met alleen don rechti chen lieer de Visser tegen terwgl nog een paar racbtscdie leden betoogen hadden gebonden die onder andero omstandigheden de onbadriegelgke voorboden vitn tegenstemmen zonden geweest zgn Derhalve van een tegenateramen nit liberalistische boosaardigheid kaï geen sprake zgn immers als gezegd op de argumenten door sommige voorstemmers aangevoerd had even goad tegen gestemd kunnen worden door vrgzinnigen als dat geschied is door den rechtschen hoer de Visser en bgna geschied ware door den eveneens rechtschen beer Schokking Het ontwerp komt in de Eerste Kamer Vooraf had de rechtsche pars reeds de opmerking gemaakt dat de liberale heeren die zitting hadden voor de provinciën ZuidHolland en üelderland wèl zouden doen met vooraf hunne mandaten ter beschikking te stellen omdat bg do pas gebonden provinciale verkiezingen de meerderheid in die provinciën rechte waren geworden of meer rechts waren bevestigd Do senatoren van die provinciën deden niet nlzoo maar stemden onder aanvoering i den ZUd Holland schen senator Tan Büi val Faure tegen hot Hooger onderwgsWirerp Oi regeering ontbindt de Eerste Kamer en de staten d r verschillende provinciën tteen aan den arbeid met het gevolg dat de FEUILLETON SWS l lt 14 Jaren achtereeji hebt gea niet alleen alle weelde ontzegd maar des winters dikwgls ket vnnr in den haard en gg bleeft steeds teraggetrokken leven om de kosten van mgn pleiding te kMnen bestrgden tmwyi ik bedorven kind omringd was van al hetgeen de meisjes oit den aauienlgkstan stand genoten en dat alles aannam zonder eenig zeltverwgt bijna zonder erkentelijkheid O ziet ge Jnan bet zon slecht zijn geweest aia dat altijd zoo gebleven was I Sj aloeg haar armen om zijn hals en kntt hem met de grootste hartelijkheid 8 Ik dank zij wederom nw zorg nijA broeder in zekeren zin rgk ben door mjjn hnweljjk met een inge iear van groot talent met Andrë Berton is t een Bjjner heerlgkste droomen geworden a althans enigermate te vergoeden wat ge aan loij hebt gedaan Jnan Cameron maakte een gebaar yan verzet sonant wordt in overoenstcrairaing gebracht met het votum der provinciale kiezers üe liberale partg woike hier d i in do Eersto Kamei volgens do sm likvolle uitdrukking van den beer Van der Biezen om zoo te zeggen bot genadebrood at had nu in de I rste Kamor niet langer de moerderdeid Do staten van Overgssel evenwel luidden indien voltallig nog wel een linkscbe meerder beid maar een der statenzet ls stond open en nu W nscbten do vrgzinnigen daar allhan 4 naar de boven geciteerde oigten leer van de Slandaani te zorgen dat do senatoion door die provincie af te vaiirdigon de kleur zouden hebben waaraan de provinciale kiezers nog getoond badden de voorkeur to geven Immers waren drio cioricale i senatoren gekozen ten gevolge van de hnvoltalligboid der Oïorgsscische slalon dan zonden dezen volgens de door de clericalo bladen voor Zuid Holland en Gelderland uitgevonden theorie dndulgk hebben ipodlen ntlrcdon teneinde de inmiddels voltallig geworden Overgsselscbo staten de gülegeïiheid te govon senatoren van de kleur dor m 9rdorheid aan te wgzea Of geldt de theorie alleen als het een voordeeitje geldt vooi de gecoalisoerdo rechtsche partyen f De Ovorgassische clericalo hporen schgnon het te meenen want in plaat van dat oen hunner Ook weg bleet b de lemming sooals de clericale theorie zon eiacben om zoo de staten in samenstelling gelgk te maken met den gebleken wil der kiezers bleven zjj er stoksttjf op staan om da onvoltallige vergadering te laten kiezen d i een kous te laten doen die een gevolg moest liebben dat zg zelf in Gelderland en Znid Uolland afkeurden I De linkscbe statenleder bedidkton bier voor en togen heen zoodat de vergadering in de onmogolgkheid werd gebracht om een kenze te doen In plaats dat nn de rechtsche bladen zich hun eigen lilippicu s herinnerende van een paar maanden geleden bun geestverwanten tot zachtheid hadden trachten te stemmen konden zy integendeel geen woorden vinden om dit bedrijf te geeselen een revointionair onbehoorlgk onwettig veroordeelenswaardigstrgdmiddel heette de uittocht der iinkerzgde De regeering verklaarde zich zelfs te recht of ten onrechte dit laten wg nn daar buiten staat om zelfstandig de gevolgen van de Overgsselsche geschiedenis te herstellen en diende daartoe een wotje in Het voórloopig verslag daarvan geeft den Overgsseischen liberalen statenleden die gelgk gezegd eenvoudig wenschten dat de Eerste 0 in liefde vooral hernam zg levendig Ik ken uw fijngevoeligheid u Castiliaansche trot8 Daarom heb ik ook toen geer eindelgk toe waart overgehaald om tweekamers van ons te komen bewonen er intoegestemd dat er in die kamers niets anderszon worden geplaatst dan de weinige inboedelvan den armen fleren balling Maar gewaart dan toch in elk geval met ons onderhetzelfde dak en ik mocht n dagelgks zien Bovendien waren er van die kleine zorgen ge hebt ze my niet kannen beletten die ik mocht wijden aan een broir die veeleer een vader is geweest voor zijn kleineToresita En nn wilt ge ons reder gaanverlaten F i Ja kind het moet en ik Ibebt nooit kunnen liegen Maar ge zgt ook een Gameren en kunt derhalve een geheim bewaren Ik zal n de waarheid zeggen die trouwens weldra wereldkundig nl zijn daar in Spanje opnieuw naar de wapen zal worden gegrepen daar de strgd die door uitputting van krachten moest worden opgegeven opnienw zal worden aanvaard Wederom strgd wederom geviren wederom door zoovelen den doOd gezocht I En veor wien mjjn God voor wat f Voor onzen plicht voor het vaderland 1 Ik moet ten strgde trekken om den dood van mÏJB moeder te wreken Kalftir zou zgn do workelgko afspiegeling van dd provinciale verkiezinjon nog anders van de taart sommige loden wajen zeer schan in imnne afkeuring zg spraken van eem liboralo idichtsverzaking van cono daad dio zoo zg dan al niet tot toepassing der 8tri J ot art 12 i van hot welhoek van strft renht had bohoevoi aanleiding to j e ven toch in iedor geval do statenleden dio bauf bagingoo in Ignrechten strgd heeft doen handelen met hun staatkundige pliobton U daad vun de statenleden werd veel ernstiger ii afkeurenswaardiger genoemd dan dte v m de spoorwegstakers ten vorige itre Met gestrengheid zoo gnat het verslag voort dion lo tegen deze personen dio zich ni i hebben ontzien eene wettige vergaderin het vervullen van linar plicht to bcloltaa en de samen tolling van een hoog stnatslichaani in liet ongoroede te bi ongeil te worden opgotredoii en ge ft liot wetboek van trafrecht daaitoe niet de gelegenheid dan moot dezo leeinlo ton spoodigsto worde aangevuld Men ziet hot niletn do booie liberale statenleden hebben hot gedaan den rechtschen loden wordt goon enkel bard woord toogodiond Dit zgn zoo do niaqijtren dor rochtsclio partgon zoo in het debift als in hunne bladen alb s wat de rogijering doet is welgedaan alles wat bun tegenstanders betoogen voorstelten wonschen is paganistiscli hoidensch uit den booze Zoo hior en zoo altg d Keuren zg een wetsvoordracht af dio do rojjooring heeft ingediend en zoowol do behaiuloling van de Drankwet als van do Hooger onderwghwot hoeft toch wel doen zien dat de huidige rogeering in het wetten maken nu niot zoo heel érg knap is dan wordt aanstonds van partgdigheid gewaagd van kwaadaardige obstructie van kleinzielige zucïit om te kiiabbi len aan de verdiensten van het kabinet ïrekt da gohoele linkscbe pers op tegen do reactie bigkeiido uit het postwetje en acht zg daarmede onze grondwettige vrglieJen bedreigd dan worden d i fiojen van den toorn der rechtsche partg over al de onverlaten uitgestort dio zooveel edele hedoelingeii in twöfei trekken en ian reactie maar durven denken Zenuwachtigheid bg de nadorendo verkie zingen anders niet Laten we de kerkelijke heeren eens nagaan met hoe grooto welwillendheid vooral de oudliborale pers hot zittende kabinet heeft ontvangen laten zx zich eens herinneren hoe de eerste jaren zelfs de troonredenen van dit kabinet ai zeer vele liberale bladen deden jubelen over de om het recht te verkrggen van te bidden on te wecnen op het graf van haai die daarginds ver van mg rust het graf dat ik nn niet genaken mag omdat ik in Spanje vogelvrg ben verklaard on er een zware lotprys op mgn hoofd is gesteld O uls daarginds ray de dood wachtte hg zou mg welkom zgn maar ik weet wol zjoker dat ik baar graf niet zou bereiken dat het mg niet vergund zon zgn de lippen te drukken op de aarde waaronder rust omdat ik reeds veel eer zou aangewezen en gegrepen zgn En na dan 1 ja ik strgdend naar de plek waar ik wezen wil en ik zal daar komen ook I 6e hebt dus deelgenomen aan een samenzwering aren achtereen reeds niet waar f Ik heb den nieuwen opstand voorbereid Op het eerste sein is alles gereed Ik vreesde bet en ik bad den goeden God om u tot andere gedachten te laten komen Ik hoopte in stilte dat gg eenmaal nu ik door mgn huwelgk een Fransche vronw was geworden ols uw nieuwe vaderland het land zondt erkennen dat u ontvangen bewaard en beschermd heeft Ik ben niet op den leeftgd meer waarin men vergeet waarop men ziin genegenheid kan verplaatsen en zgn plichten veranderen werklust die van deze rogeoiing blei k alsof beloften alleen reeds van oiklutt kunnen getuigen en laten zg dan eens hunne oigone aiohiijvon nasnnffelen om na te gaan hoo zg ziob pleegden uit te iaton over liberale regecringoÈ Laten zg met name het tgdperk ilcr ongevallenwet eens opslaan en zg zullen anders oordoelen üe geschiedenis schgnt ons doze te zgn dat i et name de oud liberalen maar al to big Waren dat zg deze rogooring en deze meerderheid zagen komen lan wie geen sociale maatregelen te waehteu waren Dal hot langzauierliaiid zelfs hnii te raach ig worJt is geen wonder Het zilt n op brandblaren moet ten lesto wol onbodaarlpk pgn doen De rocht cho hoeren kuniion hioroit de slotsübi trokken dat van dio brandblaren hun iWeei kunst do oorzaak is Wg hopen den Loeien met deze puur druppels liqua Holmkauii oen bootjo kalmte te liebbon bczorgdL Moge daarvan een goede wciking op hun Zenuwgestel worden uitgeoefend andors zal db dosis wat Vermeerderd moeten worden En laten wg uan de gecoaliseerdo partgei vooriiiopig eon goeden raad govon Het is niet goed bg oen rugeorin hot govoBl van oppermacht ja de zekerheid Ie kwoekon van altgd gelgk to krggen Het zgn sterke beenen die de wooldo kunnen dragen maar regeeringsmannen die opgewassen zgn tegen voortdurende toejuichingi tegen oen rotsvaste imerdorhoid andors gezegd tegon hare seliaapaehtigc vülgznoniheid nooten bovenmonschoigk slerk zjn Maakt nbsoliitisnio sieehte vorsten het is ook voor ministers verderfelijk liiillfHlaiKlscii Overxicht Het Japansche goznntsehap te Londenmaakt het volgende telegram bekend datliot otfer Tokio van den bovelliebber van hetleger by I ort Arthur ontvangen heeft j De rochtor colonnc en een dool van dei middelcolonne bezetten don Ilüen Oetobor s avonds den kam van do cortre escarpos dor forten Socnsjoesan on Eilocngsjan en do forten ten N van roengkikwansjiiii on vernielden eenigö vostuigwerkon Hot nndoro dool van do middel colonne bezette ondanks het hevige vuur van den vgnnd het fort I gelegen tussehen Panloongsjan en i oongkikwaiisjan De Itussen deden verscheiden tegenannvailen togen dit foit en wg verloren het s avonds om hall elf Maai generaal Itsjinole bezette hot weer om elf uur De generaal vormoosterde drie veldstiikke4i twce Ontitioedigd zweeg Teresita stil Zg komle haar tiroeder en wist wel dat zgn wil bestrode hem pogen af to brengen van hot geen Itg zich ten taak had gestold nagoiineg gelgk dtond met ongewapend storm te loepen tegen pen muur van arduin Wol bleek maar overigens fier en wiianlig in haar wanhoop als een vrouw dio heldenmoed in de aderen heelt vroeg g voudig dit Wi nneer vertrekt gg P Mofgen I 1 Motgen I horhanldo Teresila op een doffen toon en zg zou wellicht nog een laatste bede zonder veel hotip op voihooring hobben ge nngd wanneer er op dat oogenniel zaehtkons aan do deur ware geklopt Doof eenzelfde aandoening gedreven drukten tirdeder en zuster elkander stil w igend de haiid Moed I mompelde Inaii Cameron en mot een kalme stem sprak hg opeen korten nfgemeten toon het woord Binnen I nit De iflenr werd gi opend en verleende toegang qan den ouden Antonio Wordt rirvolgd