Goudsche Courant, dinsdag 8 november 1904

ai vkivtkintii n DANKBETUIGING Het gezanienlgk porson Hil der l gpen en Aardewerkfabriek van de Firma P UOlilDI WAAGEN ZOON betuigt hiermede hun haitelgken dunk aan den WolKd Hei r en Mevieuw A GOEDEWAAOKN voor hot gul onthaal en den genocgeiykon avond hun Zaterdag l l bereid Openbaar Lager Omierwils TH aoXTlDA WORDT GEVRAAGD een ONDERWIJZER nan do 2p lïurgorscliool voor Jongens tloofii do HmK I KOPOLD bevoegd tot hot goven van ondciwys m liet J fansch Htiikkeii v66f lli Novombrr a s franco aan den BurKomuustur niitrailleDSOii ilric torpedo s en andere wiipe nen HD vunil ilc Igkcii van yeerligUusuen Denzelldeii daif veroverde do linkcr colonne hel fort KoUoi jaran gelegen ten N O van Toengkikwunfijao Den 31en October bemlioten Wjj de h ivi n en bet dok jnet grootkalibet gescbDt en Hcbve 8kanüni eft W j ruuklen do öiljiik verscheiden malen on bractiliMi twee stoomsebepen tot zinken Den l n November werden twee htoomscliepen viin ongi voer 3500 ton bü het Wcsterlort Ml den 2en eèn ander Htoomscliip van ongeveer iOOO ton In den grond geboord Uit do nuordeliiko wjjk der stad werden hevige ontploffingen gehoord Den iüu om twaalf uui nni begonnen wg een zware beiichicting met sclieepMgeKchut op het dok en andere punten ten O van de huven OmkwArtover twaalven brak daai brand uit Deze donrde lot den volgenden ochtend vier unr Denzelfden dag bracht ons groot kaliber gescbat aan lort no 4 zware schade toe Van het ooflogi terrein komen weinig ver meldenswaardige bericlilen Over den toestand van PortArthur seint Jean Kodes de oorlogscorrespondent van do fatin uit l sjifoe Uit vertrouwbarc bron verneem ik dat nog kort geleden generaal Stöasel niettagenstaande de verbinding van PortArthur W t buiten niet verbroken is geheel onwe Md was van de gebeurlenissen op het oorlogsterrein Toen men hem de nederlaag lig fjiaojang meedeelde was hg zeer verrait want hg was overtuigd dat Koeropatkine met zgn leger niot ver van Port Artlmr wns en dat liet ontzet niet lang zon uitblgveu Hg was daar zog zeker van dat hg nitriep qlïie nederlaag is onmogelgk Koeropatkine IS vlak bg want ik heb onlangs het kanongebulder van een veldslag gehoord Toen men hem eindelgk overtuigd had zeide hg Welnu het zg zoo Wg zullen in het vervolg niet meer stigden roor de bevrgding maar voor den roem De Kngelsche reeders Woods Tylor en Drown hebbon naar aanleiding van het bericht v in de Standard dat het Kngelsche Stoomschip Koddum te Vigo ligt met een lading steenkolen voor de Kussische vloot een brief geschreven aan het ministerie van buitenlandsche zaken w arin zy meedeelen eenigen tgd geiden miduellgke aanbiedingen van do Uussiitche legeeriiig gekregen te hebben om het Baliiscbe eskader van steenkolen te voorzien doch dat zg daarop niet waren ingegaan Na vroegen zg den minister van buitenlandsche zaken ol het geoorloofd la Kngelsche kolenschepen uit te zenden om het ISaltische eskader ta volgen Lord Lansdownc liet hnn echter antwoorden dat de ICngolache regeering dit niet kan toestaan w Nnar aanleiding van het Knjsiüch Kngelseh incident hebben Donderdagavond de ministers van landbouw Lord Ouslow en voor Indië Brodrick gesproken aan het banket van den mayor von Guildford Lord Onslow zeide Wg hebben voor een zeer ernstige crisis gestaan maar na de redevoering van den premier te Southampton is die crisis in een ander stadium overgegaan doch hoewel het gevaai niet meer acuut is moet men zich niet voorstellen dut het voorby is Dit kan eerst geiegd worden wanneer gebleken is dat onder de officieren van de Oostzoe vloot die in Eu ropa zyn achtergebleven zich ook bevinden degenen die sckuldig zgn aan het gebeorde op de Noordzee Toch geloott de Minister niet dat een botsing tOMchon de beide groote mogindheden te verwachten is De gerachten die de laatste dagen geloopen hebben over een mogoiyke botsing tusschen de Engelsche en de Kossische vloten jgn pure fantasie Het eenige wat geschieden moet is dat wy ons kalm hondaa opdat de onderhandeliiigou ernstig kannen worden ton einde gebracht De minister llrodrick ging hierop vooit Uit hetgeen Lord Ouslow gezegd heeft is nn gebleken dat hoewel de toestand beter is dan een week geleden de ongerustheid nog niet geweken is Maar yij hebben de hoop dat met eenigen goeden wil van beide zyden een middel zat worden gevonden om aan de rechtmatige eiichon van Engeland tegemoet te komen zouder de nationale gevoelens van de Bassen te kwetsen Da Minister bracht hulde aan de wgze waurop Lord Laiisdo iie de zaak behandeld heeft oen wgze die tevens heelt bygedrugen om de goede betrekkingen met Fiankrgk te versterken Rusland hee t een breedvoerige verklaring uitgevaardigd waarin wordt volgehonden dat er vieemdo on wel JapansoUe torpedobooten ttts chen de visscheisvaartoigen gezien en beschoten lyn Oe liiissisehu vloot heeft Zaterdag dereis van Tangor naar Oost Vziê voortgezet zi woidt nog steeds gevolgd door de Engelscho schejien Do reis geschiedt om deKaap ten minste het goheele eskader is roetkolenschepen en hospitaalschip van Tanger in do richting Van den Atlantischen Oceaan gestoomd 1 No hi ttiger nog rOMoerlger da men het zieh kon denken na alle pogingen een week lang in het werk gesteld om de hartstochten op te zweepen is eergisteren de zitting der i ransche Kamer geweest ünlhet scheen een oogenblik of da aanval der rechterzgde op de regeering slagen zou de stemming over de motie De Vazalla die wilde oveigaun lot de eenvoudige orde van den dag door Combes geweigerd gaf der regeering slechts een meerderheid van twee stemmen die over de prioriteit van de motieJanris een meerderheid van tien glemmen Toen kwam de klap dien de nationalistische afgeviardigdo Syveton den mint iler van oorlog genei aal Andie in hel gezicht gaf en deze klap redde het ministerie Onder den indruk der iiaamlooze beleediging gevolgd door de vlucht van den aanvaller naar de bovenste banken van den hemicycle onder den indruk der weigering van den afgeviiardigde Syveton om te voldoen aan het bevel de Kamerzitting te verlaten onder den indruk van de daardoor ontstane woede weid de motie Jamès oen goedkearing bevattend van de handelwyze der regeering met 107 stemmen meerderheid aangenomen De zitting eindigde met de volkomen overwinning der Uegeering een overwinning die deze te danken heelt aan den klap van Syveton en aan het krachtige optreden van Janris Voor de zooveelsle maal toch is Janrèa opgetreden als de beschermer van het kabinet Combes Eeijii door het vereenigings artikel in de Huinanile toen door zgn krachtige redevoering ter verdediging van het optreden van generaal André en door zgn handig gestelde motie waarin hel als de plicht van den Staat werd genoemd de trouwe dienaren des lands door alle geoorloofde controle I njaalregelen te bescheimen tegen den geest vun klassenonderscheiding en reactie en waarii verder vertrouwden in de regeertng werd iilgesproknn Er beslaat echler een merkbaar verschil van gevoelen over de vraag ol de controlemaatregelen door het departement van oorlog ingevoerd tol do geoorloofde behooren Üeueraal André heelt gepoogd het optreden van zgn departement te verdedigen door te wgzeu op do behandeling die de repuhlikeinsch gezinde officieren moesten ondergaan toen het clericalisme hoogtgd vierde in het leger j zgn geheele betoog kan uien samenvatten in deze bekende regels van Shylock uit Shakespeare s The Marchajit of Venice The villany you teach me I will execato and il shall go hard fi Een hevige brand brak Zaterdagavondtegen 8 uur ait in do gebouwen van bet ministerie van binnenlandsche zaken te Brussel en eenige minnten later stegen ontzettendevlammen op die op alle pnnten van de stad gezien konden worden Een enorme menigte snelde naar rne de la Loi Het vuur verbreidde zich van uit do boven ste verdieping van een binnengebonw waarin archieven bewaard worden Men geleoft dat een kachel die onvoldoende gedoofd was den vloer in brand heeft gestoken Alle brandspuiten van Braasel sneldon toe en wierpon stroomen water in het vaur üank zg de snelle hulp kon men de belendende localiteiten beschermen De Kamer en de Senaat bevinden zich op slechte 100 M van het brandend gebouw Twee verdiepingen zgn geheel vernield Te 10 nnr was men het vnur meester De ministers en alle aotoriteiten waren op de plaats des onheils Men ging den geheelen nacht voort de localiteiten te bespuiten De schade is zeer belangryk Nader meldt ineii De brand verwoestte een deel van de documenten op de bovenste verdiepingen v n beide ministeries Er viel geen enkel persoonigk ongeluk voor ïo 11 unr scheen het vaar bedwongen te zyn In Innsbrnck ij het verder rastig gebleven Ven Körber antwoordde telegrafisch op het telegram van den tilgevaardigde Ërler waarbg deze de onn iddeliyke slaitiiig der Italiaansche lacnlteit eischte De diep te betreoren gebeurtenissen in Innsbrack kannen de regeering op het oogenblik slechts doen besiniten do ii ienliare orde met kracht te handhaven Niet nadrukkelijk genoeg moeten echter ook de vooralgegane mntelooze opruiingen veroordeeld worden welke ongetwgfeld de wanordalgkheden hnn hartstochtelgk en strafbaar karakter hebben gegeven Het bestnur van het HUnchensche studentencorps heeft telegrafisch aangeboden aan de Dnitsche studenten te Innsbrnek m zeonoodig onmiddollgk 500 hunner ter versterking te doen overkomen Ook het hotel Das weiaze Krent w r4 van binnen geheel vernield e lelfa de deuren nil het huis gebroken Het Italiaansche consulaat wordt voortdurend dooc een half bataljon infanterie bewaakt In de heele monarcbta heenobt groote opschudding en op de i rsch nende plaatsen werden manifcMaKei Dp foBw gezet doch door de politie vergdeld Dnitsche vereenigingen en de Landdag van Ornz namen moties nan voor de Dnit cliere de gemeenteraad van TriSsl en de Italiaansche club Tan afgevaaidigicn TOOr da Italianen Verspreide Berichten Frakkrijk Vrijdag ifl te Parjs overleden do Irgdlnstige Bonapartistischo ex afgevaardigde Paul d i Ca8 agnac directenr van de Autorité Ocboreii te Pargs in 1843 heeft hg zich bekend gemaakt door zgn talrgke duels als gevolg van zgn scherpe pen door zgn strgden voor don kroonpretendent prins Victor Napoleon en door zgn vennootschap in bet bernchte Comité der Ze dal mot generaal Boulanger het plan gesmeed had de regeering omver te werpen DuiTSCHLillD Volgens de BerI Lokiilanz zal binnenkort ook met de Vereenigde Staten een arbitrage verdrag giislotcn w orden Daarop betrekking hebbende onderhandelingen zgn reeds begonnen op initiatief der Amerikaansclie regeering Zwitserland Uit Zïrieh wordt bericht dat de onderhandelingen over het handelstractaat met Dnitschland gesloten zgn De ondertcekening van het verdrag dat op 1 Jannari 1900 in werking treedt en twailf jaar van kracht biyft zal binnen eenige d igen plaats hebben n BULOARUB De nienw benoemde Turksche commissaris te Sofia Sadik Paeha heeft zgn ambt aanvaard Men hoopt dat hierdoor de onderhandelingen met Turkyo znllen worden bespoedigd VEaEEniGiDii Staten Naar New Yorksche bladen melden zon de Spuansche consul op San Domingo namens Spanje en Engeland hg do Dominicaansche regeering en bg den gezant van de Vereenigde Staten formeel protest hebben aangeteekend tegen de uitvoering van de scheidsrechterlgke beslissing ten gunste van de New Yorksche Maatschappg tol verbetering van de haven van San Domingo daar hierdoor afbreuk zon worden gedaan aan de Spaansch Britache vorderingen ClIINA Aan de Standard wordt nit Shangliai gemeld dat volgens een particulier telegram nit Peking de llalai Lam i van Thibet daar is aangekomen BINNENLAN D Ook De Tyd bespreekt het ondeiwerp van den dag en tracht het wetje goed te praten Wat had men anders van deze Regeering kunnen verwachten viaagt De Tgd Het ingediende ontwerp ligt geheel m de Ign van christelgko etaatkunde het vloeit logisch voort nil de beginselen welke de richting van den legenwoordigen regeeringskoers bepalen Opzettelgk wetena en willens zil de Overheid niet meer medeplichtig zyn aan staalsberoering wotsverkrachting en zedenbederf Nietgeslolen stukken van welker inbond de kennisneming mogelgk ia en zich vaak tegin wil en dank opdringt zullen voor zoover kun strekking tegen de onmiskenbare roeping der Overheid ingaat niet door haar toedoen worden verspreid Onverbiddelijk zallen z j word n geweigerd of teruggezonden Waar tot ddsver do Poatwet bg art 17 vervoer alleen verbood op grond van materieel gevaar zal zy het voortaan ook doen op grond van moreel gevaar Dat niet allen dit dndelgk beseffen dat eenigen het zelfs volstrekt njet willen erkennen vindt misschien wel zgn oorzaak hierin dat sommigen voor de stoffelgke belangen van land en volk een open oog hebben maar voor de geéatelgke zydo van het menschelgk leven en van ons volksbestaan weinig of niets gevoelen Het blad betwist voorts dat het wetje art 7 der Orondwet de vrgheid der drukpers zon aantasten Integendeel ieder biyf vry niet gesloten 8takl en iel te verspreiden of door anderen te laten verspreiden behoudens ieders persoonlijke verantwoordeiykbeid voor de Strafwet De Overheid weigert alleen haar medewerking by het transport van verderfelijke peraptodncten berooft den alsender van verboden slakken alleen van de meer gemakkelgke wyze van vervoer welke zij anderen tzeudors wel toestaat Wel gevoelt bet blad ieta voor ket ba zwaar dat de posladiümirrBtie da r het wetsvoorstel een nueht krg gi waurvan zg een willekeurig een ongeoorloofd gebruik kan maken Daar dient iels op gevonden Da Tgd meent dal lat f als eenmaal do administratieve r Cbtsppoak geregeld zal zgn een beroep op dien rechter toegealaan kan worden In afwachting van bet totstandkomen van die rechtspraak zou voorloopig beroep kunnen worden toegestaan op den minister van waterstaat Bovendien zegt De Tgd Nedei land behoeft ijn vryheidszin geen geweld aan te doen om het voorgestelde artikel in de Postwet op te nemen andi re landen die aanspraak kunnen maken op een onbekrompen liefde tot de vrgheid zgn ons voorgegaan en hebben het voorbeeld gegeven Het werd tyd dat wy volgddn Gemeng de Berichten Men meldt uit den H iag Hoewol de politi i d in geheelen dag gverigo naaporingon deed om einig licht Ie verkrggen in de za ik vm den kastelein van Ekeleii die in den afifeloopeii nacht in ii koffiehuia op de QtiKfta Markt alhier daod voor ziiiie toonbank werd gevonden vermoodelgk tengevolge van een messteek hem in de borst toegebracht mocht haar dit niet gelukken Voor het oogenblik mist zg elke iianwgziiig omtrent d ii dader Verschillende verhalen oiutront het voorgevallene worden gedaan doch alles geelt den sehgn dal als er een twisl hoeft plueia gehad tngschen den kaslelein en een dor bezoekers van zyn herberg die zeer kort heeft gedanrd en de doodelgke wond al eer spoedig ia toegebracht Het speciale Comité voor de Tentoonstelling van Kunstnaaldwerken die 15 Noi ember in het Museum van KBiistngveiheid loHaailem zal worden geopend heeft in zgne bgecnkomst van 3 November besloten dat teitielwerken die tot de aanverwante vakken van het Knnstnaald verk behooren op de tentoonstelling knnnen worden toegelaten De laatste dagen werd een gieot annlaltoezeggingen ontvangen zoodal men er nietaau twijfelt of deze tentoondelling zal aanhaar doel beantwoorden Het comité doet evenwel een beroep op de nigemeene medewerking opdat de tentoonstelling oen Iweldmoge geven van de ontwikkeling die de vrilnweiyke handwerken in de laatste jaren hebhen ondergaan Te Berlgn komt heden een mevrbUwHartert voor don rechler wier snlons aanden Magdobnrger Platz langen tyd naam hebben gehad als iniddelponl van ongegenc érde gezelligheid Mevr ilartert is reeds kort geleden i tot een langdurige gevangenissfriil veroordeeld maar zal zich nn ook nogf te verantwoorden hebben wegens afpersing en woeker nfj het tot stand brengen van liuWeIgken tusschen berooide adellgke heeren en dochters uit de kringen van de rgke beiirsmannen Zg maakte gebruik van den Id nood waarin de hoeren verkeerden om Iron hooge provisie af te persen voor haar bemiddeling In de vergadering van den Dnitsche Boijljjraad van Donderdag is naar gemeld wordt de L ippeschekwestie nog niet ter spralce gekomen Men neemt echter In de kringen Tan den Bondsraad op gtond van den legenwoordigen stand van zaken aan dat de voltallige vergadering zich komende week met de kwestie zal bezig honden nadat de commissies hun beraadslagingen ten einde gebracht hebben zoodat de Saksische gezant graaf zu Hohenthal aün verslag kan uitbrengen en de voorstelteB van de oommissies kan overleggen De spooriyn Arona Doraodossola is voor t verkeer gereed Nog 12 kilometers moeten worden afgemaakt eit dan spoort men tot Iselle ingang van de Simplontunnel In den aanstaanden zomer zal das ook de tocht over den Simplon een der prachtigste alpenwegen veel gemakkelgker zgn voor den voetreiziger Men schrgft ait Sliedreebl j I iiu In het begin der vorige maand zgntelMt terdam van een dor terreinen van de Stekte spoor een vgfdn izendtal oude straatkeién gestolen door de stad verkocht en op dat terrein tgdeiyk opgeslagen Die diefstal schijnt leer zonderling en brataal in zgn werk te zgn gegaan Een schipper kocht ze te goeder tronw van zeker persoon roor puin en aan een der ambtenaren der Staatsspoor werd rerkif gevraagd voor den schipper om te laden entoe geschiedde het op klaarliobten dag dat de keien werd n getransporteerd Het spö r VUI aanvankeiyk niet te ontdekken Wel was reeds spoedig en inspecteur der Rotterdamsche politie in deze streek Ap onderzoek omdat een oildere schipper in dié dagen te Rotterdam bid verteld bier kelen te hebben zien lossen maar basalt lossen keelt aan de Merwede zoo vaak plaats toodat het onderzoek geen resultaat opleverde Dezer dagen is het nu echter de Sliedrecbtsche politie mogen gelukken da keien op te sporen en het koddige van de zaak is dat ze reeds lang verwerkt zgn ntn kribben die hier in de rivier worden aangetroffen Men zegt dat de 5000 keien waren verkocht teerde som van vgtgnlden en n ar wg verneBealiBoot ook de verkooper bekend zgn StadsnieuWB ÜOüDA 7 November 1904 Het was Zaterdag II feest voor kol persoDeel der Pgpen en Aardewerkfabriek voh de firma P Ooedewaagen oon alhier Hon patroon do Heer A Qoedewaagen vierde zyn zilveren huwelgksfeeft en had hen voor die gelegenheid genoodigd tot een feestelijke bgeenk nl5t inilezanl Kunstmin Ier Sociëteit Ons öenoegen Te half 6 bgeengokomen vanden zg daar oep heerlgk middagmaal gereed Lelweïk elkeen zich goed liet smaken Na afloop daarvan kwamen nog enkele genoodigden om den verderen avond gezellig door te brengen en was het een aardige aanblik de rnini 200 feestvierende daar bgeen te zien Trouwens aan gezelligheid ontbrak het geenzins De verschillende goocheltoeren van den Heer Kiiisbergen bracht meenigeen in verrukking lerwgl het overige gedeeltj vud den ivond werd afgewisseld dooi het ten besie geven van menige aardige v oordracht én het dansen der jongelai Vooral de reclame optocht waarbg men kennis kon maken met liet fabrikaat der pgpen en aardewerkfabriek van bovengenoemde firma vond algemeen bgval en gaf bitjk dat de deelnemers daaraan zich veel moeite hadden gegeven om alles naar wenach l e dOen tllagen wat hnn dan ook bijzonder goed gelukte Alle eer Voor hen die daartoe hebben meegewerkt Oligetwyfeld zal dit leest by allen nog lang in geheugen bigven De beste orde die er heerschle het gezamelgk feestvieren van den patroon diens echtgenoote en hunne familie niet bun personeel getuigt voorzeker van den goeden geest onderling en zal zeker er toe bijdragen den bond nog te versterken waardoor patroon en personeel zich steeds aan elkaar verbouded gevoelen De heer P van der Roer staat No 1 op en voordracht voor onderwgzer aan de openbare school No 48 te Rotterdam en No 2 aun de openbare lagere school No 11 aldaar Clericalisme is precies het tegenovergestelde Tan godsdienst Het bestaat ail bet streven den godsdienst in den dienst van de hartstochten eener politieke parlg te verwikkelen Wy achten dtn godtdientt hoog maar zullen het clericalisme steeds hutrijden Deze uitspraak van den Franscheii minister Combes is volkomen juist ook van t standpunt dal wg vry innigeB in Nederland innemen Na ook in ons vaderland de kerkelijke partyen onder de vaUehe Uuze Voor of tegen den Christus de overhand hebben verkregen moeten we den stryd tegen t clericalisme ernttig aanbinden om de treurige gevolgen die daarvan niet zalleti nitblöven te verhoeden I Wg hebben reeds ondervonden met welk sene macht ons clericaal Ministerie optreedt en de wetswyziging op t Lager Onderwga door onzen premier voorgesteld geelt duideIgk aan dat het een weg opgaat dien wg liet Willi n Ons werd eene brochure toegezonden getiteld Maakt front voor de Openbare School Reeds zgn eri 20000 exeokplaren van verspreid Het Hooldbestnar van den Bond van Hed Onderw heelt eer van dit werk Helder wordt daarin t foed recht van t bestaan der Openbare scgool waarin kinderen van verschillende gezindten naast elkaai zitten bepleit De Openbare school kweet verdraagzaamheid de bgzondere scholen die weldra ia aantal zallen toenemen zaaied onrast en haati De brochure geelt eene korte geschiedenis van t onderwgs bi België dal grootendeels in Itanden der cleiicalen is AlUrelUndigü is daar de toestand Tan t onderwys de scholen en de onderwgzers Wie zich aan een ander spiegelt spiegelt zich zacht Men leze en herleze en verspreide déze brochare daarom zoo veel mogelgk Als ons Openbaar Onderwgs t kleinood waarop wg tot heden konden roemen is chteruitgezet door de aanneming van de Veltwijzigingen van Hinister Knyper zullen we eveaais in België daarvan de wrange orueken plokken Niets Iaat de christelgke party onbeproeld om de Openbare school te bekladden Wg lazw in genoemde brochare dat de christeiyke pers eene van waren christenzin getuigende gelgkeais maakt toHchen een onderwyzeres mn een Openbare school en eene publieke vronw Zoo wordt ook in ons land de godsdienst gesteld in den dienst van de hartstochten eener politieke parlg Wy roepen allen weidenkenden op tot de handhaving der Openbare schoei Leest en verspreidt de brochare Maakt ront voor de Openbare eehooV en ita pat voor onze vry zinnige beginselen I De majooi J A vaii Bieaen hoofd von het centraal magazgn vnp militaire kleeding en nitrnsting te Woerden zal eerlang den dienst met pensioen verlate Uit Krimpen a d IJsel Weid de jaarwedde van ambtenaar van den Burgerlijken Stand door Qedeput Staten op f 150 vastgesteld lerwgl door den Rand voorgesteld was f 400 zoo bi eft de Raad nu besloten om de f 250 die minder uitgekeerd zoo worden te voegen bg het tractement van den beambte ter secretarie die tevens ambtenaar van den Hurgerlyken Stand is zoodat j euoemde beambte door het beslnit van Gedep Staten niet getroffen wordt BEÏÏRS VAN EOTTEEDAM VRIJÏ AG 4 NOV L K H K Staatsleemnqen Portugal Oblig 3e Serie fr bOO 3 59 i Oblig 3c Seiie fr 2500 3 59 RusLASB Iwang Dombr Obli gati2ii 47 061 AziE Japatt Obligattbn 181 9 l 74 74 CoLUMiiiA ïeconsolideorde Buitenlandsche Schuld Recepis L 100 1 24V Hypotheek Ban eenPandb Ie Algem Groninger Scheeps Hypb 4 100 Pandb Bataafsche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotheekbriefbank 4 99 Pandb Hollandsche Hypb 4 99 Pandb Nationale Hypb 3i 98 iPandb Ged Hypotheekbank te f Veendam 4 100 Pandb Nederi Hyp Pand biiefbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewgzen vanDeelger Norlhw Pae Hyp Bank f 96 Pandb idem idem 4 9 j Pandb Rotlerd Hypb 4 10H Pandb Rotterd Hypb 3V 97 Pandb Standaard Hypb 4 100 Pandb Stedelgke Hypb 4 99 Pandb ütrechtsche Hypb 4 100 Pandb Westlandsche Hypb 4 100 Pandb Zuid Holl Hypb 499 Scheepvaart if aatechapptjen Aand Holland Golf Stv Mg 35 Diversen Obl Mg tot Expl Laan van Meerdervoort 1902 4 98 Spoorujegteeningen Itaue Oblig Zuid Italiaansohe Spw My A H 367 Premieleeningen bi i aiE Loten Stad Antwerpen 1887 2 102 De NOUVEAUTÉS in MANTELS Costumes JaponstoiFen llloiiscii l elgiioirs en PELTKRWI i zgn in zeer groote keuze tegen de meest concnrreerendo pryzon voorhanden Aanbevelend y4 vjrsmff£ if AM vras £ JU lfiUf n Veemarkt te Rotterdam Maandag 7 November 1Q04 Vette ossen en koeien goede aanvoer prijzen waren voor iste kwal 34 ade kwal 31 3de kw 7 cents per half kilo Vette kalveren gosdc aanvoer prijzen waren voor late kwal aS ide kw 15 3de kw aa cent per half kilo Vette varkens goede aanvoer prijzen waren voor iste kwal aa ade kw 21 3de kw 17 cents per half kilo Schapen en lammeren redelijk aacf voerd Handel voor vstte runderen en kaUeren lager in prij Varken Siet vluggen orartl tol lagere prijzen Scliapen en lammeren t aag Heden overleed zacht en knlm tot onze diepe droefheid onze lieve Zuster BehundziiHter en Tante MARIA HAGDALENAKRUISBEER in den ouderdom van 58 jaai Uit aller naam A M KWINKELENBERÜ Knt isiiEKii A KWINKELENBKRG M W KUIIISHEER öouDA 5 November 1904 Do MA IOOR WARNIZOENS COMMANDANT te GOUDA zal op MAANDA J den 14 NOVEMBER 1904 des middags Ie i ure ten zgncn bureele aan de Vnrkenniarkt onder iiadeio goedkeming ven den Minister van taal Mini ler van Oorlog in het openbaar aaiihcHfcden de It voiiiig viin rL 700 0 Gerookt Spek en i 1000 ol zooveel meer of mindi i iN al blgken noodig Ie gil gedurende liet ffi il ftnlA Jttiêr iÖUH ten behoeve aii de nieiinge der Soldaten alhier in garnizoen Do voorwaarden van dé Ie ering zgn tegen den prg J van I 0 25 pei oxi inplaar verkiggbaai bij de llrui i DE iKHliOEDEH S VAN LEEF Ie Gravrnhage Voor do levering vun hel Spek komen inschigver buiten Gouda wooiiuehlig alleen dan in lanmerking wannr er zg ti r pl iatso een Mag i M Wiukel of 1 pot heblnii of bg ev ntu elo loewgztiig van do leveling aldaar nllen vesligeii Nadere inlielilingi n omirenl deze lev iing kunnen woulen liigi womien lig d Mi EotsteLnitenant KwailiPimeei lei leii bureele leiusalem jlrant Dl Majoor Uarni oens Cüiiiniainlaiit vooiiioemd A L UOONACKEK GouiiA den 3 November 1904 Geen liiiiiilux sl Geen liiniieii a l ONINKLUKl Om ISiiililiooKl Iiil1ii iiza itoi Kl Mi lï flaaii l H niiij biiiiieii den k ntst iiiugelgken tgd te loen geno en nei uit omniddellgk iW tHevlnelit tot de van oud licKciulc l rKroi iiflt cii cicliibci ociiiilr Superior Druiven Borst honig Extract j ifi L 1 1 r II uit Ie Koiiinklgki SI oiul ilii lek 111 lliiN INGMLOEM v m mééMta Mdct H N VAN SCHAIK C DKN HAAG Hofleveranciers Firma WULP 11 FlacoiiK i 1 70 ctN 40 I I Gouda K IJ VAN MILh Veeratal ü 120 te üowla AJUXIMAN Mimdveda fMNKSK Nieuwerkerk a d Jsel A iN van ZE8e KN Schoonkoven I Tii lOIÏKKN Donk op T WIJK Oudewarr A StMIEKK Ilaanirecht V VV v KDK Omhwnter h van uk HKMDBN tp lifeuwtjk P v n SPKK MoncapeUe 1 v u hTAil Wuddiugavfen Wed J HdLfeT WWrftn flwm M KOLKMAN Wuddinutoeen P A UK nt iT Oudewafpr A D JONÜIÏ Oudewater J KAHTELKIN l oUhroekérdam Ü ÜIKKJfiU to Deuuchop nn iimpfi via m nw fi f f T Met E rB DIj lorna en Ooutl Beltroont c M ► i flfllna I Qi hA demwstkraohtlieenverèterkcndeKmA WyNtoKcniwakU Vc Mxiwcl hij liinilereii ali ilwauencii ge brok aar wtluBt sleclite 11 I 1 L iLfJ II ii tn r na Tiolrfü nf kraamhnH Irnnrtl nii liftre iri voleen 1 PRAEPARATEN VAN ► splJiTtrterlnc zenuwhoo 1 ouinaIaroche MiTincrin u iK l r rsttrlilng na nekt of kr amb d koorti l rj g Itf OUlNiWlAROCHE PERRUOINEUX i h Icjioiider li cii Bloedg br k BlciUnajlH kwilen vin Krltlichen li UJd ct Vg l riji b r e II i 1 00 t 1 PSItaI Qr artV a Ver8terken l aangen m an m Wk vo r lagclijk chKcb iiik I IKCI V ïtl v H ral IC kinderen ziwakken rn kllerachttge geateïlen wter aan ie Itc ele All leeikraclitlee drank l j toornlstan dtr spgsverterlngaorganen n diarrhea ookvoor uigelliV = H k l r p X Kg l TO 1 K 4 O SO J M O BO Chamlaah MollroiilrAt Speciaal voor Kindervoeding m buüwn l y K rr 0 90 Mlvere IflCIK UlNCr Kgr 0 50 i Kgr 5 25 i o 18 Asthma Lyi aretten hevleale aanvallen van Aathma ele doosjei I 0 80 oi Asu Tatnarinrfp Rr nhnn fro purgatief lee n Vcratoppinj Aam beien Migraine Congi navanKKAEl HIEN da smaak aangenaam ii l njb perd K sje 0 9Ócn 0 B0 voor kin lcren liewl daar da vorm vu r liet kind begeerlijk GolmSfllr Oocifll kC algemeen erkend als het BESTE huUmlddel OttlllliaiV raaUIICa i Hoeat verkoudheid en KeBpljn het is een atljmoptoasenil en verzachtend middel bij uitnemendheid aitsluitend m Q fleschjes verkrij glaur Pri 8 ƒ 0 30 yex fiesch je r i rofiHtmU ran KKACPELIEN HOLM t Zalat lifrt alten roorttm run titfvifm J aarop Or naam tn iantltetkeninff tn rar rOff aar MJ Ot m uU Ht tlké i i m Itfritgiittn KRAEPELIEN HOLM Hoaeveranciers ZEIST Aliliti ianiariIIUC P UUUUIia belen Migr lne ConjMtleacic vooralookal lajc ni n iV Tamarinde Bonkona van KKAEl l I lEN llOI Wl clan n ke dieralen