Goudsche Courant, dinsdag 8 november 1904

h lepn 4e Keuken I Hotel Res auranl Rreiker I Woensdag 9 iVovè ber 1004 43ste Jaargang ftOMCHE mum ISieuws en Advertentieblad koor Gouda en Omstreken lelooii No 81 De üilgave ftezer Courant geschiedt dag e lijk 8 met uitzondering an Zon en Feestdagen De prijs pei drie ninanden is 1 2 5 franco per po st 1 70 Afzonderlijke Noniniers V IJ F C E N T K N Telrtnon tki A D V R T E N T I E N worden g eplinlst van 1 ï reg els a 50 Centen iedere reg el meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur miilih AMSTERDAM y Grijs Haar meer De Nieuwe Lomlon doet d gruze linren binnen enkele dagen verdwijnen maakt het Imar glanzend en zacht belet het uitvallen en neemt de pellctjes van l ct hoofd weg Eisfht op den hals Lonitou P r U f S ï en 1 t SO per flacon Verkriigbaar in de HOZENDAAL M 9 bjj izaüli eais Papier molen iOUl A Gasornamenten in alle stijlen Supris l oiidaiils lÜronon voor Salons Eetkamers Zitkamers Serres ORNAMENTEN voor Winkelverlichting M M V LOOIT Gasfitter Dubbolebuurt H 13 Teleinr 117 speciaaij magazmn van I ei lichlings Irlikclen KAUHN GEMSEKS KOOKPLATEN UA8KORNOIZEN Onnoemelpe kciRe nieuwste soort JASBALLONS OKOOTE VOORRAAD 6EEHAILLEERDE GOEDEREN giltvru uil de Kamper nbrieken MERK EN ZOON lenig adri s voiir liaM liii ili lil liciiuodiijillii ilcii EEMDEFOTMTIEE mtw wonlt vcMoclil o t HKIIK telt ltcii UIT HBT MaGWUN VAM VI lUVENSWAAY ZONE aOBINCBBM A Ueze TUËËëN worden afgelererd in verzegelde pakjes van viy iwee n een half en een Ned one met vermeldinfi van Nommer er Prys voorzien van nevenstaan Merk volgeofl de Wet gedepo neerd Zich tot de uitvoerini van geëerde orders oanbeveiende 1 C BIJL voorheen J BKEEBAART Li en Metaalpoetseziract merk ROOD KRUIS it de J briek van Firma H SAROEMANN te Zevesiiar en Emmerik tmniirn i kro H Verkrügbaar to Gouda bi R ZANDVOORT M A CATS H ZANDVOORT J 8 MO SSEL Firma L DE JONG A DROST te Woerden bö N DE KRUUBT FETfiDLEÜUEIGBELS reukoloos gevaarloos 1 Deze worden ook In huur gegeven Aanbevelend P P SOOS i iendëweg a 9 onda DrBk van A bRINEUAN Zk = 0 GROOTE MAUKt G0 JI A J Geheel nieuw naar de eischen des tijds gereslanreefd u nette frissohe Kamers en prima LOGIES met degelijk ONTBIJT l tSO Z Aanbevelend I AL KEEIKEN Cuisinier WESSANEN LAAN Wormerveer OPGERICljT ir ft KOWIIiKLIJHIi FiliniKHRII Voedert uw Vee met de xuivere murwe merk Sler en Xtj uitmuntende door hoog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde Bere Olplomn ParHn 1900 Negen Gouden Mrilatllen p HOP pi Egelantiersgracht HOPLEVEHANCXEH pur cH RUM CITRÖKN AU ArRUROUNDY oDilvr vtuirt urcnde MntrClv vau Dr V tN IlAMEL nOOS lURMRNS SAN6DIH0SE Niet alleen een bloedeorMciMl ook een bloedirii e refi l middel is de SANGUINOSB i Dewijl il nieuw gezond en krachtig bloed maakt drijft zjj de onzuivefhedeit uit en bevordert alzoo eene volmaiHtto gezondheid Hfliinklietnlglng Aan do Heoren Van Dam Co s Gravenhage Mijne Heeren Hiermede geef ik uiting aan mjjne groote dankbaarheid voor Uwe Sanguinose Ik heb ruim drie jaren oen ufschiiwelijken huiduitslag gehad en was gedurende dien tiJd onder behandeling van de beroemdste specialiteiten ynn Eorop maar zonder de minste baat Nn ttadal fic ruim eeue maanit geregeld de Nangultioêe gebruikt kelt ben ik miju tUUlag aoo goed al geheel kieyt U moogt van dit schrijven gebruik maken Onder dankbetuiging hiogachtond A POLAK Amsterdam Ie Jan v d Heidestraat 169 In do meeste gevallen is tweemalen per dag een eetlepel 15 gramj votdoende Dan duurt oen flaron tien dagen en kost U de behandeling slechts l ioHScts por dag Hul It yaedkooper tlau eenlg aktler ilergel fk middel Prijs per fl f 1 50 fi 1 1 8 12 fl f 15 Te Gouda b j WOLFF Co Westhaven Telephoonnet Gouda Abonnement I 40 pér jaar voor per ceelan binnen een kWng van K M 1 gelegen Aanleg en onderliom gratis Het net is aangesloten aan het Bjjks IntercommUnaalbnrenn Op r Aug 1904 142 verkregen aanshl tingen Contracten en voorwaarden verkrggbaar aan het Btireau ACH ÉpB DE VISCHMARKT Verkr8gbaar in flesschen HO ets TA et en f l S f bjj H H Apothekers en DrogiMcr Let ofi liet merk AJtKEllI F AD Richter Co RoUerdam X Te GoiDA ö C LDÖBH Apotheker Markt en bjj WOLFF Co e haven 198 Hit tMk uoluddjntato fs t mdilnlykitt p nmM vgoc Hntm n Tooral ilamff in Kln lWfblioeaw rk li d Appniuar vu 0 H MIIIM Il Ca arilf t1li 8tr 4 MnltMtoté lU op naam in bblKtWWk Mrl uilr ili i WW IIinl M Wn lUnMa Wiv hli 1 ajL Til id KclitA ÈlKel t aeau u = f tv m ru teBun jastajl dn ua v ile arfiioi jiiigf n ia do handBl ijeli in ii uinl j d ji naaai dea uitvind 4j Dr MiohiieliH TBrraaniigd i te béi tti i auhines i ijat wm ldl rotinids établlistniuen vul Qebi Btollr wwok t Keil jn Itctie J pTeiel2SieIIV BikéWacao tn vierkanten buf tii Jezd ikot Uvji s mot molk gdiookt eeae wuftetMua gti ii le drank v r itc jijk L gebrnik e n i tketlipeli vaa t Mm i voor een kop Chooclate Ab i oDeet £j Hcbtige ank bij geval an dmnibeo sleunta u ef MFatet a gefcriMkeik Verkrüijbaar by lie vootBaaisal H I Apulhskars cms TTJör rW 436 GeneraalVett gwi na StSa nd mp llatttnMtdl é ko 0564 m liE ISGEVI G ItfRICHTIMGBN WBLKE GEVAAR SCHADE OF HINDER KUhNEK VRROORZAKLN BURGEMEES TER en WETHOUDERS van ouda Gelet op de arlt 6 en 7 der Hinderwet Brengen ter algeineene kennis dal op de Secretarie ter viaie is gelesd een verzoek met bijla en Van VV J en P J Fijii te Gju la tim vergunning tot oprichting eener Graanniaaldtfrij gedreven door een ztlii 4a iinotor van 25 i IC in het perceel gelegen aan ile Vest VVijk ü Nj 51 0 iCidastraal bekend Sectie I No 1008 l at op Dinwiag den aa November 1904 des hamiddaga ten i ure op hel Raatlhuis gelegenheid IS om bezwaren tegen de gevraagde vergunning in te brengen en dat gedurende d ie dagen vóór dien dag op de Serretane der Gemeente van de taer zake ingekomen schrifturen kan worden kennis genomen Gouda den 8 November 1904 BiirgeraeestcT en Wethouders voornoemd R L MARTENS l c Secretaris BROUWER liiiiteiitandscli Overzicbl Reutor seint uit Petersburg dd 7 Nov Generaal Sachaiotl meldde van den tien November aan dun genoialen staf Den 4en November drongen vrijwilligers do Japan 9cb vorschansingon voor do Houthal hoogte binn n waar zg dap galieelen dag stand hielden eii een krachtig voor tagon don vfland onderhielden die ver icli insingeii aan den voet van de hoogte had b zet In den morgen van don elfden dag werden verschillende van onze kanonnen in stelling gebracht by een dorp één werst Buideiyk vin hot dorp Qoeuntoon Z beschoten het dorp Joedeilotsi eon werst zuidelyk van Sahepoe en de vyandelyke versterking op de Honthai hoogto Het dorp wetd ook beschoten door de belegerings batterij waardoor gebouwen in brand geraakten De blindeoringeu van de versterking werden vernield Do vgandeiyke battergen trachtten tevergeefs tot het invallen van de duisternis onze gemaskeerde battergen te treffen zy vuurden bgna duizend granaten en shrapnels af zonder verliezen aan te brongen daar onze troepen goed verdekt opgesteld waren Wy beantwoordden het vuur van den f and met 92 bommen 4 shrapnels en sn lfunrprojectielen In den nacht op denbeschoten wij het door den vijand bezette dorp roet mortieren Heden zijn geen berichten over gevechten binnengekomen FEVILLËTOX i S Sl S 15 Ha lijt giJ t amigo P Wat badt ge P Er is daar een dame antwoordde de trouwe huisknecht die vraagt of mevronw Berton te spreken is Bezoek voor mij P vroeg Teresita verwonderd Welnn ontvam uw bezoekster mijnklad I Maar ik ben niet gekleed En tegen Antonio Hoeft die dame baar naam niet genoemd P 0 pardOB Z j noemde zich mevrouw 4 Örvilli r 3 th 1 riep de jonge vronw met blijde vtrraasiiig uit 0 voor haar ben ik altijd te spreken Ke naam is mij geloot ik niet onbekend meeada Joan Cameron Dat komt omdat ik a dikwijle over Edith geapreken heb toen ik nog of de kloosterschool was en ook later meer dan eens was destijds m jn boste vriendin en Het Japan che gezantschap maakt het volgende telegram bekend dat het over Tokio van d n bevelhebber van het leger bg PortAitbar ontvangen heeft Do rechier colonne on oen doel van de middencolonne bezetten don 30en Oclober s avonds den kam van de coiitre e5carpes der forten Sangsjoesan en Erloengsjan en de forten ten N van Toengkikwansja i en vernielden eenigo vestingwerken Het andere deel van de midden colonne bezette ondanks het hevige vuur van den rgand het fort P gelegen tnaschen Panloengsj in en Toengkikwansjan De Russen deden verscheiden tegenaanvallen tegon dit fort en wg verloren het s avonds om halfelf Maar genoraal lts jinole bezette het weer om elf uur De gene raal verraeestorde drie veldstukken twee mitrailleuses drie torpedo s en andere wapenen Hij vond de Igken van veertig Russen Donzelfden dag vorovorde de linkercolonne het fort Koboejama gelegen ten N O van Toengkikwansjan Den 31en Oct beschoten wij de haven en het dok met groot kalibeigescliut en scheepskanonnen Wg raakten do Oiljak varscheideu malen en brachten twee stoomschepen tot zinken Den len November werden twee stuoniacioteH viiu ongeveer 3600 ton bj liet Weslerlort en den iien een ander 8toomschi4 van ongeveer 3Ü0Ü ton lil den grond gehoord Uit de nourdelgke wgk der stad werden hevige ontploffingen geboord Den 3en om twaalf nor nm begonnen wg een zware beschieting met scheepsgesclint op het dok en andeie punten ten O van de haven Oin kwart over twaalven brak daar biaiid uit Deze duurde tot den volgenden ochtend vier uur Donzelfden dag bracht ona groot kuliber geschut aan fort No 4 zwaro schade toe Uit een brief van oen der verdedigers van PortArthur kolonel Lomenof commandant van het 26e regiment Oost Siberische vrgwilligers de brief werd den 3en September verzonden Een menigte Japanners sneuvelden bg lederen aanval Zö komen op aN sprinkhanen en die heele massa wordt tot stukken vlee sch gehakt Het is een merkwaardige vjjand handig sluw dapper en met veel kennis De oorlog tegen hèn zal een omwenteling teweegbrengen in de krijgskunst Met iederen aanval neemt tiet aantal Japanners af maar men zegt dat zg vandaag 30 000 man versterking hebben gekregen Van mjjn officieren zgn er reeds vier gesneuveld en acht gewond tegenwoordig eea lieve vronw André kont haar wel Laat mevrouw d Orvilliers dadelijk binnen komen Antonio I Waar P In nw salon P Neen hier Antonio zag Jnan Cameron aan als een dienaar die zoo t zijn meester geldt omtrent diens verbiyt en omtrent alles wat hem persoonlijk aangaat ook van niemand anders zijn orders ontvangt Waarom hier P vroeg Antonio s moester 6e weet toch wel Teresita dat ik halten enkele landgenooten ballingen zooals Ik jiiemand ontvang en maar hat liefst buitenalle conversatie blji Ja maar Edith zou ik nn juist zoo gaarne aan n willen voorstellen I Ik had baar lief eii sg dood het mij toon wjj bolden nog jonge meisjes waren Met het oog daarop kan ziJ u niet onverschillig zjjn en vooral heden on4er do bestaande omstandigheden bad ik gaarne dat zg door n gezien werd on door n bedankt omdat lij getoond beeft on ia t vorv olg ook naar ik hoop toonen zal dat sjj een weinig hart voor mü heeft Toe dan maar I zeide do broeder glimlachend en na een korte aarsoling Ik ga heen dacht hij wellicht voor goed waarom zon ik dan niet bewilligen in een verzoek dat misschien een gril is als ik haar daarmede genoegen kan doen P En overlaid tegen Antonio Wanneer zal Koeropatkin ons ksiiiaa ontbotten P Niemand weet het Indien hu wnt hwst kon maken zouden wg een groeten tiitval kosoon doen terwgl hg uit hot noorden itju slag Bloeg Men zegt dat de Japanners den 6 weer storm zoUon loopen Wg zul lOtl aiu of i er veel bg wnnnen Gemak kelijk is het niet Wat overgaaf betreft daarvan kan géén sprake zijn Eten is er nog genoeg Het vleesch raakt op zgn eind maar van allerlei andere dingen is er veel wg zlllen niet van honger omkomen De troepen iijn in goeden staat er zgn geen ziekten Ik tta met mjjn troepen in de govaarIgksto slolliiig Sedert 26 Juni ben ik niet uit d kleeren geweest ik slaap in mijn uiiiforM op een veldbed s Nachts komt er niet voul vuil slapen maar soms ga ik overdag wat liggen Nadat de RuB sisclie en de Engelsche regeering hot in beginsel reeds eens gowonlan waren ovor de wy e waarop het Doggei t bankincid nt zou worden geschikt zgn thans gelgk gisternacht gemeld werd ook de laak en de bevoegdheden der commissie vastgesteld do Russische regeering heeft h0t ontwerp dienaangaande van de Engelsche MMeripg a iiigenunen en ook toegegeven rm a lM Eiigelaud s wenecli dat de eonimissie aïwiig xou kaadoa la Parija Wg laten den tekst van deze overeenkomst hier nog volgi n 1 De commi ssie zal bestaan uit vgf leden een Eiigelscli Russisch Amerikaansch en Fraiisch officier on nog een commissaris door deze vier aan te wgzen Kan men t over do keus van den vgfdeii commbsaris niet eens worden dan zal de sooverein vau een later aan te wijzen staat hem benoemen 2 De commissie zal verslag uitbrengen over alle omstandigheden met het incident verbandhoudende en verantwoordolgkheid voor hot gebeurde vaststellen De commissie zal bevoegd zgn allekwestién van prooodure uit te maken De heide partijen verbinden zich aan de commissie all noodige inlichtingen gemakken enz te verschaffan 6 Da commissie zal zoo spoedig mogelijk na do ondertoekening dezer overeenkomst te Fargs bijeenkomen 6 Het verslag van de commissie zal ambtelgk medegedeeld worden aan do onderscheiden regeeriiigen Bgzondere bepalingon worden nog vastgesteld ter zake van assessoren en agenten van do uitgaven do beslissing bg pieerderheid van stemmen enz Men verwacht dat de commissie binnen oen paar weken haar Hebt gg t gehoord amigo P Laat de dame binnen komen De oude dienaar boog met iets militairs in zgn stramme houding en verdween Een minuut later betrad de aangekondigde bezoekster het studeervertrek van Jaan Cameron Edith d Orvilliers we mogen haar zoo noemen nu wij reeds dis twee namen hebben gehoord was een jonge vrouw van omstreeks tweo en twintig jaar Klein aanvallig met een ngna kinderlijk gezichtje hoewel overigens volkomen en fijn ontwikkeld as zjj een lieve blondin met groote helder blauwe oogon vol diepte en zachtheid Het ovaalvormig gelaat zag bleek en do mond trok u aan door een uitdrukking van goedheid en er lag daarin het scheen tegenstrijdig en juist daarom gaf het aan het geheele voorkomen iets karakteristieks want er lag daarin tsgelgkertgd iets droevigs en Iets vrooljjks Haar glimlach wai om het dooreen vergelijking duidelijker te maken een zonnestraal door den nevel van oen heriitmorgen gedempt Een kapotje van penseeklenrig fluweel met stipjes van mat gond deed i denken aan eenig minia uarportret geschilderd door een meester der 18de eeaw terwijl een lange Qorsto vergadering zal houden De Allg Nordd Ztg schrgft over de opvolging in Lippo Prins Uoorg van Schaumburg Lippe en graat Leopold v Lippo üelmold kwamen tot overeenstemming dank zg het boiniddelende optreden van den H kskanselier de beslissing over liuuiio aanspraken too te vertrouwen aan een schoid sgerocht Do belrekken regeeringeii hebben tot den Bondsraad met ter zgde stelling van hare vroegere voorstellen het verzoek geiicht dat de Hondsraad zal toestemmen m een schoidsgerechtelgke beslissing van de quaestie door het Kgksgerecht eu tevens in naam van de verbonden regeeriiigen den uit de scheidsrechte ijke uitspraak voortvloeiende rechtstoestand bg vooibaat zal erkennen Do beslissing van het scheidsgerecht zal onaantastbaar en voor beide parijen voor altgd bindend zg n Do Kgkskansolier zal indien de Bondsraad toestemt onmiddellijk het Rgksgarecht de scheidsiechterlgko behandeling opdragen w Men verwacht vandaag ia de Fiansche Kamer het verzoek van don procureurgeneraal om den afgevaardigde Syveton te mogen vervolgen Waarchgiilgk komt de e voor de correctioneula rechtbank Er sclignt eenige kan dat de 67 jarige minister zich niet verplicht zal achion iijj nog met Syveton te daellearen Eu wat van moer boteokeuis is nadat het gerucht geloopeu had dat Andre s zoon den hand schoen zou opnemen heeft deze den voor oen Fransch officier zeker mot genng ii zedelgken moed gehad te verklaren daar geen oogoiiblik over gedacht te hebben aaugezien men niet duelleert met iemand die onder het bereik van hut geroclit vult Do burgemeoiter van Lorient door Goyot de Villeneuve genoemd als em deigenendie inlichtingen over officieren gaven h elt zich dit zoo aangetiokken dat hg plotseling is overleden In Italië hebben Zondag de verkiezingen plaats gehad voor do Kamer die door Giulitti ontbonden is Hoewel do geheelo uitslag nog niet bekend is bljjkt hot toch dat do kans voor do ministerieelen om hun meerderheid belangrijk te zien toenemen grout is Hel aantal districten is 508 van 415 is de uitslag bekend en daarin werden 255 minis terieelen gekozen tegen 97 leden van de oppositie groepen in 63 districten moeten herstemmingen plaats hebben mantel met taille van donkere pluche de elegante maar kleine en tengeie gestalte zeer schoon deed uitkomen In een alleraardigst kloln mofje waren boe vus bjjna niet te begrepen de beide handen ver borgen Een dier handen kwam te voorschgn om Teresita te worden loogestoken maar dat handje was in t zachte omhulsel van Zweedsch leer zoo bizonder tenger dat Jnan Cameron niet kon nalaten het op te merken Teresita was Edith te gemoot gesneld en de beide dames hadden elkander reeds omhehid vó6r er nog oen woori gesproken was 0 welk een prettige verrassing I riep de Spaansche brunette En wat is t li f van je dat gil mg toch komt opzoeken want go hebt mi dat weet ge wol lang lo vergeefs laten wachten Ik dacht heusch dal ge mij kwalijk gezind waart geworden en miJB bruidsbozoek geheel onbeantwoord zoudt laten Weet go wel dat i al bgna een half jaar is geleden dnt ik met André van ons hnweliiksreisje ben teruggekeerd f 0 kindlief dat moot je me dadelijk vergeven I smeekte Edith If ont venolijd